Page 1


Izvještaj o radu Vlade Crne Gore 2011. godina

Podgorica, jun 2012. godine


Impressum

NAZIV PUBLIKACIJE Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godine Izvještaj je pripremljen u okviru projekta “Otvorene institucije”, koji realizuje Centar za demokratsku tranziciju (CDT). Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ŠTAMPA AP Print, Podgorica TIRAŽ 200 primjeraka

OTVORENE INSTITUCIJE Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ova publikacija je nastala uz pomoć Evropske unije. Publikacija ne sadrži formalno saopštenje i ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.“

2 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


Sadržaj UVODNA RIJEČ....................................................................................................................................................4 SASTAV VLADE ....................................................................................................................................................6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE ............................................................................................................12 Uvod ..............................................................................................................................................................................................12 Generalni sekretar ........................................................................................................................................................................13 Unutrašnja organizacija ..............................................................................................................................................................14 Organizacione jedinice Generalnog sekretarijata Vlade ..............................................................................................14 Djelatnosti organizacionih jedinica Generalnog sekretarijata Vlade ........................................................................15 KALENDAR 2011 ................................................................................................................................................18 REZULTATI 2011 ................................................................................................................................................24 Spoljna politika ............................................................................................................................................................................24 Evropske integracije ............................................................................................................................................................25 Evroatlantske integracije ....................................................................................................................................................27 Bilateralni i multilateralni odnosi ......................................................................................................................................29 Pravna država ................................................................................................................................................................................30 Jačanje institucija ..................................................................................................................................................................30 Reforma pravosuđa ..............................................................................................................................................................32 Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ........................................................................................................34 Ljudska prava ........................................................................................................................................................................36 Sloboda medija ....................................................................................................................................................................40 Ekonomija i finansije ..................................................................................................................................................................42 Fiskalna politika i javne finansije ......................................................................................................................................43 Poslovni ambijent i finansijski sistem ..............................................................................................................................44 Investicije i razvoj ................................................................................................................................................................45 Pregled najznačajnijih međunarodnih izvještaja............................................................................................................50 Strukturne reforme ......................................................................................................................................................................55 Sektor preduzeća ..................................................................................................................................................................55 Finansijski sector ..................................................................................................................................................................56 Tržište rada ............................................................................................................................................................................57 Sektor poljoprivrede ............................................................................................................................................................57 Administrativne reforme ....................................................................................................................................................57 Ostale reformske oblasti......................................................................................................................................................58 VLADA I JAVNOST ............................................................................................................................................60 Odnosi sa javnošću ......................................................................................................................................................................61 Komunikacije sa građanima ......................................................................................................................................................62 Saradnja sa nevladinim organizacijama ..................................................................................................................................63 Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama ................................................................................................65 Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama ..........................................................................................................66 Slobodan pristup informacijama ..............................................................................................................................................67

3 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Uvodna riječ

V

lada Crne Gore, u saradnji sa nevladinim sektorom, prvi put publikuje objedinjen Godišnji izvještaj o radu Vlade za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj predstavlja rezime najznačajnijih aktivnosti koje su obilježile rad Vlade, u skladu sa Programom rada za 2011. godinu. Posebno zadovoljstvo je što je Izvještaj pripremljen u saradnji sa NVO Centar za demokratsku tranziciju, sa kojim već godinama uspješno realizujemo projekat Otvorena Vlada. Time se daje dodatni doprinos povećanju transparentnosti rada Vlade i unapređenju i promovisanju saradnje sa civilnim sektorom. Godišnji izvještaj koji je pred Vama, iskustvo je modernih i zapadnih demokratija, a za zemlje regiona ovo je jedinstven primjer, pa možemo reći da je Crna Gora, kao prva država koja je publikovala Godišnji izvještaj, napravila važan iskorak u politikama transparentnosti u regionalnom kontekstu.

4 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

U izvještaju smo izdvojili najznačajnije aktivnosti Vlade, prije svega, u oblastima ekonomije i finansija, turizma, ljudskih prava, pravde i dr., sa posebnim akcentom na realizaciju obaveza iz evropske i evro-atlantske agende. Godinu za nama obilježio je proces nastavka konsolidacije javnih finansija, a donošenjem Zakona o budžetu za 2011. godinu, nastavili smo sa planom daljeg fiskalnog prilagođavanja, koji nas svrstava u rijetke zemlje koje su u okvirima kriterijuma iz Mastrihta. Istovremeno, ovaj izvještajni period obilježila je realizacija mjera iz Agende strukturnih reformi u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, rada i socijalne zaštite i penzijskog sistema.Nastavili smo da unapređujemo poslovni ambijent, smanjujući barijere u biznisu. Posvećeno smo radili na realizaciji strateških investicija, te pokretanju investicionog ciklusa u oblasti turizma, poljoprivrede, energetike i industrijske proizvodnje, ali i stvaranju uslova za podsticanje novog preduzetništva i otvaranju radnih mjesta, posebno za mlade. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je u 2011. godini realizovano 92,53% Programa rada Vlade. Kada je riječ o radu Generalnog sekretarijata Vlade u 2011. godini, taj rad u najvećoj mjeri je bio opredijeljen veoma složenim i obimnim zadacima čiju je realizaciju Vlada planirala svojim programom rada za 2011. godinu, a na koje je dominantno uticala činjenica da je Crnoj Gori dodijeljen status kandidata za članstvo u EU. Generalni sekretarijat Vlade je tokom 2011. godine nastavio da jača svoju ulogu, posebno u oblasti koordinacije programskih politika i praćenju njihove realizacije.Naime, Generalni Sekretarijat je bio aktivan učesnik u procesu pripreme Programa rada Vlade za 2011. godinu, time što je, u mjeri sopstvenih kapaciteta, inicirao, koordinirao, analizirao i konačno predložio Vladi godišnji program rada, ali i redovno pratio njegovu realizaciju i o tome Vladi podnosio kvartalne izvještaje. Kao rukovodilac Generalnog sekretarijata Vlade, sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je Generalni sekretarijat u 2011. godini, uspješno realizovao najveći broj poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, sa punom sviješću o potrebi daljeg jačanja njegovih kapaciteta, kako bi se dodatno unaprijedio kvalitet podrške koju treba da pruži Vladi Crne Gore u postupku donošenja odluka. Publikovanje ovog izvještaja je samo jedna od aktivnosti koju je Vlada preduzela u cilju omogućavanja jednostavne i direktne komunikacije sa građanima i njene veće otvorenosti.

S poštovanjem, Žarko Šturanović, generalni sekretar Vlade 5 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Sastav Vlade

U

2011. godini, unutrašnju i vanjsku politiku Crne Gore vodila je 39. Vlada Crne Gore na čelu sa premijerom dr Igorom Lukšićem.

39. Vlada Crne Gore izabrana je na sjednici Skupštine Crne Gore, održanoj 29. decembra 2010. godine. Vladu su činili predsjednik, dva potpredsjednika koji su istovremeno izabrani za ministre i 15 ministara, od kojih je jedan bez portfelja.

6 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Predsjednik Vlade, dr IGOR LUKŠIĆ, dotadašnji potpredsjednik Vlade za međunarodnu ekonomsku saradnju, strukturne reforme i unapređenje poslovnog ambijenta i ministar finansija.

Potpredsjednik Vlade i ministar pravde, DUŠKO MARKOVIĆ, dotadašnji ministar bez portfelja.

Potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr VUJICA LAZOVIĆ, dotadašnji potpredsjednik i ministar za informaciono društvo.

7 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, MILAN ROĆEN, dotadašnji ministar vanjskih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova, IVAN BRAJOVIĆ, dotadašnji ministar unutrašnjih poslova i javne uprave.

Ministar finansija, dr MILORAD KATNIĆ, dotadašnji pomoćnik ministra finansija za međunarodnu ekonomsku saradnju, strukturne reforme i unapređenje poslovnog ambijenta.

Ministar odbrane, mr BORO VUČINIĆ, dotadašnji ministar odbrane.

8 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Ministar ekonomije, dr VLADIMIR KAVARIĆ, dotadašnji predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Ministar saobraćaja i pomorstva, prof. dr ANDRIJA LOMPAR, dotadašnji ministar saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija.

Ministar održivog razvoja i turizma, PREDRAG SEKULIĆ, dotadašnji politički direktor Demokratske partije socijalista.

Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, TARZAN MILOŠEVIĆ, dotadašnji predsjednik opštine Bijelo Polje.

9 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Ministar prosvjete i sporta, SLAVOLJUB STIJEPOVIĆ, dotadašnji ministar prosvijete i nauke.

Ministarka nauke, dr SANJA VLAHOVIĆ, dotadašnji dekan Fakulteta za turizam Univerziteta "Mediteran".

Ministar zdravlja, dr MIODRAG RADUNOVIĆ, dotadašnji ministar zdravlja.

Ministar rada i socijalnog staranja, SUAD NUMANOVIĆ, dotadašnji ministar rada i socijalnog staranja.

10 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Ministar kulture, prof. BRANISLAV MIĆUNOVIĆ, dotadašnji ministar kulture, sporta i medija.

Ministar za ljudska i manjinska prava, FERHAT DINOŠA, dotadašnji ministar za ljudska i manjinska prava.

Ministar bez portfelja, RAFET HUSOVIĆ, dotadašnji ministar bez portfelja.

11 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Generalni sekretarijat Vlade

UVOD

U

redbom o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore utvrđeno je da je Generalni sekretarijat služba Vlade Crne Gore koja vrši stručne, organizacione, administrativne i tehničke poslove za potrebe Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade, ministra bez portfelja i radnih tijela Vlade.

12 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

U nadležnosti Generalnog sekretarijata, između ostalog, nalaze se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova za odluke predsjednika Vlade u rukovođenju i usmjeravanju rada Vlade, kao i za usklađivanje rada ministarstava u obezbjeđivanju jedinstvenog djelovanja Vlade. Takođe, Generalni sekretarijat pruža stručnu i organizacionu pomoć predsjedniku Vlade, potpredsjednicima Vlade u njihovom radu, kao i stručnu i administrativnu pomoć prilikom pripreme materijala, organizovanja i praćenja sjednica Vlade i radnih tijela i izradi dokumenata kao što su zapisnici, zaključci i izvještaji sa navedenih sjednica. Generalni sekretarijat je zadužen za praćenje izvršavanja akata i zaključaka Vlade i realizaciju preuzetih obaveza Vlade, kao i za izvršavanje obaveza Vlade prema Skupštini Crne Gore. U nadležnosti Sekretarijata nalaze se i poslovi vezani za koordinaciju aktivnosti i učestvovanje u pripremi programa rada Vlade i praćenje njegove realizacije, saradnju sa nevladinim organizacijama, informatičku podršku Vladi i njenim radnim tijelima, informisanje javnosti o radu Vlade, kao i drugi poslovi utvrđeni navedenom Uredbom.

GENERALNI SEKRETAR

R

adom Generalnog sekretarijata rukovodi generalni sekretar Vlade, kojeg imenuje i razrješava Vlada, na predlog predsjednika Vlade, i koji im je odgovoran. Mandat generalnog sekretara traje četiri godine. Generalni sekretar se stara o pripremi sjednica Vlade, izvršavanju akata Vlade i vrši druge poslove u skladu sa odlukom i Poslovnikom Vlade, kao i poslove koje mu povjeri predsjednik Vlade. On je i budžetski izvršilac sredstava opredijeljenih za rad Vlade i Generalnog sekretarijata. Generalni sekretar prisustvuje sjednicama Vlade i ima pravo da učestvuje u radu Vlade a, uz to, može biti i član vladinog radnog tijela. Generalni sekretar ima zamjenika, za koga važe ista pravila o imenovanju i razrješenju, kao i trajanju mandata, koja važe za generalnog sekretara. Takođe, generalni sekretar ima jednog ili više pomoćnika, koje na predlog generalnog sekretara imenuje Vlada, na period od pet godina, a koji su nadležni za rukovođenje i organizaciju rada u sektoru rada Generalnog sekretarijata. Konačno, generalni sekretar ima jednog ili više savjetnika.

Generalni sekretar Vlade Crne Gore, ŽARKO ŠTURANOVIĆ.

13 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

U

nutrašnja organizacija i sistematizacija, organizacione jedinice i njihov djelokrug, kao i radna mjesta, uslovi i opisi poslova, broj izvršilaca i zapošljavanje pripravnika u okviru Generalnog sekretarijata utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.

ORGANIZACIONE JEDINICE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE Poslovi iz djelokruga Generalnog sekretarijata obavljaju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica: kabineta, sektora, službi i drugih organizacionih jedinica.

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Biro za komunikaciju sa građanima

Kabinet predsjednika Vlade

Sektor za koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Služba za opšte i pravne poslove i finansije

Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Odjeljenje – Biro za odnose s javnošću

Kabinet ministra bez portfelja

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Sektor za poslove Vlade

Avio servis

Kancelarija za opšte i pravne poslove i ljudske resurse

Pisarnica

Odsjek za informatičku podršku rada Vlade

14 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

DJELATNOSTI ORGANIZACIONIH JEDINICA GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE U okviru kabineta predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, i ministra bez portfelja obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi vezani za vršenje funkcija predsjednika, odnosno potpredsjednika Vlade ili ministra bez portfelja. U okviru Kabineta predsjednika Vlade djeluje Biro za komunikaciju sa građanima koji je, između ostalog, zadužen za postupanje po zahtjevima kojima se građani obraćaju predsjedniku Vlade. Sektor za poslove Vlade obavlja stručnu obradu materijala koji je dostavljen Vladi; priprema zapisnike i zaključke sa sjednice Vlade; pruža stručnu i administrativnu podršku stalnim radnim tijelima Vlade; stara se o poslaničkim pitanjima, dostavljanju utvrđenih predloga zakona i drugih akata Skupštini, amandmanima i drugim aktima koje je Vladi dostavila Skupština radi davanja mišljenja; ostvaruje odgovarajuću saradnju i koordinaciju sa Skupštinom i drugim organima, vodi odgovarajuće evidencije i vrši lektorisanje materijala. Odsjek za informatičku podršku rada Vlade djeluje u okviru Sektora za poslove Vlade.

15 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U Sektoru za koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na saradnju i koordinaciju sa organima državne uprave u vezi strateškog planiranja; praćenje stepena realizacije strateških prioriteta; koordiniranje aktivnosti i učestvovanje u pripremi godišnjeg programa rada Vlade, kvartalnih i godišnjeg izvještaja o realizaciji programa rada i zaključaka Vlade. U Službi za opšte poslove i finansije obavljaju se, između ostalog, poslovi koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih; slobodan pristup informacijama; javne nabavke; razvoj ljudskih resursa; planiranje budžetskih sredstava za rad Generalnog sekretarijata; praćenje propisa iz oblasti računovodstva i finansija, evidenciju i praćenje finansijskih izdataka; kancelarijske i daktilografske poslove. U okviru ove službe djeluje Kancelarija za opšte i pravne poslove i ljudske resurse koja obavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza državnih službenika, namještenika i izabranih, odnosno postavljenih lica, koja ta prava ostvaruju u Generalnom sekretarijatu; saradnju sa Upravom za kadrove po pitanju edukacije i unapređenja kapaciteta zaposlenih; ocjenjivanje zaposlenih, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata. Pisarnica obavlja poslove vezane za prijem, evidenciju, administrativno-tehničku obradu i čuvanje materijala i arhiviranih predmeta, kao i druge poslove iz djelokruga Generalnog sekretarijata. U Birou za odnose s javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na informisanje domaće i inostrane javnosti o radu i aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade; na prezentaciju projekata i strateških politika; organizovanje i praćenje konferencija i raznih medijskih aktivnosti; unapređenje i koordinisanje komunikacije i administriranje web portala Vlade. U Kancelariji za saradnju sa nevladinim organizacijama obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu planova, projekata i unapređenje saradnje između Vlade i NVO sektora. Avio servis je zadužen za poslove koji se odnose na upotrebu i korišćenje vazduhoplova; organizovanje, planiranje i praćenje predviđenih letova; održavanje vazduhoplova i čuvanje dokumentacije iz ove oblasti. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore u Generalnom sekretarijatu je u 2011. godini bilo zaposleno ukupno 98 lica, od čega 6 pripravnika.

16 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

17 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Kalendar 2011.

18 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

JANUAR

FEBRUAR

MART 31. mart Vlada Crne Gore usvojila Strategiju reforme javne uprave 2011 – 2016. godine, sa Okvirnim akcionim planom za njenu implementaciju, koji sadrži konkretne aktivnosti, mjere, nosioce aktivnosti, dinamiku realizacije, indikatore i finansijska sredstva neophodna za njenu implementaciju.

25. januar Konstituisan Savjet za saradnju Vlade i nevladinih organizacija, kao nezavisno savjetodavno tijelo. Zadaci Savjeta su, između ostalog, da prati realizaciju Strategije saradnje Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija i podstiče razvoj odnosa i saradnje Vlade i nevladinih organizacija u cilju poboljšanja kvaliteta života i rada građana.

17. februar Vlada Crne Gore usvojila Akcioni plan za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije.

19 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

APRIL

7. april Pušten u rad Web portal elektronske uprave www.eUprava.me. Ovaj portal će na jednostavan, transparentan i brz način, omogućiti državnim institucijama pružanje svojih usluga elektronskim putem i njihovo oblikovanje prema potrebama korisnika (građana, privrede i drugih institucija). Sa druge strane korisnici će na lak i bezbjedan način moći da iskoriste elektronske usluge (eServisi) koje im nude državne institucije, da elektronskim putem izvrše njihovo plaćanje (ePayment) i da dobiju detaljnije informacije, bez potrebe za dolaskom na šalter, odlaskom u banku i sl.

MAJ

JUN

21. maj Crna Gora proslavila petu godišnjicu obnove nezavisnosti. Dan nezavisnosti je obilježen svečanostima širom Crne Gore, a predsjednik Vlade Igor Lukšić je tim povodom na Cetinju priredio svečani prijem, kojem su prisustvovali predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, diplomatski kor, kulturni i javni poslenici i drugi uvaženi gosti.

3. jun Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog za promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe, a koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici od 7. jula. Procedura ustavnih promjena pokrenuta je u cilju kreiranja nezavisnog, odgovornog i na profesionalnim zaslugama utemeljenog pravosudnog sistema, u skladu sa evropskim standardima.

22. maj U Budvi održana inauguralna konferencija "Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Evrope", pod pokroviteljstvom Vlade Crne Gore i Atlas Fondacije, i u partnerstvu sa Globalnom inicijativom Klinton. Glavno izlaganje održao je Bil Klinton, 42. predsjednik SAD-a. U uvodnom dijelu konferencije učesnicima se obratio predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić.

20 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

JUL

AVGUST

7. jul Afirmišući principe otvorenosti i maksimalne transparentnosti rada, Vlada je donijela Odluku o objavljivanju materijala sa sjednice Vlade, kako bi zainteresovanoj javnosti omogućila što brži pristup dokumentima od opšteg interesa iz svoje nadležnosti.

SEPTEMBAR 20. septembar Crna Gora je na poziv SAD-a pristupila globalnoj inicijativi ’’Partnerstvo otvorenih vlada’’ (OGP).

28. jul Vlada Crne Gore donijela Odluku o formiranju Savjeta za zaštitu od diskriminacije, sa predsjednikom Vlade na čelu. Članovi Savjeta su resorni ministri i šest predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih i manjinskih prava, zaštitom od diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije, kao i zaštitom od diskriminacije u oblasti obrazovanja i rada.

21 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

OKTOBAR

NOVEMBAR

DECEMBAR

13. oktobar Evropski komesar Štefan File u Podgorici uručio premijeru Igoru Lukšiću Godišnji izvještaj o napretku Crne Gore za 2011. godinu. Komesar File je čestitao državi na napretku u evropskim integracijama.

2. novembar Crna Gora postala članica Izvršnog odbora UNESCO-a za period 2012 - 2015. godine, na izborima održanim u toku 36. zasijedanja Generalne konferencije UNESCO-a u Parizu.

9. decembar Šefovi država i vlada EU su na samitu u Briselu, 9. decembra 2011. godine, prihvatili preporuke Evropske komisije od 12. oktobra i, u cilju otvaranja pregovora sa Crnom Gorom u junu 2012. godine, zadužili Savjet da razmotri napredak u sprovođenju reformi, sa posebnim fokusom na oblasti vladavine prava i osnovnih prava, naročito u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, na osnovu izvještaja Evropske komisije koji će biti predstavljen u prvoj polovini 2012. godine.

18. oktobar Zvanično otpočeo drugi ciklus MAP-a za period 2011-2012, prezentacijom drugog ANP-a koji sadrži pregled ciljeva i aktivnosti za navedeni period, koncipiranih na osnovu zaključaka o sprovođenju prethodnog ANP-a, prioriteta u narednom periodu i paralelnog i komplementarnog procesa evropskih integracija.

18. novembar U Kijevu potpisani Sporazum o slobodnoj trgovini (SST) i bilateralni Sporazum sa Ukrajinom u okviru pregovora za članstvo Crne Gore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

22 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina

17. decembar Na VIII sastanku Ministarske konferencije u Ženevi potpisan Protokol o pristupanju Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

23 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Rezultati 2011.

SPOLJNA POLITIKA

N

astavak realizacije politike čiji su prioriteti evropske i evroatlanske integracije, kao i jačanje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa, bili su spoljnopolitički prioriteti Vlade Crne Gore u 2011. godini. 24 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

EVROPSKE INTEGRACIJE Centralna aktivnost Vlade Crne Gore u 2011. godini bila je usmjerena na realizaciju sedam ključnih prioriteta iz Mišljenja EK, na dobijanje pozitivnog mišljenja i preporuke EK za otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, odnosno na prihvatanje preporuke od strane Evropskog savjeta. U izuzetno kompleksnim ekonomskim i finansijskim okolnostima, kao i političkim procesima u Evropi i u svijetu, u kojima je politika proširenja često bila u drugom planu, Crna Gora je napravila pozitivan rezultat i obezbijedila progres i nastavak evropske integracije bez zastoja. Odluka Evropskog savjeta od 17. decembra 2010. godine, da se Crnoj Gori odobri status zemlje kandidata, široko je pozdravljena i predstavljala je dodatan podsticaj za široko mobilisanje unutrašnjeg potencijala na ispunjavanju ključnih prioriteta. Istog dana, Vlada je usvojila nacrt Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Mišljenja EK. Istovremeno, Skupština Crne Gore je dostavila Akcioni plan jačanja njene zakonodavne i kontrolne uloge, koji je integrisan u jedinstveni nacrt dokumenta. Nacrt Akcionog plana je odmah objavljen na veb sajtu Vlade i dostavljen Evropskoj komisiji na komentare i sugestije. Vlada Crne Gore je 17. februara 2011. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Mišljenja EK, nakon široke unutrašnje debate u kojoj su učestvovale sve strukture društva i intenzivnih konsultacija sa Evropskom komisijom. Istovremeno, Skupština Crne Gore je dostavila Akcioni plan jačanja njene zakonodavne i kontrolne uloge, koji je integrisan u jedinstveni dokument. Opredjeljenje je bilo da se kroz ovaj mehanizam osigura dobar izbor i redosled prioriteta, da se akcenat stavi na ključne mjere, da one vode konkretnim pozitivnim promjenama i da su suštinski usklađene sa standardima EU. Akcionim planom je definisano 60 prioriteta i 150 aktivnosti, koje su predstavljale svojevrsna mjerila za njihovo ostvarivanje, pri čemu je veći dio aktivnosti imao više podaktivnosti. U skladu s Akcionim planom, na prijedlog Vlade, Skupština je usvojila veliki broj zakona, za koje je u toku izrada podzakonskih akata, u cilju što bolje realizacije mjera predviđenih Akcionim planovima. Kontinuirano se radilo na sprovođenju usvojenih strategija, koje se odnose na oblasti obuhvaćene Akcionim planovima. Takođe, Vlada je kontinuirano, uz pomoć domaćih i stranih eksperata, sprovodila obuke i organizovala seminare, za što bolju edukaciju kadrova za sprovođenje novih zakona. U ocjeni ostvarenog treba imati u vidu i kvalitativnu dimenziju u izradi propisa i strateških dokumenata, jer su rađeni u gotovo stalnim konsultacijama sa ekspertima EU, Evropske komisije, Venecijanske komisije, SIGMA-e, i bili predmet više njihovih analiza. Jedan od ključnih izazova bio je da se održi balans između definisanih rokova i kvaliteta propisa, kako bi se obezbijedila njihova usklađenost sa standardima EU. Naravno, i najbolji zakoni sami po sebi ne garantuju uspjeh. Njihova dosljedna i efikasna primjena predstavlja pravu mjeru uspješnosti. Stoga, nakon usvajanja zakonodavnog, strateškog i institucionalnog okvira akcenat je bio na implementaciji. 25 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

"Crna Gora se uspješno suočila sa prioritetima definisanim 2010. godine od strane EU kao preduslov za otvaranje pristupnih pregovora. Zemlja je konsolidovala nacionalni konsenzus po pitanju evropskih integracija. Što se tiče ostvarenog napretka, Komisija smatra da je Crna Gora postigla potreban nivo usklađenosti sa kriterijumima za članstvo, naročito Kopenhaškim političkim kriterijumima. Ipak, održavanje zamaha reformi je i dalje od suštinskog značaja naročito u pogledu sprovođenja zakonodavstva i politika u oblasti vladavine prava. U tu svrhu, Komisija namjerava da u slučaju Crne Gore predloži primjenu novog pristupa za pregovaračka poglavlja Pravosuđe i osnovna ljudska prava i Pravda, sloboda, bezbjednost. U svijetlu ovih činjenica, i uzimajući u obzir zaključke Savjeta iz decembra 2010. godine, Komisija preporučuje otvaranje pristupnih pregovora sa Crnom Gorom". Godišnji izvještaj o napretku 2011.

Šefovi država i vlada EU su na samitu u Briselu, 9. decembra 2011. godine, prihvatili preporuke Komisije od 12. oktobra i u cilju otvaranja pregovora sa Crnom Gorom u junu 2012. godine zadužili Savjet da razmotri napredak u sprovođenju reformi sa posebnim fokusom na oblasti vladavine prava i osnovnih prava, naročito u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, na osnovu izvještaja Komisije koji će biti predstavljen u prvoj polovini 2012. godine. Savjet je pozvao Komisiju da bez odlaganja predstavi predlog pregovaračkog okvira za Crnu Goru u skladu sa svojim zaključcima iz decembra 2006. godine i uspostavljenom praksom, uključujući novi pristup koji je predložila Komisija za poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima, pravdi, slobodi i bezbjednosti, tj. poglavljima 23. i 24. Savjet je takođe pozvao Komisiju da inicira proces dubinske analize pravne tekovine EU (asquis-a) sa Crnom Gorom u ovim oblastima.

26 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Odluka Evropskog savjeta verifikuje dobar napredak u reformama koji je Crna Gora ukupno ostvarila, posebno u dijelu sedam ključnih prioriteta, i faktički predstavlja zeleno svijetlo za otvaranje pregovora o pristupanju. To je objektivno veliki uspjeh za koji su zaslužni Vlada i Parlament, nevladine organizacije, mediji, civilno društvo u cjelini. Preporuka Evropske komisije i jednoglasna odluka šefova država i vlada od 9. decembra 2011. godine, kojom se Crnoj Gori daje zeleno svijetlo za skoro otpočinjanje pristupnih pregovora za članstvo u EU, predstavlja prelomnu tačku na putu do punopravnog članstva u EU. Ovo iz razloga što su pregovori najsloženija i najzahtjevnija faza integracionog procesa, koja najdirektnije i najsveobuhvatnije doprinosi transformaciji cjelokupnog sistema i suštinski edukuje i mijenja kulturu promišljanja i djelovanja. To dodatno potencira važnost uključenosti i aktivnog odnosa svih aktera društva. Nema dileme da je Crna Gora na pragu pregovora o članstvu. Međutim, ovo je tek početak nove etape našeg evropskog puta, sa znatno većim stepenom osjetljivosti i odgovornosti za buduće zadatke u reformisanju cjelokupnog sistema.

EVROATLANTSKE INTEGRACIJE Crna Gora je i tokom 2011. godine uspješno nastavila proces približavanja NATO-u ispunjavajući zahtjevne obaveze iz procesa evroatlantskih integracija. Saradnja Crne Gore i NATO saveza odvijala se u okviru Partnerstva za mir - PZM i Akcionog plana za članstvo - MAP, kroz implementaciju aktivnosti iz Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) u okviru MAP-a i odbrambeno-vojnih programa saradnje: Individualnog partnerskog programa (IPP) i Procesa planiranja i revizije (PARP). U 2011. godini Crna Gora je uspješno okončala prvi ciklus MAP i započela drugi. Crna Gora je nastavila i da doprinosi globalnom miru i bezbjednosti aktivnim učešćem u regionalnim inicijativama, ISAF misiji u Avganistanu i drugim međunarodnim misijama. Crna Gora je primljena u Akcioni plan za članstvo – MAP u decembru 2009. godine. MAP je najznačajnija faza procesa evroatlantskih integracija, budući da predstavlja poslednju stepenicu prije punopravnog članstva u Alijansi. U toku 2011. godine Crna Gora je uspješno okončala prvi ciklus MAP-a, pozitivnom evaluacijom na sastanku NAC-a (Sjevernoatlantski savjet) i Crne Gore koji je održan 27. juna u Briselu, na kojem su ocjenjivani rezultati u sprovođenju prioriteta iz osnovnog dokumenta MAP – Godišnjeg nacionalnog programa (ANP). Drugi ciklus MAP-a, za period 2011-2012, 27 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

je zvanično počeo 18. oktobra u Briselu, prezentacijom drugog ANP-a koji sadrži pregled planiranih ciljeva i aktivnosti potrebnih za realizaciju reformi u definisanim oblastima u navedenom periodu, koncipiranih na osnovu jasnih strateških prioriteta Crne Gore. Crna Gora je u 2011. godini nastavila i sa učešćem u programu Partnerstvo za mir u koji je primljena 2006. godine. Tokom ove godine promovisana je dalje aktivna politika Crne Gore u MAP procesu i nastavljena intenzivna diplomatska aktivnost na jačanju partnerske saradnje sa zemljama NATO-a i Partnerstva za mir PzM. U tom kontekstu, izuzetno je važna bila saradnja sa susjedima i državama regiona koje su i članice Alijanse, i saradnja sa kontakt Ambasadom NATO u Crnoj Gori (Slovenija 2011-2012). Crna Gora je u ovoj godini nastavila veoma značajnu i korisnu saradnju sa NATO-om u okviru programa Nauka za mir, prvenstveno na projektu GEPSUS, čiji je glavni cilj jačanje nacionalnih kapaciteta za suprotstavljanje prirodnim i drugim katastrofama. U okviru ovog projekta predviđeno je otvaranje Centra za simulaciju elementarnih katastrofa pri Ministarstvu odbrane za obuku vojnog osoblja i osoblja Sektora za vanredne situacije (MUP CG) i Laboratorije za trening za softverske simulacije elementarnih katastrofa na Univerzitetu Crne Gore (za različite ciljne grupe: građanstvo, studente, učenike, predstavnike opštinskih ustanova za zaštitu, agencija za zaštitu okoline, itd).

A5 Crna Gora je u prvoj polovini 2011. godine predsjedavala Američko-jadranskom poveljom (A5), najznačajnijim regionalnim bezbjednosnim mehanizmom, koji podstiče tijesnu saradnju i koordinaciju članica po pitanjima odbrambeno-bezbjednosne saradnje i NATO-a integracija. Tokom crnogorskog predsjedavanja A5, finalizovana je inicijativa za upućivanje instruktora iz regiona u školu za obuku avganistanske vojne policije u Kabulu, a na završnom ministarskom sastanku pod crnogorskim predsjedavanjem učestvovao je i generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen.

28 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Crna Gora je i u 2011. godini aktivno učestvovala u misiji ISAF u Avganistanu. Nakon uspješnih prethodnih rotacija i obavljenih zadataka, u avgustu 2011. godine je u Avganistanu raspoređen četvrti kontigent crnogorskih vojnika od 39 članova. Dva pripadnika tima dio su A5 tima instruktora angažovanih u školi za obuku avganistanske vojne policije u Kabulu. Preostalih 37 pripadnika nalazi se u Regionalnoj komandi Sjever pod njemačkom komandom na dvije lokacije (3 štabna oficira u Mazar-i-Šarifu Provincija Balkh i 34 pripadnika u Bazi Panonija u mjestu Pol-e-Komri Provincija Baghlan). Crna Gora je i tokom 2011. godine, prepoznajući potrebu da nastavi da unapređuje informisanost građana o Alijansi i izgrađuje podršku za članstvo države u NATO, nastavila sa implementacijom Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama.

BILATERALNI I MULTILATERALNI ODNOSI Regionalna, evropska i evroatlantska agenda u vanjskoj politici Crne Gore opredjeljuje okvir bilateralne saradnje. Brojni susreti na najvišem nivou, političke konsultacije, inicirani i zaključeni bilateralni sporazumi, privredni skupovi i druge aktivnosti, svjedoče o tome da je Crna Gora danas važan regionalni, evropski i međunarodni partner. Uspješnom realizacijom brojnih projekata finansiranih iz fondova za bilateralnu, razvojnu i pomoć u reformama, Crna Gora, osim što stvara neophodne preduslove za uspješan nastavak procesa evropskih integracija, zavređuje povjerenje evropskih partnera dokazujući se kao isplativa “investicija” njihovih poreskih obveznika, što je od posebne važnosti u vrijeme ekonomske krize.

Uspostavljanje diplomatskih odnosa Tokom 2011. uspostavljeni su diplomatski odnosi sa sljedećim zemljama: Antigva i Barbuda (11. april), Benin (15. septembar), Burkina Faso (20. decembar), Dominika (25. februar), Džibuti (6. oktobar), Etiopija (10. jun), Gvajana (21. septembar), Južni Sudan (21. novembar), Kenija (6. oktobar), Komori (9. februar), Kongo (1. februar), Malavi (16. septembar), Nauru (25. januar), Nepal (18. jul), Saudijska Arabija (16. septembar), Šri Lanka (4. april), Trinidad i Tobago (15. aprila)i Uganda (14. jul).

Crna Gora je tokom 2011. godine pokazala zrelost i sposobnost da preuzme važnu ulogu u regionu kada je u pitanju saradnja na regionalnom i multilateralnom planu. Crna Gora je kao punopravna članica aktivno učestvovala u radu Ujedinjenih nacija (UN), Savjeta Evrope (SE), Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i drugih relevantnih međunarodnih organizacija i institucija. Takođe, uspješno je privela kraju predsjedavanje važnim regionalnim inicijativama: Jadransko-jonskom inicijativom ( JJI) i Procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), za šta je dobila priznanja sa najznačajnijih međunarodnih adresa. Predsjedavanja su ocijenjena kao uspješna i konstruktivna, a Crna Gora se potvrdila kao pouzdan, odgovoran i posvećen partner, spreman da adekvatno odgovori na najrazličitije političke izazove. 29 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U januaru 2011. godine zatvorena je Kancelarija SE u Podgorici i ukinut postojeći sistem monitoringa obaveza koje je Crna Gora preuzela članstvom u SE, što predstavlja priznanje za ostvarene rezultate i napredak postignut u sveobuhvatnim reformskim procesima našeg društva.

Aktivna regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi, na bazi međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti, spadaju u noseće stubove vanjske politike Crne Gore. Crna Gora je, dosljednim promovisanjem dobrosusjedskih odnosa, svojim građanima obezbijedila prozračne granice slobodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala. Na taj način, od najranije faze evropskih integracija, demonstrirali smo među prvima razumijevanje značaja regionalnog pristupa i dobrosusjedskih odnosa za pronalaženje rješenja za izazove sa kojima se suočava Zapadni Balkan, kao i za valorizaciju njegovih razvojnih potencijala. Vođeni sviješću o mogućnostima i potrebama dodatnog unapređenja odnosa, dinamizirali smo navedenu praksu u političkom i administrativnom pogledu i tokom 2011. godine. Nepostojanje otvorenih pitanja u odnosima sa susjedima, omogućava da se spoljna politika, u najvećoj mjeri, stavi u funkciju demokratizacije, daljeg razvoja i jačanja bezbjednosti na unutrašnjem planu.

PRAVNA DRŽAVA JAČANJE INSTITUCIJA U 2011. godini su sprovedene brojne aktivnosti na kompletiranju normativnog okvira, s ciljem uspostavljanja depolitizovane, efikasne i profesionalne državne službe zasnovane na zaslugama. Vlada je 31. marta 2011. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave 2011 – 2016. godine, sa Okvirnim akcionim planom za njenu implementaciju. Ključni ciljevi Strategije su: povećanje transparentnosti i etičkog nivoa u javnoj upravi; institucionalna stabilnost, funkcionalnost i fleksibilnost sistema javne uprave; unapređenje poslovnog ambijenta uz podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga i smanjenje administrativnih opterećenja; uključivanje Crne Gore u evropski administrativni prostor. Skupština je na predlog Vlade 15. aprila 2011. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Zakonom je utvrđena obaveza dostavljanja Ministarstvu finansija godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja, kontroli i radu unutrašnje revizije. U cilju osiguranja pune nezavisnosti u odnosu na izvršnu vlast, od ove obaveze izuzete su Državna revizorska institucija, Skupština Crne Gore, Ustavni sud, sudski organi i državno tužilaštvo, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, nezavisna regulatorna tijela, akcionarska društva i druga pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio. 30 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

U julu 2011. godine usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi. Propisana rješenja se odnose na racionalizaciju postojeće organizacije državne uprave sa stanovišta strukture organa, poslova koje obavljaju i njihovih međusobnih odnosa, kao i unapređenje sistema odgovornosti i okvira za sprovođenje dugoročnih reformskih planova. Takođe, stvoreni su uslovi za efikasniju participaciju nevladinog sektora i uopšte građana u procesu kreiranja odluka organa državne uprave kroz propisivanje zakonskog osnova za donošenje podzakonskih akata kojima će se urediti ovo pitanje.

Skupština je na predlog Vlade 22. jula 2011. donijela Zakon o državnim službenicima i namještenicima, kojim će se: unaprijediti kvalitetan, politički neutralan i profesionalan rad zaposlenih lica u državnoj upravi; obezbijediti transparentnost i na zaslugama zasnovano imenovanje i napredovanje; definisati stručno usavršavanje i pravni položaj zaposlenih u državnim organima; propisati obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru;unaprijediti institut zaštite lica koja prijavljuju sumnju na korupciju (zviždači). Zakon će početi da se primjenjuje od 1. januara 2013. godine, kako bi se u međuvremenu osigurale sve pretpostavke za njegovu efikasnu primjenu. 31 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U novembru 2011. godine je usvojen Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore. Imajući u vidu da reforma lokalne samouprave suštinski mijenja organizaciju i nadležnost jedinica lokalne samouprave i organa u cilju lakšeg i efikasnijeg servisiranja potreba lokalnog stanovništva, bilo je neophodno donijeti novi Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kojim će se uvažiti specifičnosti jedinica lokalne samouprave koje su u biti promijenile svoja obilježja od donošenja prethodnog Zakona iz 1960. godine. Shodno novom Zakonu Crna Gora je teritorijalno organizovana u 19 opština, Glavni grad Podgoricu i Prijestonicu Cetinje. Ovakva teritorijalna organizacija predstavlja izraz dostignutog stepena razvoja crnogorskog društva. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore zadržava se postojeća teritorijalna podjela Crne Gore, ali se na potpun način utvrđuju uslovi i postupak teritorijalnih promjena i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju.

REFORMA PRAVOSUĐA U 2011. godini, u skladu sa preporukama Evropske komisije, intenzivirane su aktivnosti na reformi pravosuđa, kroz iniciranu promjenu Ustava i zakonodavstva, s ciljem jačanja nezavisnosti sudstva i tužilaštva od političkog uticaja. Ovaj normativni okvir treba da obezbijedi uslove za nezavisnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa, odnosno sistem imenovanja i napredovanja zasnovan na zaslugama, sa jasnim i stručnim kriterijumima za imenovanje i unapređenje sudija, kao i jasnim procedurama za jačanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija i disciplinskih sankcija. Vlada Crne Gore je na sjednici od 3. juna 2011. godine utvrdila Prijedlog za promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe, a koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici od 7. jula. Procedura ustavnih promjena pokrenuta je u cilju nezavisnog, odgovornog i na profesionalnim zaslugama utemeljenog pravosudnog sistema, u skladu sa evropskim standardima.

32 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Prilikom izrade Prijedloga za promjenu Ustava, Vlada je, osim Mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Crne Gore za članstvo u EU, imala u vidu niz dokumenata, od kojih su najvažniji: Mišljenje Venecijanske komisije na Ustav Crne Gore, Mišljenje Venecijanske komisije na Nacrt amandmana na Ustav Crne Gore, Izvještaj o napretku Evropske komisije za 2008. i 2009. godinu, ekspertize dobijene kroz Projekat IPA 2007 “Reforma pravosuđa”, izvještaji nezavisnih eksperata Evropske komisije sačinjeni prilikom TAIEX monitoring misije, kao i izvještaji monitoring misije Savjeta Evrope. Prijedlog Vlade za promjenu Ustava obuhvata izmjene sastava Sudskog savjeta, izbora predsjednika Vrhovnog suda, nadležnosti Skupštine kod izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca, državnih tužilaca i Tužilačkog savjeta, kao i nadležnosti za izbor i razrješenje predsjednika i sudija Ustavnog suda. Takođe, Ustavom će biti uređen sastav Tužilačkog savjeta. Promjene će obuhvatiti i sastav i izbor sudija i predsjednika Ustavnog suda i odlučivanje u vijeću od troje sudija kada Ustavni sud odlučuje o ustavnim žalbama u cilju efikasnijeg postupanja. Vlada je predložila da promjene Ustava u dijelu reformi ustavnog sudstva budu u pravcu povećanja broja sudija Ustavnog suda, kao i da izbor sudija bude povjeren trima granama vlasti i predsjedniku države. Nadležni odbor Skupštine utvrdio je nacrt amandmana na Ustav, na osnovu navedenih predloženih rješenja Vlade za promjenu Ustava u odnosu na sudstvo, državno tužilaštvo i Ustavni sud i dobijenog mišljenja Venecijanske komisije. Poslanici Skupštine Crne Gore podržali su Nacrt na vanrednoj sjednici 28. septembra 2011. godine. Skupština je na predlog Vlade 22. jula 2011. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima. Izmjene Zakona o državnom tužilaštvu se odnose na postupak izbora zamjenika državnih tužilaca, specijalnog tužioca i zamjenika specijalnog tužioca, revidiranje utvrđenih kriterijuma za izbor i njihovo objektivno vrednovanje po podkriterijumima, disciplinsku odgovornost i razrješenje, kao i smanjenje koncentracije ovlašćenja Vrhovnog državnog tužioca. Ovim izmjenama obezbijediće se ostvarivanje personalne i institucionalne nezavisnosti državnog tužilaštva, kao jednog od ključnih ciljeva reforme pravosuđa. Izmjenama Zakona o Sudskom savjetu unaprijeđen je sistem izbora članova iz reda sudija i uglednih pravnika, propisan postupak za predlaganje kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda, revidirani su kriterijumi za izbor. Utvrđen je i sistem objektivnog ocjenjivanja, kao i disciplinskih mjera i postupaka. Predviđene novine doprinijeće daljem jačanju vladavine prava, kroz depolitizovan i na kriterijumima zasnovan izbor članova Sudskog savjeta, kao i pojačanu nezavisnost, autonomiju, efikasnost i odgovornost sudija. Izmjene Zakona o sudovima sastoje se u preciznijem definisanju disciplinskih prekršaja i disciplinskih mjera, kao i preciziranju nestručnog i nesavjesnog rada sudija, kao osnove za njihovo razrješenje. 33 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saglasno novim zakonskim odredbama, Sudski savjet i Tužilački savjet obrazovali su disciplinske komisije, kao i komisije za praćenje poštovanja Etičkog kodeksa sudija i tužilaca. Takođe, usvojeni su Poslovnik Sudskog savjeta i Poslovnik Tužilačkog savjeta. Primjenjujući novi Zakon o Sudskom savjetu, izvršene su značajne izmjene u sastavu nove disciplinske komisije, kao i komisije za izbor - novoformirane komisije za testiranje, u čijem sastavu više nijesu predsjednik Sudskog savjeta i član bilo koje komisije. Po novim procedurama odvija se i postupak oglašavanja izbora kandidata. Komisija za praćenje poštovanja etičkog kodeksa održala je prvi sastanak i postupala po dvije podnešene prijave. Saglasno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, Poslovnikom Tužilačkog savjeta su utvrđeni kriterijumi i podkriterijumi za prvo imenovanje zamjenika tužioca, imenovanje zamjenika tužioca koji napreduje, imenovanje državnog tužioca i ocjenjivanje kandidata.

BORBA PROTIV KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA Intenzivirane su aktivnosti na unapređenju zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poboljšani su istražni kapaciteti i saradnja organa za primjenu zakona. Unaprijeđena je metodologija rada Nacionalne komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, izmjenom njenog Poslovnika o radu, kojim su uvedene novine, kao što su: javnost rada Nacionalne komisije - kako bi se unaprijedila preventivna funkcija Komisije u sprječavanju korupcije i organizovanog kriminala; mehanizam pozivanja predstavnika državnih organa indiciranih sa aspekta rizika od korupcije na tematske sjednice Nacionalne komisije, s ciljem da se ukaže na eventualne rizike i unaprijede mehanizmi sprečavanja pojave korupcije u svojim organima; mogućnost Nacionalne komisije da postupa po predstavkama građana koje se odnose na oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Nacionalna komisija je 4. jula 2011. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog inoviranog Akcionog plana 2011-2012. za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, u skladu sa preporukama iz Mišljenja EK. Vlada je Inovirani Akcioni plan usvojila 21. jula 2011 godine. 34 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Novim Zakonikom o krivičnom postupku, koji se u potpunosti primjenjuje od 26. avgusta 2010. godine uveden je koncept tužilačke istrage i efikasni istražni mehanizmi za borbu protiv korupcije - u krivičnim djelima korupcije primjenjuju se posebne istražne tehnike i posebne mjere tajnog nadzora. Zakonom su uvedene proceduralne novine za efikasnije oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, a izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika propisane su materijalne odredbe koje predstavljaju osnov za privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi. Dosadašnja primjena novog Zakonika o krivičnom postupku pokazuje da je tužilačka istraga efikasnija, brža i kvalitetnija od sudske istrage i da su tužioci sposobni da obezbijede vodeću ulogu u izviđaju i istrazi, jer neposredno rukovode i usmjeravaju rad policije i drugih državnih organa u preduzimanju pojedinih istražnih radnji.

Specijalni istražni tim Pored Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, kojim rukovodi Specijalni tužilac, formiran je Specijalni istražni tim, kao specijalizovana multi-disciplinarna, multi-institucionalna jedinica kreirana da proaktivno cilja na organizovani kriminal i korupciju. Ovo tijelo je sastavljeno od predstavnika Uprave policije, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprave prihoda i Uprave carina, koji za svoj rad odgovaraju specijalnom tužiocu. Ovom timu se dodjeljuju predmeti koji iziskuju istražitelje spremne da rasvijetle najkompleksnije slučajeve organizovanog kriminala i korupcije i sposobne za sprovođenje finansijskih istraga.

Donešen je i novi set antikorupcijskih zakona: Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim su implementirane GRECO preporuke iz Trećeg kruga evaluacije (aktivan i pasivan mito, trgovina uticajem); Zakon o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisana obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru i unaprijeđen institut zaštite lica koja prijavljuju korupciju; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa; Zakon o finansiranju političkih partija i Zakon o javnim nabavkama. U novembru 2011. godine usvojen je Zakon o lobiranju, kojim se prvi put uvodi i reguliše institut lobiranja u Crnoj Gori i zaokružuje zakonski antikorupcijski okvir na nacionalnom nivou. Odredbama novog zakona utvrđuje se djelatnost lobiranja, sa jasnim pravilima kontrole. Normativno uređena djelatnost lobiranja, kao legitiman i poželjan vid uticaja na proces donošenja odluka koje su od interesa za zajednicu, obezbijediće punu transparentnost procesa, čime se onemogućava nezakonita lobistička djelatnost. Prema zakonskim rješenjima, lobista mora imati sertifikat za obavljanje tog posla. Na polju borbe protiv organizovanog kriminala, Vlada je donijela Strategiju razvoja i funkcionisanja policije 2011-2013, sa Akcionim planom za njenu implementaciju, kojim su definisani strateški prioriteti i ciljevi, kao i mjere za uspostavljanje savremene i efikasne organizacije, modernizaciju i razvoj policije u svim oblastima rada. 35 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Prijavljivanje korupcije U 2011. godini, 12 institucija koje imaju otvorene telefonske linije i na drugi način primaju prijave korupcije dobile su ukupno 223 prijava. Uprava za antikorupcijsku inicijativu primila je 132 prijave od kojih je 121 proslijedila drugim nadležnim organima, a u 11 slučajeva je dat pravni savjet. Uprava policije je primila 40 prijava, dok je Uprava carina primila 22 prijave. Ministarstvo zdravlja je u izvještajnom periodu primilo 19 prijava dok je Vrhovno državno tužilaštvo primilo 10. Na osnovu svih podnijetih prijava u 2011. godini sprovedeno je 6 disciplinskih postupka od kojih je tri rezultiralo izrečenom disciplinskom kaznom. Na osnovu dostavljenih prijava podnijeto je 17 krivičnih prijava, na osnovu kojih je pokrenuto 9 krivičnih postupaka, a 33 prijave su odbačene kao neosnovane. Donijete su tri pravosnažne presude. Ostale prijave su u fazi provjere, odnosno sakupljanja i obrade podataka.

Uprava policije je u saradnji sa drugim bezbjednosnim strukturama, na osnovu prikupljenih operativnih podataka, izradila Mapu organizovanog kriminala u Crnoj Gori, sa podacima o najznačajnijim organizovanim kriminalnim grupama i njihovim članovima. U sklopu tvining projekta IPA 2010 ''Policija vođena obavještajnim radom”, koji je uspješno realizovan u saradnji sa Kriminalističko-obavještajnom službom Austrije, izrađena je Procjena prijetnje od organizovanog kriminala u Crnoj Gori, čime su zaokružene aktivnosti na izradi ovog strateškog okvira, po standardima EU-OCTA. U cilju centralizacije i objedinjavanja cjelokupne međunarodne policijske saradnje, kroz formiranje Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju (ILECU), pripremljen je prijedlog reorganizacije NCB INTERPOL-a. Novoformirana ILECU jedinica u Sektoru kriminalističke policije objedinjavaće dosadašnju operativnu saradnju posredstvom Interpola, Europola, SIRENA, FRONTEX-a, SECI centra, inostranih oficira za vezu i drugih službi.

LJUDSKA PRAVA U oblasti ljudskih prava u 2011. godini su kontinuirano preduzimane aktivnosti na unapređenju i efikasnom sprovođenju antidiskriminatorskog zakonskog okvira i politika, kao i unapređenju strateškog i institucionalnog okvira. Vlada je 30. juna 2011. godine usvojila Strategiju zaštite od nasilja u porodici za period 20112015, u čijoj su izradi učestvovali i predstavnici NVO sektora koji se bave problematikom zaštite od nasilja u porodici, dok su ekspertsku podršku pružili predstavici UNICEF-a, UNDP-a i OEBS-a. Usvojena je Informacija/Analiza o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave, sa predlogom mjera. 36 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Vlada je 28. jula 2011. godine donijela Odluku o formiranju Savjeta za zaštitu od diskriminacije, sa predsjednikom Vlade na čelu. Članovi Savjeta su resorni ministri i šest predstavnika nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih i manjinskih prava, zaštitom od diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije, kao i zaštitom od diskriminacije u oblasti obrazovanja i rada. Savjet će donijeti programski dokument za borbu protiv diskriminacije, koji će obuhvatiti zaštitu prava lica sa invaliditetom, žrtava porodičnog nasilja, pripadnika RAE i LGBT populacije. U Kabinetu predsjednika Vlade je imenovan savjetnik za pitanja antidiskriminacije. U dijelu aktivnosti na efikasnoj implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije, u maju 2011. gosine donijet je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o svim slučajevima diskriminacije, kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o predmetima u vezi sa diskriminacijom u sudovima, inspekcijskim organima i organima za prekršaje. Evidencija predstavlja elektronski vođenu bazu podataka, koja omogućava neposredan pristup podacima Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Podaci u evidenciji sistematizuju se i vode u obliku registra. U skladu sa opredjeljenjem Vlade da kontinuirano radi na unapređenju i afirmaciji antidiskriminatorske politike u Crnoj Gori, i da kroz konkretne mjere utiče da se unaprijedi zaštita ljudskih prava i sloboda, a crnogorski društveni ambijent učini tolerantnijim, preduzete su aktivnosti na uspostavljanju institucionalne i programske saradnje između Vlade i NVO u cilju jačanja sistema antidiskriminacije pripadnika LGBT populacije. Crna Gora je izabrana da bude prva zemlja korisnik projekta Savjeta Evrope “Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta“, uz obrazloženje da je naša zemlja iskreno i trajno posvećena rješavanju problema diskriminacije LGBT osoba, koji je prepoznat širom Evrope. Projekat obuhvata niz aktivnosti usmjerenih ka podizanju svijesti među kreatorima politike i donosiocima odluka, pravosudnim strukturama i državnim institucijama i tijelima o zabrani diskriminacije LGBT lica. 37 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Vlada je 2-3. septembra 2011. godine organizovala međunarodnu konferenciju "Ka Evropi, ka jednakosti" u saradnji sa Međunarodnom akademskom konferencijom "Pravda na Balkanu, jednakost za seksualne manjine", Institutom Williams Pravnog fakulteta Univerziteta u Kaliforniji, Odsjekom za sociologiju Univerziteta u Lundu u Švedskoj i Evropskom komisijom za pravo seksualne orijentacije, pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Holandije. Riječ je o prvoj konferenciji posvećenoj ovoj temi, čiji je domaćin jedna vlada u regionu Zapadnog Balkana. Učestvovali su eksperti iz oblasti ljudskih prava iz EU, SAD, Kanade, a treninge u okviru konferencije pohađali su pripadnici policije, tužioci, predstavnici Ministarstva pravde i drugih organa.

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za integraciju osoba s invaliditetom u Crnoj Gori za 2010/11. Proširena je mreža dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Takođe, obavljene su konsultacije sa više opština za obezbjeđenje parcela za izgradnju "Grupnih kuća za djecu sa smetnjama u razvoju". U cilju jačanja svijesti javnosti o potrebama osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju, nastavilo se sa kampanjom ’’Govorimo o mogućnostima’’. U kontinuitetu se sprovode programi u oblasti inkluzivnog obrazovanja i otvaranje stimulativnih soba u osnovnim školama. U prošloj godini su otvorene stimulativne sobe/inkluzivne radionice u pet osnovnih škola. Intenzivirane su aktivnosti na daljem unapređenju zakonodavnog okvira i jednakih uslova za žene. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu propisuje jednake zarade muškaraca i žena za isti rad ili rad iste vrijednosti koji ostvaruju kod poslodavca. U okviru izbornog zakonodavstva, propisano je da svaki treći kandidat na izbornoj listi bude žena. Poboljšana je situacija i na planu socijalne inkluzije RAE populacije. U Podgorici je 28. aprila 2011. godine, u organizaciji Evropske komisije i Vlade Crne Gore, održana radionica ’’Socijalna inkluzija Roma’’. U skladu sa operativnim zaključcima sa radionice, realizovane su aktivnosti u oblastima: civilna registracija; obrazovanje; zapošljavanje; socijalna i zdravstvena zaštita; stambena pitanja. Izmjenama Zakona o državljanstvu produženi su rokovi za podnošenje zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom pod olakšanim uslovima. Izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti produžen je rok važenja starih ličnih karata do isteka roka važenja, a najkasnije do 31. jula 2012. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu predviđeno je rješenje za građane kojima je otežano dobijanje otpusta iz drugih državljanstava. Državljanin republike bivše SFRJ koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine prije 3. juna 2006. godine i ličnu kartu izdatu u skladu sa zakonom o ličnoj karti koji je važio u trenutku izdavanja, može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, ukoliko do podnošenja zahtjeva nije odjavljivao prebivalište iz Crne Gore i ako ispunjava druge uslove predviđene zakonom. Zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo se može podnijeti nadležnom organu najkasnije do 31. januara 2012. godine. Crna Gora obezbjeđuje finansijsku podršku licima RAE populacije u pokrivanju troškova administrativnih taksi radi dobijanja otpusta iz ranijeg državljanstva. Sredstva se uplaćuju Romskom nacio38 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

nalnom savjetu. Sredstva za ovu namjenu opredjeljuju se iz fondova za implementaciju Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije. U 2010. godini je izdvojeno 85.000 eura, a u 2011. 90.000 eura. U 2011. godini zakonodavni okvir za zaštitu ljudskih prava je značajno unaprijeđen usvajanjem Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda, Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Predlog zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda je utvđen na sjednici Vlade Crne Gore od 17. marta 2011. godine, a Skupština Crne Gore je usvojila Zakon 29. jula 2011. godine. Zaštitnik se određuje kao nacionalni mehanizam za prevenciju od mučenja i drugih oblika nečovječnih postupanja ili kažnjavanja. Takođe, s obzirom na opredjeljenje da se Zaštitnik odredi kao mehanizam za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, novim zakonom je definisano i ovo pitanje. Novim zakonom se povećava i broj zamjenika Zaštitnika, a precizira se i specijalizovanost djelovanja zamjenika na oblasti zaštite lica lišenih slobode, zaštite prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, zaštite prava djeteta, zaštite ravnopravnosti polova, zaštite lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije. Kroz novo uobličavanje normi o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda jača se nezavisnost i samostalnost u radu kancelarije Zaštitnika kroz veću finansijsku podršku, jačanje administrativnih kapaciteta kancelarije i ovlašćenja i sigurnost zaposlenih. Institucija je Skupštini podnijela četiri posebna izvještaja: Izvještaj o ostvarivanju prava na povraćaj imovinskih prava i obeštećenje; Izvještaj o stanju ljudskih prava mentalno oboljelih lica smještenih u ustanovama; Izvještaj o stanju prostorija Uprave policije za zadržavanje lica lišenih slobode; i Izvještaj o zaštiti od diskriminacije u prvom polugodištu 2011. godine. Skupština je u julu 2011. godine donijela Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, kojim je propisana zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom u postupcima pred organima, korišćenju objekata i površina u javnoj upotrebi, pružanju javnih usluga, javnom prevozu, 39 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

zdravstvenoj zaštiti, vaspitanju i obrazovanju, zapošljavanju, radu, socijalnoj i dječjoj zaštiti, bračnim i porodičnim odnosima, biračkom pravu, nevladinim organizacijama i nevladinim organizacijama za zaštitu lica sa invaliditetom. Zakonom su propisani oblici diskriminacije - neposredna i posredna diskriminacija, kao i mogućnost uvođenja mjera afirmativne akcije, koje imaju za cilj socijalnu inkluziju lica sa invaliditetom. Prema novom Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, besplatna pravna pomoć obuhvata pravno savjetovanje, sastavljanje pismena, zastupanje u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova. Crnogorski državljani, lica bez državljanstva koja zakonito borave u Crnoj Gori, lica koja traže azil, stranci sa stalnim nastanjenjem i sva druga lica koja zakonito borave u Crnoj Gori, a korisnici su materijalnog obezbjeđenja porodice ili uživaju neko drugo pravo iz socijalne zaštite, mogu da koriste besplatnu pravnu pomoć. Besplatnu pravnu pomoć mogu da koriste i djeca bez roditeljskog staranja, lica sa posebnim potrebama, žrtve nasilja u porodici i lica slabog imovinskog stanja. Zakonom se uspostavlja uređen i organizovan sistem pružanja besplatne pravne pomoći koji je održiv i u skladu sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U 2011. godini donijet je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, kojim je proširen pojam poslodavca i na organe državne uprave i javne uprave, javne ustanove, organe pravosuđa, fondove, agencije i ostale organizacije koje se finansiraju iz Budžeta. Takođe, promoviše se zapošljavanje lica sa invaliditetom i njihovo uključivanje na tržište rada u skladu sa njihovom preostalom radnom sposobnošću. Preciznije su definisane mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u skladu sa propisanim standardima u ovoj oblasti. Uveden je novi institut - socijalna uključenost lica sa invaliditetom. Novina je i da se udruženja lica sa invaliditetom, kada se pojavljuju kao poslodavci, oslobađaju obaveze plaćanja posebnog doprinosa, i imaju prava na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Proširena je namjena korišćenja sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju uvođenjem grant šema, odnosno programa bespovratnih sredstava koja se dobijaju po javnom pozivu i služe za finansiranje projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

SLOBODA MEDIJA U oblasti medjskih sloboda, u 2011. godini su preduzete aktivnosti u cilju pune dekriminalizacije klevete i ograničavanja iznosa novčanih obeštećenja protiv novinara u parničnim postupcima, u skladu sa evropskim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika dekriminalizovane su uvreda i kleveta. Brisanjem iz Krivičnog zakonika, uvreda i kleveta ne postoje kao krivično djelo, već se za takva ponašanja satisfakcija ostvaruje isključivo pred sudom u građanskom postupku i predmet su samo građanske parnice. 40 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Vrhovni sud Crne Gore donio je Načelni pravni stav da, ukoliko utvrdi da postoji osnov odgovornosti novinara i medija, sud odmjerava visinu pravične naknade zbog povrede prava ličnosti (ugleda, časti i dr.) vodeći računa o svim okolnostima konkretnog slučaja, a naročito o: značaju povrijeđenog dobra i posljedicama koje su iz toga proistekle, trajanju duševnih bolova, cilju kome služi naknada nematerijalne štete, kao i tome da visina dosuđene naknade po pravilu treba da bude u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, te da dosuđena naknada ne bude u iznosu koji bi obeshrabrujuće uticao na novinare i medije u obavljanju njihove uloge u očuvanju demokratskih vrijednosti društva. Takođe, pri Vrhovnom sudu je formirano Odjeljenje za praćenje prakse Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), sastavljeno od trojice iskusnih sudija Vrhovnog suda. Nakon usvajanja Načelnog pravnog stava, instancioni sudovi su utvrdili da je većina tužbenih zahtjeva neosnovana i kao takve ih odbacili. U manjem broju predmeta za koje su instancioni sudovi utvrdili da su osnovani dosuđeni iznosi naknada su znatno niži – maksimalno dosuđeni iznos ne prelazi 4.000 eura, pri čemu se bilježi trend smanjenja nivoa dosuđenih naknada, koje se uglavnom odnose na nematerijalnu štetu zbog povrede profesije. Svjesna važnosti poštovanja i jačanja medijskih sloboda i slobode izražavanja, Vlada Crne Gore je u 2011. godini opredijelila pomoć elektronskim (4,4 mil. €) i štampanim medijima (0,9 mil. €). Takođe, polazeći od značaja medijske samoregualcije za unapređivanje etičkih i profesionalnih standarda i potrebe što skorijeg konstituisanja Novinarskog samoregulatornog tijela, definisan je predlog trogodišnjeg modela održivog finansiranja ovog tijela. Nadležni organi istražuju slučajeve nasilja i zastrašivanja usmjerene protiv novinara. Redovno se prate i ažuriraju izvještaji o stanju u predmetima koji su u toku kod sudova u Crnoj Gori, koji se odnose na krivične predmete zbog krivičnih djela sa elementima nasilja nad novinarima. Takođe, vrši se i pregled stanja predmeta o naknadi štete zbog povrede ugleda, časti ili prava ličnosti putem medija, koji su u radu kod sudova 2010. i 2011. godine.

41 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

EKONOMIJA I FINANSIJE

U

spješnim ostvarivanjem preporuka Evropske komisije tokom 2011. godine, Crna Gora je dobila nagovještaj za datum početka pregovora u junu 2012. godine. Usklađivanjem institucionalnog i zakonskog okvira sa standardima Evropske unije, ekonomska politika u Crnoj Gori dobija dodatno sredstvo za povećanje konkurentnosti ekonomskog ambijenta, za smanjenje negativnih efekata novog talasa krize i za uspostavljanje stabilnih osnova za dugoročno održivi rast. Potvrdu političkim i ekonomskim naporima novog Vladinog tima konstituisanog krajem 2010. godine predstavlja i dobijanje članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u decembru 2011. godine. U toku 2011. godine Vlada Crne Gore je bila posvećena ispunjavanju tri osnovna prioriteta. Prvi se odnosio na budžetsku stabilnost. Obezbijeđeni su uslovi i sredstva za nesmetano finansiranje potrošačkih jedinica i ojačana je budžetska likvidnost. Paralelno sa uspješnom emisijom obveznica, kreditna rejting agencija Moody's pohvalila je napravljeni iskorak u budžetskim pozicijima i, nakon dvije godine, promijenila izglede za rejting Crne Gore iz negativnog u stabilan. Takođe je Standard&Poor's potvrdio kreditni rejting Crne Gore, što je uspjeh u uslovima, kada se velikom broju država rejting pogoršava.

42 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Unapređivanje poslovnog ambijenta bio je drugi prioritet Vlade. Pripremljen je set zakona koji je doprinio skraćenju procedura, rokova i troškova za građane i privredne subjekte. Ovi zakoni imaju antikorupcijski karakter jer ukidaju diskreciono odlučivanje i povećavaju transparentnost postupanja državne administracije. Postupak registracije preduzeća je objedinjen u jednoj instituciji, olakšane su procedure za plaćanje poreza i doprinosa, smanjene su administrativne takse i uspostavljene efikasnije procedure za zapošljavanje stranaca. Treći prioritet bio je uspostavljanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za korišćenje sredstava EU. Definisane su koordinacione strukture, imenovana su odgovorna lica i usvojene su mape puta, odnosno akcioni planovi.

FISKALNA POLITIKA I JAVNE FINANSIJE Fiskalna politika tokom 2011. godine, koju su obilježili uvećani rizici (nelikvidnost privrede, pad kreditne aktivnosti banaka, evropsko okruženje), bila je usmjerena na smanjenje makroekonomskih i fiskalnih rizika. Kroz definisanje fiskalnih "sidara" i pravila, uspostavljen je održiv i stabilan sistem javnih finansija, odnosno obezbijeđeni uslovi i sredstva za nesmetano finansiranje svih potrošačkih jedinica. Osnovni instrumenti ekonomske politike u 2011. godini kojim je Crna Gora reagovala na nagovještaje novog talasa krize, bili su konzistentna politika uspostavljanja fiskalne konsolidacije i unapređenje poslovnog ambijenta. Povoljni uticaji oporavka svjetske ekonomije u prvoj polovini 2011. godine su imali dodatni pozitivan efekat na rast većine ekonomskih indikatora u Crnoj Gori. Ljeto 2011. godine je nagovijestilo mogućnost novog talasa krize. Ovaj negativni trend je do kraja godine postajao sve izvjesniji, prvenstveno zbog rasta skepticizma na međunarodnim finansijskim tržištima u sposobnost nosilaca ekonomske politike da zaustave trend pogoršavanja javno-finansijskih performansi svojih zemalja i, u tom kontekstu, povećavanja javnog duga. Osim sniženja projekcije svjetskog privrednog rasta za 2011. i narednu godinu, u posljednjim mjesecima došlo je do povećanja fiskalnih i finansijskih rizika u razvijenim zemljama koji će imati negativan uticaj na privredni rast u 2012. godini. Produbljivanje negativnih trendova u Evropi nije samo posljedica nastavka krize u perifernim zemljama euro zone, nego i njenog prenošenja na centralne zemlje ovog područja. Uspješno je realizovana druga emisija euroobveznica. Crna Gora je u aprilu 2011. godine ponovo izašla na međunarodno finansijsko tržište i emitovala euroobveznice u iznosu od 180 miliona eura. Emisija je imala dvostruko veću tražnju od ponuđenog iznosa za prodaju. Više od 60 investitora iz 21 države svijeta ukazalo je povjerenje kupujući euro obveznice, pri čemu su ostvarene niže kamatne stope u odnosu na prošlogodišnje. Definisana je strategija upravljanja dugom za period 2011-2012. I tokom 2011. godini nastavljen je trend povećanja državnog duga i to dominatno usljed negativnih uticaja pogoršanih ekonomskih 43 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

i fiskalnih perfomansi. Smanjeni budžetski prihodi, usljed pada uvoza, investicija i oslabljene ekonomske aktivnosti, i uvećani rashodi, uzrokovani povećanjem zarada, penzija i socijalnih davanja, rezultirali su deficitom koji se morao finansirati zaduživanjem. Budžetski deficit u 2011. godini iznosio je 3,89% BDP-a, a za 2012. godinu je projektovan na nivou od 2,5%.

Državni dug Crne Gore Državni dug Crne Gore na dan 31.12.2011. godine iznosio je 1.483,5 miliona eura ili 45,3% bruto domaćeg proizvoda (BDP). Unutrašnji dug iznosio je 419,8 miliona eura ili 12,8% BDP-a, dok je spoljni dug iznosio 1.063,7 miliona eura ili 32,5% BDP-a.

Iako trendove u ukupnim javnim finansijama Crne Gore dominantno opredjeljuju trendovi u budžetskim kretanjima, treba ipak pomenuti da je u tom periodu došlo do dodatnog značajnog fiskalnog prilagođavanja i na lokalnom nivou, kako na prihodnoj, tako i na rashodnoj strani. U narednoj godini ekonomska aktivnost biće velikim dijelom opredijeljena likvidnošću realnog sektora, odnosno kreditnom aktivnošću banaka i stranim direktnim investicijama. Na tim pretpostavkama se baziraju projekcije za srednjoročni period. Pozitivni trendovi u bankarskom sektoru su visoke i kontinuirane stope rasta depozita stanovništva, održavanje likvidnosti bankarskog sektora i uspostavljanje kreditne sposobnosti Prve banke. Reakcija tržišta kroz povjerenje stanovništva u bankarski sektor i odnos multilateralnih finansijskih organizacija, poput Svjetske banke, kroz dodjelu finansijskih sredstava pod povoljnim uslovima potvrda su dobrog puta za uspostavljanje finansijske stabilnosti u Crnoj Gori. Prioritetni cilj ekonomske politike u 2012. godini jeste povećanje kredibiliteta crnogorske ekonomije, u cilju dugoročnog ekonomskog rasta i povećanja zaposlenosti. Kratkoročne politike za postizanje cilja ekonomske politike u 2012. godini biće jačanje fiskalne i finansijske stabilnosti i realizacija izvjesnih investicija.

POSLOVNI AMBIJENT I FINANSIJSKI SISTEM Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta i Ministarstvo finansija su, u saradnji sa resornim ministarstvima i privatnim sektorom, nastavili sa realizacijom mjera u svim oblastima ekonomskog sistema u cilju stvaranja što povoljnijih uslova za poslovanje. Poseban napredak je postignut u dijelu unapređenja poslovnog ambijenta, kroz skraćivanje pojedinih procedura (građevinske dozvole, zapošljavanje stranaca, naplata poreza i doprinosa, registracija imovine itd.), kao i smanjivanje transakcionih troškova (administrativne takse). 44 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Uspostavljen je jednošalterski princip registracije preduzeća, čime je privrednim subjektima omogućeno da na jednom mjestu registruju preduzeće, prijave se za opštu poresku registraciju, dobiju PDV, akcizni i carinski broj. Usvojen je Zakon o stečaju, kojim su definisana osnovna stečajna načela i afirmisano načelo hitnosti i efikasnosti stečajnog postupka što je postignuto preciziranjem i skraćivanjem rokova za postupanje svih organa stečajnog postupka, posebno stečajnog sudije i stečajnog upravnika. Usvojen je Zakon o izvršenju i obezbjeđenju, čijom će se implementacijom otkloniti nedostaci postojećeg sistema izvršenja i njegova neefikasnost, koja se ogleda u značajnom broju zaostalih predmeta, dužini trajanja postupka, sporovima o naplati potraživanja i dr, kao i unaprijediti pitanje buduće službe izvršenja preko javnih izvršitelja i primijeniti preporuke Savjeta Evrope. Takođe, pojednostavljene su procedure izdavanja građevinskih dozvola, kroz izmjenu seta zakona.

INVESTICIJE I RAZVOJ Projektom povezivanja Crne Gore i Italije podmorskim interkonektivnim kablom stvoreni su sistemski preduslovi da Crna Gora bude značajan partner u oblasti energetike u regionu. Realizacijom ovog projekta, koji će povezati Crnu Goru i region sa EU, naša država se pozicionira u centar razmjene električne energije između Balkana i Evrope. Interkonektivna veza između Crne Gore i Italije je i podsticaj za razvoj značajnog energetskog potencijala, posebno u obnovljivim 45 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

izvorima, u čitavom regionu ali i u Crnoj Gori u kojoj se već realizuju aktivnosti iz ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana. Njima je predviđena izgradnja 35 malih hidroelektrana, ukupne vrijednosti investicija oko 140 miliona eura. Građevinske dozvole su izdate za izgradnju tri mHE čija je vrijednost šest miliona eura u Opštini Kolašin. Urbanističko-tehnički uslovi su izdati za izgradnju 23 mHE, a izdavanje građevinskih dozvola se očekuje u toku 2012. godine. U toku su i aktivnosti na realizaciji izgradnje vjetroelektrana na dvije lokacije, Možura i Krnovo, ukupne vrijednosti oko 150 miliona i instalisane snage 118 MW, za koje se takođe očekuju građevinske dozvole već u 2012. godini. U pripremi je i projekat izgradnje HE na Komarnici, a EPCG treba da uradi ekonomsku analizu izrade projekta HE na Morači. Vlada Crne Gore je sa norveškim ekspertima uredila oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Naredni korak je objavljivanje tendera za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Očekivani termin za objavljivanje tendera je prva polovina 2012. godine. Ovaj projekat predstavlja šansu za dugoročnu stabilnost ekonomije Crne Gore. Politika Vlade Crne Gore u oblasti energetike podrazumijeva i odgovoran odnos prema postojećim kapacitetima. U tom smislu, kroz razvojne kredite Svjetske Banke i Kf W u vrijednosti od 19 miliona eura, energetski efikasno će se rekonstruisati oko 50 obrazovnih ustanova i šest bolnica, uključujući i Kliničkobolnički centar Podgorica. Preko projekta MONTESOL subvencionira se kamatna stopa na 0 odsto na potrošačke kredite za preko 2000 domaćinstava koja su spremna ugraditi solarne sisteme na svojim objektima, dok je projektom "Solarni katuni" predviđeno subvencioniranje 20 odsto kapitalnih izdataka na ugradnju fotonaponskih sistema na više od 200 objekata. Krediti Kf W-a, EIB-a i EBRD-a, koji se plasiraju preko pet crnogorskih komercijalnih banaka ciljani su na implementaciju mjera EE u malim i srednjim preduzećima i domaćinstvima, dok će u 2012. godini preko WBIF fonda biti moguće kandidovati projekte EE na nivou lokalnih samouprava, čime se direktno pomaže ostvarivanje zahtjeva ujednačenog regionalnog razvoja Crne Gore. I kroz ove konkretne projekte, ali i na nivou legislative i strateških dokumenata, Vlada Crne Gore je dokazala da je njen dugoročni cilj ravnomjeran regionalni razvoj. U 2011. godini usvojen je Zakon o regionalnom razvoju. Urađena je mapa resursa, potencijala i specijalizacije regiona kao podloga za izradu lokalnih strateških planova razvoja, kako bi se prepoznali razvojni projekti usmjereni na valorizaciju raspoloživih resursa. Uz tehničku pomoć Ministarstva ekonomije i eksperata EU i UNDP-a počeo je proces izrade strateških planova razvoja opština sa ciljem uspostavljanja sistemskog pristupa u implementaciji politike regionalnog razvoja. U prvoj fazi izrade Strategije za održivi ekonomski rast kroz uvođenje klastera, već je izvršeno mapiranje klastera na teritoriji Crne 46 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Gore. Osim toga, kroz “Plan razvoja biznis zona“, koji je pripremilo Ministarstvo ekonomije, naša namjera je da podstaknemo razvoj mikro i malih preduzeća na planski i infrastrukturno opremljenom zemljištu i već su relizovani konkretni projekti u Beranama i Kolašinu. Vlada Crne Gore je zaokružila pravni okvir za sprovođenje politike intelektualne svojine, čime su se stekli uslovi za stvaranje kvalitetnog ambijenta kakav je u razvijenom svijetu. Potvrda ovoga je i završetak pregovora za punopravno članstvo u STO-u, ispunjavanjem uslova koji predstavljaju značajan dio naših obaveza. Crna Gora je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama (Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn) i počeće da se primjenjuje 1. jula 2012. godine. Na ministarskoj konferenciji članica STO 17. decembra 2011. godine data je saglasnost za pristupanje Crne Gore. Ovim se povećava zona slobodne trgovine, a pristupanjem STO šalje se signal o poštovanju međunarodnih pravila što će uticati na bolje pozicioniranje Crne Gore na međunarodnom tržištu i uticati na privlačenje stranih investicija. Integrativnim procesima i potpisanim sporazumima, Crna Gora se pozicionirala kao država koja ima slobodan pristup tržištu od preko 800 miliona ljudi što je od suštinskog značaja za investiranje u našu zemlju. Istraživanje ekonomskog uticaja koje su sproveli WTTC i Oxford Economics ukazuje na to da će Crna Gora imati sektor turizma sa najbržim porastom u čitavom svijetu tokom narednih deset godina u smislu doprinosa sektora putovanja i turizma BDP-u i zaposlenosti. A po prognozama WTTC/Oxford Economics, Crna Gora se nalazi na prvom mjestu u svijetu u pogledu rasta investicija u sektoru putovanja i turizma, a na drugom mjestu (nakon Brazila) po izvozu koji ostvaruju strani posjetioci. U 2011. godini kategorisana su 45 ugostiteljska objekta za smještaj, od čega je 19 novih (18 hotela i 1 pansion) sa ukupno 877 ležaja.

Svjetski ekonomski forum (WEF) izvještava da je Crna Gora pokazala jedan od najimpresivnijih rezultata od svih zemalja svijeta tokom proteklih nekoliko godina, što je našlo odraza u WEF-ovom Izvještaju za 2011. godinu o konkurentnosti sektora putovanja i turizma. Što se tiče konkretnog mjesta na kom je rangirana 2011. godine, Crna Gora je poboljšala svoju poziciju za 16 mjesta i sada se nalazi na 36. mjestu ukupno, što je umnogome rezultat nedavno sprovedenih važnih reformi. Pravila i propisi javne politike zemlje vezano za ovaj sektor pokazale su značajan napredak, tako da se po tom posebnom aspektu nalazi na 10. mjestu. Izvještaj potvrđuje da Crna Gora ima snažan afinitet za putovanja i turizam (tu se nalazi na 7. mjestu) – što nije iznenađujuće s obzirom na važnost ovog sektora za ukupnu privredu zemlje. Takođe je pohvaljena i turistička infrastruktura u Crnoj Gori kao "već dobro razvijena" (tu se nalazi na 25. mjestu), mada se u izvještaju WEF-a navodi da "treba dodatno unaprijediti kopnenu saobraćajnu infrastrukturu (na 109. mjestu) i infrastrukturu u vazdušnom saobraćaju (62. mjesto) kako bi se ojačala konkurentnost zemlje na polju putovanja i turizma". 47 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Tokom 2011. godine ostvaren je značajan napredak u cilju stvaranja uslova za početak nekoliko značajnih turističko-razvojnih projekata, kao i za nastavak realizacije započetih investicija u predhodnom periodu. Najavljeni niz investicija u budućem periodu imaće za cilj povećanje konkurentnosti naše turističke ponude i istovremeno imati pozitivan uticaj na ekonomski rast.

Najznačajniji razvojni projekti u 2011. godini • Porto Montenegro Tivat: Tokom 2011. godine intenzivno se radilo na pripremi dokumentacije i svih potrebnih ugovora kako bi već početkom 2012. godine otpočeli radovi na izgradnji novog hotela, kojim će upravljati Regent grupa, kao i radovi na proširenju kapaciteta marine, čiji završetak se očekuje do sredine 2014. godine. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na preko 50 miliona eura, od čega će do kraja 2012. godine biti investirano od 8 do 10 miliona eura. • Luštica Bay Resort Tivat: Usvojena su sva neophodna planska dokumenta i stvoreni su uslovi za najavljeni početak radova na realizaciji investicionog programa za 2012. godinu. Početkom 2012. godine odradiće se radovi na probijanju pristupnih puteva prema lokaciji namijenjenoj za izgradnju golf terena i marine, a očekuje se završetak gradnje terena za golf trening i pratećih sadržaja. • Plavi horizonti Tivat: U 2011. godini se radilo na pripremi i usvajanju planskih dokumenata. Za januar 2012. godine najavljen početak radova na realizaciji investicionog projekta i rušenje postojećeg objekta. U 2012. godini očekuje se preko 10 miliona investicija na ovom projektu. • Kumbor: Objavljen javni tender, dvije kompanije otkupile dokumentaciju. Očekuje se da će se pregovori sa prvorangiranim završiti sredinom 2012. godine kada bi se i potpisao Ugovor. Ukupna investicija 250 miliona eura.

Shodno zvaničnim podacima MONSTAT-a Crnu Goru je tokom 2011. godine posjetilo 1.373.454 turista koji su realizovali 8.775.171 noćenja. Prihodi od turizma iznosili su 671 miliona eura. Promet putnika na aerodromima u Crnoj Gori (Podgorica i Tivat) povećan je za 7,2%, za period od devet mjeseci dok je broj letova bio na istom nivou kao i 2010. godine. Takođe, prihodi koji su ostvareni od tunela "Sozina" bili su na istom nivou kao i tokom perioda januar-oktobar 2010. godine, dok su nacionalni parkovi tokom perioda rada (maj-oktobar) imali 15% više posjetilaca i 13,9% više prihoda. Ovi podaci ukazuju na činjenicu o značajnim indirektnim efektima turizma na poslovanje subjekata koji nijesu iz turizma. Turizam daje značajan doprinos i smanjenju nezaposlenosti posebno tokom ljetnje sezone kada se javlja potreba za angažovanjem dodatne radne snage i te se potrebe kreću od 10.000 do 12.000 sezonskih radnika.

48 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Projekat "Planinarenje i biciklizam" - "Wilderness Hiking & Biking" U okviru programa valorizacije zaleđa i planinskog dijela Crne Gore, državni projekat "Hiking & Biking" ("Planinarenje i biciklizam") zauzima značajno mjesto. Projekat je dobitnik nagrade Eco Trophy koju dodjeljuje Njemačko udruženje turoperatora i turističkih agencija za posebno uspješne održive projekte. U proteklom periodu intenzivno se radilo na uređenju staza, postavljanju signalizacije, markiranju. Markirano je oko 2.500 km staza i postavljena signalizacija na oko 1000 km. U saradnji sa donatorskim organizacijama i NVO postavljena je signalizacija na oko 350 km. U saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom realizovane su i aktivnosti koje su imale za cilj jačanje Gorske službe spašavanja kroz nabavku opreme, organizovanje vježbi, seminara i obuka. Jedan od najznačajnijih projekata koji je završen u 2011. godini jeste renoviranje doma Za Vratlom na Orjenu. Dom je urađen u skladu sa principima energetske efikasnosti i u potpunosti uklopljen u ambijent.

49 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

PREGLED NAJZNAČAJNIJIH MEĐUNARODNIH IZVJEŠTAJA

The Heritage Foundation 12. januar 2011. Ostvaren napredak u pet indikatora Crna Gora je u Indeksu ekonomskih sloboda 2011, koji objavljuje The Heritage Foundation, zauzela 76. mjesto sa 62,5 bodova među 179 rangiranih zemalja, a napredak je ostvaren u 5 indikatora u odnosu na prošlogodišnji izvještaj. Na taj način, naša zemlja ostala je u zoni umjereno slobodnih zemalja, a najveći napredak Crna Gora je ostvarila u oblasti slobode na tržištu rada i borbe protiv korupcije, gdje je ocijenjena sa 5,9, odnosno 5 poena više u odnosu na 2010. godinu. U Indeksu ekonomskih sloboda ocijenjeno je da je Crna Gora u prethodnom periodu ostvarila bolje rezultate i u slobodi poslovanja, slobodnoj trgovini i monetarnim slobodama. U tim oblastima pozitivno su ocijenjene aktivnosti Vlade na smanjenju broja potrebnih dozvola za biznis i aktivnostima na pojednostavljenju poslovanja, liberalizaciji trgovinskog režima i daljem smanjenju inflacije. U analiziranoj godini, usljed poteškoća izazvanih globalnom finansijskom krizom, rastao je pritisak na javne finansije, a samim tim i izdaci iz državnog budžeta u uslovima smanjene likvidnosti privatnog sektora, što je rezultiralo većim troškovima potrošnje i smanjenjem fiskalnih sloboda u Indeksu 2011. Ova korekcija uslovila je sedam pozicija niži rang Crne Gore na listi u odnosu na prošlu godinu, jer je suzbijanje posljedica finansijske krize, finansiranje strukturnih reformi, kao i stvaranje povoljnijih uslova za privredu imalo za posljedicu značajnije učešće sredstava državnog budžeta u ukupnoj potrošnji. WESP 19. januar 2011. WESP: Rast crnogorske ekonomije u ovoj godini tri odsto Ekonomija Crne Gore mogla bi u ovoj godini da poraste tri, a u narednoj četiri odsto, pokazao je izvještaj Ujedinjenih nacija (UN) pod nazivom Svjetska ekonomska situacija i izgledi u ovoj godini (WESP). U dokumentu se navodi da je crnogorska ekonomija u prošloj godini ojačala 0,8 odsto. Crna Gora je, prema izvještaju, pri vrhu liste zemalja regiona za koje se u ovoj godini očekuje poboljšanje ekonomije. 50 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Grupa tranzicionih zemalja jugoistočne Evrope, koju, osim Crne Gore, čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Makedonija, ostvarila je u prošloj godini neznatan rast ekonomskih aktivnosti od 0,1 odsto. Autori izvještaja smatraju da su pokazatelji rasta ekonomija tranzicionih zemalja jugoistočne Evrope slabiji, jer je loša domaća potražnja dobrim dijelom prigušila zamah koji je osigurao povećani izvoz. MOODY’S 31. mart 2011. MOODY’S promijenio izglede za rejting iz negativnih u stabilne Moody’s Investors Service promijenio je izglede za rejting Ba3 za državne obveznice Crne Gore iz negativnog u stabilan i potvrdio je postojeći nivo rejtinga. Izgledi za Ba1 rejting za gornji prag obveznica u stranoj valuti i B1 za gornju granicu za depozite u stranoj valuti takođe su promijenjeni iz negativnih u stabilne. Odluka Mudisa da izglede promijeni iz negativnih u stabilne uslijedila je nakon procjene rejting agencije da crnogorska Vlada ulaže napore da riješi ključne rizike koji su izazvali negativne izglede u aprilu 2009. godine. Mudis naročito primjećuje napredak u sljedećim područjima: (1) Vlada je počela da popravlja značajno fiskalno pogoršanje sa kojim se suočila 2008/09. godine, što se ogleda u činjenici da je budžetski deficit 2010. godine bio manji od planiranog. Vlasti su takođe sprovele značajne mjere da odgovore na neke od više strukturnih slabosti u javnim računima. (2) Ekonomija pokazuje znake postepenog oporavka. U 2010. godini realni rast BDP-a bio je pozitivan u poređenju sa ranijim očekivanjima, u drugoj godini recesije nakon oštrog pada 2009. godine. Izgledi rasta za 2011/12. godinu – iako daleko skromniji nego u periodu prije krize – pozitivniji su nego u vrijeme kada je Mudis rejtingu Crne Gore dodijelio negativne izglede. (3) Situacija u bankarskom sektoru se stabilizuje. Nivoi kapitalizacije u sistemu su ojačani, a vlasnici inostranih banaka su uglavnom pružili podršku svojim lokalnim filijalama gdje je to bilo potrebno. Tako je značajno smanjena potencijalna odgovornost Vlade. Likvidnost bankarskog sektora je poboljšana, naročito kad je u pitanju vraćanje depozita stanovništva u sistem.

51 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

MMF 6. maj 2011. MMF pozdravlja početak fiskalne konsolidacije Nakon globalne krize koja je ostavila snažne udarce na ekonomiju u toku je pokušaj oporavka. Tokom 2010. godine dobra turistička sezona je bila propraćena obnavljanjem proizvodnje metala, dok su obilne kiše u regionu pojačale proizvodnju i izvoz električne energije. Nakon kontrakcije, koja je trajala skoro dvije godine, industrija je ponovo počela da raste u drugoj polovini 2010. godine. Međutim, i pored toga, industrijska proizvodnja je na kraju 2010. godine i dalje bila značajno ispod svog vrhunca prije krize. Počelo je potrebno ponovno usklađivanje ekonomije. Inflacija i rast zarada su naglo usporile i deficit tekućeg računa se prepolovio na oko 26 procenata BDP-a u 2010. godine. Iako je veći dio poboljšanja bio rezultat vremenskih prilika, koje su dovele do naglog rasta izvoza električne energije i usljed oporavka proizvodnje metala, nedavna usklađivanja na strani troškova su takođe dovela do unapređenja konkurentnosti. Unapređenje kod osnovnih indikatora je doprinijelo i premijernoj emisiji Euroobveznica u septembru 2010. godine u iznosu od 200 miliona eura, nakon toga i smanjenju kamatnog spreda i dodatnoj emisiji obveznica od 180 miliona eura u aprilu 2011. godine. Počelo je da se vraća povjerenje u bankarski sektor, čemu svjedoči povećanje depozita, iako je njihov nivo i dalje ispod nivoa iz trećeg kvartala 2007. godine. Međutim, nekvalitetni zajmovi se još nijesu stabilizovali na uobičajeni nivo i kvalitet finansija je nastavio da se pogoršava. Nedostatak poboljšanja u sadašnjem trenutku primarno odražava nedostatak bonitetnih projekata. MMF pozdravlja početak fiskalne konsolidacije i podržava plan nadležnih organa da se budžet centralne vlade izbalansira do 2012. godine i da nakon toga postigne suficit. EK 13. oktobar 2011. Izvještaj Evropske Komisije o napretku Crne Gore za 2011. godinu Privreda je počela da se oporavlja od efekata krize 2010. godine, ostvarujući rast od 2,5% nakon što je godinu ranije pretrpjela smanjenje od 5,7%. Prvi znaci obnavljanja pojavili su se u drugom kvartalu 2010. godine, nakon 18 mjeseci neprekidnog smanjivanja. Rast je pokrenut neto izvozom, ličnom potrošnjom i promjenom stalnih sredstava. Na strani ponude, preokret na globalnom tržištu metala dao je dodatni podsticaj domaćim industrijama, uvećavajući ukupnu industrijsku proizvodnju za 17,5% u 2010. godini. Rezultat proizvodnje ubrzan je za dodatnih 9,6% u prosjeku tokom prvih sedam mjeseci 2011. godine. 52 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Sektor građevinarstva naglo je ubrzan u posljednjem kvartalu 2010. godine, a vrijednost izvedenih građevinskih radova povećala se za 13% u 2010. godini u poređenju sa smanjenjem od 21% iz prethodne godine. Vrijednost završenih građevinskih radova porasla je u prvih šest mjeseci 2011. godine za 30,8% za uporedni period. Maloprodaja, koja je pokazala skromno povećanje u 2010. godini (1,6%) dodatno je porasla tokom prve polovine 2011. godine za 14,3% za uporedni period. Prosječni prihod po glavi stanovnika izražen u standardima kupovne moći iznosio je 40% prosjeka u EU-27 u 2010. godini, što je smanjenje sa 41% u 2009. godini. Ukupno gledano, u toku je skroman oporavak privrede. Dok je domaća tražnja ostala na istom nivou u 2010. godini, oporavak industrije doprinio je rastu ukupnog izvoza robe od 20%, od čega 41% čini izvoz aluminijuma. Istovremeno, uvoz robe gotovo je ostao na istom nivou. Kao rezultat toga, veliki trgovinski deficit smanjen je na 42% BDP-a u 2010. godini, sa 46% iz prethodne godine. Nakon uspješne turističke sezone, suficit u sektoru usluga porastao je za 16%, pomažući smanjenju deficita tekućeg računa u 2010. godini na i dalje vrlo visokih 25% BDP-a, sa 30% iz prethodne godine. Deficit tekućeg računa dodatno je smanjen tokom prve polovine 2011. godine za 12,5% za uporedni period, na 22,4% BDP-a izraženo na godišnjem nivou. Poboljšanje je uglavnom vođeno sve većim suficitom na računima usluga i dohotka. Uprkos implicitnim ograničenjima u vidu ograničenog broja sredstava politike, sveukupna makroekonomska stabilnost je poboljšana u poređenju sa 2010. godinom. Doing Bussiness 20. oktobar 2011. U Doing Business 2012 Crna Gora na 56. mjestu U Izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za period jul 2010. – jun 2011. godine (Doing Business 2012), Crna Gora je zauzela 56. mjesto od ukupno rangirane 183 zemlje. Crna Gora je zabilježila bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu, i to u oblastima registracije nepokretnosti, plaćanja poreza, prekogranične trgovine i izvršenja ugovora. Zvanično, shodno izvještaju, Crna Gora je zabilježila 3 reforme što je stavlja u red 23 zemlje koje su napravile toliko reformi. Reforme su prepoznate u 3 indikatora i to: započinjanje biznisa, plaćanje poreza i zatvaranje biznisa. U oblasti "započinjanja biznisa", uvođenjem "one stop shopa" za registraciju preduzeća, novim privrednim subjektima omogućeno je da na jednom mjestu registruju preduzeće, prijave se za opštu poresku registraciju, dobiju PDV, akcizni i carinski broj. 53 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U oblasti “plaćanja poreza”, Crna Gora je pojednostavila postupak plaćanja, čineći ga lakšim i jeftinijim za privredu. Nastavljena je realizacija projekta objedinjene registracije i naplate poreza na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji je započeo u martu 2010. godine. Sprovedena reforma se ogleda u izmjeni regulative, smanjenju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i spajanju nekoliko obrazaca u jedinstvenu prijavu za registraciju obveznika i osiguranika. U oblasti “zatvaranja biznisa”, donešen je novi Zakon o stečaju kojim su definisana osnovna stečajna načela i afirmisano načelo hitnosti i efikasnosti stečajnog postupka, što je postignuto preciziranjem i skraćivanjem rokova za postupanje svih organa stečajnog postupka. Takođe, Crna Gora je zabilježila pad u oblastima izdavanja građevinskih dozvola i zaštite investitora. Uvažavajući činjenicu da su zakoni koji tretiraju proceduru izdavanja građevinskih dozvola, u cilju pojednostavljenja ove procedure, donešeni nakon što je Doing Business završio verifikaciju sprovedenih reformi za ovaj Izvještaj, reforma nije mogla imati uticaja na naš skor u ovogodišnjem Izvještaju. U oblasti zaštite investitora naša zemlja je zabilježila pad od jednog mjesta, iako nije došlo do promjene u procedurama i troškovima u odnosu na prošlogodišnji Izvještaj. Crna Gora je nazadovala za 1 mjesto prvenstveno zbog napretka ostalih zemalja u ovom indikatoru. Od zemalja u regionu bolje od Crne Gore su rangirane Makedonija (22) i Slovenija (37), dok su lošije rangirane Hrvatska (80), Albanija (82), Srbija (92), Bosna i Hercegovina (125) i Kosovo (117). Standard and Poor’s 13. decembar 2011. "Standard and Poor’s" potvrdio kreditni rejting Crne Gore Rejting Crne Gore odražava balans između slabe eksterne pozicije zemlje i nedostatka monetarne fleksibilnosti naspram njenog visokog nivoa prosperiteta, njenog stabilnog političkog okruženja (učvršćenog sa dobrm izgledima za pristupanje Evropskoj uniji) i njenim umjerenim opterećenjem državnim dugom, u poređenju sa suverenim državama sa sličnim rejtingom. Crna Gora se suočila sa recesijom 2009. godine i od tada je imala spor rast i kontrakciju kreditiranja. Uprkos tome, zemlja i dalje ima visok deficit tekućeg računa, koji je procijenjen na oko 22% BDPa u 2011. godini. Tekući račun je pao sa 50% BDP-a u 2008. godine i 30% u 2009. godini čemu je doprinio pad od 40% u uvozu roba u odnosu na njen vrhunac iz 2008. godine. Visok deficit tekućeg računa u Crnoj Gori je u određenoj mjeri strukturni fenomen i predstavlja veliku potrebu za investicijama, koje će na srednji i dugi rok povećati produktivne kapacitete ekonomije ukoliko se investicijama upravlja na efikasan način. 54 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Ekonomija Crne Gore se oporavlja, nakon oštrog prizemljenja 2009. godine. Nakon rasta nekvalitetnih zajmova na 26% kao udio u ukupnim zajmovima, oni su pali na 18% u oktobru 2011. godine. Tokom 2012. godine Standard & Poor’s očekuje da će ekonomija rasti stopom od manje od 1% s obzirom na međunarodnu ekonomiju, mada bi jedna velika strana investicija mogla značajno da uzdigne proizvod i iznad ovih prognoza.

STRUKTURNE REFORME SEKTOR PREDUZEĆA Usljed globalne ekonomske krize, koja je dovela do smanjenog interesovanja potencijalnih investitora, tokom 2011. godine realizovan je značajno manji broj privatizacionih procesa u odnosu na inicijalno planirani. Shodno tome, tokom 2012. godine proces privatizacije će biti prvenstveno usmjeren na realizaciju projekata za koje tokom 2011. godine nije objavljivan javni poziv, kao i na realizaciju neuspjelih projekata iz prethodnih godina. U oblasti konkurencije značajno je ukazati na dalje unapređenje zakonodavnog okvira, koje je rezultiralo utvrđivanjem Predloga zakona o zaštiti konkurencije, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, a koji će za rezultat imati i uspostavljanje Agencije za zaštitu konkurencije, čime će biti osnažen i institucionalni okvir u ovoj oblasti. Nastavljene su aktivnosti na unapređenju oblasti državne pomoći, prvenstveno kroz usvajanje niza propisa za dodjelu državne pomoći, u skladu sa preporukama EK navedenim u Analitičkom izvještaju. U narednom periodu posebna pažnja će biti usmjerena na analizu prakse lokalnih samouprava i usklađivanje lokalnih propisa, kao i na praćenje realizacije dodijeljenih pomoći. Kada je riječ o javnim nabavkama, usvojen je novi Zakon, čija će primjena početi 1. januara 2012. godine. Težeći da dodatno unaprijedi biznis okruženje i poresku politiku, Crna Gora je tokom 2011. godine preduzela brojne aktivnosti sa ciljem da pruži dodatan podstrek uklanjanju barijera za razvoj biznisa, prvenstveno kroz uspostavljanje "One Stop Shop", ali i kroz brojne aktivnosti pripreme i izmjene zakonske regulative u ovoj oblasti i priprema za uvođenje RIA, počev od 1. januara 2012. godine. Dodatan podstrek pružen je daljem razvoju malih i srednjih preduzeća kroz zaokruživanje strateškog okvira, usvajanjem Strategije razvoja MSP 2011-2015. i Strategije podsticanja konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015. godine sa okvirnim akcionim planovima. Tokom 2011. godine

55 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

IRF je za finansiranje 194 projekta malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i poljoprivrednika izdvojio 14.260.000 EUR, dok su banke za finansiranje istih izdvojile dodatnih 1.720.000 EUR. Ova značajna podrška biće nastavljena i u narednom periodu. Ukupno okruženje dodatno je unaprijeđeno kroz primjenu sistema objedinjene naplate poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i jedinstveni uplatni račun, počev od 1. januara 2011. godine. U oblasti mrežnih industrija nastavljaju se aktivnosti usmjerene na dalji razvoj energetike, transporta i telekomunikacija. Osnovne smjernice unapređenja sektora energetike u narednom periodu odnose se na iskorišćavanje hidropotencijala (kroz buduću izgradnju hidroelektrana) i izgradnju podmorskog interkonektivnog kabla između EES Crne Gore i Italije. U oblasti transporta nastavljaju se aktivnosti koje se odnose na početak realizacije projekta autoputa Bar-Boljare, o čemu će Vlada donijeti odluku nakon završetka izrade Tehničke studije o opcijama realizacije i Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Usvajanjem Master plana razvoja Javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore i utvrđivanjem Predloga Zakona o vazdušnom saobraćaju, stvorene su dodatne pretpostavke za dalji razvoj vazdušnog saobraćaja, dok će oblast pomorstva biti dodatno unaprijeđena obogaćivanjem flote sa dva broda, koji će Crnoj Gori biti isporučeni tokom 2012. godine. Konačno zaokruživanje procesa restruktuiranja željezničkog sistema biće završeno okončanjem procesa privatizacije pojedinih njegovih djelova. U oblasti telekomunikacija bilježe se značajne aktivnosti u oblasti daljeg unapređenja zakonodavstva (kao što je priprema Zakona o elektronskim komunikacija), dok će tokom naredne godine posebna pažnja biti posvećena procesu digitalizacije, kako bi, shodno odredbama Zakona o digitalnoj radio-difuziji, do gašenja analogne tehnologije došlo 1. januara 2013. godine. Nakon usvajanja Zakona o poštanskim uslugama tokom 2011. godine, neophodno je uložiti dodatne napore kako bi u narednom periodu bio završen postupak za privatizaciju Pošte Crne Gore.

FINANSIJSKI SEKTOR Stabilnost finansijskog sistema je ocijenjena sa umjerenim nivoom rizika. Nakon pripreme pojedinačnih, tokom 2012. godine će biti pripremljen i zajednički Contigency plan za postupanje u slučajevima poremećaja na tržištu u slučaju krize. Osnovne karakteristike bankarskog sektora i dalje predstavljaju opterećenje nekvalitenom aktivom i kreditima i smanjeni kreditni potencijal, s tim da je likvidnost i solventnost zadovoljavajuća. Na kraju juna 2011. godine koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 15,26% (dok je propisani nivo 10%).

56 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

Planirano je da tržište kapitala u narednom periodu bude dodatno osnaženo kroz: usaglašavanje propisa sa propisima EU, izradu i usvajanje pratećih pravila za Zakon o investicionim fondovima, usvajanje zakona o HOV i izradu pratećih pravila za navedeni Zakon, itd.

TRŽIŠTE RADA U prvih 10 mjeseci 2011. godine tržište rada bilježi pozitivne trendove. Podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ukazuju na to da je registrovana stopa nezaposlenosti od marta 2011. godine u stalnom padu, a broj oglašenih slobodnih radnih mjesta je početkom oktobra 2011. godine bio za 18% veći u odnosu na isti period 2010. godine. Na tržištu rada i dalje je angažovan značajan broj nerezidenata, pa je broj izdatih radnih dozvola strancima do početka oktobra 2011. godine bio 43,5% viši u odnosu na isti period 2010. godine. Identifikovani problemi i potreba njihovog sistematskog rješavanja prepoznati su u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2012-2015.godina, koju je Vlada usvojila decembra 2011. godine, a poseban podsticaj osiguranju fleksibilnosti tržišta rada očekuje se kroz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, koji je Skupština Crne Gore usvojila krajem 2011. godine. I dalje u fokusu ostaju mjere koje se odnose na usaglašavanje ponude i tražnje, kroz efikasnije povezivanje obrazovanja i obuke, sa jedne, i potreba privrede, sa druge strane, kako bi se pravovremeno uticalo prvenstveno na smanjenje nezaposlenosti među mladima, ali i na problem visokog učešća dugoročno nezaposlenih lica u ukupnoj nezaposlenosti.

SEKTOR POLJOPRIVREDE Poljoprivreda je prepoznata kao jedna od ključnih grana za dalji ukupan razvoj Crne Gore. Osnovne smjernice unapređenja ovog sektora definisane su u dokumentima: "Crnogorska poljoprivreda i EU – Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja" i "Nacionalni program proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja 2009-2013. godine", a glavne mjere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu usmjerene su na: povećanje efikasnosti tržišta poljoprivrednih proizvoda, usvajanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, unapređenje administrativnog okvira, uspostavljanje IPARD sistema, razvoj ruralnih područja i nastavak pružanja državne pomoći u poljoprivredi.

ADMINISTRATIVNE REFORME Tokom 2011. godine Vlada je posebnu pažnju posvetila pitanju reforme državne uprave, zaokružujući strateški i normativni okvir, usvajanjem Strategije reforme javne uprave 2011-2016.

57 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

godine, ali i pripremom i utvrđivanjem seta zakona, kao što su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru i Predlog zakona o zaradama državnih službenika i namještenika. U narednom periodu ključna aktivnost Vlade na području administrativnih reformi će se odnositi na smanjenje broja organa državne uprave i smanjenje broja zaposlenih u organima državne uprave, nastavak reforme sistema inspekcijskog nadzora i uvođenje RIA.

OSTALE REFORMSKE OBLASTI U skladu sa Vladinom Agendom strukturnih reformi u oblasti zdravlja, obrazovanja, nauke i istraživanja, rada i penzijskog sistema, tokom 2011. godine realizovan je značajan broj aktivnosti, koje su, između ostalog rezultirale: izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, usvajanjem Strategije razvoja i finansiranja visokog obrazovanja i drugih značajnih strateških dokumenata i propisa, koji će omogućiti nastavak reforme obrazovanja na svim nivoima. U oblasti istraživanja posebna pažnja bila je usmjerena na ispunjavanje preduslova za buduće uspostavljanje centara uspješnosti i naučno-tehnoloških parkova i povećanje mobilnosti crnogorskih istraživača. U oblasti penzionog sistema posebno se izdvaja usvajanje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje će usloviti dodatno povećanje rashoda za penzije tokom 2012. godine za 2-3% ukupnih rashoda. U oblasti zdravstva nastavak reforme će biti u narednom periodu usmjeren na reformu sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, kao i na realizaciju aktivnosti definisanih: Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka debelog crijeva za period 2012-2016, Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka grlića materice za period 2012-2016, Akcionim planom za zaštitu i unapređenje zdravlja djece kroz poboljšanje kvaliteta životne sredine u Crnoj Gori. Oblast socijalne i dječije zaštite biće dodatno unaprijeđena, zahvaljujući rezultatima pripremljene Analize, koja je poslužila kao osnov za pripremu Nacrta zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koja je u toku. Kako, na žalost, zbog brojnih primjedbi zainteresovanih kompanija nije došlo do realizacije projekta "Socijalnog kartona", u narednom periodu će biti neophodno pripremiti predlog za njegovu reviziju, kako bi se osigurala realzacija ovog značajnog projekta. Cijeneći činjenicu da će oblast životne sredine predstavljavati jedno od najzahtjevnijih pregovaračkih poglavlja, Vlada Crne Gore posvećuje i nastaviće da posvećuje posebnu pažnju ovoj

58 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

oblasti, posebno se usmjeravajući na pitanja: kvalitet vazduha i klimatske promjene, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštita prirode, industrijsko zagađenje i hemikalije, jonizujuće i nejonizujuće zračenje i buka. U cilju ublažavanja regionalnih dispariteta, koji predstavljaju dugogodišnji problem, Vlada će nastaviti da ulaže napore kako bi dodatno upotpunila strateški osnov za rješavanje problema (kroz usvajanje Akcionog plana za realizaciju Strategije regionalnog razvoja od 2012-2014. godine i usvajanje Strategije za održivi ekonomski rast Crne Gore kroz uvođenje klastera do 2016. godine) i osigurala efikasnije planiranje i monitoring sprovođenja politike (kroz uspostavljanje elektronske baze razvojnih projekata). Pored toga, Vlada će nastaviti da realizuje konkretne investicione i razvojne projekte, koji će na direktan ili indirektan način osigurati podsticaj regionalnom razvoju.

59 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Vlada i Javnost

"Promišljanje i kreiranje politike u zatvorenim kabinetima i informisanje građana, kao pasivnih posmatrača, o donesenim odlukama je prošlost... Zato pozivam svakog pojedinca da aktivno i konstruktivno učestvuje u najširim društvenim procesima, kroz otvoreni dijalog i partnerstvo sa Vladom." Predsjednik Vlade Crne Gore, dr. Igor Lukšić, godišnja konferencija za medije, 27.12.2011. godine, Cetinje

60 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

I

nformisanje domaće i inostrane javnosti o radu i aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade, prezentacija projekata i strateških politika, organizovanje i praćenje konferencija i raznih medijskih aktivnosti, unapređenje i koordiniranje komunikacije i administriranje web portala Vlade – samo su neke od redovnih aktivnosti Biroa za odnose s javnošću Vlade Crne Gore. U 2011. godini, Biro je učestvovao u realizaciji aktivnosti Vlade koje su imale za cilj da afirmišu principe otvorenosti, transparentnosti i participativnosti rada Vlade Crne Gore. Vlada je 7. jula 2011. godine donijela Odluku o objavljivanju materijala sa sjednice Vlade, kako bi zainteresovanoj javnosti omogućila što brži pristup dokumentima od opšteg interesa iz svoje nadležnosti. U skladu sa ovom Odlukom, na web portalu Vlade objavljuju se: • Predlog dnevnog reda sjednice Vlade; • Materijal koji Vlada razmatra na sjednici za koji nije određen odgovarajući stepen tajnosti u skladu sa zakonom: nacrt zakona, predlog zakona, izvještaj o javnoj raspravi, predlozi uredbi, odluka, strategija, planova, izvještaja i informacija, nacrt, odnosno predlog ugovora, predlog rješenja o imenovanju, postavljenju ili razrješenju; • Verifikovani zaključak Vlade, donijet povodom razmatranja materijala koji je objavljen. Pozitivne reakcije medijske zajednice, civilnog sektora i međunarodnih eksperata u potpunosti su potvrdile opravdanost ovakvog pristupa i njegov značaj za jačanje razumijevanja procesa kreiranja važnih politika, kao i aktivnije učešće javnosti u tom procesu. U cilju povećavanja transparentnosti, Vlada je donijela i Uredbu o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. Uredbom je ustanovljena obaveza da se u pripremi zakona, kojima se uređuju prava, obaveze i pravni interesi građana, sprovede postupak javne rasprave, dok u pripremi drugih zakona ne postoji obaveza, već mogućnost sprovođenja tog postupka. U skladu sa ovom Uredbom na odgovarajućim internet stranicama (portalima Vlade, ministarstava i e-uprave) postavljen je direktan link za javne rasprave. Postavljanjem linka za pristup javnim raspravama, kao i dokumentima koja prate javne rasprave, obezbjeđuje se: informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona, potpunija razmjena informacija između ministarstava i zainteresovane javnosti, učestvovanje zainteresovane javnosti u pripremi zakona, otklanjanje negativnih posljedica u primjeni zakona i kvalitetnije definisanje javnih politika i 61 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

unapređivanje kvaliteta zakona. Takođe, propisana je i obaveza lica zaduženog za koordinaciju postupka sprovođenja javnih rasprava da sve inicijative, predloge, sugestije i komentare evidentira i nakon završenih konsultacija sačini izvještaj koji sadrži pregled subjekata koji su učestvovali u konsultacijama i pregled dobijenih incijativa, predloga, sugestija i komentara. Biro za odnose sa javnošću je u toku 2011. godine učestvovao u realizaciji projekta "Otvorene institucije" Centra za demokratsku tranziciju (CDT). U okviru projekta su organizovane posjete građana Vladi Crne Gore, i pripremani petnaestodnevni bilteni o radu Vlade na crnogorskom i engleskom jeziku, koji su distribuirani na oko 1500 adresa u zemlji i inostranstvu. Vlada Crne Gore nastoji da komunikaciju sa javnošću ostvaruje i putem društvenih mreža. Vlada ima zvanični profil na Twitteru (@MeGovernment) putem kojeg komunicira sa inostranom javnošću, na engleskom jeziku. Predsjednik Vlade Crne Gore sa građanima komunicira i putem svoje Facebook stranice (https://www.facebook.com/igorluksic), ima zvanični YouTube kanal (http://www.youtube.com/user/IgorLuksicMNE) i piše blog na crnogorskom (http://predsjednik.blog.gov.me/) i engleskom jeziku (http://igorluksic.wordpress.com/). Krajem 2011. godine Predsjednik Vlade Crne Gore je najavio pokretanje internet platforme "Glas građana", koja će omogućiti direktno učešće javnosti u kreiranju Vladinih politika. Svaki punoljetni građanin Crne Gore će putem posebnog vebsajta moći da pokrene elektronsku peticiju, iz bilo koje oblasti djelokruga rada Vlade. Ukoliko peticija dobije podršku 6.000 građana, nadležna ministarstva biće dužna da je pretoče u zvaničnu inicijativu koju će Vlada razmatrati i, ukoliko bude potrebno, podnijeti Skupštini na razmatanje.

KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA

B

iro za komunikaciju sa građanima predstavlja unutrašnju organizacionu jedinicu Generalnog sekretarijata Vlade koji funkcioniše u sklopu Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore. U Birou se obavljaju poslovi koji se odnose na postupanje po obraćanjima tj. zahtjevima, prestavkama, molbama, žalbama kojima se građani obraćaju isključivo predsjedniku Vlade. Zbog prirode posla koji je u nadležnosti ove organizacione jedinice, službenici Biroa u najkraćem roku izlaze u susret obraćanjima koja su fizička i pravna lica uputila predsjedniku Vlade, bilo kroz direktno rješavanje pitanja, prosljeđivanje istih nadležnim institucijama zahtijevajući povratnu 62 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

informaciju ili kroz upućivanja lica na relevantne adrese. Biro ima tri zaposlena: šefa Biroa, koji je ujedno i savjetnik predsjednika Vlade, i dva službenika. Tokom 2011. godine, Biro je primio i obradio 869 predmeta, odnosno obraćanja građana predsjedniku Vlade. Od ukupnog broja pristiglih obraćanja, na 859 ili 98,8% je odgovoreno građanima i to u najvećem dijelu pismenim putem. Biro za komunikaciju sa građanima je u stalnoj komunikaciji sa svim institucijama koje su nadležne i prepoznate kao relevantne za rješavanje određenog broja predstavki građana. Kako odgovori koji se dostavljaju građanima iz Biroa zavise od komunikacije sa jednom ili često više resornih institucija, nije moguće uvijek predvidjeti tačan rok u kojem će informacije biti prikupljene, ali je cilj da se odgovor uvijek dostavlja u najkraćem mogućem roku.

Zbog čega se građani obraćaju Birou? 21.86% (190)

41.43% (360)

Molbe za pomoć pri zapošljavanju

Molbe za finansijsku pomoć za teške socijalne slučajeve Obraćanja koja se odnose na resor Ministarstva rada i socijalnog staranja Obraćanja koja se odnose na resor Ministarstva finansija

20.37% (177)

Obraćanja koja se odnose na resor Ministarstva održivog razvoja i turizma Razno

3.57% (31)

5.29% (46)

7.48% (65)

SARADNJA SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U

2011. godini ostvaren je značajan napredak u saradnji Vlade i NVO, kroz unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira i povećanje učešća civilnog sektora u procesu izrade zakona i drugih dokumenata. Donijet je Zakon o nevladinim organizacijama, kojim je značajno unaprijeđen normativno-pravni okvir za razvoj i djelovanje nevladinog sektora, u smislu daljeg usaglašavanja sa odredbama međunarodnih dokumenata i prakse evropskog suda u pogledu ostvarivanja prava na slobodu 63 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

udruživanja. Zakon reguliše uslove za osnivanje NVO i način vođenja registra organizacija u elektronskoj formi, uspostavlja jedinstveni način finansiranja iz javnih fondova i načelne kriterijume za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, te finansiranje kako projekata tako i programa. Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, stvoren je pravni osnov za usvajanje Uredbe o bližem načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, i pripremljen Prijedlog uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona. Ova materija se po prvi put u Crnoj Gori normativno uređuje, čime se saradnja Vlade i nevladinih organizacija u konsultativnom procesu pripreme akata, reguliše na jasan, otvoren i demokratski način. Unaprijeđen je proces konsultacija i učešća NVO u izradi akata i donošenju javnih politika. Značajno je povećano učešće organizacija civilnog društva u sistemskom dijalogu sa Vladom, uz povećanje transparentnosti, broja i kvaliteta konsultativnih razgovora, i redovne prezentacije i razmjene važnih dokumenata i informacija. Takođe, značajno je povećan broj zajedničkih inicijativa državnih institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda i organizacija civilnog društva, sa ciljem unapređenja zaštite prava osoba koje pripadaju najugroženijim grupama. Predstavnici NVO-a članovi su značajnog broja radnih grupa za izradu regulatornih okvira, konsultativnih i savjetodavnih tijela, kao što su: Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija, Savjet za zaštitu od diskriminacije, Savjet za prava djeteta, Savjet za brigu o licima sa invaliditetom, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Komisija za praćenje rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, Nacionalni savjet za održivi razvoj i td. U cilju jačanja uloge NVO na lokalnom nivou, uz pomoć međunarodnih partnera, realizovane su aktivnosti na definisanju mehanizama i modela učešća građana u vršenju javnih poslova i finansiranja NVO iz lokalnih izvora.

Partnerstvo otvorenih vlada Premijer Lukšić je u septembru 2011. godine učestvovao na inauguralnom sastanku multilateralne inicijative "Partnerstvo otvorenih vlada", na kojem je Crna Gora postala član ovog Partnerstva. Sastanku je prisustvovalo 46 zemalja svijeta, čije vlade su posvećene principima Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije UN-a u borbi protiv korupcije i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. U skladu sa zahtjevima članstva u ovom Partnerstvu, predsjednik Vlade najavio je da će Vlada intenzivirati saradnju sa civilnim sektorom, posebno u dijelu njihovog aktivnijeg uključivanja u budući pregovarački proces sa Evropskom unijom i usklađivanje važećeg Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa EU standardima.

64 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U skladu s dokumentom "Osnovi saradnje Vlade Republike Crne Gore s nevladinim organizacijama", u Generalnom sekretarijatu Vlade, kao unutrašnja organizaciona jedinica, osnovana je 2007. godine, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, kao institucionalni mehanizam za ostvarivanje te saradnje. Kancelarija je u početku bila zadužena za obavljanje poslova koji se odnose na pripremu planova, programa, projekata i drugih aktivnosti u skladu s principima i ciljevima utvrđenim u dokumentu "Osnovi saradnje" i drugim dokumentima, razvijajući međusobnu saradnju i koordinaciju, ne utičući na nezavisnost NVO i unapređujući transparentnost sopstvenog rada i rada NVO, u cilju dalje izgradnje otvorenog i demokratskog društva. No, kako je Vlada 2009. godine donijela Strategiju saradnje Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija i Akcioni plan realizacije Strategije za period 2009-2011. godine, Kancelarija je dobila nova zaduženja u smislu praćenja realizacije Strategije i Akcionog plana. Kancelarija, takođe, obavlja poslove koordinacije rada državnih organa u oblasti saradnje sa NVO, posebno državnih službenika i namještenika zaduženih za saradnju sa nevladinim organizacijama, starajući se i o njihovoj edukaciji i povezivanju u internu mrežu-infrastrukturu organa državne uprave za saradnju sa NVO. Aktivnosti Kancelarije u 2011. godini bile su usmjerene na stvaranje novih i jačanje postojećih institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija, u skladu sa Strategijom saradnje Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija i Akcionim planom. Kancelarija je bila uključena u procese pripreme i donošenja novog Zakona o nevladinim organizacijama, i učestvovala u izradi podzakonskih akata važnih za učešće nevladinih organizacija u procesu donošenja odluka. Kancelarija je u saradnji sa CRNVO i TACSO tokom 2011. godine učestvovala u obukama državnih službenika zaduženih za saradnju sa NVO. Šefica Kancelarije je učestvovala na međunarodnim skupovima o saradnji javnog i civilnog sektora, socijalnom dijalogu i učešću građana i NVO u procesima donošenja akata javnih politika, prezentujući primjere dobrih rješenja iz Crne Gore. Kancelarija je aktivno učestvovala u projektu Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (kopredsjedavajuća III radne grupe), čiji su nosioci NVO Evropski pokret u Crnoj Gori i Slovačka asocijacija za spoljnu politiku, uz podršku vlada i parlamenata Crne Gore i Slovačke. Kancelarija je članica LAG-a TACSO projekta (Lokalna savjetodavna grupa projekta tehničke podrške civilnom društvu u CG, u kojoj participiraju predstavnici NVO, OSCE, DEU, sindikata, medija). Kancelarija je obavljala stručne, administrativne i tehničke poslove za rad Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama.

65 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 1

POGLAVLJE 2

POGLAVLJE 3

UVODNA RIJEČ

SASTAV VLADE

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

SAVJET ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Savjet za saradnju Vlade i nevladinih organizacija je konstituisan 25. januara 2011. godine, kao nezavisno savjetodavno tijelo. Savjet čine predsjednik (predstavnik Vlade) i po 12 predstavnika Vlade i nevladinih organizacija. Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama sprovela je postupak predlaganja kandidata za članove Savjeta. Predstavnike Vlade u Savjetu predložila su ministarstva, a predsjednika Savjeta Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku. Rukovodilac Kancelarije za saradnju sa NVO je po funkciji član i sekretar Savjeta. Predstavnici nevladinih organizacija u Savjetu izabrani su putem javnog poziva. Savjet je u 2011. godini održao sedam sjednica, na kojima su razmatrana pitanja od najvećeg značaja za NVO (Zakon o NVO, uredbe, odluke, analize, izvještaji o saradnji organa i NVO, Akcioni plan za realizaciju preporuka iz mišljenja EK). Savjet je Vladi redovno dostavljao mišljenja o dokumentima koje je razmatrao sa predlozima i sugestijama za preduzimanje odgovarajućih mjera. Vlada je 16. juna 2011. godine usvojila Analizu modela finansiranja nevladinih organizacija iz javnih fondova, koju je prethodno razmotrio i podržao Savjet za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija.

Saradnja ministarstava i drugih organa državne uprave sa NVO U ministarstvima i drugim organima uprave u 2011. godini bilo je imenovano 55 osoba zaduženih za saradnju sa NVO. Tokom 2011. godine objavljeno je više desetina javnih poziva državnih organa, uglavnom ministarstava, nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članove radnih grupa i komisija za izradu različitih akata. Vlada je početkom juna razmotrila i usvojila Izvještaj o saradnji ministarstava/organa državne uprave sa nevladinim organizacijama u 2010. godini i u I kvartalu 2011. godine, što je prvi dokument koji je objedinio podatke o različitim oblicima saradnje (a) finansiranje, (b) informisanje i konsultovanje, (c) učešće u radnim tijelima i (d) monitoring primjene javnih politika, (e) potpisani memorandumi o saradnji, (f)zajednički projekti. Informisanje i konsultovanje je bio najčešći oblik saradnje, zastupljen kod 25 organa - 68,42 %, a monitoring primjene javnih politika i zajednički projekti je najmanje zastupljen, samo u 5 organa - 13,16%.

66 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


POGLAVLJE 4

POGLAVLJE 5

POGLAVLJE 6

KALENDAR 2011.

REZULTATI 2011.

VLADA I JAVNOST

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

G

eneralni sekretarijat Vlade Crne Gore je u 2011. godini primio i odgovorio na 163 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

20.25% (33) 34.97% (57)

Donijeto rješenja kojima je dozvoljen pristup

6.13% (10) Donijeto rješenja o odbijanju zahtjeva

Donijet zaključak o odbacivanju u skladu sa članom 116 stav 2 tačka 4 ZUP

U skladu sa ZUP -om odlučeno po zahtjevu na drugačiji način (obavještenje dato podnosiocu zahtjeva o nadležnom organu koji posjeduje informacije)

38.65% (63)

Ko su podnosioci zahtjeva za slobodan pristup informacijama? 1.23% (2) 8.59% (14)

0.61% (1)

0.61% (1) NVO

Fizička lica (građani)

Privredna društva

Političke partije

Mediji

88.96% (145)

Kao što možete vidjeti, većina zahtjeva je podnesena od strane nevladinih organizacija.

67 Izvještaj o radu Vlade Crne Gore - 2011. godina


Izvještaj o radu vlade Crne Gore 2011. godina  

predlog prakticne politike

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you