Page 1

ampersand AFGIFTEKANTOOR LUIK X

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 12 - MEI 2012

VEiLiG thuiS www.cdenv.be


iedereen in beweging Mobiliteit is belangrijk voor mensen. We zijn allemaal continu in beweging: pendelen richting werk, boodschappen doen, familie bezoeken of gewoon genieten van een uitstap. En altijd moeten we beroep doen op een vervoermiddel, om samen te komen met anderen. Mensen samen brengen, het is christendemocratie ten voeten uit. Het is dan ook geen wonder dat CD&V twee ministers van mobiliteit in haar rangen telt. Elke dag opnieuw brengen zijn verbinden letterlijk in de praktijk. Het is niet altijd even gemakkelijk om te werken aan een betere mobiliteit. Hinder is nu eenmaal onvermijdelijk wanneer je wegen vernieuwt of fietspaden aanlegt. Zeker onze lokale mensen krijgen geregeld commentaren over wegomleggingen of een modderpoel voor de deur. Maar dat schrikt hen niet af om te doen wat nodig is. Een stad of gemeente in beweging zetten, daar moet je daadkracht voor tonen. Met Hilde Crevits bij De Lijn en Brigitte Grouwels bij MIVB zetten onze mensen ook de toon binnen het openbaar vervoer in Vlaanderen en Brussel. Op federaal vlak komen er belangrijke momenten aan bij de NMBS. Binnenkort starten de besprekingen om de organisatie te vereenvoudigen en de problemen bij het spoor aan te pakken. Wij zijn er klaar voor, om orde op zaken te zetten en de klant opnieuw centraal te plaatsen. Het mag duidelijk zijn: het mobiliteitsvraagstuk is een van de belangrijkste van de 21ste eeuw. Steeds meer mensen maken gebruik van steeds meer vormen van vervoer. En ze willen dit doen op een comfortabele, vlotte en veilige manier. Een antwoord bieden op die uitdaging zal veel creativiteit vragen. In deze Ampersand vindt u verschillende ideeën, op alle bestuursniveaus, waarmee CD&V’ers tonen dat zij voor die creatieve antwoorden kunnen zorgen.

wouter Beke Voorzitter CD&V

COLOFOn redactiecomité:

adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: re(d)actieadres:

2

Brecht Grieten, Annemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Bart Croes, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Rutger De Reu, Tinneke Huyghe, Saartje Stevens, Tine Vandecasteele, Niko Gobbin Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 – ampersand@cdenv.be


We zijn allemaal een beetje Ringo Stuur

ringo Stuur

inbegrepen mobiliteitsproblemen aanpakken door de gemeente of het gewest alleen is onmogelijk zonder de medewerking van de gebruikers. CD&V Vlaams-Brabant heeft daarom de uitdaging aangenomen om te werken aan mobiliteitsoplossingen op en rond de ring rond Brussel (r0).

In Vlaams-Brabant voelden o.a Tom Dehaene en Karin Brouwers dat het werk niet af is. Er blijft verdere bewustmaking nodig. Daarom is er een vervolgtraject opgesteld met “Ringo Stuur”. Ringo is een coole gast en een autofreak, maar zijn gedrag op de weg kan soms beter. Via de website: www.ringostuur.be geeft hij tips over de ideale vervoersmanier voor jouw verplaatsing.

Om de mobiliteitsproblemen rond de R0 aan te kaarten zette CD&V Vlaams-Brabant de geslaagde “ringmobiel” campagne op (www.ringmobiel.be). Via diverse mediakanalen en persacties werd aandacht gevraagd voor de problemen en werden ook suggesties tot verbetering aangereikt. CD&V streeft naar een combinatie van maatregelen waarbij zowel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als auto’s betrokken worden. Voor alle mobiliteitsproblemen en de aanpak ervan gebruiken we het STOP-principe: eerst aandacht voor Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en tot slot Privévervoer.

De goede raad van Ringo Stuur krijg je online, maar Ringo wil graag met vele weggebruikers kennis maken. Als we echt willen sensibiliseren, moeten we immers iedereen overtuigen dat er voldoende mobiliteitsalternatieven zijn. Alleen als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we succes boeken. Je kan helpen door een campagne op te zetten in jouw gemeente. Er is campagnemateriaal voorhanden zoals stickers, geurhangers voor in de auto en deurhangers. Als je hier actie mee wil voeren, spreek dan zeker uw bewegingscoördinator aan of mail naar lokaal@cdenv.be. De trekker van dit initiatief is Tom Dehaene. Contact opnemen met hem? Mail naar tom.dehaene@vlaamsparlement.be.

wiE iS rinGO Stuur? Ringo Stuur is een heel extreme gast: het beste prediken maar het zelf niet doen. Ringo Stuur ademt roet en drinkt benzine, houdt van snelle auto’s en vuile uitlaten. Hij rijdt graag hard, haat de fiets en te voet is al helemaal uit den boze. Toch motiveert hij iedereen op elk moment om de mobiliteitsproblemen aan te pakken...

www.rinGOStuur.BE 3


CD&V Gezinsdag Zondag 13 mei was er de CD&V familiedag in Oostende. het was een stralende dag, met maar liefst 2000 bezoekers. Onze familiedag mag een groot succes genoemd worden. iedereen kon genieten van een optreden van Piet Piraat, allez allez, woesh! en nog veel randanimatie. Die dag was het ook moederdag & natuurlijk werden ook de moeders in de bloemetjes gezet. Elke moeder kreeg van ons een attentie. want, {iedereen inbegrepen}. hieronder vindt u enkele sfeerbeelden.

CD&V is de van gezinspartij dus n E . Vlaanderen nen zijn de gezin nze o in het beleid . it te ri prio

an de 90 % v en zijn g n i r a p bes n ers gaa d l e e w t in de e i n , n n zoeke nee va n o m e port innen. z e g e d

In ons politie k handelen zu llen de gezinnen altijd ons kompas zijn ! 4


De aandacht voor gezinnen is voor CD&V soms zo evident dat wij daar vaak niet meer bij stilstaan. naar aanleiding van ons volksfeest in Oostende verzamelden wij enkele van onze realisaties:

Speech Jo V andeurzen Op di

nsdag 15 mei he eft de Gezinsbon tie gehouden, na d zijn gezinscon ar aanleiding va ferenn ‘De dag van he Als Minister van t gezin’. Gezin kon Jo Va ndeurzen daar ontbreken. niet op “Het Vlaams ge zinsbeleid over schrijdt de gren welzijnbeleid. M zen van het aatregelen in ve rschillende sect invloed op het oren zijn van gezin.

Tegen 2016 wil het jaar le er kinde n we dat is voor ropvang m op de 2 instens 1 kin onder 3 deren jaar.

De Vlaamse ov erheid maakt oo k blijvend werk maatregelen. Ee van n goed voorbeel d hiervan is de koppeling van structurele het aanbod van kinderopvang st de evolutie van ructureel aan de nataliteit in het Vlaams Rege Verder nemen w erakkoord. e het engagem en t tot de tweejaar ganisatie van ee lijkse orn gezinsconfere ntie. Deze gezin geeft hiertoe he sconferentie t startschot.”

Pleegzorg

nu al: u g e z ik af van n e d n ha lag. s j i b r e de kind

r Beke Woutestende Oo 13 mei,

Gezinnen staan om diverse redenen onder druk en zijn soms kwetsbaar. Niet elk gezin kan hier op eigen kracht mee omgaan. Pleegzorg kan dan een antwoord zijn. Meer nog, in veel gevallen is pleegzorg heilzamer dan opname in een instelling. Het zou dan ook de eerste te overwegen vorm van hulpverlening moeten zijn. De regelgeving m.b.t. pleegzorg verschilt echter van sector tot sector en bevat tal van ongerijmdheden. CD&V doet bij monde van volksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Raf Terwingen nieuwe voorstellen, die de wetgeving zowel op Vlaams als op federaal niveau stroomlijnen.

adoptie De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Kandidaat-adoptieouders zien de adoptie van een kind uit het buitenland dan ook meer en meer als een zeer moeizame tot onmogelijke opdracht, zowel op emotioneel als financieel vlak. In het belang van de kinderen en de kandidaat-ouders moet de procedure daarom professioneler en transparanter. De meerderheidspartijen dienden onder impuls van Tom Dehaene en Tinne Rombouts een nieuw voorstel van decreet in.

verlof Ouderschaps

één maand. chapsverlof met rs de ou t he de ng ren krijgen een De regering verle maart zijn gebo 8 na e di n dat het en er Europese richtlij de Ouders van kind g rin ge re de van drie ee volgt de 8 maart uitbreid op uitkering. Hierm jk rli te ui f lo chapsver aag van onze t zich aan bij vr recht op ouders ui sl g er rin ge re en. De Stefaan Vercam naar vier maand Sonja Becq en ri, nj La a m hi n Na CD&V-kamerlede rstel indienden. er een wetsvoo ov er hi ar ja rig die vo 5


S

StOP-principe CD&V kiest voor vervoer en mobiliteit volgens het StOP-principe: Stappen, trappen en Openbaar Vervoer krijgen beleidsmatig voorrang op het Privé gemotoriseerd vervoer. Daarom investeren we fors in ons beleid, in infrastructuur voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

{S}

tappen: wie zich te voet verplaatst, moet dit kunnen doen op een rustige, vlotte en veilige manier. Goede voetpaden, autovrije zones, goede oversteekplaatsen, en nog zoveel meer. Dat moet een basisrecht zijn voor elke voetganger.

V&m Stad/dorp op stelten

Als aftrap voor de campagne ‘stad/dorp op stiletto’s’ organiseerde Vrouw & Maatschappij in elke Vlaamse provincie al een verkennende wandeling. Het is een beproefd concept in het buitenland. Eigenlijk is zo een wandeling bedoeld om samen met de buurt knelpunten op het vlak van veiligheid op te sporen (verlichting, passage, aanduidingen, …), maar wij zien het ruimer. Zo bekeken we onder andere ook of er voldoende openbare toiletten zijn, of straten wel toegankelijk zijn voor buggy’s en rolstoelen en of er genoeg verlichting is om het onveiligheidsgevoel te vermijden.

Deinze Buggytest

6

Blankenberge Omwonenden vragen voetpad en vlotte doorgang.

Terwijl de heraanleg van de Brugse Steenweg volop aan de gang is en het fietspad zopas gegoten werd zitten de bewoners die ter hoogte van de rotonde wonen met de vraag wat er met het stukje voetpad tussen de rijweg en de voortuintjes zal gebeuren. Volgens de omwonenden doet de kans zich nu voor om dit mee te nemen met de globale heraanleg. CD&V ging ter plaatse en ondersteunt die vraag. De afdeling nam daarom contact met Minister van Openbare Werken Hilde Crevits met de vraag om te willen onderzoeken of het nog mogelijk is om ook de heraanleg van dit stukje voetpad mee te nemen tijdens de werken.

JONGCD&V Deinze evalueert voetpaden in Deinze met de “buggytest”

Kampenhout Doorlopende Straten

De leden van JONGCD&V Deinze gingen de afgelopen maand op pad in Deinze en Petegem om de staat van de voetpaden te controleren. Met behulp van de kinderwagens van voorzitster Stephanie Debeurme en OCMWraadslid Rutger De Reu, beiden kersverse ouders, werd een evaluatie opgemaakt. Die werd zaterdag overhandigd aan schepen van openbare werken, Bart Van Thuyne.

Met behulp van een sticker kan het gemeentebestuur haar verkeersborden ‘doodlopende straat’ nu omvormen tot borden die correct aangeven over welk soort straat het gaat. Voetgangers en fietsers krijgen de informatie waar ze recht op hebben. Zij kunnen hierdoor een veiliger en aangenamer traject kiezen.


{t}

t

rappen: natuurlijk vergeten wij vanuit CD&V ook niet de fietser. hieronder bekijken we enkele lokale initiatieven voor fietsers. Verder in deze ampersand vindt u ook nog een interview met de Fietsersbond.

V&m: Voet- en fietspoolen naar school.

Korte verplaatsingen naar school zijn ideaal om te voet of met de fiets te doen. Toch wordt maar liefst 85% van de kinderen met de wagen naar school gebracht. Daarom pleit Vrouw & Maatschappij voor het systeem van voet- en fietspoolen. Daarbij stapt of fietst een begeleider (leerkracht of ouder) met een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen van huis naar school en omgekeerd. Ouders moeten hun kinderen niet elke dag tot aan de schoolpoort brengen, ze kunnen ze met een gerust gemoed meesturen met de pool.

Groene 62: Oude spoorwegbedding die wordt omgevormd naar fietspad in het groen.

Eeklo: Laadpalen voor elektrische (brom)fietsen in Balgerhoeke

Iedereen die met een elektrisch aangedreven fiets in Balgerhoeke aankomt heeft vanaf nu de garantie dat er laadpunten zijn waar hernieuwbare energie kan ‘getankt’ worden. Er zijn twee laadpalen voorzien die elk twee fietsen kunnen bedienen. Dit project werd uitgewerkt en gefinancierd door Ecopower. De palen kunnen geactiveerd worden door middel van een kaart die kan afgehaald worden.

Op deze manier draagt de stad bij aan het principe van duurzame mobiliteit en toerisme. Dit project kwam er in samenwerking met de Vlaamse Overheid.

Zulte Veilige fietswegen

CD&V Zulte zet zich in voor veilige fietswegen Op korte termijn wordt een fietspad lange afstand langs de spoorweg op grondgebied van Zulte tussen de grens met Waregem en de Waalstraat aangelegd. De Provincie West-Vlaanderen heeft 24 provinciedomeinen & groene assen ingericht en voor het publiek opengesteld. Om dit mogelijk te maken werden in de voorbij jaren grote inspanningen geleverd. De provinciedomeinen zijn vrij te bezoeken en bieden je rust, groen en ontspanning. De groene assen zijn opengesteld voor fietser en wandelaar. Dankzij een grote verspreiding in West-Vlaanderen liggen deze domeinen en assen binnen ieders bereik.

De gemeente stond in voor de grondverwerving en de provincie zal hier de werken uitvoeren. Op termijn zal tevens een fietsverbinding tussen Deinze en de Waalstraat worden voorzien. Het project tussen de Waalstraat en de grens met Waregem wordt nog dit jaar aanbesteed en gegund. De werken starten in het voorjaar van 2012. In het schooljaar 2012-2013 zullen de fietsende scholieren richting Waregem aldus een veiligere verplaatsing kunnen maken.

Uiteindelijke doelstelling van project Groene 62: beschikken over een spoorwegbedding die alle functies en verwachtingen kan waarmaken die erin gesteld worden en die aanvaardbaar en voorspelbaar is qua onderhoud. 7


O {O}

penbaar vervoer: Openbaar vervoer is voor velen onder ons een vast onderdeel van de dagelijkse verplaatsingen. Denk maar aan het grote aantal pendelaars naar onze grootsteden. als CD&V willen wij het openbaar vervoer bereikbaar maken, overal en voor iedereen.

Senioren Betaalbaar openbaar vervoer

Een goed aanbod van toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer is voor ouderen een voorwaarde en kans om mobiel te blijven, deel te nemen aan diverse facetten van het maatschappelijk leven en mensen te ontmoeten. CD&V-senioren vinden dat de overheid daartoe de nodige basisvoorzieningen moet garanderen. De CD&V-senioren vinden dat in het kader van besparingen en rationaliseringen bij De Lijn de veralgemeende kosteloosheid van de abonnementen eveneens ter sprake moeten kunnen komen. Eveneens vinden zij dat er onderzoek moet gebeuren naar het gebruik van het openbaar vervoer en de effecten van de kosteloosheid. Bij het uitwerken van alternatieven, vinden de CD&V-senioren dat het voorzien van een veralgemeend basisaanbod een prioriteit moet zijn.

Op financieel vlak vinden ze dat de bijdrage van de gebruikers best zou gebeuren in de vorm van een ‘laagprijzig basisabonnement’ en dat correcties voor draagkracht – indien nodig - kunnen aangeboden worden door gemeenten, OCMW’s...

De CD&V-senioren willen deze mobiliteitsproblematiek verder bespreken op lokaal vlak.

8

wijnegem tramlijn linkeroever

Sinds midden april is de verlenging van tramlijn 5 in Antwerpen een feit. Op een iets meer dan een half uurtje spoort men van Linkeroever tot in Wijnegem. Minister Crevits, Vlaams minister voor Mobiliteit, reed eigenhandig met het tramstel over de nieuwe route tijdens de plechtige opening. De aanleg kende daar wel enkele problemen, onder andere strenge winters. Maar ondanks alles werd de inhuldiging toch een feest en is de tramlijn reeds gretig in gebruik genomen.

V&m Veilig openbaar vervoer

Vrouwen maken 60 à 65% van de gebruikers van het openbaar vervoer uit, maar ze voelen zich er wel onveiliger bij dan mannen. In Montréal startte de busmaatschappij daarom met het project ‘entre deux arrêts’. Zodra het donker wordt kunnen vrouwen die alleen reizen aan de chauffeur vragen om te stoppen tussen 2 haltes. Vrouw & Maatschappij vindt dat dit systeem ook moet kunnen bij De Lijn en de MIVB. Want de tussenstops verminderen het onveiligheidsgevoel en vergroten de bewegingsvrijheid van heel wat vrouwen.


{P}

rivé gemotoriseerd vervoer: niet alle verplaatsingen kunnen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook al krijgen zij van ons voorrang, we vergeten de autobestuurder niet. Verkeersveiligheid is daarbij de prioriteit. JOnGCD&V wil de strijd aangaan tegen discriminatie jonge chauffeurs

P Alcohollimiet: iedereen gelijk voor de wet JONGCD&V wil niet weten van een verlaging van de alcohollimiet, enkel voor jonge en onervaren chauffeurs. Met de regelmaat van de klok duikt er een voorstel op om de alcohollimiet te verlagen, enkel voor jonge chauffeurs. JONGCD&V is hier geen voorstander van. Jonge chauffeurs zijn inderdaad vaker betrokken bij ongevallen. Dit ligt echter niet aan dronken rijden. Integendeel. Cijfers tonen aan dat het vooral oudere chauffeurs zijn die dronken achter het stuur kruipen. Veertigers en ouderen blazen vaker positief dan jongeren. Ook bij ongevallen werden meer ‘ouderen’ betrapt op dronken rijden dan jongeren. Alcohol achter het stuur is bij jongeren dan ook not done. Hogere ongevalcijfers bij jonge chauffeurs moeten eerder aangepakt worden door een verbetering van de rijopleiding. Wanneer de alcohollimiet verlaagd wordt, moet dit voor iedereen gebeuren. Anders zal er weinig effect op de ongevallencijfers zijn. Sowieso moet de subjectieve en objectieve pakkans trouwens verhoogd worden. De gemiddelde chauffeur moet slechts eenmaal om de 10 jaar blazen en buiten de eindejaarsperiode wordt er amper gecontroleerd. Dat moet omhoog, voor iedereen.

autoverzekering ook voor jongeren betaalbaar

Een autoverzekering is nog steeds onbetaalbaar voor jongeren. JONGCD&V wil dan ook dat de overheid de strijd tegen leeftijdsdiscriminatie bij het toekennen van een autoverzekering opvoert. Het probleem van de autoverzekering is niet nieuw. Jonge bestuurders moeten gemakkelijk tot 3 keer meer te betalen dan anderen. Zo worden ze gestraft nog voor ze één stap in hun wagen hebben gezet. Nochtans hebben veel jongeren een auto nodig voor hun studie of voor het werk.

Het kan perfect geregeld worden dat de prijs van een autoverzekering voor jongeren slechts een bepaald en aanvaardbaar percentage hoger mag liggen dan voor andere chauffeurs. Daar moeten dan geen draconische beperkingen aan verbonden zijn wat betreft het tijdstip waarop de wagen gebruikt mag worden of het aantal personen dat men mag vervoeren.

Evergem Digitale vrachtwagensluis

Vroeger kreeg Rieme, bij Evergem, elke dag 800 tot 1.000 vrachtwagens doorheen de dorpskern, met heel veel (geluids)overlast tot gevolg. De aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg wordt als een verbetering ervaren, maar de bewoners verwachten meer van de digitale verkeerssluizen. Dat is een voor Vlaanderen uniek detectiesysteem voor zwaar verkeer. Doorgaand vrachtverkeer mag de kern van Rieme niet meer binnen, ze worden omgeleid via wegen rond de dorpskern. Vrachtwagens die toch door het dorp rijden worden bij het binnenen het buiten rijden geregistreerd. Als een vrachtwagen op een paar minuten tijd van punt X naar punt Y rijdt, betekent het dat hij eigenlijk niet in de kern van Rieme moest zijn en wordt er een proces-verbaal uitgeschreven. Zo wil Evergem de dorpskern van Rieme vrijwaren van zwaar verkeer.

Poperinge Gratis oplaadpunt auto’s en fietsen

Voortaan kunnen in Poperinge fietsers en bestuurders van elektrische auto’s en bromfietsen terecht op de Vroonhofsite om gratis hun fietsen en auto’s op te laden aan één van de oplaadpunten. Het project is een samenwerking van Eandis, Telenet en Blue Corner eNovates. Door de samenwerking met die firma’s en de Vlaamse overheid, kostte het geheel aan stad Poperinge slechts 5.000 euro. Aan de laadpaal is er plaats voor zes fietsen en twee elektrische auto’s. Tijdens het eerste jaar biedt de stad, bij wijze van experiment, de stroom gratis aan.

heeft u zelf nog goede voorbeelden? Laat het ons dan weten via lokaal@cdenv.be

9


SLimmE En StErKE inFraStruCtuur minister van mobiliteit en Openbare werken hilde Crevits investeert in het infrastructuurnetwerk. Dat is de basis om mobiel te kunnen zijn. Ze wil het netwerk sterk en slim maken. Een netwerk is pas sterk als het kwalitatief in orde is. het moet volledig zijn en dus kiest ze voor de aanleg van ontbrekende stukken weg. Ze maakt ook werk van het grondige onderhoud van de bestaande wegen. Ze opteert voor de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden zodat de mensen meer van de fiets gebruik maken. Ook wil ze dat het openbaar vervoer kwalitatief top is zodat de mensen de bus en de tram nog meer gebruiken. Een netwerk is slim als het gebruik maakt van dynamische sturing. De minister laat dynamische verkeersborden op de autosnelwegen plaatsen. Ze wil dat bus- en tramgebruikers realtime informatie ter beschikking krijgen.

iedereen veilig

Veilig verkeer is voor minister Crevits een absolute prioriteit. Iedereen moet zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. In Vlaanderen zijn er nu al 590 van 809 gevaarlijke punten aangepakt, veelal kruispunten waar er verkeersslachtoffers zijn gevallen.

is deze aanpak succesvol? Minister Crevits: De Universiteit van Hasselt onderzocht een 100-tal van die punten voor en na de heraanleg. Blijkt dat na de heraanleg het aantal ongevallen met bijna een kwart is gedaald. Het aantal ongevallen met doden en zwaargewonden daalde met 40%, op sommige plaatsen zelfs met meer dan de helft.

Van de 809 zijn er nog een 220-tal af te werken. Gaat dat lukken? Crevits: Hiervan zijn er nu 59 in uitvoering. De overige 160 wil ik zo snel mogelijk afwerken. Dat is van levensbelang om het aantal ongevallen terug te dringen. Jaarlijks voorzie ik daarvoor 100 miljoen euro.

Fietsers zijn bijzonder kwetsbaar. Zij krijgen bijzondere aandacht? Crevits: Tegen het einde van 2014 wil ik dat er 1.750 km nieuwe en vernieuwde fietspaden liggen. De afstand van Brussel naar Porto. Daarbij zijn ook fietstunnels en prachtige fietsbruggen. De grootste fietsbrug van het land is een constructie van 200

10

meter over de E19 ter hoogte van Machelen en Vilvoorde. Met goede fietspaden kunnen fietsers veilig naar het werk of naar school. Dat zal de gezinnen ertoe aanzetten de auto minder te gebruiken.

Voetgangers, fietsers, bussen, auto’s en vrachtwagens is een moeilijke combinatie. Zijn die wel te verzoenen? Crevits: Jazeker, mits degelijke infrastructuur. Een goed voorbeeld is de N31 in Brugge. Deze Expresweg is veertig jaar geleden gebouwd om de haven van Zeebrugge te verbinden met de E40. Hij kruist verschillende wegen naar het centrum van Brugge. Op de N31 rijden de vrachtwagens tussen de haven en de autosnelwegen. De vele zachte weggebruikers, zoals de scholieren, moeten de weg dwarsen om naar de binnenstad te kunnen. Om de verschillende weggebruikers veilig met elkaar te verzoenen, worden al die kruispunten ondertunneld. Voor fietsers zijn er fietsbruggen en tunnels. Voor de leefbaarheid van de omwonenden zijn er geluidsschermen. Dit is goed voor de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming en de leefbaarheid.

Dat zijn kostelijke investeringen. is daar geld voor? Die investeringen zijn terecht! De Vlaamse regering heeft besloten niet te besparen op investeringen. Vlot en veilig verkeer is voor mij een absolute prioriteit. Meer info? Contacteer via hilde@hildecrevits.be


fietsers

inbegrepen

Geert Demeyere is al lang voorzitter van de Fietsersbond Brugge. hij ijvert al tientallen jaren voor veilige fietspaden langs en over de n31 in Brugge. wat zijn de grootste uitdagingen voor de fietsers? Op de N31, tussen E40 en Zeebrugge, waren er een achttal kruispunten met verkeerslichten. Aan deze kruispunten gebeurden veel dodelijke ongevallen met fietsers en voetgangers. Het wegwerken van de gelijkvloerse kruisingen en de aanleg van veilige, afgescheiden fietspaden maakt deze toestand ongedaan. Tot op heden werden zes kruispunten aangepakt.

hoe lang zet u dit thema al op de agenda? Mijn strijd is eigenlijk begonnen toen een buurjongen werd doodgereden op de Expresweg. Samen met mijn broer hebben we toen, in 1981, de actiegroep Expresweg Veiliger gestart. Dat leidde uiteindelijk tot de huidige Fietsersbond.

wat is er veranderd ten voordele van de fietser? Vroeger was alles gebaseerd in functie van “Koning Auto”. Nu wordt de fietser beschouwd als een volwaardige verkeersdeelnemer die ook recht heeft op veiligheid!

waar bent u het meest tevreden over? Dubbelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de N31 en verschillende fiets- en voetgangerstunnels maken dat men veilig de Expresweg kan kruisen. Vooral de realisatie van de prachtige fietsbrug boven de tunnel van de Koning Albert I-laan zal het een stuk aangenamer en veiliger maken voor de scholieren die tussen Loppem en de diverse scholen in Brugge fietsen, of voor de studenten van de KHBO.

En is u strijd nu gestreden? Nog niet volledig! Er wachten nog een drietal uitdagingen: de Chartreuseweg, de Bevrijdingslaan en de doortocht van Lissewege. Maar zoals het nu loopt, heb ik goeie moed dat minister Crevits dit ook tot een goed einde zal brengen.

Brugge is genomineerd als Fietsstad van Vlaanderen. is Brugge voor u een fietsvriendelijke stad? Er wordt veel geïnvesteerd in fietspaden, vooral in de rand van Brugge. De Fietsersbond Brugge was vragende partij om de belangrijke invalswegen naar Brugge te voorzien van veilige fietspaden. Ik denk aan de Dudzelesteenweg en nu ook de Oostendse Steenweg. Er worden veel initiatieven genomen: straten met beperkt eenrichtingsverkeer, fietskluizen, autoparkings die uitgerust worden met bewaakte fietsstallingen… Brugge is zeker een voorbeeld van een fietsvriendelijke stad.

11


ENQUETE LOKAAL MOBILITEITSBELEID

Leefbare stads- en dorpskernen primeren

Op naar een (ver)nieuw(d) lokaal mobiliteitsbeleid!

70%

Vlaams volksvertegenwoordigers Griet Smaers en Karin Brouwers ondervroegen de eigen CD&V-mandatarissen over het lokaal mobiliteitsbeleid met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Een 900-tal mandatarissen namen deel aan de enquête en gaven aan de hand van enkele zeer concrete stellingen duidelijk weer hoe zij de mobiliteit van de toekomst in steden en gemeenten zien. Een belangrijke conclusie is ongetwijfeld dat leefbaarheid (70%) primeert op bereikbaarheid (30%). Er moet dus werk worden gemaakt van degelijke alternatieven voor koning auto en een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid.

Gemeenten en steden zijn meer dan ooit bezig met het ontwikkelen van een duidelijke mobiliteitsvisie. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en het nieuwe mobiliteitsplan Vlaanderen in volle ontwikkeling, leek dit hét moment om hen hierover te bevragen. Hoewel verschillen verwacht werden tussen enerzijds kleinere, meer landelijke gemeenten en anderzijds grote(re) steden, blijkt uit de bevraging dat zowat elke gemeente of stad dezelfde mening is toegedaan: leefbare dorps- en stadskernen zijn het belangrijkste. Onze mandatarissen zijn bereid na te denken over oplossingen voor de mobiliteit van de toekomst. Het valt wel op dat het merendeel van de deelnemende mandatarissen leefbaarheid zeer belangrijk vindt, maar tegelijk minder te vinden is voor een verlaging van de maximumsnelheid op alle wegen van 90 km/u naar 70 km/u. Verder blijken zij geen voorstander te zijn van nachtelijke leveringen door vrachtwagens aan handelaars in het centrum. De CD&V-mandatarissen zien ook geen heil in het aanbieden van gratis parkings voor groene (elektrisch, aardgas, hybride en waterstof aangedreven) wagens, ter promotie van duurzame mobiliteit.

De enquête levert enkele opvallende conclusies op die de aandacht voor leefbaarheid sterk aantonen

80%

Meer en meer wordt proactief nagedacht over oplossingen voor de overvloed aan wagens op onze wegen: • 74% van de deelnemende mandatarissen vindt dat aan elk openbaar vervoersknooppunt parkeerplaatsen moeten voorzien worden voor autodelen

foto: Leo De Bock

• Iets meer dan de helft van de respondenten (51%) is van mening dat zijn stad/gemeente 1 of meerdere gratis randparkings moet aanbieden met een pendeldienst naar het centrum (bus of fiets). Vooral mandatarissen van gemeenten en steden met een groot aantal inwoners zien deze maatregel als noodzakelijk. Hieruit blijkt ook dat leefbaarheid en bereikbaarheid hand in hand moeten gaan, en er werk gemaakt moet worden van duurzame verplaatsingsalternatieven naar het centrum.

51%

14

Ruim 80% stemt ermee in om gemeentepersoneel te laten telewerken, wanneer hun functie en taken dit toelaten. Er zit dus ook voor het oplossen van lokale mobiliteits- en parkeerproblemen zeker potentieel in telewerk.


85% van de respondenten acht het gratis-verhaal van De Lijn niet langer houdbaar, en meent dat iedereen moet betalen voor een busrit. Maar dat betekent niet dat er plots een einde moet komen aan de inkomens- en leeftijdsgerelateerde voordeeltarieven. 75% van onze mandatarissen vindt dat die moeten behouden blijven. Het merendeel (68%) blijft ook de nabijheid van openbaar vervoer belangrijk vinden. Een bushalte op wandelafstand voor elke inwoner, moet de basismobiliteit van mindermobiele mensen garanderen.

85%

“Begin februari keurde het Vlaams parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Dit decreet verstrekt de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. Het zwaartepunt van het mobiliteitsoverleg komt bij de lokale overheden te liggen en legt de basis voor de toekomstige samenwerking tussen het Vlaams gewest en de lokale overheden. Op die manier kan een lokale overheid zeer zelfstandig zijn mobiliteitsbeleid uittekenen,” meent Karin Brouwers. “Vlaanderen moet betrokken partner zijn bij het uitwerken van een ‘(ver)nieuw(d) leefbaar mobiliteitsbeleid’ voor steden en gemeenten. Het mobiliteitsplan Vlaanderen is volop in opbouw. Daarin zal een kader moeten voorzien worden voor het opstellen van mobiliteitsplannen door lokale overheden. We bevinden ons op een sleutelmoment voor het toekomstig mobiliteitsbeleid,” stelt Griet Smaers, “ook wat betreft leefmilieu en klimaat staan we op het vlak van mobiliteit voor belangrijke uitdagingen. Een verlaging van de emissie en broeikasgassen met 30% tegen 2020, kan pas worden gerealiseerd wanneer ook inzake mobiliteit duurzame en leefbare keuzes worden gemaakt , ook op lokaal niveau.” Het is duidelijk dat CD&V werk wil maken van een degelijk en leefbaar lokaal mobiliteitsbeleid met oog voor de toekomst. ‘Nieuwe’ instrumenten op het vlak van mobiliteit zoals telewerk, autodelen, randparkings met pendeldiensten en uitgebouwd openbaar vervoer, vinden ingang op gemeentelijk en stedelijk niveau. Ze zullen geïntegreerd worden in de lokale verkiezingsprogramma’s van CD&V en terug te vinden zijn in lokale mobiliteitsplannen. Leefbare stads- en dorpskernen zijn van essentieel belang voor onze gezinnen, kinderen, jongeren en senioren: een leefbare plek om ‘samen’ te leven, te werken, te spelen, een toekomst uit te bouwen. Meer info via cdenv@vlaamsparlement.be

Lokale overheid centraal in nieuw mobiliteitsdecreet Op 1 februari 2012 keurde het Vlaams parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Het decreet stoelt op twee belangrijke basisprincipes. Het zwaartepunt van het mobiliteitsoverleg komt bij de lokale overheden te liggen en legt de basis voor de toekomstige samenwerking tussen het Vlaams gewest en de lokale overheden. Het tweede basisprincipe is de verregaande vereenvoudiging die met dit decreet zal worden doorgevoerd. Door minder stappen en minder commissies krijgen we een aanzienlijke vermindering van administratieve last voor de gemeenten. Ook de afstemming van de gemeentelijke mobiliteitsplanning op de beleids- en beheerscyclus van lokale besturen is een goede zaak. Zeer positief is het belang dat aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) wordt gegeven. Na een consensus in deze commissie op gemeentelijk niveau hoeft een project in de toekomst niet meer naar de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC). De herziening van een bestaand gemeentelijk mobiliteitsplan moet niet opnieuw door de administratieve molen, maar loopt via een sterk vereenvoudigde procedure. Het decreet verankert tot slot ook het duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. In de komende maanden wordt het uitvoeringsbesluit door minister Hilde Crevits ter bespreking voorgelegd aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. Het nieuwe uitvoeringsbesluit moet de hervorming van de mobiliteitsconvenanten tot geïntegreerde samenwerkingsovereenkomsten regelen. Het nieuwe systeem start ten vroegste op 1 januari 2013. Het Vlaams Parlement komt met dit decreet tegemoet aan de aanbevelingen van de commissie versnelling (voluit de commissie versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten). Dirk de Kort Vlaams volksvertegenwoordiger Ondervoorzitter Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

15


Kick Ass! De cijfers over het aantal verkeersslachtoffers in België liegen niet: wekelijks sterven gemiddeld meer dan 15 mensen op onze wegen en raken meer dan 100 mensen zwaargewond. Telkens moeten familieleden en vrienden leren leven met een groot verlies of een zorgbehoevend persoon. Een betere verkeersveiligheid moet dus dé prioriteit zijn voor de politiek.

Verkeersregels zijn er niet om mensen te pesten maar om de verkeersveiligheid te verhogen. Jammer genoeg blijft een mentaliteitswijziging nog altijd nodig om iedereen daarvan te overtuigen. Een verbeterde verkeersveiligheid vraagt een aanpak in de diepte. “Symboolmaatregelen zoals het plaatselijk verlagen van de maximumsnelheid zijn nodig, maar niet voldoende om het probleem op te lossen,” volgens Kamerlid en CD&V-mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh. Om écht tot resultaat te komen, moeten we voldoende controles uitvoeren, streng bestraffen en blijven benadrukken dat verkeersonveilig gedrag niet getolereerd wordt. 15 doden per week kunnen en mogen we niet dulden!

Kick ASS

van probleembestuurders: Alcoholrecidivisten - mensen die herhaaldelijk dronken achter het stuur kruipen -, de Snelheidsduivels - mensen met een chronisch zware voet - en de Strafontlopers - mensen die bv. hun boetes niet betalen of hun rijbewijs niet inleveren als ze daartoe veroordeeld zijn. Jef Van den Bergh: “Politierechters klagen erover dat ze vaak dezelfde mensen voor de rechtbank zien verschijnen en dat ze het gevoel krijgen dat hun straffen voor die chauffeurs nutteloos zijn. Door het aanscherpen van de bestaande wetgeving geven we justitie betere instrumenten in de hand om deze harde kern strenger aan te pakken.”

Politie en rechters blijven geconfronteerd worden met dezelfde hardleerse chauffeurs: Een groep die probeert te ontsnappen aan de normale verkeersregels, of zich er gewoon niks van aantrekt, met grote gevolgen voor de verkeersveiligheid van iedereen…

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het gemakkelijker maken van het afnemen van het voertuig bij alcoholrecidivisten, een zwaardere bestraffing voor mensen die herhaaldelijk veel te snel rijden (en die zich niks aantrekken van geldboetes) en strengere straffen voor mensen die blijven rijden tijdens hun rijverbod.

Om die harde kern efficiënter aan te pakken, heeft Jef Van den Bergh het Kick ASS-plan opgesteld waarin hij een pakket wetsvoorstellen bundelt. Er zijn drie categorieën

Een strenge wetgeving moet hand in hand gaan met sensibilisering. “Maar de harde kern van de probleemgevallen luistert helaas niet naar affiches langs de wegen.”

Enkele wetsvoorstellen uit Kick ASS-plan: •

Sinds vorig jaar kan de rechter een bestuurder verplichten een alcoholslot te installeren.

Mensen die herhaaldelijk te snel rijden moeten zwaarder gestraft worden.

De straffen voor mensen die meerdere keren binnen de drie jaar betrapt worden op lichte alcoholovertreding moeten verdubbeld worden.

Mensen die hun boete weigeren te betalen zullen binnenkort een “bevel tot betaling” ontvangen waarna een deurwaarder over de vloer kan komen om de boete te innen.

Snelheidsduivels die in drie jaar voor meer dan 600 euro boetes krijgen zouden voor de politierechtbank moeten verschijnen in plaats van alleen een boete te betalen.

Bestuurders die hun nummerplaat doelbewust onleesbaar maken of met een verkeerde nummerplaat rond rijden moeten strenger bestraft worden.

16


NMBS De kritiek op de NMBS is niet nieuw. Reizigers zijn ontevreden, de stiptheid is slecht, financieel zit de spoorgroep in slechte papieren en de situatie van de goederenpoot is zorgwekkend. De huidige structuur van de Groep in drie bedrijven – de treinoperator (NMBS), de infrastructuurbeheerder (Infrabel) en een Holding - wordt als oorzaak van de problemen gezien. De regering besliste daarom de NMBS-Groep te herstructureren, met minder deelbedrijven. Het parlement houdt hierover hoorzittingen. Zo wordt gekeken of er ‘goede voorbeelden’ in andere EU-landen te vinden zijn. De NMBS en Infrabel pleiten voor een verdere evolutie naar een tweedeling tussen de operator en de infrastructuurbeheerder, waarbij de rol van de Holding wordt geminimaliseerd. De Holding zelf lijkt op haar beurt gewonnen voor een meer geïntegreerde structuur. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat elk model zijn voor- en nadelen heeft. Kamerlid Jef Van den Bergh volgt de besprekingen voor CD&V: “Wij doen geen voorafname op de studies en de plannen van minister Magnette, die verwachten we eind mei. De nieuwe structuur moet voor ons wél voldoen aan enkele essentiële voorwaarden. Het belangrijkste doel moet de verbetering van de dienstverlening voor de reizigers zijn. Een financieel gezonde organisatie die verantwoord omgaat met de ruime bijdrage aan belastingsgeld is ook belangrijk aan-

dachtspunt. De overheid moet volledige duidelijkheid hebben over wat er met haar middelen gebeurt. Inefficiëntieverliezen kunnen niet langer.”

De reiziger moet centraal komen te staan Jef Van den Bergh waarschuwt om niet alle heil te verwachten van de nieuwe structuur: “De structuur is niet de enige oorzaak van de problemen die we vandaag kennen. Het is ook nodig om de interne werking tegen het licht te houden. Er moet duidelijkheid komen over het kluwen aan dochterondernemingen. De klant, de reiziger moet centraal komen te staan voor alle onderdelen van de spoorgroep. Daarvoor zal iedereen bij de NMBS moeten samenwerken.” Meer info via mpa@kamer.cdenv.be

memoires Na lang uitkijken zijn ze er eindelijk: de memoires van Jean-Luc Dehaene. Met bijna 1000 pagina’s is het een erg dik boek geworden. Hierin beschrijft hij in detail zijn levensloop, startend bij zijn geboorte en jeugd, via zijn politieke carrière en het premierschap, tot het Dexia-dossier. Het is een overzicht van een carrière die essentieel is geweest voor de politieke geschiedenis van de voorbije 50 jaar. CD&V wil zijn leden graag dit boek aanbieden aan een voordeeltarief: • €36 (in plaats van €45) voor leden die dit boek zelf komen afhalen aan het nationaal secretariaat of op de regiosecretariaten • €46 voor leden die het boek laten thuisbezorgen (€36 aankoop + €10 verzendingskosten) Bestellen moet voor 15 juni 2012. Dit kan via onze webwinkel: www.cdenv.be/webwinkel of via uw regiosecretariaat.

17


BRUSSEL, EEN STAD

OP MENSENMAAT

Een vlotte mobiliteit speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van onze steden. Ook Brussel ontsnapt niet aan deze ijzeren wetmatigheid. als Brussels minister van Openbare werken en Vervoer beseft Brigitte Grouwels als geen ander dat haar bevoegdheden cruciaal zijn voor de toekomst van onze Vlaamse, nationale en Europese hoofdstad. maar hoe wil ze Brussel opnieuw meer in beweging krijgen? Een reportage. Hoe we het ook draaien of keren, de voorbije 30 jaar is er een complete scheefgroei geweest bij de verdeling van de openbare ruimte in Brussel. ‘Koning Auto’ eiste een disproportioneel aandeel van deze ruimte op. Vaak ging dit ten koste van andere weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. En ironisch genoeg, het ging ook ten koste van de automobilisten zelf, die steeds meer vast kwamen te zitten in een schier eindeloze file.

STOP-PRINCIPE Een aantal jaar geleden werd daarom een tegenbeweging ingezet. Rode draad werd het STOP-principe, overigens een van de speerpunten uit ons CD&V-programma. Concreet wil dit zeggen dat Stappen, Trappen en Openbaar Vervoer beleidsmatig voorrang krijgen op het Privé gemotoriseerd vervoer. “Om dit principe in de praktijk te brengen, zijn zowel van de burger als de overheid inspanningen vereist”, verduidelijkt 18 18

minister Brigitte Grouwels. “De burger moet immers afstappen van de vanzelfsprekendheid van de automobiliteit. Maar anderzijds heeft de overheid ook de plicht om te investeren in een meer comfortabele weginfrastructuur voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.” Cijfers maken duidelijk dat Brussel op dit vlak letterlijk en figuurlijk op de goede weg is. Het grootscheepse Beldam-onderzoek van eind 2011 leerde dat nu al 24,3 procent van alle verplaatsingen in Brussel met het openbaar vervoer gebeurt. Een forse verhoging in vergelijking met de 15 procent marktaandeel die het openbaar vervoer 10 jaar geleden haalde. Ook het aandeel van de fiets zit in de lift: terwijl 10 jaar geleden nog amper 1 procent van alle verplaatsingen in Brussel met de fiets gebeurde, is dit cijfer vandaag de dag gestegen tot bijna 5 procent. De wagen heeft dan weer terrein moeten prijsgeven: van 56,6 procent van het aantal verplaatsingen in 2000 naar 37,5 procent in 2010.


Deze evolutie wordt ook weerspiegeld in de reizigersaantallen van de MIVB, de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij. In vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal reizigers verdubbeld tot 329 miljoen in 2011. Verwacht wordt dat het aantal gebruikers van het openbaar vervoer de komende jaren verder zal blijven stijgen: van 329 miljoen in 2011 over 400 miljoen in 2016 tot 550 miljoen in 2025.

AUTOMATISCHE METROTOESTELLEN Het in opmaak zijnde beheerscontract met de MIVB voor de periode tot 2016 zal een antwoord moeten bieden op deze steeds toenemende vraag. Talrijke projecten staan op stapel, zodat de capaciteit van het Brusselse metro-, tram- en busnet gevoelig kan uitbreiden. Minister Brigitte Grouwels licht alvast een tipje van de sluier. “Tegen 2018 zullen op de drukke metrolijnen 1 en 5 automatische metrotoestellen rondrijden”, verklaart ze. “Dit zijn metrotoestellen zonder chauffeur. Maar nog veel belangrijker: de frequentie van de metro verdubbelt daardoor bijna van 1 metro om de 2,5 minuten vandaag, naar 1 metro om de anderhalve minuut. Een dergelijke spectaculaire verhoging van de frequentie is niet meer mogelijk met een klassieke metro.” Minister Grouwels heeft ook plannen om het 40 kilometer lange Brusselse metronet verder uit te breiden. “Er is een politiek akkoord om tegen 2020 het metronet te verlengen naar het noorden van de stad, zodat ook Schaarbeek en Evere bediend worden. Voor de periode na 2020 bestaan er dan weer plannen om de metro zuidwaarts uit te breiden richting Ukkel en Vorst.” Daarnaast wil de minister ook werk blijven maken van de ontwikkeling van het GEN-netwerk, een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk in een straal van 30 kilometer in en om Brussel. “Pendelaars varen er wel bij, maar ook voor de Brusselaars zelf biedt het GEN een enorm potentieel”, luidt het oordeel van minister Grouwels. “Het GEN moet daarom uitgroeien tot een echt Brussels stadsspoor, maar moet ook betere verbindingen mogelijk maken tussen onze hoofdstad en de tewerkstellingszones in Vlaams- en Waals-Brabant. Een win-winsituatie voor iedereen dus.”

(VERSTANDIG) AUTOGEBRUIK Deze sterke nadruk op het openbaar vervoer betekent niet dat de auto in Brussel uit het oog verloren wordt. “We moeten onze wagen in de stad nog ‘intelligenter’ gaan gebruiken”, stelt minister Grouwels. “Liefst 60 procent van alle verplaatsingen in Brussel zijn maximaal 5 kilometer lang. Voor deze korte verplaatsingen kan je de wagen meestal aan de kant laten staan. Om de automobilisten na te laten denken over hun mo-

biliteitskeuzes, ben ik bijvoorbeeld zo’n sterke pleitbezorger van de slimme kilometerheffing. Automobilisten zouden dan niet langer belastingen betalen voor het bezit van hun wagen, maar wel voor het gebruik ervan.” Dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet tegen de wagen an sich is, bewijst ook de geplande renovatie van de drukke Leopold II-autotunnel. De Leopold II-tunnel is met een lengte van 2,5 kilometer de langste autotunnel van het land, en wordt dagelijks gebruikt door 65.000 automobilisten. De totale kostprijs van de renovatie wordt geraamd op 105 miljoen euro. Momenteel wordt dit reusachtige project voorbereid samen met de privésector. De werkzaamheden zelf gaan van start in 2014, en duren 3 jaar. “Tijdens de duur van deze werkzaamheden, blijft de tunnel overdag steeds open. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de meeste renovatiewerken namelijk ’s nachts uitgevoerd. Dit past binnen onze minderhinder politiek”, verklaart de minister.

Ik wil de schaarse openbare ruimte in onze hoofdstad teruggeven aan de bevolking. Brussel moet een stad worden waar het goed leven, werken en verblijven is.

De optimalisatie van de Brusselse Ring vormt een ander actueel thema. “Prioritair moeten we het vele transitverkeer weren uit de woonwijken van de Brusselse gemeenten en de gemeenten in de Rand. Deze optimalisatie van de Ring zal uiteraard gebeuren in overleg tussen de Vlaamse en de Brusselse overheid. Ik sta daarvoor in nauw contact met mijn Vlaamse collega Hilde Crevits”, stelt minister Brigitte Grouwels. “Ik wil van Brussel opnieuw een stad op mensenmaat maken, een stad waar het goed leven, werken en verblijven is”, besluit minister Brigitte Grouwels. “Net daarom wil ik de schaarse openbare ruimte in onze hoofdstad teruggeven aan de bevolking. Het moeten echte ontmoetingsplaatsen worden op maat van de 1,1 miljoen Brusselaars, 330.000 dagelijkse pendelaars en de bijna 3 miljoen toeristen die onze hoofdstad jaarlijks bezoeken.” Meer info? info@grouwels.irisnet.be 19


CD&V gaat voor StOP! … Stap – trap – Openbaar Vervoer – en dan pas Privé gemotoriseerd vervoer Fietsers, maar ook rolstoelgebruikers, andere zwakke weggebruikers en chauffeurs moeten mobiel kunnen zijn. Dat vraagt investeringen in goede wegen en in het openbaar vervoer. Want de leuze van CD&V is niet voor niets… {iedereen inbegrepen}

www.iedereeninbegrepen.be

Ampersand Ledenblad mei 2012  

Ampersand Ledenblad mei 2012

Advertisement