Indiske utfordringer: Utdrag

Page 1


Kapittel 1

Innledning Området fra Himalaya-fjellene og sørover, som stikker ut som en diger halvøy i Det indiske havet, kalles det indiske subkontinentet. I vest avgrenses området av Hindukush-fjellene opp mot Afghanistan og i øst av tynt befolket jungelområde over mot Burma/Myanmar. I dette relativt lille området bor hvert femte menneske på jorden. Fire av disse fem bor i republikken India, en føderalstat hvor flere delstater er på størrelse med europeiske nasjonalstater. I delstaten Uttar Pradesh bor det nå 200 millioner mennesker, omtrent like mange som Frankrike, Tyskland og Polen til sammen. Delstaten Karnataka, et sted de færreste i Norge har hørt om, har flere innbyggere enn Spania. Mangelen på kunnskap om dette enorme landet er i det hele tatt påfallende: Rekk opp hånden den som kan navnet på den indiske statsministeren. Denne gigantiske staten, denne store andelen av menneskeheten, var lenge en ubetydelighet i verdenssamfunnet, både geopolitisk og økonomisk. Det var et utviklingsland som selv lille Norge kunne gi utviklingsbistand til. I norsk bevissthet var det synonymt med fattigdom og i høyden et eksotisk reisemål for unge backpackere på dannelsesreise verden rundt. Dette har endret seg nå. India er verdens nest største land i befolkning, og vil omkring midten av dette århundret gå forbi Kina og med det bli verdens mest folkerike land. India er også i ferd med å etablere seg som en økonomisk stormakt, og hadde i en periode på midten av 2000-tallet en årlig vekst i økonomien på mellom på 8 og 9 prosent.1 Befolkningsstørrelse og økonomisk vekst er da også to av assosiasjonene som oftest knyttes til India i dag. To andre er utbredt fattigdom og landets status som verdens største demokrati. Og her 1.

Corbridge, Harriss, Jeffrey 2013, s. 45.

11

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 11

09.05.14 15:07


kapittel 1

ligger temaet for denne boken: Hva for slags land er det som kan huse så tilsynelatende uforenelige enheter – demokrati, fremragende økonomisk vekst og utbredt fattigdom – og fortsatt henge sammen? Det er et klart og voksende behov i Norge for bred og grunnleggende kunnskap om India. Samtidig er det også behov for bedre og mer nyansert kunnskap om India. Landet er for eksempel fullstendig sammenlignbart med Europa i størrelse og kompleksitet og lar seg ikke beskrive i enkle sjablonger. Boken tar derfor sikte på å formidle nyansert og balansert kunnskap på en rekke forskjellige samfunnsområder: økonomisk vekst og fordeling, demokratiets vilkår, utenrikspolitikk og hvordan India – eller indere – oppfatter seg selv. Hva har så nordmenn å hente i mer nyansert kunnskap om India? India er et sted hvor Norge kjøper produkter billigere og ofte bedre enn andre steder, og India er i økende grad et marked for norske produkter. Den norske handelen med India er raskt økende og den norske interessen for India tiltakende – skjønt mange vil nok mene vi er lovlig sent ute. For lille Norge betyr lite i India. «Who cares about these tiny countries somewhere in North Europe», skal statsminister Indira Gandhi en gang ha sagt i irritasjon over at India stadig ble beskyldt av nordiske sosialdemokratier for å bryte menneskerettighetene. En senere indisk statsminister sa nei takk til norsk og nordisk bistand. Det ble for smått. Nå er det vi i Norge som avhengige av forretningssamarbeid med India og samarbeid innen utdanning og forskning. Dette samarbeidet skjer på nye premisser. Vi er gode på noe, og inderne på noe annet. Og dette er kanskje et mer solid og interessant fundament for et likeverdig og varig samarbeid. Den norske utfordringen er at økt samarbeid også fordrer økt kunnskap om den andre parten. Boken fokuserer som tittelen antyder på utfordringene for India, og utfordringer her er tenkt i bred forstand. Vi ser på vekst og velstand, folke­ styre og representasjon, og endringer i familiemønstrene. Utfordringer i denne sammenhengen kan selvfølgelig forstås som svakheter og problemer i samfunnet, men i likhet med de norske utfordringene i vårt forhold til India, har også de interne indiske utfordringene iboende muligheter og produktive spenninger. Et vesentlig siktemål med boken er å synliggjøre hvordan inderne selv reflekterer over sine utfordringer, blant annet gjen12

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 12

09.05.14 15:07


innledning

nom sitt demokratiske system og sine meget livlige og høyst oppegående debatter om samfunnsutviklingen, på ulike nivåer og i ulike fora.

Vekst og stillstand Ved begynnelsen av det 21. århundret, av mange omtalt som «Asias århundre», opplevde India en økonomisk vekst uten sidestykke i landets historie. Den økonomiske veksten er hovedgrunnen til de mange optimistiske anslagene om landets fremtid. Vil India slå følge med Kina og bli en fremtidig stormakt, slik optimistene spår? Den økonomiske veksten har stort sett skjedd innenfor tjenestenæringene. India ligger langt fremme når det gjelder IKT, og har blant annet utviklet en rekke teknologiske løsninger innenfor bil- og motorindustrien. I tillegg har India en stor og avansert legemiddelindustri. Det har vært betydelig vekst også innen andre sektorer og den indiske økonomien vil mest sannsynlig vokse videre. Riktignok har tempoet dalt de siste årene og enkelte veivalg er omstridte, men det er ingen betydelige motkrefter i India mot hovedretningen på den økonomiske utviklingen. Det er også en utbredt fremtidsoptimisme i landet, noe som har positiv innvirkning på investeringsviljen. Ifølge enkelte studier vil den indiske økonomien etablere seg som den tredje største i verden – etter den kinesiske og amerikanske – innen 2050.2 Slike spådommer er høyst usikre og det er vanskelig å vite hva som er innbakt i disse modellene. Er det for eksempel forutsatt at India vil løse sin akutte mangel på energi? Sommeren 2012 brøt strømnettet i NordIndia sammen og en betydelig andel av landets befolkning var uten strøm i nesten et døgn. De som har vært i India vet at strømstans er dagligdags, men hendelsens omfang ble en vekker. India har svært få oljeressurser og er avhengig av storstilt import. Energitilgang representerer således en stor utfordring. Samtidig har India store forekomster av thorium, som kan brukes som brensel i atomenergiverk. Dersom India satser på å utvinne disse ressursene, kan landet da også dekke sitt voksende energibehov og kanskje også utvikle ny teknologi på området som kan eksporteres? Men dersom 2.

PwC Economics 2013.

13

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 13

09.05.14 15:07


kapittel 1

ikke og energien fortsatt vil være importert, så er det mindre sikkert at landet vil kunne opprettholde en ambisiøs økonomisk vekst. En annen kilde til optimisme og usikkerhet er landets unge befolkning. Den store andelen av unge og produktive mennesker trekkes ofte frem som et stort konkurransefortrinn sammenliknet med de relativt aldrende befolkningene i Kina, Europa og Nord-Amerika. Med mange produktive mennesker i forhold til avhengige og ikke-produktive (barn, eldre) vil India kunne møte fremtiden med senkede skuldre. Men India har i årevis mistet mange av sine mest lovende talenter i det som gjerne blir omtalt som «brain-drain» eller hjerneflukt. Et veldig antall og en betydelig andel elitestudenter utvandrer og slår seg ned i USA, hvor de gjør stor suksess. Indere regnes som den mest vellykkede innvandrergruppen i USA, særlig dersom man ser på utdanningsnivå og inntekt. Visse tegn i tiden antyder at hjerneflukten kan være i ferd med å snu.3 Blant indiske studenter i USA var hele 86 prosent optimister når det gjaldt fremtiden for den indiske økonomien og bare 25 prosent når det gjaldt den amerikanske økonomien. Et overveldende flertall mente også at India vil være landet som generer flest innovative produkter og tjenester de neste tiårene. Disse tallene viser til høye forventninger for Indias fremtidige vekst, og dette vil kunne ha en selvforsterkende tendens. Hele 79 prosent av de indiske studentene som vendte tilbake til India oppga økt etterspørsel etter deres ferdigheter som hovedgrunn. Og de fleste opplevde et karrierehopp etter hjemkomsten, angivelig fordi det er bedre muligheter for entreprenører i India enn i USA. Undersøkelsen støtter således opp under fremtidsoptimismen som ­preger deler av det indiske samfunnet. Denne optimismen deles dog ikke av alle. Undersøkelsen problematiserer i liten grad den sosiale bak­grunnen til disse studentene. Det er bare rike familier som kan sende barna sine til amerikanske utdanningsinstitusjoner. Det store flertallet av unge indere har ganske andre tanker om egne framtidsutsikter. Blant disse oppgis arbeids­ ledighet som det store problemet de står overfor.4 Og nettopp denne forskjellen i perspektiver – mellom eliten og bredden – vies mye oppmerksomhet i denne boken. Vi kommer blant annet inn på det indiske skolesystemet,

3. 4.

Referert i Indogenius 2011, s. 75–76. Corbridge, Harriss, Jeffrey 2013, s. 296.

14

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 14

09.05.14 15:07


innledning

som ikke synes å være i stand til «å levere» den kvalitetsutdannelsen ungdommen bør ha for å bidra til at landet utnytter befolkningsvinduet. Forskjellen mellom de som kommer heldigst ut og de mange som kommer minst heldig ut er også godt synlig på andre områder. Det er fortsatt vedvarende diskriminering av lavkaster og av kvinner over 60 år etter at India laget sin progressive grunnlov. Om lag tre fjerdedeler av den indiske befolkningen lever på mindre enn to dollar om dagen, og landet huser flere underernærte barn enn i hele Afrika sør for Sahara sammenlagt.5 En betydelig andel av verdens fattige bor følgelig i India. De ulike framtidsscenarioene nevnt ovenfor ser ofte på India som én økonomisk enhet. Men et slikt perspektiv gir et lite solid grunnlag for forståelse av landets vekstpotensial og endringsmuligheter. Også interessant er hvordan forholdet mellom vekst og fordeling vil arte seg i fremtiden. Indias jordbrukssektor har på ingen måte opplevd den samme veksten som tjenestenæringene, og blant Indias millioner av småbønder er de midlere og lavere kastene overrepresentert. En av de mest omtalte sakene i India de siste tiårene er de høye selvmordsratene blant indiske småbønder. Fallhøyden er stor for bønder som tar opp lån hos private pengeutlånere for å satse på mer moderne landbruksteknologi. De har sjelden råd til å takle utfordringer knyttet til upålitelig monsunregn og tørke. Det anslås at minst 270 000 bønder har tatt selvmord siden 1995.6 Hvis man også regner inn de mange som har solgt egne organer, får man et tydelig bilde av fattigdommen og frustrasjonen hos dem som tilhører denne gruppen. Hvordan vil det demokratiske India respondere på en slik utvikling? I Indias nasjonalforsamling, Lok Sabha, er nettopp slike spørsmål hyppig på dagsordenen. Lok Sabha er på mange måter et speilbilde av den indiske befolkningen og de fleste grupper i India tar nå aktivt del i politiske prosesser og fremmer sine krav til myndighetene blant annet gjennom sine folkevalgte. Dette settes ofte i sammenheng med et interessant paradoks, nemlig demokratiseringens janusansikt. Flere analytikere har pekt på at India blir stadig vanskeligere å styre nå som store deler av den indiske befolkningen er trukket med i demokratiet. En rekke ulike interessegrupper kjemper

5. 6.

Corbridge, Harriss, Jeffrey 2013, s. 78. Se for eksempel The Hindu 2013.

15

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 15

09.05.14 15:07


kapittel 1

om statens ressurser, og det er en stor utfordring for indiske styresmakter å ta hensyn til alle. Samtidig er det en styrke at flere stemmer kommer til uttrykk og at beslutninger forankres i Indias folkevalgte forsamling. Den lille innledende reisen er ment å illustrere at India ikke følger en enkelt logikk. Det er rom for både luftige fremtidsvisjoner og dommedagsprofetier, avhengig av hva man velger å fokusere på.

Bokens struktur Kapitlene har titler på hindi. Med unntak av bøker som denne vil de fleste lesere møte India gjennom engelsk. Det har sine fordeler og ulemper. Engelsk er et utbredt språk i India og både det generelle ved India og det særegne og spesielle vil i mange tilfeller være like godt representert på engelsk som på et indisk språk. I en del tilfeller er engelske ord så utbredt at det knapt finnes indiske ekvivalenter. «Scheduled Caste» er et eksempel, eller «school» – et ord som har flere varianter på indiske språk («iskul», «sukul»), alle med samme engelske opphav. Men til tross for at engelsk er et indisk språk, er engelsk også et fremmed språk. Og for norske lesere vil engelsk i en læreboksammenheng virke innsnevrende og uten den rikdom av assosiasjoner som ord kan ha. Et kapittel med tittelen «History» i en lærebok om India vil peke oss i retning av en lærebokhistorie – en autorativ versjon av hva som skjedde. Men vi vil gjerne at du som leser ser litt videre, litt utenfor denne etablerte rammen. Bokens første hovedkapittel handler nettopp om historie, eller «itihas», og som begrep viser «itihas» til den autorative, professorgodkjente historien. Men begrepet viser også til myten, sagnet og fortellingene om hva vi som alminnelige dødelige tror skjedde, som vi tillegger vekt, og som passer med våre andre forestillinger. Og det er litt i den retning også vi ønsker å tøye forståelsen. Dette er altså grunnen til at kapitlene har fått titler med ord fra hindi. Ved å bryte med innlærte forestillinger vil vi åpne opp for en bredere forståelse av forskjellige fenomener. «Itihas» er videre enn historie, det handler om identitet. Og «artha» – som er navnet på kapitlet om økonomi – peker videre enn økonomi i snever forstand. Det viser til levekår i en mer generell forstand. 16

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 16

09.05.14 15:07


innledning

Vi kunne også valgt å hente titler fra et annet indisk språk, men hindi er det største og har en særegen nasjonal status og en fremtredende posisjon innen populærkulturen. Det er landets fremste språk, selv om denne statusen er noe kontroversiell som vi skal komme inn på senere. Kapittel 2, Itihas, diskuterer hvordan indisk historie tas i bruk av ulike aktører. Forskjellige syn på historien er vanlig i de fleste samfunn, og henger ofte sammen med ens syn på samtiden. I India har historiebruk vært høyt oppe på den politiske dagsordenen og blant annet blitt utnyttet for å definere identitet og tilhørighet. De viktigste debattene har kretset rundt hva som utgjør Indias kulturelle kjerne, relasjoner mellom hinduer og muslimer, og den koloniale arven. Kjennskap til denne historiske bagasjen gir derfor et godt innblikk i hvordan India navigerer inn i fremtiden. Vi har valgt å behandle det indiske politiske systemet i to forskjellige kapitler. Kapittel 3, Sarkar, tar seg for seg de formelle politiske strukturene, for eksempel forholdet mellom det nasjonale – eller føderale – nivået, og Indias mange delstater. Her gjør vi også rede for maktfordeling, det indiske valgsystemet og hvordan det indiske demokratiet er bygd opp. Dette kan sies å representere et ovenfra-ned-perspektiv. Vi tar deretter, i kapittel 4, kalt Samaj, et dykk ned i det indiske samfunnet. Her er hovedtemaet de sentrale strukturene og verdiene som preger samfunnet. Vi belyser både tradisjon og modernitet, selv om et slikt begrepspar kanskje ikke har så mye forklaringskraft. Mye av kapittelet drøfter det indiske kastesystemet eller kanskje riktigere kastesystemene. Hvordan er kaste fortsatt aktuelt i dagens indiske samfunn? Her vil vi blant annet diskutere hvordan forskjeller knyttet til kaste forholder seg til andre samfunnsmessige skillelinjer og hva slags konsekvenser kvotering av spesifikke kastegrupper har hatt for sosial mobilitet. Vi vier også oppmerksomhet til hva giftemønstre kan fortelle oss om det indiske samfunnet. Vi vender deretter tilbake til politikken i kapittel 5, Ganatantra. Her inntar vi i større grad et perspektiv nedenfra. Vi belyser demokratiseringsprosessen i India, og hva slags type partier som preger den politiske scenen. Vi diskuterer også identitetspolitikk, populisme og synet på politisk lederskap og staten. I kapittel 6, som vi har kalt Artha, drøfter vi den indiske økonomien. Diskusjonen har både et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv. På 17

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 17

09.05.14 15:07


(Kart

kapittel 1

denne måten får vi frem på hvilken måte den høye veksten de siste to tiårene skiller seg fra den økonomiske linjen i tiden etter uavhengigheten. Den særegne indiske økonomiske modellen vies mye oppmerksomhet, og knyttes blant annet til hvilke nisjeområder som står for mesteparten av veksten. Forholdet mellom vekst og fordeling er kanskje det aller viktigste, og vi tar her høyde for forskjellene knyttet til hvilke regioner, yrker og sosiale grupper som tar del i veksten og hvilke som fortsatt er marginaliserte. En viktig faktor når det gjelder økonomisk vekst er Indias relasjoner til omverdenen. India har siden 1991 åpnet mer og mer opp for utenlandske investeringer og har gradvis liberalisert økonomiske spilleregler. I kapittel 7, Videsh, tar vi nettopp opp Indias utenrikspolitiske relasjoner. Hvordan oppfatter India sin posisjon i verden, og er det ulike syn på dette internt i landet? Her belyser vi hvorvidt India har overordnete strategier og prioriteringer på dette området. Indias til dels anstrengte forhold til sine naboer, særlig Pakistan, Kina og Bangladesh, får naturlig nok mye oppmerksomhet i en slik diskusjon. Men det stadig tettere samarbeidet med USA står også sentralt, ettersom dette kan få store konsekvenser for den generelle sikkerhetssituasjonen i Asia. I bokens avslutningskapittel, Kal, skuer vi inn i framtiden og drøfter tre hovedutfordringer som alle vil påvirke hvordan India beveger seg framover. Vi har også ønsket å belyse hvordan indiske aktører forholder seg til disse utfordringene, siden det er disse som påvirker det endelige utfallet. En av disse utfordringene er knyttet til hvordan India skal kunne dra nytte av sin unge befolkning ved å satse på utdanning og innovasjon. Deretter skisserer vi hvilke miljøproblemer India er nødt til å løse for å kunne oppleve fortsatt vekst og bedring i levevilkår. Til slutt tar vi utgangspunkt i den såkalte FDI-debatten (Foreign Direct Investment) for å vise de store utfordringene flertallet av indere – på landsbygda og i det uformelle arbeidsmarkedet – står overfor. Indiske myndigheters svar på disse utfordringene vil i høy grad påvirke landets muligheter for videre vekst.

18

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 18

09.05.14 15:07


innledning

LOC (reell grense) AFGHANISTAN

INDIA

Aksai Chin Srinagar JAMMU & KASHMIR Jammu

Delstater og unionsterritorier

HIMACHAL PRADESH Shimla Chandigarh Dehradun PANJAB UTTARAKHAND HARYANA

PAKISTAN

KINA (Tibet)

New Delhi

BHUTAN M SA NAGLAND Dispur/Guwahati AS Kohima Shillong BIHAR MEGHALAYA Imphal Patna MANIPUR BANGLADESH Agartala Alzawl JARKHAND TRIPURA VESTMIZORAM Ranchi BENGAL

UTTAR PRADESH

Jaipur

Lucknow

RAJASTHAN

Gandhinager

H

Bhopal

MYANMAR

ODISHA

Bhubaneshwar

CH

HA TT

ISG

Raipur

Diu

Kolkata

AR

MADHYA PRADESH

GUJARAT

SIKKIM Gangtok

NEPAL

AL CH H UN DES R A RA ItanagarP

Mumbai

MAHARASHTRA

Telangana

Bengalbukta

Hyderabad ANDHRA PRADESH

RN KA

Panaji GOA

ATA K

A

Det arabi ske h av

Bangalore

Chennai

TAMIL NADU

LA

RA

Kavaratti

KE

NE

IVE

KAD

LAK

Port Blair ANDAMANENE OG NIKOBARENE

Thiruvananthapuram

D e t i n d i ske hav SRI LANKA

Figur 1.1 India med sine delstater og viktigste unionsterritorier. Kilde: mapsofindia.com

19

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 19

09.05.14 15:07


Kapittel 2

Itihas: Bruken av historien Itihas betyr historie slik man lærer den på skoler og universiteter, men har også assosiasjoner til legender og folkelige krøniker.

Churchill skal en gang ha sagt at India ikke er et land, det er en geografisk betegnelse. Hadde han rett, eller finnes det en felles, indisk identitet? India er et svært sammensatt land. Her finner man hinduer, muslimer, buddhister og sikher, det er store kulturelle forskjeller mellom høykaste og lavkaste, mellom områdene i sør og nord og mellom stammefolk og byfolk. Dette mangfoldet ser vi godt i antall språk. Mens Kina har ett offisielt språk, har India 22. Den store, enhetlige gruppen han-kinesere, som utgjør kjernen i det kinesiske samfunnet og statsapparatet, står i skarp kontrast til det indiske, hvor svært mange ulike folkegrupper er representert. I skrivende stund er den indiske presidenten en hindu, den forrige var muslim, og den før det igjen, en uberørbar. Statsministeren er sikh, og lederen av regjeringspartiet er kristen. Sammen viser de hvor sammensatt landet er. Så spørsmålet om en indisk identitet er legitimt. Og derav følger et annet spørsmål: Hvordan kan India henge sammen når det er så sammensatt? Er India bare et geografisk område, slik Churchill hevdet, som av litt tilfeldige historiske årsaker ble én stat? Eller er det en nasjon, med en klar identitet? De fleste av dagens indere vil være uenige med Churchill. De oppfatter India som en nasjon. Men akkurat hva denne nasjonen består i, kan de være uenige om. Såpass at det blir vanskelig å gripe. Hva er dens kjerne, dens symboler og historie? Hvilke av dens mange folkegrupper er opprinnelige og hvilke er tilflyttere? Også for oss som skal forsøke å forstå India utenfra er disse spørsmålene viktige. Dette kapittelet tar for seg hvordan historien brukes til å skape en felles, indisk identitet.

20

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 20

09.05.14 15:07


itihas: bruken av historien

Indias mange språk Ifølge den indiske grunnloven er hindi skrevet med devanagari-bokstaver landets offisielle språk. Det vil si at hindi ikke er å oppfatte som nasjonalspråk. Akkurat hva som ligger i betegnelsen «offisielt språk» er noe uavklart. For delstatene kan samtidig lovfeste egne offisielle språk. Alle disse står oppført i en egen liste i forfatningen. Og uansett er engelsk det viktigste språket for kommunikasjon over språkgrensene, men er ikke blant de 22 offisielle språkene. Sanskrit er derimot oppført. I tillegg til skriftspråk og offisielle språk kommer mindre språk og ikkeskriftlige språk. Folketellingen fra 2001 kom til at det finnes 30 språk som hver tales av mer enn en halv million mennesker, og at det finnes ytterligere 90 som hver tales av mer enn ti tusen mennesker.

Betydningen av historie Historien med sine hendelser som gjenfortelles, og helter og fiender det går gjetord om over generasjoner er vesentlig for hvordan ethvert samfunn oppfatter seg selv. Samtidig er historie noe som kan manipuleres og tolkes. Historie handler om hva man velger å se, hva man overser og hvilke fortolkningsrammer som styrer fremstillingen. I Norge var man gjennom det 19. og det 20. århundre opptatt av vikingearven og fortalte historier om dette stolte og frie folket. Etter andre verdenskrig fortalte og gjenfortalte man historiene om den ukuelige motstandsnordmannen, de sterke, seige og rettskafne «gutta på skauen», selve symbolet på den rene norske viljen til frihet. Som Norge har også India sine utvalgte forestillinger om seg selv, om heroiske kamper og et stolt folk som aldri gav seg, om nasjonen som alltid var og alltid er. Skolebøkene i Vest-Bengal, for eksempel, forteller at bengalerne egentlig er svært modige og at landet Bengal en gang var svært rikt. De forteller om helter og heltedåder, og om den gangen Bengal hadde en omfattende bomullsproduksjon og var berømt for sine veverier og for sine tekstiler. Skolebøkene forteller også at britene med list erobret provinsen og innførte en økonomisk politikk som førte til at 21

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 21

09.05.14 15:07


kapittel 2

bomullstradisjonene gikk tapt og det rike og stolte Bengal ble forvandlet til en fattig koloni og et marked for britenes egne industrivarer. Koloniseringen ødela det som var et av verdens mest produktive områder og la samtidig grunnen for Europas industrialisering. Skolebøkene sa følgelig at fattigdommen i dag ikke var selvforskyldt, at landet hadde grunn til å være stolt, selv om det ikke syntes så tydelig, at folket var fattig og svakt på grunn av svik og andres ondskap. Denne historieframstillingen er mangelfull og for profesjonelle historikere vil den være utilfredsstillende, selv om de kan nikke gjenkjennende til noen av hovedtrekkene. Poenget her er ikke å anklage skolebøkene for historieforfalskning, men å se nærmere på historiene som fortelles i India for å forstå det samfunnet som forteller dem. For slike fortellinger handler om nasjonens identitet, om hvem «vi» er eller ønsker å fortelle at vi er. Sammenliknet med Norge har kritiske historiefremstillinger kommet sterkere og tydeligere til orde i det akademiske ordskiftet i India. I India er det også enda mindre avklart enn i Norge hva nasjonens symboler er og hvordan historiske hendelser skal forstås. Det er lettere å få øye på historikere som ønsker å bryte ned de etablerte heltebildene i en indisk sammenheng enn det har vært i en norsk. Denne kritiske akademikertradisjonen har likevel ikke nådd folk flest, og den er, som vi skal se, ofte omstridt. I det følgende tar vi for oss fem «episoder» i indisk historie. Disse fem er sentrale i fortellingen om India, og de fortelles og fortolkes og strides om også i dag. Slik blir de gode vinduer til hvordan inderne forstår India, hva de legger i det å være en nasjon. Disse fem episodene forteller også om viktige faser i subkontinentets historie, altså om den mer objektive historien.

Harappa, arisk invasjon og gullalder Indias historie går langt tilbake. Man mente lenge at de eldste sivilisasjonene i verden var Mesopotamia, Egypt og Kina. Men på 1920-tallet gjorde arkeologer funn som viste at det hadde vært en sivilisasjon av tilsvarende alder på det indiske subkontinentet. I områdene som kalles Harappa og Mohenjo-Daro og som i dag hovedsakelig ligger i Pakistan, ble det funnet spor etter en sivilisasjon som eksisterte for omtrent fire tusen år siden. Den omtales gjerne som Harappa-kulturen som et samlenavn, eller Indusdalsi22

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 22

09.05.14 15:07


itihas: bruken av historien

Enkelte trekker ogsĂĽ hinduismens opprinnelse tilbake til Harappa-kulturen. Her fra Durga-puja i dagens Kolkata. Foto: Geir Heierstad

vilisasjonen etter elven som sannsynligvis har vĂŚrt grunnlaget for denne tidlige fremveksten av et organisert samfunn.7

7.

Allchin 1968.

23

104332 GRMAT Indiske utfordringer 140101.indd 23

09.05.14 15:07