Page 1

it p n e nd a l e t t a pl n e p e r inbeg


pit n e d n a plattel epen inbegr

… de visie van CD&V op de toekomst van Heist-op-den-Berg “Platteland met pit in de kern” is voor CD&V geen loze slogan. Het is een echte toekomstvisie. De eerste lijnen hiervan zijn in de voorbije legislatuur uitgezet door onze mandatarissen. Dit willen we in de toekomst samen verder vorm geven. CD&V wil op lange termijn Heist verder uitbouwen als regionaal centrum. Dit met behoud van het landelijk karakter. Hierbij willen we enerzijds het centrum versterken met stedelijke infrastructuur, afgestemd op de noden van de streek. Anderzijds willen we de open ruimte beschermen en de eigenheid van elk kerkdorp bewaren.


De uitbreiding van het cultuurcentrum, de uitbouw van het sportcentrum, de uitbreiding van de academie, de openstelling van kasteelpark Hof ter Laken in Booischot, Heist Zomert, Hestival, de landbouwdag, het verbeteren van het fiets-padennetwerk, kernvernieuwing van de kerkdorpen, ‌ kaderen in dit project. In dit boekje vind je 15 prioriteiten van ons programma voor de volgende legislatuur. Ons volledige programma vind je terug op www.cdenv-heist-op-den-berg.be! We nodigen je graag uit om samen met ons deze visie om te zetten in realiteit. Breng op 14 oktober je stem uit op CD&V. Bedankt! CD&V Heist-op-den-Berg


DORPSKERNEN Alle dorpskernen tellen mee voor CD&V! CD&V wenst aantrekkelijke en nette dorpskernen met behoud van hun typische kenmerken. Voor Itegem, Pijpelheide en Wiekevorst is de herinrichting gepland.

đƫ #+! !ƫ2!.%* %*#!*ƫ 01//!*ƫ !ƫ'!.' +.,!*ƫ !*ƫ$!0ƫ!*0.1) đƫ 2!.%* %*#!*ƫ)!0ƫ/00%+*Čƫ/$+(!*ƫ!*ƫ%* 1/0.%!,.'ƫ đƫ 2++.6%!*%*#!*ƫ2++.ƫ!('ƫ '!.' +.,

đƫ /,+.0%*"./0.1011. đƫ #.+!*.1%)0! đƫ /,!!(0!..!%* đƫ "!!/06(ƫ3.ƫ !ƫ&!1# ƫ '*ƫ"1%2!*


CENTRUM CD&V heeft een plan voor het centrum! Met het masterplan wil CD&V een visie vastleggen voor de ontwikkeling van het centrum. Het centrum moet stedelijke voorzieningen bieden voor de hele regio. Het openbaar domein moet kwaliteitsvol ingericht worden, aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.

đƫ !.#/0.0ƫ!*ƫ+)#!2%*#ƫ đƫ ,.'%*#ƫ1(011.!*0.1)ƫ+)2+.)!*ƫ0+0ƫ 1(011.,(!%* đƫ 3%*'!(/ƫ!*ƫ$+.!ƫ đƫ !2!*!)!*0!* đƫ #.0%/ƫ,.'!.!*ƫ!*ƫ .* ,.'%*#/


PLATTELAND CD&V kiest voor platteland met pit! Heist is buiten het centrum en de woonkernen een uitgestrekte plattelandsgemeente met veel open ruimte. CD&V wil dit zo houden. De landbouwers zijn de eerste gebruikers van die open ruimte.

Ä‘ĆŤ 2+( +!* !ĆŤ.1%)0!ĆŤ (* +13!./ Ä‘ĆŤ !2!*3%$0ĆŤ(* +13ÄŒĆŤ *011.ĆŤ!*ĆŤ+/ĆŤ Ä‘ĆŤ !0!2((!%ĆŤ0+!#*'!(%&'ĆŤ 2++.ĆŤ.!.!0%! Ä‘ĆŤ 2!.!#0!*ÄŒĆŤ!.#+/ÄŒĆŤ +"ĆŤ0!.ĆŤ '!*ÄŒĆŤ!ĆŤ +.!*ĆŤ!*ĆŤ100!+//!*ĆŤ +*03%''!(!* Ä‘ĆŤ Ăź!0/ÄĄĆŤ!*ĆŤ3* !(3!#!* Ä‘ĆŤ ,(00!(* /ĆŤ0+!.%/)!ĆŤ


30/50/70 INBEGREPEN CD&V kiest voor het STOP-principe! CD&V wil een verkeersveilige gemeente voor jong en oud. Onze visie om dit te realiseren is het STOP-principe: Stappers, Trappers en Openbaar vervoer gaan voor op Personenwagens.

đƫ #+! ƫ+* !.$+1 !*ƫ ü!0/, !* đƫ 2!%(%#!ƫü!0/.+10!/ƫ!*ƫ +2!./0!!',(0/!* đƫ 2!%(%#!ƫ/$++(ġƫ +)#!2%*#!*

đƫ ăƫ/*!($! !*čƫăĀČƫĆĀƫ!*ƫ ĈĀƫ')ĥ1ƫ đƫ #+! !ƫ1/2!.%* %*#!*ƫ ++.ƫ$!!(ƫ !ƫ#!)!!*0!


FIETSPADEN CD&V wil veilige ďŹ etspaden! CD&V zal de fietspaden langs gemeentewegen verbeteren, vernieuwen en aanpassen aan het snelheidsregime. Dankzij de meetfiets beschikken we nu over alle noodzakelijke informatie.

Ä‘ĆŤ Ăź!0/, !*ĆŤ/*!!132.%&ĆŤ %*ĆŤ !ĆŤ3%*0!.

Ä‘ĆŤ 2.%&(%##!* ĆŤĂź!0/, ĆŤ (*#/ĆŤ !ĆŤÄ Ä€

Ä‘ĆŤ !3!#3%&6!. ĆŤĂź!0/*!03!.'

Ä‘ĆŤ Ăź!0/+/0. !ĆŤ*/0ĆŤ /,++.3!#

Ä‘ĆŤ Ăź!0/2!.%* %*#!*ĆŤ2*ĆŤ +.,/'!.*!*ĆŤ*.ĆŤ/00%+*ÄŒĆŤ/$+(!*ĆŤ!*ĆŤ%* 1/0.%!,.'

Ä‘ĆŤ Ăź!0/2!.%* %*#ĆŤ ++.$!!*ĆŤ !ĆŤ!0!2((!%


VEILIGHEID CD&V wil dat elke Heistenaar zich veilig voelt! Een veilige gemeente betekent voor CD&V een politiekorps dat beschikbaar is voor de inwoners, maar ook ingrijpt indien nodig. Veiligheid betekent voor CD&V naast politie ook brandweer en ambulancedienst.

đƫ (13ƫ+,ƫ/0.0 đƫ %*.',.!2!*0%! đƫ 2'*0%!0+!6%$0 đƫ ,.!2!*0%!2!ƫ)!.Ě/ƫ đƫ Ăą1ƫ+,ƫĂą1ƫ!)* !ƫ 6%!'!*3#!* đƫ !%/0/ƫ *0!.2!*0%!ƫ !)ƫĨ ĩ đƫ .* 3!!.ƫ+2!.(ƫ/*!(ƫ 0!.ƫ,(0/!


DUURZAAMHEID CD&V maakt van Heist een duurzame gemeente! We moedigen inwoners aan om het energieverbruik van hun woning te verminderen, maar CD&V geeft duurzaamheid een ruimere invulling dan dat. Kansarmen kansen geven met de vrijetijdskaart of maatregelen nemen om ouderen langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen is voor CD&V ook duurzaamheid.

đƫ *"+,1*0ƫ 11.6)ƫ +13!*ƫ!*ƫ2!.+13!*

đƫ #!)!!*0!ƫ(/ƫ2++.!!( "1*0%!

đƫ /1/% %!ƫ2++.ƫ%/+(0%!

đƫ %*.%$0%*#ƫ+,!*.ƫ +)!%*

đƫ "%.0. !ƫ#!)!!*0!

đƫ )+#!(%&'$! !*ƫ(0!.*0%!2!ƫ!*!.#%!


WONEN CD&V zorgt dat het goed wonen is in Heist! CD&V wil betaalbare bouwgronden en voldoende sociale woningen in Heist. Duurzaam bouwen en levenslang wonen zijn de pijlers van ons woonbeleid. Nieuwe huizen moeten energiezuinig worden gebouwd. Voor wie niet langer in de eigen woning kan blijven wonen, zijn meer woonvormen met ondersteuning nodig.

đƫ 2+( +!* !ƫ2++.6%!*%*#!*ƫ%*ƫ((!ƫ3++*'!.*!* đƫ %*"+,1*0ƫ 11.6)ƫ +13!*ƫ!*ƫ2!.+13!* đƫ #.+* ƫ!*ƫ,* !*!(!%

đƫ '*#+!.+!3+*!* đƫ 6+.#3+*%*#!*ƫ!*ƫ/!.2%!"(0/ đƫ /+%(!ƫ)%4


WERK CD&V zet in op werk in eigen streek! CD&V steunt alle lokale ondernemers: zelfstandigen en middenstanders, boeren, KMO’s en grote bedrijven. Zij creÍren werk en welvaart. CD&V pleit voor regelmatig overleg tussen gemeente en ondernemers via de KMOambtenaar.

Ä‘ĆŤ 2+( +!* !ĆŤ'2!(/ĆŤ2++.ĆŤ '(!%*!ĆŤ Äš/ĆŤ%*ĆŤ%* 1/0.%!6+*! Ä‘ĆŤ !0!.!ĆŤ2!.%* %*#ĆŤ)!0ĆŤ !$!(!*ÄŒĆŤ*03!.,!*ĆŤ !*ĆŤ.1//!( Ä‘ĆŤ *%!13!ĆŤ0+!#*#/3!#ĆŤ 2++.ĆŤ%* 1/0.%!6+*!ĆŤ*ĆŤ %+( Ä‘ĆŤ $!.%*.%$0%*#ĆŤÄ Ä€ Ä‘ĆŤ .!(%/0%!ĆŤ2.$0.+10! Ä‘ĆŤ *(!#ĆŤ++/0!(%&'!ĆŤ .+* 3!#


JEUGD Jeugdbeleid blijft voor CD&V een prioriteit!

đƫ "%**%p(!ƫ!*ƫ)0!.%p(!ƫ +* !./0!1*%*#ƫ2++.ƫ &!1# 2!.!*%#%*#!*ƫ!*ƫ &!1# " !(%*#!*

Bij jeugd denkt CD&V aan veel verschillende initiatieven waarbij de inspraak van de jeugdraad centraal staat. Jeugdbeleid moet afgestemd zijn op zowel de jongeren als de kinderen.

đƫ "1%")+#!(%&'$! !*ƫ%*ƫ !ƫ2!./$%((!* !ƫ'!.'+.,!*

Hierbij hebben we met CD&V extra aandacht voor kansarmen voor wie wij drempels verlagen met de vrijetijdskaart. Zodat iedereen kan deelnemen.

đƫ ,.+#.))ƫ+,ƫ)0ƫ 2*ƫ'%* !.!*ƫ!*ƫ&+*#!.!*ƫ%*ƫ$!0ƫ1(011.!*0.1)

đƫ .!.!0%!ƫ)+#!(%&'$!!* đƫ !2!*!)!*0!*

đƫ /,+.03!'!*ƫ0%& !*/ƫ !ƫ /$++(2'*0%!/ đƫ /,!!(,(!%*ƫ!*ƫ/,!!(1/ đƫ #.!(,/ đƫ *%!13!ƫ)! %ƫ%*ƫ %!*/02!.(!*%*#ƫ


SENIOREN CD&V wil een passend beleid voor senioren! De senioren zijn in Heist een specifieke groep met uiteenlopende interesses en wensen. Het seniorenbeleid moet daarop inspelen. De seniorenraad en de seniorenconsulent zullen dat seniorenbeleidsplan opmaken. Participatie is voor CD&V het basisbegrip: alle senioren, actief en niet-actief, moeten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

đƫ 2.%&!ƫ0%& đƫ 3+*!* đƫ %!*/02!.(!*%*# đƫ 6+.# đƫ #!6+* $!% ƫ đƫ )+%(%0!%0


SOCIAAL  ĆŤ CD&V is sociaal! CD&V wil iedereen kansen geven. Elk individu moet kunnen deelnemen aan het sport-, cultuur- en verenigingsleven. Eventueel met de hulp van een vrijetijdskaart.

Ä‘ĆŤ +,.%$0%*#ĆŤ2*ĆŤ!!*ĆŤ /+%(ĆŤ$1%/ĆŤ+,ĆŤ !ĆŤ ,(0/ĆŤ2*ĆŤ !ĆŤ$1% %#!ĆŤ  ÄĄ#!+13!*ÄŒĆŤ !!*ĆŤ!$0!ĆŤ/+%(!ĆŤ ),1/ĆŤ Ä‘ĆŤ .!#%//!1.ĆŤ2*ĆŤ/+%(!ĆŤ 0!3!.'/0!((%*# Ä‘ĆŤ )! !3!.'!./ĆŤ!*ĆŤ2.%&3%((%#!./ĆŤ+,(!% !*ĆŤ+)ĆŤ /%#*(!*ĆŤ+,ĆŤ0!ĆŤ2*#!*


SPORT CD&V vindt sport belangrijk! Naast cultuur zet CD&V ook volop in op sport en recreatie. De nieuwe sporthal aan de Lostraat is de eerste stap naar een groot sport- en recreatiepark dat loopt tot aan de spoorweg en het Hof van Riemen. Hierin krijgt het toekomstige zwembad ook een plaats.

đƫ %*0!*/%!2!.ƫ+2!.(!#ƫ 01//!*ƫ2!./$%((!* !ƫ (1/ đƫ 2+( +!* !ƫ/,+.0%*"./0.1011.ƫ%*ƫ!('!ƫ !!(#!)!!*0! đƫ &!1# +,(!% %*#!*ƫƫ +* !./0!1*!* đƫ /1/% %!/ƫ2++.ƫġ/,+.0!*


HEIST LEEFT CD&V maakt van Heist een levende gemeente! Heist-op-den-Berg leeft, sport of cultuur, voor jong en oud. In alle woonkernen zijn vele verenigingen actief, gedragen door honderden vrijwilligers. Altijd is er ergens in de gemeente wat te doen,voor CD&V verdient elk initiatief dat mensen samen brengt, steun.

đƫ +.,/'!.)%//!* đƫ /0.0"!!/0!*

đƫ (* +13 #

đƫ 3%&'.!1!/

đƫ . !.%&

đƫ !%/0ƫ6+)!.0

đƫ !%/0/!ƫ,%&(

đƫ !/0%2(

đƫ !2!*!)!*0!*ƫ2*ƫƫ !%/0/!ƫ2!.!*%#%*#!*

đƫ /1,!.2(%!#


ONDERWIJS CD&V zet in op onderwijs! Het onderwijsaanbod, in alle kernen en in het centrum, bepaalt mee de aantrekkelijkheid van onze gemeente. De gemeente heeft een eigen inbreng met de gemeentelijke academies, twee basisscholen en het cursuscentrum.

CD&V pleit voor nog intensere samenwerking tussen alle scholen en academies, bibliotheek, cultuurcentrum, sportdienst, politie en andere gemeentelijke diensten. Wij zorgen voor begeleidende maatregelen.

đƫ ġ/$+(!* đƫ '%* !.+,2*#ƫ*%&ƫ !('!ƫ/$++( đƫ 2!%(%#!ƫ/$++(+)#!2%*# đƫ 2!%(%#!ƫ/$++(.+10!/


en d u o v n ee e ambiti

Tenslotte is “Het platteland met pit in de kern” gaandeweg uitgegroeid tot veel méér dan een schoonheidsideaal, een verkiezingsprogramma, een beleidsnota en een publiciteitsslogan. Het is nu een soort filosofie geworden die uitgaat van de overtuiging dat de weg naar de toekomst voor onze gemeente een dubbele opdracht inhoudt: het behoud van het duidelijke, overzichtelijke, groene, landelijke gegeven van onze gemeente en het uitbouwen van Heist tot een belangrijke kern die alles in zich heeft om haar bijna 41.000 inwoners te bedienen en die aantrekkelijk is voor de bredere regio. Een filosofie dus waarin een streven naar landelijke eenvoud wordt verzoend met het koesteren van ambitie om ook bovenlokaal een rol te spelen.


”Platteland met Pit” is beeldspraak geworden voor een combinatie van eenvoud en ambitie. Een combinatie waarin deze heerlijke gemeente meesterlijk gaat lukken door het uitspelen van haar allergrootste troef: de alomtegenwoordige kunst en cultuur. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Groot zijn in eenvoud vraagt immers pas écht meesterschap! U kan rekenen op het meesterschap van CD&V. Luc Vleugels Lijsttrekker


en pit d n a l platte repen inbeg

!.'%!6%*#/ .1'3!.'ċƫ ċċčƫ*/ƫ+,,!*/Čƫ!/0!.(+/!/0!!*3!#ƫĂăČƫĂĂĂĀƫ!%/0ġ+,ġ !*ġ!.# #!,.%*0ƫ+,ƫāĀĀŌƫ #!.!5(!!. ƫ,,%!.

Programmapocket  

Belangrijke thema's waar de Heistse christendemocraten in de toekomst (verder) willen aan werken.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you