Page 1

Thuisin

BLANKENBERGE & UITKERKE VERKIEZINGSPROGRAMMA CD&V BLANKENBERGE-UITKERKE

6

visies doelen zetels jaar beleid

Lijsttrekker Brigitte Monbaliu


Voor onze stad

Wat in het stadhuis gebeurt, heeft invloed op ons allemaal. Beslissingen hebben visie nodig. Niet scoren op korte termijn maar beslissingen nemen op lange termijn.

Beste inwoner, Voor een politicus is elke verkiezing belangrijk, zegt men. Waarom? Omdat het de hoogdag is van onze democratie. U kan op die dag het gevoerde beleid van een politicus/politieke partij beoordelen. Maar u moet op die dag ook het doel van een politicus/politieke partij beoordelen. WAT HEBBEN ZE GEDAAN, WAAR WILLEN ZE NAARTOE? Wat hebben we gedaan? Wat het gevoerde beleid betreft denk ik te mogen stellen dat we, ondanks ons beperkt gewicht in de coalitie, onze stempel konden drukken. Ons toeristisch beleid dat hoog gewaardeerd wordt in benchmarkstudies en ons jeugdbeleid, met meer dan 3,5 miljoen euro investeringen, mogen toch gezien worden als niet te onderschatten realisaties. Daarnaast hebben we als CD&V nooit geaarzeld om onze relaties met de hogere beleidsorganen aan te spreken om lokale dossiers erdoor te krijgen. Waar willen we naartoe? Voor U is elke dag belangrijk, beseffen wij. Daarom hebben we er de nodige tijd voor uitgetrokken om te luisteren naar uw noden, vragen, bekommernissen en problemen. Weken na elkaar zijn we op pad getrokken met onze groep, op huisbezoek in Blankenberge en Uitkerke. Enkel op deze manier kan een politicus de mensen op een volwaardige manier vertegenwoordigen door te weten wat er leeft bij de mensen. Precies daarom zijn wij blij u dit magazine, deze “Ampersand”, aan te bieden. Het teken “&” bestond oorspronkelijk uit de letters et, wat Latijn is voor “en”. Dat teken vertaalt exact wat dit programma is. Een verhaal dat we samen schreven. Met als voornaamste uitgangspunt de komende jaren een gericht beleid voeren, wat leeft bij de mensen, wat leeft er in uw buurt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in deze stad.

Visie in & ron d het stadhuis

1. Een gezonde stadskas is de basis voor onze beleidsinitiatieven.

4. Verschillende openbare domeinen beter laten aansluiten en zo meer groene Wij willen blijven werken aan een soliede financi- ruimte creëren. ële positie. Het korte voordeel van leningen wordt overschaduwd door de jarenlang terugkerende kost. Minder leningen leggen minder lasten op de toekomstige generaties

2.

Zoals het plein voor het stadhuis integreren in het kerkplein maar ook meer groen op andere plaatsen in de stad.

Meer doen met minder, uitzoeken welke diensten kunnen functioneren via inter- gemeentelijke samenwerkingen zoals nu reeds voor de huisvuilophaling e.a.

Alle diensten die betrekking hebben met “sociale zaken” centraliseren. Eén centraal aanspreekpunt in het sociaal huis, op één locatie , onder één dak. Ook andere diensten moeten we bundelen, om de kosten te reduceren en efficiënter te werken. Simulatie rondom het stadhuis

5. Meer bewonersparkeren, meer parkeer plaatsen voor bezoekers aan stadhuis en rond de kerk. 6. Het jeugdhuis is en blijft een belangrijke prioriteit voor de CD&V.

Ook als ’t stormt! Beleid voeren is verantwoordelijkheid durven te nemen, ook in minder goede tijden. Gaan we moeilijke tijden tegemoet? Wie zal het zeggen? “Ja” zeggen zou mensen nodeloos verontrusten, “neen” zeggen zou mensen een rad voor de ogen draaien. Wat ik wel kan zeggen, is dat CD&V uw garantie is. Uw garantie als Goede Herder die de schapen niet in de steek laat zodra er een wolf aankomt.

In de komende legislatuur willen we de laatste stap zetten naar de realisatie ervan.

Maar om het in zeetermen te zeggen: Ook als ’t stormt, iedereen blijft bij ons aan boord. VOOR ONZE STAD! Sandy Buysschaert Voorzitter CD&V Blankenberge-Uitkerke 0486/62 02 53, sandybuysschaert@telenet.be

COLOFON Meer info over ledenrelaties bij CD&V? Contact via leden@cdenv.be of 02 238 38 32 Verantwoordelijke leden CD&V: Brecht Grieten Directeur communicatie en beweging CD&V: Annemie Lemahieu Redactiecomité: Peter Poulussen, Niko Gobbin, Steffen Van Roosbroeck, Tine Vandecasteele, Stefaan Deleeck, Tinneke Huyghe, Yves Bousen, Cecile Segers Verantwoordelijke postbestanden: Pascal Laseur Vormgeving: Joost Bresseleers (Studio89) & www.luna.be Fotografie: Marc Wallican, Lieven Vanassche, Bart Dewaele Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Re(d)actieadres: Wetstraat 89, 1040 Brussel – leden@cdenv.be

Norbert Wallaert, Ilya Aerts, Brigitte Monbaliu, Hubert Dufour, Jean-Christophe Schamp, Sandy Buysschaert

3. CD&V wil een verenigingsloket oprichten waar uw vereniging, sportclub of vrijwilligersorganisatie terecht kan voor informatie, en administratieve ondersteuning. Bijzondere aandacht geven aan een permanent overleg tussen gemeente, middenstand/ondernemers. Jan De Soete en Lindsay Goethals


Visie voor dorpskom Uitkerke

Visie voor het strand en centrum Het strand en centrum, met plaatsen voor actie, beleving, rust en genieten. Bruisend en actief, fris en dynamisch.

Uitkerke en Blankenberge hebben een eigen dynamiek en vragen dan ook een visie op maat, met een versterking van de gezellige dorpskom van Uitkerke .

3. Boodschappen doen, kinderen naar school of opvang brengen, het moet allemaal vlug gebeuren. We willen het aantal kortparkeerplaatsen ook uitbreiden.

1. Leopold III plein hertekenen en versterken als verzamelplaats, geen doorgangsplein. Een plein dat bruist vol amusement en horeca. Een evenementenplein met grote terrassen. 2. Herlokalisatie van het VVV-kantoor moet een open, groene ruimte mogelijk maken.

4. Meer bewonersparkeren, ook in andere wijken van Uitkerke en onze stad. 5. Structurele oplossing voor de Zinderdreef. Kinderen en volwassenen uit de wijken langsheen de Lissewegestraat een vlotte weg aanbieden naar de scholen en de dorpskern Uitkerke.

Annemie Lamote-Pirlet, Ria van de Ven, Norbert Wallaert, Sophie Van Kerckhove, Ignace Lauwagie, Anne Vileyn-Vanhove, Sandy Buysschaert en Trees Vankersschaever

Simulatie dorpskern Uitkerke 1. CD&V wil impulsen geven aan ambacht -en buurtwinkels en kleine zelfstandigen ondersteunen. Herwaardering via promotiecampagnes, stimulansen via een buurtwinkelwaardebon.

3. Meer esthetiek bij architectuur, vooral in het centrum maar ook op andere plaatsen. Kwaliteitsvolle diversiteit in het straatbeeld moet onze stad uniek maken. Een lokale architectuurprijs invoeren. Johan Blomme, Laurette Hinderyckx en Herbert Callewaert 6. Een verhoogde leefbaarheid met meer groen en open ruimte. Via kleine, goedkope ingrepen willen we in de Kerkstraat een laaneffect nastreven.

Yvette Vandousselaere-Aers, Johan Blomme, Arlette Vervaecke 2. Meer fietssuggestie-stroken en waar mogelijk vrijliggende fietspaden. De belangrijke punten in onze stad vlot en veilig met elkaar verbinden.

4.

Inbreiding in plaats van uitbreiding! Investeren in onze binnenstad door wijken en straten te herwaarderen. Als overheid het voortouw nemen, via subsidies, via reglementering, en via de Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Sandy Buysschaert, Anne Vileyn-Vanhove, Annemie Lamote-Pirlet, Ria van de Ven, Ignace Lauwagie, Trees Vankersschaever en Sophie Van Kerckhove

5. Verhogen van de financiĂŤle impulsen in bepaalde wijken van de stad om daar meer vaste bewoning te creĂŤren. Zeker in het centrum. 6. Een jaarlijks Europees feest zorgt voor uitstraling van Blankenberge in het buitenland. Via stedenbanden of jumelages met een stad of gemeente in elk Europees land, willen we een echte Europese stad worden.


Visie voor het strand en centrum

Visie voor een groene buffer 2. Landbouwers ondersteunen bij het diversifiëren in hun bedrijvigheid. Aanzetten om kwalitatieve bed-and breakfast initiatieven en hoevetoerisme te voorzien.

Het strand en centrum, met plaatsen voor actie, beleving, rust en genieten. Bruisend en actief, fris en dynamisch. 1. Een actief strand: Het strand verder uitbouwen volgens verschillende noden zoals actieve beleving. Organisatie van strandsportwedstrijden moeten een jong publiek naar hier halen. 2. Een toegankelijk strand: De tunnel onder de zeedijk als poort naar het strand. Verdere uitbouw naar een toegankelijk strand met ruime faciliteiten. De aanleg van houten paden laten ook ouders met kinderwagen en rolstoelgebruikers genieten van het strand. 3. Als beveiliging tegen de “Duizendjarige storm” komt er een breder strand dat nieuwe moge- lijkheden biedt. CD&V wil aan de King Beach een evenementenzone. Onze focus gaat naar een “landmark”, een amfitheater met ruimte voor activiteiten als openluchttheater, kleinschalige concerten, en zelfs strandcinema.

Pierre Bisschop, Lindsay Goethals & Jan De Soete

Sandy Buysschaert & Pierre Bisschop

Bron www.worldarchitecturenews.com

Onze stad is omarmd met natuurgebieden en groene zones. We moeten genieten van deze unieke positie, zorgzaam benutten, rekening houden met ieders visie en noden, steeds met respect voor ieders mening. 1. Natuurgebieden beschikbaar maken voor zachte recreatie. Wandelen, fietsen, paardenkoetstoch- ten enz. moeten bevorderd worden. Rustplekjes en picknickplekjes voorzien. Expertorganisaties moeten een belangrijke rol spelen en kunnen een coördinerende functie opnemen.

6. De overuren van het personeel in onze bibliotheek leggen beperkingen op qua openingsuren. CD&V heeft de oplossing. Met een “leescafé”, uitgebaat door derden, kunnen we dat opvangen en kan de leeszaal ook langer open blijven. Trees Vankersschaever, Annemie Lamote-Pirlet, Ria van de Ven, Anne Vileyn-Vanhove en Sandy Buysschaert

Sandy Buysschaert, Hubert Dufour, Brigitte Monbaliu, Norbert Wallaert 4. Volkstuintjes moeten er op korte termijn komen. Integreren in de projectzone de Sol, of met land- bouwers een samenwerking afsluiten en hen op die manier een inkomensgarantie bieden. 5. Projectzone De Sol, moet meer zijn dan een golfterrein. Uitbouw tot een oase van ontspanning aan de rand van de stad, met kinderboerderij waar jonge gezinnen en kinderen, grootouders en klein- kinderen samen kunnen genieten. Combinatie met sociale tewerkstelling.

4. Iedereen gaat naar het strand. Een gezonde mix is dus cruciaal. Naast actie en evenement, ook ruimte voor rust en stilte. Het evenwicht bewaren in nauw overleg met alle actoren. 5. Onze redders, en ook andere hulpdiensten, voorzien van optimale ondersteuning , zodat efficiënte dienstverlening aan inwoners en toeristen kan geboden worden.

Een landmark voor Blankenberge !

3. Optimale polderwegen om te fietsen en te wandelen, met uitwijkstroken zodat de landbouwer zijn werk kan doen.

Norbert Wallaert, Ilya Aerts, Brigitte Monbaliu, Jean-Christophe Schamp, Hubert Dufour

6. De natuurlijke buffer tussen Blankenberge en Zeebrugge versterken. Een ecobrug met geïnte- greerd wandel-en fietspad over de Kustbaan moet twee zones, de duinen en de projectzone De Sol, met elkaar verbinden.


Visie rond Haven en Markt Visie rond Oostkant Pier Op enkele stappen verwijderd van elkaar liggen haven en grote Markt. De inrichting moet er dan ook in bestaan dat ze elkaar versterken. 1. Heraanleg Grote Markt: Verschuiven van de straat moet bredere voetpaden, vrij liggende fietspaden en grotere terrassen voor een bruisende middenstand mogelijk maken. Aandacht voor meer groene ruimte.

bezoekt moet gemakkelijk plaats vinden onder de grond. Straten in de buurt kunnen bewonersparkeren krijgen. Heraanleg van de Havenstraat met ruime fietspaden, meer groene en open ruimte zullen een grotere aantrekkings- kracht voor haven en Franchommelaan betekenen.

De diensten onder voogdij van CD&V minister Hilde Crevits hebben de Jules De Troozlaan volledig vernieuwd. Een prachtige laan is het resultaat. Maar dat betekent niet dat we nu de Oostkant Pier vergeten. 1. Herlokalisatie van het nieuwe zwem- bad naar de sportcluster met meerdere moderne sportfaciliteiten aan de Groenestraat. Een nieuwe Sportdoze en een nieuw zwembad.

Simulatie Havenstraat

Jan De Soete, Marc Dhondt, Jhonn Louagie en Noortje Lamote 2. Kortparkeerplaatsen voorzien om boodschappen te doen in het centrum en extra accentueren met een kleurlaag om misbruik te vermijden. 3. Een jaarlijks Europees feest moet bijdragen tot de uitstraling van Blankenberge in het buiten- land. Via stedenbanden of jumelages met een stad of gemeente in elk Europees land, willen we een echte Europese stad worden.

6. Promenade langs de spuikom toegankelijker maken voor gehandicapten en ouders of groot ouders met kinderbuggy’s. We willen dit doen via een helling aan de nieuwe rotonde.

Helling Spuikom

3. Bij de bouw van het zwembad moeten we de integratie van een polyva- lente ruimte en een ondergrondse parking onderzoeken. Dan hebben we een parkeeralternatief en kunnen we bewonerszones implementeren in ruime omgeving. 4. Alle diensten die betrekking hebben met “sociale zaken” centraliseren. Eén centraal aanspreekpunt in het sociaal huis, op één locatie , onder één dak. Voor ons is die locatie aan het dienstencentrum De Bollaard. 5. Oostkant Pier, met de Surfclub moet dé locatie zijn voor actieve strandbeleving. Strandsportwedstrijden moeten een jong publiek naar hier halen.

Norbert Wallaert, Brigitte Monbaliu, Hubert Dufour, Jean-Christophe Schamp, Ilya Aerts 2. Ook bij de jeugd zijn er verschillende interesses en daar is skaten één van. CD&V wil een professionele skate -en BMX piste bij de sportcluster. Om een jonger publiek naar onze stad te trekken kunnen we dan skate -en BMX wedstrijden organiseren.

4. Onze geschiedenis niet vergeten. Op regelmatige basis activiteiten voorzien rond het vissersverleden, aankomst van de garnaal boot Jacqueline Denise, muzikale en folkloristische omlijsting. 5. Ondergrondse parking Grote Markt moet meer parkeercapaciteit realiseren. Wie een garage wil kopen moet aanbod hebben, wie onze stad bron www.skateparks.com

Pierre Bisschop, Lindsay Goethals en Jan De Soete

6. Verhoogde leefbaarheid creëren in de Koning Albert-I-laan door meer groen te voorzien en via kleine, goedkope ingrepen een laaneffect na te streven.


Geef hen uw voorkeurstem ! 1. Brigitte Monbaliu Sandy Buysschaert

4. 15.

14.

16.

Lindsay Goethals

Herbert Callewaert

Laurette Hinderyckx

3. 2.

Ilya Aerts

JC Schamp

7.

Noortje Lamote

19. 18.

17.

Yvette Vandousselaere-Aers

Trees Van Kersschaever

5. Norbert Wallaert

Anne Vileyn-Vanhove

6. Sophie Van Kerckhove

21.

20.

Annemie Hoornaert

22.

Peter Beeckmans

Arlette Vervaecke

8. Jan De Soete

10.

9.

Marc Dhondt

Ria van de Ven

24. 11. Annemie Lamote-Pirlet

13.

12. Johan Blomme

Hubert Dufour

Jhonn Louagie

23.

Pierre Bisschop

! t m r o t s t Ook als ‘

Ignace Lauwagie

25.


IEDEREEN TELT MEE

Voor een warme samenleving

Een stad is een mix van mensen, van ideeën, van interesses. Dat maakt dat er verschillende noden en wensen zijn. En dat is CD&V, iedereen telt mee. 1. Naast de vele toekomstplannen en het verbeteren van de noodzakelijke infrastructuren in onze stad, heeft CD&V ook aandacht voor de leefwereld van de Blankenbergenaar Uitkerkenaar en hier maken wij juist het verschil. Het hele gedachtegoed van onze partij steunt op waarden als verdraagzaamheid, solidariteit, betrokkenheid, saamhorigheid. Bekommerd om mensen, het is steeds ons vertrekpunt geweest. Het geeft vertrouwen als je weet dat je op een ander kunt rekenen, dat anderen voor je zullen zorgen of gewoon dat ze je respecteren : dat maakt een gemeenschap hechter en warmer! De christendemocratie is van oudsher dé gezinspartij. Het verdedigt deze waarden en baseert haar beleid hierop, zeker in de chaotische tijd van nu. Wij willen van het gezin dé hoeksteen maken van onze maatschappij en ouders hierin ondersteunen. Investering in verenigingen, jeugd- en sportclubs staat hoog op de agenda. Ook de vrije initiatieven in onderwijs, gezondheidszorg zijn voor ons zeer belangrijk. Wij willen dat onze jongeren later als volwassenen in een mooie samenleving terecht kunnen. Elke jongere heeft een talent om het waar te maken. Het dient enkel ontdekt en gekoesterd te worden… “Voor een warme samenleving” is niet zomaar een slogan maar een fundamentele waarde waar wij allen onze handtekening onder plaatsen. Niemand mag in onze stad alleen achterblijven of vereenzamen. CD&V heeft de aandacht en de moed om niemand te laten vallen, iedereen telt mee: ’ook als het stormt’. Als echte Christendemocraten zetten we ons in voor die betere samenleving, zelfs vrijwillig, dat is onze sterkte. Hoe zou de maatschappij, onze stad er uitzien zonder deze inzet? Alle organisaties met die visie verdienen de steun van de lokale overheid. In Blankenberge-Uitkerke werd reeds heel wat verwezenlijkt op sociaal vlak, mede dankzij de hulp van de hogere overheid die heel wat impulsen en financiële steun geeft. Ook kan ik persoonlijk getuigen dat er goed werk geleverd wordt door de diensten van het OCMW dat, en wie spreekt mij tegen, zijn verlengde kent in onze caritas verenigingen. Maar we moeten waakzaam blijven in die zorg .De ‘valkuilen’ bijtijds ontdekken en verhelpen, dat is ook de taak van de lokale overheid . Meer en meer mensen, ook de actieven, kunnen het moeilijk krijgen. Daarom moeten we blijven investeren in ‘menselijk kapitaal’ met ondersteunende en flankerende maatregelen en aldus een toekomst voorbereiden voor de volgende generaties. Aan deze ideeën wil CD&V Blankenberge-Uitkerke hard werken, samenwerken… Brigitte Monbaliu Lijsttrekker CD&V Blankenberge-Uitkerke

Als gezinspartij willen we; Jonge ouders ondersteunen, informeren en sensibiliseren over opvoeding. In de bibliotheek spreekuren organiseren i.s.m. Kind & Gezin. Het inkomens- plafond voor het bekomen van de geboortepremie optrekken. Invoeren van een gezinspas zo dat gezinnen, een activiteit georganiseerd door de stadsdiensten, kunnen meepikken tegen een geplafonneerde prijs.

2. Participatie van kinderen in het beleid moet gestimuleerd worden, maar niet politiek geëxploiteerd. Hier is een taak weggelegd voor de jeugdraad. Een plein herinrichten? Laat kinderen uit de buurt een tekening maken. Laat een kind een kind zijn. 3. Investeren in menselijk kapitaal. Voldoende ondersteunende en flankerende maatregelen voor cultuur, sport en andere verenigingen in onze stad. Creatieveling en kunstenaar tellen ook mee. Kunst in open lucht. Jong en oud kansen geven om hun talenten te tonen. Een graffitimuur, of een kunstig kleedje voor de elektriciteitsbakken, een vrij podium, enz. Investeren in een warme samenleving, kansen bevorderen voor iedereen, nu en in de toekomst. Sociale tewerkstelling koppelen aan de andere noden van onze samenleving zoals toerisme en mobiliteit. Met een intensieve begeleiding op maat willen we ook voor die kansengroepen duurzame tewerkstelling nastreven.

Annemie Lamote-Pirlet, Marc Dhondt, Jhonn Louagie en Hubert Dufour

4. Geen vereenzaming in onze stad. Nieuwe bewoners moeten zich welkom voelen. Bijstaan in hun integratie en zorgen dat ze hun weg vinden naar het verenigingsleven. Rusthuisbewoners moeten contact kunnen houden met familie op afstand. Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke internetdienst voor de bewoners van het OCMW woonzorgcentrum “De Strandjutter”. Via televisie kunnen de bewoners interacteren met hun familieleden en vrienden door het posten of ontvangen van berichten en foto’s. Hubert Dufour, Ilya Aerts, Brigitte Monbaliu, Norbert Wallaert, Jean-Christophe Schamp 5. Veel mensen uit onze stad tonen hun groot hart door in het buitenland projecten op te starten. Wij willen deze ontwikkelingswerkers uit Blankenberge en Uitkerke waar we terecht trots op zijn ondersteunen. 6. Iedereen telt mee, ook bij praktische voorzieningen. Meer openbare toiletten met hoge esthetische waarde. Rekening houdend met dames, personen met een handicap en plaats om babyluiers te verversen.


IEDEREEN KAN BEWEGEN IEDEREEN WOONT BETAALBAAR

Betaalbaar wonen moet onze blijvende aandacht krijgen. Vele succesvolle initiatieven werden reeds genomen maar CD&V heeft een plan om extra impulsen te creëren. 1. Het aanbod van woningen moet een goede mix zijn, afgestemd op verschillende gezinstypes: starters, grote gezinnen, alleenstaanden, enz.

Laurette Hinderyckx, Lindsay Goethals, Johan Blomme, Arlette Vervaecke, Yvette Aers, Herbert Callewaert

2. Investeren in kangoeroe -en zorgwoningen. Deze woningen laten toe dat er twee generaties onder één dak wonen, elk afzon- derlijk en zonder elkaars privacy te storen. Deze type woningen laten toe kosten te delen en wonen betaalbaarder te maken. 3. Een groter aantal sociale en bescheiden woningen en dus betaalbaar. Indien nodig via RUP’s of Gemeentelijke reglementen. Blankenberge moet van de Vlaamse Overheid tegen 2020 nog 154 sociale huurwoningen realiseren. CD&V wil ambitieuzer zijn en dat in de volgende legisla- tuur rond hebben. Dus twee jaar vroeger.

Johan Blomme en Jhonn Louagie

4. Inbreiding in plaats van uitbreiding! Wij willen investeren in onze binnenstad door wijken en straten te herwaarderen. Daarin willen we als overheid het voortouw nemen,

hetzij via subsidies, hetzij via reglementering of via de Sociale Huisvestingsmaatschappij. 5. Verhogen van de verwervings premie in bepaalde wijken van de stad om daar meer vaste bewoning te creëren. We denken vooral aan het centrum.

In onze stad moet iedereen de ruimte en mogelijkheid hebben om te kunnen bewegen. Een vlotte mobiliteit, een goede toegankelijkheid, kunnen sporten en spelen in uw wijk of buurt.

6. Betaalsysteem van het container park herzien. Credits omzetten in “centen”. Iedere beurt is een euro waard. Wie maar drie keer per jaar komt met meer dan één kubiek, moet niet betalen zolang er nog beurten beschikbaar zijn.

1. Onze centrumbus verbindt alle belangrijke plaatsen in onze stad. Winkelcentra, administratieve en dienstencentra, werkgelegenheidslocaties, attractiepolen. CD&V is uw garantie op het behoud, indien nodig springen we bij in de exploitatiekost.

Sandy Buysschaert, Norbert Wallaert en Brigitte Monbaliu

- Brigitte Monbaliu, Noortje Lamote, Norbert Wallaert, Annemie Pirlet, Jan De Soete en Jhonn Louagie

3. De “bewonerzones” moeten uitgebreid worden. Uit de wijkbezoeken blijkt dat veel wijken hoge parkeerdruk ervaren. Parkeerplaats vinden in de nabije omgeving is cruciaal voor CD&V. “Frontkwartier”, de driehoek Vredelaan, Yserstraat, Van Maerlantstraat. Sommige delen van Uitkerke. Andere delen verder te onderzoeken. Uiteraard moeten we alternatieven bieden.

Trees Vankersschaever, Annemie Lamote-Pirlet, Sandy Buysschaert, Anne Vileyn-Vanhove, Ria van de Ven

4. Meer fietssuggestie-stroken en waar mogelijk vrij liggende fietspaden. Op een veilige manier zoveel mogelijk belangrijke punten in onze 2. Kinderen moeten kunnen spelen en sporten. stad met elkaar verbinden. Structurele De jeugd samenbrengen door een sport-en oplossing voor de Zinderdreef. Kinderen en spel aanbod te voorzien op de talrijke speel volwassen uit de wijken rond de Lissewege- pleintjes in de verschillende wijken. Een straat een vlotte weg aanbieden naar de spelotheek in de vorm van een busje met grote scholen en de dorpskern Uitkerke. spelen, dat de wijken bezoekt en ook beschik- baar is voor scholen en verenigingen. 5. Meer kortparkeerplaatsen aan buurtwinkels, Nog meer investeren in multifunctionele slagers, bakkers, onthaalouders, scholen sportterreinen waar ze zich kunnen uitleven. In kinderopvangplaatsen. Ook voor zorg nieuwe wijken zoals de Lange Thuyn maar ook verstrekkers. Extra accentueren met een in bestaande wijken creatief zoeken naar ruimte. kleurlaag om misbruik te vermijden.

6. Een ecobrug met geïntegreerd wandel -en fietspad over de Kustbaan moet een veilige oversteek garanderen voor recreanten en jeugdbewegingen richting zee of speelduin.

Jean-Christophe Schamp en Ilya Aerts


IEDEREEN HEEFT EEN TOEKOMST

Dit moet het uitgangspunt zijn van beleid voeren. Er voor zorgen dat iedereen gestimuleerd wordt en de kansen krijgt een kwaliteitsvolle toekomst uit te bouwen.

3. Ook een toekomst voor de landbouw. Landbouwers ondersteunen in hun job. Optimaal aangelegde plattelandswegen en uitwijkstroken. Aanzetten om kwalitatieve bed and breakfast initiatieven en hoeve- 1. Het centrum heeft een toekomst. Als toerisme te voorzien, helpen beleid de aanzet geven via inbreiding, als diversifiëren van hun bedrijvigheid. overheid investeren doet ook de privé We wonen met zijn allen op minder dan investeren. Het project Bakkerstraat/ 20 km2 oppervlakte. Ruimte is een Langestraat zet duidelijk aan tot schaars goed. Nog meer landbouw of vernieuwing. natuurgronden aansnijden voor uitbreiding is voor CD&V geen prioriteit.

Jan De Soete, Jean-Christophe Schamp, Ria van de Ven, Norbert Wallaert, Marc Dhondt, Ilya Aerts en Noortje Lamote 2. De middenstand heeft toekomst. Lokale ondernemers een efficiënte dienstverlening bieden. O.a. via het ondernemingsloket, eenvoudige en eenduidige reglementeringen en rechtvaardige belastingen wordt een gemeente bedrijfsvriendelijker. Buurtwinkels en kleine zelfstandigen hebben toekomst. Promotiecampagnes, stimulansen en citymarketing moeten ons toeristisch aan de top houden.

EEN BRUISENDE STAD, GOED VOOR IEDEREEN

4. De nieuwe kindercrèche voorziet in een kwaliteitsvolle opvang, maar CD&V wil ook andere kinderopvangmogelijkheden stimuleren.

Sandy Buysschaert, Jan De Soete, Noortje Lamote, Norbert Wallaert, Jean-Christophe Schamp, Ilya Aerts 5. Het basisprincipe van CD&V is ouderen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten. Mantelzorgers spelen daarin en belangrijke rol maar moeten ook tijd voor zichzelf hebben. CD&V wil investeren in kortverblijf, waar ouderen tijdelijke opvang kunnen krijgen. 6. De toekomst van onze verenigingen verzekeren. Een goede communicatie tussen de verenigingen onderling enerzijds, en de cultuurdienst en de verenigingen anderzijds, is essentieel. Via een online-toepassing een kalender kunnen raadplegen bij het plannen van activiteiten. Minder samenvallende activiteiten, meer kans op succesvolle activiteiten.

IEDEREEN KIEST VOOR DUURZAAM BELEID Definitie van duurzaam beleid: beslissingen nemen die voorzien in de behoeften van de huidige generaties met respect voor de toekomstige generaties. Onze beleidsbeslissingen zullen van die filosofie uitgaan. 1.Iedereen een propere buurt. Wij rekenen op een respectvolle houding maar zorgen voor voldoende groencontainers, honden- poepbuizen, vuilbakjes.Sluikstorten, vandalisme, hondenpoep, enz. zorgen voor overlast en ergernis, overtredingen vragen om een kordaat optreden en bestraffing. Frisse straten en pleinen geven een aangenaam gevoel en dragen bij tot de leefbaarheid. Blijven investeren in propere en goed onderhouden straten en pleinen. 2. Er is nood aan meer openbaar groen en open ruimte in het stads- centrum, werd ons verteld tijdens onze wijkbezoeken. In de binnenstad willen we “ontpitten”. Kleine stukjes grond inrichten als open ruimte of een kleine groene zone. Jean-Christophe Schamp, Ria van de Ven, Jan De Soete, Norbert Wallaert, Sandy Buysschaert, Ilya Aerts en Noortje Lamote 3. Een energiezuinig investeringsprogramma voor onze stadsge bouwen. De goedkoopste energie is deze die je niet verbruikt. De volledige stadsinfrastructuur optimaal isoleren. Het gemeentelijk energiebeleid moet het duurzame en efficiënt gebruik van energie maximaal stimuleren en promoten bij haar personeel, inwoners, scholen, ondernemingen enz. Kiezen voor energie-efficiënte materialen en intelligente techno- logieën kunnen belangrijke besparingen realiseren, bv. de open- bare verlichting. Uiteraard rekening houdend met de veiligheid. 4. Vele sociale huurwoningen werden meer dan 30 jaar geleden gebouwd onder andere normen qua energie. De Sociale huisves- tingsmaatschappij moet de opdracht en de mogelijkheid krijgen om hun patrimonium energiezuinig te maken zodat sociale huur- ders minder energiekosten hebben. Jan De Soete, Ria van de Ven, Ilya Aerts, Jean-Christophe Schamp en Noortje Lamote 5. We wonen met zijn allen op minder dan 20 km2 oppervlakte. Ruimte is in onze stad dus een schaars goed. Nog meer landbouw of natuur gronden aansnijden voor uitbreiding is voor CD&V geen prioriteit. 6. Dienstverlening op het containerpark vergroten. Voorbeeld: Mensen brengen hun snoeihout weg en moeten haksel voor de tuin kopen. Door het snoeihout ter plaatse te hakselen kunnen de inwoners het terug meenemen. Een besparing op het gezinsbudget.


IEDEREEN VOELT ZICH VEILIG

Wie zich niet veilig voelt kan niet ten volle genieten. De komende jaren moeten we continu die veiligheid bewaken en vergroten. In uw woning, in uw buurt, op de wegen. 1. Integrale aanpak van de veiligheid. De dienst preventie en veiligheid moet overal betrokken worden bij ruimtelijke ordening en bij de technische dienst, maar ook via een overlegplatform met buurtcomités, hulpverleners, scholen enz. “Buurtantennes” kunnen een belangrijke rol spelen in elke buurt. Onregelmatigheden signaleren. Optreden bij vereenzaming, criminaliteit, en ver waarlozing, bevoegde diensten informeren. Buurtwerking moet de sociale cohesie bevorderen. 2. Voorkomen is beter dan genezen. Sen- sibiliseren en investeren in preventie is prioriteit, zeker in scholen, verenigingen, sportclubs enz. Maar overtredingen mogen niet onbestraft blijven en vragen een kordaat optreden. Bij de bouw van nieuwe wijken, appar- tementen, meergezinswoningen enz., moet er in de ontwerpfase proactief gewerkt worden om inbraak en geluids overlast tegen te gaan. 3. Blankenberge moet een fietsvriendelijk stad zijn, zowel voor de inwoners als de toeristen, dus zowel op functioneel als op recreatief vlak. Daarom voldoende dief stalveilige fietsenstallingen bij buurtwin kels, trekpleisters, openbaar vervoer haltes, administratieve gebouwen, scholen en recreatieplaatsen. Noortje Lamote, Marc Dhondt en Jhonn Louagie

BEDANKT HILDE, STEVEN, HENDRIK !

4. Een duidelijke en uniforme afbakening van de schoolomgevingen, zowel aan de hoofdingangen als aan de secundaire ingangen. Accentueren met gekleurde asfalt. Sandy Buysschaert, Jhonn Louagie, Marc Dhondt, Hubert Dufour en Annemie Lamote-Pirlet

5. Om onze inwoners en toeristen bij te staan is een goede dienstverlening noodzakelijk. Politie, brandweer, medi sche diensten, strandreddingsdienst, al len staan ze paraat voor de veiligheid en de leefbaarheid in onze stad. Deze diensten en hun personeel moeten de beste ondersteuning krijgen. Jhonn Louagie, Marc Dhondt en Hubert Dufour

6. Toepassen van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het laat de gemeenten toe om sneller en efficiën- ter op te treden tegen kleine criminali- teit (vb. winkeldiefstal) en inbreuken die de openbare orde, rust en veiligheid verstoren (bv. lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil, hondenpoep,...).

Bedankt Hilde, Steven en Hendrik voor jullie steun, advies en medewerking bij de realisatie van de vele projecten voor bewoners en toeristen in Blankenberge en Uitkerke. We hopen opnieuw samen te kunnen werken aan de verdere uitbouw van onze stad.


Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 1

MONBALIU BRIGITTE

2

SCHAMP JEAN-CHRISTOPHE

3

AERTS ILYA

4 BUYSSCHAERT SANDY 5

WALLAERT NORBERT

6

VAN KERCKHOVE SOPHIE

7

LAMOTE NOORTJE

8

DE SOETE JAN

9

VAN DE VEN RIA

10

DHONDT MARC

11

LAMOTE-PIRLET ANNEMIE

12

BLOMME JOHAN

13

DUFOUR HUBERT

14

HINDERYCKX LAURETTE

15

CALLEWAERT HERBERT

16

GOETHALS LINDSAY

17

VAN KERSSCHAEVER TREES

18

VANDOUSSELAERE-AERS YVETTE

19

VILEYN-VANHOVE ANNE

20

VERVAECKE ARLETTE

21

BEECKMANS PETER

22

HOORNAERT ANNE-MARIE

23

LOUAGIE JHONN

Allemaal zijn ze het waard, geef hen een voorkeurstem

24 BISSCHOP PIERRE 25

LAUWAGIE IGNACE

! t m r o t s t Ook als ‘

Verkiezingsprogramma 2012 - CD&V Blankenberge  

Verkiezingsprogramma 2012 - CD&V Blankenberge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you