Page 1

ieper

Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 5 - oktober - november 2010

www.cdenv.be

Politiek is niets voor mij… Ik geloof er niet meer in… ze doen toch hun goesting! Alles is al beslist van op voorhand… Is dat wat u denkt als men u vraagt uw mening te geven over het plaatselijke beleid van uw gemeente? Of gelooft u dat uw opmerkingen, uw ervaringen toch nuttig en bruikbaar kunnen zijn voor onze plaatselijke politici?

Dag na dag staat het CD&V bestuur van Ieper voor de uitdaging om het beschikbare geld op de juiste manier te besteden. Om de juiste beslissingen te nemen. Daarvoor is dialoog met de inwoners van Ieper zeer belangrijk. CD&V Ieper heeft sinds jaren een sterke partijwerking. Ieperlingen kunnen op elk moment lid worden van onze partij. En toetreden tot het partijbestuur! Dit is een OPEN bestuur. Je kan lid worden zonder verkozen te worden. Een zestal keer per jaar komt het partijbestuur samen. De belangrijke beleidsbeslissingen worden daar toegelicht en besproken. Hoe zullen we de werking van ons containerpark uitbouwen? Welke diensten moeten hun onderdak vinden in het nieuwe cul-

tuur- en jeugdcentrum? Hoe zorgen we ervoor dat Ieper met zijn Flanders Field museum op de kaart blijft staan? Hoe zal het OCMW nog beter de kwetsbare senioren bereiken? In een open dialoog met de burgemeester en schepenen kunnen leden van CD&V hun mening kwijt: zij stellen de kritische vragen, vertalen de noden van de mensen uit hun straat, hun buurt, hun vereniging. Samen maken we keuzes. Niet alleen over de “grote projecten” maar ook over de beslissingen die gevolgen hebben voor het leven van elke dag. Ook uw mening interesseert ons. We zoeken mensen met zin voor initiatief, met verfrissende ideeën, met een visie op morgen. Vind je ook dat het anders

en beter kan, blijf niet aan de zijlijn staan maar gebruik uw stem, geef uw mening, discussieer en denk actief mee over het beleid in uw buurt en in uw gemeente. Politiek moet zich in alle straten afspelen, concreet én voelbaar. Nergens anders bepalen de leden zo sterk de standpunten van hun partij als in CD&V. Maar het kan ook met actie zijn: als lid kan je meehelpen bij het verdelen van een folder, bij het zetten van een bord of in stilte vrienden en buren overtuigen van ons verhaal. U bepaalt mee de sterkte van onze partij! Aarzel niet en durf lid worden van CD&V Ieper. Wij kijken er al naar uit! Katrien De Beule Voorzitter CD&V Ieper

Lees meer getuigenissen van CD&V-leden, hier op pagina 4.


Ik kies voor CD&V Mathieu Derez, lid sinds 2009 Mathieu Derez, 24 jaar, wonende te Ieper. Mathieu is werkzaam als CM-consulent en is ongehuwd. Waarom koos je voor CD&V? Ik voelde me onmiddellijk thuis in het verhaal van CD&V. De partij boezemt vertrouwen in met een sterke visie, sterke mensen en een sterk programma. Met aandacht voor waarden als menselijkheid, verdraagzaamheid en gelijke kansen is CD&V een echte volkspartij. Uit respect voor voortrekkers als Paul Breyne, Yves Leterme en Jan Durnez, die Ieper naar een hoger niveau hebben getild, wil ik met dezelfde waarden helpen bouwen aan de groei van onze samenleving. Hoe overtuig je mensen voor CD&V? CD&V bouwt aan een maatschappij waarin mensen zichzelf terugvinden.

Elke mens telt en krijgt gelijke kansen om te participeren aan de samenleving, om mee te doen en mee te tellen. In tijden van crisis biedt de partij een houvast en straalt ze vertrouwen uit. Wie voor CD&V kiest, kiest voor de ‘rustige vastheid’ zonder risicovolle avonturen en voor een antwoord op de problemen en zorgen van nu en later. Welke toekomst is er weggelegd voor onze partij (Ieper en nationaal)? Ondanks de nationale verkiezingsnederlaag van 13 juni blijft CD&V een onmisbare speler in de hervorming van de staat naar een sterkere autonomie voor de deelstaten. Het aanhouden van de vertrouwde inhoudelijke lijn, een versterking van de economie met aandacht voor de zwakkere, komt ook de toekomstige generaties ten goede. In Ieper bewees CD&V als vertrouwde meerderheidspartij reeds in het verleden haar kwaliteiten. Ieper wordt

goed bestuurd. Het bouwbeleid en de algemene verfraaiing van de stad zijn hier mooie bewijzen van, maar vooral ook de tevredenheid en het thuisgevoel van de mensen die er wonen. Ook in de toekomst blijft CD&V volgens mij deze leidersrol in Ieper op zich nemen.

Stefaan Williams Stefaan is reeds een 10-tal jaar lid (met lidkaart). Hij steunde en volgde de partij voordien reeds geruime tijd. Waarom koos je voor CD&V? Voornamelijk omdat er een aantal mensen actief waren in de CD&V (CVP) die van aanpakken wisten (zowel lokaal als nationaal), maar dat dan wel deden op een manier die rekening hield met het compromis zodat IEDEREEN er op termijn beter van werd. Hoe overtuig je mensen voor CD&V? Ook nu nog is de CD&V de enige partij die garanties bied aan alle mensen dat er “gezonde, correcte” beslissingen worden genomen. zodat de toekomst van iedereen maar ook die van onze kinderen er misschien toch niet zo slecht zal uitzien. Ook het feit dat onze partij sterke figuren heeft (ook in Ieper) 4

die die toekomst veilig moeten en kunnen stellen. Welke toekomst is er weggelegd voor onze partij (Ieper en nationaal)? Nationaal moeten we zeker proberen om opnieuw de grootste partij te worden zodat we opnieuw als “karrestrekkers” het beleid kunnen sturen. In Ieper moeten we er zeker in slagen

de absolute meerderheid te behouden. Met de juiste mensen, op de juiste plaatsen zou dit, gezien de realisaties die het huidige bestuur opnieuw doet, geen probleem mogen zijn. Zolang we weten en beseffen dat we een brede laag van de bevolking vertegenwoordigen en al die lagen voldoende spreek- en beslissingsrechten geven blijft de CD&V in Ieper de partij van de Ieperling. .direct  Informatieblad CD&V


Raphael Matthijs, lid sinds 1984 Raphael is 66 jaar, gepensioneerde en woont in Ieper, samen met Marijke Schotte. Waarom koos je voor CD&V ? Ik koos voor CD&V omdat het een geloofwaardige partij is die zich voor iedereen inzet en zeer toegankelijk is. De partij zet zich sterk in voor ouderen en dat vind ik belangrijk. Ikzelf ben daarom ook plaatselijk voorzitter van de CD&V senioren groot Ieper sinds 2005, en regiovoorzitter senioren Westhoek sinds 2009. Het is een sterk engagement. Onder mijn voorzitterschap is het ledenaantal gestegen van 52 naar 203 leden. Hoe overtuig je mensen voor CD&V ? Ik overtuig ze door -  mij in te zetten voor de senioren (bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit) -  oprecht naar hen te luisteren en goed te conserveren, -  eerlijkheid hoog in het vaandel te

voeren en de zaken te zeggen zoals ze zijn, -  luisteren naar opmerkingen en tips om zo de mensen hun grieven door te geven aan het bestuur. Welke toekomst is er weggelegd voor onze partij (Ieper en nationaal) ? Nationaal: Na de grote nederlaag bij de laatste verkiezingen (met Ieper en WestVlaanderen als uitzondering) moeten we ons bezinnen en nadenken over de reden hievan. Hierbij wil ik ook ogenblikkelijk aanstippen dat Yves Leterme nooit een kans heeft gekregen om zijn kwaliteiten naar buiten te brengen ondanks het feit dat hij een heel bekwame politicus is.

Plaatselijk: Er is een heel grote toekomst weggelegd voor onze partij omdat we beroep kunnen doen op jonge en bekwame mensen in het bestuur. Ik denk hierbij aan Domnique Dehaene en anderen.

We moeten in de toekomst onderandere streven naar beter openbaar vervoer en mobiliteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een goede toekomst is voor onze partij als we verderzetten wat we onlangs konden realiseren: -  een nieuw cultureel centrum -  nieuwe bibliotheek -  stadsvernieuwing en verfraaiing -  Herinrichting Diksmuidsestraat, Capucienenstraat….

Container- en groenpark worden diftarpark Sinds kort is één en ander veranderd aan de inzamelwijze op het container- en groenpark in Ieper. Vanaf 1 juli is het groenpark naar de Bargiestraat 8 (nabij de composteringsinstallatie van IVVO) verhuisd en werd het huidige containerpark langs de Pilkemseweg opgesplitst in twee zones: één voor gratis en één voor betalend afval. Het stadsbestuur wil immers blijven streven naar een maximaal gewicht aan restafval van 100 kg per inwoner door ondermeer het promoten van afvalvoorkoming en doorgedreven selectieve inzameling.

jaargang 10 - nr. 5 - oktober - november 2010

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ vormt een doelgerichte invulling van het stedelijk afvalbeleid en is verankerd in het Vlaamse milieubeleid. Het diftarprincipe betekent dat men betaalt voor bepaalde afvalfracties. Diftar staat immers voor geDIFferentieerde

TARifering, en betekent dat voor bepaalde afvalfracties, die een zware milieu- en financiële kost vormen, een retributie word gevraagd. Deze retributie is lager dan de werkelijke kostprijs voor het stadsbestuur. (vervolg lees p.8) 5


(vervolg van p.5) Een aantal afvalsoorten worden betalend. Eerder was dit al het geval voor PMD, restafval en GFT dat aan huis opgehaald wordt. Het is logisch dat dit principe wordt doorgetrokken naar het groen- en containerpark. Bedoeling is dat het afval aangeboden op het containerpark maximaal gesorteerd wordt, want de meeste afvalfracties zijn nog steeds gratis aan te voeren. Op die manier worden de kosten van de afvalverwerking ook eerlijker verdeeld, en bij de invoering van het diftarpark werd de forfaitaire gemeentelijke milieubelasting dan ook afgeschaft. Retributie volgens het diftar-principe is een eerlijk systeem. Wie veel afval aanbiedt, betaalt meer dan wie weinig afval aanbiedt. Door het wegen van het afval is er geen discussie meer mogelijk: een kilo is een kilo. Meten volgens volume zoals in het verleden, zorgde geregeld voor meningsverschillen. Ook is uit onderzoek gebleken dat mensen na het invoeren van diftar vaak minder afval aanbieden. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze bewuster inkopen doen, hun afval beter scheiden of thuis gaan composteren. Daardoor daalt de hoeveelheid ongescheiden afval die verwerkt moet worden. Door dit principe ook op het container- en groenpark toe te passen voor bepaalde afvalstoffen (grofvuil, houtafval, bouw- en sloopafval, cementgebonden asbestafval en tuinafval) wordt de burger gestimuleerd om afvalstoffen in de eerste plaats maximaal te voorkomen. Steden en gemeenten dienen er over

te waken dat de wettelijk opgelegde doelstellingen inzake recyclage gehaald worden. Op het containerpark worden alle selectieve fracties aanvaard. Daar moet permanent gewaakt worden over de kwaliteit van de selectief ingezamelde fracties. Het recyclageproces en het aanmaken van nieuwe grondstoffen hangt immers grotendeels af van de zuiverheid van de aangebrachte goederen. Dit brengt echter ook steeds strengere milieunormen en stijgende kosten voor afvalverwerking met zich mee. De totale kostprijs voor de afvalinzameling en -verwerking in Ieper bedraagt ongeveer 2.000.000 euro. Steeds vaker wordt om deze stij-

gende kosten op te vangen een beroep gedaan op het systeem van ‘de vervuiler betaalt’, waarbij een deel van de financiële verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de voortbrenger; wie meer vervuilt, betaalt meer. Niet alle recycleerbare fracties worden echter aangerekend! Er wordt met een betalend en een niet-betalend circuit gewerkt. Met het invoeren van het diftarsysteem werd meteen ook een sociale correctie ingevoerd met een vrijstelling of een tegoed dat per inwoner wordt toegekend. Wie kleine hoeveelheden afval produceert ,zal dus niet hoeven bij te betalen; wie meer afval produceert zal ofwel meer betalen ofwel alternatieven moeten zoeken.

colofon .direct: Informatieblad van de CD&V hoofdredacteur: Stefaan Deleeck verslaggever ter plaatse: Alexander Degroote mailadres: Alexander.degroote@gmail.com fotografie: Daniël Rys verantwoordelijke uitgever: Pieter Demeester re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT

8

.direct  Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 5 - oktober - november 2010

CD&V Direct Ieper  

Oktober - November 2010