Page 1

cdenvlanaken.be INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 13 - SEPTEMBER 2013

Na meer dan een halve eeuw‌

Stopzetting van het gesubsidieerd schoolbusvervoer Begin mei kwam Innesto, de vernieuwingsoperatie van CD&V, met het voorstel om de zomervakantie in te korten. Het is niet meteen een maatregel waarop schoolgaande jongeren zitten te wachten. Het onderstreept echter wel dat CD&V onderwijs belangrijk vindt. Ik kan dit gegeven enkel maar bevestigen. In de snel veranderende maatschappij is er een groeiende vraag naar hoogopgeleiden en technisch geschoolde mensen, dit werd onlangs nog duidelijk in het SALK-rapport waarin maatregelen werden geformuleerd om het economisch weefsel van Limburg te versterken. Naast de hoogopgeleiden is er uiteraard ook steeds vraag naar handvaardige, creatieve, verzorgende‌ mensen. Deze kunnen immers niet ontbreken in onze maatschappij. Waar ik enkel op wil wijzen is dat iedereen, volgens zijn capaciteiten, het beste moet halen uit de mogelijkheden die het onderwijs biedt. Met een gezonde dosis doorzettingsvermogen is veel mogelijk. Een goed diploma is vandaag immers meer dan ooit de basis voor de toekomst. Brecht Pelssers voorzitter JONGCD&V

Het leerlingenvervoer is door de huidige meerderheid van Open-VLD & sp.a/Groen afgeschaft. Niet zonder slag of stoot. De ouders startten een actiegroep en reageerden via een petitie (1.200 handtekeningen). De overhandiging tijdens de gemeenteraad van mei liep af met een sisser. Lees het hier, op pagina 4!


Stopzetting van het gesubsidieerd schoolbusvervoer Om spreekrecht af te dwingen tijdens de zitting van juni hebben de ouders een onderbouwd voorstel, ondertekend door 300 volwassenen, uitgewerkt. Zij waren zelfs bereid een hogere bijdrage te betalen (+50%) en wilden op een actieve manier het gebruik van de schoolbussen promoten. Achter de schermen begeleidde CD&V de ouders intens bij deze procedure. Tijdens de druk bijgewoonde gemeenteraad van juni stemde de voltallige meerderheid van Open-VLD & sp.a/Groen dit voorstel één na één, ijskoud weg.

geplande glorieuze evenementenhal. De meerderheid kiest duidelijk niet voor de veiligheid van kinderen en gezinnen.” De gemeenteraad van juni was hiermee één van de dieptepunten van de huidige liberaal-socialistisch-groene meerderheid. Dit dossier maakt, helaas op kap van ouders en kinderen, pijnlijk duidelijk hoe de machtsverhoudingen binnen het huidig bestuur liggen. Voor intern overleg of nuance is er geen plaats zolang Marino de plak zwaait. CD&V betreurt deze beslissing ten zeerste.

Raadslid Jean-Pierre Hermans: “Wij betreuren dat de meerderheid zelfs niet de moeite genomen heeft om de onderhandelingsmarge die er bestond, zowel bij de firma Heidebloem als bij de ouders zelf, uit te putten.”

Raadslid Marilyn Neven vult aan: “Het nodige bedrag voor de bussen, is nochtans peanuts in vergelijking met bepaalde onverantwoorde uitgaven waarvoor het bestuur wél geld blijkt te hebben, zoals de miljoenenkost van de

Meer informatie over dit dossier op onze website. Wenst u ook een probleem aan te kaarten bij het gemeentebestuur en is hulp welkom? Contacteer CD&V Lanaken.

Nieuw Zorgcentrum te Rekem In Oud Rekem komt een woonzorgcentrum met 86 wooneenheden (69 rusthuisbedden & 17 assistentiewoningen/serviceflats). Omdat Open VLD & sp.a/ Groen kiest voor megaprojecten en het OCMW te weinig armslag heeft om zelf woonprojecten te financieren is een dergelijk privé-project meer dan welkom. De nood aan o.a. woonzorgeenheden voor senioren is in Lanaken zeer groot en zal de volgende jaren significant stijgen. Een inhaalbeweging is een noodzaak en het gemeentebestuur speelt hierin een belangrijke rol. Wie wil niet waardig oud worden in zijn/haar vertrouwde omgeving? Momenteel heeft Lanaken een wachtlijst 4

Bert Paulissen en Liesbet Weerts in gesprek met Ernst Stefels, projectontwikkelaar

van meer dan 200 senioren voor een assistentiewoning van het OCMW. Het is onbegrijpelijk dat het Maaslands Huis, reeds jaren eigenaar van ‘het oude klooster in de Gasthuisstraat’ , tot op heden geen vergunning en garanties van het schepencollege heeft gekregen. Het blijft wachten op de realisatie van bijkomende assistentiewoningen. Private initiatieven moeten volgens CD&V

toegankelijk en financieel haalbaar zijn voor élke Lanakenaar. Onze OCMW-raadsleden zullen daarover waken. Bert Paulissen OCMW–raadslid en voorzitter CD&V Lanaken Liesbet Weerts ondervoorzitter CD&V Lanaken en inwoner Oud-Rekem


Van bib-bus naar boekenkist Samen met het schrappen van de schoolbussen zet Open VLD & sp.a/Groen ook het mes in het busvervoer van leerlingen naar de kinderboerderij, zwembad en bibliotheek. In 2008 beloofde schepen Marc Curvers bij het sluiten van de bibliotheken in Rekem & Veldwezelt dat het gemeentebestuur alle leerlingen van Lanaken maandelijks naar de bib zou vervoeren. Nu wordt die bus echter vervangen door een ‘boekenkist’ en is de beleving van de ‘boekerij’ verder weg dan ooit. Bart Gerets

Verenigingen betalen de rekening. Open-VLD Schepen Sofie Martens besliste om vanaf september verhoogde tarieven in te voeren voor de huur van gemeentelijke lokalen en materialen. Deze verhoging kan oplopen van 21% (bv. carnavalsbal: € 210 wordt € 253,50) tot 235% (bv. zumbalessen: € 16,50 wordt € 53,30 per les). De motivering van de schepen is dat de prijzen nog maar 2 maal geïndexeerd zijn in een periode van 20 jaar. Bijkomend stelt zij dat de prijzen in Lanaken laag zijn t.o.v. onze buurgemeenten. De CD&V leden van de vzw Gemeenschapscentra hebben hierbij hun bedenkingen:

Samenaankoop stookolie Het gemeentebestuur besliste om subsidies voor energiebesparende investeringen sterk terug te dringen. CD&V Lanaken neemt het initiatief om twee maal per jaar een samenaankoop van stookolie te organiseren (einde september & einde maart). In de week van 23 september ontvangt iedere inwoner een bestelbon met info en de vastgelegde literprijs voor leveringen vanaf 500 liter. Iedereen kan deelnemen. Lees de voorwaarden op www.cdenvlanaken.be. Schrijf je in op onze site en blijf via email op de hoogte van onze samenaankopen stookolie.

een vorm van subsidie beschouwd worden?” Dat tarieven niet eeuwig dezelfde kunnen blijven is vanzelfsprekend. CD&V Lanaken is voorstander van de invoering van een jaarlijkse indexering zodat huurders weten waar ze aan toe zijn.

Patricia Caubergh: “Gebruikers, veelal verenigingen en dus vrijwilligers, confronteren met plotse en forse prijsstijgingen is not done.” Bart Gerets: “De lokalen in onze buurgemeenten zijn niet expliciet duurder. In veel gevallen zijn ze goedkoper of zelfs gratis. Bovendien ontvangen de verenigingen in deze gemeenten een structurele werkingssubsidie. In Lanaken is dit niet omdat de ‘lage’ tarieven als 5


CD&V-leden brachten in juni een bezoek aan de CM-Thuiszorgwinkel in Hasselt. De winkel biedt een breed pallet aan kleine en grote hulpmiddelen die nodig zijn om thuis te kunnen genieten van kwaliteitsvolle zorg. De bezoekers kregen tekst en uitleg bij het gebruik van een eenvoudige ‘sokkenaantrekker’, incontinentiemateriaal tot de installatie van een keuken die in de hoogte verstelbaar is. Natuurlijk eindigde de leerrijke en gezellige trip naar Hasselt met een lekker stuk taart en koffie. Mariëlle Vankan Voorzitster Vrouw en maatschappij Lanaken

8

Wist je dat… ming op poten zal zetten.

… 1 op 5 kinderen met psychologische problemen kampt? Gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans berekende dat Vlaanderen slechts over 549 ziekenhuisbedden beschikt voor kinderen met psychologische problemen. Daarom pleit ze voor een uitbreiding van het hulpaanbod voor kinderen en jongeren met psychologische problemen. … in de toekomst elke persoon met een handicap een basisuitkering krijgt? Vera Jans schreef namens CD&V mee aan het nieuwe decreet dat deze hele hervor-

… het Vlaams meldpunt 1712 voor geweld en misbruik maandelijks een gemiddeld van 325 oproepen ontvangt? Na parlementaire vragen van Vera Jans zal het meldpunt uitgebreid worden met een publieksgerichte website en online hulpverlening via chat en e-mail om zo meer mensen te kunnen bereiken. … een Volkstuin wordt opgestart aan de voormalige lokalen van de Chiro Jongens in Lanaken? Vreemde plek aangezien het hier over zandgrond gaat. … ACW-Lanaken & kwb Rekem vorig jaar voorstelden om een volkstuin te starten op een gemeentelijk terrein aan jeugdhuis De Brik in Rekem? Dit werd afgekeurd ondanks de subsidies van Limburg.net en professionele ondersteuning vanuit kwb.

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

CD&V bezoekt thuiszorgwinkel in Hasselt

201309 cd&v direct  

Informatieblad CD&V lanaken

Advertisement