Page 1


A n n e - L is e Gjerdrum • Espen Skovdahl Eit matematikkverk frå Cappelen Damm

n nbo ru

2A

k

G

Tusen millionar Nynorsk

Tusen millionar eple, pærer, plommer tusen millionar på tre når hausten kjem eple, pære, plomme kom hit ned til meg i min vesle korg så eg kan telje deg telje tusen millionar

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 1

26/7/11 11:51


Velkommen til Tusen millionar! Kvart kapittel i grunnbøkene er merkt med eit eige symbol som går igjen i dei ulike komponentane til læreverket. Ved hjelp av desse kan du arbeide på forskjellig nivå, og i ulik hastigheit, innanfor det same kapitlet. På slutten av kvart kapittel er det ein liten test, Prøv deg sjølv, som du reknar før du arbeider vidare med ekstraoppgåver bak i boka. I det siste kapitlet får du repetert lærestoffet frå det siste halvåret. For differensiering, anbefaler vi dessutan å arbeide med oppgåvebøkene og oppgåvekorta, eller med oppgåver på nettsidene til Tusen millionar. Vi håper du får mange morosame matematikktimar med Tusen millionar! Helsing forfattarane

© CAPPELEN DAMM AS, 2011 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging, og kan straffast med bøter eller fengsel. Tusen millionar følgjer læreplanane for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er laga til bruk på barnetrinnet i grunnskolen. Illustratørar: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjering: Livonia Print SIA, Latvia 2011 Utgåve 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-34414-6 www.cdu.no http://tusenmillionar.cappelendamm.no

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 2

26/7/11 11:51


Innhald Kapittel 1

Addisjon 0–15 Prøv deg sjølv Ekstraoppgåver

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 6

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 3

116

38

Prøv deg sjølv

61

Ekstraoppgåver

123

Addisjon 0–20

62

Prøv deg sjølv

81 128

Subtraksjon 0–20

82

Prøv deg sjølv

97

Ekstraoppgåver

Kapittel 5

37

Subtraksjon 0–15

Ekstraoppgåver

Kapittel 4

4

133

Statistikk, måling og geometri 98 Prøv deg sjølv

110

Ekstraoppgåver

138

Repetisjon

111

26/7/11 11:51


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • talvennene frå 6 til 10 • einarar og tiarar • tala frå 11 til 15 • addisjon opp til 15

4

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 4

26/7/11 11:51


Kapittel 1 Addisjon 0–15

Kor mange i alt?

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

Vel sjølv kva du vil teikne.

_+_=_

_+_=_ 5

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 5

26/7/11 11:51


Tel perlene fr책 1 til 5.

1 2 3 4 5 Teikn perlene.

5

4

3

5

5

4 + 1

2 + 2

1 + 2

3 + 2

1 + 4

Rekn ut.

2+2= _

1+3= _

3=1+ _

2+3= _

1+4= _

4=2+ _

2+0= _

3+1= _

4=1+ _

2+1= _

4+1= _

5=2+ _

1+2= _

3+0= _

4=3+ _

3+2= _

0+4= _

5=4+ _

6

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 6

26/7/11 11:51


Trekk strek til tallinja.

1+0 0

3+0 1

1+1

2

2+1

3+1 3

3+2

4+1 4

5

2+2

Lag oppgĂĽver.

5=_+_

2 =_+_ 1 =_+_

3 =_+_ 4 =_+_ 5 =_+_ 4 =_+_ 5 =_+_ 3 =_+_ 2 =_+_ 3 =_+_ 4 =_+_

Kari har 5 eple. 2 eple er raude. 1 eple er gult. Resten er grøne. Teikn epla.

Teikn her:

7

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 7

26/7/11 11:51


Eg kan telje heilt til 100!

Tel perlene fr책 6 til 7.

6 7 Teikn perlene og skriv tala som manglar.

6

6

6

7

7

4 +

5 +

3 +

3 +

4 +

Rekn ut.

3+3= _

2+4= _

6=4+ _

3+4= _

2+5= _

6=5+ _

5+1= _

6+0= _

6=2+ _

5+2= _

6+1= _

6=3+ _

4+2= _

2+3= _

7=2+ _

4+3= _

2+4= _

7=3+ _

8

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 8

26/7/11 11:51


Kan du 6-vennene?

Lag reknestykke til figurane.

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_ 9

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 9

26/7/11 11:51


Kan du 7-vennene?

Lag reknestykke til figurane.

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

10

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 10

26/7/11 11:51


Tel perlene fr책 6 til 9.

6 7 8 9 Teikn perlene og skriv tala som manglar.

8

8

8

9

9

4 +

5 +

7 +

8 +

5 +

Rekn ut.

4+4= _

7+1= _

7=5+ _

4+5= _

7+2= _

7=6+ _

5+3= _

6+2= _

8=4+ _

5+4= _

6+3= _

8=5+ _

3+5= _

1+7= _

9=5+ _

3+6= _

1+8= _

9=6+ _ 11

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 11

26/7/11 11:51


Kan du 8-vennene?

Lag reknestykke til figurane.

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

12

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 12

26/7/11 11:51


Kan du 9-vennene?

Lag reknestykke til figurane.

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_ 13

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 13

26/7/11 11:52


Kor mange auge i alt?

_+_=_ _+_=_ _+_=_

_+_=_ _+_=_ _+_=_

_+_=_ _+_=_ _+_=_ Trekk strek fr책 tala til rett plass p책 tallinja.

4 1 0

3

6 2 5

8

7 9 10

14

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 14

26/7/11 11:52


Rekn ut.

6+1= _

8+2= _

2+2= _

9+1= _

4+2= _

3+3= _

7+1= _

7+2= _

4+4= _

4+1= _

3+2= _

5+5= _

Kor mange bananar har apen i alt? _ bananar Rekn ut.

4+2= _

6+2= _

3+2= _

4+3= _

6+3= _

3+3= _

5+2= _

7+2= _

2+2= _

5+3= _

7+3= _

2+3= _

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

1

4

3

8

6

5

1 15

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 15

26/7/11 11:52


Tel perlene fr책 6 til 10.

6 7 8 9 10 Teikn perlene og skriv tala som manglar.

10

6 +

10

2 +

10

8 +

10

3 +

10

5 +

Rekn ut.

5+4= _

2+7= _

10 = 6 + _

5+5= _

2+8= _

10 = 7 + _

3+6= _

4+5= _

10 = 3 + _

3+7= _

4+6= _

10 = 4 + _

6+3= _

5+3= _

10 = 2 + _

6+4= _

5+4= _

10 = 3 + _

16

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 16

26/7/11 11:52


Fargelegg tiarringane med to fargar.

5 + 5 = 10

7 + _ = 10

8 + _ = 10

1 + _ = 10

6 + _ = 10

3 + _ = 10

4 + _ = 10

9 + _ = 10

2 + _ = 10

Skriv tala som manglar.

8 5

+

6 4

+

10

9 6

+

5

+ 17

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 17

26/7/11 11:52


Set ring rundt 10-venner.

4 8

2

4

6

5

6

5 7

8 3

2

1

5

5

9

3 7

1

9

18

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 18

26/7/11 11:52


Eg har ti eple i alt!

Kor mange eple er det i posen?

Teikn epla i posane. Gjer ferdig reknestykka.

5+_=8

6+_=9

4+_=9

2+_=6

Skriv tala som manglar.

1+_=3

6 + _ = 10

2 + _ = 10

2+_=5

7+_=9

3+_=9

3+_=6

4+_=7

4 + _ = 10 19

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 19

26/7/11 11:52


Set ring rundt 10. Kor mange perler i alt?

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

20

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 20

26/7/11 11:52


Kor mange tiarar og einarar?

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

1 2

1 3

tiarar einarar

tiarar einarar

1 4

1 5

Teikn perlene.

21

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 21

26/7/11 11:52


10 + 1 = 11

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Det skal vere 11 kr i alt. Teikn pengane i pungane.

22

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 22

5

Teljevise

26/7/11 11:52


10 + 2 = 12

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Det skal vere 12 ballar i kvar sekk. Teikn ballane som manglar.

5

Teljevise

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 23

23

26/7/11 11:52


Skriv tala som manglar.

+4

+2

+5

6 +3

+1

5 +2

+2

7

+1

8 Da m책 6+6=_ !

5+5=10

Rekn ut.

1+1= _

3+3= _

5+5= _

2+2= _

4+4= _

6+6= _

Skriv nabotala.

11

10

8

24

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 24

26/7/11 11:52


Syng songen «Tolv troll i eit furutre». 12 troll i eit furutre eit stort og skummelt furutre, så hende det at 2 fall ned, at 2 fall ned frå eit furutre. Og alle på kvarandre såg – kor mange sit i treet no?

Kor mange raude troll? _ Kor mange blå troll? _ Kor mange gule troll? _ Kor mange troll i alt? _ 6

Tolv troll i eit furutre

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 25

25

26/7/11 11:52


10 + 3 = 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel myggane.

13 er tretten

mygg i stua mi 26

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 26

5

Teljevise

26/7/11 11:52


10 + 4 = 14

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel maurane.

14 er fjorten

maur p책 tua si 5

Teljevise

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 27

27

26/7/11 11:52


Skriv pene tal.

13 • •

0

1

2

3

• •

4

5

• •

6

7

8

• •

9

• •

• •

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 13 Set ring rundt 10.

5+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 28

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 28

26/7/11 11:52


Skriv pene tal.

14 •

0

1

1

• 2 •1

2

3

• •

4

5

6

• •

7

8

9

• •

• •

• •

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 14 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 29

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 29

26/7/11 11:52


10 + 5 = 15

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel harane.

15 er femten

harar som hoppar 30

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 30

5

Teljevise

26/7/11 11:52


Skriv pene tal.

15 •

0

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ =15 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 31

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 31

26/7/11 11:53


Ser du?

3+2=5

13 + 2 = _

Rekn ut.

1+1= _

1+2= _

2+3= _

11 + 1 = _

11 + 2 = _

12 + 3 = _

3+1= _

2+1= _

2+4= _

13 + 1 = _

12 + 1 = _

12 + 4 = _

3+3= _

3+2= _

2+2= _

13 + 3 = _

13 + 2 = _

12 + 2 = _

Skriv nabotala.

12 14

13 15

14 11

32

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 32

26/7/11 11:53


Sj책 p책 tallinja og rekn ut. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

10 + _ = _ 0

1

2

3

4

5

6

12 + _ = _ 0

1

2

3

4

5

6

13 + _ = _ 0

1

2

3

4

5

6

11 + _ = _ Rekn ut.

10 + 4 = _

13 + 1 = _

10 + 3 = _

11 + 3 = _

14 + 1 = _

11 + 4 = _

12 + 2 = _

12 + 3 = _

12 + 1 = _

15 + 0 = _

10 + 2 = _

10 + 5 = _

11 + 1 = _

13 + 2 = _

11 + 2 = _ 33

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 33

26/7/11 11:53


Kor mange kroner er det p책 sparegrisen?

Eg har 15 kr i alt!

11 kr + _ kr = 15 kr Kor mange kroner er det p책 sparegrisane? Gjer ferdig reknestykka.

?

? 12 kr + _ kr = 14 kr

10 kr + _ kr = 13 kr

?

?

10 kr + _ kr = 15 kr

11 kr + _ kr = 14 kr

Rekn ut.

14 + _ = 15

10 + _ = 12

12 + _ = 15

12 + _ = 14

11 + _ = 13

10 + _ = 13

13 + _ = 14

12 + _ = 13

13 + _ = 15

34

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 34

26/7/11 11:53


1 kr

12k r

10kr

3k

5 kr

r

r

4k

2 kr

Kva m책 Sofus og Kari betale?

kr

kr

kr

kr

kr

kr 35

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 35

26/7/11 11:53


Skriv tala som manglar.

10 3 8 2 1

7 3 2

6 4 1

7 3 1

8 2 2

9 1 2

8 2 3

9 1 3

9 1 4

Rekn ut.

10 + 4 = _

15 = 12 + _

10 + _ = 12

10 + 3 = _

14 = 13 + _

11 + _ = 13

10 + 2 = _

11 = 10 + _

14 + _ = 15

10 + 5 = _

13 = 12 + _

10 + _ = 14

10 + 1 = _

15 = 13 + _

12 + _ = 13

36

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 36

26/7/11 11:53


Prøv deg sjølv Kor mange perler i alt?

tiarar einarar

tiarar einarar

Kor mange kroner til saman?

kr

kr

kr

2k

r 10 k

10 k

2 kr

r

r

Kor mange kroner til saman? 2 kr

kr

Rekn ut.

10 + 4 = _

5 + 10 = _

11 + _ = 13

12 + 3 = _

4 + 10 = _

10 + _ = 12

EkstraoppgĂĽver side 116

37

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 37

26/7/11 11:53


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • subtraksjon opp til 15 • partal og oddetal • større enn og mindre enn

38

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 38

26/7/11 11:53


Kapittel 2 Subtraksjon 0–15

Rekn ut.

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

• Syng songen «Ten little indians» og dramatiser.

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 39

39

26/7/11 11:53


Rekn ut.

9–1=_

8–1=_

7–1=_

6–1=_

5–1=_

4–1=_

3–1=_

2–1=_

1–1=_

40

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 40

26/7/11 11:53


Pluss og minus er motsette rekneartar.

+3

–3

+2

3

–2

8

+2

–2

+3

4

–3

5

+3

–3

+2

6

–2

7

Rekn ut.

9–2=_

6–3=_

7–3=_

8–2=_

8–3=_

5–3=_

7–2=_

10 – 3 = _

9–3=_

Skriv tala som manglar.

10 5

+

10 6

+

10 4

+

10 7

+ 41

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 41

26/7/11 11:53


Rekn ut.

15 – 1 = _

15 – 3 = _

14 – 1 = _

14 – 3 = _

14 – 2 = _

14 – 4 = _

15 – 2 = _

16 – 3 = _

42

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 42

26/7/11 11:53


Kva ser du?

5–2=3

15 – 2 = _

Rekn ut.

2–1= _

3–2= _

4–1= _

12 – 1 = _

13 – 2 = _

14 – 1 = _

3–1= _

5–3= _

4–2= _

13 – 1 = _

15 – 3 = _

14 – 2 = _

2–2= _

4–3= _

5–2= _

12 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 2 = _

Skriv nabotala.

10

13

14

11

12 15 43

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 43

26/7/11 11:53


Rekn ut.

13 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 1 = _

12 – 2 = _

14 – 2 = _

15 – 3 = _

15 – 2 = _

14 – 1 = _

13 – 3 = _

Kor mange indianarar er det i alt? _ Kor mange spring bort? _ Kor mange er att? _ _ –_=_

44

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 44

26/7/11 11:53


Skriv tala som manglar.

–2

–1

–2

14 –3

–1

12

13 –2

–1

–2

–2

15 –2

15

–2

–1

14

Trekk strek frå 15 til 0.

45

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 45

26/7/11 11:53


Skriv dei rette tala i sirklane.

0

5

10

15

5

10

15

Teikn pengane. 0

Indianarguten Sofus har fテ・tt 13 fiskar. 10 er smテ・ og resten er store. Kor mange av fiskane er store? _窶点=_ Teikn fiskane til Sofus.

46

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 46

26/7/11 11:53


Set

rundt det rette svaret.

15–1 13–2 12–1 14–4

12 11 10 13

13 12 11 11

14 10 12 10

14–1 12–0 15–2 13–1

13 10 14 10

12 12 13 13

10 11 11 12

15–2 14–2 11–0 13–3

14 11 10 10

15 13 11 12

13 12 9 11

13–0 15–3 12–2 15–5

13 10 11 15

10 12 10 11

12 11 12 10

Hare Hopp og Sofus skyt på blink med tre piler. Hare Hopp har fått _ poeng. Sofus har fått 7 poeng. Kvar kan pilene ha treft? Teikn to forslag.

5

5

5

3 1

3 1

3 1

Hare Hopp

Sofus forslag 1

Sofus forslag 2 47

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 47

26/7/11 11:53


Motsette rekneartar

Da må: 15 – 2 = 13

13 + 2 = 15

Rekn ut.

11 + 2 = _

12 + 2 = _

10 + 4 = _

13 – 2 = _

14 – 2 = _

14 – 4 = _

10 + 3 = _

13 + 2 = _

11 + 3 = _

13 – 3 = _

15 – 2 = _

14 – 3 = _

10 + 2 = _

11 + 4 = _

12 + 3 = _

12 – 2 = _

15 – 4 = _

15 – 3 = _

13 + 1 = _

14 + 1 = _

10 + 5 = _

14 – 1 = _

15 – 1 = _

15 – 5 = _

10 + 1 = _

12 + 1 = _

11 + 1 = _

11 – 1 = _

13 – 1 = _

12 – 1 = _

48

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 48

26/7/11 11:53


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 – 2 = _ Sjå på tallinja og rekn ut.

11 – 1 = _

13 – 2 = _

14 – 1 = _

15 – 2 = _

13 – 3 = _

14 – 4 = _

12 – 2 = _

12 – 1 = _

14 – 3 = _

15 – 4 = _

13 – 1 = _

14 – 2 = _

15 – 3 = _

15 – 1 = _

15 – 5 = _

Gjer ferdig reknestykka.

13 kr – _ kr = _ kr 13 kr – _ kr = _ kr

14 kr – _ kr = _ kr 12 kr – _ kr = _ kr 49

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 49

26/7/11 11:53


Skriv rette prisar p책 prislappane. 11kr

10kr kr

kr

14 kr

15 kr kr

10kr

kr

12 kr

15 kr kr

10kr

kr

11kr

r 12k

13 kr

15 kr 13kr

10kr

kr

14 kr

kr

15 kr

50

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 50

26/7/11 11:53


Kor mykje er det i pungen?

Vi har 14 kr i alt!

12 kr + _ kr = 14 kr Teikn pengane i pungane. Gjer ferdig reknestykka.

12 kr + _ kr = 15 kr

13 kr + _ kr = 15 kr

11 kr + _ kr = 14 kr

10 kr + _ kr = 13 kr

Skriv tala som manglar.

10 + _ = 12

11 + _ = 14

10 + _ = 14

12 + _ = 13

12 + _ = 15

11 + _ = 12

13 + _ = 15

10 + _ = 13

12 + _ = 14 51

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 51

26/7/11 11:53


Sjå på tallinja og rekn ut. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

13 – 2 = _ 0

1

2

3

4

5

15 – 3 = _ 0

1

2

3

4

5

14 – 3 = _ 0

1

2

3

4

5

12 – 2 = _ Rekn ut.

13 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 2 = _

15 – 5 = _

15 – 3 = _

14 – 1 = _

14 – 2 = _

12 – 2 = _

15 – 1 = _

12 – 1 = _

14 – 4 = _

13 – 1 = _

15 – 4 = _

13 – 3 = _

11 – 1 = _

52

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 52

26/7/11 11:53


Kva kostar mest?

r

2k

1 kr

Eg har:

r

3k

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Vel sjølv kva du vil kjøpe.

kr

kr

kr 53

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 53

26/7/11 11:54


4 er større enn 3! Vi skriv: 4 > 3

4 > Set inn

3

> eller < .

6 > 4

54

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 54

26/7/11 11:54


2 er mindre enn 3! Vi skriv: 2 < 3

2 Set inn

<3 > eller < .

3 < 6

55

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 55

26/7/11 11:54


Set inn > = <

56

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 56

26/7/11 11:54


Set inn > <

8

7

8

11

10

4 9 12

5 7 9

12

8

17

16

11

10

18

19

15

18

20

19

13

17

14

13

12

14

16

15

2

5

7

6

8

Set inn > = <

2+3

6

3+3

6

12 + 2

14

4+4

7

5+4

10

13 + 3

15

5+2

9

5+2

9

15 + 2

16

Set inn > = <

1+2

4–2

10 – 1

6+3

5+3

10 – 2

5+2

7+1

6–2

3+2

4+4

4+3 57

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 57

26/7/11 11:54


Partal kan delast p책 2.

4 2

6 2

3

8 4

3

4

Tel vottane og skriv kor mange det er. Teikn ein ring rundt partala.

2

58

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 58

26/7/11 11:54


3 2

5 1

3

7 4

2

Oddetal kan ikkje delast p책 2.

3

Tel sokkane og skriv kor mange det er. Teikn ein ring rundt oddetala.

5

59

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 59

26/7/11 11:54


Fargelegg partala raude og oddetala bl책.

15

14 12

13

10

11 10

15 11

12

16

20 19

13 14

60

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 60

26/7/11 11:54


Prøv deg sjølv Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

2 kr

1 kr

kr

kr

kr

Set inn > <

3

4

12

10

3+2

4

7

5

14

15

6+4

11

Set ring rundt partala.

4

7 2

10

5 9

1

8 3

6

Rekn ut.

15 – 1 = _

14 – 4 = _

15 – 2 = _

13 – 2 = _

12 – 0 = _

14 – 3 = _

14 – 1 = _

13 – 1 = _

15 – 4 = _

Ekstraoppgåver side 123

61

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 61

26/7/11 11:54


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • tala frå 16 til 20 • addisjon opp til 20

62

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 62

26/7/11 11:54


Kapittel 3 Addisjon 0â&#x20AC;&#x201C;20

Set ring rundt 10.

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

63

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 63

26/7/11 11:54


10 + 6 = 16

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel loppene.

16 er seksten

spretne sm책 lopper 64

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 64

5

Teljevise

26/7/11 11:54


10 + 7 = 17

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel flugene.

17 er sytten

fluger som surrar 5

Teljevise

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 65

65

26/7/11 11:54


Skriv pene tal.

16 •

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 16 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 66

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 66

26/7/11 11:54


Skriv pene tal.

17 • •

0

1

2

3

• •

4

5

• •

6

7

8

• •

9

• •

• •

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 17 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 67

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 67

26/7/11 11:55


10 + 8 = 18

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel valpane.

18 er atten

valpar som knurrar 68

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 68

5

Teljevise

26/7/11 11:55


10 + 9 = 19

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel svalene.

19 er nitten

svaler som flyg 5

Teljevise

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 69

69

26/7/11 11:55


Skriv pene tal.

18 •

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 18 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 70

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 70

26/7/11 11:55


Skriv pene tal.

19 •

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Rekn ut.

_ + _ = 19 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 71

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 71

26/7/11 11:55


10 + 10 = 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tel froskane.

20 er tjue

froskar p책 ei myr 72

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 72

5

Teljevise

26/7/11 11:55


Skriv pene tal.

20

• •

0

1

2

3

• •

4

5

6

7

• •

8

9

• •

• •

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = 20 Rekn ut.

_ + _ = 20 Set ring rundt 10.

_+_+_=_ Kor mange kroner?

tiarar einarar

kr 73

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 73

26/7/11 11:55


Ser du?

15 + 3 = _

5+3= 8 Rekn ut.

5+1= _

6+2= _

9+1= _

15 + 1 = _

16 + 2 = _

19+ 1 = _

5+4= _

8+2= _

7+3= _

15 + 4 = _

18 + 2 = _

17 + 3 = _

6+3= _

5+5= _

6+1= _

16 + 3 = _

15 + 5 = _

16 + 1 = _

Skriv nabotala.

16

15 15

20

18 17

74

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 74

26/7/11 11:55


Sj책 p책 tallinja og rekn ut. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

15 + 3 = _ 0

1

2

3

4

5

17 + 2 = _ 0

1

2

3

4

5

16 + 4 = _ 0

1

2

3

4

5

15 + 5 = _ Rekn ut.

15 + 1 = _

17 + 1 = _

18 + 2 = _

16 + 1 = _

19 + 1 = _

15 + 5 = _

17 + 2 = _

16 + 2 = _

20 + 0 = _

16 + 0 = _

17 + 3 = _

15 + 2 = _

15 + 3 = _

18 + 0 = _

16 + 3 = _ 75

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 75

26/7/11 11:55


Set inn dei rette tala. Her er _ stjerner på brettet.

Her er _ muffins på brettet.

Her er _ stjerner på bordet.

Her er _ muffins på bordet.

Her er _ stjerner i alt.

Her er _ muffins i alt.

Her er _ kringler på brettet.

Her er _ bollar på brettet.

Her er _ kringler på arket.

Her er _ bollar på bordet.

Her er _ kringler i alt.

Her er _ bollar i alt.

Her er færrast _ . Her er _ fleire kringler enn bollar. Her er like mange _ og _ . 76

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 76

26/7/11 11:55


r

k 10

4 kr

r

3k

r

1k

Kor mange kroner til saman?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 77

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 77

26/7/11 11:55


Set

rundt det rette svaret.

14+1 11+2 16+1 11+4

17 12 17 13

15 14 18 15

16 13 19 14

12+1 14+2 12+5 13+2

12 16 16 16

14 17 17 19

13 15 18 15

13+1 11+5 13+4 12+6

14 17 16 16

15 15 17 17

12 16 18 18

11+3 15+2 10+8 12+2

13 15 17 15

14 16 16 13

15 17 18 14

Trekk strek frĂĽ tala til rett plass pĂĽ tallinja.

1 0

4

13

8 5

16

10

15

19 20

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

20

16

12

15

19

17

78

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 78

26/7/11 11:55


Skriv tala som manglar.

16 3 15 1 2

16 1 1

11 4 1

14 2 1

13 3 1

14 2 2

12 3 2

11 2 3

14 2 2

10 3 3

11 4 1

13 2 1

12 2 3

13 1 3

15 1 3 79

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 79

26/7/11 11:55


10 k

r

4 kr

10 k r

r

2k

1 kr

4 kr

Kva må Tor og Martine betale for leikene?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Vel sjølv kva du vil kjøpe.

80

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 80

26/7/11 11:55


Prøv deg sjølv Kor mange tiarar og einarar?

tiarar einarar

tiarar einarar

Kor mange kroner til saman?

kr 5 1

4 kr

15 kr

5 kr

kr

kr

Rekn ut.

14 + 2 = _

15 + 3 = _

13 + 6 = _

16 + 3 = _

18 + 1 = _

11 + 8 = _

15 + 5 = _

12 + 5 = _

17 + 2 = _

5+5+4=_

7+3+5=_

6+4+2=_

8+2+6=_

EkstraoppgĂĽver side 128

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 81

81

26/7/11 11:55


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • subtraksjon opp til 20

82

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 82

26/7/11 11:55


Kapittel 4 Subtraksjon 0–20

Tell spøkelsene!

Finn forskjellen. Kor mange fleire raude enn blå spøkjelse? 6 – 5 = _ Kor mange fleire blå enn gule spøkjelse? 5 – 3 = _ Kor mange færre gule enn raude spøkjelse? 6 – 3 = _ Kor mange færre grøne enn raude spøkjelse? 6 – 2 = _ Kor mange spøkjelse i alt? _ + _ + _ + _ = _ 12

Spøkjelse

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 83

83

26/7/11 11:55


Lag rekneforteljingar.

18 – 2 = 16

16 – _ = _

19 – _ = _

17 – _ = _

18 – _ = _

18 – _ = _

84

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 84

26/7/11 11:55


Skriv tala som manglar.

+2

–2

16

+1

–1

12

–1

+1

20

+2

–2

15

+1

–1

17

+2

–2

18

Sofus har 20 kr i alt. Da er det _ kr på sparegrisen. Skriv tala som manglar.

15 10

+

17 12

+

19 15

+

20 16

+ 85

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 85

26/7/11 11:55


Kva ser du?

7–3= 4

17 – 3 = _

Rekn ut.

6–1= _

6–2= _

8–1= _

16 – 1 = _

16 – 2 = _

18 – 1 = _

9–3= _

7–4= _

10 – 2 = _

19– 3 = _

17 – 4 = _

20 – 2 = _

19 20 Rekn ut.

20 – 5 = _

16 – 2 = _

18 – 2 = _

18 – 3 = _

19 – 2 = _

20 – 3 = _

16 – 3 = _

18 – 4 = _

17 – 2 = _

17 – 4 = _

17 – 3 = _

19 – 4 = _

86

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 86

26/7/11 11:55


Rekn ut.

17 – _ = _

18 – _ = _

19 – _ = _

20 – _ = _

Det er 5 spøkjelse på loftet. Det er 8 spøkjelse i andre etasje. Det er 16 spøkjelse i alt på slottet. Resten av spøkjelsa er i første etasje. Teikn alle spøkjelsa. Kor mange spøkjelse er det i første etasje? _ spøkjelse

87

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 87

26/7/11 11:56


Skriv tala som manglar.

–1

–2

18 –2

–3

16 –2

15 –1

–2

–3

–2

20 –1

17

–2

–1

17

Trekk strek frå 20 til 0.

88

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 88

26/7/11 11:56


Set

rundt det rette svaret.

18–2 19–3 16–1 20–0

15 14 15 19

16 15 14 18

18 16 16 20

18–3 20 –1 17–1 19–4

16 18 15 15

15 17 14 18

17 19 16 17

17–2 16–0 20 –4 19–1

15 15 16 15

16 16 18 17

14 13 17 18

17–3 19–2 18–4 20 –3

14 15 17 18

15 17 16 17

16 16 14 19

Sofie har 16 papegøyar. Ein dag rømmer 6 av dei. Kor mange papegøyar er att? _ –_=_ Det er _ papegøyar att. Trekk strek frå tala til rett plass på tallinja.

3

7

0

9 5

12 10

15 15

18 20 89

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 89

26/7/11 11:56


16 + 2 = 18

Da må 18 – 2 = 16

Rekn ut.

17 + 1 = _

15 + 4 = _

16 + 1 = _

18 – 1 = _

19 – 4 = _

17 – 1 = _

16 + 3 = _

18 + 2 = _

15 + 2 = _

19 – 3 = _

20 – 2 = _

17 – 2 = _

15 + 3 = _

19 + 1 = _

18 + 0 = _

18 – 3 = _

20 – 1 = _

18 – 0 = _

20 + 0 = _

17 + 2 = _

16 + 2 = _

20 – 0 = _

19 – 2 = _

18 – 2 = _

16 + 4 = _

15 + 1 = _

18 + 1 = _

20 – 4 = _

16 – 1 = _

19 – 1 = _

90

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 90

26/7/11 11:56


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 – 2 = _ Sjå på tallinja og rekn ut.

16 – 1 = _

18 – 2 = _

19 – 1 = _

20 – 2 = _

18 – 3 = _

19 – 4 = _

17 – 2 = _

17 – 1 = _

19 – 3 = _

18 – 4 = _

16 – 3 = _

17 – 2 = _

20 – 4 = _

18 – 1 = _

19 – 2 = _

20 – 3 = _

20 – 1 = _

20 – 5 = _

Gjer ferdig reknestykka.

18 kr – _ kr = _ kr 17 kr – _ kr = _ kr

20 kr – _ kr = _ kr 19 kr – _ kr = _ kr 91

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 91

26/7/11 11:56


Hjelp! Spøkjelset stel!

18 kr – 10 kr = _ kr

Rekn ut.

16 kr – 10 kr = _ kr 18 kr – _ kr = _ kr Rekn ut.

12 – 10 = _

13 – 10 = _

20 – 10 = _

14 – 10 = _

10 – 10 = _

16 – 10 = _

19 – 10 = _

15 – 10 = _

18 – 10 = _

16

20

Skriv nabotala.

18 15

17

18

92

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 92

26/7/11 11:56


Vi har 18 kr i alt!

Kor mykje er det i pungen?

16 kr + _ kr = 18 kr Teikn pengane i pungane. Gjer ferdig reknestykka.

17 kr + _ kr = 20 kr

18 kr + _ kr = 19 kr

15 kr + _ kr = 19 kr

16 kr + _ kr = 20 kr

Skriv tala som manglar.

15 + _ = 16

16 + _ = 18

17 + _ = 18

18 + _ = 20

19 + _ = 20

15 + _ = 17

16 + _ = 17

18 + _ = 19

16 + _ = 19 93

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 93

26/7/11 11:56


Sjå på tallinja og rekn ut. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

18 – 3 = _ 0

1

2

3

4

5

20 – 5 = _ 0

1

2

3

4

5

19 – 4 = _ 0

1

2

3

4

5

17 – 2 = _ Rekn ut.

18 – 2 = _

19 – 4 = _

20 – 3 = _

19 – 2 = _

18 – 4 = _

17 – 2 = _

17 – 1 = _

20 – 5 = _

19 – 3 = _

20 – 4 = _

17 – 3 = _

18 – 3 = _

16 – 1 = _

19 – 1 = _

20 – 2 = _

94

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 94

26/7/11 11:56


5 kr r

6k

r

4k

Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 95

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 95

26/7/11 11:56


Skriv dei rette prisane p책 prislappane. kr

10 k

r

kr

12 k

r

16 kr 11 k r

19 kr 13 kr

kr

kr

15 kr 13 k r

kr

20 kr 12 k r

kr

18 kr 9k

r

17 kr 5k

r

kr

19 kr

kr

20 kr

96

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 96

26/7/11 11:56


Prøv deg sjølv Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

10kr

kr

kr

kr

kr

kr

5 kr

kr

Trekk strek frå tala til rett plass på tallinja.

2

5

0

8 5

12 10

15 15

17 20

Rekn ut.

18 – 2 = _

17 – 3 = _

19 – 1 = _

20 – 5 = _

16 – 1 = _

18 – 3 = _

19 – 3 = _

18 – 5 = _

17 – 2 = _

Ekstraoppgåver side 133

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 97

97

26/7/11 11:56


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • søylediagram • kantar og hjørne • geometriske figurar • mønster • centimeter • kroner

98

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 98

26/7/11 11:56


Kapittel 5 Geometri, mĂĽling og statistikk

Tel leikene i hylla til nissen. Kor mange av kvar?

bamsar

dokker

ballar

bĂĽtar

bilar

Lag eit diagram som viser kor mange det er av kvar.

Dette er eit søylediagram!

99

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 99

26/7/11 11:56


Han har fire hjørne òg.

Ein firkant har fire kantar.

Kor mange kantar?

_

_

_

_

_

Kor mange hjørne?

_

_

_

_

_

Figuren har

_ kantar.

100

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 100

26/7/11 11:56


Teikn firkantar i ulike storleikar.

101

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 101

26/7/11 11:56


Teikn trekantar i ulike storleikar.

102

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 102

26/7/11 11:56


Fargelegg klossane. Kor mange av kvar?

rett prisme

trekanta prisme

sylinder

pyramide

kjegle 103

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 103

26/7/11 11:56


Kor mange av kvar form?

rett prisme trekanta prisme

sylinder

pyramide

kjegle

104

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 104

26/7/11 11:56


Kopier mønstra.

Hald fram mønstra.

105

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 105

26/7/11 11:56


Spegl figurane om den raude linja.

106

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 106

26/7/11 11:56


Blyanten min er 5 cm lang.

M책l blyantane.

_ cm

_ cm

_ cm _ cm

_ cm _ cm _ cm

_ cm

_ cm _ cm 107

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 107

26/7/11 11:56


M책l med linjalen. Teikn linjene.

5 cm!

4 cm 5 cm 8 cm 2 cm 7 cm 3 cm 10 cm 1 cm 6 cm 9 cm Greier du desse? 12 cm 14 cm 13 cm 108

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 108

26/7/11 11:56


Kor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 109

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 109

26/7/11 11:57


Prøv deg sjølv Mål med linjalen. Teikn linjene. 8 cm 12 cm Spegl figurane om den raude linja.

Veksle pengane til 5-kroner.

110

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 110

Ekstraoppgåver side 138

26/7/11 11:57


Kapittel 6 Repetisjon

Kor mange kroner til saman? 3 kr

11kr

r

2k

r

10k

15 kr

15 kr

Rekn ut.

10 kr + 4 kr = _ kr

13 kr + 1 kr = _ kr

Rekn ut.

10 + 3 = _

11 + 3 = _

13 + 1 = _

14 + 1 = _

12 + 2 = _

12 + 3 = _ 111

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 111

26/7/11 11:57


Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

1 kr

2 kr

kr

kr

kr

Set ring rundt partala.

1

4

3 7

9 2

10 6

8

5

Rekn ut.

13 – 2 = _

15 – 3 = _

14 – 2 = _

12 – 1 = _

11 – 1 = _

15 – 1 = _

Kor mange kroner til saman?

15 kr

15 kr 3 kr

15 kr

4 kr

15 kr

112

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 112

26/7/11 11:57


Kor mange tiarar og einarar?

tiarar einarar

tiarar einarar

Rekn ut.

17 + 2 = _

15 + 4 = _

18 + 1 = _

15 + 3 = _

19 + 1 = _

14 + 3 = _

16 + 2 = _

17 + 3 = _

15 + 4 = _

Gjer ferdig reknestykka

18 kr â&#x20AC;&#x201C; _ kr = _ kr 20 kr â&#x20AC;&#x201C; _ kr = _ kr Set inn > <

2

5

11

14

2+1

4

4

3

16

13

6+4

9 113

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 113

26/7/11 11:57


Eg har:

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

4 kr

kr

kr

kr

Lag eit diagram som fortel kor mange det er av kvar.

Kor mange kroner? Teikn pengane.

15 kr

19 kr

114

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 114

26/7/11 11:57


Trekk strek frå tala til rett plass på tallinja.

5

3 0

12

9 5

18

16

10

Skriv tala i stigande rekkjefølgje.

17

12

19

15

10

20

11

15

Skriv tala som manglar.

15 10

+

19 14

+

20 18

+

17 12

+

Rekn ut.

15 + 3 = _

13 + 4 = _

14 = 10 + _

18 + 2 = _

14 + 6 = _

17 = 12 + _

20 – 4 = _

17 – 3 = _

16 = 18 – _

16 – 2 = _

15 – 5 = _

15 = 19 – _ 115

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 115

26/7/11 11:57


Ekstraoppg책ver Set ring rundt 10.

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

Skriv tala som manglar. 1

2 15

14

13

1 10

10 13 11

1

12

Rekn ut.

7+3+4=_

6+4+1=_

8+2+2=_

8+2+3=_

116

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 116

26/7/11 11:57


Domino

3 +2

5+5

_ + 1 _ + 1 _ + 2 14

1 +2

_ +3 _ + 2 _ + 2 _ + 3 13

3 +1

_ +2 _ + 1 _ + 3 _ + 2 12

5 +2

_ +1 _ + 1 _ + 1 _ + 3 13

4 +1

_ +2 _ + 3 _ + 2 _ + 3 15

Trekk strek til det rette talet.

15

13 + 1 13 + 2

12 + 4 12 + 2

14 11 + 3

15 + 0 12 + 1

16

14 + 2

13 11 + 4

13 + 0 117

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 117

26/7/11 11:57


Kor mange poeng? 10 10 3 2

10

poeng

3 2

10 3 2

3 2

poeng

Eg har fått _ poeng.

10

poeng

3 2

poeng

Rekn ut.

5+5+3=_

9+1+2=_

8+2+1=_

7+3+1=_

7+3+2=_

5+5+4=_

Trekk strek frå tala til løveungane.

14

13 5+5+4

12

7+3+2

9+1+3

118

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 118

26/7/11 11:57


Hemmeleg melding! Set ring rundt bokstaven etter det rette svar.

1

2

14 15 13 11 + 2 = 14 10 10 + 1 = 11 14 12 + 2 = 15

K P A S E S S N

14 10 + 4 = 15 13 11 + 3 = 14 13 12 + 1 = 14

D I K E G U

12 + 3 =

3

12 13 12 11 + 1 = 13 13 14 + 0 = 14 10 + 2 =

F N O ø l R

4

14 15 15 = 16 13 = 14 14 = 15 15 = 16 13 = 14 14 = 15 12 = 13 12 = 13

14 + 1 = 15 + 0 13 + 1 12 + 2 10 + 5 11 + 3 12 + 3 13 + 0 10 + 2

b N A ĂĽ l S H E O t G R v N v E t E

Skriv bokstavane du fann og les:

1

2

3 4 119

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 119

26/7/11 14:04


Skriv tala som manglar.

15

14

13

15

15

12

5 5

5 5 3

5 5

5 5 5

5 5

5 5

4

1

2

1

Fyll inn dei rette tala.

10 1 15 10 1 15 15 15 15 15

14 3 7 14 3 7 14 14 14 14

1

10 12 12 10 1 12 12 12 12

Skriv nabotala.

10

9 11

13 14

15

12

12 13

120

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 120

26/7/11 11:57


Hjelp dyra 책 finne vennene sine. Set ring rundt dei rette oppg책vene.

10 + 3 3+4 13 + 1 14 + 0 11 + 3 6+3 1+4 3+2 10 + 2 4+6 6+1 3+7 1+4 12 + 1

14

15

10 + 4 11 + 3 12 + 2 3+3 12 + 2 1+7 11 + 0 4+5 10 + 4 11 + 3 12 + 2

11 + 4 12 + 3 6+2 12 + 1 2+6 5+3 11 + 1 1+6 11 + 0 6+4 13 + 0 11 + 1 3+6 9+1

10 + 2 6+2 4+4 5+0 13 + 1 10 + 4 11 + 3 14 + 0 13 + 1 10 + 1 1+9 7+0 6 + 4 10 + 3 7+1 4+1

5+4 15 + 0 14 + 1 10 + 5 2+3 11 + 2 5+2 13 + 2 11 + 4 14 + 1 12 + 3 10 + 5

10 + 1 5+5 6+0 12 + 3 11 + 4 10 + 5 12 + 3 15 + 0 2+6 12 + 0 7+3 9+0 3+5 8 + 2 12 + 0 121

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 121

26/7/11 11:57


Rekn ut.

10 + 1 = _

12 + 2 = _

10 + 0 = _

11 + 3 = _

11 + 1 = _

11 + 4 = _

14 + 1 = _

13 + 2 = _

11 + 0 = _

11 + 2 = _

12 + 3 = _

10 + 3 = _

12 + 1 = _

13 + 0 = _

12 + 0 = _

14 + 0 = _

10 + 2 = _

12 + 2 = _

10 + 5 = _

13 + 1 = _

10 + 4 = _

1

2

Rekn ut.

2

4

Rekn ut.

5+5+1=_

8+2+1=_

9+1+2=_

5+5+2=_

7+3+1=_

5+5+4=_

6+4+2=_

7+3+2=_

122

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 122

Oppg책vebok side 4

26/7/11 11:57


Teikn pengane i pungane.

15 kr

15 kr

12 kr

13 kr

Trekk strek til dei rette fjørene.

13 – 2

14 – 1

11

13 – 1

13

14 – 2

12 – 1 15 – 1

10

12

11 – 1 15 – 4

15 – 2 14 – 4

12 – 2

14 123

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 123

26/7/11 11:57


Domino

13 – 2 11– 1 _ – 5 _ – 3 _ – 1

1

15 – 2 _ – 3 _ – 2 _ – 3 _ – 2

3

12 – 1 _ – 1 _ – 1 _ – 2 _ – 2

5

14 – 1 _ – 2 _ – 1 _ – 3 _ – 3

4

11 – 1 _ – 2 _ – 1 _ – 3 _ – 1

3

Trekk strek frå 15 til 0.

Rekn ut.

14 – 2 – 1 = _

12 – 1 – 1 = _

13 – 1 – 1 = _

15 – 3 – 1 = _

124

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 124

26/7/11 11:57


2k

3k

r

r

Eg har:

5k

4k

r

r

Eg kjøper:

Eg har att: Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 125

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 125

26/7/11 11:57


Hemmeleg melding! Set ring rundt bokstaven etter det rette svaret.

1

2

12 13 11 13 – 1 = 12

R V M I

10 = 11 12 = 11 11 = 12 12 = 13 10 = 11 11 = 12 11 = 10

S R K T E S U I K M j P R E

15 – 2 =

12 – 2 14 – 3 13 – 2 14 – 1 15 – 5 15 – 4 11 – 1

13 12 11 = 12 12 = 13 12 = 13 11 = 12 11 = 10 12 = 13

L R P N K ø L S S V E L S R

10 11 11 15 – 5 = 10

P N R å

14 – 2 =

3

15 – 4 14 – 1 15 – 3 13 – 2 12 – 1 15 – 2

4

14 – 4 =

5

12 B 13 S 11 T = 10 å 10 L = 11 N 12 G = 11 E 12 V = 11 T

15 – 1 – 2 = 13 – 2 – 1 14 – 1 – 3 15 – 2 – 2 14 – 2 – 1

Skriv bokstavane du fann og les:

1 3

2 4

5 126

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 126

26/7/11 11:57


Set inn > <

6

5

2+2

5

12

13

3

4

3+2

4

11

10

Rekn ut.

15 – 3 = _

11 – 1 = _

13 – 1 = _

14 – 1 = _

12 – 2 = _

14 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 4 = _

15 – 2 = _

Skriv tala som manglar.

13

15

14

12

5 2

6

3 2 7

9 1 1

3 4

5

15 1 4 6

13 8 2 1

Rekn ut.

12 – 2 – 2 = _

11 – 1 – 2 = _

15 – 5 – 1 = _

13 – 3 – 2 = _

14 – 4 – 3 = _

12 – 2 – 5 = _

Oppgåvebok side 16

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 127

127

26/7/11 11:57


Det er _ eple på treet. Det er _ eple på bakken. Sofus har _ eple. Det er _ eple i alt.

Det er _ fuglar på taket. Det er _ fuglar på bakken. Sofus ser _ fuglar i treet. Det er _ fuglar i alt.

Det er _ bøker i bokhylla. Det er _ bøker på bordet. Kari har _ bok. Det er _ bøker i alt.

128

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 128

26/7/11 11:58


Set ring rundt 10.

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

tiarar einarar

Skriv tala som manglar. 17

5

5

10

16 10

5

5 20 10

18

10

Rekn ut.

10 + 5 + 3 = _

10 + 5 + 5 = _

10 + 5 + 0 = _

10 + 5 + 2 = _

10 + 5 + 1 = _

10 + 5 + 4 = _ 129

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 129

26/7/11 11:58


Kor mange poeng? 10 10

10

2 1

2 1

poeng

10 2 1

2 1

poeng

Eg har f책tt _ poeng.

10

poeng

2 1

poeng

Rekn ut.

10 + 5 + 2 = _

10 + 9 + 1 = _

10 + 8 + 1 = _

10 + 6 + 3 = _

10 + 7 + 3 = _

10 + 5 + 5 = _

Fyll inn dei rette tala.

10 5

18 10 18 3 18 18 18 18

10 4 20 10 20 10 20 20 20 20

2 19 10 7 19 7 19 19 19 19

130

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 130

26/7/11 11:58


Domino

7+3

_ +3 _ + 2 _ + 2 _ + 1 18

9+1

_ +2 _ + 1 _ + 2 _ + 1 16

8+2

_ +1 _ + 4 _ + 1 _ + 1 17

6+4

_ +5 _ + 1 _ + 2 _ + 2 20

5+5

_ +2 _ + 3 _ + 1 _ + 3 19

Trekk strek til dei rette pungane.

15 kr + 2 kr

16 kr + 1 kr 15 kr + 1 kr 17 kr + 1 kr

18 kr

17 kr 16 kr

16 kr + 4 kr 17 kr + 3 kr

15 kr + 5 kr

18 kr + 2 kr

20 kr 19 kr + 1 kr 131

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 131

26/7/11 11:58


Hjelp Hare Hopp og Mikkel 책 finne vegen heim. Set ring rundt dei rette oppg책vene.

18 19 + 1 18 + 2 15 + 5 16 + 2 18 + 0 15 + 3 17 + 1 18 + 2 19 + 1 15 + 5 18 + 2 15 + 2 19 + 1 16 + 4 132

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 132

15 16 15 17 16 18 18 16 15 18 17

+ + + + + + + + + + +

19 4 1 1 1 4 2 0 4 2 0 1

16 + 2 17 + 1 18 + 0 15 + 3 19 + 1 15 + 2 15 + 3 17 + 1 16 + 2 15 + 3 16 + 4 15 + 1 17 + 3 15 + 2 15 + 1 18 + 2

17 + 2 16 + 3 18 + 1 17 + 3 15 + 5 19 + 1 16 + 4 17 + 3 19 + 1 15 + 5 19 + 1 15 + 2 19 + 1 15 + 5

18 17 15 16 19 18 16 19 15 15 19 17

+ + + + + + + + + + + +

2 3 4 3 0 2 4 1 5 4 0 2

19 + 1 15 + 5 17 + 3 16 + 4 17 + 2 16 + 3 15 + 4 19 + 0 16 + 3 18 + 1 15 + 2 18 + 2 15 + 1 17 + 3 19 + 1

Oppg책vebok side 28

26/7/11 11:58


Teikn pengane i pungane.

15 kr

15 kr

12 kr

16 kr

Trekk strek til dei rette spøkjelsa.

18 – 1

18 – 3

19 – 1

20 – 5

15

19

17 – 1

20 – 1

20 – 3

17 19 – 2

18

16 18 – 2

20 – 2 19 – 4 133

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 133

26/7/11 11:58


Domino

16 – 1 _ – 2 _ – 1 _ – 1 _ – 1 10 20 – 2 _ – 1 _ – 2 _ – 2 _ – 1 12 18 – 1 _ – 1 _ – 2 _ – 1 _ – 2 11 17 – 3 _ – 2 _ – 1 _ – 1 _ – 0 10 19 – 2 _ – 2 _ – 3 _ – 1 _ – 1 10 Trekk strek frå 20 til 0.

Rekn ut.

17 – 2 – 3 = _

16 – 1 – 3 = _

20 – 5 – 2 = _

18 – 3 – 1 = _

134

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 134

26/7/11 11:58


Fargelegg biletet i dei rette fargane.

17 – 4

20 – 6

15 20 – 5

14 –

2

20 – 6

16 – 3 16 – 3

17 – 2

16 – 2 14 – 1

13 – 1 18 – 3

15 – 2 19 – 4

12 13 14 15 135

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 135

26/7/11 11:58


r

3k

Eg har:

r

2k

r

1k

Eg kjøper:

r

4k

Eg har att: Teikn pengane.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

136

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 136

26/7/11 11:58


Skriv tala som manglar. 18

10

16

17

2

10

6

10

4

19 5

10

Rekn ut.

18 – 3 = _

16 – 3 = _

17 – 2 = _

16 – 2 = _

19 – 4 = _

18 – 4 = _

20 – 4 = _

17 – 1 = _

20 – 5 = _

Skriv tala som manglar.

18

20

5 5 5

5 6 5

19

17

16

2

4 3 7

4 6 4

8 6

18 5 5 4

Rekn ut.

19 – 3 – 3 = _

18 – 4 – 2 = _

20 – 5 – 4 = _

16 – 1 – 2 = _

18 – 3 – 1 = _

17 – 2 – 3 = _

Oppgåvebok side 40

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 137

137

26/7/11 11:58


Hald fram mønstra.

138

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 138

26/7/11 11:58


Spegl figurane om den raude linja.

139

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 139

26/7/11 11:58


Fargelegg vindauga i dei rette fargane. Kor mange av kvar?

trekant

firkant

sirkel

femkant

sekskant

140

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 140

26/7/11 11:58


Kor mange av kvar form?

rett prisme

sylinder

kjegle

kule 141

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 141

26/7/11 11:58


Spegl mønstra om den raude linja.

142

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 142

26/7/11 11:58


Kor langt hoppar loppene?

1 cm

_ cm + _ cm + _ cm = _ cm

1 cm

_ cm + _ cm + _ cm + _ cm = _ cm

1 cm

_ cm + _ cm + _ cm = _ cm

1 cm

_ cm + _ cm + _ cm = _ cm

1 cm

_ cm + _ cm + _ cm + _ cm = _ cm 143

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 143

26/7/11 11:58


Det har eg også! Og eg!

Eg har 20 kr.

Veksle 20 kr. Tikroner

Femkroner

Einkroner

Vel sjølv.

144

88170_tusen millionar 2A grunnbok_.indd 144

Oppgåvebok side 52

26/7/11 11:58

Tusen millionar 2A Grunnbok (nynorsk)  

Tusen millionar 2A Grunnbok (nynorsk)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you