Page 1

Januar 2007

VĂŚrdi-, mĂĽl-, og handlingsgrundlag for

Det kirkelige liv og arbejde i Engholm Sogn


Engholm Sogn

De bærende værdier for det kirkelige liv og arbejde i Engholm Sogn Det er værdifuldt at:

• Være sammen i et kristent fællesskab, hvor der er åbenhed, tid og overskud til alle.

• Være samfundets samlingssted, der kan bære sorg og glæde og legitimere menneskers behov for noget, der er større end dem selv.

• Engholmkirken svarer på det religiøse behov, der ligger i tiden og får sået Guds ord.

• Værne om kirkens traditioner og værdier og samtidig være en levende folkekirke med plads til udvikling.

2


Engholm Sogn Det er værdifuldt at:

Derfor vil vi:

-

Afmystificere det der foregår i kirken

-

Mere offensiv kommunikation Hjemmeside med debat, brevkasse, prædikener Lokalavis Kirkeblad Prof. PR-mand

-

Have samtalegruppe/sogneaktiviteter

-

Fastholde egne traditioner

-

Udbygge egne traditioner

-

Åbenhed

-

Tage pænt imod

-

Aktiviteterne som vi har, vil vi fortsætte med

-

Ting til tiden – oppe i tiden

-

Turde tale etik

-

Give svar – bare lytte

-

Finde mulighed for flere præster

-

Have fokus på kirkeliv frem for mursten

-

Være et åbent hus

-

Have aftenandagter – udegudstjenester

-

Have aktiviteter for alle aldersgrupper

-

Have fællesspisning m.m.

-

Have studiekreds

-

Musik og sang

Være samfundets samlingssted, der kan bære sorg og glæde og legitimere menneskers behov for noget, der er større end dem selv.

3


Engholm Sogn Derfor vil vi: -

Afmystificere det der foregår i kirken

Helt konkret gør vi: -

Grund til at komme

-

Aktivitet

-

Åbenhed

-

Informere: Gennemgang af gudstjenesten

-

Et årligt ”møde” – ”morgenkaffe”

-

Medinddrage menigheden (f.eks. konfirmanderne) så kommer forældrene

-

Mund til øre

-

Folk forstår vores præster

4


Engholm Sogn

-

-

Derfor vil vi:

Helt konkret gør vi:

Lave hjemmeside for Engholmkirken

-

Undersøge på nettet hvad andre sogne har. Evt. frikirker og kirker i udlandet

-

Kontakte KM vedr. cyberspace

-

Teknisk bistand udefra til oprettelse

-

Nedlæggelse af kirkebladet – have øget omtale i Allerød Nyt

-

Laver salmemaraton

-

Holder bedsteforældredag

-

Holder brainstorming møde for frivillig grupper

Have samtalegruppe/sogneaktiviteter

5


Engholm Sogn Det er værdifuldt at:

Derfor vil vi:

-

Engholm kirken svarer på det religiøse behov, der ligger i tiden og får sået Guds ord.

Derfor vil vi -

Samarbejde med forældre og skole om børns og unges kristne opdragelse.

Samarbejde med forældre og skole om børns og unges kristne opdragelse.

Helt konkret gør vi: -

Sutter salmer

-

Gå hjem gudstjeneste

-

Minikonfirmander

-

Børne-familie gudstjeneste (”målrettet”)

-

Skole-kirke samarbejde

-

Fortsat samarbejde med ungdomskorpsene

-

Møder med lederne fra ungdomskorpsene

-

Workshop med ældre elever: I skolen /gymnasiet I samarbejde med teologisk fakultet I samarbejde med diakonhøjskolen

6


Engholm Sogn

Det er værdifuldt at:

Derfor vil vi:

-

Værne om kirkens traditioner og værdier og samtidig være en levende folkekirke med plads til udvikling.

Gøre mennesker fortrolige med kirkens traditioner, så det falder dem naturligt at benytte kirken i glæde og sorg.

-

Derfor vil vi -

Gøre mennesker fortrolige med kirkens traditioner, så det falder dem naturligt at benytte kirken i glæde og sorg.

Helt konkret gør vi: -

Afbalancering, at vi ikke giver køb på indholdet for at lokke folk ind.

-

Ritualer og liturgi ligger meget fast. Her kan vi ikke ændre, men der kan evt være behov for forklaring. Helt konkret afholder vi sognemøder og studiekredse vedrørende ritualer, liturgi og salmer. Tager aktuelle emner op med kirkelig relevans, f.eks. dommedagsprofetier, Grosbøll m.v.

-

For at få kapacitet til nye initiativer vil vi overveje, hvorvidt vi i forskellige sammenhænge kan klare os uden at trække på præsternes arbejdskraft. (Diakoner, jurister, politi, lærere)

-

Særlige gudstjenester – Her er vi godt med og åbne overfor nye tiltag. Eks.: Meditationsgudstjeneste, musikgudstjeneste, familiegudstjeneste, fastelavn m.v.

7


Engholm Sogn

For at lykkes med at gennemføre vores værdi-, mål-, og handlingsgrundlag

Vil vi fortsætte med: - Det hele….fra handlingsplan - Skole kirke samarbejde - Børne/familie gudstjeneste. - Frivillige aktiviteter - Beskrive tingene kort og rummeligt - Med det der er tilslutning til - At holde værdidebatten i gang - (temadage) og fast pkt. på dagsordenen

Gøre mere ved/ tage initiativ til: - Løbende evaluering af aktiviteterne - Løbende evaluering/opfølgning på værdigrundlaget - Hjemmesiden og vores kommunikation med omverdenen - Nye annonceringsformer - Sognemøder (1) - Studiekredse om aktuelle emner/aktuelle kirkelige spørgsmål (1) - Tilføre nye ressourcer: frivillige, diakon, præst, frivillige eksterne lokale personer til at udarbejde hjemmesiden - Mindre eksterne udvalg, der kan tage sig af aktuelle emner - Få fat i de ældre unge - Udvide samarbejdet til andre grupper - Bedre information om menighedsrådsarbejdet forud for menighedsrådsvalg - Bedre introduktion af nye menighedsrådsmedlemmer - Eksterne som kan udfordre, inspirere og bryde rollemønstre - Få nye ind i frivilliggruppen - HUSK at tage godt imod de nye der kommer - Informere omverdenen om vores værdigrundlag - Åbenhed for nye ideer (eks. Højmessen altid kl. 10.00) - Søndagsgudstjeneste kl. 14.00 - Mere målrettede til at udbrede initiativer

Holde op med: - Tage nye aktiviteter op før vi har evalueret de gamle - Holde fast i det ”gamle” samtidig med nyt sættes i gang – ressourceudnyttelse - Have for mange koncerter - Bruge penge på ”ikke-forkyndende” aktiviteter - Gudstjeneste om søndagen kl. 09.00 - Fastholde det vi plejer, så vi ikke får tilpasset os omverdenen - Både at have kirkebladet og hjemmesiden/ny annoncering (når det bliver færdigt)

8

HVAD VIL VI MED KIRKEN  
HVAD VIL VI MED KIRKEN  

Værdi-, mål-, og handlingsgrundlag for Januar 2007 • Være samfundets samlingssted, der kan bære sorg og glæde og legitimere menneskers behov...

Advertisement