Page 1

BIOFUEL, Enzimas. Cuestións de aplicación Actividade 1 1. Observaches algún cambio na reacción enzimática ou nos tubos cónicos de control mentres tiña lugar a reacción? 2. Que pasou coa disolución en cada cubeta logo de engadir a mestura enzima/sustrato á disolución de paro? 3. Escribe a reacción química que ten lugar nesta práctica. 4. Compara a cantidade de producto producido na reacción catalizada pola enzima coa dos controis nos que non se engadiu enzima. 5. Se tomaras unha medida a 15 minutos, ¿cres que se terían producido máis productos que en 8 minutos? Razona a resposta. 6. Como se pode estimar a cantidade de produto (en nmol) producida pola enzima? 7. Por que a cantidade de luz absorbida pola mostra é proporcional á cantidade de producto producido? 8. Determina a velocidade inicial de aparición de productos a partires dos valores de absorbancia. [Apuntamento: A tasa de producción do producto mídese en unidades de absorbancia/min ou nmol/min i é a pendente da liña entre os valores 0 e 1 minutos.] 9. É a tasa de producción do producto constante no tempo? [Pista: Observa a pendente da curva ó longo do tempo] Actividade 2 1. Como se pode determinar a tasa inicial da reacción para cada temperatura? 2. A que temperatura cres que esta enzima traballa mellor? Como chegas a esa conclusión? 3. ¿Por que as reaccións químicas ocurren máis rápidamente a temperaturas máis altas e máis lentamente a temperaturas máis baixas? 5. ¿Por qué a meirande parte das reacciónnes enzimáticas son máis lentas a temperaturas moi altas? 6. Se traballaras nu laboratorio no que se pretende usar esta enzima para producir industrialmente glucosa, que temperatura pensas que se tería que escoller para a reacción? 7. Segundo esta actividade, en que tipo de ambiente pensas que vive un organismo que produza esta enzima in vivo? Xustifica a resposta. “Pa’ nota” 1. Que tipos de ligazóns dos implicados na estabilización da estructura terciaria dunha enzima partirán a alta temperaturas? ¿Cales non partirán? 2. Establécense ligazóns covalentes entre as cadeas laterais dos aminoácidos? 3. ¿Cal pode ser a desvantaxe de usar a temperatura máis alta que rinda unha tasa de formación de producto máis rápida?


Actividade 3 1. Como se pode determinar a tasa inicial da reacción para cada pH? 2. A que pH semella traballar mellor este enzima? Como chegaches a esta conclusión? 3. Por que a meirande parte das reacción enzimáticas disminúen a valores de pH moi altos e/ ou moi baixos? 4. Segundo esta actividade, en que tipo de ambiente pensas que vive un organismo que produza esta enzima in vivo? Xustifica a resposta. Actividade 4 1. Pode a cantidade de enzima trocar a velocidade inicial de reacción? Xustifica a túa resposta. 2. Pode a cantidade de enzima trocar a cantidade final de producto, no suposto de comezar coa mesme cantidade de sustrato e deixando moito tempo para que a reacción teña lugar? 3. Supón que traballas nun laboratorio no que se ten que determinar a [E] a utilizar na hidrólise da celulosa para a producción de azucre, que vantaxe e que desvantaxe tería usar unha [E] alta? Actividade 5 1. De que xeito pode a cantidade de sustrato presente cambiar a tasa inicial de reacción? 2. Tes que lle explicar a un grupo de rapazes que visitan a fábrica na que traballas, como o cambio na [S] afecta á tasa de formación de producto. Pensa nunha anloxía ou deseña unha tira cómica de banda deseñada para iso. 3. Como pode a cantidade de sustrato cambiar a cantidade final de producto, no suposto de que a reacción pode ter lugar durante un periodo moi prolongado de tempo? Actividade 6 1. O extracto de fungos co que traballaches descompuxo o sustrato? Como o sabes? 2. Por que usamos un ‘blanco’ para este experimento distinto do usado nas actividades anteriores? 3. Compara a tasa inicial de reacción do extracto de fungos co que traballaches co do enzima usado nas actividades 1 a 5. Polo que tes aprendido sobre o efecto do pH, da temperatura e da [E], podes explicar brevemente algún dos factores que poderían influir na tasa inicial de reacción do extracto enzimático de orixe fúnxico?

Biofuel. Cuestións de aplicación  

cuestións de aplicación da practica biofuel

Advertisement