Page 1

Anne-Lise Gjerdrum

Tusen millioner

Tusen millioner 1–4

Oppgavebok 3 • B okmå l

Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

gaveb p p

ok

Læreverket består av:

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Tusen millioner •

tar deg med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikk­undervisning.

O

Elisabet W. Kristiansen

3

Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-38675-7

3Tusenmill_oppg.bok_omslag.indd 1

Bo kmål

www.cappelendamm.no

09.07.12 13:10


Anne-Lise Gjerdrum • Elisabet W. Kristiansen I llu str asjoner : J ohn Thor esen

pg

av eb

3

ok

Op

Tusen millioner BokmĂĽl

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 1

04/08/12 10.36


Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle ­kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene har stigende vanskelighetsgrad, og de siste oppgavene til hvert kapittel er merket med én eller to stjerner. Repetisjonsoppgavene er merket med en terning. Etter hvert kapittel finner du i tillegg oppgavesettet Prøv deg selv, som viser om du mestrer læringsmålene til kapitlet. Kapittel 6 til hver grunnbok inneholder repetisjonsoppgaver som passer til kompetansemålene for 3. årstrinn. Hilsen forfatterne

© CAPPELEN DAMM AS, 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstillng og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Tusen millioner følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustratører: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2012 Utgave 3 Opplag 1 ISBN 978-82-02-38675-7 www.cdu.no http://tusenmillioner.cappelendamm.no

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 2

04/08/12 10.36


Innhold Grunnbok 3A

Kapittel 1 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang

4

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon med tierovergang

14

Kapittel 3 Multiplikasjon 2-, 3-, 4-, 5- og 10-gangen

26

Kapittel 4 Addisjon og subtraksjon med oppstilling

38

Kapittel 5 Geometri og måling. Kalkulatoren

50

Kapittel 6 Repetisjon

62

Kapittel 1 Måling og statistikk

68

Grunnbok 3B

Kapittel 2 Addisjon og subtraksjon 0 til 1000

78

Kapittel 3 Multiplikasjon 6, 7, 8, og 9-gangen

92

Kapittel 4 Måling

106

Kapittel 5 Divisjon, brøk og desimaltall

118

Kapittel 6 Repetisjon

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 3

130

06/08/12 20.47


Kapittel 1 Grunnbok 3A

Skriv tallene som mangler.

2 1

3 7

6 2

8

4

5

0

4 0

3

8

1

6

9

2

5

3

Finn tiervenner. Trekk strek mellom biler som hører sammen.

1

5

2

6

9

0

5 3 4

7

10

8

4

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 4

04/08/12 10.36


Regn ut.

2+4=_ 12 + 4 = _

4+3=_ 24 + 3 = _

6+2=_ 36 + 2 = _

5–3=_ 15 – 3 = _

8–4=_ 48 – 4 = _

9–5=_ 29 – 5 = _

Sett inn tall som passer.

14 < _

_ < 16 _ > 38 _ < 50

29 < _

_ < 34 43 > _ 36 < _

40 < _

_ > 28 39 > _ _ > 20

Sett inn nabotallene.

40 13 40 40

40

40

40 20

40 36

29 40 40

40 41

40

30

40

Sett ring rundt riktig svar.

13 + 4 11 + 3 12 + 5 14 + 5 15 + 3

16 14 16 18 18

17 15 17 19 19

18 16 18 20 20

24 + 5 21 + 7 33 + 3 42 + 6 44 + 3

28 28 37 46 47

29 27 36 47 48

30 26 35 48 49

17 – 4 28 – 5 26 – 2 38 – 7 49 – 6

12 21 24 30 33

13 22 25 31 43

14 23 26 32 53 5

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 5

04/08/12 10.36


To like!

Regn ut.

3 5 4 2 1

+ + + + +

3 5 4 2 1

= = = = =

_ _ _ _ _

6+ 9+ 8+ 7+ 10 +

6=_ 9=_ 8=_ 7=_ 10 = _

Regn ut. Hva ser du?

3 5 7 9 6 4 8 10

– – – – – – – –

2 4 6 8 5 3 7 9

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

Minus nesten alt!

18 14 16 19 11 13 17 12

– – – – – – – –

17 12 15 17 10 11 16 10

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

Skriv tallene som mangler.

10 2 15 10 2 15 15 15 15 15

22 3 26 22 3 26 26 26 26 26

15 1 19 15 1 19 19 19 19 19

6

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 6

06/08/12 20.50


Regn ut.

11 – 1 – 2 = _ 12 – 2 – 3 = _ 13 – 3 – 3 = _ 11 – 1 – 3 = _ 12 – 2 – 4 = _ 13 – 3 – 6 = _ 11 – 1 – 4 = _ 12 – 2 – 5 = _ 13 – 3 – 8 = _ 14 – 4 – 5 = _ 15 – 5 – 2 = _ 16 – 6 – 3 = _ 14 – 4 – 8 = _ 15 – 5 – 3 = _ 16 – 6 – 4 = _ 14 – 4 – 7 = _ 15 – 5 – 5 = _ 16 – 6 – 7 = _ Sett inn tallene som mangler.

42

10

45

19

+

+

30

28

48

+

+

+

20

47

19 11

29

10

+

+

44

20 6

13

+

16

9

Domino

16 + 3

_ – 12

_+3

_+5

_ – 10

_+4

20 – 1

_–2

_–5

_+2

_–3

_ + 7 18

30 + 7

_–4

_+6

_–9

_ – 30

_+9

9 7

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 7

04/08/12 10.36


Tegn pengene du har igjen av

hvis du kjøper: 15

kr

r

8k

kr

kr

Sett inn tall som passer.

13 < _

_ > 29

14 + 3 > _

26 > _

18 < _ 49 > _

_ < 18 _ > 7 _ < 44

2 6 – 5 < _ 47 + 2 = _ 39 – 4 > _

r

10 k

8 kr

Kari har 38 kr. Hun kjøper lommelykten. Hvor mange kroner har hun igjen? Svar: _ kr Tegn myntene Kari har igjen. Mikkel har 40 kr. Han kjøper ballen. Hvor mange kroner har han igjen? Svar: _ kr Tegn myntene Mikkel har igjen. 8

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 8

04/08/12 10.36


Skriv tallene som mangler. +4

+5

16

+5

+8

+1

+7

25 +3

+4

17

49

Fargelegg bĂĽtene. 35 + 3

31 + 4

32 + 5

36 + 2

33 + 4 31 + 5

32 + 3

33 + 5

31 + 6

33 + 3

34 + 3

32 + 4

32 + 6

31 + 5

36

35

30 + 8

37

38

Lag et diagram. Her er _

35

Her er _

36

Her er _

37

Her er _

38

35

36

37

38

Det er flest _ . Det er fĂŚrrest _ . 9

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 9

04/08/12 10.36


Repetisjon

Skriv tallene som mangler.

13 10 16

11

18 17

4 14

16

12

14

15

17

10

6 13

19 18

12 15

Sett inn > = <

13 + 2 45 – 4

16 40

27 – 6 32 + 7

22 39

15 + 5 49 – 3

20 44

Tegn myntene som mangler. 26

kr

19 kr

33

kr 11 kr

10

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 10

04/08/12 10.36


Repetisjon

Skriv tallene som mangler.

32 = 30 + _ 43 = 40 + _ 25 = 20 + _

49 = 40 + _ 39 = 30 + _ 14 = 10 + _

16 = 10 + _ 28 = 20 + _ 41 = 40 + _

Trekk strek fra pengene til riktig sted p책 tallinjen. 0 5 10 15 20 25 30 35 40

10

5 20 5 30 5 40 5 50

Hvor mange kroner? Tegn pengene. 0 10 20 30 40 50

11

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 11

04/08/12 10.36


Prøv deg selv Grunnbok 3A • Kapittel 1 Regn ut.

6+4=_ 4+6=_ 7–2=_

2+4=_ 4+3=_ 9–5=_

5+3=_ 3+5=_ 10 – 2 = _

Tegn myntene.

8 kr

14 kr

20 kr

Skriv tallene som mangler. –2

–3

–8

12 0

–6

18 2

Sett inn > = <

16 18

17 15

24 39

23 40

33 20

43 20

18 47

19 46

12

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 12

04/08/12 10.36


Skriv tallene som mangler. +1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

16 30 3+3=_ 4+5=_ 7–1=_ 9–3=_ 13 + 3 = _ 14 + 5 = _ 17 – 1 = _ 19 – 3 = _ Trekk strek fra pengene til riktig sted på tallinjen. 10

155 20 25 30 535 40

Tegn dobbelt så mange kroner.

kr

Tegn halvparten så mange kroner.

kr

kr

kr 13

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 13

04/08/12 10.36


Kapittel 2 Grunnbok 3A

Sett ring rundt riktig svar.

6+6 8+8 4+4 9+9 5+5 7+7 10 + 9 9+2

13 15 9 18 11 12 18 12

12 17 10 17 10 13 20 13

14 16 8 19 12 14 19 11

9+4 9+6 9+3 9+5 9+8 9+7 8+3 8+5

13 14 13 14 15 17 12 12

14 16 12 15 16 16 11 14

12 15 14 13 17 18 13 13

16 + 3 14 + 6 13 + 8 17 + 8 19 + 4 15 + 5 18 + 6 20 + 3

18 19 21 23 23 19 22 22

19 20 22 24 24 20 23 23

20 21 23 25 25 21 24 24

Skriv tallene som mangler. +4

–4

19

–7

+4

–4

+8

–8

21 +5

–5

29

31 +6

69

+7

–6

71

14

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 14

04/08/12 10.36


Hvilke sopper har tall mindre enn 50? Fargelegg dem røde. Resten er gule. 74

60

78

38

61

29

43

49

83

51

91

40

13

25

14

72

Skriv nabotallene.

40

71 40

54

40 40

88 40 40 40

80 40

40 99 40

60

Emilie er 7 år. Thea er dobbelt så gammel. Thea er _ år. Even er 16 år. Frida er halvparten så gammel. Frida er _ år. Hvor mye eldre er Thea enn Frida? _ år 15

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 15

04/08/12 10.36


Regn ut.

8+2=_ 18 + 2 = _ 48 + 2 = _

9+2=_ 19 + 2 = _ 29 + 2 = _

7+4=_ 17 + 4 = _ 37 + 4 = _

Sett ring rundt riktig svar.

38 + 3 40 + 9 29 + 2 38 + 5 27 + 4 39 + 3

41 48 32 41 31 43

45 47 31 42 32 41

43 49 30 43 30 42

43 – 5 34 – 4 44 – 7 32 – 5 41 – 3 30 – 4

39 31 39 27 39 27

40 30 38 28 37 26

38 32 37 26 38 25

39 – 5 48 – 9 40 – 6 35 – 6 42 – 5 33 – 4

35 39 44 30 39 31

34 38 34 29 38 30

33 37 36 28 37 29

Skriv tallene som mangler.

36

39

41

45

45

49

53

48

52

56

58

61 50

16

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 16

04/08/12 10.36


Hvor mye koster ĂŠn leke?

16 kr

kr

12 kr

kr

14 kr

kr

22 kr

kr

24 kr

kr

28 kr

kr

48 kr

kr

40 kr

kr

50 kr

kr

30 kr

kr 17

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 17

04/08/12 10.36


Ole har _ kr. Hvilke ting kan han velge å kjøpe? 67

r

k 86

69 kr

kr

75 kr

49 kr

91 kr

Han kan kjøpe: Domino

38 – 7

_–4

_–7

_+4

_–6

_ – 4 14

43 – 4

_–2

_–9

_+5

_–8

_ – 7 18

50 – 4

_–8

_–6

_–9

_–4

_ – 9 10

Jeg har:

Jeg kjøper:

Jeg har igjen: Tegn pengene.

15 kr

kr

kr

9 kr

kr

kr

18

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 18

04/08/12 10.36


Tegn blyanter som er dobbelt s책 lange.

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm

_ cm 19

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 19

04/08/12 10.36


Sett inn tall s책 summen blir riktig.

40

32 29 _ _

+ _ + _ + 35 + 20

20

8 3 _ _

+ _ + _ + 18 + 13

50 _ 35 _ 25

+ 40 + _ + 33 + _

Summen st책r i ringen!

25

17 _ 13 _

+ _ + 7 + _ + 9

30 _ 14 _ 8

+ 19 + _ + 15 + _

35

18 _ 7 _

+ _ + 14 + _ + 9

Velg selv.

43

27 _ 14 _

+ _ + 19 + _ + 35

40 _ _ _ _

+ + + +

_ _ _ _

40 _ _ _ _

+ + + +

_ _ _ _

20

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 20

04/08/12 10.36


Lag regnestykker som passer og fargelegg gardinene. Gardinene i samme vindu skal ha samme farge.

6+7

20 – 7

5+6

20 – _

8+4

20 – _

9+5

20 – _

8+5

20 – _

8+7

20 – _

6+6

20 – _

9+2

20 – _

7+7

_–_

16 – 5

20 – _

18 – 6

_–_

17 – 4

20 – _

15 12 blå 13 gul 14 grønn brun 11 rød 21

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 21

04/08/12 10.36


Repetisjon

Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

3 4

8 7

6

4 7

6

2

10 3

8

5

Klokka er–.

11 12 1 2

10

5

Klokka er–.

9

3 4

8 7

6

5

Klokka er–.

Tegn en blyant som er dobbelt så lang.

_ cm

_ cm

Du har 26 kroner. Hvilke mynter kan du ha? Tegn tre forslag.

Petter er 4 år. Hanne er dobbelt så gammel. Hanne er _ år. Celine er 16 år. Alex er 6 år yngre. Alex er _ år. Malin er 8 år. Ingeborg er 8 år eldre. Ingeborg er _ år. 22

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 22

04/08/12 10.36


Repetisjon

Velg to tall slik at det blir riktig sum.

11 11 11 11

8 4 7 2

4 9 9 6

3 5 8 5

6 2 4 7

12 12 12 12

4 7 5 9

6 6 8 2

7 5 4 4

6 8 9 3

13 13 13

6 8 8

4 9 9

7 2 5

5 4 7

14 14 14

7 7 5

5 9 8

4 5 4

7 8 6

15 15

7 5

9 8

4 4

6 7

16 16

8 9

7 5

8 8

5 7

17

9

6

5

8

18

7

9

3

9

Dette klarer du n책!

Fortsett tallrekken.

3 6 ________ 4 8 ________ 5 10 _ _ _ _ _ _ _ _ Skriv tallene som mangler.

7 5 16 7 5 16 16 16 16 16

17 8 6 17 3 8 17 17 17 17

9

18 7 18 9 2 18 18 18 18 23

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 23

04/08/12 10.36


Prøv deg selv Grunnbok 3A • Kapittel 2 Regn ut.

9+2=_ 8+4=_

6+6=_ 7+7=_

6+7=_ 7+8=_

11 – 2 = _ 12 – 4 = _

11 – 4 = _ 18 – 9 = _

14 – 7 = _ 12 – 6 = _

Domino

4+4

_–6

_+3

_+4

_–9

_+6

6

24 + 4

_–6

_+3

_+4

_–9

_ + 7 27

12 – 6

_+7

_–4

_–8

_ + 10

_–9

2

Trekk strek fra 50 til 70.

24

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 24

04/08/12 10.36


Regn ut.

41 – 5 = _ 33 – 4 = _

22 – 3 = _ 44 – 6 = _

Tegn dobbelt så mange kroner.

kr

31 – 4 = _ 12 – 5 = _

Tegn halvparten så mange kroner.

kr

kr

kr

Skriv tallene i rekkefølge. Start med det minste.

25

28

52

17

71

82

38

91

_ _ _ _ _ _ _ _ Trekk strek fra soppene til riktige kurver. 29 + 4

29 + 2

29 + 3

28 + 3

27 + 4 26 + 5

27 + 5 27 + 6

26 + 6 28 + 5

31

32

33

26 + 7

28 + 4

25

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 25

04/08/12 10.36


Kapittel 3 Grunnbok 3A

Hvor mange bær?

_+_+_=_ _+_+_+_=_ 3•2=_

4•2=_

_+_+_=_ _+_+_+_=_ 3•3=_ 4•3=_

_+_=_ 2•4=_

_+_+_=_ 3•4=_

_+_+_+_+_= _ _+_+_+_+_= _ 5•2=_ 5•3=_ 26

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 26

04/08/12 10.36


Hvor mange ruter er det i hvert vindu? Skriv som gangestykker og regn ut.

_•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _ _•_= _

27

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 27

04/08/12 10.36


Hemmelig melding! Hvem gjemmer seg i esken?

8 3 4 9

• • • •

2 5 3 2

= = = =

_ _ _ _

A O P H

10 4 5 6

18 16 30 0

• • • •

3 2 0 4

= = = =

_ _ _ _

R H E P

8 15 12 24

Tell med 2 om gangen.

0

2

4 20 25 30 40 45 20

Tell med 3 om gangen.

0

3

6 15 20 25 30 21 45 50

Skriv tallene som mangler.

4

10

20

12

30

20

3

4•

40 24

28 8

16

5•

45 25

40 15

5

28

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 28

04/08/12 10.36


PRISER 5 kr

3 kr

4 kr 10 kr

Vi baker og selger kaker i butikken v책r. Hvor mye koster: seks

_ kr

ni

_ kr

책tte

_ kr

fire

_ kr

sju

_ kr

fem

_ kr

Velg selv. __ _ kr

__ _ kr

__ _ kr

__ _ kr

Hvor mye koster: fem

og to

_ kr

seks

og en

_ kr

fem

og tre

_ kr 29

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 29

04/08/12 10.36


I butikken er det 6 poser med kringler. I hver pose er det 4 kringler. Hvor mange kringler er det i alt? _•_=_ Svar: __

Petra har laget smultringer. Hun legger dem i seks poser med 5 i hver. Hvor mange smultringer har hun laget? _•_=_ Svar: __ Sett inn > = <

7 3 9 4 6

•5 •4 •3 •4 •3

4 • 10 2• 5 0• 4 7• 3 4 • 10

3• 3 4• 0 6• 4 2 • 10 3 • 10

4 1 4 5 6

•3 •1 •6 •4 •5

5• 5 6• 3 8• 4 6• 6 5 • 10

30 8 24 40 45

–6 +9 +8 –5 +5

Fortsett tallrekkene.

0

4

6 15 20 30 21 24 45 50

0

10

6 15 25 30 21 24 45 50

30

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 30

04/08/12 10.36


Fargelegg flagg som hører sammen. Tegn løype mellom flaggene.

1

2

Blå

4•5

Rød

2 • 10

4•4

8+8

8•2

7+9

6+6

4•5+5

6•3+2

10 + 10

15 + 8

14 + 10

6•4

5•5

5•4+2

11 + 11

6•4

36 – 6

6•5

4•5

10 • 2

7•3

8•2

8+8

20 – 5

6•4

5•4–4

4•4

5•5

8•3

34 – 10

7•3

2•7

5•3–1

10 • 4

8•5

30 + 9

2•5+2

4•3

4•4–3

31

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 31

04/08/12 10.36


Kari og Mikkel har kastet terning 6 ganger hver. Hvor mange poeng får hver av dem?

1•1=_

_•1=_

0•2=_

_•2=_

0•3=_

_•3=_

2•4=_

_•4=_

0•5=_

_•5=_

3•6=_

_•6=_

Poeng i alt:

_

Poeng i alt:

_

Hvem vant? __ Denne gangen har de kastet 12 ganger hver.

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

_•_=_

Poeng i alt:

_

Poeng i alt:

_

Hvem vant? __ 32

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 32

04/08/12 10.36


I hver oppgave nedenfor er det en unødvendig opplysning. Pernille er 9 ür gammel. Hun har to femkroner og fire enkroner i lomma. Hvor mange kroner har hun? Svar: _ kr

Bakeren putter 3 boller i hver pose. Han har 4 poser. Hver bolle koster 2 kr. Hvor mange boller er det i alt i posene? Svar: _ boller

I hver taxi er det plass til 5 personer. Det er 4 taxier pü holdeplassen. Hvor mange personer er det plass til i 6 taxier? Svar: _ personer De unødvendige opplysningene er: ______ ______ ______ 33

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 33

04/08/12 10.36


Repetisjon

M책l fiskene. I virkeligheten er de 5 ganger s책 lange. Hvor lange er de i virkeligheten?

_ cm I virkeligheten er fisken _ cm lang.

_ cm I virkeligheten er fisken _ cm lang.

_ cm I virkeligheten er fisken _ cm lang.

_ cm I virkeligheten er fisken _ cm lang. 34

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 34

04/08/12 10.36


Repetisjon

Hemmelig melding!

7 8 20 9 20 10 20 14 12 7

+ + – + – + – + – +

5 6 7 6 3 9 2 6 12 4

= = = = = = = = = =

00 _ S 00 _ T 00 _ K 00 _ G 00 _ M 00 _ I 00 _ Ø 00 _ H 00 _ S 00 _ N

00 41 = 38 + _ E 00 29 = 24 + _ E 00 36 = 35 + _ U 00 47 = 43 + _ E 00 42 = 36 + _ O 00 35 = 25 + _ M 00 17 = 10 + _ G 00 27 = 19 + _ T 00 20 = 11 + _ I

Skriv bokstavene du fant, og les.

10 18 14 17 3 15 19

20 1 0 4 8

9 12 13 6 7 5 11 35

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 35

04/08/12 10.36


Prøv deg selv Grunnbok 3A • Kapittel 3 Skriv regnestykker og regn ut.

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•2=_ 5•2=_

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•3=_ 5•3=_

_ + _ + _ + _ = _ _+_+_+_+_=_ 4•4=_ 5•4=_

Tell med 2 om gangen.

0

2

4

Tell med 5 om gangen.

0 36

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 36

04/08/12 10.36


Regn ut.

2•5=_ 5•2=_

4•2=_ 2•4=_

5•6=_ 6•0=_ 6•5=_ 0•6=_

4•3=_ 3•4=_

7•3=_ 3•7=_

8•5=_ 8•2=_ 5•8=_ 2•8=_

_•2

_•4

Domino

3•3 _–5

_–5

_ – 10

_ • 5 10

Tegn dobbelt så mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Tegn tre ganger så mange kroner.

kr

kr

Fargelegg bær som hører sammen med samme farge. 2•8

8•2 6•3

4•4

9•2

18

16

3•6 37

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 37

04/08/12 10.36


Kapittel 4 Grunnbok 3A

Sett ring rundt tallene!

Velg to tall slik at det blir riktig sum.

43 44 45 46

5 38 9 7

38 36 8 39

4 6 36 6

55 56 57 58

49 8 49 51

6 47 6 7

48 9 8 50

Regn ut.

9+2=_ 19 + 2 = _ 59 + 2 = _

8+4=_ 28 + 4 = _ 68 + 4 = _

7+6=_ 37 + 6 = _ 87 + 6 = _

15 – 5 = _ 35 – 5 = _ 65 – 5 = _

62 – 3 = _ 72 – 3 = _ 92 – 3 = _

43 – 4 = _ 63 – 4 = _ 83 – 4 = _

Marte har 45 kr. Hun vil kjøpe bamsen. Hvor mange kroner mangler hun? Svar: _ kr

75 kr

38

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 38

04/08/12 10.36


Still opp og regn ut.

42 + 16 =

65 + 15 =

39 + 6 =

21 + 58 =

+

+

+

+

=

=

=

=

Trekk strek mellom krabber som hører sammen. 77 7 0–

80 +

88 + 6

8

+5

2

80 –15 78 –10

59

65 + 8

61 + 7

90 + 4

85 + 6

+6

100

–9

Skriv tallene som mangler. –4

40 80 60

–6

81 71 91

–8

82 62 32

Sofus har 26 frimerker fra Sverige og dobbelt så mange fra Norge. Han har i alt _ frimerker. 39

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 39

04/08/12 10.36


Regn ut. 1

+

3 7

4 6

3 9

4

+ 3 5

+ 2 3

+

=

=

=

= 4 1

5 8 7

5 9

6 8

7 3

5 7

+ 1 3

+ 1 4

+ 1 6

+ 2 5

=

=

=

=

6 2

7 1

4 3

5 4

+ 2 9

+ 2 6

+ 3 8

+ 1 9

=

=

=

=

4 5

3 2

7 7

3 6

+ 4 9

+ 4 8

+ 1 9

+ 5 4

=

=

=

=

Kashif har . Hvor mye mer trenger han for ü kunne kjøpe bilen? _ kr

92 kr

40

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 40

04/08/12 10.36


Sofie har _ kr. Tegn det minste beløpet hun kan betale med. 67 kr 71 kr

86

52

kr

99 k

r

34 kr

kr

57

94

38

kr

kr

kr

25 kr 41

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 41

04/08/12 10.36


Regn ut. 10

3/ 2

6 1

4 2

6 3

– 1 5

– 2 7

– 3 9

– 4 8

=

=

=

=

4 9

8 6

7 5

9 2

– 1 6

– 4 9

– 2 9

– 3 8

=

=

=

=

5 3

6 5

3 3

– 3 6

– 2 5

– 1 6

=

=

=

Hvor mye mangler på 100 kr? Tegn pengene.

42

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 42

04/08/12 10.36


Du har:

Du betaler:

Du har igjen:

Tegn pengene.

kr –

kr

=

kr

46 kr

kr Tegn pengene.

kr –

kr

=

kr

73 kr

kr Tegn pengene.

kr –

kr

=

kr

57 kr

kr Tegn pengene.

kr

kr

kr

=

kr

40 kr 43

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 43

04/08/12 10.36


Finn det hemmelige tallet.

71 100 62 54 90 99 72

– – – – – – –

67 74 50 22 65 84 63

E U

v Skri med ene er! r a v s tav s k o b

V T T J

F E

Det hemmelige tallet er _. Sett inn > = <

33 – 6 42 – 5 50 – 8

27 39 41

85 28 39

91 – 8 37 – 8 44 – 6

97 – 8 85 – 7 61 – 6

88 78 56

Skriv tallene som mangler.

31 52 9

42 33

10

25

47 19 90

10 30 7

14 63 7

75 5

44

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 44

04/08/12 10.36


Mikkel har _ kr. Tegn pengene han har igjen hvis han kjøper: r

k 39

35 k

r

48 k

kr

16

kr

r

kr

r

48 k

kr

kr

kr

48 kr

39

r

13 k

kr

kr

kr

kr

r

15

r

k 59

kr

37 k

r

kr 39

kr

16 kr

35

kr

k 35

49

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

35

kr

45

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 45

04/08/12 10.36


Repetisjon

20 + 3 = 23 Hvor mye er 19 + 3?

Da må 19 + 3 være én mindre!

Regn ut.

20 + 3 = _ 19 + 3 = _

20 + 6 = _ 19 + 6 = _

20 + 9 = _ 19 + 9 = _

19 29 39 19

19 39 19 29

19 29 39 29

+ + + +

8 4 7 7

= = = =

_ _ _ _

+ + + +

2 3 10 5

= = = =

_ _ _ _

+ + + +

5 8 6 9

= = = =

_ _ _ _

Sett ring rundt riktig svar.

24 – 5 32 – 8 17 – 9 42 – 4 50 – 7 33 – 6

19 26 12 35 43 23

18 25 8 38 47 26

21 24 11 32 42 27

41 – 20 40 – 18 31 – 22 28 – 9 50 – 34 35 – 16

22 22 11 19 26 21

29 28 9 9 14 18

21 32 13 11 16 19

36 – 8 41 – 5 20 – 18 35 – 15 43 – 8 32 – 12

26 35 1 19 35 20

27 36 2 20 36 21

28 37 3 21 37 22

46

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 46

04/08/12 10.36


Repetisjon

Sett inn + –

5 5 5

5 = 25 5= 0 5 = 10

12 = 6 10 = 5 9 = 10

3 8 3

2 5 1

2= 1 2 = 16 2= 5

14 = 7 0=5 8=4

7 0 2

4 4 4

3= 7 3= 1 3 = 12

20 = 10 4= 0 4= 4

10 4 0

Marte og Kari kaster snøballer på blink. 2•3=_ Marte kaster 2 • 3 baller. Kari kaster 4 • 2 baller. 4•2=_ Hvor mange baller kaster de til sammen? Svar: _ baller. Sett inn tall som passer.

_ • _ = 9 _ • _ = 6 _ • _ = 12 _ • _ = 24 _ • _ = 25 _ • _ = 40 _ • _ = 3 _ • _ = 18 Domino

3•3

_•4

_ – 30

_•5

_ – 22

4•4

_ – 10

_•3

_ – 11

_•3

2•4

_ • 10

_ – 70

_•4

_ – 33

Hvor mye mer er: (Skriv svaret i ruten) 8 • 5 enn 9 • 4? 4 • 4 enn 2 • 6?

_•2

16

_ – 12 9 _•2

14

8 • 3 enn 6 • 4? 47

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 47

04/08/12 10.36


Prøv deg selv Grunnbok 3A • Kapittel 4 Trekk strek fra 0 til 100.

Regn ut.

59 + 1 = _

70 – 1 = _

57 + 4 = _

79 + 1 = _

90 – 1 = _

67 + 4 = _

Skriv tallene som mangler. –3

–3

–3

–3

–3

–3

–3

33 48

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 48

04/08/12 10.36


Regn ut.

3 6 + 1 8

+

=

=

4 7

6 5

7 8

9

+ 1 5

+ 1 3

=

=

Regn ut.

4 3

6 2

8 8

7 4

– 2 5

– 4 4

– 3 8

– 2 8

=

=

=

=

Skriv tallene som mangler.

60 3 70 60 3 70 70 70 70 70

50 30 90 50 30 90 90 90 90 90

60 5 85 60 5 85 85 85 85 85

Kari har 56 kr. Sofie har 18 kr mindre. Hvor mange kroner har Sofie? _ kr Hvor mange kroner har de til sammen? _ kr 49

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 49

04/08/12 10.36


Kapittel 5 Grunnbok 3A

Fortsett på mønstrene. Du kan fargelegge også.

Fargelegg ditt eget symmetriske mønster.

50

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 50

04/08/12 10.36


Tegn symmetrilinjer.

En av figurene har bare en symmetrilinje. Hvilken? _

Hvilken figur er ikke symmetrisk? Sett X. Tegn symmetrilinjer p책 de andre figurene. Hvor mange rette vinkler har figurene?

_ _ _ _ _ Se deg om i rommet der du er. Du ser sikkert mange rette vinkler. Skriv og fortell. ______ ______ ______ 51

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 51

04/08/12 10.36


M책l sidene og finn omkretsen av figurene.

Omkrets: _ cm Omkrets: _ cm Omkrets: _ cm

Omkrets: _ cm

Omkrets: _ cm

Lag rektangler og kvadrater som har: Omkrets = 10 cm Omkrets = 16 cm

52

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 52

04/08/12 10.36


Regn ut.

6 3

4 5

7 2

8 3

– 2 1

– 2 9

– 4 6

=

=

=

=

7

9 1

3 7

6 0

5 7

– 7 9

– 2 8

– 1 4

– 3 6

=

=

=

=

Nå kan du kontrollere den første oppgaven med kalkulatoren. 6

3

2

1

=

Hadde du regnet riktig? _

Kontroller de andre oppgavene på samme måte. Bruk kalkulatoren. Skjerf og votter koster _ kr. To par sokker koster _ kr. Sokker koster _ kr mindre enn lue.

SALG Skjerf

48 kr

Marte kjøper lue og betaler med 100 kr.

Votter

36 kr

Hvor mye får hun igjen? _ kr.

Sokker

29 kr

Lue og votter koster _ kr til sammen.

Lue

54 kr

Tre par sokker koster _ kr. 53

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 53

04/08/12 10.36


Fargelegg riktig volum.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3 dL 6 dL + 2 dL 4 dL + 3 dL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 dL – 7 dL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

En halv liter

9 dL – 5 dL 10 dL saft! Da har jeg drukket _ liter!

Sett inn tallene som mangler. 1 1 1 1 1

liter liter liter liter liter

= = = = =

2 4 9 3 8

dL dL dL dL dL

+ + + + +

_ dL _ dL _ dL _ dL _ dL

10 dL 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 2

liter liter liter liter

= = = =

1 5 7 6

dL dL dL dL

+ + + +

_ dL _ dL _ dL _ dL

54

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 54

04/08/12 10.36


Kari blander saft i en mugge. Hun trenger en del saft og fire deler vann. Hun tar 2 dL saft. Hvor mange dL vann tar hun? _ dL Hvor mange dL blir det til sammen? _ dL Neste dag tar hun 12 dL vann. Hvor mange desiliter saft trenger hun? _ dL Hvor mange desiliter blir det til sammen? _ dL

Hvordan kan du måle opp 7 dL ved å bruke disse to målene? 2 dL 3 dL __ = 7 dL Kan du måle opp 10 dl? ___ = 10 dL 12 dL kan du måle opp på flere måter. Lag forslag. ______ ______ ______ ______

En flaske vann rommer 1 liter 5 dL. Hvor mange glass kan du fylle hvis hvert glass rommer 2 dL? _ glass Hvor mye blir til overs? _ dL 55

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 55

04/08/12 10.37


Speil figurene om symmetrilinjen.

Lag flere oppgaver selv. Bruk prikkpapir. 56

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 56

04/08/12 10.37


Repetisjon

28 kr

45 kr

39 kr

Hva mĂĽ du betale?

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

kr

kr

+

kr

+

kr

=

kr

=

kr

Hvor mange kringler kan du kjøpe hvis du har 100 kr? _ kringler 57

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 57

04/08/12 10.37


Repetisjon

Regn ut.

9 8 – 4 7

=

=

8 6

7 3

5 0

9

– 2 7

– 1 6

=

=

8 5

6 9

9 0

6 1

– 3 8

– 2 2

– 3 2

– 5 6

=

=

=

=

Hvilken setning er unødvendig i hver oppgave? Sett x foran. Løs oppgavene etterpå. Hvor mye eldre er far enn mor? Mor er 36 år gammel. Thea er 9 år gammel. Far er 41 år gammel. Svar: _ år Hvor gammel er Nils når søsteren hans blir 20 år? Nils har en søster som er 15 år gammel. Nils er 9 år gammel. Søsteren er 5 år eldre enn Kari. Svar: _ år

58

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 58

04/08/12 10.37


Repetisjon

Hvem får først fullt brett?

Sofus

Kari

79

26

58

39

27

18

75

62

31

73

14

30

40

38

28

80

65

43

81

52

68

50

49

32

70

34

82

95

61

12

85

90

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

Kryss av 1 rute for hvert svar.

100 20 60 40 20 30 21

– + – + + – +

5 20 10 9 11 4 7

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

50 20 56 50 18 40 29

– – + – – – +

11 8 5 7 4 10 9

= = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _

25 90 65 96

+ – + –

9 8 10 6

= = = =

_ _ _ _

73 60 75 50

– + – +

5 13 10 20

= = = =

_ _ _ _

32 28 100 90 40 70 40

– – – – + + –

5 10 20 9 12 15 8

82 – 3 = _ 70 – 8 = _ 48 + 10 = _

Hvem vant? 59

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 59

04/08/12 10.37


Prøv deg selv Grunnbok 3A • Kapittel 5 Fargelegg riktig antall desiliter. 1 liter

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1dL

1 liter

1 liter

Gjør om.

13 dL = _ liter _ dL 15 dL = _ liter _ dL

2 liter 6 dL = _ dL 2 liter 2 dL = _ dL

Tegn firkanter som har omkrets lik 12 cm.

60

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 60

04/08/12 10.37


Sett ring rundt vinklene som er rette.

Finn omkretsen.

_ cm

_ cm

_ cm _ cm + _ cm + _ cm Omkretsen = _ cm

_ cm

_ cm _ cm + _ cm + _ cm + _ cm Omkretsen = _ cm

Tegn symmetrilinjer.

Noen av figurene har flere enn en symmetrilinje. Sett x i de figurene. Fargelegg og speil mønstrene pü gardinene.

61

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 61

04/08/12 10.37


Kapittel 6 Grunnbok 3A â&#x20AC;˘ Repetisjon

Sofus og Kari har 24 kr hver. De har like mange kroner, men ikke like mange mynter. Tegn pengene. Hvor mange kroner har de i alt?

24 kr + 24 kr = _ kr Tegn halvparten sĂĽ mange kroner.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Tegn dobbelt sĂĽ mange kroner.

kr 62

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 62

04/08/12 10.37


Bruk koden og sett inn riktige bokstaver i rutene. 1 En banan koster 2 kr. 4 bananer koster _ kr.

4 Cecilie har 18 pærer. Ola har halvparten så mange. Ola har _ pærer.

2 Klokka er 4. Toget går om 3 timer. Da er klokka _ .

5 Lars spiser 2 epler om dagen. På fem dager spiser Lars _ epler.

3 Nina er 12 år. Linda er halvparten så gammel. Linda er _ år.

6 Sofus har et tau som er 3 m langt. Annes tau er 4 ganger så langt. Annes tau er _ m.

Kode:

6 7 8 9 10 12 P U S E R T

1 2 3 4 5 6 Les:

Sett inn tall som passer.

43 < _ 26 > _ 38 < _ 19 = _

_ > 29 _ < 48 _ > 17 _ = 14

4 4 + 26 – 47 + 39 –

3 > 5 < 2 = 4 >

_ _ _ _

Tell med 3 om gangen.

0

3

6 15 20 15 30 21 24 45 50 63

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 63

04/08/12 10.37


65 k

r

98

r

k 75

kr

57 kr

kr 32

43

80 kr

kr

Hva er dyrest? Hva koster mindre enn 50 kr? Hva koster mer enn 70 kr?

Hva er billigst?

Kashif har 60 kr. Hva kan han velge mellom? Petra har 85 kr. Kan hun kjøpe boka og bilen? Hvor mye mangler eller har hun igjen? _ kr Farfar kjøper flyet. Hvor mye får han igjen på 100 kr? _ kr Sett inn > = <

32 80 74

98 57 47

98 75 100

89 80 10

43 57 63

43 75 93

18 47 69

19 46 69

64

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 64

04/08/12 10.37


Kari kjøper en lue som koster 25 kr og et skjerf som koster dobbelt så mye. Hvor mye skal hun betale? Svar: _ kr Sofus kaster piler. Hvor mange poeng får han? Svar: _ poeng

I to leiligheter bor det 3 personer i hver. I fem leiligheter bor det 4 personer i hver. Hvor mange personer bor i nr. 15? Svar: _ personer Kim har fire kroner og seks femkroner. Hvor mange kroner har Kim? Svar: _ kr

Karin er sju år. Om ett år er hun dobbelt så gammel som lillebror er i dag. Hvor gammel er lillebror? Svar: _ år

65

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 65

04/08/12 10.37


Regn ut.

7 6 4 4 8 10 3 2

• • • • • • • •

5 3 4 0 2 4 4 0

= = = = = = = =

_ _ _ _ _ _ _ _

9•4=_ 4•2=_

5 8 6 3 9

• • • • •

0 4 5 5 3

= = = = =

_ _ _ _ _

6 8 1 9

• • • •

4 3 1 5

= = = =

_ _ _ _

Flaks!

+_+_+_+_+_=_ _ 6•6=_

Sett inn tallene som mangler. +7

+_

–7

85

94 +8

–8

–_

+7

59

94

99 –7

94

Tell med 4 om gangen.

0

4

6 15 20 20

28

28 24 45 50

66

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 66

06/08/12 20.54


Hvem skal ha julegavene? Til

26 + 49 =

38 + 56 =

Til

Til

19 + 54 =

Til

63 + 17 =

28 + 32 =

Til

Til

57 + 34 =

Skriv navn p책 pakkene. Sofus Mikkel 60 91 Marte 73 Tor

Kim

94

Denne pakken f책r du! 75

80 67

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 67

04/08/12 10.37


Kapittel 1 Grunnbok 3B

Skriv navn på månedene og nummer på kvartalene.

_ . kvartal

_ . kvartal

1. kvartal

_ . kvartal

Fargelegg februar blå. Fargelegg april, juni, september og november gule. Fargelegg resten av månedene røde. Februar har _ eller _ dager. De røde månedene har _ dager. De gule månedene har _ dager. 68

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 68

04/08/12 10.37


Sant eller usant? Skriv s eller u i rutene. Januar er den første måneden i året. Juni kommer etter juli. Det er 30 dager i februar. Det er 4 måneder i et kvartal. Norges nasjonaldag er i mai. Det er omtrent 4 uker i en måned. April er i første halvår. Juni og juli er i samme kvartal. Sofus har fødselsdag i juli. Anne har fødselsdag 2 måneder før Sofus. I hvilken måned har Anne fødselsdag? Svar: _ måned Hvor mange måneder er det fra 1. mars til 1. september? Svar: _ måneder Hvilket år er det i år? Skriv svaret med tall. Svar: _ Hvor mange dager er 2 uker? Svar: _ dager Skriv når du er født (dato, måned, år). _ _ _ Svar: __ 69

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 69

04/08/12 10.37


Diagrammet viser hvor mye Petra tjente på en uke. En rute betyr 5 kr. Hvor mye tjente hun på mandag? _ kr. Hvor mye tjente hun på torsdag? _ kr.

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Diagrammet viser hvor mye Kashif tjente på en uke. Velg selv. En rute betyr _ kr. Lag spørsmål og svar til diagrammet. __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

mandag

Hvor mye mer tjente hun på torsdag enn på onsdag? _ kr.

mandag

Hvilken ukedag tjente hun mest? _

70

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 70

04/08/12 10.37


Hva kan du bygge av disse figurene? sylinder

terning

prisme

kjegle

firkantet

Disse delene kan bli et trekantet _ _. 71

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 71

04/08/12 10.37


Fargelegg gardinene. Linda bor i oppgang B, 3. etasje, og har blå gardiner. Jørgen bor i oppgang A, 1. etasje, og har grønne gardiner. Hansen bor i oppgang C, 2. etasje, og har røde gardiner. Velg selv og tegn. Gardinene i oppgang _ , _ . etasje har ruter. Gardinene i oppgang _ , _ . etasje har prikker. Tegn blomster i et vindu og fortell hvor du har tegnet dem. Svar: Oppgang _ , _ . etasje 72

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 72

04/08/12 10.37


Mikkel og Sofie undersøker hvor mange elever det er på skolen. Antall elever 70 60 50 40 30 20 10 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trinn

Se på diagrammet og svar på oppgavene: Det er flest elever på _ . trinn. På 2. trinn går det _ elever. På 5. trinn går det _ elever. Det går like mange elever på _ . trinn og _ . trinn. Det går færrest elever på _ . trinn. På 6. trinn er det færre elever enn på _ . trinn og _ . trinn. På 3. trinn er det _ flere elever enn på 7. trinn. På 1. og 4. trinn er det i alt _ elever. På 4. trinn er det _ færre elever enn på 6. trinn. På 2. trinn er det _ flere elever enn på 1. trinn. 73

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 73

04/08/12 10.37


Repetisjon

Skriv tallene som mangler.

75

45 4

+

58

63

+

93

19 8

+

69

+

87

Ballen koster _ kr. Lykta koster _ kr.

69 kr

7k

r

Til sammen koster lekene _ kr. Kim betaler med

.

Hvor mye får hun igjen? _ kr Sett inn > = <

33 – 6 42 – 5 50 – 8

27 39 41

85 28 39

91 – 8 37 – 8 44 – 6

97 – 8 85 – 7 61 – 6

88 78 56

Still opp og regn ut.

42 + 16 =

65 + 15 =

39 + 6 =

21 + 58 =

+

+

+

+

=

=

=

=

74

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 74

04/08/12 10.37


Repetisjon

Regn ut.

8 6

6 2

4 8

9 0

– 4 3

– 3 5

– 1 9

– 4 4

=

=

=

=

Trekk strek mellom snømenn og snøkoner som hører sammen.

43 + 9

37 + 5

70 + 3

60 + 5

30 + 4

90 + 4

40 + 2

74 + 8

80 + 2

88 + 6

59 + 6

50 + 2

26 + 8

65 + 8

75

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 75

04/08/12 10.37


Prøv deg selv Grunnbok 3B • Kapittel 1 Fyll inn datoene i januar. mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

1

2

fredag

6

lørdag

søndag

11 17

16. januar er en _ . 21. januar er en _ . Hvilken dato er første søndag i januar? _ Hvilken dato er siste tirsdag i januar? _ Etter januar kommer _ . Måneden før januar er _ . Fargelegg gardinene. Oppgang A, 2. etasje har røde gardiner. Oppgang C, 1. etasje har gule gardiner. Oppgang B, 3. etasje har blå gardiner. Tegn en blomst i vinduet i oppgang C, 3. etasje. 76

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 76

04/08/12 10.37


Barn i klassen 6

Svar på oppgavene. 4 barn har _ votter. _ barn har grønne votter. Det er færrest barn som har _ votter.

5 4 3 2 1 Vottefarge

_ barn har blå votter. Det er i alt _ barn i klassen. Sant eller usant? Skriv s eller u i rutene. Et år har mer enn 360 dager. Mars er kortere enn mai. Det er skuddår hvert annet år. Alle måneder har minst 28 dager. Et døgn er 24 timer. Den siste dagen i året er nyttårsdag. Det er 3 måneder i et kvartal.

En terning har _ like flater. Hva slags figur er alle flatene? _ Bunnen i en sylinder har form som en _ . 77

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 77

04/08/12 10.37


Kapittel 2 Grunnbok 3B

Trekk strek fra 340 til 400.

78

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 78

04/08/12 10.37


Trekk strek fra pengene til riktig sted p책 tallinjen. 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tegn riktig antall kroner. 0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 100 200 300 400 500 600 700 800

79

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 79

04/08/12 10.37


Tell med 10 om gangen.

360

260 270

Skriv nabotallene.

300

450 800

599

500 901

999

701 399

Sett inn > = < . Sett ring rundt partallene.

596 471

695 174

299 568

300 568

701 976

710 967

Sett inn tall som passer.

389 < _

599 < _

268 + 50 > _

658 > _

587 > _

398 + 100 < _

80

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 80

04/08/12 10.37


Skriv tallene som mangler.

190 + _ = 200 650 + _ = 700 830 + _ = 900 510 + _ = 600 460 + _ = 500 270 + _ = 300 340 + _ = 400 720 + _ = 800 980 + _ = 1000 300 – _ = 250 500 – _ = 410 200 – _ = 110 400 – _ = 320 800 – _ = 740 900 – _ = 860 700 – _ = 630 600 – _ = 550 1000 – _ = 970 Fargelegg flyene i riktige farger. 700 – 400 800 – 400

300 + 300

900 – 400

100 + 200 500 – 100

600 – 200

500 + 100

800 – 200

600 – 300

300 rød blå gul grønn 400 500 600 81

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 81

04/08/12 10.37


Hva betyr sifrene? Skriv tallene p책 utvidet form.

253 = 200 + 50 479 = 400 + _ 386 = 300 + _ 637 = 600 + _ 988 = 900 + _

+ + + + +

_ _ _ _ _

520 947 854 492 507

= = = = =

500 900 800 400 500

+ + + + +

_ _ _ _ _

+ + + + +

_ _ _ _ _

Trekk strek fra 490 til 550.

82

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 82

04/08/12 10.37


Regn ut og trekk strek fra biler til riktig garasje. 153 + 215 =

343 + 244 =

316 + 52 =

368

253 + 226 = 142 + 226 =

479

512 + 75 =

29 + 610 =

587

412 + 227 =

639

Fargelegg ballene som kommer ut av maskinen med riktig farge.

738

687

350 463 453

657

483

380

667 366

768

396

+ 30

493

697 83

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 83

04/08/12 10.37


Trekk strek fra fiskene til riktige bĂĽter. 421 + 245 =

623 + 215 =

342 + 324 =

213 + 151 =

322 + 42 =

422 + 416 =

153 + 215 =

368 666 364

838

Fargelegg ballene som kommer ut av maskinen med riktig farge.

517

472

417 328 512

318

467

367

324 522

268

278

â&#x20AC;&#x201C; 50

562

284

84

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 84

04/08/12 10.37


Hvilken temperatur viser gradestokkene? – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

-5°

_ °C

_ °C

_ °C

_ °C

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

_ °C

-5°

_ °C

-5°

_ °C

-5°

_ °C

Sett inn > < . Se på tallinjen. – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 0

–4 0 –3

–5 –2 –2

–3 –7 6

3 –4 –3

1

–4 1 5

2

3

–2 –3 –5

4

5

–6 –5 –2

6

7

–7 –3 1 85

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 85

04/08/12 10.37


Sett ring rundt tall som passer i oppgaven.

_ _ _ _

> < < >

600 881 307 524

600 601 602 603 604 605 606 607 879 880 881 882 883 884 885 886 290 301 306 307 310 330 400 407 500 512 519 523 524 525 561 584

Petter kan svømme 150 m. Sofie kan svømme dobbelt så langt. Hvor langt kan Sofie svømme? Svar: _ m Aleksander har Han sparer til en ny bok. Hvor mye mangler han? Svar: _ kr

. 198

kr

Skriv tallene i riktig rekkefølge, det minste først.

600

199

488

347

212

910

384

473

_

_

_

_

_

_

_

_

Sett rød ring rundt partallene og grønn ring rundt oddetallene. Farfar har . Han kjøper togbillett for 135 kr. Hvor mange kroner får han igjen? _ kr Tegn pengene.

86

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 86

04/08/12 10.37


Skriv tallene som mangler.

10

100

5

25

6

500 200

170 8

4

70 50 10 90 60 100

5

300 500 200

10

140

90 80

50

100 40

30

90 40

70

40 10

700 300 100

Skriv tallene som mangler. – 10

+ 10

200 400 700

– 10

+ 10

350 690 210

– 10

+ 10

275 304 709 87

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 87

04/08/12 10.37


Repetisjon

Fargelegg karusellen i riktige farger.

2•4 4+4

5•2

15

10 – 4 3•3

6+2

2•5

5•3

6•1

7+8

20 – 11

16 – 8

10

20 – 5

2•3

3•5

4+4 3•4

8•1

12 – 6 3•5

20 – 10

8•1

1•6

6+6 6 3•2

9 10 + 2

2•3

6•2

2•4

12

5•2

6•2

11 – 2

3•3

4•3

7+8

3•5

2•4

5•3

11 + 4

15 – 7

8

brun

9

gul

8•1 20 – 12

4•2

oransje

10 + 5

3•4

8+4

6

2•5

20 – 8

10

blå

12 rød 15 grønn

88

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 88

06/08/12 21.06


Repetisjon

Regn ut.

3 7

5 6

2 1

2 7

+ 3 7

+ 2 9

+ 6 8

+ 4 5

=

=

=

=

Skriv tallene som mangler i sirklene.

75

24 12

+

58

23

+

63 42

+

100 35

+

Sofus og Marte kaster en terning. Sofus får 2 ganger og 2 ganger, i alt _ poeng. Marte får 3 ganger og 1 gang, i alt _ poeng. _ får _ poeng mindre enn _ . Skriv en regnefortelling. Tegn til.

47 – 39 = _ 89

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 89

04/08/12 10.37


Prøv deg selv Grunnbok 3B â&#x20AC;˘ Kapittel 2 Trekk strek fra 390 til 480.

90

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 90

06/08/12 21.08


Sett inn > = < .

200 500

300 400

348 715

348 751

Hva betyr sifrene?

486 564

Tegn riktig antall kroner.

482 = 400 + _ + _ 637 = _ + _ + _ 549 = _ + _ + _ Partall (P) eller oddetall (O)?

6_ 7_ 2_ A B – – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

864 546

49 _ 74 _ 60 _ – – – – – – – – – – – – – – – –

-5°

346 kr Regn ut.

283 _ 428 _ 105 _ Gradestokk A viser _ °C.

500 + 400 = _ 746 + 100 = _ 481 – 200 = _ Sett inn > < .

–2 0 –6 1

Gradestokk B viser _ °C.

2 –3 –8 –5

Skriv nabotallene.

399

600

198 91

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 91

04/08/12 10.37


Kapittel 3 Grunnbok 3B

Tegn buer på tallinjen og finn svaret.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

5 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

9 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

6 • 6 =_

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

10 • 6 = _ 92

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 92

04/08/12 10.37


Sett ring rundt tallene i 6-gangen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Regn ut.

2 4 7 1 5 3 8 0

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelige ordet. 0

• • •

6 6 6 6 6 6 6 6

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 T 00 E

00 M • 00 A • 00 J • 00 T • 00 M • 00 K 10 • 6 = _ 00 R 9 • 6 = _ 00 E 6 • 6 = _ 00 A

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Kashif kjøper 3 is og 6 kjeks. Hvor mye må han betale? _ kr 6 kr

Hvor mye får han igjen på 100 kr? _ kr Hvor mye koster 10 is? _ kr Hvor mye koster 7 is og 2 kjeks? _ kr

5 kr

93

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 93

04/08/12 10.37


Tegn buer på tallinjen og finn svaret.

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

5 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

6 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

10 • 7 = _

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

7 • 7 =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

3 • 7 =_

94

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 94

04/08/12 10.37


Sett ring rundt tallene i 7-gangen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Regn ut.

6 5 3 4 9 10 1 7 0 8 2

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelige ordet. 0

• • • • • • • • • • •

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 F 00 E 00 M 00 P 00 T 00 T 00 J 00 L 00 K 00 O 00 E

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

!

Mikkel kjøper 6 epler. Hva må han betale? _ kr Hvor mange kroner får han igjen på 100 kr? _ kr Hvor mange flere epler kan han kjøpe for pengene han får igjen? _ epler

Epler 7 kr 95

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 95

04/08/12 10.37


Tegn buer på tallinjen og finn svaret.

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

5 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

7 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

6 • 8 =_

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

10 • 8 = _

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

8 • 8 =_

96

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 96

04/08/12 10.37


Sett ring rundt tallene i 8-gangen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Regn ut. 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelige ordet. 0

6 8 0 5 1 4 7 2 9 3 10

• • • • • • • • • • •

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 U 00 E 00 D 00 A 00 I 00 S 00 R 00 N 00 N 00 O 00 E

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Petra har 96 kr. Hun kjøper 6 boller. Hva må hun betale? _ kr Hvor mange kroner har hun igjen? _ kr Boller 8 kr

Har hun nok til å kjøpe 5 boller til? _ Hvor mye mangler hun eller har hun igjen? _ kr

97

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 97

04/08/12 10.37


Tegn buer på tallinjen og finn svaret.

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

6 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

8 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

5 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

7 • 9 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 • 9 = _

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

9 • 9 =_

98

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 98

04/08/12 10.37


Sett ring rundt tallene i 9-gangen. 1

2

3

4

5

6

7

8

Regn ut. 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Finn det hemmelige ordet. 0

2 5 3 6 4 1 7 10

• • •

9 9 9 9 9 9 9 9

=_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_

00 O 00 T

00 M • 00 E • 00 S • 00 L • 00 R • 00 D 9 • 9 = _ 00 E 0 • 9 = _ 00 B 8 • 9 = _ 00 B

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Mikkel kjøper 3 tulipaner og 4 roser. Hva må han betale? _ kr Hvor mye får han igjen på 100 kr? _ kr

Rose 10 kr Tulipaner 9 kr

Kan han kjøpe 4 tulipaner for pengene han får igjen? _ 99

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 99

04/08/12 10.37


Skriv svarene i riktige baller.

5 4

2

7

3

8

24

6

â&#x20AC;˘6

2

8

4

3

5

28 6

7

â&#x20AC;˘7

100

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 100

04/08/12 10.37


Fargelegg flagg som hører sammen. Tegn slalåmløype mellom flaggene.

1

2

Blå

8•5

Rød

4 • 10

4•9

6•6

5•7

40 – 5

30 + 6

8•7

50 – 1

7•7

40 + 6

50 – 8

7•6

9•6

6•9

8•7

6•8

42 + 6

6•7

2•9

6•3

4•4

80 – 8

8•8

70 – 6

8•4

6•4

8•3

9•6

60 – 6

60 – 8

9•9

90 – 9

80 – 4

50 + 8

8•7

60 – 4

6•7

50 – 2

6•8

101

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 101

04/08/12 10.37


Repetisjon

49 kr

27 kr

38 kr

36 kr

25 kr

Hvor mye koster 2 katter? Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Regn ut.

8 8

3 9

6 0

4 2

– 4 9

– 1 7

– 1 2

– 2 3

=

=

=

=

102

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 102

04/08/12 10.37


Repetisjon

Regn ut.

31 + 3 = _ 631 + 3 = _

41 + 7 = _ 841 + 7 = _

92 + 7 = _ 492 + 7 = _

27 + 8 = _ 527 + 8 = _

66 + 4 = _ 666 + 4 = _

31 + 7 = _ 631 + 7 = _

38 + 6 = _ 738 + 6 = _

40 + 30 = _ 640 + 30 = _

62 + _ = 70 362 + _ = 370

Du har 320 kroner i sedler og mynter. Tegn tre forslag.

Skriv tallene som mangler.

12 74

6

120 15 10

15

14

55

5

303

15 10

380 2 50 40

95 103

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 103

04/08/12 10.37


Prøv deg selv Grunnbok 3B • Kapittel 3 Tegn buer på tallinjen og finn svaret.

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

8 • 6 =_

0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

4 • 9 =_ Hvilke multiplikasjoner?

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

_ • _ =_

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

_ • _ =_ Sett inn riktige tall.

2 • 8 =_ • 2 5 • 6 =_ • 5

9 • 3 =3 •_ 8 • 9 =9 •_

4 • 7 =_ • 4 8 • 3 =_ • 8

104

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 104

04/08/12 10.37


9 kr

8 kr

6 kr

Hvor mye koster: fem

_ kr

ti

_ kr

fire

_ kr

tre

_ kr

Sett inn > = <

5•8 4•7

40 3 • 9 20 10 • 8

30 70

9•6 7•7

60 49

8•8 2•7

74 15

Domino

2•8

_ – 12

_•6

_ – 21

_•7

_ – 11 10

5•9

_ – 40

_•6

_ – 20

_•9

_ – 85 5

Hvor bor musene? Tegn strek til riktig hull.

24

5•6

30

36

42

4•9

3•8 4•6

7•6 6•6

10 • 3

105

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 105

04/08/12 10.37


Kapittel 4 Grunnbok 3B

Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Kvart over sju 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4

8 7

6

2

10 3

11 12 1 3

9

4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Tegn viserne. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart over 2

11 12 1 2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart p책 3

2

10 9

3 8

4 7

6

5

Kvart over 9

106

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 106

04/08/12 10.37


Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

9

3 4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

5

6

– min på –

– min på –

– min over –

11 12 1

11 12 1

11 12 1

2

10 9

3 4

8 7

6

2

10

5

– min på halv –

9

9

3 4

8 7

6

2

10

3 4

8

5

7

5

6

– min på halv – – min over halv –

Tegn viserne og skriv riktig tidspunkt. Vi må gå om en halv time.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

2

10

3 8

5

4 7

6

Da er klokka

.

11 12 1

11 12 1 2

10 9

4 7

6

2

10 3

8

5

5

Da er klokka

9

3 8

4 7

5

6

. 107

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 107

04/08/12 10.37


Hvor stort areal er fargelagt?

A

B

C

D

E

F

A: _ kvadratcentimeter C: _ kvadratcentimeter E: _ kvadratcentimeter

B: _ kvadratcentimeter D: _ kvadratcentimeter F: _ kvadratcentimeter

Hvilket areal er minst? _ Hvilket areal er størst? _

Finn summen av arealene. A + C = _ kvadratcentimeter B + F = _ kvadratcentimeter

108

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 108

04/08/12 10.37


Kari gikk 73 kilometer på ski i ferien. Sofus gikk 26 kilometer kortere. Hvor langt gikk Sofus? Svar: _ kilometer

Sofie hoppet 30 cm kortere enn Kari som hoppet 250 cm. Hvor langt hoppet Sofie? Svar: _ cm Kashif og Sofus hoppet til sammen 480 cm. Sofus hoppet 250 cm. Hvor langt hoppet Kashif? Svar: _ cm

Skriv tallene som mangler.

240 cm + _ cm = 3 m 108 cm + _ cm = 2 m 796 cm + _ cm = 9 m

189 cm – _ cm = 1 m 256 cm – _ cm = 2 m 467 cm – _ cm = 1 m 109

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 109

04/08/12 10.37


Skriv tallene som mangler.

5 m 75 cm = _ cm 3 m 80 cm = _ cm 4 m 5 cm = _ cm

385 cm = _ m _ cm 305 cm = _ m _ cm 998 cm = _ m _ cm

Trekk strek mellom like lengder.

3m

5 cm

708 cm

7m

8 cm

509 cm

3 m 50 cm

590 cm

7 m 80 cm

350 cm

5m

9 cm

780 cm

5 m 90 cm

305 cm

4 m 80 cm

408 cm

4m

480 cm

8 cm

Rund av til nærmeste hele tiertall.

11 ≈ _ 78 ≈ _ 64 ≈ _

45 ≈ _ 86 ≈ _ 38 ≈ _

Pass på!

Rund av til nærmeste hele hundretall.

129 ≈ _ 370 ≈ _ 633 ≈ _

888 ≈ _ 551 ≈ _ 746 ≈ _

110

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 110

04/08/12 10.37


Hvor mange kvadratcentimeter er arealene?

I alt _ kvadratcentimeter.

I alt _ kvadratcentimeter.

Fargelegg et areal som er:

14 kvadratcentimeter

9 kvadratcentimeter

Du har 14 røde, 8 gule og 6 grønne mosaikkbiter. Hver bit er 1 kvadratcentimeter. Hvordan vil du pynte eskelokket? Fargelegg. Hvor mange biter bruker du? _ røde, _ grønne, _ gule Lokket er på _ kvadratcentimeter. Hvor mange biter blir til overs? _ biter.

Eskelokk

111

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 111

04/08/12 10.37


Kari hopper 176 cm i lengde. Knut hopper 2 m 5 cm. Kari hopper _ m _ cm kortere enn Knut.

Sofus er 128 cm høy. Mikkel er 4 cm høyere. Mikkel er _ cm høy. Det er _ m _ cm. Kim er 140 cm høy. Hun er 5 cm høyere enn Sofie. Sofie er _ cm høy. Det er _ m _ cm.

70 m

Lekeplassen er 70 m lang og 30 m bred. Kashif går rundt lekeplassen 2 ganger. Hvor mange meter går han? Svar: _ m Lekeplassen har form som et _ _. Hvor mange ganger må Kashif gå rundt lekeplassen for å gå 1000 m i alt? _ ganger

30 m 112

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 112

04/08/12 10.37


Repetisjon

Skriv tallene i de tomme rutene. Start p책 401.

410 489 468

436 405

475 414

403 402

442

401 411 421 431 441 451 461 471 481 491 Hvilket tall gjemmer seg bak? _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 113

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 113

04/08/12 10.37


Repetisjon

Hemmelig melding! Bruk koden og sett riktig bokstav i rutene.

5

8 12 15 20

I

O

S

E

F

1

2

3

4

5

1 Et eple koster 3 kr. 4 epler koster _ kr 2 Karina er 4 år gammel. Anders er dobbelt så gammel. Hvor gammel er Anders? _ år 3

Ingeborg har samlet 100 servietter. Fam har 80 servietter. Fam har _ færre servietter enn Ingeborg.

4 Klokka er 3. Om 2 timer skal jeg spise. Da er klokka _. 5 Hvor mye koster 5 baller når en ball koster 3 kr? _ kr

Les:

Hvilken dato kommer etter 31. desember? Hvilken dato kommer etter 30. april? Hvilken måned er kortest? I hvilket kvartal er februar? Når er nasjonaldagen vår? 114

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 114

04/08/12 10.37


Repetisjon

Fargelegg ballene i riktige farger.

1

48

3

9

56

8

2

72 32

7

56 64

6

40

5 10

4

â&#x20AC;˘8

16

24 8

Fargelegg ballene i riktige farger.

72

7 9

6

63

2

36

1

5

90 45

81

54

8

4

â&#x20AC;˘9

10 3

9

18

115

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 115

04/08/12 10.37


Prøv deg selv Grunnbok 3B â&#x20AC;˘ Kapittel 4 Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

9

4 7

6

7

11 12 1 9 4 6

7

6

2

9

4 7

5

10 3

8

6

11 12 1 2

9

5

4

8

5

10 3

7

6

3

11 12 1 2

8

9

4

8

2

10 3

5

10

2

10 3

8

11 12 1

3 4

8

5

7

6

5

Hvor mye er klokka om 10 minutter? Tegn viserne og skriv klokkeslettene. 11 12 1

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

5

2

10 3

11 12 1

9

3 8

4 7

6

5

11 12 1 2

10 9

4

8 7

6

5

2

10 3

9

3 8

4 7

6

5

NĂĽ er klokka 3, sier Kari. For to timer siden var klokka _ . 116

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 116

04/08/12 10.37


Fargelegg rektangler med riktig areal.

12 kvadratcentimeter

15 kvadratcentimeter

10 kvadratcentimeter

Skriv tallene som mangler.

2 m 40 cm = _ cm 2 m 2 cm = _ cm 10 m = _ cm

78 cm = _ m _ cm 640 cm = _ m _ cm 375 cm = _ m _ cm

Kari kaster 16 m 50 cm med liten ball. Petra kaster 3 m 50 cm lengre. m. Petra kaster

Rund av til nærmeste hele tiertall.

35 ≈ _ 73 ≈ _ 89 ≈ _

92 ≈ _ 49 ≈ _ 64 ≈ _

Rund av til nærmeste hele hundretall.

280 ≈ _ 405 ≈ _ 147 ≈ _

914 ≈ _ 450 ≈ _ 694 ≈ _ 117

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 117

04/08/12 10.37


Kapittel 5 Grunnbok 3B

Tor og Marte skal dele penger likt. Hvor mange kroner får hver?

10 : 2 = _

_:_=_

Hver får _ kr.

Hver får _ kr.

_:_=_

_:_=_

Hver får _ kr.

Hver får _ kr.

_:_=_

_:_=_

Hver får _ kr.

Hver får _ kr.

118

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 118

04/08/12 10.38


Petra og Kashif skal dele bilene likt. Fargelegg Petras biler røde og Kashifs biler blå.

_:_=_ De får _ biler hver. Sofus, Kari og Sofie deler likt. Fargelegg Sofus sine seigmenn røde, Karis gule og Sofies grønne.

_:_=_ De får _ seigmenn hver. 119

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 119

04/08/12 10.38


Når vi deler likt får vi like mange hver! Sofie og Kashif deler regneperler. Hvor mange får hver?

6:2=_

10 : 2 = _

8:2=_

12 : 2 = _ Dere får like mange hver!

Del regneperler eller brikker og regn ut.

4 8 12 10

: : : :

2 2 2 2

= = = =

_ _ _ _

16 20 18 14

: : : :

2 2 2 2

= = = =

_ _ _ _

Multiplikasjon og divisjon er motsatt regningsarter.

5•2=_ 10 : 2 = _

2•2=_ 4:2=_

2•3=_ 6:3=_

6•2=_ 12 : 2 = _

2•7=_ 14 : 2 = _

4•3=_ 12 : 3 = _

9•2=_ 18 : 2 = _

4•2=_ 8:2=_

6•3=_ 18 : 3 = _

120

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 120

04/08/12 10.38


Fargelegg

1 – 2

.

Fargelegg

1 – 4

.

Fargelegg

1 – 3

.

121

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 121

04/08/12 10.38


Hva heter tallet over brøkstreken? Hva heter tallet under brøkstreken? Skriv en brøk der: telleren er 4 og nevneren er 5 _

telleren er 3 og nevneren er 6 _

telleren er 2 og nevneren er 4 _

telleren er 5 og nevneren er 8 _

Fargelegg figurene. Se på brøkene.

1 – 3

av figuren er blå.

2 – 5

av figuren er rød.

2 – 3

av figuren er gul.

3 – 5

av figuren er grønn.

2 – 6

av figuren er gul.

3 – 7

av figuren er grønn.

4 – 6

av figuren er rød.

4 – 7

av figuren er gul.

122

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 122

04/08/12 10.38


Til en duk trenger Sofie 2 m og 15 cm. Det er det samme som 2,15 m.

Gjør om til desimaltall. 3 m 15 cm = _ m

9 m 7 cm = _ m

8 m 4 cm = _ m

4 m 49 cm = _ m

6 m 12 cm = _ m

7 m 86 cm = _ m

4 m 28 cm = _ m

2 m 6 cm = _ m

5 m 9 cm = _ m

65 cm = _ m

2, 4 5 m

4, 5 0 m

6, 9 0 m

+ 3, 4 5 m

+ 2, 3 5 m

+ 2, 0 5 m

=

=

=

m

m

m

8, 7 5 m

7, 4 5 m

9, 8 5 m

– 3, 6 0 m

– 2, 3 5 m

– 4, 0 5 m

=

=

=

m

m

m

Sett inn > = < .

2,3 L 1,8 L

20 dL 18 dL

0,2 L 0,4 L

2L 4 dL

32 dL 17 dL

2,3 L 2L 123

91897_tusenmill 3_oppgave_r1.indd 123

06/08/12 21.09


Skriv brøkene.

2 – 5

er røde og _ er grønne

_ er gule og _ er røde

_ er grønne og _ er gule

_ er gule, _ er røde og _ er grønne

Fargelegg eplene.

1 – 4

er røde og

3 – 4

er gule.

2 – 5

er grønne og

3 – 5

4 – 5

er røde og

1 – 5

er grønne.

1 – 6

er gule og

5 – 6

er røde.

2 – 3

er gule og

1 – 3

er grønne.

2 – 4

er røde og

2 – 4

er gule.

er gule.

124

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 124

04/08/12 10.38


Hva må vi gjøre her før vi kan dele?

14 kr : 2 = _ kr

18 kr : 2 = _ kr

36 kr : 2 = _ kr

50 kr : 2 = _ kr

Skriv tallene som mangler.

25 : 3 = _ og _ i rest. 35 : 6 = _ og _ i rest. 17 : 4 = _ og _ i rest. 20 : 9 = _ og _ i rest. Fargelegg ballene. 1 – 2

av ballene er røde.

1 – 3

av ballene er blå.

Resten er gule. 125

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 125

04/08/12 10.38


Repetisjon

Trekk strek fra 100 til 200.

126

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 126

04/08/12 10.38


Repetisjon

Skriv tallene etter størrelsen. Begynn med det minste. Sett ring rundt partallene.

555 174 216 908 762 391 147 433 809

_,_,_,_, _,_,_,_, _

Skriv tallene etter størrelsen. Begynn med det minste. Sett ring rundt oddetallene.

999 132 401 543 606 860 388 307 777

_,_,_,_, _,_,_,_, _

Regn ut.

9•4=_ 4•9=_

8•5=_ 5•8=_

9•3=_ 9•2=_ 3•9=_ 2•9=_

5•3=_ 3•5=_

7•5=_ 5•7=_

8•3=_ 8•4=_ 3•8=_ 4•8=_

7•4=_ 4•7=_

7•2=_ 2•7=_

9•5=_ 7•3=_ 5•9=_ 3•7=_

Sett inn > = < .

6•3 7•2

3•6 8•2

9•5 2•8

9•4 4•4

6•5 8•2

7•4 5•3 127

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 127

04/08/12 10.38


Prøv deg selv Grunnbok 3B • Kapittel 5 Regn ut.

4 20

: 2 =_ : 2 =_

9 15

: 3 =_ : 3 =_

8 20

: 4 =_ : 4 =_

12 epler skal legges i poser. Det skal være like mange epler i hver pose. Tegn forslag.

12 : _ = _ Fargelegg

1 – 2

.

Hvor stor brøkdel er fargelagt?

_

_

_

_

128

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 128

04/08/12 10.38


Gjør om til desimaltall.

13578-TM 4B BM

2 1 0 3

m m m m

70 45 80 5

13-07-09

cm cm cm cm

12:27

= = = =

Skriv som meter og centimeter.

_ _ _ _

Side 60

m m m m

1,65 0,27 2,08 4,00

m m m m

= = = =

_ _ _ _

m m m m

_ _ _ _

cm cm cm cm

Regn ut.

Lag 3, dobbel 2 porsjon 0 m grønnsakssuppe.

6, 7 5 m

8, 4 5 m

Enkel porsjon Dobbel porsjon

+ 4, 3 5 m

+ 1, 0 5 m

Vann 1,6 liter =Grønnsaker m = m 1,4 liter 1 Salt Et tau er 2,80 m langt, et annet 3,00 m.2 teskje Buljongterning 1 stykk

– 2, 0 5 m =

m

Hvor stor er forskjellen mellom tauene? _ m

Fargeleggtresuppekjeler som rommer like mye, samme farge. farge. Fargelegg og tre suppekjeler som rommer likei mye, i samme

48 dl dL 48

4,2 4,2liter L

4 4liter L 2 2dLdl

L 8 8dLdl 4 4liter

19 19 dL dl

4,8liter L 4,8

1,9 liter

19 dL

2,4 2,4liter L 42 dL dl 42

L44 dLdl 22liter

1 liter 1,9 L9 dl

Et krus rommer 0,3 liter. En mugge rommer tre ganger så mye. Hvor mye rommer koppen og muggen

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 129

24 dL dl 24

129

04/08/12 10.38


Kapittel 6 Grunnbok 3B • Repetisjon

Hva slags frukt liker dere best? Gjør en undersøkelse og lag et diagram. FRUKT

Frukt er sunt!

ANTALL BARN

Epler Druer Appelsiner Bananer

Hva ser du av diagrammet? Hva kan du fortelle? Hva kan du spørre om? Det var flest barn som likte: Det var færrest barn som likte:

130

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 130

04/08/12 10.38


Skriv tallene som mangler. 575

600

700

625

825

Hvor mye må barna betale? Sofus kjøper 4 baller og 1 bok. Svar: _ kr Petra kjøper 5 baller og 1 blyant. Svar: _ kr Alexandra kjøper 3 baller og 2 blyanter. Svar: _ kr

r

9k

6 kr

Kari kjøper 5 blyanter og 1 bok. Svar: _ kr Velg selv. Jeg kjøper: Jeg betaler _ kr.

26 k

r

131

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 131

04/08/12 10.38


93 barn er med i skirennet. 17 barn bryter rennet og kommer ikke i mål. Hvor mange kommer i mål? Svar: _ barn

En eventyrbok koster 143 kr. En annen eventyrbok er 25 kr billigere. Hvor mye koster den? Svar: _ kr

– =

– =

Sofus kjøper en eske med fargeblyanter for 42 kr. Han betaler med tre 20-kroner Hvor mye får han tilbake? Svar: _ kr

Oldefar er 82 år. Sofie er 9 år gammel. Hvor mye eldre er Oldefar enn Sofie? Svar: _ år

=

=

132

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 132

04/08/12 10.38


Vi kaster liten ball. Gå sammen fire eller flere. Hvor mange meter kan dere kaste med liten ball? Gjett først og prøv så flere ganger. Fyll ut tabellen. NAVN

Gjett

1. kast

2. kast

3. kast

4. kast

Fyll inn navn og svar på spørsmålene. i 2. kast? _ m Hvor langt kastet i 3. kast? _ m Hvor langt kastet Hvilket kast var ditt lengste? _ Lag flere spørsmål.

133

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 133

04/08/12 10.38


Tegn kvadrater og rektangler. Multipliser og finn antall ruter i hver figur. Skriv regnestykkene inni figurene.

4â&#x20AC;˘2=8

134

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 134

04/08/12 10.38


Regn ut.

2•8=_ 4•4=_ 7•5=_

6•7=_ 5•3=_ 4•7=_

8•3=_ 5•8=_ 0•7=_

5•4=_ 9•9=_ 4•8=_

Hvor mye er klokka? 11 12 1

11 12 1 2

10 9

3

9

4

8 7

6

11 12 1 2

10

9

3 4

8

5

7

6

2

10

3 4

8

5

7

6

5

Fargelegg arealene.

9 kvadratcentimeter

12 kvadratcentimeter

Sett inn > = < .

1 m 50 cm 3 m 73 cm 2 m 85 cm 142 cm

1,05 m 3,12 m 3,85 m 1,42 m

1L3 2L7 8 4L4

dL dL dL dL

1,5 2,7 8,0 2,4

L L L L 135

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 135

04/08/12 10.38


Regn ut.

3 5 5

4 0 3

5 7 1

+ 1 3 9

+ 2 3 8

– 2 1 9

=

=

=

Tegn hvor mange

du trenger for å kjøpe båten og teltet.

r

k 476

658

kr

Bruk kalkulator. Hvilken oppgave passer til hvert tall? Sett ring rundt bokstaven.

831

911 – 71 S 883 – 52 B

2

475

868 – 473 O 581 – 106 R

5

3

792

911 – 119 A 807 – 15 F

Sett inn riktig bokstav i rutene og les.

1

4

608

700 – 108 U 800 – 192 V

527

800 – 273 O 630 – 113 S

1 2 3 4 5 136

91897_tusenmill_oppgavebok_cs6.indd 136

04/08/12 10.38

Tusen millioner 3 Oppgavebok  

Tusen millioner 3 Oppgavebok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you