Page 1

kens plass i norskfaget i dag først og fremst er knyttet til oppøving av språkbevissthet. Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene kunne oppdage og vurdere likheter og forskjeller i både muntlig språk og skriftspråk. Slike faglige mål stiller krav til et presist språk om språket. Denne boka forsøker å dekke behovet for et funksjonelt redskapsspråk ved å gi leserne en forståelse av grunnleggende språk- og tekststrukturer. En slik grunnmur vil være en forutsetning for at den kommende læreren/språkdidaktikeren på en faglig måte skal kunne undervise i emner som muntlig og skriftlig språkbruk, språkvariasjon i tid og rom, lese- og skrivevansker, sidemål og norsk som andrespråk. Boka har kapitler om fonologi, morfologi, syntaks, tekstbinding og norsk som andrespråk.

Olav Vaagen er universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som underviser i språklige emner innenfor ulike lærerutdanninger. Vaagen har publisert artikler innenfor kognitiv skriveforskning og norskdidaktikk. Han har tidligere arbeidet som norsklektor i den videregående skolen.

Kjartan Sørland er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritets­språklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfatter­av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk.

I SISBN B N 978-82-02-42809-9 978-82-02-42809-9

9

Morten Rønning Kjartan Sørland Olav Vaagen

Morten Rønning er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har lang erfaring med å undervise i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen.

NORSK GRAMATIKK FOR GRUNNSKOLELÆREREN

I Norsk grammatikk for grunnskolelæreren har forfatterne tatt hensyn til at grammatik-

noRsk grammatikk GRUNNSKOLELÆREREN

Morten Rønning

KJARTAN SØRLAND

OLAV VAAGEN

788202 428099 www.cda.no

978-82-02-42809-9Norsk gramatikk for grunnskolelæreren.indd 1

18.08.14 16.34

Profile for Cappelen Damm

Bla i boken norsk grammatikk  

Bla i boken norsk grammatikk