Page 1

economische groei met sociale vooruitgang

#stemcdenv voor onze realisaties voor ons realistisch plan voor een veilige toekomst


voor economische groei met sociale vooruitgang

1 2 3 4 5

2

Begroting op orde. 6de staatshervorming: versterken Vlaamse kinderbijslag, woonbonus, ouderenzorg. Minder lasten voor ondernemers: loonkosthandicap weg in 2018, energienorm, minder administratie. Onze pensioenen en gezondheidszorg veilig stellen. Rechtvaardige fiscaliteit: belastingvrije som verhogen (700 euro).

6

Een Vlaamse investeringsregering: mobiliteit, scholen, woonzorgcentra, innovatie.

7

Extra middelen voor personen met een handicap, kinderopvang en jeugdzorg.

8 9 10

Sterke leerkrachten, sterker onderwijs. Justitie: vertrouwen herstellen. Europa: verdiepen en versterken.


Voorwoord Beste kiezer, Ik stel u graag ons 3Dplus-plan voor waarin we, in een notendop, ons bestaande 3D-plan verrijken met bijkomende thema’s. We bespreken alle realisaties van de jongste jaren en onze plannen voor de toekomst. We hebben 10 prioriteiten vastgelegd waar we mee naar de verkiezingen gaan. Het zijn 10 punten waar de volgende regeringen voorrang aan moeten geven om de welvaart en het welzijn in Vlaanderen te vrijwaren. Geen brutale ingrepen die leiden tot een onzekere uitkomst. Wel krachtige en berekenbare vooruitgang. Evolutie, geen revolutie. Hervormingen zijn nodig. We hebben al inspanningen gevraagd aan iedereen in onze samenleving en er zijn er nog nodig. Maar er zijn er niet meer nodig dan nodig. Er is vooral continuïteit nodig, zodat de inspanningen die iedereen al leverde resultaat brengen. Een land in moeilijkheden kan niet zorgen voor de toekomst waar u van droomt. Daarom vragen we u een mandaat, uw stem om voort te kunnen doen. Om alles wat we al op de rails hebben gezet, af te werken en om onze vernieuwende ideeÍn om te zetten in krachtig bestuur. Wij willen Vlaanderen sterker maken, in een sterker land en een sterker Europa. Wij willen de mensen sterker maken. Wij geloven dat samenwerken de enige manier is om vooruit te gaan. Ik wil graag de ervaring die we hebben opgebouwd laten renderen en als minister-president van de Vlaamse regering uw toekomst en die van uw kinderen veilig stellen. Als u een bestuurbaar Vlaanderen wenst, stem dan CD&V. Ik dank u alvast,

Kris Peeters Uw boegbeeld

3


Vlaamse Regering

“De Vlaamse regering is een estafetteloper”. Met dat beeld kenschetst Vlaams minister-president en CD&V-boegbeeld Kris Peeters vaak zijn regering. Het is een beeld dat opgaat voor zowel de Vlaamse regering als voor CD&V. Bij het doorgeven van de stok aan de volgende regering of de volgende generatie, moeten Vlaanderen en de samenleving er beter aan toe zijn dan voorheen. Deze Vlaamse regering had de ondankbare taak om ‘de bocht’ van de piste te lopen, de bocht van de financiële en economische crisis. Zoals elke sportkenner weet, is de bocht het moeilijkste stuk van het baanrondje. Ook in moeilijke tijden bleef de Vlaamse regering echter binnen de lijnen van haar baan en zette ze een scherpe tijd neer. De Vlaamse regering maakte keuzes die nodig waren om de fundamenten van onze welvaart te versterken: in innovatie, infrastructuur, zorg, onderwijs en opleiding. Ondanks de crisis staat Vlaanderen er als een sterke, veerkrachtige economie.

4


Wat deed de Vlaamse Regering? 6de staatshervorming in de praktijk Begroting in evenwicht Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat (SALK) Modern loopbaanbeleid Sterker onderwijs Unieke omgevingsvergunning Herbestemming verlaten en vervuilde bedrijventerreinen Ecologiepremie ‘100 jaar 1914-1918’ 5


Kris Peeters

Vlaams minister-president, o.m. bevoegd voor Economie, Buitenlands Beleid & Landbouw

“Met Kris was het perfect”. Niet onze woorden. Wel die van een politieke ‘concullega’ in 2009. Woorden die in de huidige legislatuur beaamd werden door andere politieke ‘concullega’s’. Kris is dan ook de Vlaamse regering. Hij leidt die naar het beeld van de sportman die hij is: gedreven, passioneel en professioneel. Naast het minister-presidentschap, is Kris onder meer bevoegd voor de beleidsdomeinen Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Landbouw. Het spreekt voor zich dat in economisch en budgettair moeilijke tijden de maatregelen die Kris nam cruciaal waren voor de Vlaamse economie in het algemeen en Vlaamse ondernemers in het bijzonder. Dank u, Kris.

6


Wat deed Kris? Relance- en concurrentiepact Bankenplan Nieuw Industrieel Beleid (NIB) Plattelandsfonds Winkelplan Actief buitenlands beleid Vlaamse exportpromotie Landbouwinvesteringssteun

7


Hilde Crevits

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken

“Immens populair”, “no-nonsense” en “sympathiek” lezen we in allerlei journalistieke stukken over onze Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. En “getalenteerde hardloopster”. Dat ook. Feit is dat het met Hilde ‘bougeert’ op haar departementen. Met een concreet actieplan zette ze in op sterke, slimme infrastructuur en verkeersveiligheid. De infrastructuur is ontegensprekelijk versterkt. Door investeringen in dynamisch verkeersmanagement werd onze mobiliteit ook slimmer. En de verkeersveiligheid in Vlaanderen gaat er nu reeds vijf jaar na elkaar op vooruit. Dank u, Hilde.

8


Wat deed Hilde? Renovatie snelwegen afgerond 2015 (840 km heraangelegd) Drie spitsstroken Beslissing herinrichting Brusselse ring, Oosterweel, Noord-Zuid Limburg Extra infrastructuur ring rond Gent, NZ Kempen, Zaventem, A11 Brugge 1.750km vernieuwde fietspaden Aanleg nieuwe tramlijnen Grootste tram-bus bestellingen ooit Meer dan 800 gevaarlijke punten heringericht Dynamisch verkeersmanagement Ontwerp mobiliteitsplan (vision 2020) 9


Joke Schauvliege

Vlaams minister Cultuur, Leefmilieu & Natuur

In haar vrije tijd bedwingt ze cols met haar fiets en dat typeert ook de manier waarop ze aan politiek doet. Aanspreekbaar maar vastberaden, soms tegen de wind in, houdt Joke koers. Cultuur democratiseren, voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en mensen meer betrokken maken bij cultuur, dat zijn de speerpunten van het cultuurbeleid van Joke Schauvliege. Met initiatieven als de UiTpas en de Kunstendag voor Kinderen legt zij hiervoor de basis. Als minister van Leefmilieu en Natuur zette zij o.m. in op ĂŠĂŠn unieke omgevingsvergunning, geluidsnormen, erkenning van natuurgebieden en meer wachtbekkens en overstromingsgebieden. Dank u, Joke.

10


Wat deed Joke? Mensen meer betrekken bij cultuur en meer kansen bieden om aan cultuur te doen Ondersteuning en financiering Materialendecreet Sociale bescherming voor drinkwater Omgevingsvergunning 35% meer natuur

11


Jo Vandeurzen

“Ik geloof dat we met de juiste inzet van middelen en door samen te werken een warm Vlaanderen kunnen waar maken. Waar zorg en hulp kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Vlaanderen kiest voor gezinnen: we blijven investeren in een behoeftedekkend aanbod van betaalbare kinderopvang”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

We leven met zijn allen langer, de Vlaamse samenleving vergrijst. En gelijkertijd moeten we gezinnen met (jonge) kinderen maximaal ondersteunen. Vlaams minister Jo Vandeurzen werd dan ook met heel wat uitdagingen geconfronteerd: behoefte aan goede en betaalbare kinderopvang, een meer geïntegreerde vorm van jeugdhulp, meer handicapspecifieke ondersteuning, een breed aanbod aan ouderzorg ( met ondersteuning thuis én in de woonzorgcentra)… Met groot plichtsbesef, engagement en inlevingsvermogen heeft Jo zich van zijn taak gekweten. En laat het uit de keuzes die hij daarbij maakte voor eenieder duidelijk zijn dat CD&V de gezinspartij was, is en zal blijven. Dank u Jo.

12


Wat deed Jo? Welzijnsbudget steeg met 30%: meer zorg en hulp werd gerealiseerd De verdere uitbouw van goede en betaalbare kinderopvang werd verzekerd Tekort aan werkkrachten in de zorgsector afgewend Groeipad en nieuw decreet ondersteuning voor personen met een handicap Hulp op maat en gericht op het versterken van jongeren en hun gezin via pleegzorg en integrale jeugdhulp Kwaliteit van zorg zichtbaar maken Inzetten op gezinsondersteuning: realisatie Huizen van het Kind Flanders’ Care

13


CD&V-fractie Vlaams parlement

De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement was bijzonder actief tijdens deze legislatuur. Onze fractie bestaat uit Koen Van den Heuvel, fractievoorzitter, Caroline Bastiaens, Robrecht Bothuyne, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, Sonja Claes, Griet CoppĂŠ, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Paul Delva, Jan Durnez, Martine Fournier, Veerle Heeren, Kathleen Helsen, Vera Jans, Ward Kennes, Els Kindt, Jan Laurys, Sabine Poleyn, Tinne Rombouts, Johan Sauwens, Griet Smaers, Katrien Schryvers, Valerie Taeldeman, Marc Van de Vijver, Eric Van Rompuy, Peter Van Rompuy, Jan Verfaillie en Veli YĂźksel. In de eerste plaats werkten zij actief en gedreven mee aan de realisaties van onze ministers en de voltallige Vlaamse regering, waarover u elders meer kan lezen. Daarnaast profileerden zij zich op tal van andere domeinen. Een beknopt overzicht.

14


t

Wat deed de Vlaamse fractie? Rookmelders huurwoningen Brandveiligheid studentenkoten Betaalbaar wonen voor jonge starters Verhoogd budget scholenbouw Toekomstgerichte hervorming onderwijs in de steigers Techniek in het basisonderwijs Nieuwe BTW-regeling voor sportclubs Nieuwe regels interlandelijke adoptie Vergroening belasting op in verkeerstelling (BIV) Mobiliteitsbudget Vrouwelijk ondernemerschap Toegankelijke overheid via interne staatshervorming Modernisering erf- en successierecht Recht op begraven levenloos geboren kinderen Pleegzorg als eerste hulpverleningsvorm Versnelde procedures belangrijke infrastructuurwerken Betaalbaarheid groene energie Van afvalbeleid naar materialenbeheer 15


Fractie Vlaams Parlement

Koen van den heuvel

Caroline Bastiaens

Robrecht Bothuyne

Griet CoppĂŠ

Dirk de Kort

Jos De Meyer

Veerle Heeren

Kathleen Helsen

Vera Jans

Sabine Poleyn

Tinne Rombouts

Johan Sauwens

Marc Van de Vijver Eric Van Rompuy 16

Peter Van Rompuy


Karin Brouwers

Lode Ceyssens

Sonja Claes

Paul Delva

Jan Durnez

Martine Fournier

Ward Kennes

Els Kindt

Jan Laurys

Katrien Schryvers

Griet Smaers

Valerie Taeldeman

Jan Verfaillie

Johan VERSTREKEN

Veli Y端ksel 17


Federale regering

De federale regering kwam, dat is geen geheim, zeer moeizaam tot stand. Ondertussen woedde de financiÍle, economische en bancaire crisis onverminderd voort. De regeringsploeg trad dus niet onder een gunstig gesternte aan. Zij bewees echter in moeilijke tijden gedurfde beslissingen te kunnen nemen. Mogen we op onze lauweren rusten? Neen. Zijn alle problemen opgelost? Neen. Kan het nog beter? Zeer zeker. De federale overheid is als een tanker. In zwaar weer dreigde deze tanker op de klippen te lopen. Een tanker krijg je echter niet gekeerd met een eenvoudige snok aan het roer. Het vergt geduld, vooruitziendheid en kracht om zo’n kolos te keren. Wel: de federale tanker is gekeerd. We mogen weer vooruitkijken. Niet langer de klippen liggen voor ons, wel de open zee. Deze federale regering was een hervormingsregering: budgettair, economisch Ên sociaal.

18


Wat deed de federale regering? 6de staatshervorming. Financiële en budgettaire geloofwaardigheid Relanceplan • •

koopkracht steun aan ondernemingen

Toekomst voorbereiden • • • • • •

Werken stimuleren bestrijden van jongerenwerkloosheid & activering van oudere werknemers pensioenhervorming eenheidsstatuut asielcrisis gezondheidszorg

19


Pieter De Crem

Minister van Defensie & Vice-premier

Pieter De Crem veranderde Defensie ingrijpend. Onder zijn beheer werd BelgiĂŤ opnieuw een trouwe en inzetbare bondgenoot binnen de NAVO, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Daarnaast moderniseerde hij Defensie tot een slank, modern, open en performant departement. Defensie focust op snelheid, daadkracht, professionalisme en internationale samenwerking. Dank u, Pieter.

20


Wat deed Pieter? Betrouwbare partner

• • •

internationale operaties defensiesamenwerking ten dienste van de bevolking

Klaar voor de toekomst • • • • •

transformatieplan verjonging personeelsstatuten engageren korte periode investeren in modern, hoogtechnologisch materieel

21


Koen Geens

Minister van Financiën

Koen Geens kwam onverwacht en op een ongewone manier in de politiek. Hij moest midden de beleidsperiode de estafettestok ‘Financiën’ overnemen van Steven Vanackere. Hij perste er nog een extra spurtje uit. Onder zijn beheer kwam het Belgische financiële bestel opnieuw in kalmere wateren terecht. De minister stabiliseerde de financiële sector, hield de staatsschuld onder controle en zette stappen richting een modernere fiscaliteit. “Gene Gewone“, die Koen.

22


Wat deed Koen? Stabielere en gezondere financiële sector •

Bankenwet

Begroting en schuld op Europese koers

• Geen Europese boete • België verlaat strafbankje

Stimuleerde de economie en de competitiviteit • V lottere financiering KMO • Crowdfunding • Volksleningen

Vereenvoudigde & klantvriendelijke fiscaliteit • BTW-vrijstelling voor verenigingen • Fiscaal forfait kindercrèches • Tax shelter

23


Hendrik Bogaert

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken & Modernisering van de Openbare Diensten

De federale administratie werd tijdens de voorbije legislatuur grondig hervormd. Deze hervorming steunt op drie waarden: verantwoordelijkheid, vrijheid en respect. Het resultaat is een overheid met fiere medewerkers, een overheid waarin iedere burger vertrouwen kan hebben. Het einddoel is een administratie van wereldklasse, die uitmunt in klantvriendelijkheid en de competitiviteit van ons land ten volle ondersteunt. Die moderne overheid is bovendien de beste garantie tegen privatisering en het beste argument voor verdere investeringen. Dank u, Hendrik.

24


Wat deed Hendrik? Moderniseren en professionaliseren • • • •

slankte de federale ambtenarij sterk af nieuwe loopbaan en jaarlijkse evaluatie werken na 65 moderniseringsprojecten

De uitbouw en het efficiënter maken van e-government • • • •

aankoopcentrale Only once Overheidsopdrachten digitaal nieuwe kaartlezers

25


Servais Verherstraeten

Staatssecretaris voor Staatshervorming, de Regie der Gebouwen & Duurzame Ontwikkeling

Het is waarschijnlijk de stille droom van elke minister of staatssecretaris om geschiedenis te schrijven. Wel: Servais Verherstraeten kan dit claimen. Als staatssecretaris voor Staatshervorming begeleidde Servais de 6de staatshervorming van begin tot eind. Door de zeer ruime bevoegdheidsoverdrachten en toegenomen fiscale autonomie van de deelstaten, verschuift het machtsevenwicht in BelgiĂŤ definitief naar die deelstaten. Bovendien kreeg het historische twistpunt BHV zijn beslag en worden de deelstaten, in de hervormde Senaat, de spil van een eventuele latere, nieuwe staatshervorming. Dank u, Servais.

26


Wat deed Servais? 6de staatshervorming • 20 miljard euro aan bevoegdheden en 12 miljard aan fiscale autonomie voor Vlaanderen • kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst • Senaat van deelstaatparlementsleden.

Nieuwe gevangenissen Forensisch Psychiatrisch Centrum Antwerpen Langetermijnvisie ‘Ontwikkeling 2050’

27


CD&V kamerfractie

De CD&V-Kamerfractie bestaat uit Raf Terwingen, voorzitter, Sonja Becq, Jenne De Potter, Roel Deseyn, Carl Devlies, Leen Dierick, Gerald Kindermans, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Gerda Mylle, Bercy Slegers, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nik Van Gool, Steven Vanackere, Stefaan Vercamer en Kristof Waterschoot. Tijdens de voorbije legislatuur spande de CD&V-Kamerfractie zich in op vele domeinen. Ze werkte mee aan de realisaties van onze federale ministers en aan die van de federale regering. Hieronder volgt een beknopt overzicht van andere realisaties.

28


Wat deed de kamerfractie? Beschermingsregeling voor kwetsbare personen Familie- en jeugdrechtbank Einde aan de snel-Belgwet Strengere voorwaarden voor gezinshereniging Loonkloof tussen mannen en vrouwen Erkenning van de geestelijke gezondheidsberoepen Beter statuut voor de meewerkende echtgenoot Geldingsduur van de maaltijdcheques werd verlengd Verkoop van toegangsbewijzen van evenementen Telecomwet Noodcentrale voor doven Strijd tegen conflictdiamanten 29


CD&V kamerfractie

30

RAf Terwingen

Sonja Becq

Jenne De Potter

Gerald Kindermans

Nahima Lanjri

Nathalie Muylle

Liesbeth Van der Auwera

Nik Van Gool

Steven Vanackere


Roel Deseyn

Carl Devlies

Leen Dierick

Gerda Mylle

Bercy Slegers

Jef Van den Bergh

Stefaan Vercamer

Kristof Waterschoot

31


CD&V senaatsfractie

De CD&V-Senaatsfractie bestaat uit Wouter Beke, voorzitter, Dirk Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Etienne Schouppe, Els Van Hoof en Johan Verstreken. Onze laatste, rechtstreeks verkozen Senaatsfractie realiseerde tijdens de voorbije legislatuur o.m. de volgende zaken.

Wouter Beke

Dirk Claes

Sabine de Bethune

Cindy Franssen

Etienne Schouppe

Els Van Hoof

Johan Verstreken

32


Wat deed de senaatsfractie? Splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde Bijzondere wet tot de 6de staatshervorming Kandidaatstelling bij verkiezingen Klokkenluidersregeling Slachtoffers van mensenhandel Grooming bestrafbaar Oudermishandeling is voortaan strafrechtelijk beteugeld Hervorming tuchtrecht in de magistratuur Gelegenheidsarbeid aantrekkelijker in de horeca Genderquota Onderhoudsgerechtigde bij een alimentatievordering beter beschermd Indicatoren die maatschappelijke vooruitgang meten

33


Brigitte Grouwels

Brussels minister van Openbare Werken, Verkeer, Informatica & Haven

Brigitte Grouwels, de Brusselse CD&V-parlementsleden en CD&V Brussel werkten de voorbije regeerperiode hard om een oranje stempel op Brussel te drukken. CD&V wil een Brussel van en voor mensen, een moza誰ekstad met bruisende wijken, een stad op mensenmaat. Brussel evolueert snel: een sterk stijgend bevolkingsaantal, een andersoortige diensteneconomie, nieuwe verplaatsingsbehoeften. Brigitte heeft deze evoluties ondersteund en richting gegeven door de verplaatsingen via alle vervoersmodi te verbeteren. Dank u, Brigitte.

34


Wat deed Brigitte? Heraanleg van verscheidene straten en pleinen Modernisering taxisector Parkeerbeleid Nieuw beheerscontract met de MIVB Kanaalzone werd erkend als bijzondere investeringszone Nederlandstalige voorzieningen

35


CD&V-fractie Brussel

Echte Brusselaars met een mening en een visie op hun kosmopolitische stad. Dat zijn Brigitte De Pauw, voorzitter van de Brusselse CD&V-fractie, Bianca Debaets en Walter Vandenbossche. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement laten zij een luide christendemocratische en Vlaamse stem weerklinken.

Brigitte De Pauw

36

Bianca Debaets

Walter Vandenbossche


Wat deed de Brusselse fractie? Gelijkekansenbeleid De aankoop van energiebesparende huishoudtoestellen digitale taximeters Slow Cities Network 6de staatshervorming intergenerationeel samenwonen

37


Europa

De tijd dat Europa een romantisch idee was waar iedereen spontaan achter stond, is voorbij. Nu mogen we vooral niet in het andere extreem vervallen en Europa als zondebok beschuldigen van alles wat fout gaat. In werkelijkheid hebben we meer dan ooit nood aan een sterke en doeltreffende Europese Unie. CD&V blijft daarom inzetten op het Europese beleidsniveau en haar gewicht in de schaal werpen binnen de Europese Volkspartij (EVP).

Jean-Luc Dehaene

38

Ivo belet

marianne thyssen


Wat deed Europa? Klimaatbeleid Bellen of sms’en in de EU goedkoper Onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus versterkt Jeugdwerkloosheid aanpakken Werknemers die hun job verliezen snel weer aan het werk

39


Marianne Thyssen

Europees parlementslid CD&V en lijsttrekster Europese lijst CD&V

Marianne Thyssen behoeft geen introductie. Zij is een grande dame van de christendemocratie, zowel binnen BelgiĂŤ als op Europees vlak. Onze voormalige CD&V-voorzitster was de voorbije beleidsperiode zeer actief op Europees niveau met een aantal belangrijke realisaties. Vriend en vijand appreciĂŤren Marianne om haar intelligentie, dossierkennis en klasse. Dank u, Marianne.

40


Wat deed Marianne? Sterk Europees toezicht op onze banken Beter toezicht op de begrotingen van de lidstaten Verkoop van tabak minder aantrekkelijk Ambassadrice in Europa voor alle Vlamingen

41


Het 3D-plusplan van CD&V

Een helder en becijferd plan dat de nadruk legt op mensen. Het 3D-plan van CD&V is ambitieus, maar daarom niet minder realistisch. CD&V zet de standaard en stelt de terechte vraag aan andere partijen om ook hun kaarten op tafel te leggen. Wat de partij doet, is uniek tot zeer uniek. Commentaren uit verschillende hoeken, na de lancering van ons sociaal-economisch 3D-plan, hebben ĂŠĂŠn niet mis te verstane ondertoon: dit is een becijferd, inhoudelijk en helder plan.

42


Het 3D-plan van CD&V heeft drie scherp afgelijnde doelstellingen

1

lastenverlaging Lastenverlagingen voor de werkende Vlaming en voor de bedrijven. Want dat is en blijft de beste manier om onze economie te doen groeien.

2

sociale vooruitgang

3

investeringen

Sociale bescherming, want welvaart kan niet zonder welzijn. Het economische en het sociale zijn elkaars hefbomen.

We zorgen niet alleen voor het beleid, maar ook voor de infrastructuur om die economische groei en die sociale vooruitgang te realiseren. We investeren in scholen, wegen, zorginfrastructuur en innovatie. We investeren in mensen.

43


Hoe vullen we die economische en sociale dimensie nu precies in? investeren in kwalitatieve & duurzame leefomgeving

nieuwe sociale bescherming

banenpact en modern sociaal overleg versterkt onderwijsaanbod

44


innovatieve economische groeipool

relance-& concurrentiepact

bouw stenen rechtvaardige & groeibevorderende fiscaliteit

investeren in slimme netwerken

45


innovatieve economische groeipool

Investeren in innovatief ondernemerschap Vlaanderen moet zich verder ontwikkelen als innovatieve, economische groeipool. Via een nieuw industrieel beleid zetten we in op de talrijke sterke clusters die onze regio kent, zoals de maakindustrie en agro-voedingsector. Een Vlaamse kenniseconomie verdient nog meer investeringen in onderzoek & ontwikkeling en breidt ook het fiscaal gunstregime van onderzoekers uit. Door een sterkere link met het onderwijs, bereiden we de kampioenen van morgen die nu nog op de schoolbanken zitten, optimaal voor om ingeschakeld te worden in deze innovatieve kenniseconomie.

46


“CD&V wil creativiteit van onderuit laten groeien, innovatie stimuleren en traditie waarderen. Een infrastructuur die aan de noden van de tijd beantwoordt, is daarbij van groot belang. Zo krijgen verenigingen en professionelen de ruimte en de kansen om mooie dingen uit de grond te stampen.” Joke Schauvliege, lijsttrekker Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen

“Mensen en innovatie, dat zijn de belangrijkste investeringen. En kennis is onze belangrijkste grondstof. Ons plan = het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten en overheden door investering in onderzoek.” Hendrik Bogaert, lijsttrekker Kamer, West-Vlaanderen

47


relance-& concurrentiepact

Concurrentiekracht verhogen, aanpak kosten op arbeid, kapitaal en energie Via een relance- en concurrentiepact werken we de loonkosthandicap weg tegen 2018. We garanderen een lastenverlaging van 6 miljard. Dit door het nemen van zowel generieke als doelgroepspecifieke maatregelen, bijvoorbeeld het verlagen van de werkgeversbijdragen voor jongeren onder de 30 jaar en 55+’ers. We zetten in op crowdfunding en verzekeren kapitaalstoegang voor KMO’s, bijvoorbeeld via thematische volksleningen. We hervormen tot slot ook de spaarfiscaliteit, zodat diverse spaarproducten voor de burger interessanter worden en meer opbrengen.

48


“Wat bedrijven nodig hebben is stabiliteit en zekerheid om plannen te maken, CD&V wil in zo’n klimaat investeren. Werk is ook de beste garantie op koopkracht en zelfontplooiing en de beste remedie tegen armoede. Daarom zal CD&V arbeid betaalbaar houden. De loonkosthandicap moet weg tegen ten laatste 2018.” Pieter De Crem, lijsttrekker Kamer, Oost-Vlaanderen

“Laten we ook de agro- en voedingssector niet vergeten, één van de belangrijkste sectoren in Vlaanderen. CD&V kiest voor een innovatieve landbouwsector, een vereenvoudigde administratie en een gunstiger fiscaliteit. We willen ook de doorstroom uit het onderwijs naar de sector maximaal bevorderen.” Kris Peeters lijsttrekker Vlaams Parlement, Antwerpen

49


rechtvaardige & groeibevorderende fiscaliteit

Lasten verlagen om kansen te verhogen We verschuiven het perspectief van de lasten die we momenteel (vooral op arbeid) betalen: onze fiscaliteit moet groener en meer op consumptie gericht worden. We maken de fiscaliteit ook jobvriendelijker: het verschil tussen werken en niet werken dient vergroot te worden. Het vrijgesteld minimum bij de personenbelasting wordt opgetrokken. Dit genereert een nettowinst van â‚Ź 700 per werkende Vlaming. Verder harmoniseren we de BTW en zetten we in op een stabiele notionele intrestaftrek voor de komende 5 jaar.

50


“Ondernemend Vlaanderen moet aangemoedigd worden! CD&V wil lasten verlagen om ondernemers kansen te geven. Ons plan = vlottere toegang tot kapitaal, minder lasten op arbeid, minder administratie.� Koen Geens, lijsttrekker Kamer, Vlaams-Brabant

51


investeren in slimme netwerken

Slimme netwerkeconomie Slimme netwerken zetten in op een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. In die netwerken moet ook flexibeler geĂŻnvesteerd kunnen worden, onder andere door de socio-economische vergunningen te integreren in de omgevingsvergunning. CD&V wil ook de klimaatdoelstellingen halen. Energie-efficiĂŤntie, betaalbare energie en een gegarandeerde bevoorrading gaan hand in hand met de vraag naar duurzaamheid.

52


“Vlaanderen moet vooruit. CD&V wil verder werken aan meer verkeersveiligheid, meer en snellere infrastructuur en gedragsverandering.” Hilde Crevits, lijsttrekker Vlaams Parlement, West-Vlaanderen

“In Brussel hebben we fiks geïnvesteerd in openbaar vervoer en in het fiets- en parkeerbeleid. Dat zorgde o.a. voor 7% minder autogebruik op gewestwegen. Onder impuls van CD&V zitten Vlaanderen en Brussel op de goede weg.” Brigitte Grouwels, lijsttrekker Brussels Parlement

53


versterkt onderwijsaanbod

Focus op mensen CD&V geeft haar vertrouwen aan leerlingen, leerkrachten en directies. We geven de scholen terug aan de mensen die er dagdagelijks het beste van zichzelf geven. Een vermindering van de administratieve lasten is een must. Zo kan de leerkracht zich meer focussen op zijn kerntaak: les geven. We versterken het onderwijsaanbod en zetten de leerling en zijn of haar talenten centraal. De koppeling met het werkveld moet duidelijker. Zo garanderen we een vlottere en betere doorstroming.

54


“Jongeren zijn synoniem voor toekomst. Studenten zijn onze grootste natuurlijke rijkdom. CD&V wil het hoger onderwijs verzekeren en versterken om jongeren de toekomst te geven die ze verdienen.” Benjamin Dalle, Lijsttrekker Kamer, Brussel

“De talenten van vandaag verdienen de leerkrachten van morgen. CD&V kiest voor sterk onderwijs, dat meer leerlingen meer kansen biedt, dat focust op mensen en niet op administratieve (bal)last. Zo willen we uit elke leerling en elke leerkracht het beste halen.” Hilde Crevits, lijsttrekker Vlaams Parlement, West-Vlaanderen

55


banenpact en modern sociaal overleg

+224.000 jobs met ons 3D-plan We creĂŤren 224.000 jobs en trekken de werkzaamheidsgraad op tot 76 % tegen 2020. Het banenplan wordt in nauwe samenwerking met de sociale partners uitgerold. We ontmoedigen een vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt door loopbanen haalbaarder te maken. Daarbij leggen we de focus niet op een gefixeerde pensioenleeftijd, maar op het aantal loopbaanjaren, inclusief gelijkgestelde periodes. We staan achter het principe van degressieve uitkeringen, maar schaffen ze niet af na een bepaalde periode.

56


“We kiezen uitdrukkelijk voor een pensioenloopbaan. CD&V gaat voor volledige carrières van 45 loopbaan jaren. We behouden de pensioenleeftijd op 65 jaar, maar dit mag geen drempel zijn voor wie langer aan de slag wil blijven. Wie langer heeft bijgedragen, moet daarvoor beloond worden. Pensioen naar werken, dus.” Servais Verherstraeten, lijsttrekker kamer, Antwerpen

“De arbeidsmarkt is volop in beweging. Ons arbeidsbeleid moet een antwoord bieden op die evolutie: we willen soepelere werkvormen voor werknemer en werkgever. Via stageplaatsen en werkervaring tijdens hun studies garanderen we jongeren ook meer kansen op de arbeidsmarkt.” Peter Van Rompuy, lijsttrekker Vlaams Parlement, Vlaams-Brabant

57


nieuwe sociale bescherming

Inzetten op sociale vooruitgang CD&V kiest voor een vernieuwd zorg- en gezinsbeleid. We vermaatschappelijken de zorg en garanderen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. We blijven mantelzorgers versterken en ondersteunen. Door de zesde staatshervorming kunnen we een Vlaamse sociale bescherming verder uitrollen. Op federaal niveau maken we de ziekteverzekering efficiĂŤnter. Ook de regimes van arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit passen we aan.

58


“Onze garantie = topzorg op maat, dichtbij de thuisomgeving van de zorgbehoevende, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Ook voor onze jonge gezinnen zijn we ambitieus: tegen 2020 willen we kinderopvang voor elke peuter of kleuter. Ambitieus realistisch!� Jo Vandeurzen, Lijsttrekker Vlaams Parlement, Limburg

59


investeren in kwalitatieve & duurzame leefomgeving

Voor een duurzame en welvarende samenleving We investeren in een kwaliteitsvolle leefomgeving. De ruimte is schaars en moet dus duurzaam benut worden. Betaalbaar en kwalitatief wonen gaan hand in hand met degelijke infrastructuur voor cultuur, jeugd en sport. Een aantrekkelijke horeca en groeiend toerisme vormen belangrijke condities voor een bloeiende handel in het hart van de gemeente.

60


“Betaalbaar wonen is een basisrecht voor iedereen. Een eigen huis hoort geen droom te zijn, maar werkelijkheid. De woonbonus blijft voor ons een topprioriteit, met focus op aankoop en renovatie van bestaande woningen.” Bianca Debaets, lijsttrekker Vlaams Parlement, Brussel

“In een wereld die elke dag meer en sterker in ons leven ingrijpt is ook meer samenwerking in Europa een must” Marianne Thyssen, lijsttrekker Europees Parlement

61


economisch

innovatieve economische groeipool

relance- en concurrentiepact

europa rechtvaardige, en groeibevorderende fiscaliteit

investeren in slimme netwerken (energie, mobiliteit, informatie)

maatschappelijke veiligheid, justitie, asiel & migratie,

62


sociaal

versterkt onderwijsaanbod

banenpact en modern sociaal overleg

buitenlandbeleid nieuwe sociale bescherming

investeren in kwalitatieve & duurzame leefomgeving

zekerheid

efficiĂŤnte staatsstructuur, efficiĂŤnte overheid

63


onze ambitie T.o.V. constant beleid 900

3000 3000 2500

8000

investeringen belastingvrij minimum loonkost verminderen sociale bescherming tekort wegwerken

64


financiering T.o.V. constant beleid 1000 900 500

3000 300

1300 9900

500 diverse extra jobcreatie strijd tegen fraude ecofiscaliteit, indirecte belastingen en fiscale aftrekken

tabak rentewinst besparingen correctie groeiparameter

65


Het 3D-plusplan van CD&V

Cultuur, jeugd, sport, media & toerisme CD&V wil... De UiTpas in heel Vlaanderen uitrollen: ĂŠĂŠn geautomatiseerd systeem vervangt de massa kortings- en andere kaarten. De UiTpas vergemakkelijkt ook de toegang van mensen in armoede tot cultuur op een niet-stigmatiserende manier. Blijven investeren in het eigen cultuurpatrimonium (bv. KMSKA in Antwerpen waarvan de renovatie wordt afgerond). De inspraak van kinderen en jongeren in het lokale jeugdbeleid stimuleren Het btw-vrijstellingsplafond voor verenigingen optrekken naar 25.000 euro per jaar zodat het jeugdwerk en ander vrijwilligerswerk buiten het toepassingsgebied van de btw-regelgeving valt en er heel wat administratieve verplichtingen wegvallen. 66


Een globaal strategisch plan voor sportinfrastructuur in Vlaanderen opmaken Schoolgaande kinderen en jongeren minstens drie uur lichamelijke opvoeding per week geven De digitale kloof wegwerken. Ook kwetsbare doelgroepen moeten voldoende mediatoegang hebben en mediageletterd zijn. De Vlaamse audiovisuele sector nog beter promoten in het buitenland. Ondersteunende maatregelen nemen voor de economische versterking van de toeristische sector en de horeca.

67


Het 3D-plusplan van CD&V

Justitie & veiligheid CD&V wil... Justitie absolute prioriteit geven en zo het vertrouwen herwinnen. Wetgeving duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker maken. Een vernieuwd strafrecht: aangepast aan de criminaliteit van vandaag, met een correcte verhouding tussen straffen en feiten, meer rechtszekerheid en eenvoudigere procedures. Investeren in gevangenisinfrastructuur Een veiligheidsbeleid dicht bij de mensen. De rol van de wijkpolitie moet worden versterkt met het oog op conflictpreventie.

68


De administratieve taken van de politie meer door administratief personeel laten doen, zodat de politie zich op haar operationele taken kan focussen. Oneigenlijke politietaken kunnen ook door publieke of private veiligheidsdiensten uitgevoerd worden. Dat politiediensten voldoende aandacht hebben voor slachtofferbejegening en klantvriendelijkheid. Een beleid dat duidelijk “nee� zegt tegen illegale drugs en ontradend is voor legale drugs als alcohol en tabak. Het recht aanpassen aan nieuwe gezins- en samenlevingsvormen (bv. modernisering erfrecht).

69


Het 3D-plusplan van CD&V

Asiel, migratie & integratie CD&V wil... Een humaan, maar effectief terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers Een goed evenwicht tussen het aantal operationele collectieve opvangplaatsen en individuele opvangplaatsen. Dat de overheid voldoende plaatsen voorziet in taal- en inburgeringscursussen Ouders verplichten om hun kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar naar het kleuteronderwijs te brengen

70


Een duidelijke sprong voorwaarts maken in de verankering van kansengroepen op de arbeidsmarkt. We pleiten o.m. voor het gebruik van slimme streefcijfers. Vasthouden aan een nultolerantiebeleid inzake discriminatie op de werkvloer, op de woonmarkt en in andere domeinen. Wederzijds respect tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen promoten Geen algemeen verbod op religieuze en levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs en in de openbare dienstverlening.

71


Het 3D-plusplan van CD&V

Wonen CD&V wil... De woonbonus behouden maar moderniseren. Voor bestaande leningen verandert er niets. Bij nieuwe leningen leggen we de focus op de enige, eigen woning en op renovatie, vervangbouw en energiezuinige investeringen. Volop inzetten op het realiseren van bescheiden woningen of starterswoningen Het systeem van huursubsidies en huurpremies als tussenkomst in de huur door de laagste inkomens koppelen aan striktere inkomensvoorwaarden Nieuwe woonvormen met gedeelde functies zoals co-housing in al hun vormen vergemakkelijken

72


Een vergroting van het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen. Bij de bouw van gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen en culturele centra, streven naar combinaties met woongelegenheden die ruimte en geld besparen Een vergroting van het aanbod op de private huurmarkt door werk te maken van een gezonder evenwicht tussen de rechten en plichten van huurders en verhuurders Onderzoeken of een uitbreiding van de meeneembaarheid van registratierechten kan helpen om de drempel te verlagen om te verhuizen in functie van de werkplek

73


Het 3D-plusplan van CD&V

Overheid EfficiĂŤnt & dichtbij CD&V wil... De Gemeente-, Steden- en Plattelandsfondsen behouden en blijven stimuleren. Lokale besturen moeten alle kansen blijven krijgen. Geen nieuwe, verplichte en algemene fusieoperatie op lokaal niveau. Vrijwillige fusies kunnen als de gemeenten dat zelf willen. Dat over alle overheidsniveaus heen we gegevens slechts eenmaal bij burgers, bedrijven en verenigingen opgevraagd worden: only once is het principe Volledige digitalisering van gegevensstromen tussen overheden

74


Automatische toekenning van tegemoetkomingen aan wie daar recht op heeft Inzetten op doorgedreven competentie- en talentmanagement bij het overheidspersoneel Eerder of elders verworven competenties erkennen zodat ze toegang bieden tot het openbaar ambt Bij elkaar horende opdrachten zoveel mogelijk samenbrengen. We gaan niet voor de creatie van nieuwe overheidsdiensten.

75


Het 3D-plusplan van CD&V

Energie & Klimaat CD&V wil... Alle subsidies voor energiebesparende investeringen samenvoegen in ĂŠĂŠn vereenvoudigd en krachtig premiestelsel Energiearmoede verminderen aan de bron door extra inspanningen voor een lager verbruik Een breed gedragen energiepact dat bevoorradingszekerheid voor elektriciteit garandeert voor de komende twintig jaar Een realistisch traject richting kernuitstap. De huidige generatie kernenergie in BelgiĂŤ is een eindig verhaal. Maar realisme is nodig: er moet voldoende betrouwbaar basisvermogen zijn.

76


Een energienorm die garandeert dat nevenkosten op energie niet hoger liggen dan het gemiddelde in de buurlanden De inkomsten uit de Europese emissiehandel volledig aanwenden voor de financiering van het klimaatbeleid. Hierbij prioriteit aan interne maatregelen en energiebesparing Een voldoende robuuste CO2-prijs die een kostenefficiĂŤnte energietransitie stimuleert Een stabiel en realistisch investeringstraject voor hernieuwbare energie

77


Het 3D-plusplan van CD&V

Mobiliteit CD&V wil... Een functioneel fietsroutenetwerk van fietssnelwegen en fietsroutes uitbouwen Onze openbaar vervoersmaatschappijen voorbereiden op de toekomst: klantvriendelijk, kwalitatief en financieel gezond. Ketenmobiliteit alle ruimte geven. Overstappen tussen verschillende vormen van vervoer moet nog vlotter kunnen verlopen Geen afbouw van het openbaar vervoer op het platteland, maar een efficiÍnte invulling van het begrip basismobiliteit (bv. via gesubsidieerde, collectieve taxi’s, shuttlediensten en snelle buslijnen)

78


De resterende missing links wegwerken en de nodige infrastructuurmaatregelen nemen om de doorstroming van het wegverkeer te bevorderen Het mobiliteitsbudget om woonwerkverkeer duurzamer te maken. Milieuvriendelijke nieuwe motortechnologieĂŤn promoten via de fiscaliteit Een grondige vereenvoudiging van de wegcode Verder afbouwen van het aantal verkeerslachtoffers, met zachte ĂŠn harde maatregelen Een slimme kilometerheffing Rekeningrijden in plaats van verkeersbelasting als het maatregel is die de files kan doen minderen

79


Het 3D-plusplan van CD&V

Leefomgeving & duurzaamheid CD&V wil... Een aankoopbeleid van groenterreinen met focus op stadsrandbossen en de gevoeligste gebieden inzake biodiversiteit. 20.000 ha extra natuurgebied onder gepast beheer Streven naar maximale toegankelijkheid van bos en natuur, met alleen een verbod waar vrije toegang de natuurlijke draagkracht zou kunnen overschrijden De kringloopeconomie stimuleren. Verspilling en afval voorkomen we door verdere sensibilisering en afspraken met producenten

80


Het investeringstempo aanhouden om een goede waterkwaliteit in onze waterlopen te behalen Een strak verder investeringstempo tegen wateroverlast met ook maatregelen aan de bron De autofiscaliteit nog nadrukkelijker laten afhangen van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijn stof Herontwikkeling van vervuilde brownfields blijven ondersteunen Groenblauwe netwerken als brug tussen stedelijk en landelijk gebied

81


Het 3D-plusplan van CD&V

Stad & platteland CD&V wil... Oude stadswijken tot dynamische woonomgevingen omvormen: bv. met verkeersluwe straten, groene binnenzones en een ruim aanbod aan lokale handel en diensten Dat bepaalde buurten binnen de stadsgrenzen tijdelijk een lagere onroerende voorheffing kunnen genieten dan andere, om achtergestelde buurten aantrekkelijker te maken. Stedelijke netwerken van openbaar vervoer optimaliseren. ‘Cirkellijnen’ op de stadsring moeten buitenwijken van de stad met elkaar verbinden Het tekort aan sport- en ontspanningsruimte in de steden aanpakken.

82


Meer middelen voor plattelandsgemeenten, zodat ze de open ruimte beter kunnen beschermen De beschikbare open ruimte behouden door in te zetten op verdichting van woongebieden De keuzevrijheid van de landbouwer respecteren om te kiezen voor een op maat van het bedrijf afgestemde strategie Meer bruggen tussen consument en landbouwer door korte voedselkringen

83


Het 3D-plusplan van CD&V

Buitenland, defensie & ontwikkelingssamenwerking

CD&V wil... Een eigen Vlaams buitenlands beleid met een sterke focus op de Europese Unie en onze buurlanden Het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus blijven onderstrepen Blijven inzetten op een ambitieus Afrikabeleid Mensenrechten blijven naar voor schuiven als prioriteit van ons buitenlands beleid Een proactief Vlaams exportbeleid

84


Een verder doorgedreven defensiesamenwerking op Europees niveau Als loyale en geloofwaardige partner meewerken aan een solidaire en dynamische NAVO Dat staatsopbouw en maatschappijopbouw hand in hand gaan in de ontwikkelingssamenwerking. Het uitbouwen van solide democratische politieke, juridische en sociale structuren in het Zuiden is een voorwaarde voor duurzame en inclusieve ontwikkeling

85


86

1

Begroting op orde.

2

6de staatshervorming: versterken Vlaamse kinderbijslag, woonbonus, ouderenzorg.

3

Minder lasten voor ondernemers: loonkosthandicap weg in 2018, energienorm, minder administratie.

4

Onze pensioenen en gezondheidszorgen veilig stellen.

5

Rechtvaardige fiscaliteit: belastingvrije som verhogen (700 euro).


voor een economische groei met sociale vooruitgang

6

Een Vlaamse investeringsregering: mobiliteit, scholen, woonzorgcentra, innovatie.

7

Extra middelen voor personen met een handicap, kinderopvang en jeugdzorg.

8

Sterke leerkrachten, sterker onderwijs.

9

Justitie: vertrouwen herstellen.

10

Europa: verdiepen en versterken. 87


v.u.: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

Sterker Vlaanderen, Sterker land

Realisatieboekje  

Realisatieboekje CD&V Campagne 2014

Advertisement