Page 1

hoofdartikel

ampersand WELKOM

Welkom bij

cd&V SaMen aan Foto Leo De BoCK

Politiek doen

OOK JiJ KAN ZORgEN VOOR VERANDERiNg

p.4 p.6

p.10 p.14

www.cdenv.be

Een geschiedenis om trots op te zijn

Christendemocratie vandaag

Doe mee!

CD&V, een democratische partij

1


column

Zogezegd

Foto Leo De BOCK

Uit het kerstprogramma van 25 december 1945 “De CVP is niet alleen een partij: ze is tevens een Beweging.”

Welkom bij CD&V Als christendemocraten hechten we veel belang aan onze ledenbeweging. We gaan er van uit dat een mens tot zijn recht komt in verbinding met andere mensen. Politiek is een zaak van iedereen. CD&V wil om die reden een echte volkspartij zijn, een partij die uit eerste hand weet wat er omgaat in de samenleving. CD&V is een ‘Facebook’ avant la lettre. De partij heeft tegelijk de kracht van haar traditie en de kracht om zich aan te passen. Ze is toegankelijk en ze is er voor iedereen, ze maakt geen onderscheid. Ze trekt de zwakken mee en moedigt de sterken aan. Ze wil niet dat mensen uit de boot vallen. Ze wil dat mensen samen leven, dat ze iets aan mekaar hebben, dat het leven zin geeft. Dat samen super is. Wij kiezen resoluut voor onze leden. U hebt een belangrijke plaats in onze organisatie. We wensen een wezenlijke relatie met u. U telt. Uw mening doet ertoe. Laten we samen werk maken van de christendemocratie. Welkom in onze partij. Het is een warme partij. Deze folder geeft u alvast een beknopt overzicht van onze geschiedenis, onze ideologie en onze organisatie. Het is een uitnodiging voor u om lid te worden, te zijn en te blijven. Om engagement op te nemen. En ons te steunen. We hopen zeer dat u zich bij ons thuis zal voelen.

“De opperste waarde in deze wereld is de mens. Alle mensen zijn onderling gelijk. Noch de staat, noch de machtigen hebben het recht om enkelingen te verknechten. Het te verwezenlijken ideaal is er een waarin ieder zijn vrije persoonlijkheid volledig kan ontplooien.” “Het gezin draagt in hoge mate bij tot de ontplooiing van de persoonlijkheid, tot het geluk en bijgevolg tot de maatschappelijke vooruitgang.” “Tegenover het dogma van de klassenstrijd, stelt de CVP haar geloof in sociale rechtvaardigheid.” “De economie moet meer menselijk worden. Zij heeft tot doel het welzijn van heel het volk, en niet de verdediging van de gevestigde belangen van enkele kapitaalhouders.”

colofon Redactiecomité:

Vormgeving: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Brecht Grieten, Michael Cloots, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Pascal Laseur, Linda Meskens, Stéphanie Martens, Anne Janssen, An Reniers, Veronique Velghe, Suma Lambert, Rutger De Reu, Cecile Segers, Wendy Colin, Jef Smits, Veerle Scheire, Leo De Bock, Erik Boon Joost Bresseleers Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel – leden@cdenv.be

Wouter Beke Algemeen voorzitter CD&V

Meer over onze ledenwerking? Contact via leden@cdenv.be of 02 238 38 32 22


lenteactie

Samen leven. Samen geven. Samen delen. Samen nemen. Samen wonen. Samen werken. Samen winnen. Samen wenen. Samen uit. Samen thuis. Samen bouwen. Samen sturen. Samen denken. Samen doen‌ En doet u mee met CD&V? Want samen is super.


Een geschiedenis van Gaston Geens was de eerste minister-president van Vlaanderen, die met zijn Théo Lefèvere is gedurende Derde Industriële Revolutie en Flanders Technology elf jaar voorzitter van de Vlaanderen zelfzeker posiCVP. Vanuit de oppositie tioneerde. Hij lanceerde de leidt hij in de jaren ’50 de schoolstrijd. Als premier van uitspraak: “Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we België (1961-1965) legt hij zelf doen, beter doen.” de taalgrens vast.

Wilfried Martens is 7 jaar partijvoorzitter en meer dan 10 jaar eerste minister van België. Hij is de grondlegger van het federalisme in ons land. Als medestichter is hij al sinds 1992 de voorzitter van de Europese Volkspartij.

19 5

19 9

2

0

19 45

August de Schryver is van 1945 tot 1949 de eerste partijvoorzitter van de Christelijke Volkspartij. Hij is een pionier in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en in de samenwerking tussen Europese christendemocratische partijen.

Onder Gaston Eyskens, zes keer premier van België, haalt de CVP een absolute meerderheid in 1950 in Kamer en Senaat. Onder zijn premierschap komt de eerste staatshervorming tot stand en krijgt Vlaanderen autonomie voor taal en cultuur. Zijn zoon Mark loodst het land later door woelige tijden. Bijna 3 miljoen vrouwen hebben geen algemeen stemrecht bij de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen in 1946. Dankzij de toen gevormde CVPregering krijgen de Belgische vrouwen in 1948 volwaardige politieke rechten.

4

Leo Tindemans schopt het tussen 1974 en 1978 tweemaal tot premier met de slogan ‘Een nieuw elan’ en haalt een jaar later, bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees parlement, bijna een miljoen voorkeurstemmen. Dat is nog altijd een record in de Belgische politiek.

Luc Van den Brande is één van de voorvechters van meer Vlaamse zelfstandigheid. Hij was als ministerpresident zeven jaar lang het politieke gezicht van Vlaanderen.

In de jaren ‘80 geeft de partij de absolute prioriteit aan sociale, economische en financiële problemen. Onder Wilfried Martens (1981-1985) worden verscheidene noodzakelijke herstelmaatregelen doorgevoerd, waardoor de CVP versterkt uit de daaropvolgende verkiezingen komt.

In januari 1968 komen de conflicten tussen Vlaamse studenten en de Franstalige universiteit van Leuven tot hun hoogtepunt. Deze symbolische strijd luidt ook het einde in van de unitaire partij CVP/PSC, die splitst in een zelfstandige Vlaamse en Franstalige partij.


verantwoordelijkheid nemen

20

20

04

Als gewezen secretaris-generaal van Unizo maakt Kris Peeters in 2004 een opgemerkte entree in de politiek. Als hij 3 jaar later minister-president van de Vlaamse regering wordt, begint hij met Vlaanderen In Actie (VIA), een ambitieuze gooi naar een internationale toppositie voor Vlaanderen in Europa.

11

Herman Van Rompuy is van 1988 tot 1993 partijvoorzitter, van 1993 tot 1999 minister en in 2008 en 2009 premier. Hij wordt vervolgens eind 2009 verkozen als de allereerste permanente voorzitter van de Europese Raad. Als President van Europa is hij een vertrouwenwekkend en bekwaam leider. Hij slaagt erin om eenheid te krijgen in de verscheidenheid van de 27 lidstaten.

? Van 1992 tot 1999 drukt premier Jean-Luc Dehaene zijn stempel op België. Hij is de architect van verschillende staatshervormingen, zorgt met zijn besparingsbeleid voor de toetreding van ons land tot de eurozone en tekent mee de huidige structuren uit van de Europese Unie. In 1994, een jaar na zijn economisch herstelplan en het Belgisch voorzitterschap van de EU, tekent toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene de nieuwe grondwet, waarvan artikel 1 luidt: “België is een federale staat”.

Yves Leterme haalt bij de federale verkiezingen van 2007, na een geslaagde periode als minister-president van Vlaanderen, een indrukwekkende score van 800.000 voorkeurstemmen. Twee keer wordt hij premier. Na de val van de regering doordat de liberalen er de stekker uittrokken, leidt hij de regering in lopende zaken langsheen de langste formatiegesprekken ooit. Zijn vaste hand vermijdt dat ons land afglijdt tijdens een zware en wereldwijde economische recessie.

Lid: Het is denkbaar: misschien staat over enkele jaren uw foto hier. Als ledenpartij, biedt CD&V u alle kansen om u politiek te engageren. Als zij het kunnen, kan u het ook!

Een ongeziene wereldwijde crisis raast in 2008 als een orkaan door de internationale financiële wereld. Maar in tijden van nood blijft CD&V verder besturen. Onder leiding van Yves Leterme en Kris Peeters worden de banken gered. Het daarop volgende anticrisisbeleid wordt later door de OESO bestempeld als het beste ter wereld.

In september 2001 houdt de CVP een groot vernieuwingscongres in Kortrijk. De partij neemt een nieuwe start en gaat voortaan als CD&V door het leven. Daarmee zegt ze duidelijk wat ze is: christendemocratisch en Vlaams. CD&V is een ideeënpartij waarin de “mens” centraal staat en de inhoud het haalt van de vorm.

5


Christendemocratie vandaag Op 25 december 1945 verscheen het kerstprogramma van de CVP. De drie standen van toen, de landbouwers, de werknemers en de zelfstandigen vonden, elkaar in een manifest dat de wederopbouw moest inluiden na de ontsporingen van de Tweede Wereldoorlog. De basisgedachte was: ieder mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Iedereen werd erkend zoals zij of hij was, in zijn vrijheid en zijn creativiteit, maar tegelijk viel niemand uit de boot. Op die manier legden christendemocraten de grondslag voor de sociale welvaartsstaat, niet alleen in België, ook in andere landen van West-Europa. Zij zwichtten niet voor de collectieve droom van het communisme, en lieten zich evenmin verleiden door de lokroep van het ongebreidelde kapitalisme waarin alleen voor winaars een plaats is.

Ondertussen is niet alleen het individu, maar ook de gemeenschap veranderd. De drie grote groepen die het kerstprogramma van 1945 schraagden, bestaan nog altijd. Werknemers, landbouwers en zelfstandigen behoren tot het kostbare erfgoed van de christendemocratie en blijven onze bevoorrechte gesprekspartners. Ook de traditionele verenigingen genieten onze volle steun. Maar daarnaast zijn er ook vluchtige verbanden die we niet links mogen laten liggen: buurtcomités, ouderverenigingen, facebookgroepen. En laten we niet smalend doen over gesprekken op caféterrassen. Ook die kunnen verbondenheid scheppen. We mogen

De glorieperiode van de christendemocratie duurde tot de jaren zestig. Daarna volgde een langzame afkalving. Waarom? Met het oude principe ‘ieder mens is uniek maar wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap’ is niets mis. Maar christendemocraten verloren uit het oog dat, zeker sinds de emancipatiegolf van de jaren zestig, zowel het individu als de gemeenschap er anders uitzagen dan in het verleden.

rik torfS ieder mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Iedereen werd erkend zoals zij of hij was, in zijn vrijheid en zijn creativiteit, maar tegelijk viel niemand uit de boot. Mensen zijn individualistischer dan vroeger. Zij maken hun eigen keuzes. Sommigen kiezen voor het traditionele huwelijk. Anderen wonen samen, sluiten een homohuwelijk of gaan een latrelatie aan. Ieder mens verdient die vrijheid, zolang hij anderen respectvol bejegent. Ook op het vlak van ideeën, culturele keuzes, vrijetijdsbesteding, zijn mensen minder uniform dan vroeger. Zij denken kritisch na. Prachtig. De ontplooiing van het individu is een goede zaak zolang het niet in egoïsme ontaardt. Want de solidariteit, de hoeksteen van onze welvaartsstaat, moet blijven. Daarom mogen wij niet buigen voor het hedendaagse populisme dat sociale zekerheid in toenemende mate met misbruik associeert. We moeten er integendeel alles aan doen om de solidariteit ten diepste te voelen en om keuzes te maken die ons sociale systeem in een veranderende wereld overeind houdt. Zo is recht op leven belangrijker dan recht op rust. Mensen worden ouder, en hebben tot het einde van hun dagen recht op de allerbeste gezondheidszorg en een behoorlijk pensioen. Daarom is het nodig dat we langer blijven werken. Het is onaanvaardbaar dat vijftigers van de arbeidsmarkt verdwijnen. Alleen heldere keuzes kunnen de sociale welvaartsstaat overeind houden.

6

ons niet laten leiden door een traditioneel plattelandsbeeld wanneer het over gemeenschap gaat. Echte christendemocraten juichen verschillen toe. Verbondenheid is anders in een dorp dan in een stad, anders in een kleine stad dan in een grote, anders in elke grote stad afzonderlijk. Zo zal de Gentenaar met lentekriebels met een fles wijn uit de nachtwinkel aan een kanaal gaan zitten, terwijl de Antwerpenaar de coiffeur bezoekt en met zijn nieuwe zonnebril op een terras plaatsneemt. Kortom, wij moeten scherp toekijken hoe mensen leven en daarop ons aloude paradigma enten: iedere mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Want dat paradigma lag niet alleen aan de basis van de West-Europese welvaartsstaat. Het biedt ook de enige weg om ons sociale model overeind te houden in een wereld waarin onze economische rivalen niet altijd democratieën zijn die de mensenrechten respecteren. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van individuen, maar ook in hun diepe zin voor solidariteit.


Wij

geloVen in de

kracht en de creatiViteit

Van

indiVidUen, Maar ook in hUn

diePe Zin Voor

Solidariteit. 7


Waarom lid van cd&V? Student maatschappelijk werk en actief in studentenvereniging: wil later graag de wereld veranderen

thomas 18 jaar

ludo 60 jaar

Nationaal voorzitter CDS (christendemocratische studenten): droomt ervan minister te worden

griet 23 jaar

Arbeider en gescheiden vader: wil graag mensen ontmoeten & een netwerk opbouwen

david 42 jaar

Nachtverpleegster en jonge moeder: vindt christelijke waarden belangrijk

geraldine 31 jaar

Vrouw met carrière en moeder van 2 kinderen: wil graag mee het beleid in haar gemeente bepalen

an 40 jaar

Fiere grootmoeder en zeer actief in vrijwilligersorganisaties: uit graag haar mening

Maria 72 jaar

frans 54 jaar

Onderwijzer en jonge opa: wil graag meespreken over CD&V-standpunten aangaande samenlevingsopbouw

Getrouwd en pas begonnen aan haar nieuwe job: wil haar gemeenschap meer betrekken in haar gemeente

Pinar 27 jaar Burgemeester en wielerliefhebber: werkt graag in een partij waar lokale thema’s belangrijk zijn

Buren in de winkelstraat: Zij willen dat ondernemen mogelijk blijft. Want ondernemers zorgen voor welvaart.

dirk, Sandra en felix iedereen heeft zijn/haar reden om lid te worden van cd&V. iedereen doet dit vanuit zijn/haar eigen engagement en situatie. iedereen is welkom bij cd&V. Want samen is super!

8


?

waarom

We kunnen samen zoveel méér dan alleen. Omdat mensen belangrijk zijn. Omdat engagement en verantwoordelijkheid u in het bloed zitten. CD&V staat voor een zorgzame samenleving, waar iedereen kansen krijgt. “De politiek” is wat we er zelf van maken. Die andere 70.000 leden kunnen onmogelijk fout zijn. CD&V heeft u nodig, als steun, maar ook om uw stem te laten horen. De beste ideeën komen uit een opbouwend kritische beweging. Gewoon omdat het leuk is. En CD&V zoekt altijd net dat ietsje méér.

“Waarom: de meerwaarde

van cd&V is dat ik er helemaal niet alleen voor sta en kan rekenen op een grote groep experten, sympathisanten en gemotiveerde leden.

!

daarom

Breng ook uw vinger aan de pols van de samenleving. Onze partij en beweging hebben ook uw ideeën nodig. Geef onze ideologie draagvlak, uitstraling en slagkracht. Zorg ervoor dat CD&V beslissingen kan nemen op basis van een stevige vertegenwoordiging. U bent onze beste ambassadeur. Laat zien dat CD&V voor u belangrijk is: uw lidmaatschap helpt ons echt vooruit. Werk mee aan de kentering, omdat bij de pakken blijven zitten niets voor ons is. Kies voor een visie op de toekomst, in plaats van de stunt van de dag. Leden als u zijn onze bestaansreden als beweging. Samen bieden we nét dat ietsje méér.

“daarom: hernieuw vandaag nog

uw lidmaatschap en speel een belangrijke rol in de samenleving. Vergeet niet dat u naast het lidmaatschap van cd&V ook engagement kan opnemen bij cd&V-senioren, Vrouw&Maatschappij en jongCD&V.

Alvast bedankt, Wouter Beke

lid worden? Surf naar

www.cdenv.be

9


uitdaging 3: Erfrecht

Doe mee! Engagement opnemen in onze partij kan op verschillende manieren. Eén keer per jaar? Geregeld? Zeer actief? Iedereen is welkom. CD&V biedt u, samen met haar geledingen, provincies, lokale afdelingen… een enorm gevarieerd aanbod aan ontmoetingen, informatieavonden en discussiemomenten aan. Wilt u hier ook aan deelnemen? Kijk dan op www.cdenv.be of contacteer uw regiosecretariaat. hoofdartikel

d ampersan AD VAN CD&V LEDENBL

G 11 - MAART

2011

ANTOOR AFGIFTEK

LUIK X

- JAARGAN

Op het oor goede sp

e Inge Vervottuit legt

p.6

juli en augustus

p.8

behalve in

p.10

Interne ing staatshervorm Erfrecht op mensenmaat wat Veranderen beter moet

Verschijnt

maandelijks,

p.14

Chris, 73 jaar Ik lees elke maand het ledenblad Ampersand. Interessante artikels bespreek ik met mijn vriendinnen op de sportclub.

super Samen is in de lente

t

cd&V verbind

p.3 1

v.be www.cden

Alies, 45 jaar Met mijn afdeling bezocht ik het Vlaams Parlement en het partijsecretariaat via ‘Politiek Brussel’. Een daguitstap naar het hart van de politiek.

politiek Brussel

Joris, 31 jaar JONGCD&V is mijn passie. Samen met de voorzitters van Vrouw & Maatschappij en de CD&V-senioren werk ik in mijn afdeling naar doelgroepen die CD&V extra wil ondersteunen. Maandelijks kom ik met onze bestuursleden samen om op gemeentelijk vlak mee het beleid te bepalen en van CD&V een toffe beweging te maken.

10

Pascal, 23 jaar Als ik in Brussel ben, spring ik vaak binnen in het wereldsalon van CD&V, dicht bij het Europese hart. Hier krijg ik 15% korting als lid, en ontmoet ik telkens boeiende mensen. Bart, 36 jaar Voor elke verkiezingscampagne sta ik paraat. Samen met andere campagnevrijwilligers steun ik CD&V. We zetten verkiezingsborden, bussen folders, spreken mensen aan.

Lode, 18 jaar Dit jaar liep ik samen met Kris Peeters, Peter Van Rompuy en 80 andere CD&V’ers mee de 10 Miles van Antwerpen. Met onze ‘Samen is Super’ loopshirts vielen we goed op. En we maakten er een spetterende looptocht van.

Annemie, 48 jaar Samen met mijn gezin trek ik elk jaar naar de gezinsdag van CD&V. Een aangename dag oranje ontspanning.

Linda, 60 jaar Cultuur boeit me enorm. Door CD&V heb ik ‘Kunst in de Senaat’ ontdekt, ben ik aan de praat geraakt met de minister van Cultuur en wandel ik mee op ‘cultuurwandelingen’.

Stefan, 51 jaar Ik werf graag leden. Met het onthaalpakket ga ik de boer op en probeer zoveel mogelijk mensen lid te maken van CD&V.

Inge, 29 jaar Elke dag kan ik als gemeenteraadslid mee het beleid in mijn gemeente bepalen en ervoor zorgen dat iedereen hier graag woont.


5%

van uw lidgeld wordt jaarlijks doorgestort naar Trias vzw. Deze niet-gouvernementele organisatie steunt ondernemende mensen in het Zuiden. Dank voor uw bijdrage. Dank voor uw lidmaatschap. www.triasngo.be

11


cd&V, een echte beweging europa

We zijn de grondleggers van de Europese eenmaking. De meerderheid van onze wetten en decreten heeft vandaag haar wortels in de Europese besluitvorming. De Europese volkspartij is veruit de grootste fractie in het Europese halfrond. Met Wilfried Martens aan het roer van deze organisatie maken we hier mee het verschil.

Parlementsleden & ministers

Met bijna 65 parlementsleden en ministers zijn we een sterk beleidsgedreven partij en maken we in Vlaanderen, Brussel, BelgiĂŤ en Europa werk van een vooruitziend beleid. Mensen ondersteunen in wat ze samen ondernemen en hen zoveel mogelijk zekerheid geven, dat is ons handelsmerk.

Provincies, steden en gemeenten

15 gedeputeerden, 114 provincieraadsleden, 326 afdelingen, 2.465 raadsleden, 840 schepenen, 171 burgemeesters, 164 OCMW-voorzitters en 22 districtsraadsleden: CD&V is sterk lokaal verankerd. We zijn in alle provincies, gemeenten en steden actief. Daar maken we het verschil. Ook typisch christendemocratisch. Immers, onze ideologie houdt in dat we netwerken met kiezers, middenveldorganisaties en andere verenigingen hoog in het vaandel dragen.

12


Boegbeelden

CD&V is nooit een éénmanspartij. Wij hebben letterlijk duizenden boegbeelden. Elk op hun niveau. Maar welke partij kan zeggen dat ze zowel in de gemeenten, in Vlaanderen, in België als in Europa de leiding neemt?

Voorzitter

Onze voorzitter leidt de partij en waakt over haar belangen. Wouter Beke is de woordvoerder van de hele partij. En kan dit alleen maar doen met de hulp van een enthousiaste ploeg. Samen is super!

70.000 tevreden leden

Mensen maken de partij. Leden die meepraten. Op elk niveau in onze organisatie. Waaruit ideeën ontstaan. Leden die samen de samenleving willen veranderen. 13


Verbind deze punten & ontdek wat CD&V tot een democratische partij maakt

CD&V, een democratische De wereld veranderen doet u niet alleen. Dankzij een stevige organisatie proberen we al onze leden te betrekken. Leden die een groter engagement willen opnemen, kunnen dat. Om de 2 à 3 jaar organiseren we interne bestuursverkiezingen. Daarbij kunnen alle leden zich kandidaat stellen en hun stem uitbrengen op kandidaten. Engagement opnemen betekent dus niet dat u er helemaal alleen voor staat. Integendeel. Alle niveaus zijn gekoppeld aan elkaar. En bieden de nodige steun en houvast om allen samen de wereld te veranderen.

Regionaal niveau In gesprek met de minister op de rondes van cultuur Meelopen op de 10Miles van Antwerpen Leden ontmoeten op de nationale of lokale nieuwjaarsreceptie Samen met uw gezin naar de CD&V-gezinsdag

‘Eenheid in verscheidenheid’ is niet zomaar een holle slogan, maar een christendemocratische manier van werken. In de regio werkt men aan ondersteuning van de afdelingen en ook aan specifieke regionale dossiers. Wateroverlast in de regio Leuven heeft bv. meer impact als dit op regionaal niveau wordt aangepakt. Afdelingen in de eigen regio, met vaak dezelfde uitdagingen kunnen zo best begeleid worden.

Provinciaal niveau

Waar de regio’s voor lokale afdelingen een draaischijf zijn van de afdelingwerking, mikt het provinciale niveau grotendeels op inhoudelijke dossiers die eigen zijn aan de provincie. Zo neemt CD&V Limburg het voortouw om de Noord-Zuidverbinding aan te pakken. Om Limburg als provincie bereikbaar en mobiliteitsvriendelijk te maken.

65

1

66

62 61 63

64

67

68

60

58 59

57 56 55

54 53

52 51 50 48

49

47 44 46 45

43 40

39

42 41

Met wortels op pleinen en aan scholen ijveren voor een samenleving waarin iedereen geworteld is Debatteren over het welzijnsbeleid Jonge talenten opleiden in de Politieke Academie Op uitstap met Politiek Brussel 2-maandelijkse themadagen van CD&V-senioren

14

38 37

Lokale afdelingen & lokale mandatarissen

De draaischijf van onze beweging situeert zich op het gemeentelijke niveau. Wat leeft er in uw gemeente? Welke uitdagingen kan u samen met andere leden aangaan? De rol van mandatarissen die dagelijks mee het beleid in de gemeente bepalen is niet te onderschatten. Samen met alle andere (bestuurs)leden doen zij de afdeling draaien en zijn zij de grootste ambassadeurs van ons CD&V-merk. Want als christendemocraten geloven we dat politiek best op het niveau bedreven kan worden dat het dichtst bij de mensen staat.

Studiedienst CEDER

De partij dagelijks inhoudelijk ondersteunen en tegelijk een langetermijnvisie uitbouwen. Een inhoudelijk netwerk creëren en dit vertalen naar concrete beleidsdomeinen. Dat is de opdracht van onze studiedienst. Want vooruitzien en denken op lange termijn, dat is waar we ons als christendemocraten onderscheiden in het politieke landschap.

36

35


partij Politiek bestuur & Algemene Vergadering

Een politiek bestuur als instrument om wekelijks efficiënt in te spelen op actuele onderwerpen is onontbeerlijk in een democratische partij. De Algemene Vergadering bepaalt de krachtlijnen van de werking van onze organisatie. Leden met stemrecht in deze vergaderingen bepalen de grote lijnen van onze partij.

2

5

5

3

Parlementsleden en ministers

Waar lokale mandatarissen in de gemeente en provincie hun inhoudelijk werk verrichten, doen onze parlementsleden en ministers dit op bovenlokaal vlak. In de verschillende parlementen voeren ze, ondersteund door fracties en kabinetten, beleid in constante dialoog met leden en middenveldorganisaties.

Schaatsen op de winterhappening in Brasschaat Een jeneverwandeling in Bokrijk De zoektocht naar het Lam Gods in Gent Het Rijnlandmodel als discussiemiddel over de toekomst van de sociale zekerheid

6 9

4 7

10

8 11

13 12

14 15 16 17 18 19 20 21

23

22

24 27 28 32

31

30

25 26

29

34 33

Partijsecretariaat

CD&V schakelt beroepskrachten in om leden, vrijwilligers en afdelingen te ondersteunen. Het zijn één voor één specialisten in hun vakgebied en dragen vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. Zij zijn voor u een voortdurend aanspreekpunt en maken u wegwijs in onze hele organisatie. We zijn immers een menselijke partij. Geen partij met holle slogans. Maar eentje die mensen met elkaar verbindt.

Congres

Het allerhoogste orgaan bij CD&V is het congres. Op zo’n congres kunnen alle leden hun inbreng doen. De standpunten die zij bepalen zijn het hoogste goed binnen onze partij. Zij komen immers van onderuit. En voelen wat er leeft in de samenleving.

Geledingen

CD&V wil jongeren, vrouwen en senioren extra ondersteunen. Deze groepen zijn gegroepeerd in geledingen. Zij hebben elk hun visie op het beleid. Ze spreken op de meest gepaste manier diverse doelgroepen aan. En zijn daarom ook steeds betrokken in het beleid van onze partij.

Met leerkrachten nadenken over de toekomst van het secundair onderwijs Brusselse architecten in dialoog met CD&V-parlementsleden en de Vlaamse Bouwmeester over de architectuur in de hoofdstad Met de wittelintjesactie geweld tegen vrouwen aanklagen …

15


SaMen iS SUPer ‘Samen is Super’ benadrukt dat cd&V verbinding in de maatschappij belangrijk vindt. hebt u zin om mee te doen?

Hoe kan u mensen samen brengen en verbinden? - Organiseer een petanquebabbel, samen met uw buren. Zo komt u op een leuke manier in contact met elkaar. - Leer uw buurt en omgeving kennen. Neem deel aan het straatfeest of organiseer zelf een buurtactiviteit. - Ga samen met een CD&V-mandataris in dialoog met een aantal geïnteresseerden, bijvoorbeeld met de jeugdleiders uit uw gemeente over de fuifzaal in uw dorp. - Loop samen met uw collega’s na het werk in het CD&V-sportshirt enkele rondjes op de Finse piste. - Maak een gat in uw haag. Zo kan u op zondagmiddag samen met uw buren aperitieven.

Meer info? www.cdenv.be/samenissuper of telefonisch op 02 238 38 43. Mailen kan steeds naar beweging@cdenv.be. 16


Hoe kan u mensen uit uw omgeving in de bloemetjes zetten? - Wens uw kennissen een fantastische lente toe via onze postkaart. Uw boodschap zal aanslaan! - Geef een gepersonaliseerde button aan mensen die u ‘super’ vindt! - Deel op moederdag een postkaart met oranje bloemzaadjes uit aan alle mama’s in uw familie of geef op vaderdag een set petanqueballen aan uw vader. - Zet de vrijwilligers uit uw vereniging in de kijker door samen CD&V-vrijwilligersballonnen op te laten.

Hoe kan u CDenV als sterk merk promoten? - Misschien heeft u aan uw raam of in uw voortuin nog plaats om de ‘Samen is Super’affiche op te hangen? Zo toont u waarvoor u staat, namelijk mensen in contact brengen met elkaar. - Draag een ‘Samen is Super’-button. - Gebruik de ‘Samen is Super’-onderleggers op de lentebarbecue van uw vereniging. - Promoot de kledinglijn van CD&V bij uw naaste familie en vrienden en kom op 27 augustus samen naar de gezinsdag in Kortrijk.

17


CD&V onder

senioren toekomstgericht 18


hoofdartikel

steunt haar geledingen JONG CD &V

De toekomst voorbereiden. Dat is de taak van JONGCD&V. Om het morgen minstens even goed te hebben, moeten we vandaag al handelen. Actie! We maken een einde aan politiek voeren van verkiezing tot verkiezing. We richten onze blik veel verder. De toekomst voorbereiden kan enkel met een langetermijnvisie.

JONGCD&V wil voorloper zijn. Met nieuwe ideeën en uitgebouwde voorstellen tekenen we een sterk toekomstproject uit. We kijken vooruit en lopen voorop. De christendemocratie van morgen maakt JONGCD&V vandaag! We bereiden de toekomst ook voor met onze mensen. We grijpen de kansen. Met onze ideeën en mensen kan dat! De nieuwe generatie vormen we tot de toppolitici van morgen. Talent voor een oranje toekomst voor Vlaanderen.

Vr ouw &M aa tsc ha ppi j

Met sterke inzichten en frisse gezichten is en blijft JONGCD&V de drijvende motor van CD&V.

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen en telt 20.000 leden, zo’n 150 lokale, 29 regionale en 5 provinciale afdelingen en 1 afdeling in Brussel. Vrouw & Maatschappij brengt met eigen programmapunten en acties de vrouwelijke ‘touch’ onder de aandacht, zowel binnen de structuren van CD&V als op het politieke forum.

re

n

We gaan voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek en in het maatschappelijke leven. Vrouw & Maatschappij wil er ook voor zorgen dat er in de hele samenleving aandacht is voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Zo ijveren we voor meer kinderopvang, voor extra steun voor vrouwen in kwetsbare posities en voor heel wat meer.

In CD&V spreken we zestigplussers aan zich te engageren in de CD&V-seniorenwerking. Met hen trekken we sporen doorheen de partijwerking –van plaatselijk tot Europees.

CD &V

-Se nio

De CD&V-seniorenwerking is niet alleen een rijkdom voor al wie er in meewerkt om kansen tot informatie, vorming, discussies, participatie en ontmoeting te scheppen. Zij biedt ook unieke kansen voor de partijwerking en voor het uitdragen van het christendemocratische gedachtegoed. En vooral: onze werking is gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat elke persoon gedurende zijn/haar leven respect en inspraak verdient. We werken mee aan partijstandpunten en voorbereidend beleidswerk inzake toekomstgericht ouderenbeleid. Zo leggen we bouwstenen voor een warme samenleving waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt.

Het doel dat we voor ogen hebben? Werken aan een samenleving waar respect en ontplooiingskansen voor elke mens uitgangspunten van politiek beleid zijn.

19


VerBinden

mensen met elkaar verbinden voor een warme samenleving kiezen voor verbondenheid met verenigingen en organisaties

VerZorgen zorgen voor wie zorg nodig heeft een beleid waar zorg belangrijk is

VerSterken

mensen sterker maken kansen creĂŤren

VoorUitZien met de toekomst voor ogen over de generaties

Ampersand leden  

Speciale ampersand leden mei 2011

Advertisement