Page 1

CD&V

3 D PLAN KEMPEN STERKERE KEMPEN, STERKER VLAANDEREN

© Foto : Guido Coolens

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


REGIO KEMPEN Wij willen de Kempen beter maken. Met u en voor u. Op een doordachte, vooruitstrevende maar vooral ook warme en menselijke manier. De 6de staatshervorming maakt een sterk en samenhangend economisch beleid mogelijk, in Vlaanderen, in BelgiĂŤ ĂŠn in de Kempen. Zo kunnen we nog meer dingen verbeteren en in beweging zetten. CD&V wil verder varen op de ingeslagen koers, maar met extra accenten op het gebied van jobcreatie, onderwijs, ondernemen, mobiliteit en veiligheid. In dit 10-puntenplan voor de Kempen leest u hoe we dat gaan waarmaken. CD&V is uw partner in het leven, van de wieg tot het rusthuis. Wij gaan voor Kempen waar economische groei hand in hand gaat met sociale vooruitgang. De Kempen warm en ambitieus? Het kan!

Kris Peeters Vlaams minister-president

Servais Verherstraeten Staatssecretaris


UITDAGING 10 INNOVATIEVE LANDBOUW & AGROVOEDING

UITDAGING 1 INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL

UITDAGING 2 MEER CONCURRENTIEKRACHT VOOR MEER JOBS

UITDAGING 9 VRIJE TIJD & TOERISME

UITDAGING 8 BLOEIENDE & LEEFBARE HANDELSKERNEN

CD&V

UITDAGING 3 ONDERWIJS: EEN PLAATS VOOR ELK KIND

3D

PLAN UITDAGING 7 KWALITEITSVOL ZORGBELEID

STERKERE KEMPEN, STERKER VLAANDEREN

UITDAGING 4 ARBEIDSMARKT: KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID UITDAGING 6 DUURZAAM & BETAALBAAR WONEN

UITDAGING 5 EFFICIテ起TE & DUURZAME LOGISTIEK EN MOBILITEIT

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


UITDAGING 1

INNOVATIEVE, ECONOMISCHE GROEIPOOL

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


De INDUSTRIE VERTEGENWOORDIGT 37,7% van de Kempense economische activiteit, terwijl dit IN VLAANDEREN 26,1% is. 14.000 WERKNEMERS IN KENNISINTENSIEVE SECTOREN 92 miljoen euro IWT-steun voor bedrijven in arrondissement Turnhout in periode 2006-2010, 2,6 keer meer dan in periode 2000-2005 . JANSEN PHARMACEUTICA, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het SCK zijn TOPSPELERS OP VLAK VAN ONDERZOEK Sterker EN ONTWIKKELING. Sterkere Kempen, Vlaanderen ONS

3D PLAN VOOR DE KEMPEN


UITDAGING 1 INNOVATIEVE, ECONOMISCHE GROEIPOOL

CD&V stelt voor:

Dat het innovatiebeleid resoluut gericht worden op de transformatie van het industrieel weefsel en de groei van Vlaamse KMO’s.

Uitdaging:

Dat de aanwezige kennis in de Kempen gevaloriseerd wordt. De unieke troeven op vlak van nucleair en technologisch onderzoek in de regio bieden enorm veel kansen op vlak van innovatieve ontwikkeling. We breiden de fiscale stimulus voor onderzoeksactiviteiten daarom nog uit.

De Kempen moet haar potentieel voor duurzame innovatie optimaal benutten.

Daarnaast willen we de uitbouw van de Myrrah onderzoeksreactor actief verder ondersteunen. Dat nieuw industrieel ondernemen wordt gestimuleerd door clusters van bedrijven samen met kennisinstellingen en de overheid de kans te geven vernieuwende producten en dien sten te ontwikkelen. Geothermie is één van de mogelijke oplossingen om op een duurzame manier energie en aardwarmte op te wekken. Dit kan in de Kempen.


UITDAGING 2 MEER CONCURRENTIEKRACHT VOOR MEER JOBS

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


ECONOMIE

ONDERNEMINGEN

De KEMPENSE ECONOMIE neemt bijna 7% VAN DE TOTALE VLAAMSE ECONOMIE voor zijn rekening.

In 2013 waren er 32.263 ONDERNEMINGEN IN DE KEMPEN, 28,3% MEER DAN IN 2003. In VLAANDEREN bedroeg de groei MAAR 21,3%. Het AANDEEL ONDERNEMINGEN in de Kempen op totaal in Vlaanderen STIJGT VAN 6,3% NAAR 6,7%

INDUSTRIE & LANDBOUW

STARTERS

De INDUSTRIE vertegenwoordigt 37,7% VAN DE KEMPENSE ECONOMISCHE ACTIVITEIT, terwijl dit IN VLAANDEREN 26,1% is. Ook de LANDBOUW is sterker vertegenwoordigd 1,4% T.O.V. 0.8% IN VLAANDEREN.

In 2012 waren er in de Kempen 2.107 STARTERS. Dit is 6,9% VAN ALLE STARTERS IN VLAANDEREN. In 2003 waren er in de Kempen 1.298 STARTERS; dat was 6,7% VAN HET TOTAAL. In aantal is er een STIJGING VAN 51%. De KEMPEN zijn dus ONDERNEMENDER geworden.


UITDAGING 2 MEER CONCURENTIEKRACHT VOOR MEER JOBS

CD&V stelt voor:

We investeren 3 miljard euro om de loonkostenhandicap met de buurlanden tegen 2018 volledig weg te werken. Wie meer werkt, moet netto meer overhouden, ook in de Kempen. Daarom verhogen we het deel van uw inkomen waar u géén belasting op betaalt. Uw winst? 700 euro per jaar! Uitdaging: Omwille van het grote aandeel van de industrie in de Kempense economie is deze erg conjunctuurgevoelig. In de komende jaren zal de uitdaging erin bestaan om de regio te wapenen tegen conjunctuurschommelingen

Een energienorm garandeert dat we niet meer voor onze energie betalen dan in de buurlanden. We creëren de nodige fysieke ruimte voor onze bedrijven en KMOs. In het Dynamisch Aktieplan Kempen heeft de Vlaamse regering alvast de aanzet gegeven voor drie nieuwe bedrijventerreinen. Administratieve vereenvoudiging voor uw ondernemingen en de versnelling van de procedures voor vergunningen zijn een speerpunt. Ook in de Kempen willen we blijven inzetten op de sociale economie die voor ons een belangrijke schakel is tussen langdurige werkloos heid en het normaal economisch circuit.


UITDAGING 3 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


De richtingen van het TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) zijn met 6.996 LEERLINGEN OP EEN TOTAAL VAN 30.000 de grootsten in de Kempen. Ook het AANDEEL VAN HET BSO SCOORT VRIJ HOOG in de regio.

De afgelopen legislatuur werd er voor meer dan 115 MILJOEN EURO INVESTERINGSSTEUN toegekend VOOR SCHOLENBOUW in de Kempen.

Bijna 17.000 KLEUTERS, ca. 27.000 LAGERE SCHOOLKINDEREN en 30.000 LEERLINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS bevolkten in 2012 de Kempense scholen.


UITDAGING 3 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND CD&V stelt voor:

Uitdaging: We moeten ervoor zorgen dat de kampioenen van morgen, onze kinderen die vandaag op de schoolbanken zitten, alle kansen krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wij stellen de leerling centraal . Leerlingen moeten zo goed mogelijk voorbereid worden op hun latere leven. Hiervoor willen we inzetten op een nauwgezet studiekeuzeproces waarin talenten en interesses van leerlingen doorslaggevend zijn. We bouwen het hoger beroepsonderwijs uit en stimuleren werkplekleren om een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te realiseren. We versterken de lerarenopleiding. Zodat de leerkrachten van morgen ook effectief klaar zijn om de uitdagingen van de toe komst aan te pakken. Meer ruimte voor een sterk personeelsbeleid. Afbouw van de administratieve verplichtingen.


UITDAGING 3 ONDERWIJS PLAATS VOOR ELK KIND

We trekken leraars met een verhaal aan van buiten het onderwijs. We blijven investeren in scholen. We denken creatief na over de haalbaarheid van alternatieve investeringsvormen.


UITDAGING 4

ARBEIDSMARKT: KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


De KEMPEN heeft een WERKZAAMHEIDSGRAAD VAN 72,3%.

De laatste 5 jaar is de JEUGDWERKLOOSHEID GESTEGEN VAN 9,6% TOT 14.8%. Op VLAAMS NIVEAU bedraagt de jeugdwerkloosheidsgraad 16.4%.

GEEN ENKELE KEMPENSE GEMEENTE behaalde IN 2011 de doelstelling van een WERKZAAMHEIDSGRAAD VAN 76%.

De voorbije legislatuur investeerden we meer dan 20 MILJOEN EURO IN DE RENOVATIE VAN DE KEMPENSE GEVANGENISSEN in Wortel, Hoogstraten en Turnhout.

De WERKLOOSHEID IN DE KEMPEN bedraagt 7.5% T.O.V. 7.8% IN VLAANDEREN

Tussen 2006 en 2012 is het AANTAL ARBEIDSPLAATSEN ondanks de crisis wel GESTEGEN MET 7,5%.


UITDAGING 4

ARBEIDSMARKT: KORDATE AANPAK WERKLOOSHEID CD&V stelt voor:

Uitdaging: De werkzaamheidsgraad in de Kempen ligt met 72.3% boven het Vlaams gemiddelde maar nog een stuk onder het objectief van 76% . Om ons welvaartsniveau op peil te houden, moeten we meer dan ooit streven naar een situatie van volledige tewerkstelling Meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbanen en in meer werkbare jobs.

CD&V wil de werkzaamheidsgraad in de Kempen tegen 2020 naar 76% brengen: meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbanen en in meer werkbare jobs. Wij bieden naast ondersteuning in de zoektocht naar werk, ook oplossingen op welzijnsvragen in verschillende levens domeinen: gezondheid, opvang van de kinderen, psychosociale problemen, verslavingsproblemen, ‌ Een integrale begeleiding is nodig. CD&V wil via (sectorale) bemiddeling het aantal openstaande vacatures en knelpuntvacatures verminderen. Leren en Werken is een speerpunt in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. Met de jeugdgarantie bieden we alle -25-jarigen die al vier maand geen werk of opleiding hebben gehad, een opleiding, baan of vorming op maat aan.


We willen overkwalificatie bij rekrutering tegengaan, om zo jongeren met beperkte(re) kwalificaties alle kansen te geven. We willen jongeren die zonder diploma de school verlaten, activeren. Voor wie op de arbeidsmarkt niet meteen een werkplek vindt, ontwikkelen we de W² (welzijn-werk) methodiek en de sociale economie. Een aangepast statuut met begeleiding op maat zorgt ervoor dat wie onmogelijk nog op de arbeidsmarkt terecht kan, toch een zinvolle activiteit kan uitoefenen. De komende legislatuur plannen we nog eens 25 miljoen extra investeringen in de gevangenis van Hoogstraten. Tevens is de gevangenis van Merksplas verouderd en niet meer aangepast aan de huidige normen. We willen de bouw van een nieuwe gevangenis op de huidige site te Merkplas realiseren. Hiermee blijven we op een duurzame manier investeren in de meer dan 1500 jobs die deze instellingen realiseren in de Noorderkempen.


UITDAGING 5

EFFICIテ起TE & DUURZAME LOGISTIEK EN MOBILITEIT

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


ELKE VRACHTWAGEN DIE ÉÉN UUR STILSTAAT KOST GEMIDDELD 50 EURO.

DE NOORD-ZUID KEMPEN IS EEN BELANGRIJKE REALISATIE VOOR DE REGIO. DE VOORBIJE LEGISLATUUR WERD HIERIN 200 MILJOEN GEÏNVESTEERD.

DE FEDERALE REGERING KEURDE EEN MEERJARENINVESTERINGSPLAN VOOR HET SPOOR GOED TER WAARDE VAN 987 MILJOEN EURO IN VLAANDEREN


UITDAGING 54 VLOTTE, VEILIGE EFFICIテ起TE & DUURZAME MOBILITEITEN LOGISTIEK MOBILITEIT

CD&V stelt voor:

De uitvoering van het volledige Masterplan 2020 is volgens ons cruciaal om de mobiliteit in de hele provincie duurzaam te ver beteren. Andere belangrijke projecten zijn de realisatie van de ring rond Retie, de verbinding van de ring rond Geel met de N71 in Mol en het doortrekken van de N118 naar de ring van Geel. Uitdaging: De verkeersdruk op onze wegen neemt steeds toe. Om dit duurzaam en degelijk aan te pakken moeten we inzetten op efficiテォntere mobiliteit waarbij geen enkel taboe uit de weg wordt gegaan.

We stimuleren het goederenvervoer via de binnenscheepvaart. De binnenhavens in Meerhout en Grobbendonk bewijzen de meerwaarde. We gaan verder met het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en we willen investeren in bijvoorbeeld een capaciteitsverhoging van het sluizencomplex in Wijnegem en Olen. Het Logistiek Innovatie- en Trainingscentrum in Laakdal moet een belangrijke rol spelen om tegen 2020 de beste Europese regio te zijn op het vlak van slimme en duurzame logistiek. Het is belangrijk dat overheden dergelijke instellingen ondersteunen om een duurzame werking uit te bouwen en hun rol van net werkorganisatie voor de logistieke sector te kunnen waarma ken.


We maken verder werk van een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk, zoals bijvoorbeeld langs de Westerlosesteenweg in Herselt. De uitbouw van het functioneel fietsroutenetwerk staat voorop. CD&V wil het investeringsritme van 100 miljoen euro per jaar aanhouden. De spoorlijn Mol-Hasselt moet aangepakt worden in het kader van de Vlaamse spoorstrategie en het meerjareninvesterings plan ter waarde van 987 miljoen euro dat de federale overheid goedkeurde. De investering van 20 miljoen euro van Infrabel om de elek trificatie van de lijn Herentals-Mol uit te voeren, moet nu zijn vervolg kennen in het verbeteren van de dienstverlening en stipter afstemmen van de aansluitingen in de Kempen naar Antwerpen en Brussel. We ijveren voor een betere dienstverlening vanuit het station Noorderkempen. De stationsomgevingen van Turnhout en Herentals moeten worden verbeterd. Alle actoren moeten hierbij betrokken worden, maar de dienstverlening aan de reizigers moet centraal staan.


UITDAGING 6 DUURZAAM & BETAALBAAR WONEN

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


UITDAGING 6 DUURZAAM & BETAALBAAR WONEN

Met 326 INWONERS PER KM² is de Kempen een van de dunst bevolkte regio’s in Vlaanderen.

Het AANTAL SOCIALE WONINGEN is de voorbije 10 jaar GESTEGEN MET 9,5% toch hebben we NOG STEEDS te kampen met WACHTLIJSTEN.

In De Kempen kampt men met een relatief HOOG AANTAL WONINGEN OP HET LEEGSTANDSREGISTER, namelijk MEER DAN 1.000. De regio komt hiermee in de TOP 5 VAN DE 22 REGIO’S IN VLAANDEREN.

Ook wat de ONGESCHIKT- EN ONBEWOONBAARVERKLARING betreft, alsook de woningen op de inventaris, zit men met MEER DAN 300 EN MEER DAN 100 WONINGEN relatief HOOG in vergelijking met ANDERE ARRONDISSEMENTEN.

Een ONROEREND GOED kost in de Kempen GEMIDDELD 205.798 EURO

TEGEN 2030 zullen er CA. 6,6 MILJOEN VLAMINGEN zijn, RUIM 375.000 MEER DAN IN 2010. Er zullen MEER DAN 300.000 EXTRA WONINGEN NODIG zijn.

Bijna 3/4 VAN DE BEVOLKINGSGROEI is een GEVOLG VAN INWIJKING VAN NIEUWE INWONERS, ZOWEL VANUIT BELGIË ALS HET BUITENLAND.

In 2011 was 27% VAN DE BEVOLKINGSTOENAME in de Kempen te wijten aan NATUURLIJKE GROEI.


UITDAGING 6 DUURZAAM & BETAALBAAR WONEN

CD&V stelt voor:

We gaan resoluut voor meer woongelegenheden in de Kempen, en in eerste instantie voor eigendomsverwerving:

Uitdaging: Hoewel er nog veel open ruimte is in de Kempen, zal de druk daarop toenemen omwille van de bevolkingstoename. Dit zal zijn gevolgen hebben voor de ruimte die we kunnen aansnijden om te wonen. We moeten dus proberen om met minder ruimtegebruik minstens het huidige kwaliteitsniveau van wonen en leven te evenaren.

De afspraken gemaakt onder het huidige systeem van de woonbonus blijven onverkort geldig. Bij de toekomstige woonbonus ligt de nadruk op de aankoop van een woning en op renovatie, maar ook voor nieuwbouw zal er een woonbonus zijn.

• Wij ijveren voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in eigen streek en willen het grondwettelijk recht op een betaalbare woning verwezenlijken tegen 2020. •

We zorgen voor het rechtszeker, kwaliteitsvol en efficiënt verstrekken van sociale leningen. Alle subsidies voor energiebesparende investeringen voegen we samen in één vereenvoudigd en krachtig premiestelsel: het energie+ pakket.

• We investeren in sociale koopwoningen en sociale kavels, in alle gemeenten van de Kempen.


UITDAGING 6 DUURZAAM & BETAALBAAR WONEN

• We leggen de nadruk op kleinere inbreidingsprojecten, kleinschaligheid en compacte woongelegenheden. We zorgen voor extra investeringen in sociale huurwoning en, in eerste instantie in die gemeenten waar momenteel het aandeel sociale huurwoningen beperkt is. Leegstand en verkrotting worden strenger aangepakt. Woningen moeten zo vlug mogelijk weer als volwaardige woongelegenheden aangeboden worden. Sociale verhuur kantoren zijn cruciaal, net als de mogelijkheid om leeg staande en verkrotte woningen te onteigenen.


UITDAGING 7 KWALITEITSVOL ZORGBELEID

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


ZORG

INVESTERING

TEKORT

Het aantal ZORGBEHOEVENDE OUDEREN zal STIJGEN in de nabije toekomst. Voor één op vier gemeenten in de provincie Antwerpen is die TOENAME GROTER DAN 1/3 (34,2%). Het betreft bijna uitsluitend gemeenten in de Kempen.

De voorbije legislatuur werd er in totaal voor 162 MILJOEN EURO GEÏNVESTEERD IN ZORGINFRASTRUCTUUR IN DE KEMPEN.

Met OPENBAAR PYSCHIATRISCH ZORGCENTRUM (OPZ) GEEL beschikt de Kempen over het GROOTSTE PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS VAN VLAANDEREN. TOCH heeft de Kempen een TEKORT wat betreft het aantal beschikbare PSYCHIATRISCHE BEDDEN. Residentiele DRUGHULPVERLENING ONTBREEKT zelfs volledig in de regio.

ONVOLDOENDE

KINDEROPVANG

PROEFTUIN

In de Kempen is SLECHTS 64,5% VAN HET AANTAL PLAATSEN DAT IN 2018 NODIG ZAL ZIJN OM DE TOENAME VAN ZORGBEHOEVENDE OUDEREN OP TE VANGEN AL GEREALISEERD.

Het AANTAL PLAATSEN voor VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG STEEG de voorbije legislatuur VAN 1647 PLAATSEN NAAR 2086 PLAATSEN. Voor de BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG werd een STIJGING genoteerd VAN 782 PLAATSEN NAAR 845 PLAATSEN.

Met LiCaLab beschikt de Kempen over een PROEFTUIN VOOR ZORGINNOVATIE. LiCALab staat voor ‘LIVING & CARE LAB’. Het is een TESTOMGEVING voor bedrijven en (zorg)organisaties voor INNOVATIE OP VLAK VAN WONEN EN ZORG


UITDAGING 7 KWALITEITSVOL ZORGBELEID CD&V stelt voor:

Uitdaging: Zorg moet toegankelijk, kwaliteitsvol en betaalbaar zijn.

Kinderopvang moet zonder onderscheid kwaliteitsvol betaalbaar en rechtstreeks toegankelijk zijn voor elk kind. Samen met de lokale besturen, de sectoren welzijn, onderwijs, jeugd en sport stellen we een regelgeving samen die de buitenschoolse kinder opvang versterkt en duurzaam maakt. Mensen die zorg op zich nemen voor hun familie, vrienden, buren moeten, net als andere vrijwilligers, meer ondersteund en ge waardeerd worden. Daarom behouden we het tijdskrediet voor zorg. CD&V steunt de beweging naar een vermaatschappelijking van de zorg, in het bijzonder deze die zich richt op mensen met psy chische problemen. Daarom is een ruim aanbod van eerste lijnspsychologen nodig, maar ook een voldoende ruim aanbod aan reguliere ambulante geestelijke gezondheidszorg in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.


CD&V wil Investeren in zorginnovatie. Dat biedt kansen op vernieuwende zorg waarmee we het hoofd kunnen bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Zorginnovatie moet elk aspect van zorg ten goede komen: de inzet en planning van personeel, nieuwe zorgvormen, ICT-innovatie, nieuwe geneesmiddelen, en technologische hulpmiddelen. In de geestelijke gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van residentiĂŤle naar ambulante zorg. We investeren in een psychologische functie in de eerstelijnszorg om vroeg detectie van psychische problemen mogelijk te maken zonder dat we capaciteit en de kwaliteit van de residentiĂŤle zorg uit het oog verliezen.


UITDAGING 8 BLOEIENDE & LEEFBARE HANDELSKERNEN

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


UITDAGING 8 BLOEIENDE & LEEFBARE HANDELSKERNEN

Er zijn in de Kempen 8.050 HANDELSPANDEN met een GEZAMENLIJKE WINKELOPPERVLAKTE De LEEGSTAND VAN 971.588 M2 BEDRAAGT 9,16%, (of meer dan 194 dat is minder dan voetbalvelden). het GEMIDDELDE Deze oppervlakte IN DE PROVINCIE In de stad GROEIT NOG (9,3%), maar meer TURNHOUT staat JAARLIJKS. dan GEMIDDELD 15% van het IN VLAANDEREN totaal aantal (8,3%). WINKELPANDEN LEEG.

De LEEGSTAND doet zich VOORAL voor IN DE STADS- OF DORPSKERNEN en dat is PROBLEMATISCH.


UITDAGING 8 BLOEIENDE & LEEFBARE HANDELSKERNEN

CD&V stelt voor:

We maken maximaal gebruik van de nieuwe bevoegdheid betref fende handelsvestigingen in de 6de staatshervorming. We inte greren de socio-economische vergunning in de unieke omge vingsvergunning. Eenvoudiger en sneller. Uitdaging: Onder meer als gevolg van slechte bereikbaarheid, parkeerproblemen, een toename van de onlinehandel, een evolutie naar grotere vloeroppervlaktes, de daling van het aantal zelfstandige kleinhandelaars en een uitwaaiering van inwoners naar de periferie, neemt de leegstand jammer genoeg toe. Ook in de Kempen moeten we werk maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid en willen we leegstand bestrijden.

Wij kiezen voor een offensief handelsbeleid: niet de project ontwikkelaars maar de lokale besturen moeten finale keuzes maken over nieuwe inplantingen van grootschalige detailhandel. Perifere ontwikkelingen zullen we afremmen, zodat men opnieuw kan investeren in complexere projecten op kostbare centrumlo caties. Via een stedenbouwkundige verordening kunnen kernwinkelge bieden en winkelarme gebieden aangeduid worden en met klein handelsreglementen kan bijkomend gestuurd worden. We blijven lokale overheden ondersteunen om hun kernen aantrekkelijk te maken via impulsfinanciering (zoals gevelreno vatie handelszaken, mobiliteitsverbeteringen, cadeaucheques, ‌)


UITDAGING99 UITDAGING VRIJETIJD TIJD VRIJE & & TOERISME TOERISME

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen FOTO: S. VAN HUL

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


UITDAGING 9 VRIJE TIJD & TOERISME

De VOORBIJE 3 JAAR is het aanbod aan VRIJETIJDSACTIVITEITEN in onze regio elk jaar met ongeveer 25% GESTEGEN.

Het VERBLIJFSTOERISME in de Kempen is de AFGELOPEN 20 JAAR gegroeid met MEER DAN 25% tot meer dan > 1.500.000 OVERNACHTINGEN PER JAAR.

De HORECA is goed voor zo’n 9.000 JOBS in de Kempen.

Door de aanwezigheid van een aantal grote toeristische parken zoals het ZILVERMEER, de LILSE BERGEN en de KEMPENSE MEREN beschikt de Kempen over een grote toeristische aantrekkingskracht.

De TOERISTISCHE SECTOR IN VLAANDEREN zorgt voor een TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 12,2 MILJARD EURO!


©JAN LOY


UITDAGING 9 VRIJE TIJD & TOERISME

CD&V stelt voor:

We blijven investeren in nieuwe fietspaden, kwaliteitsvolle wandel netwerken en fietsknooppunten. Uitdaging: Investeren in een kwalitatieve leefomgeving en ontspanningsmogelijkheden

Wij willen een fundamentele lastenverlaging op overuren in de horeca. We willen ook het systeem van overuren grondig aanpas sen. Wij willen op de overuren van het vaste personeel dezelfde fiscale en sociale regeling toepassen als op het gelegenheids personeel. Bovenop de 38 uren wordt men als het ware gelegen heidspersoneel in de eigen zaak. Alleen zo worden overuren betaalbaar en kunnen we er in slagen ze te ‘verwitten’. We zetten in op sociaal toerisme en gezinstoerisme, door het opwaarderen van familiehotels, kwaliteitsvolle campings en het ondersteunen van hoevetoerisme. De bouw en het onderhoud van lokale jeugdverenigingen en centra voor jeugdtoerisme ondersteunen we ten volle.


UITDAGING 10 INNOVATIEVE LANDBOUW & AGROVOEDING

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN


Meer dan 2.000 LANDBOUWBEDRIJVEN zijn ACTIEF in de Kempen OP 48.607HA LANDBOUWGROND. Deze sector stelt meer dan 4.500 ARBEIDSKRACHTEN te werk.

Het AANDEEL VAN DE LANDBOUW in de Kempense economie is GEDAALD VAN 2,1% NAAR 1,4% maar is NOG steeds goed voor 12% VAN DE TOTALE VLAAMSE LANDBOUW

Vooral in de NOORDERKEMPEN en in de REGIO GEEL-KASTERLEE vinden we een STERKE CONCENTRATIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN terug

De AGROVOEDINGSCLUSTER is de STERKST IN VLAANDEREN VERANKERDE CLUSTER van onze Vlaamse economie en telt MEER DAN 40.000 BEDRIJVEN met een TEWERKSTELLING VAN 155.000 PERSONEN.

Voor sommige producten VOEREN we de WERELDRANKING AAN VAN GROOTSTE EXPORTEURS: diepvriesgroenten (1e plaats), aardappelbereidingen (2e plaats), banketbakkerswerk (2e plaats), peren (3e plaats), bier (4e plaats) en varkensvlees (5e plaats).


UITDAGING 10 INNOVATIEVE LANDBOUW & AGROVOEDING

CD&V stelt voor:

Wij zijn partner van de landbouw en blijven investeren in moder ne onderzoeksinfrastructuur. De Food Pilot Flanders Food en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek testen nieuwe ‘food-toepassingen’ uit. Dat onderzoek verdient stimulansen. Uitdaging: We willen landbouwbedrijven in de Kempen alle kansen geven om zich verder te ontwikkelen en te richten op de toekomst.

Om landbouwbedrijven te wapenen tegen de volatiliteit van de landbouwmarkten is een zogenaamd Carry Back, Carry Forward -systeem nodig zodat landbouwers in crisisjaren geen hoge belastingsommen moeten betalen als gevolg van winsten die ze het jaar voordien maakten. We zetten de investeringssteun aan landbouwbedrijven onverkort voort. CD&V wil het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) versterken zodat ze snel en correct gezondheids- en veiligheids certificaten voor uitvoerbestemmingen kunnen afleveren.


ENDORSERS MIEN VAN OLMEN

Voormalig Landbouwster/ Schepen van Landbouw

“ In de Kempen worden lekkere en gezonde producten van eigen bodem geteeld. Door de landbouw verder te ondersteunen en het FAVV te versterken kan dit ook zo blijven”

EDDY VAN DE VOORDE

Transporteconoom, Universiteit Antwerpen

FONS MICHIELS

“De duurzame mobiliteitsoplossingen die ik lees in het 3D plan zijn de juiste keuze. Zeker als je weet dat de transportvolumes en de verplaatsingen van personenwagens de komende jaren nog gevoelig zullen toenemen. We hebben nood aan doelgerichte investeringen in infrastructuur en mobiliteit. De plannen voor investeringen in spoorontsluiting en fietspaden zijn cruciaal voor een vlotte en duurzame mobiliteit”

“De vergrijzing komt razend snel op ons af. Gelukkig wil CD&V investeren in zorginnovatie en mensen die de zorg voor hun naasten op zich nemen verder ondersteunen”

FLOR JOOSSEN JOHAN LEYSEN

©GVA

Voorzitter AZ HERENTALS

VOORZITTER IOK

“ Door voldoende ruimte te voorzien voor nieuwe duurzame bedrijventerreinen kan de Kempen zich volop verder ontwikkelen als ondernemende regio.”

Kempens Ondernemer

“De Kempense ondernemingen kunnen verder blijven groeien. Maar de juiste oplossingen zijn nodig. Minder rompslomp bij vergunningen, het wegwerken van de loonkostenhandicap en het verder oplossen van de mobiliteit in de Kempen, dat hebben we nodig. Na de Noord Zuid verbinding hebben we dus ook een no-nonsense oplossing voor Antwerpen nodig.”


www.cdenv.be

Sterkere Kempen, Sterker Vlaanderen Verkiezingsdrukwerk Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verantwoordelijke uitgever:

ONS 3D PLAN VOOR DE KEMPEN

Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel

CD&V 3D-plan Kempen