Issuu on Google+

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millionar

Tusen millionar 1–4

Oppgåvebok 3 • N y norsk

Grunnbok A og B Oppgåvebok Eg reknar nøtter (2. til 4. trinn) Oppgåvekort (2. til 4. trinn) Lærarens bok A og B Fasit til oppgåvebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Teljevers om tusen ting (biletbok) Cd med songar Talbilete Talstrålar Rekneperler

gåveb p p

ok

Læreverket består av:

Eit matematikkverk frå Cappelen Damm

Tusen millionar •

tek barna med inn i matematikken si verd med eventyr, songar, leik og spel. Den rolege progresjonen og tydelege differensieringa gjer at alle kan arbeide på sitt eige nivå, og i ulik hastighet innanfor kvart enkelt kapittel. Læreverket eignar seg godt for rettleidd matematikkundervising.

O

Elisabet W. Kristiansen

3

Fagnettstad: http://tusenmillionar.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-38676-4

3Tusenmill_oppg.bok_omslag NYN.indd 1

Nyn orsk

www.cappelendamm.no

06.08.12 09:17


Anne-Lise Gjerdrum • Elisabet W. Kristiansen I llu str asjonar : J ohn Thor esen

pg

ĂĽv eb

3

ok

Op

Tusen millionar Nynorsk

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

1

17/08/12

07.23


Oppgåveboka inneheld øvings- og repetisjonsoppgåver til alle kapitla i grunnbøkene. Øvingsoppgåvene har stigande vanskegrad, og dei siste oppgåvene til kvart kapittel er merkte med éi eller to stjerner. Repetisjonsoppgåvene er merkte med ein terning. Etter kvart kapittel finn du i tillegg oppgåvesettet Prøv deg sjølv, som viser om du meistrar læringsmåla til kapitlet. Kapittel 6 til kvar grunnbok inneheld repetisjonsoppgåver som passar til kompetansemåla for 3. årstrinn. Helsing forfattarane

© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det er heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Tusen millionar følgjer læreplanane for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er laga til bruk på barnetrinnet i grunnskolen. Illustratørar: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjering: Livonia Print SIA, Latvia 2012 Utgåve 3 Opplag 1 ISBN 978-82-02-38676-4 www.cdu.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

2

17/08/12

07.23


Innhald Grunnbok 3A

Kapittel 1 Addisjon og subtraksjon utan tiarovergang

4

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon med tiarovergang

14

Kapittel 3 Multiplikasjon 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gongen

26

Kapittel 4 Addisjon og subtraksjon med oppstilling

38

Kapittel 5 Geometri og måling. Kalkulatoren

50

Grunnbok 3B

Kapittel 6 Repetisjon

62

Kapittel 1 Måling og statistikk

68

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0 til 1000

78

Kapittel 3 Multiplikasjon 6, 7, 8, og 9-gongen

92

Kapittel 4 Måling

106

Kapittel 5 Divisjon, brøk og desimaltal

118

Kapittel 6 Repetisjon

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

3

130

17/08/12

07.23


Kapittel 1 Grunnbok 3A

Skriv tala som manglar.

2 1

3 7

6 2

8

4

5

0

4 0

3

8

1

6

9

2

5

3

Finn tiarvenner. Trekk strek mellom bilar som høyrer saman.

1

5

2

6

9

0

5 3 4

7

10

8

4

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

4

17/08/12

07.23


Rekn ut.

2+4=_ 12 + 4 = _

4+3=_ 24 + 3 = _

6+2=_ 36 + 2 = _

5–3=_ 15 – 3 = _

8–4=_ 48 – 4 = _

9–5=_ 29 – 5 = _

Set inn tal som passar.

14 < _

_ < 16 _ > 38 _ < 50

29 < _

_ < 34 43 > _ 36 < _

40 < _

_ > 28 39 > _ _ > 20

Set inn nabotala.

40 13 40 40

40

40

40 20

40 36

29 40 40

40 41

40

30

40

Set ring rundt rett svar.

13 + 4 11 + 3 12 + 5 14 + 5 15 + 3

16 14 16 18 18

17 15 17 19 19

18 16 18 20 20

24 + 5 21 + 7 33 + 3 42 + 6 44 + 3

28 28 37 46 47

29 27 36 47 48

30 26 35 48 49

17 – 4 28 – 5 26 – 2 38 – 7 49 – 6

12 21 24 30 33

13 22 25 31 43

14 23 26 32 53 5

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

5

17/08/12

07.23


To like!

Rekn ut.

3 5 4 2 1

+ + + + +

3 5 4 2 1

= = = = =

_ _ _ _ _

6+ 9+ 8+ 7+ 10 +

6=_ 9=_ 8=_ 7=_ 10 = _

Rekn ut. Kva ser du?

3 5 7 9 6 4 8 10

– – – – – – – –

2 4 6 8 5 3 7 9

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

Minus nesten alt!

18 14 16 19 11 13 17 12

– – – – – – – –

17 12 15 17 10 11 16 10

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

Skriv tala som manglar.

10 2 15 10 2 15 15 15 15 15

22 3 26 22 3 26 26 26 26 26

15 1 19 15 1 19 19 19 19 19

6

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

6

17/08/12

07.23


Rekn ut.

11 – 1 – 2 = _ 12 – 2 – 3 = _ 13 – 3 – 3 = _ 11 – 1 – 3 = _ 12 – 2 – 4 = _ 13 – 3 – 6 = _ 11 – 1 – 4 = _ 12 – 2 – 5 = _ 13 – 3 – 8 = _ 14 – 4 – 5 = _ 15 – 5 – 2 = _ 16 – 6 – 3 = _ 14 – 4 – 8 = _ 15 – 5 – 3 = _ 16 – 6 – 4 = _ 14 – 4 – 7 = _ 15 – 5 – 5 = _ 16 – 6 – 7 = _ Set inn tala som manglar.

42

10

45

19

+

+

30

28

48

+

+

20

+

47

19 11

29

10

+

+

44

20 6

13

+

16

9

Domino

16 + 3

_ – 12

_+3

_+5

_ – 10

_+4

20 – 1

_–2

_–5

_+2

_–3

_ + 7 18

30 + 7

_–4

_+6

_–9

_ – 30

_+9

9 7

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

7

17/08/12

07.23


Teikn pengane du har att av

viss du kjøper: 15

kr

r

8k

kr

kr

Set inn tal som passar.

13 < _

_ > 29

14 + 3 > _

26 > _

18 < _ 49 > _

_ < 18 _ > 7 _ < 44

2 6 – 5 < _ 47 + 2 = _ 39 – 4 > _

r

10 k

8 kr

Kari har 38 kr. Ho kjøper lommelykta. Kor mange kroner har ho att? Svar: _ kr Teikn myntane Kari har att. Mikkel har 40 kr. Han kjøper ballen. Kor mange kroner har han att? Svar: _ kr Teikn myntane Mikkel har att. 8

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

8

17/08/12

07.23


Skriv tala som manglar. +4

+5

16

+5

+8

+1

+7

25 +3

+4

17

49

Fargelegg bĂĽtane. 35 + 3

31 + 5

31 + 4

33 + 3

34 + 3

32 + 4

32 + 6

31 + 5

32 + 3

33 + 5

31 + 6

32 + 5

36 + 2

33 + 4

36

35

30 + 8

37

38

Lag eit diagram. Her er _

35

Her er _

36

Her er _

37

Her er _

38

35

36

37

38

Det er flest _ . Det er fĂŚrrast _ . 9

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

9

17/08/12

07.23


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

13 10 16

11

18 17

4 14

16

12

14

15

17

10

6 13

19 18

12 15

Set inn > = <

13 + 2 45 – 4

16 40

27 – 6 32 + 7

22 39

15 + 5 49 – 3

20 44

Teikn myntane som manglar. 26

kr

19 kr

33

kr 11 kr

10

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

10

17/08/12

07.23


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

32 = 30 + _ 43 = 40 + _ 25 = 20 + _

49 = 40 + _ 39 = 30 + _ 14 = 10 + _

16 = 10 + _ 28 = 20 + _ 41 = 40 + _

Trekk strek fr책 pengane til rett stad p책 tallinja. 0 5 10 15 20 25 30 35 40

10

5 20 5 30 5 40 5 50

Kor mange kroner? Teikn pengane. 0 10 20 30 40 50

11

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

11

17/08/12

07.23


Prøv deg sjølv Grunnbok 3A • Kapittel 1 Rekn ut.

6+4=_ 4+6=_ 7–2=_

2+4=_ 4+3=_ 9–5=_

5+3=_ 3+5=_ 10 – 2 = _

Teikn myntane.

8 kr

14 kr

20 kr

Skriv tala som manglar. –2

–3

–8

12 0

–6

18 2

Set inn > = <

16 18

17 15

24 39

23 40

33 20

43 20

18 47

19 46

12

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

12

17/08/12

07.23


Skriv tala som manglar. +1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

16 30 3+3=_ 4+5=_ 7–1=_ 9–3=_ 13 + 3 = _ 14 + 5 = _ 17 – 1 = _ 19 – 3 = _ Trekk strek frå pengane til rett stad på tallinja. 10

155 20 25 30 535 40

Teikn dobbelt så mange kroner. Teikn halvparten så mange kroner.

kr

kr

kr

kr 13

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

13

17/08/12

07.23


Kapittel 2 Grunnbok 3A

Set ring rundt rett svar.

6+6 8+8 4+4 9+9 5+5 7+7 10 + 9 9+2

13 15 9 18 11 12 18 12

12 17 10 17 10 13 20 13

14 16 8 19 12 14 19 11

9+4 9+6 9+3 9+5 9+8 9+7 8+3 8+5

13 14 13 14 15 17 12 12

14 16 12 15 16 16 11 14

12 15 14 13 17 18 13 13

16 + 3 14 + 6 13 + 8 17 + 8 19 + 4 15 + 5 18 + 6 20 + 3

18 19 21 23 23 19 22 22

19 20 22 24 24 20 23 23

20 21 23 25 25 21 24 24

Skriv tala som manglar. +4

–4

19

+7

–7

+4

–4

+8

–8

21 +5

–5

29

31 +6

69

–6

71

14

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

14

17/08/12

07.23


Kva for soppar har tal mindre enn 50? Fargelegg dei raude. Resten er gule. 74

60

78

38

61

29

43

49

83

51

91

40

13

25

14

72

Skriv nabotala.

40

71 40

54

40 40

88 40 40 40

80 40

40 99 40

60

Emilie er 7 år. Thea er dobbelt så gammal. Thea er _ år. Even er 16 år. Frida er halvparten så gammal. Frida er _ år. Kor mykje eldre er Thea enn Frida? _ år 15

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 15

22/08/12 10.57


Rekn ut.

8+2=_ 18 + 2 = _ 48 + 2 = _

9+2=_ 19 + 2 = _ 29 + 2 = _

7+4=_ 17 + 4 = _ 37 + 4 = _

Set ring rundt rett svar.

38 + 3 40 + 9 29 + 2 38 + 5 27 + 4 39 + 3

41 48 32 41 31 43

45 47 31 42 32 41

43 49 30 43 30 42

43 – 5 34 – 4 44 – 7 32 – 5 41 – 3 30 – 4

39 31 39 27 39 27

40 30 38 28 37 26

38 32 37 26 38 25

39 – 5 48 – 9 40 – 6 35 – 6 42 – 5 33 – 4

35 39 44 30 39 31

34 38 34 29 38 30

33 37 36 28 37 29

Skriv tala som manglar.

36

39

41

45

45

49

53

48

52

56

58

61 50

16

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

16

17/08/12

07.24


Kor mykje kostar ĂŠi leike?

16 kr

kr

12 kr

kr

14 kr

kr

22 kr

kr

24 kr

kr

28 kr

kr

48 kr

kr

40 kr

kr

50 kr

kr

30 kr

kr 17

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

17

17/08/12

07.24


Ole har _ kr. Kva for ting kan han velje å kjøpe? 67

r

k 86

69 kr

kr

75 kr

49 kr

91 kr

Han kan kjøpe: Domino

38 – 7

_–4

_–7

_+4

_–6

_ – 4 14

43 – 4

_–2

_–9

_+5

_–8

_ – 7 18

50 – 4

_–8

_–6

_–9

_–4

_ – 9 10

Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

15 kr

kr

kr

9 kr

kr

kr

18

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

18

17/08/12

07.24


Teikn blyantar som er dobbelt s책 lange.

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm 19

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

19

17/08/12

07.24


Set inn tal så summen blir rett.

40

32 29 _ _

+ _ + _ + 35 + 20

20

8 3 _ _

+ _ + _ + 18 + 13

50 _ 35 _ 25

+ 40 + _ + 33 + _

Summen står i ringen!

25

17 _ 13 _

+ _ + 7 + _ + 9

30 _ 14 _ 8

+ 19 + _ + 15 + _

35

18 _ 7 _

+ _ + 14 + _ + 9

Vel sjølv.

43

27 _ 14 _

+ _ + 19 + _ + 35

40 _ _ _ _

+ + + +

_ _ _ _

40 _ _ _ _

+ + + +

_ _ _ _

20

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

20

17/08/12

07.24


Lag reknestykke som passar, og fargelegg gardinene. Gardinene i same vindauge skal ha same farge.

6+7

20 – 7

5+6

20 – _

8+4

20 – _

9+5

20 – _

8+5

20 – _

8+7

20 – _

6+6

20 – _

9+2

20 – _

7+7

_–_

16 – 5

20 – _

18 – 6

_–_

17 – 4

20 – _

15 12 13 gul 14 grøn brun 11 raud blå 21

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

21

17/08/12

07.24


Repetisjon

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8 7

6

4 7

6

2

10 3

8

5

Klokka er–.

11 12 1 2

10

5

Klokka er–.

9

3 4

8 7

6

5

Klokka er–.

Teikn ein blyant som er dobbelt så lang.

_ cm

_ cm

Du har 26 kroner. Kva for myntar kan du ha? Teikn tre forslag.

Petter er 4 år. Hanne er dobbelt så gammal. Hanne er _ år. Celine er 16 år. Alex er 6 år yngre. Alex er _ år. Malin er 8 år. Ingeborg er 8 år eldre. Ingeborg er _ år. 22

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

22

17/08/12

07.24


Repetisjon

Vel to tal slik at det blir rett sum.

11 11 11 11

8 4 7 2

4 9 9 6

3 5 8 5

6 2 4 7

12 12 12 12

4 7 5 9

6 6 8 2

7 5 4 4

6 8 9 3

13 13 13

6 8 8

4 9 9

7 2 5

5 4 7

14 14 14

7 7 5

5 9 8

4 5 4

7 8 6

15 15

7 5

9 8

4 4

6 7

16 16

8 9

7 5

8 8

5 7

17

9

6

5

8

18

7

9

3

9

Dette greier du no!

Hald fram p책 talrekkja.

3 6 ________ 4 8 ________ 5 10 _ _ _ _ _ _ _ _ Skriv tala som manglar.

7 5 16 7 5 16 16 16 16 16

17 8 6 17 3 8 17 17 17 17

9

18 7 18 9 2 18 18 18 18 23

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 23

22/08/12 10.58


Prøv deg sjølv Grunnbok 3A • Kapittel 2 Rekn ut.

9+2=_ 8+4=_

6+6=_ 7+7=_

6+7=_ 7+8=_

11 – 2 = _ 12 – 4 = _

11 – 4 = _ 18 – 9 = _

14 – 7 = _ 12 – 6 = _

Domino

4+4

_–6

_+3

_+4

_–9

_+6

6

24 + 4

_–6

_+3

_+4

_–9

_ + 7 27

12 – 6

_+7

_–4

_–8

_ + 10

_–9

2

Trekk strek frå 50 til 70.

24

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

24

17/08/12

07.24


Rekn ut.

41 – 5 = _ 33 – 4 = _

22 – 3 = _ 44 – 6 = _

31 – 4 = _ 12 – 5 = _

Teikn dobbelt så mange kroner. Teikn halvparten så mange kroner.

kr

kr

kr

kr

Skriv tala i rekkjefølgje. Start med det minste.

25

28

52

17

71

82

38

91

_ _ _ _ _ _ _ _ Trekk strek frå soppane til dei rette korgene. 29 + 4

29 + 2

29 + 3

28 + 3

27 + 4 26 + 5

27 + 5 27 + 6

26 + 6 28 + 5

31

32

33

26 + 7

28 + 4

25

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

25

17/08/12

07.24


Kapittel 3 Grunnbok 3A

Kor mange bær?

_+_+_=_ _+_+_+_=_ 3•2=_

4•2=_

_+_+_=_ _+_+_+_=_ 3•3=_ 4•3=_

_+_=_ 2•4=_

_+_+_=_ 3•4=_

_+_+_+_+_= _ _+_+_+_+_= _ 5•2=_ 5•3=_ 26

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

26

17/08/12

07.24


Kor mange ruter er det i kvart vindauge? Skriv som gongestykke og rekn ut.

_•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _

27

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

27

17/08/12

07.24


Hemmeleg melding! Kven gøymer seg i eska?

8 3 4 9

• • • •

2 5 3 2

= = = =

_ _ _ _

A O P H

10 4 5 6

18 16 30 0

• • • •

3 2 0 4

= = = =

_ _ _ _

R H E P

8 15 12 24

Tel med 2 om gongen.

0

2

4 20 25 30 40 45 20

Tel med 3 om gongen.

0

3

6 15 20 25 30 21 45 50

Skriv tala som manglar.

4

10

20

12

30

20

3

4•

40 24

28 8

16

5•

45 25

40 15

5

28

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

28

17/08/12

13.34


PRISAR 5 kr

3 kr

4 kr 10 kr

Vi bakar og sel kaker i butikken vår. Kor mykje kostar: seks

_ kr

ni

_ kr

åtte

_ kr

fire

_ kr

sju

_ kr

fem

_ kr

Vel sjølv. __ _ kr

__ _ kr

__ _ kr

__ _ kr

Kor mykje kostar: fem

og to

_ kr

seks

og ei

_ kr

fem

og tre

_ kr 29

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 29

22/08/12 10.58


I butikken er det 6 posar med kringler. I kvar pose er det 4 kringler. Kor mange kringler er det i alt? _•_=_ Svar: __

Petra har laga smultringar. Ho legg dei i seks posar med 5 i kvar. Kor mange smultringar har ho laga? _•_=_ Svar: __ Set inn > = <

7 3 9 4 6

•5 •4 •3 •4 •3

4 • 10 2• 5 0• 4 7• 3 4 • 10

3• 3 4• 0 6• 4 2 • 10 3 • 10

4 1 4 5 6

•3 •1 •6 •4 •5

5• 5 6• 3 8• 4 6• 6 5 • 10

30 8 24 40 45

–6 +9 +8 –5 +5

Hald fram på talrekkjene.

0

4

6 15 20 30 21 24 45 50

0

10

6 15 25 30 21 24 45 50

30

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 30

22/08/12 10.58


Fargelegg flagg som høyrer saman. Teikn løype mellom flagga.

1

2

Blå

4•5

Raud

2 • 10

4•4

8+8

8•2

7+9

6+6

4•5+5

6•3+2

10 + 10

15 + 8

14 + 10

6•4

5•5

5•4+2

11 + 11

6•4

36 – 6

6•5

4•5

10 • 2

7•3

8•2

8+8

20 – 5

6•4

5•4–4

4•4

5•5

8•3

34 – 10

7•3

2•7

5•3–1

10 • 4

8•5

30 + 9

2•5+2

4•3

4•4–3

31

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

31

17/08/12

07.24


Kari og Mikkel har kasta terning 6 gonger kvar. Kor mange poeng får kvar av dei?

1•1=_

_•1=_

0•2=_

_•2=_

0•3=_

_•3=_

2•4=_

_•4=_

0•5=_

_•5=_

3•6=_

_•6=_

Poeng i alt:

_

Poeng i alt:

_

Kven vann? __ Denne gongen har dei kasta 12 gonger kvar.

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

Poeng i alt:

_

Poeng i alt:

_

Kven vann? __ 32

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 32

22/08/12 10.58


I kvar oppgåve nedanfor er det ei unødvendig opplysning. Pernille er 9 år gammal. Ho har to femkroningar og fire einkroningar i lomma. Kor mange kroner har ho? Svar: _ kr

Bakaren puttar 3 bollar i kvar pose. Han har 4 posar. Kvar bolle kostar 2 kr. Kor mange bollar er det i alt i posane? Svar: _ bollar

I kvar taxi er det plass til 5 personar. Det er 4 taxiar på haldeplassen. Kor mange personar er det plass til i 6 taxiar? Svar: _ personar Dei unødvendige opplysningane er: ______ ______ ______ 33

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 33

22/08/12 10.59


Repetisjon

Mål fiskane. I røynda er dei 5 gonger så lange. Kor lange er dei i røynda?

_ cm I røynda er fisken _ cm lang.

_ cm I røynda er fisken _ cm lang.

_ cm I røynda er fisken _ cm lang.

_ cm I røynda er fisken _ cm lang. 34

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

34

17/08/12

13.33


Repetisjon

Hemmeleg melding!

7 8 20 9 20 10 20 14 12 7

+ + – + – + – + – +

5 6 7 6 3 9 2 6 12 4

= = = = = = = = = =

00 _ S 00 _ T 00 _ K 00 _ G 00 _ M 00 _ I 00 _ Ø 00 _ H 00 _ S 00 _ N

00 41 = 38 + _ E 00 29 = 24 + _ E 00 36 = 35 + _ U 00 47 = 43 + _ E 00 42 = 36 + _ O 00 35 = 25 + _ M 00 17 = 10 + _ G 00 27 = 19 + _ T 00 20 = 11 + _ I

Skriv bokstavane du fann, og les.

10 18 14 17 3 15 19

20 1 0 4 8

9 12 13 6 7 5 11 35

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

35

17/08/12

07.24


Prøv deg sjølv Grunnbok 3A • Kapittel 3 Skriv reknestykke og rekn ut.

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•2=_ 5•2=_

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•3=_ 5•3=_

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•4=_ 5•4=_

Tel med 2 om gongen.

0

2

4

Tel med 5 om gongen.

0 36

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

36

17/08/12

07.24


Rekn ut.

2•5=_ 5•2=_

4•2=_ 2•4=_

5•6=_ 6•0=_ 6•5=_ 0•6=_

4•3=_ 3•4=_

7•3=_ 3•7=_

8•5=_ 8•2=_ 5•8=_ 2•8=_

_•2

_•4

Domino

3•3 _–5

_–5

_ – 10

_ • 5 10

Teikn dobbelt så mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Teikn tre gonger så mange kroner.

kr

kr

Fargelegg bær som høyrer saman, med den same fargen. 2•8

8•2 6•3

4•4

9•2

18

16

3•6 37

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 37

22/08/12 10.59


Kapittel 4 Grunnbok 3A

Set ring rundt tala!

Vel to tal slik at det blir rett sum.

43 44 45 46

5 38 9 7

38 36 8 39

4 6 36 6

55 56 57 58

49 8 49 51

6 47 6 7

48 9 8 50

Rekn ut.

9+2=_ 19 + 2 = _ 59 + 2 = _

8+4=_ 28 + 4 = _ 68 + 4 = _

7+6=_ 37 + 6 = _ 87 + 6 = _

15 – 5 = _ 35 – 5 = _ 65 – 5 = _

62 – 3 = _ 72 – 3 = _ 92 – 3 = _

43 – 4 = _ 63 – 4 = _ 83 – 4 = _

Marte har 45 kr. Ho vil kjøpe bamsen. Kor mange kroner manglar ho? Svar: _ kr

75 kr

38

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

38

17/08/12

07.24


Still opp og rekn ut.

42 + 16 =

65 + 15 =

39 + 6 =

21 + 58 =

+

+

+

+

=

=

=

=

Trekk strek mellom krabber som høyrer saman. 77 7 0–

80 +

88 + 6

8

+5

2

80 –15 78 –10

59

65 + 8

61 + 7

90 + 4

85 + 6

+6

100

–9

Skriv tala som manglar. –4

–6

40 80 60

81 71 91

–8

82 62 32

Sofus har 26 frimerke frå Sverige og dobbelt så mange frå Noreg. Han har i alt _ frimerke. 39

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

39

17/08/12

07.24


Rekn ut. 1

3 7

4 6

3 9

4

+ 3 5

+ 2 3

+

=

=

=

+

= 4 1

5 8 7

5 9

6 8

7 3

5 7

+ 1 3

+ 1 4

+ 1 6

+ 2 5

=

=

=

=

6 2

7 1

4 3

5 4

+ 2 9

+ 2 6

+ 3 8

+ 1 9

=

=

=

=

4 5

3 2

7 7

3 6

+ 4 9

+ 4 8

+ 1 9

+ 5 4

=

=

=

=

Kashif har . Kor mykje meir treng han for ü kunne kjøpe bilen? _ kr

92 kr

40

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

40

17/08/12

07.24


Sofie har _ kr. Teikn det minste beløpet ho kan betale med. 67 kr 71 kr

86

52

kr

99 k

r

34 kr

kr

57

94

38

kr

kr

kr

25 kr 41

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

41

17/08/12

07.24


Rekn ut. 10

3/ 2

6 1

4 2

6 3

– 1 5

– 2 7

– 3 9

– 4 8

=

=

=

=

4 9

8 6

7 5

9 2

– 1 6

– 4 9

– 2 9

– 3 8

=

=

=

=

5 3

6 5

3 3

– 3 6

– 2 5

– 1 6

=

=

=

Kor mykje manglar på 100 kr? Teikn pengane.

42

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

42

17/08/12

07.24


Du har:

Du betaler:

Du har att:

Teikn pengane.

kr –

kr

=

kr

46 kr

kr Teikn pengane.

kr –

kr

=

kr

73 kr

kr Teikn pengane.

kr –

kr

=

kr

57 kr

kr Teikn pengane.

kr

kr

kr

=

kr

40 kr 43

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

43

17/08/12

07.24


Finn det hemmelege talet.

71 100 62 54 90 99 72

– – – – – – –

67 74 50 22 65 84 63

E U

v Skri ed am svar tavar! boks

V T T J

F E

Det hemmelege talet er _. Set inn > = <

33 – 6 42 – 5 50 – 8

27 39 41

85 28 39

91 – 8 37 – 8 44 – 6

97 – 8 85 – 7 61 – 6

88 78 56

Skriv tala som manglar.

31 52 9

42 33

10

25

47 19 90

10 30 7

14 63 7

75 5

44

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

44

17/08/12

13.32


Mikkel har _ kr. Teikn pengane han har att viss han kjøper: r

k 39

35 k

r

48 k

kr

16

kr

r

kr

r

48 k

kr

kr

kr

48 kr

39

r

13 k

kr

kr

kr

kr

r

15

r

k 59

kr

37 k

r

kr 39

kr

35

kr

49

kr

16 kr

k 35

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

35

kr

45

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

45

17/08/12

07.25


Repetisjon

20 + 3 = 23 Kor mykje er 19 + 3?

Da må 19 + 3 vere éin mindre!

Rekn ut.

20 + 3 = _ 19 + 3 = _

20 + 6 = _ 19 + 6 = _

20 + 9 = _ 19 + 9 = _

19 29 39 19

19 39 19 29

19 29 39 29

+ + + +

8 4 7 7

= = = =

_ _ _ _

+ + + +

2 3 10 5

= = = =

_ _ _ _

+ + + +

5 8 6 9

= = = =

_ _ _ _

Set ring rundt rett svar.

24 – 5 32 – 8 17 – 9 42 – 4 50 – 7 33 – 6

19 26 12 35 43 23

18 25 8 38 47 26

21 24 11 32 42 27

41 – 20 40 – 18 31 – 22 28 – 9 50 – 34 35 – 16

22 22 11 19 26 21

29 28 9 9 14 18

21 32 13 11 16 19

36 – 8 41 – 5 20 – 18 35 – 15 43 – 8 32 – 12

26 35 1 19 35 20

27 36 2 20 36 21

28 37 3 21 37 22

46

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

46

17/08/12

07.25


Repetisjon

Set inn + –

5 5 5

5 = 25 5= 0 5 = 10

12 = 6 10 = 5 9 = 10

2 5 1

3 8 3

2= 1 2 = 16 2= 5

14 = 7 0=5 8=4

7 0 2

4 4 4

3= 7 3= 1 3 = 12

20 = 10 4= 0 4= 4

10 4 0

Marte og Kari kastar snøballar på blink. 2•3=_ Marte kastar 2 • 3 ballar. Kari kastar 4 • 2 ballar. 4•2=_ Kor mange ballar kastar dei til saman? Svar: _ ballar. Set inn tal som passar.

_ • _ = 9 _ • _ = 6 _ • _ = 12 _ • _ = 24 _ • _ = 25 _ • _ = 40 _ • _ = 3 _ • _ = 18 Domino

3•3

_•4

_ – 30

_•5

_ – 22

4•4

_ – 10

_•3

_ – 11

_•3

2•4

_ • 10

_ – 70

_•4

_ – 33

Kor mykje meir er: (Skriv svaret i ruta) 8 • 5 enn 9 • 4? 4 • 4 enn 2 • 6?

_•2

16

_ – 12 9 _•2

14

8 • 3 enn 6 • 4? 47

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

47

17/08/12

07.25


Prøv deg sjølv Grunnbok 3A • Kapittel 4 Trekk strek frå 0 til 100.

Rekn ut.

59 + 1 = _

70 – 1 = _

57 + 4 = _

79 + 1 = _

90 – 1 = _

67 + 4 = _

Skriv tala som manglar. –3

–3

–3

–3

–3

–3

–3

33 48

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

48

17/08/12

07.25


Rekn ut.

3 6 + 1 8

+

=

=

4 7

6 5

7 8

9

+ 1 5

+ 1 3

=

=

Rekn ut.

4 3

6 2

8 8

7 4

– 2 5

– 4 4

– 3 8

– 2 8

=

=

=

=

Skriv tala som manglar.

60 3 70 60 3 70 70 70 70 70

50 30 90 50 30 90 90 90 90 90

60 5 85 60 5 85 85 85 85 85

Kari har 56 kr. Sofie har 18 kr mindre. Kor mange kroner har Sofie? _ kr Kor mange kroner har dei til saman? _ kr 49

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

49

17/08/12

07.25


Kapittel 5 Grunnbok 3A

Hald fram på mønstra. Du kan fargeleggje òg.

Fargelegg ditt eige symmetriske mønster.

50

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 50

22/08/12 11.00


Teikn symmetrilinjer.

Ein av figurane har berre ĂŠi symmetrilinje. Kva for ein? _

Kva for ein figur er ikkje symmetrisk? Set x. Teikn symmetrilinjer pĂĽ dei andre figurane. Kor mange rette vinklar har figurane?

_ _ _ _ _ SjĂĽ deg om i rommet der du er. Du ser sikkert mange rette vinklar. Skriv og fortel. ______ ______ ______ 51

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 51

22/08/12 11.00


M책l sidene og finn omkrinsen av figurane.

Omkrins: _ cm Omkrins: _ cm Omkrins: _ cm

Omkrins: _ cm

Omkrins: _ cm

Lag rektangel og kvadrat som har: Omkrins = 10 cm Omkrins = 16 cm

52

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

52

17/08/12

07.25


Rekn ut.

6 3

4 5

7 2

8 3

– 2 1

– 2 9

– 4 6

=

=

=

=

7

9 1

3 7

6 0

5 7

– 7 9

– 2 8

– 1 4

– 3 6

=

=

=

=

No kan du kontrollere den første oppgåva med kalkulatoren. 6

3

2

1

=

Hadde du rekna rett? _

Kontroller dei andre oppgåvene på den same måten. Bruk kalkulatoren. Skjerf og vottar kostar _ kr. To par sokkar kostar _ kr. Sokkar kostar _ kr mindre enn ei lue.

SAL Skjerf

48 kr

Marte kjøper ei lue og betaler med 100 kr.

Vottar

36 kr

Kor mykje får ho att? _ kr.

Sokkar

29 kr

Lue og vottar kostar _ kr til saman.

Lue

54 kr

Tre par sokkar kostar _ kr. 53

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 53

22/08/12 11.03


Fargelegg rett volum.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3 dL 6 dL + 2 dL 4 dL + 3 dL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 dL – 7 dL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ein halv liter

9 dL – 5 dL 10 dL saft! Da har eg drukke _ liter!

Set inn tala som manglar. 1 1 1 1 1

liter liter liter liter liter

= = = = =

2 4 9 3 8

dL dL dL dL dL

+ + + + +

_ dL _ dL _ dL _ dL _ dL

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 2

liter liter liter liter

= = = =

1 5 7 6

dL dL dL dL

+ + + +

_ dL _ dL _ dL _ dL

54

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

54

17/08/12

07.25


Kari blandar saft i ei mugge. Ho treng ein del saft og fire delar vatn. Ho tek 2 dL saft. Kor mange dL vatn tek ho? _ dL Kor mange dL blir det til saman? _ dL Neste dag tek ho 12 dL vatn. Kor mange desiliter saft treng ho? _ dL Kor mange desiliter blir det til saman? _ dL

Korleis kan du måle opp 7 dL ved å bruke desse to måla? 2 dL 3 dL __ = 7 dL Kan du måle opp 10 dl? ___ = 10 dL 12 dL kan du måle opp på fleire måtar. Lag forslag. ______ ______ ______ ______

Ei flaske vatn rommar 1 liter 5 dL. Kor mange glas kan du fylle viss kvart glas rommar 2 dL? _ glas Kor mykje blir til overs? _ dL 55

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

55

17/08/12

13.27


Spegl figurane om symmetrilinja.

Lag fleire oppgüver sjølv. Bruk prikkpapir. 56

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

56

17/08/12

13.26


Repetisjon

28 kr

45 kr

39 kr

Kva mĂĽ du betale?

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

Kor mange kringler kan du kjøpe viss du har 100 kr? _ kringler 57

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

57

17/08/12

07.25


Repetisjon

Rekn ut.

9 8 – 4 7

=

=

8 6

7 3

5 0

9

– 2 7

– 1 6

=

=

8 5

6 9

9 0

6 1

– 3 8

– 2 2

– 3 2

– 5 6

=

=

=

=

Kva for setning er unødvendig i kvar oppgåve? Set x framfor. Løys oppgåvene etterpå. Kor mykje eldre er far enn mor? Mor er 36 år gammal. Thea er 9 år gammal. Far er 41 år gammal. Svar: _ år Kor gammal er Nils når syster hans blir 20 år? Nils har ei syster som er 15 år gammal. Nils er 9 år gammal. Systera er 5 år eldre enn Kari. Svar: _ år

58

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

58

17/08/12

07.25


Repetisjon

Kven får først fullt brett?

Sofus

Kari

79

26

58

39

27

18

75

62

31

73

14

30

40

38

28

80

65

43

81

52

68

50

49

32

70

34

82

95

61

12

85

90

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

Kryss av 1 rute for kvart svar.

100 20 60 40 20 30 21

– + – + + – +

5 20 10 9 11 4 7

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

50 20 56 50 18 40 29

– – + – – – +

11 8 5 7 4 10 9

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

25 90 65 96

+ – + –

9 8 10 6

= = = =

_ _ _ _

73 60 75 50

– + – +

5 13 10 20

= = = =

_ _ _ _

32 28 100 90 40 70 40

– – – – + + –

5 10 20 9 12 15 8

82 – 3 = _ 70 – 8 = _ 48 + 10 = _

Kven vann? 59

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

59

17/08/12

07.25


Prøv deg sjølv Grunnbok 3A • Kapittel 5 Fargelegg det rette talet på desiliter. 1 liter

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1 liter

1 liter

Gjer om.

13 dL = _ liter _ dL 15 dL = _ liter _ dL

2 liter 6 dL = _ dL 2 liter 2 dL = _ dL

Teikn firkantar som har omkrins lik 12 cm.

60

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 60

22/08/12 11.05


Set ring rundt vinklane som er rette.

Finn omkrinsen.

_ cm

_ cm

_ cm _ cm + _ cm + _ cm Omkrinsen = _ cm

_ cm

_ cm _ cm + _ cm + _ cm + _ cm Omkrinsen = _ cm

Teikn symmetrilinjer.

Nokre av figurane har fleire enn ei symmetrilinje. Set x i dei figurane. Fargelegg og spegl mønstra pü gardinene.

61

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

61

17/08/12

07.25


Kapittel 6 Grunnbok 3A â&#x20AC;˘ Repetisjon

Sofus og Kari har 24 kr kvar. Dei har like mange kroner, men ikkje like mange myntar. Teikn pengane. Kor mange kroner har dei i alt?

24 kr + 24 kr = _ kr Teikn halvparten sĂĽ mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Teikn dobbelt sĂĽ mange kroner.

kr 62

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

62

17/08/12

07.25


Bruk koden og set inn rette bokstavar i rutene. 1 Ein banan kostar 2 kr. 4 bananar kostar _ kr.

4 Cecilie har 18 pærer. Ola har halvparten så mange. Ola har _ pærer.

2 Klokka er 4. Toget går om 3 timar. Da er klokka _ .

5 Lars et 2 eple om dagen. På fem dagar et Lars _ eple.

3 Nina er 12 år. Linda er halvparten så gammal. Linda er _ år.

6 Sofus har eit tau som er 3 m langt. Annes tau er 4 gonger så langt. Annes tau er _ m.

Kode:

6 7 8 9 10 12 P U S E R T

1 2 3 4 5 6 Les:

Set inn tal som passar.

43 < _ 26 > _ 38 < _ 19 = _

_ > 29 _ < 48 _ > 17 _ = 14

4 4 + 26 – 47 + 39 –

3 > 5 < 2 = 4 >

_ _ _ _

Tel med 3 om gongen.

0

3

6 15 20 15 30 21 24 45 50 63

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

63

17/08/12

13.49


65 k

r

98

r

k 75

kr

57 kr

kr 32

43

80 kr

kr

Kva er dyrast? Kva kostar mindre enn 50 kr? Kva kostar mer enn 70 kr?

Kva er billigast?

Kashif har 60 kr. Kva kan han velje mellom? Petra har 85 kr. Kan ho kjøpe boka og bilen? Kor mykje manglar eller har ho att? _ kr Farfar kjøper flyet. Kor mykje får han att på 100 kr? _ kr Set inn > = <

32 80 74

98 57 47

98 75 100

89 80 10

43 57 63

43 75 93

18 47 69

19 46 69

64

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

64

17/08/12

07.25


Kari kjøper ei lue som kostar 25 kr og eit skjerf som kostar dobbelt så mykje. Kor mykje skal ho betale? Svar: _ kr Sofus kastar piler. Kor mange poeng får han? Svar: _ poeng

I to leilegheiter bur det 3 personar i kvar. I fem leilegheiter bur det 4 personar i kvar. Kor mange personar bur i nr. 15? Svar: _ personar Kim har fire einkroningar og seks femkroningar. Kor mange kroner har Kim? Svar: _ kr

Karin er sju år. Om eitt år er ho dobbelt så gammal som veslebror er i dag. Kor gammal er veslebror? Svar: _ år

65

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 65

22/08/12 11.06


Rekn ut.

7 6 4 4 8 10 3 2

• • • • • • • •

5 3 4 0 2 4 4 0

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

9•4=_ 4•2=_

5 8 6 3 9

• • • • •

0 4 5 5 3

= = = = =

_ _ _ _ _

6 8 1 9

• • • •

4 3 1 5

= = = =

_ _ _ _

Flaks!

+_+_+_+_+_=_ _ 6•6=_

Set inn tala som manglar. +7

+_

–7

85

94 +8

–8

–_

+7

59

94

99 –7

94

Tel med 4 om gongen.

0

4

6 15 20 20

28

28 24 45 50

66

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

66

17/08/12

07.25


Kven skal ha juleg책vene? Til

38 + 56 =

26 + 49 =

Til

Til

19 + 54 =

Til

63 + 17 =

28 + 32 =

Til

Til

57 + 34 =

Skriv namn p책 pakkene. Sofus Mikkel 60 91 Marte 73 Tor

Kim

94

Denne pakka f책r du!

75

80 67

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

67

17/08/12

13.47


Kapittel 1 Grunnbok 3B

Skriv namn på månadene og nummer på kvartala.

_ . kvartal

_ . kvartal

1. kvartal

_ . kvartal

Fargelegg februar blå. Fargelegg april, juni, september og november gule. Fargelegg resten av månadene raude. Februar har _ eller _ dagar. Dei raude månadene har _ dagar. Dei gule månadene har _ dagar. 68

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

68

17/08/12

13.46


Sant eller usant? Skriv s eller u i rutene. Januar er den første månaden i året. Juni kjem etter juli. Det er 30 dagar i februar. Det er 4 månader i eit kvartal. Noregs nasjonaldag er i mai. Det er om lag 4 veker i ein månad. April er i første halvår. Juni og juli er i same kvartal. Sofus har fødselsdag i juli. Anne har fødselsdag 2 månader før Sofus. I kva for månad har Anne fødselsdag? Svar: _ månad Kor mange månader er det frå 1. mars til 1. september? Svar: _ månader Kva fort eit år er det i år? Skriv svaret med tal. Svar: _ Kor mange dagar er 2 veker? Svar: _ dagar Skriv når du er fødd (dato, månad, år). _ _ _ Svar: __ 69

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

69

17/08/12

14.16


Diagrammet viser kor mykje Petra tente på ei veke. Ei rute betyr 5 kr. Kor mykje tente ho på måndag? _ kr. Kor mykje tjente ho på torsdag? _ kr.

måndag

tysdag

onsdag

torsdag

fredag

tysdag

onsdag

torsdag

fredag

Kor mykje meir tente ho på torsdag enn på onsdag? _ kr.

måndag

Kva for vekedag tjente ho mest? _

Diagrammet viser kor mykje Kashif tente på ei veke. Vel sjølv kor mykje ei rute betyr. Ei rute betyr _ kr. Lag spørsmål og svar til diagrammet. __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 70

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 70

22/08/12 11.08


Kva kan du byggje av desse figurane? sylinder

terning

prisme

kjegle

firkanta

Desse delane kan bli eit trekanta _ _. 71

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

71

17/08/12

07.25


Fargelegg gardinene. Linda bur i oppgang B, 3. etasje, og har blå gardiner. Jørgen bur i oppgang A, 1. etasje, og har grøne gardiner. Hansen bur i oppgang C, 2. etasje, og har raude gardiner. Vel sjølv og teikn. Gardinene i oppgang _ , _ . etasje har ruter. Gardinene i oppgang _ , _ . etasje har prikkar. Teikn blomar i eit vindauge og fortel kvar du har teikna dei. Svar: Oppgang _ , _ . etasje 72

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 72

22/08/12 11.09


Mikkel og Sofie undersøkjer kor mange elevar det er på skolen. Tal på elevar 70 60 50 40 30 20 10 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trinn

Sjå på diagrammet og svar på oppgåvene: Det er flest elevar på _ . trinn. På 2. trinn går det _ elevar. På 5. trinn går det _ elevar. Det går like mange elevar på _ . trinn og _ . trinn. Det går færrast elevar på _ . trinn. På 6. trinn er det færre elevar enn på _ . trinn og _ . trinn. På 3. trinn er det _ fleire elevar enn på 7. trinn. På 1. og 4. trinn er det i alt _ elevar. På 4. trinn er det _ færre elevar enn på 6. trinn. På 2. trinn er det _ fleire elevar enn på 1. trinn. 73

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

73

17/08/12

07.25


Repetisjon

Skriv tala som manglar.

75

45 4

+

58

63

+

93

19 8

+

69

+

87

Ballen kostar _ kr. Lykta kostar _ kr.

69 kr

7k

r

Til saman kostar leikene _ kr. Kim betaler med

.

Kor mykje får ho att? _ kr Set inn > = <

33 – 6 42 – 5 50 – 8

27 39 41

85 28 39

91 – 8 37 – 8 44 – 6

97 – 8 85 – 7 61 – 6

88 78 56

Still opp og rekn ut.

42 + 16 =

65 + 15 =

39 + 6 =

21 + 58 =

+

+

+

+

=

=

=

=

74

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

74

17/08/12

07.25


Repetisjon

Rekn ut.

8 6

6 2

4 8

9 0

– 4 3

– 3 5

– 1 9

– 4 4

=

=

=

=

Trekk strek mellom snømenn og snøkoner som høyrer saman.

43 + 9

37 + 5 59 + 6

50 + 2

26 + 8

70 + 3

60 + 5

30 + 4

90 + 4

40 + 2

74 + 8

80 + 2

88 + 6

65 + 8

75

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

75

17/08/12

07.25


Prøv deg sjølv Grunnbok 3B • Kapittel 1 Fyll inn datoane i januar. måndag

tysdag

onsdag

torsdag

1

2

fredag

laurdag

6

søndag

11 17

16. januar er ein _ . 21. januar er ein _ . Kva for dato er første søndag i januar? _ Kva for dato er siste tysdag i januar? _ Etter januar kjem _ . Månaden før januar er _ . Fargelegg gardinene. Oppgang A, 2. etasje har raude gardiner. Oppgang C, 1. etasje har gule gardiner. Oppgang B, 3. etasje har blå gardiner. Teikn ein blomme i vin­dau­ get i oppgang C, 3. etasje. 76

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 76

22/08/12 11.09


Barn i klassen 6

Svar på oppgåvene. 4 barn har _ vottar. _ barn har grøne vottar. Det er færrast barn som har _ vottar.

5 4 3 2 1 Vottefarge

_ barn har blå vottar. Det er i alt _ barn i klassen. Sant eller usant? Skriv s eller u i rutene. Eit år har meir enn 360 dagar. Mars er kortare enn mai. Det er skotår kvart andre år. Alle månader har minst 28 dagar. Eit døgn er 24 timar. Den siste dagen i året er nyttårsdagen. Det er 3 månader i eit kvartal.

Ein terning har _ like flater. Kva slags figur er alle flatene? _ Botnen i ein sylinder har form som ein _ . 77

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 77

22/08/12 11.10


Kapittel 2 Grunnbok 3B

Trekk strek fr책 340 til 400.

78

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

78

17/08/12

07.25


Trekk strek fr책 pengane til rett stad p책 tallinja. 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Teikn rett tal p책 kroner. 0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 100 200 300 400 500 600 700 800

79

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

79

17/08/12

07.25


Tel med 10 om gongen.

360

260 270

Skriv nabotala.

300

450 800

599

500 901

999

701 399

Set inn > = < . Set ring rundt partala.

596 471

695 174

299 568

300 568

701 976

710 967

Set inn tal som passar.

389 < _

599 < _

268 + 50 > _

658 > _

587 > _

398 + 100 < _

80

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

80

17/08/12

07.25


Skriv tala som manglar.

190 + _ = 200 650 + _ = 700 830 + _ = 900 510 + _ = 600 460 + _ = 500 270 + _ = 300 340 + _ = 400 720 + _ = 800 980 + _ = 1000 300 – _ = 250 500 – _ = 410 200 – _ = 110 400 – _ = 320 800 – _ = 740 900 – _ = 860 700 – _ = 630 600 – _ = 550 1000 – _ = 970 Fargelegg flya i rette fargar. 700 – 400 800 – 400

300 + 300

900 – 400

100 + 200 500 – 100

600 – 200

500 + 100

800 – 200

600 – 300

300 raud blå 400 500 gul 600 grøn 81

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

81

17/08/12

07.25


Kva betyr sifra? Skriv tala p책 utvida form.

253 = 200 + 50 479 = 400 + _ 386 = 300 + _ 637 = 600 + _ 988 = 900 + _

+ + + + +

_ _ _ _ _

520 947 854 492 507

= = = = =

500 900 800 400 500

+ + + + +

_ _ _ _ _

+ + + + +

_ _ _ _ _

Trekk strek fr책 490 til 550.

82

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

82

17/08/12

07.25


Rekn ut og trekk strek fr책 bilar til rett garasje. 153 + 215 =

343 + 244 =

316 + 52 =

368

253 + 226 = 142 + 226 =

479

512 + 75 =

29 + 610 =

587

412 + 227 =

639

Fargelegg ballane som kjem ut av maskinen med rett farge.

738

687

350 463 453

657

483

380

667 + 30

366

768

396

493

697 83

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

83

17/08/12

14.20


Trekk strek frĂĽ fiskane til dei rette bĂĽtane. 421 + 245 =

623 + 215 =

342 + 324 =

213 + 151 =

322 + 42 =

422 + 416 =

153 + 215 =

368 666 364

838

Fargelegg ballane som kjem ut av maskinen med rett farge.

517

472 417

328

512

318

467

367

324 â&#x20AC;&#x201C; 50

522

268

278

562

284

84

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

84

17/08/12

07.25


Kva for temperatur viser gradestokkane? – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

-5°

_ °C

_ °C

_ °C

_ °C

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

_ °C

-5°

_ °C

-5°

_ °C

-5°

_ °C

Set inn > < . Sjå på tallinja. – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0

–4 0 –3

–5 –2 –2

–3 –7 6

3 –4 –3

1

–4 1 5

2

3

–2 –3 –5

4

5

–6 –5 –2

6

7

–7 –3 1 85

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

85

17/08/12

07.26


Set ring rundt tal som passar i oppgåva.

_ _ _ _

> < < >

600 881 307 524

600 601 602 603 604 605 606 607 879 880 881 882 883 884 885 886 290 301 306 307 310 330 400 407 500 512 519 523 524 525 561 584

Petter kan symje 150 m. Sofie kan symje dobbelt så langt. Kor langt kan Sofie symje? Svar: _ m Aleksander har Han sparer til ei ny bok. Kor mykje manglar han? Svar: _ kr

. 198

kr

Skriv tala i rett rekkjefølgje, det minste først.

600

199

488

347

212

910

384

473

_

_

_

_

_

_

_

_

Set raud ring rundt partala og grøn ring rundt oddetala. Farfar har . Han kjøper togbillett for 135 kr. Kor mange kroner får han att? _ kr Teikn pengane.

86

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

86

17/08/12

07.26


Skriv tala som manglar.

10

100

5

25

500 200

170 8

5

300 500 200

6

10

4

70 50 10 90 60 100

140

90 80

– 10

+ 10

50

100 40

30

90 40

70

40 10

700 300 100

Skriv tala som manglar. – 10

+ 10

200 400 700

350 690 210

– 10

+ 10

275 304 709 87

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

87

17/08/12

07.26


Repetisjon

Fargelegg karusellen i dei rette fargane.

2•4 4+4

5•2

15

10 – 4 3•3

6+2

2•5

5•3

6•1

7+8

20 – 11

16 – 8

10

20 – 5

2•3

3•5

4+4 3•4

8•1

12 – 6 3•5

20 – 10

8•1

1•6

6+6 6 3•2

9 10 + 2

2•3

6•2

2•4

12

5•2

6•2

11 – 2

3•3

4•3

7+8

3•5

2•4

5•3

11 + 4

15 – 7

8

brun

9

gul

8•1 20 – 12

4•2

oransje

10 + 5

3•4

8+4

6

2•5

20 – 8

10

blå

12 raud 15 grøn

88

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

88

17/08/12

07.26


Repetisjon

Rekn ut.

3 7

5 6

2 1

2 7

+ 3 7

+ 2 9

+ 6 8

+ 4 5

=

=

=

=

Skriv tala som manglar i sirklane.

75

24 12

+

58

23

+

63 42

+

100 35

+

Sofus og Marte kastar ein terning. Sofus får 2 gonger og 2 gonger, i alt _ poeng. Marte får 3 gonger og 1 gong, i alt _ poeng. _ får _ poeng mindre enn _ . Skriv ei rekneforteljing. Teikn til.

47 – 39 = _ 89

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

89

17/08/12

07.26


Prøv deg sjølv Grunnbok 3B • Kapittel 2 Trekk strek frå 390 til 480.

90

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

90

17/08/12

07.26


Set inn > = < .

200 500

300 400

348 715

348 751

Kva betyr sifra?

486 564

Teikn det rette talet med kroner.

482 = 400 + _ + _ 637 = _ + _ + _ 549 = _ + _ + _ Partal (P) eller oddetal (O)?

6_ 7_ 2_

49 _ 74 _ 60 _

A B – – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

864 546

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

346 kr Rekn ut.

283 _ 428 _ 105 _ Gradestokk A viser _ °C.

500 + 400 = _ 746 + 100 = _ 481 – 200 = _ Set inn > < .

–2 0 –6 1

Gradestokk B viser _ °C.

2 –3 –8 –5

Skriv nabotala.

399

600

198 91

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

91

17/08/12

07.26


Kapittel 3 Grunnbok 3B

Teikn bogar på tallinja og finn svaret.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

5 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

9 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

6 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

10 • 6 = _ 92

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

92

17/08/12

07.26


Set ring rundt tala i 6-gongen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Rekn ut.

2 4 7 1 5 3 8 0

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelege ordet. 0

• • •

6 6 6 6 6 6 6 6

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 T 00 E

00 M • 00 A • 00 J • 00 T • 00 M • 00 K 10 • 6 = _ 00 R 9 • 6 = _ 00 E 6 • 6 = _ 00 A

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Kashif kjøper 3 is og 6 kjeks. Kor mykje må han betale? _ kr 6 kr

Kor mykje får han att på 100 kr? _ kr Kor mykje kostar 10 is? _ kr Kor mykje kostar 7 is og 2 kjeks? _ kr

5 kr

93

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

93

17/08/12

07.26


Teikn bogar på tallinja og finn svaret.

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

5 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

6 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

10 • 7 = _

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

7 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

3 • 7 =_

94

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

94

17/08/12

07.26


Set ring rundt tala i 7-gongen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Rekn ut.

6 5 3 4 9 10 1 7 0 8 2

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelege ordet. 0

• • • • • • • • • • •

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 F 00 E 00 M 00 P 00 T 00 T 00 J 00 L 00 K 00 O 00 E

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

!

Mikkel kjøper 6 eple. Kva må han betale? _ kr Kor mange kroner får han att på 100 kr? _ kr Kor mange fleire eple kan han kjøpe for pengane han får att? _ eple

Eple 7 kr 95

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

95

17/08/12

07.26


Teikn bogar på tallinja og finn svaret.

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

5 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

7 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

6 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

10 • 8 = _

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

8 • 8 =_

96

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

96

17/08/12

07.26


Set ring rundt tala i 8-gongen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Rekn ut. 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelege ordet. 0

6 8 0 5 1 4 7 2 9 3 10

• • • • • • • • • • •

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 U 00 A 00 D 00 A 00 I 00 S 00 R 00 N 00 N 00 O 00 E

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Petra har 96 kr. Ho kjøper 6 bollar. Kva må ho betale? _ kr Kor mange kroner har ho att? _ kr Bollar 8 kr

Har ho nok til å kjøpe 5 bollar til? _ Kor mykje manglar ho eller har ho att? _ kr

97

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 97

22/08/12 11.10


Teikn bogar på tallinja og finn svaret.

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

6 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

8 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

5 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

7 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 • 9 = _

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

9 • 9 =_

98

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

98

17/08/12

07.26


Set ring rundt tala i 9-gongen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Rekn ut. 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2 3 6 1 7 10 9 0

• •

9 9 9 9 9 9 9 9

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 O

M • 00 E • 00 L • 00 R • 00 D • 00 E • 00 B 8 • 9 = _ 00 B

Finn det hemmelege ordet. 0

9 18 27 54 63 72 81 90

Mikkel kjøper 3 tulipanar og 4 roser. Kva må han betale? _ kr Kor mykje får han att på 100 kr? _ kr

Rose 10 kr Tulipanar 9 kr

Kan han kjøpe 4 tulipanar for pengane han får att? _ 99

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 99

22/08/12 11.11


Skriv svara i dei rette ballane.

5 4

2

7

3

8

24

6

â&#x20AC;˘6

2

8

4

3

5

28 6

7

â&#x20AC;˘7

100

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

100

17/08/12

14.33


Fargelegg flagg som høyrer saman. Teikn slalåmløype mellom flagga.

1

2

Blå

8•5

Raud

4 • 10

4•9

6•6

5•7

40 – 5

30 + 6

8•7

50 – 1

7•7

40 + 6

50 – 8

7•6

9•6

6•9

8•7

6•8

42 + 6

6•7

2•9

6•3

4•4

80 – 8

8•8

70 – 6

8•4

6•4

8•3

9•6

60 – 6

60 – 8

9•9

90 – 9

80 – 4

50 + 8

8•7

60 – 4

6•7

50 – 2

6•8

101

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

101

17/08/12

07.26


Repetisjon

27 kr

38 kr

49 kr

36 kr

25 kr

Kor mykje kostar 2 kattar? Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Rekn ut.

8 8

3 9

6 0

4 2

– 4 9

– 1 7

– 1 2

– 2 3

=

=

=

=

102

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

102

17/08/12

07.26


Repetisjon

Rekn ut.

31 + 3 = _ 631 + 3 = _

41 + 7 = _ 841 + 7 = _

92 + 7 = _ 492 + 7 = _

27 + 8 = _ 527 + 8 = _

66 + 4 = _ 666 + 4 = _

31 + 7 = _ 631 + 7 = _

38 + 6 = _ 738 + 6 = _

40 + 30 = _ 640 + 30 = _

62 + _ = 70 362 + _ = 370

Du har 320 kroner i setlar og myntar. Teikn tre forslag.

Skriv tala som manglar.

12 74

6

120 15 10

15

14

55

5

303

15 10

380 2 50 40

95 103

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

103

17/08/12

07.26


Prøv deg sjølv Grunnbok 3B • Kapittel 3 Teikn bogar på tallinja og finn svaret.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

8 • 6 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

4 • 9 =_ Kva for multiplikasjonar?

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

_ • _ =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

_ • _ =_ Set inn dei rette tala.

2 • 8 =_ • 2 5 • 6 =_ • 5

9 • 3 =3 •_ 8 • 9 =9 •_

4 • 7 =_ • 4 8 • 3 =_ • 8

104

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

104

17/08/12

14.42


9 kr

8 kr

6 kr

Kor mykje kostar: fem

_ kr

ti

_ kr

fire

_ kr

tre

_ kr

Set inn > = <

5•8 4•7

40 3 • 9 20 10 • 8

30 70

9•6 7•7

60 49

8•8 2•7

74 15

Domino

2•8

_ – 12

_•6

_ – 21

_•7

_ – 11 10

5•9

_ – 40

_•6

_ – 20

_•9

_ – 85 5

Kvar bur musene? Teikn strek til rett hól.

24

5•6

30

36

42

4•9

3•8 4•6

7•6 6•6

10 • 3

105

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 105

22/08/12 11.12


Kapittel 4 Grunnbok 3B

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Kvart over sju 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4

8 7

6

2

10 3

11 12 1 3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Teikn visarane. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart over 2

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart p책 3

2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart over 9

106

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

106

17/08/12

07.26


Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

9

3 4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

5

6

– min på –

– min på –

– min over –

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 4

8 7

6

2

10

5

9 4 7

– min på halv –

9

3 8 6

2

10

3 4

8

5

7

5

6

– min på halv – – min over halv –

Teikn visarane og skriv rett tidspunkt. Vi må gå om ein halv time.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

2

10

3 8

5

4 7

6

Da er klokka

.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

4 7

6

2

10 3

8

5

5

Da er klokka

9

3 8

4 7

5

6

. 107

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

107

17/08/12

07.26


Kor stort areal er fargelagd?

A

B

C

D

E

F

A: _ kvadratcentimeter C: _ kvadratcentimeter E: _ kvadratcentimeter

B: _ kvadratcentimeter D: _ kvadratcentimeter F: _ kvadratcentimeter

Kva for eit areal er minst? _ Finn summen av areala. Kva for eit areal er størst? _ A + C = _ kvadratcentimeter B + F = _ kvadratcentimeter

108

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 108

22/08/12 11.13


Kari gjekk 73 kilometer på ski i ferien. Sofus gjekk 26 kilometer kortare. Kor langt gikk Sofus? Svar: _ kilometer

Sofie hoppa 30 cm kortare enn Kari, som hoppa 250 cm. Kor langt hoppa Sofie? Svar: _ cm Kashif og Sofus hoppa til saman 480 cm. Sofus hoppa 250 cm. Kor langt hoppa Kashif? Svar: _ cm

Skriv tala som manglar.

240 cm + _ cm = 3 m 108 cm + _ cm = 2 m 796 cm + _ cm = 9 m

189 cm – _ cm = 1 m 256 cm – _ cm = 2 m 467 cm – _ cm = 1 m 109

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

109

17/08/12

07.26


Skriv tala som manglar.

5 m 75 cm = _ cm 3 m 80 cm = _ cm 4 m 5 cm = _ cm

385 cm = _ m _ cm 305 cm = _ m _ cm 998 cm = _ m _ cm

Trekk strek mellom like lengder.

3m

5 cm

708 cm

7m

8 cm

509 cm

3 m 50 cm

590 cm

7 m 80 cm

350 cm

5m

9 cm

780 cm

5 m 90 cm

305 cm

4 m 80 cm

408 cm

4m

480 cm

8 cm

Rund av til nærmaste heile tiartal.

11 ≈ _ 78 ≈ _ 64 ≈ _

45 ≈ _ 86 ≈ _ 38 ≈ _

Pass på!

Rund av til nærmaste heile hundretal.

129 ≈ _ 370 ≈ _ 633 ≈ _

888 ≈ _ 551 ≈ _ 746 ≈ _

110

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

110

17/08/12

07.26


Kor mange kvadratcentimeter er areala?

I alt _ kvadratcentimeter.

I alt _ kvadratcentimeter.

Fargelegg eit areal som er:

14 kvadratcentimeter

9 kvadratcentimeter

Du har 14 raude, 8 gule og 6 grøne mosaikkbitar. Kvar bit er 1 kvadratcentimeter. Korleis vil du pynte eskelokket? Fargelegg. Kor mange bitar bruker du? _ raude, _ grøne, _ gule Lokket er pü _ kvadratcentimeter. Kor mange bitar blir til overs? _ bitar.

Eskelokk

111

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

111

17/08/12

07.26


Kari hoppar 176 cm i lengde. Knut hoppar 2 m 5 cm. Kari hoppar _ m _ cm kortare enn Knut.

Sofus er 128 cm høg. Mikkel er 4 cm høgare. Mikkel er _ cm høg. Det er _ m _ cm. Kim er 140 cm høg. Ho er 5 cm høgare enn Sofie. Sofie er _ cm høg. Det er _ m _ cm.

70 m

Leikeplassen er 70 m lang og 30 m brei. Kashif går rundt leikeplassen 2 gonger. Kor mange meter går han? Svar: _ m Leikeplassen har form som eit _ _. Kor mange gonger må Kashif gå rundt leikeplassen for å gå 1000 m i alt? _ gonger

30 m 112

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

112

17/08/12

14.54


Repetisjon

Skriv tala i dei tomme rutene. Start pĂĽ 401.

410 489 468

436 405

475 414

403 402

442

401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 Kva for tal gøymer seg bak? _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 113

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 113

22/08/12 11.13


Repetisjon

Hemmeleg melding! Bruk koden og sett rett bokstav i rutene.

5

8 12 15 20

I

O

S

E

F

1

2

3

4

5

1 Eit eple kostar 3 kr. 4 eple kostar _ kr 2 Karina er 4 år gammal. Anders er dobbelt så gammal. Kor gammal er Anders? _ år 3

Ingeborg har samla 100 serviettar. Fam har 80 serviettar. Fam har _ færre serviettar enn Ingeborg.

4 Klokka er 3. Om 2 timar skal eg ete. Da er klokka _. 5 Kor mykje kostar 5 ballar når ein ball kostar 3 kr? _ kr

Les:

Kva for ein dato kjem etter 31. desember? Kva for ein dato kjem etter 30. april? Kva for ein månad er kortast? I kva for eit kvartal er februar? Når er nasjonaldagen vår? 114

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

114

17/08/12

14.54


Repetisjon

Fargelegg ballane i dei rette fargane.

1

48

3 56

9 8

2

72 32

7

56 64

6

40

5

24 Â&#x161;8

16

10

4

8

Fargelegg ballane i dei rette fargane.

72 7 9

6

63 90

2

36

1

45

5

81 54

8 4

Â&#x161;9

10 3

18 9 115

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

115

17/08/12

07.26


Prøv deg sjølv Grunnbok 3B • Kapittel 4 Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

7

11 12 1 9 4 6

7

6

2

9

4 7

5

10 3

8

6

11 12 1 2

9

5

4

8

5

10 3

7

6

3

11 12 1 2

8

9

4

8

2

10 3

5

10

2

10 3

8

11 12 1

3 4

8

5

7

6

5

Kor mykje er klokka om 10 minutt? Teikn visarane og skriv klokkesletta. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

5

2

10 3

11 12 1

9

3 8

4 7

6

5

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

5

2

10 3

9

3 8

4 7

6

5

No er klokka 3, seier Kari. For to timar sidan var klokka _ . 116

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

116

17/08/12

15.33


Fargelegg rektangel med rett areal.

12 kvadratcentimeter

15 kvadratcentimeter

10 kvadratcentimeter

Skriv tala som manglar.

2 m 40 cm = _ cm 2 m 2 cm = _ cm 10 m = _ cm

78 cm = _ m _ cm 640 cm = _ m _ cm 375 cm = _ m _ cm

Kari kastar 16 m 50 cm med liten ball. Petra kastar 3 m 50 cm lenger. m. Petra kastar

Rund av til nærmaste heile tiartal.

35 ≈ _ 73 ≈ _ 89 ≈ _

92 ≈ _ 49 ≈ _ 64 ≈ _

Rund av til nærmaste heile hundretal.

280 ≈ _ 405 ≈ _ 147 ≈ _

914 ≈ _ 450 ≈ _ 694 ≈ _ 117

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

117

17/08/12

07.26


Kapittel 5 Grunnbok 3B

Tor og Marte skal dele pengar likt. Kor mange kroner får kvar?

10 : 2 = _

_:_=_

Kvar får _ kr.

Kvar får _ kr.

_:_=_

_:_=_

Kvar får _ kr.

Kvar får _ kr.

_:_=_

_:_=_

Kvar får _ kr.

Kvar får _ kr.

118

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

118

17/08/12

07.26


Petra og Kashif skal dele bilane likt. Fargelegg Petras bilar raude og Kashifs bilar blå.

_:_=_ Dei får _ bilar kvar. Sofus, Kari og Sofie deler likt. Fargelegg Sofus sine seigmenn raude, Kari sine gule og Sofie sine grøne.

_:_=_ Dei får _ seigmenn kvar. 119

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 119

22/08/12 11.14


Når vi deler likt får vi like mange kvar! Sofie og Kashif deler rekneperler. Kor mange får kvar?

6:2=_

10 : 2 = _

8:2=_

12 : 2 = _ De får like mange kvar!

Del rekneperler eller brikker og rekn ut.

4 8 12 10

: : : :

2 2 2 2

= = = =

_ _ _ _

16 20 18 14

: : : :

2 2 2 2

= = = =

_ _ _ _

Multiplikasjon og divisjon er motsette reknemåtar.

5•2=_ 10 : 2 = _

2•2=_ 4:2=_

2•3=_ 6:3=_

6•2=_ 12 : 2 = _

2•7=_ 14 : 2 = _

4•3=_ 12 : 3 = _

9•2=_ 18 : 2 = _

4•2=_ 8:2=_

6•3=_ 18 : 3 = _

120

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 120

22/08/12 11.14


Fargelegg

1 – 2

.

Fargelegg

1 – 4

.

Fargelegg

1 – 3

.

121

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

121

17/08/12

07.26


Kva heiter talet over brøkstreken? Kva heiter talet under brøkstreken? Skriv ein brøk der: teljaren er 4 og nemnaren er 5 _

teljaren er 3 og nemnaren er 6 _

teljaren er 2 og nemnaren er 4 _

teljaren er 5 og nemnaren er 8 _

Fargelegg figurane. Sjå på brøkane.

1 – 3

av figuren er blå.

2 – 5

av figuren er raud.

2 – 3

av figuren er gul.

3 – 5

av figuren er grøn.

2 – 6

av figuren er gul.

3 – 7

av figuren er grøn.

4 – 6

av figuren er raud.

4 – 7

av figuren er gul.

122

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

122

17/08/12

07.26


Til ein duk treng Sofie 2 m og 15 cm stoff. Det er det same som 2,15 m.

Gjer om til desimaltal. 3 m 15 cm = _ m

9 m 7 cm = _ m

8 m 4 cm = _ m

4 m 49 cm = _ m

6 m 12 cm = _ m

7 m 86 cm = _ m

4 m 28 cm = _ m

2 m 6 cm = _ m

5 m 9 cm = _ m

65 cm = _ m

2, 4 5 m

4, 5 0 m

6, 9 0 m

+ 3, 4 5 m

+ 2, 3 5 m

+ 2, 0 5 m

=

=

=

m

m

m

8, 7 5 m

7, 4 5 m

9, 8 5 m

– 3, 6 0 m

– 2, 3 5 m

– 4, 0 5 m

=

=

=

m

m

m

Set inn > = < .

2,3 L 1,8 L

20 dL 18 dL

0,2 L 0,4 L

2L 4 dL

32 dL 17 dL

2,3 L 2L 123

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 123

22/08/12 11.15


Skriv brøkane.

2 – 5

er raude og _ er grøne

_ er grøne og _ er gule

_ er gule og _ er raude

_ er gule, _ er raude og _ er grøne

Fargelegg epla.

1 – 4

er raude og

3 – 4

er gule.

2 – 5

er grøne og

4 – 5

er raude og

1 – 5

er grøne.

1 – 6

er gule og

2 – 3

er gule og

2 – 4

er raude og

1 – 3

er grøne.

5 – 6

3 – 5

er gule.

er raude.

2 – 4

er gule.

124

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 124

22/08/12 12.46


Kva må vi gjere her før vi kan dele?

14 kr : 2 = _ kr

18 kr : 2 = _ kr

36 kr : 2 = _ kr

50 kr : 2 = _ kr

Skriv tala som manglar.

25 : 3 = _ og _ i rest. 35 : 6 = _ og _ i rest. 17 : 4 = _ og _ i rest. 20 : 9 = _ og _ i rest. Fargelegg ballane. 1 – 2

av ballane er raude.

1 – 3

av ballane er blå.

Resten er gule. 125

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

125

17/08/12

07.26


Repetisjon

Trekk strek fr책 100 til 200.

126

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

126

17/08/12

07.27


Repetisjon

Skriv tala etter storleiken. Begynn med det minste. Set ring rundt partala.

555 174 216 908 762 391 147 433 809

_,_,_,_, _,_,_,_, _

Skriv tala etter storleiken. Begynn med det minste. Set ring rundt oddetala.

999 132 401 543 606 860 388 307 777

_,_,_,_, _,_,_,_, _

Rekn ut.

9•4=_ 4•9=_

8•5=_ 5•8=_

9•3=_ 9•2=_ 3•9=_ 2•9=_

5•3=_ 3•5=_

7•5=_ 5•7=_

8•3=_ 8•4=_ 3•8=_ 4•8=_

7•4=_ 4•7=_

7•2=_ 2•7=_

9•5=_ 7•3=_ 5•9=_ 3•7=_

Set inn > = < .

6•3 7•2

3•6 8•2

9•5 2•8

9•4 4•4

6•5 8•2

7•4 5•3 127

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

127

17/08/12

07.27


Prøv deg sjølv Grunnbok 3B • Kapittel 5 Rekn ut.

4 20

: 2 =_ : 2 =_

9 15

: 3 =_ : 3 =_

8 20

: 4 =_ : 4 =_

12 eple skal leggjast i posar. Det skal vere like mange eple i kvar pose. Teikn forslag.

12 : _ = _ Fargelegg

1 – 2

.

Kor stor brøkdel er fargelagd?

_

_

_

_

128

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

128

17/08/12

15.12


Gjer om til desimaltal.

13578-TM 4B BM

2 1 0 3

m m m m

70 45 80 5

13-07-09

cm cm cm cm

12:27

= = = =

Skriv som meter og centimeter.

_ _ _ _

Side 60

m m m m

1,65 0,27 2,08 4,00

m m m m

= = = =

_ _ _ _

m m m m

_ _ _ _

cm cm cm cm

Rekn ut.

Lag 3, dobbel 2 porsjon 0 m grønnsakssuppe.

6, 7 5 m

8, 4 5 m

Enkel porsjon Dobbel porsjon

+ 4, 3 5 m

+ 1, 0 5 m

Vann 1,6 liter =Grønnsaker m = m 1,4 liter 1 Salt 2 teskje Eit tau er 2,80 m langt, eit anna 3,00 m. Buljongterning 1 stykk

– 2, 0 5 m =

m

Kor stor er skilnaden mellom taua? _ m

Fargeleggtresuppekjeler som rommer like mye, i samme Fargelegg og tre suppekjelar som rommar like mykje, i denfarge. same fargen.

48 dl dL 48

4,2 4,2liter L

4 4liter L 2 2dLdl

L 8 8dLdl 4 4liter

19 19 dL dl

4,8liter L 4,8

1,9 liter

19 dL

2,4 2,4liter L 42 dL dl 42

L44 dLdl 22liter

1 liter 1,9 L9 dl

Et krus rommer 0,3 liter. En mugge rommer tre ganger så mye. Hvor mye rommer koppen og muggen

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 129

24 dL dl 24

129

22/08/12 11.16


Kapittel 6 Grunnbok 3B • Repetisjon

Kva slags frukt liker de best? Gjer ei undersøking og lag eit diagram. FRUKT

Frukt er sunt!

KOR MANGE BARN

Eple Druer Appelsinar Bananar

Kva ser du av diagrammet? Kva kan du fortelje? Kva kan du spørje om? Det var flest barn som likte: Det var færrast barn som likte:

130

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

130

17/08/12

15.07


Skriv tala som manglar. 575

600

700

625

825

Kor mykje må barna betale? Sofus kjøper 4 ballar og 1 bok. Svar: _ kr Petra kjøper 5 ballar og 1 blyant. Svar: _ kr Alexandra kjøper 3 ballar og 2 blyantar. Svar: _ kr

r

9k

6 kr

Kari kjøper 5 blyantar og 1 bok. Svar: _ kr Vel sjølv. Eg kjøper: Eg betaler _ kr.

26 k

r

131

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

131

17/08/12

07.27


93 barn er med i skirennet. 17 barn bryt rennet og kjem ikkje i mål. Kor mange kjem i mål? Svar: _ barn

Ei eventyrbok kostar 143 kr. Ei anna eventyrbok er 25 kr billigare. Kor mykje kostar ho? Svar: _ kr

– =

– =

Sofus kjøper ei eske med fargeblyantar for 42 kr. Han betaler med tre 20-kroningar Kor mykje får han attende? Svar: _ kr

Oldefar er 82 år. Sofie er 9 år gammal. Kor mykje eldre er Oldefar enn Sofie? Svar: _ år

=

=

132

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 132

22/08/12 11.17


Vi kastar liten ball. Gå saman fire eller fleire. Kor mange meter kan de kaste med liten ball? Gjett først og prøv så fleire gonger. Fyll ut tabellen. NAMN

Gjett

1. kast

2. kast

3. kast

4. kast

Fyll inn namn og svar på spørsmåla. i 2. kast? _ m Kor langt kasta i 3. kast? _ m Kor langt kasta Kva for eit kast var ditt lengste? _ Lag fleire spørsmål.

133

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

133

17/08/12

15.07


Teikn kvadrat og rektangel. Multipliser og finn kor mange ruter det er i kvar figur. Skriv reknestykka inni figurane.

4â&#x20AC;˘2=8

134

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 134

22/08/12 11.17


Rekn ut.

2•8=_ 4•4=_ 7•5=_

6•7=_ 5•3=_ 4•7=_

8•3=_ 5•8=_ 0•7=_

5•4=_ 9•9=_ 4•8=_

Kor mykje er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

9

3 4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Fargelegg areala.

9 kvadratcentimeter

12 kvadratcentimeter

Set inn > = < .

1 m 50 cm 3 m 73 cm 2 m 85 cm 142 cm

1,05 m 3,12 m 3,85 m 1,42 m

1L3 2L7 8 4L4

dL dL dL dL

1,5 2,7 8,0 2,4

L L L L 135

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_.indd

135

17/08/12

07.27


Rekn ut.

3 5 5

4 0 3

5 7 1

+ 1 3 9

+ 2 3 8

– 2 1 9

=

=

=

Teikn kor mange

du treng for å kjøpe båten og teltet.

r

k 476

658

kr

Bruk kalkulator. Kva for oppgåve passar til kvart tal? Set ring rundt bokstaven.

831

911 – 71 S 883 – 52 B

2

475

868 – 473 O 581 – 106 R

5

3

792

911 – 119 A 807 – 15 F

Set inn rett bokstav i rutene og les.

1

4

608

700 – 108 U 800 – 192 V

527

800 – 273 O 630 – 113 S

! 1 2 3 4 5

136

92423_tusenmill 3_oppgave_NN_r1.indd 136

22/08/12 11.18


Tusen millionar 3 Oppgåvebok