Page 1

hoofdartikel

ampersand

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LedenBLad van Cd&v - JaarGanG 10 - SePteMBer 2010

AfGIfTeKAnTooR lUIK X

www.cdenv.be

ServaiS verherStraeten

Verliezen doen we samen, opnieuw winnen ook 3

Vertrouwen

colUMn WoUTeR BeKe

Armoede, een zaak van iedereen

2 intervieW Cindy FranSSen

De Vlaamse regering werkt door

8 een BlIK oP de AGendA

10 1


column

Foto Dries DECORTE

ZoGezegd

Vertrouwen

Op het moment dat ik deze column schrijf verlopen de onderhandelingen over een staatshervorming en de vorming van een nieuwe regering erg moeilijk. Bemiddelaars trachten het overleg vlot te krijgen, maar het pessimisme heerst in de Wetstraat. Misschien vraagt u zich wel eens af: hebben we zo’n staatshervorming eigenlijk wel nodig? Moeten onze politici daar nu hun tijd in steken? Het antwoord luidt twee keer ‘ja’. Ons land hervormen is nodig omdat de huidige structuren niet geschikt zijn voor het best mogelijke beleid. Als we het huis grondig kunnen verbouwen, moeten onze overheden daarna beter in staat zijn de problemen aan te pakken op maat van uw regio, uw job, uw pensioen... Tegelijk willen we dat alle overheden in dit land meer verantwoordelijk worden voor hun beleid. Anders gezegd: wie goed bestuurt, mag de positieve gevolgen voelen, wie het laat afweten ondergaat de negatieve gevolgen. Zo worden alle bestuurders aangemoedigd tot het best mogelijke beleid. Daarom is de staatshervorming wel degelijk belangrijk en zelfs noodzakelijk. Jammer genoeg is het vertrouwen tussen N-VA en PS volledig zoek. De jongste weken formuleerden beide partijen harde verwijten aan elkaars adres. Hun wederzijdse frustratie is misschien begrijpelijk, maar zet geen zoden aan de dijk. Het gekibbel moet stoppen, het onderlinge vertrouwen moet worden hersteld. En de rol van CD&V in dit alles? Sinds de verkiezingen van juni ligt de leiding niet meer bij ons. Dat belet ons absoluut niet om actief mee te werken aan een betere toekomst voor iedereen. Daarom nam CD&V het voortouw in de discussies rond een nieuwe financieringswet, rond justitie, rond volksgezondheid… CD&V heeft een duidelijke inhoudelijke koers – meer autonomie en meer verantwoordelijkheid ten bate van een beter beleid – en houdt die koers consequent aan. Wij zullen dus constructief blijven meewerken in de zoektocht naar broodnodige oplossingen voor de problemen in ons land.

De Gordel, da’s zwoegen. Maar een zachtaardig evenement bereikt meer dan een harde betoging. Dokter en Gordel-pionier André Lerminiaux in De Standaard, 27 augustus

Ik wil niet met rampscenario’s zwaaien, maar wij kunnen als mens wel uitsterven als de biodiversiteit bedreigd wordt. Dat is toch een sterk argument? Joke Schauvliege zal als voorzitter van de Europese Raad Leefmilieu de 27 lidstaten vertegenwoordigen op de Internationale Conferentie voor Biodiversiteit in Nagano. In Metro, 6 september

Vroeger waren de flitspalen vooral goed om automobilisten zo veel mogelijk geld af te troggelen. Nu pakken ze tenminste ook volop het veiligheidsprobleem aan. Mobiliteitsorganisatie Touring is positief over het beleid van minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Het Laatste Nieuws, 7 september

Over het algemeen reed CD&Vvoorzitter ad interim Wouter Beke de afgelopen maanden een behoorlijk foutloos parcours. Journaliste An Peuteman in Knack, 8 september

Wij zullen moeten zorgen dat er aanspreekpunten zijn buiten de instituten en instellingen, waar mensen die seksueel misbruikt zijn terechtkunnen. Wat mij betreft zullen die er komen in de centra voor algemeen welzijnswerk per provincie. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen in De Ochtend van Radio 1, 13 september

colofon Hoofdredacteur: Redactiecomité: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Wouter Beke uw voorzitter 2

van de partij

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83 Luk Vanmaercke, Annemie Lemahieu, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Hans Knop Linda Meskens - 02 238 38 30 Kristel Nivelle Pascal Laseur - 02 238 38 32 Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - ampersand@cdenv.be

Cert no. CU-COC-810340


Foto Ilse Prinsen

van de partij

Servais Verherstraeten: ‘Verliezen doen we samen, opnieuw winnen ook.’

Geloofwaardigheid herwinnen, vertrouwen herstellen De federale verkiezingen mogen voor CD&V dan wel uitgedraaid zijn op een teleurstelling, uitgeteld zijn we absoluut niet. CD&V blijft de leidende partij in de Vlaamse regering en het Vlaamse Parlement, maakt deel uit van de Brusselse regering en is de grootste in de gemeenten en provincies. Maar dat we lessen moeten trekken uit de voorbije moeilijke jaren, dat is al even duidelijk. Daags na de verkiezingen stelde toenmalig voorzitter Marianne Thyssen voor om de uitslag van de verkiezingen te laten evalueren door een werkgroep samengesteld uit de fractieleiders en de voorzitters van de geledingen. Servais Verherstraeten nam het voorzitterschap waar. Na insteek van talloze mandatarissen en vrijwilligers presenteerde de Kamerfractieleider op maandag 5 juli een tussentijds rapport voor. Dit rapport kreeg de titel ‘Geloofwaardigheid herwinnen, vertrouwen herstellen’ mee. Servais Verherstraeten geeft de grootste krachtlijnen nog eens mee: ‘Een belangrijke vaststelling is alvast dat er geen vragen leven over de bestaansreden van de christendemocratie. De christendemocratie is springlevend en broodnodig. Tegelijkertijd kunnen we niet rond de vaststelling dat we het laatste jaar

een kwart van onze kiezers hebben verloren, met als gevolg dat we vandaag op een historisch dieptepunt beland zijn. Daarover moeten we ons wel vragen durven stellen.’

Servais Verherstraeten

‘Het Octopusakkoord, dat ingeschreven is in het Vlaamse regeerakkoord en goedgekeurd is door ons partijcongres, moet de leidraad vormen van ons politiek handelen op communautair vlak.’

Pijnpunten en aanbevelingen

In eerste instantie ging de werkgroep op zoek naar oorzaken voor het verlies van 13 juni. Die vond ze hoofdzakelijk bij de politieke gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar. ‘We hebben de hooggespannen verwachtingen niet kunnen inlossen’, moet ook Servais Verherstraeten erkennen. ‘Op sociaaleconomisch en maatschappelijk maar vooral op communautair vlak konden we de Franstalige blokkering vaak niet doorbreken. Een opeenvolging van crisismomenten deed goed regeringswerk ondersneeuwen, waardoor we langzamerhand onze geloofwaardigheid verloren en een deel van de kiezers het vertrouwen in ons opzegde.’ In haar rapport duidt de werkgroep op verschillende pijnpunten en doet ze een aantal aanbevelingen 3


van de partij

om die trend om te buigen. Eén van die pijnpunten is de interne partijwerking. ‘De voorbije jaren lag de focus zo vaak op conflictbeheersing dat de partijwerking wat in de verdrukking raakte. Vaak werden we gedwongen beslissingen te nemen zonder structureel overleg te plegen met alle partijorganen, met als gevolg dat onze christendemocratische identiteit te weinig uit de verf kwam en de achterban te weinig betrokken werd. Een aanpassing aan onze organisatie en de structuren moet dat in de toekomst vermijden.’ vlaaMSe gROnDStROOM

Een goed voorbeeld van die conflictbeheersing is het actualiteitscongres in de Brussels Event Brewery, in september 2008. Aan de vooravond van de bankencrisis stond de partij voor een zware keuze: de regering laten vallen omdat er niet genoeg communautaire vooruitgang was geboekt, of doorgaan uit staatszin. N-VA koos voor het eerste, CD&V voor het tweede. Meteen had het kartel er gelegen en was er in de federale regering geen meerderheid meer aan Vlaamse kant. Als je dan geen noemenswaardige vooruitgang boekt, deel je als voornaamste beleidspartij in de klappen. ‘Door een opeenvolging van dergelijke gebeurtenissen zijn we de aansluiting met de Vlaamse grondstroom verloren’, zegt Verherstraeten, die er meteen bij zegt hoe we het tij kunnen keren: ‘Tijdens het vernieuwingscongres in 2001 kozen we resoluut voor het confederaal model. In de praktijk wil dat zeggen dat het Octopusakkoord, dat ingeschreven is in het Vlaamse regeerakkoord en goedgekeurd is door een partijcongres, de leidraad moet vormen van ons politiek handelen op communautair vlak.’ Maar CD&V heeft veel meer in huis dan een communautair programma. ‘We zijn ook de partij die ijvert voor de warme samenleving, die gelooft in verantwoordelijkheid en in een verhaal van rechten en plichten’, zegt Verherstraeten. ‘Jammer genoeg zit de christen4

democratie vandaag wat in de verdrukking. Niet alleen hier, maar ook elders in Europa. Daarom is er een intern debat nodig om onze authentieke christendemocratische waarden in een modern verhaal te gieten, aangepast aan de hedendaagse samenleving en met respect voor onze roots.’ Dat er een beetje haast bij gemoeid is, is volgens Verherstraeten niet noodzakelijk een slechte zaak. Over twee jaar staan er immers alweer nieuwe verkiezingen voor de deur: deze keer voor de gemeente- en provincieraden. ‘De gemeente is voor ons het belangrijkste niveau, omdat we ervan overtuigd zijn dat het beleid altijd zo dicht mogelijk bij de mensen moet staan – om die reden pleiten we ook voor een terugkeer naar kleinere kieskringen. Bovendien beschikken we over heel bekwame lokale politici die met de jaren ontzettend veel knowhow hebben opgebouwd. De komende periode moeten we die troeven maximaal uitspelen. Daarom zal een ‘task force’ worden opgericht om onze lokale sterkhouders te ondersteunen bij hun inhoudelijke en strategische keuzes. Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar de steden, waar CD&V traditioneel iets zwakker scoort.’ aan ÉÉn Zeel tReKKen

‘Onze geloofwaardigheid herwinnen en het vertrouwen herstellen. Dat is de uitdaging waarvoor we nu staan. De federale verkiezingen waren een serieuze opdoffer, maar ze hebben ons niet uitgeteld’, zegt Verherstraeten. ‘We wilden van onze werkgroep ook absoluut geen hakbijlcomité maken, veel beslissingen hebben we immers in gezamenlijk overleg genomen. Vandaar ook de ondertitel in mijn rapport: “Verliezen doen we samen, opnieuw winnen ook.” Het is nu zaak om vooruit te kijken en allemaal aan één zeel te trekken. Samen staan we voor de boeiende oefening om van de christendemocratie opnieuw een wervend verhaal te maken. Ik hoop op zoveel mogelijk deelnemers om daaraan mee te werken.’

De aanbevelingen van de werkgroepVerherstraeten zijn bij voorzitter a.i. Wouter Beke niet in dovemansoren gevallen. Hij stelde voor om 5 werkgroepen de opdracht te geven de aanbevelingen verder uit te werken en te vertalen in concrete en haalbare voorstellen. De komende weken en maanden zullen die werkgroepen door Vlaanderen trekken om in debat te gaan met de basis.

1. De WeRKgROeP ‘inteRne PaRtijORganiSatie’ O.l.v. RaF teRWingen

De opdracht luidt: evalueer de partijorganisatie vanuit de visie dat deze organisatie ten dienste staat van de algemene partijdoelstellingen met aandacht voor elke schakel van de ketting. Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor zijn opdracht en die van het geheel. Deze organisatie moet de slagkracht van CD&V als politieke organisatie versterken.


van de partij

Vlaamse christendemocratie bereidt nieuw hoofdstuk voor 2. De WeRKgROeP tOegePaSte CHRiStenDeMOCRatie Met Z’n SubgROePen O.l.v. inge veRvOtte en RiK tORFS

b. Werkgroep ‘De toegepaste christendemocratie in de steden’ Dé stedeling bestaat niet. Toch is het nuttig het ‘stedelijk leven – stedelijke cultuur’ te scannen. Mede in samenspraak met werkgroep ‘christendemocratische uitgangspunten’ en de reeds opgestarte stedelijke werking wordt van deze werkgroep verwacht dat die een eigentijds verhaal op maat van de ‘stedeling ‘uitschrijft.

is nood aan een professionele structuur die hun inzet in goede en kwade dagen optimaliseert. Een hedendaagse partij heeft ook belang bij creatieve, kritische of vernieuwende ideeën. De vraag naar een grotere ideeënstroom vraagt ook naar een soepele werking en definiëring van opdrachten.

Deze werkgroep wordt gevraagd om de christendemocratische uitgangspunten dermate te formuleren zodat ze aansluiten bij de actuele moderniserings-, individualiserings-, seculariserings-en ontzuilingsprocessen. Deze hertaling in een eigentijds verhaal heeft tot doel onze afdelingen, mandatarissen en vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om opnieuw met een wervend verhaal aan de slag te gaan.

3. De WeRKgROeP geMeente- en PROvinCieRaaDSveRKieZingen O.l.v. gRiet SMaeRS

5. De WeRKgROeP geÏntegReeRDe WeRKing inHOuDelijKe MeDeWeRKeRS O.l.v. De FRaCtieleiDeRS

a. Werkgroep ‘Een christendemocratisch sociaal-economisch verhaal’ Het Rijnlandmodel heeft een duidelijke visie op de rol van de overheid in het sociaal-economisch gebeuren. Een overheid die ondersteunt, stimuleert en de solidariteit garandeert. Vraag die zich tegen de achtergrond van de financieel-economisch crisis stelt is: heeft het Rijnlandmodel, waarin overleg een prominente plaats krijgt nog een toekomst? En kan het thema duurzaamheid – aandacht voor klimaat en milieu – ook een plaats krijgen in het Rijnlandmodel?

Alle CD&V afdelingen verdienen de ondersteuning en begeleiding die hen in staat moet stellen de lokale verkiezingen in de beste omstandigheden en met optimale vooruitzichten voor te bereiden. De werkgroep stelt een stappenplan voor om samen met de lokale mandatarissen en vrijwilligers deze cruciale verkiezingen aan te pakken. Het startschot van deze denkoefening geven we op de Dag van de Afdeling.

4. De WeRKgROeP HR O.l.v. tOM DeHaene

CD&V is een partij van mensen: vrijwilligers, professionele krachten en verkozenen. Er

Een operationele organisatie dient te worden uitgewerkt waarbij fractie en studiedienst optimaal samenwerken met het oog op het samenbrengen van expertise. Hierdoor kan de politieke actie en positionering op korte, middellange en lange termijn inhoudelijk ondersteund worden en kunnen het partijprogramma en standpunten in concrete, haalbare doelstellingen hertaald worden. 5


Dit werkjaar organiseert CD&V een nieuwe editie van de Politieke Academie. Deze academie wil nieuw bloed in de partij zowel inhoudelijk, ideologisch als qua vaardigheden sterken zodat zij verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de partij en de samenleving. In september vonden de selectiegesprekken plaats met de kandidaatdeelnemers. Gedurende 6 zaterdagen en een tweedaagse zal CD&V met een 25-tal deelnemers luisteren naar topsprekers uit diverse vakgebieden. Er wordt gereflecteerd en gediscussieerd met vooraanstaande CD&V’ers én met de cursisten onderling. CD&V hoopt dat deze jonge mensen hun talent en opgedane ervaringen daarna in de komende jaren in de partij of in de samenleving voluit gaan benutten.

V&M kleurt buiten de lijntjes Vrouw & Maatschappij organiseerde van 15 tot 17 september een politieke stage voor jonge vrouwen en vrouwen met multiculturele roots met als titel: ‘Kleur buiten de lijntjes’. De 16 deelnemers waren onder de indruk van ontmoetingen met toppolitici zoals Inge Vervotte, Marianne Thyssen en Wouter Beke. Tijdens drie boeiende dagen verdiepten ze zich in de politiek van ons land, het Belgisch voorzitterschap van de EU en de christendemocratie. Het was een belangrijke stap voor deze vrouwen in een politiek engagement.

Rechtzetting

Stefaan De Clerck

6

Roel Deseyn

Dirk Claes

Bouw mee aan 2012 Binnen 2 jaar zijn het gemeenteen provincieraadsverkiezingen. De ene afdeling heeft al enkele goeie ideeën, de andere worstelt met pertinente vragen. Nog een andere wil al beginnen met de voorbereidingen. We willen al deze krachten en inzichten bundelen om van elkaar te leren. Omdat we de komende 6 maanden stevige funderingen willen leggen. Want in 2012 wil CD&V er staan als een huis. Met de lokale voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, verantwoordelijke beweging en vorming, communicatieverantwoordelijke, ledenwerver, webmaster, redacteur, fractieleider, mandataris, verantwoordelijke geledingen,… willen we meebouwen aan 2012. Kom daarom op zaterdag 23 oktober naar Gent voor de Dag van de Afdeling. Samen geven we de aftrap van een ongetwijfeld boeiend werkjaar! Inschrijven doe je via www.cdenv.be/dagvandeafdeling, beweging@cdenv.be of 02 238 38 43 Alle praktische info vind je in onze Agenda-rubriek op p.19

In de Ampersand van juni zijn twee foutjes geslopen: in het lijstje van de opvolgers die nog geen zekerheid hadden (en hebben) over het vervolg van hun parlementaire carriére (p.6-7) waren we Roel Deseyn, eerste opvolger in West-Vlaanderen, vergeten. En bij de voorstelling van de nieuwe federale fractie op p. 10 en 11 ontbrak op de foto niet alleen Dirk Claes (die toen als opvolger van Marianne Thyssen nog geen senator was), maar ook Stefaan De Clerck (die niet op de fotosessie aanwezig kon zijn). Waarvoor onze excuses!


kort De openbare omroep: live or let die?

Carl Decaluwé is sinds 1995 lid van de commissie Media van het Vlaams parlement, waar de VRT heel vaak het onderwerp van debat is. Voor Carl aanleiding genoeg om zijn ervaringen met de openbare omroep te boek te stellen: een verhaal over de worsteling met kerntaken, megalomanie, budgettaire ergernissen en de roep om meer transparantie. Aan de hand van parlementaire documenten en anekdotes brengt hij het relaas van 15 jaar VRT, vanaf de hervorming in 1995. Daarnaast zwengelt hij de discussie over de maatschappelijke plaats en opdracht van de VRT aan, via opgesomde vaststellingen en ergernissen. Zijn frustratie over het gebrek aan visie bij de huidige mediaminister, motiveerde hem extra om in de pen kruipen en de nood aan een sterk maatschappelijk ingebedde openbare omroep in de verf te zetten. Want zonder duidelijke visie op de manier waarop de VRT moet inspelen op de zich aftekenende tendensen in een steeds veranderend medialandschap, is zij ten dode opgeschreven. De politieke keuzes van vandaag bepalen meer dan ooit de VRT van morgen: live or let die …

‘Live or let die. Is er nog een toekomst voor de VRT?’ van Carl Decaluwé is verkrijgbaar in alle boekhandels. Wij mogen 5 exemplaren weggeven aan de lezers die een mailtje sturen naar ampersand@ cdenv.be, of een kaartje schrijven naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel, met vermelding ‘Live or let die’.

Zomeruniversiteit 2010 Mechelen Ook dit jaar organiseerde JONGCD&V weer haar jaarlijkse Zomeruniversiteit. 27 enthousiaste jongeren trokken van 27 tot 29 augustus naar Mechelen. Tijdens een Slimste Mensquiz testten de jongeren hun politieke kennis onder vakkundige begeleiding van jurylid Rik Torfs. Na een rondleiding in het federaal parlement kregen de deelnemers een lezing van Ludwig Caluwé over de staatshervorming. Om vervolgens terug naar Mechelen te trekken alwaar de deelnemers volledig opgingen in het gemeenteraadspel dat vakkundig werd begeleid door burgermeester Michel Doomst en fractieleider Jef Van den Bergh. Deze boeiende dag werd afgesloten met een aperitiefje aangeboden door CDS en een bezoek aan het Mechels nachtleven. Ondanks de vermoeidheid en de kleine oogjes slaagde Hans Knop er moeiteloos in om een boeiende discussie over christendemocratie op gang te brengen. Dankzij de inzet van een uitstekende werkgroep, de aanwezige politici en sprekers en een fantastische groep deelnemers werd de Zomerunief editie 2010 een topeditie!

Peter Van Rompuy gecoöpteerd als senator Op 20 juli legde Peter Van Rompuy de eed af als gecoöpteerd senator, onder het oog van zijn trotse vader, Europees president Herman van Rompuy. De Algemene Vergadering verkoos hem in een uiterst spannende stemming die tweeëneenhalf uur en vijf stemrondes duurde. Voor Peter Van Rompuy (30) is het zijn eerste nationale mandaat. Voordien was hij al werkzaam voor de partij als internationaal secretaris en als speechschrijver op het kabinet van minister van Landsverdediging Pieter De Crem. Op 13 juni haalde hij vanop de achtste plaats op de senaatslijst een mooie score van 55.000 voorkeursstemmen. Kijk hoe Peter met zijn eedaflegging al meteen voor sfeer in de senaat zorgt: www.politico-shock.be 7


interview

Armoedebestrijding is een zaak van iedereen 2010 is het Europese Jaar van de bestrijding van Armoede en Sociale uitsluiting. Hoe ver staan we in eigen land met het beleid? Tijd om onze woordvoerder armoedebestrijding hierover te bevragen: Cindy Franssen is Vlaams volksvertegenwoordiger en zetelt sinds vorig jaar ook als gemeenschapssenator in de Senaat. Hierdoor kan ze in beide parlementen het beleid van nabij opvolgen. Hoe erg is het met de armoede in ons land gesteld? Cindy Franssen: ‘Te erg en wellicht nog erger dan aangenomen wordt, want armoede is vaak onzichtbaar. Volgens de meest recente cijfers behoort 14,7% van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico. Recent zien we zelfs dat ook werkende mensen en mensen uit de middenklasse vaker het slachtoffer worden van armoede. Armoede is complex, maar arm zijn betekent vooral te moeten leven en dus overleven met een ontoereikend inkomen. De gevolgen van armoede zijn niet te onderschatten. De toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting wordt bemoeilijkt, noodzakelijke medische zorg wordt uitgesteld, belangrijke basisbehoeften zoals water en elektriciteit worden onbetaalbaar… Om hieraan een einde te maken zijn belangrijke structurele beleidsmaatregelen nodig.’ Welk beleidsniveau is nu verantwoordelijk voor deze structurele aanpak? ‘Elk beleidsniveau! Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 20102014 wordt binnenkort besproken in het Vlaams parlement. Het plan biedt kansen op doorbraken voor 8

de komende legislatuur. Het engagement van Vlaanderen moeten we echter ook kunnen afmeten aan de resultaten. Vandaar dat streefcijfers, opvolging en vrijmaking van middelen per beleidsdomein onontbeerlijk zijn. Op die manier maken we van armoedebestrijding een verantwoordelijkheid van elke minister. Belangrijke hefbomen blijven hierbij de automatische toekenning van rechten en een armoedetoets op de beleidsmaatregelen. Ook op federaal niveau moet de ingeslagen weg van de rechtvaardigheidsagenda worden verder gezet en versterkt. Ten slotte is armoedebestrijding eveneens een taak van de lokale besturen. In het decreet Lokaal Sociaal Beleid staat duidelijk dat het lokaal bestuur het sociaal beleid moet coördineren. Dit geldt dus ook voor de preventie en aanpak van de armoedebestrijding.’ Samenwerken is dus de boodschap? ‘Absoluut. Door de bestaande overlegstructuren tussen de verschillende overheden maximaal te benutten, kunnen de genomen maatregelen beter op elkaar afgestemd worden. Het is een uitdaging voor de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integra-

tie om uit te groeien tot een kweekvijver van goede praktijken inzake armoedebestrijding.’

Cindy Franssen

‘Naast het structurele beleid hebben we nood aan een toegespitst doelgroepenbeleid, waarbij oog is voor de verschillende vormen van armoede, zoals armoede bij ouderen.’ Welke rol speelt Europa? ‘Er leven in Europa 120 miljoen mensen in armoede. De Europese Raad heeft op 17 juni de Strategie voor ‘Europa 2020’ aangenomen. Eén van de vijf grote doelstellingen is armoedebestrijding. De doelstellingen die Europa zich nu oplegt, is de reductie van armoede bij 20 miljoen mensen. Dit is een vooruitgang ten aanzien van de vorige Lissabon-strategie, die met betrekking tot de reductie van armoede weinig concrete doelstellingen en indicatoren bevatte. De drive van onze CD&V-mensen om armoedebestrijding hoog op de politieke Europese agenda te zetten was en is groot, want er blijven een aantal valkuilen. Het is immers aan de lidstaten om deze doelstelling te bereiken. Met betrekking tot de ‘sociale thema’s’ wordt er nog steeds gewerkt met aanbevelingen, niet met richtlijnen. Goeie intenties vertaald in concrete doelstellingen, zijn dan ook niet afdwingbaar.’


Is Europa klaar om deze uitdaging aan te gaan? ‘Niet helemaal. Naast een sterk economisch Europa moeten we ook komen tot een sterk sociaal Europa. We moeten ons te allen tijde én met de regelmaat van de klok de vraag stellen welk soort economie we willen. CD&V moet blijven ijveren voor de vrijwaring van onze sociale markteconomie volgens ons eigen Rijnlandmodel. Deze plaatst zowel de markt als de overheid in dienst van de samenleving, dit wil zeggen niet alleen in dienst van de economische welvaart, maar ook van de sociale rechtvaardigheid, van de armoedebestrijding en van het duurzame beheer van de aarde. Dit staat ook duidelijk in ons Europees verkiezingsprogramma. Het stemt mij bijzonder positief hoe het middenveld hier mee aan de kar trekt en de Europese reflex maakt. We moeten ingaan op de oproep van het ACW ‘Iedereen mee’ om allianties aan te gaan in de strijd tegen armoede. Ik denk ook aan de tweejarige campagne van Welzijnszorg ‘Werk armoede weg’ in partnerschap met onder meer ACV en Unizo. Dit jaar zal de belangrijke rol die Europa speelt op het vlak van arbeid belicht worden.’ Wat is uw grootste bekommernis in deze problematiek? ‘Het beleid mag niet blind zijn voor bepaalde tendensen van de armoedeproblematiek. Zo is armoede een probleem dat steeds meer vervrouwelijkt, verkleurt… en veel verschillende doelgroepen op specifieke manieren raakt. Naast het structurele beleid hebben we nood aan een toegespitst doelgroepenbeleid, waarbij oog is voor de verschillende vormen van armoede, zoals armoede bij ouderen.’

Foto Dries Decorte

interview

Cindy Franssen: ‘Recent zien we zelfs dat ook werkende mensen en mensen uit de middenklasse vaker het slachtoffer worden van armoede.’

Hoe armoede bij ouderen bestrijden? De dag van de strijd tegen extreme armoede op 17 oktober is sinds meerdere jaren aanleiding voor de CD&Vsenioren om extra aandacht te richten op armoede bij ouderen. ‘Hoe armoede bij ouderen bestrijden… Concrete aanbevelingen naar het beleid toe’. Met Professor Dr. Bea Cantillon en Vlaams parlementslid Cindy Franssen gaan we hierop dieper in op 12 oktober tussen 11u en 16u in de gebouwen van het Algemeen secretariaat CD&V, Wetstraat 89 te 1040. Meer informatie? csegers@cdenv.be of tel 02 238 38 96.

9


hoofdartikel

De Vlaamse regering werkt door Terwijl premier Yves Leterme en zijn collega’s het federale schip rechthouden in afwachting van een nieuwe regering, houdt de Vlaamse regering er onder impuls van CD&V onverminderd de vaart in. Ampersand mocht eens piepen in de agenda van onze vier Vlaamse ministers, en stelde vast dat die de komende maanden stevig gevuld is...

Hilde Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ik wil dat we vlotter en veiliger op onze bestemming geraken. Dit doen we door in te zetten op verschillende maatregelen: • De verkeersbordendatabank is een feit. Nu opteren voor minder verkeersborden langs de wegen en tegelijkertijd snelheidsbeleid harmoniseren. Minder snelheidsregimes op één en dezelfde weg. • Veilige fietspaden: Voor volgend jaar plan ik opnieuw een groot investeringsprogramma voor de aanleg van 100 km fietspaden. Tegen het einde van 2014 wil ik zo 500 km extra aangelegd hebben. • Toename van de verkeersveiligheid door meer en betere wegen, kwaliteitsvol openbaar vervoer, een dynamisch verkeersmanagement en overleg met slachtoffers. Investeren redt mensenlevens. • Het water niet vergeten: Scheldeverdieping zodat de haven van Antwerpen beter bereikbaar is voor grote werken, Leiewerken zodat de Seine en de Schelde met elkaar verbonden worden en de binnenvaart promoten voor meer vervoer over het water. • Tijdens het jaar van de armoede een gesprek aangaan rond mobiliteit met armoedeverenigingen om tot reële oplossingen te komen. Ik hou van een gezonde geest in een gezond lichaam en wil daarom iedereen aanzetten tot lopen. Ook tijdens het nieuwe werkjaar! 10

Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin • 2010 was het jaar van de evaluatie, 2011 wordt het jaar van de actie: we moeten beduidend meer mensen in de welzijnssector tewerkstellen, de sector van personen met een handicap hervormen, er komt een decreet kinderopvang dat de sector overzichtelijk zal maken en meer kwaliteit brengt, we gaan de procedures vastleggen voor assistentiewoningen in de ouderenzorg... • We bereiden ons voor op een staatshervorming die meer bevoegdheden en dus meer verantwoordelijkheid naar Vlaanderen moet brengen en van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nog nadrukkelijker onze corebusiness zal maken. • We willen het accent leggen op ‘zorg in de samenleving’ en op vroegdetectie. Het idee daarachter is dat zorg niet buiten de samenleving staat, het is ook een engagement van de hele samenleving. Denk maar aan de ondersteuning van de mantelzorgers. • In het kader van Vlaanderen in Actie bouwen we Flanders’ Care uit met het oog op innovatieve doorbraken in de zorg en dus bétere zorg. In ons ziekenhuisbeleid gaan we voor kwaliteitsbevordering. • We zetten onze inspanningen voort om de gezinnen te versterken, we doen aan opvoedingsondersteuning en bestrijden armoede.


hoofdartikel

Joke Schauvliege Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur • Internationale conferentie over biodiversiteit in oktober in Nagoya, Japan. Ik zal er als voorzitter van de Europese Raad Leefmilieu de boodschap van de 27 EU-lidstaten om het verlies aan biodiversiteit te stoppen, verdedigen. • VN-Klimaattop in november in Cancún, Mexico. • Werken aan een geïntegreerd Letterenbeleid. De versnippering van subsidies voorkomen en bewaken dat de Letteren volwaardig meedraaien in de kunstensector. Er komt ook een evaluatie van 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren. • In juni bracht ik een Cultuurforum 2020 bijeen waar deskundigen uit de cultuursector strategische doelstellingen voor 2020 uitzetten. We gaan dat opvolgen en uitvoeren. En er komt een vervolgsessie Cultuurforum in juni 2011. • Nieuw subsidiebesluit voor de verdeling van de investeringssubsidies voor de sectorale culturele infrastructuur. • Meer synergie en samenwerking nastreven tussen de acht grote Vlaamse culturele instellingen: het Vlaams Radio Orkest/Koor, de Vlaamse Opera, deFilharmonie, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, deSingel, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen en de Ancienne Belgique. • Vlaams MestActiePlan 2011-2014 uitvoeren. • De MER-regels en milieuvergunningen verbeteren en vereenvoudigen om o.a. de procedures te verkorten. • Definitieve goedkeuring Waterverkoopreglement met afspraken over aan- en afsluiten op het waterleidingnet en om de klant beter te beschermen. • Verdere uitvoering van stadsbosprojecten o.a. in Gent. • Invoering in 2011 van geluidsnormen voor muziek op evenementen om gehoorschade te beperken. • Duurzaam materialendecreet uitvoeren. We moeten afvalstoffen zo veel mogelijk als grondstoffen gebruiken.

Kris Peeters Minister-president • De economische vooruitzichten zijn gelukkig positiever dan vorig jaar en ook het consumentenvertrouwen reikt opnieuw hoge pieken. Evenwel baren het hoge aantal faillissementen en de werkloosheid me - als Vlaams minister van Economie - zorgen. Het Vlaams Werkgelegenheids- en Investeringsplan geeft hierop een structureel antwoord. • We leggen de laatste hand aan de begroting 2011 met het oog op de Septemberverklaring die ik op 27 september afleg bij de opening van het parlementair jaar. Het indienen van een begroting in evenwicht, is een belangrijk signaal. • We nemen een beslissing over de Oosterweelverbinding om het mobiliteitsprobleem op te lossen. • Ik volg de federale regeringsonderhandelingen op de voet. Het is belangrijk dat de Copernicaanse omwenteling wordt voltrokken en de deelstaten ook fiscale verantwoordelijkheden krijgen. • We gaan voor meer internationalisatie en vechten dus elke dag om nieuwe investeringen naar Vlaanderen te halen en bedrijven zich hier te laten ontwikkelen. We gaan ook volop de weg van de transformatie van de Industrie. In de komende weken zal ik een groenboek neerleggen voor een vernieuwd industriebeleid in Vlaanderen. • Het toekomstplan Vlaanderen in Actie krijgt vorm met het Transformatiefonds TINA, dat een belangrijk financieringsinstrument is om de ViA-doorbraken te realiseren. Ook het project ‘Vlaamse Baaien’ dat werkt aan onze kust van de toekomst, en andere zijn in volle ontwikkeling. • Het Belgische EU-voorzitterschap is volop bezig. Hierbij treedt ik op als Belgische Voorzitter voor Visserij. 11


Foto’s MIcHel VAnneUVIlle

dubbelinterview

Inleiding in de politiek Je bent jong en je wil wat meer te weten komen over politiek zonder daarom al meteen een partijkaart aan te moeten schaffen? De Christen-Democratische Studenten (CDS) combineren het leukste van het studentenleven met een dosis maatschappelijk engagement. Hendrik Bogaert, Kamerlid en voormalig CDS-voorzitter, en de huidige, Hannelore Goffin, weten er alles van. Het gesprek begint met een leuk toeval: Hendrik blijkt nationaal CDS-voorzitter geweest te zijn in het jaar 1989, precies het jaar waarin Hannelore geboren werd. ‘Amai, dat maakt van mij echt wel een ‘oud’-voorzitter’, lacht Hendrik Bogaert. Gelukkig nog niet zo oud om het antwoord te weten op vragen als: Hoe zijn jullie eigenlijk bij CDS terechtgekomen? Hendrik Bogaert: ‘Niet lang nadat ik in Leuven was toegekomen als student economie ben ik lid geworden van CDS. Ik was toen nog geen lid van CVP, al kwam ik wel uit een CVP-nest. Ik heb mij toen ingeschreven in de werkgroep internationale politiek en ben daarna vrij snel hoofdredacteur geworden van het CDS-magazine. Dat heb ik één jaar gedaan en daarna heb ik mijzelf kandidaat gesteld voor het nationaal voorzitterschap. Met succes.’ Hannelore: ‘Bij mij is het omgekeerd gegaan: ik was al lid van JONGCD&V toen ik voor het eerst van CDS hoorde. Op de Zomerunief van JONGCD&V was dat. Ik ben dan in Leuven eens gaan kijken naar één van hun bijeen14

komsten en zo bij hun werking betrokken geraakt. Vorig jaar heb ik als voorzitter de CDS-werking in Hasselt mee opgestart. En dit jaar ben ik dus verkozen tot algemeen voorzitter.’ Wat is eigenlijk het verschil tussen CDS en JONGCD&V? Hannelore: ‘Het grootste verschil is dat CDS niet gebonden is aan een partij, we zijn onafhankelijk. Dat maakt de drempel lager voor mensen die geen zin hebben om meteen een partijkaart aan te schaffen, maar wel geboeid zijn door politiek. Een tweede verschil is Hannelore Go ffin dat CDS enkel bestemd is voor studen- 21 jaar ten, terwijl je van JONGCD&V lid kan Nationaal voor blijven tot je 35e.’ zitter CDS 20

10-2011 Student Rechte n aan de Universiteit Ha sselt hannelore-goffi n@telenet.be

Wat doet CDS precies? Hannelore: ‘CDS is een politieke studentenvereniging. We organiseren alle leuke studentenactiviteiten zoals de klassieke studentenverenigingen: cantussen, caféavonden, enzovoort. Bijkomend hebben we een uitgesproken interesse voor poli-


dubbelinterview

tiek: regelmatig nodigen we sprekers uit of organiseren we een debat tussen politici van verschillende partijen, waarna we onderling ons standpunt bepalen ten opzichte van hen. We zijn dus vooral ideologisch gericht, niet zozeer partijpolitiek. Het hoeven trouwens niet altijd politieke sprekers te zijn: zo hebben we vorig academiejaar Jozef Dewitte van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding uitgenodigd. We proberen de studenten dus echt op een informele manier in contact te brengen met opiniemakers, en hen de kans te geven om hun eigen mening te formuleren. Elk jaar organiseren we ook een idelogisch congres over één bepaald thema, vorig jaar over de sociale welvaartstaat.’ Hoe sterk zijn de banden tussen CDS en JONGCD&V? Hannelore: CDS mag twee vertegenwoordigers afvaardigen naar het Nationaal Kader, zeg maar de Algemene Vergadering, maar dat is het zowat qua formele samenwerking. Dat doen we bewust, omdat we op onze onafhankelijkheid staan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel informele contacten: zo hebben we al eens een gezamelijke cantus georganiseerd. Heel wat leden van CDS zijn ook lid van JONGCD&V.’ Hendrik: ‘In mijn tijd waren de banden nog een stuk hechter. Als nationaal voorzitter van CDS was ik automatisch lid van de Nationale Raad. Daar kwam ik dan mensen tegen als Pieter De Crem, en Luk Willems en Annemie Turtelboom die nadien beide zijn overgelopen naar Open VLD. In die periode is Yves Leterme ooit eens verkozen in het Nationale Bureau met 120 van de 120 stemmen, om maar te zeggen wat voor een uitzonderlijk talent hij was. Maar zo ben ik dus bij de CVPjongeren terechtgekomen en daar ben ik stap voor stap opgeklommen, tot ik in 1999 voor het eerst CVP-jongeren op een lijst ben gaan staan, als 3e opvolger in het arrondissement Brugge.’ Was die periode bij CDS nuttig voor je latere politieke carriére, Hendrik? Hendrik: ‘Ik heb in mijn studententijd heel veel ervaring opgedaan, niet alleen bij CDS. Het jaar na CDS werd ik verkozen tot preses van Ekonomika, de studentenvereniging van de economiestudenten, ik zetelde in de Faculteitsraad waar ik 4000 studenten vertegenwoordigde… daar heb ik ook ontzettend veel opgestoken. Maar wat me bij CDS vooral is bijgebleven, is hoeveel mensen totaal niet met politiek bezig zijn. Voor iemand die, zoals ik, bezeten was van politiek, was dat heel

confronterend. Het heeft me geleerd om altijd zo toegankelijk mogelijk over politiek te praten.’ En jij Hannelore, politieke ambities? Hannelore: ‘Ik ben op dit moment lokaal en nationaal actief bij JONGCD&V, als vrijwilliger op activiteiten als de Zomerunief. Concrete ambities voor de toekomst heb ik niet. Ik zie wel welke mogelijkheden zich aanbieden en wat ik graag wil doen. Dit jaar is dat CDS en daar wil ik mij volledig voor inzetten.’ Meer info: www.cdsnet.be

t

Hendrik Bogaer 42 jaar

90 ter CDS1989-19 Nationaal voorzit rdiger oo nw ge rte ve Federaal volks en ondernemer telenet.be hendrik.bogaert@

CD&V hertekent het hoger onderwijs Tijdens de onderhandelingen voor het Vlaams regeerakkoord pleitte CD&V expliciet voor een breed maatschappelijk debat over het hoger onderwijs. De huidige structuur voldoet immers niet meer om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Met CD&V als motor betrok het Vlaams parlement alle actoren bij de zoektocht naar oplossingen. De conclusies sluiten naadloos aan bij de analyse die CD&V in voorbereiding van het Kathleen Helsen parlementaire debat maakte. De hertekening van het hoger onderwijs van de 21e eeuw zal zich moeten kenmerken door een verzekerde toegankelijkheid, een hoge(re) kwaliteit en een internationale herkenbaarheid. De inbedding van het hoger onderwijs in één onderwijsruimte met het lager en secundair onderwijs en intensieve samenwerking tussen hogeschool en universiteit, moet alvast de toegankelijkheid waarborgen. Om kwaliteitsverhogend te werken worden kennis en middelen gebundeld. De band met het bedrijfsleven wordt, met het oog op innovatie en onderzoek, versterkt. O.a. een evaluatie van de professionele bacheloropleidingen en de plaats die zij in het nieuwe onderwijsveld krijgen toebedeeld, zullen er voor zorgen dat Vlaamse diploma’s de internationale vergelijking moeiteloos kunnen doorstaan. CD&V-onderwijspromotor Kathleen Helsen: ‘Het resultaat van dit maatschappelijk debat is richtinggevend voor het onderwijsmodel dat Vlaanderen de komende decennia aansluiting moet laten vinden met de wereldtop. CD&V maakt nu snel en resultaatsgericht keuzes en blijft dit proces actief aansturen. Er is immers geen tijd te verliezen indien we Vlaanderens internationale koppositie willen waarborgen.’ 15


Klaar voor een nieuw

De opening van het parlementaire jaar kondigt ook het einde van de zomer aan. Wat overblijft? Opgeladen batterijen, een veel te snel verdwijnend kleurtje én een heleboel vakantiekiekjes van onze mandatarissen aan de redactiemuur!

Stefaan Vercamer

Mijn vakantie: ontmoetingen en vergaderingen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (hier met de Patriarch van Constantinopel Bartholomeos I). Steven Vanackere

Poseren voor een van de mooiste kerken van mijn de St Stephansdom in Wenen. patroonheilige,

De Copernicaanse revolutie van Kris Peeters vergt een studie ten gronde. Ik bezocht het Copernicusmuseum in het Poolse Olsztyn, maar twijfel nog steeds of Brussel rond Vlaanderen draait, dan wel omgekeerd...’. Walter Vandenbossche

Enkele dagen met vrouw en kinderen tijdens de ‘semaine familiale’ ten tijde van de preformatie in la roque sur seze. Wouter Beke

16

Op vakantie met het gezin in het Turkse Kusadasi, een bekende badplaats voor Vlaamse toeristen. In het jaar zie ik mijn dochters Sule (7) en Sude (5) weinig, tijd die ik met hen heb ingehaald in het zwembad van het hotel. ‘Want de zee was vuil zoals in Oostende bij ons’, dixit Sule. Veli Yuksel


politiek jaar

Het onbeschrijfelijke gevoel nneer je dit bordje na uren wandelen in een verlatwa en Laat ons hopen dat dit bordje landschap tegenkomt... toepasselijk regeringsvorming? Sonja Becqkan zijn bij de

Met de kinderen op avontuur in het Boudewijnpark... Leen Dierick

‘Op vakantie met de hele familie in Zuid-Frankrijk. Dat is puur genieten met mijn man, de kinderen en kleinkinderen van de rust en elkaar. Heerlijk!’ Sonja Claes Om er even tussenuit te zijn hoef je het niet altijd ver te zoeken. Met de historische binnenstad en Manneke pis in de ‘achtertuin’ van het Brussels Parlement, staan de toeristische attracties van Brussel binnen wandelafstand. Een lekkere wafel erbij en het vakantiegevoel is compleet! Bianca Debaets

s... Zalig genieten van de kid Vera Jans

de feria van Malaga ter Genieten van een stoet tijdensvoor culturele hoofdstad van promotie van hun kandidatuuran Verstreken Europa. Joh 17


WET WetStriJt STRIJT Ken je klassiekers Waar waren we alweer gebleven? Ah juist. In de laatste editie van vorig seizoen wilden we weten hoe men BV’s noemt die de overstap maken naar de politiek. Het juiste antwoord was ‘witte konijnen’, een categorie waaronder dus ook senator Rik Torfs valt, al past de omschrijving ‘witte raaf’ hem in alle opzichten beter. Deze gelukkigen mogen zich verdiepen in ’s mans boek ‘Wie gaat er dan de wereld redden’: Nancy De Waele (Zulte), Christiane Van Houdt (Wiekevorst), Jos Jansen (Lommel), Fabrice Fourdin (Mechelen) en Dirk Yperman (Gistel). Proficiat! ‘A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read’. Op die quote van Mark Twain hebben ze bij Uitgeverij EPO nu iets gevonden: een gloednieuwe reeks graphic novels van klassiekers uit de literatuur en de non-fictie. Met deze zogenaamde Graphic Classics willen ze kleppers als Het Kapitaal van Karl Marx en Les Misérables van Victor Hugo opnieuw toegankelijk maken voor het grote publiek. Ampersand doet daar graag aan mee en schenkt drie exemplaren weg van Leo Tolstojs ‘Oorlog en Vrede’ – originele versie: 1.500 pagina’s. Het resultaat is uiteraard een vereenvoudigde versie, maar de centrale boodschap van Tolstoj – de geschiedenis wordt niet bepaald door veldheren of koningen, maar door gewone mensen – blijft ook in een tekenverhaal overeind. Wil je je klassiekers beter leren kennen? Beantwoord dan deze vraag en maak kans op een exemplaar: Welke klassieker wil u wel eens in beeldvorm lezen? Zend je antwoord op een gele briefkaart naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of stuur een mailtje naar: ampersand@cdenv.be

18

een Goed Idee

Van mankement tot talent De Eureka-school in Leuven is geen school als een ander. Op de banken zitten 70 normaalbegaafde kinderen die het door een leerstoornis moeilijk hebben in het gewoon onderwijs. Op twee jaar tijd krijgen ze er, naast de gewone leerstof, een stoomcursus van alle vaardigheden die ze nodig hebben om hun talenten toch te kunnen ontplooien. Tegelijk doet het schooltje dienst als een proeftuin waar nieuwe leermethodes voor kinderen met dyslexie, dyscalculie of dyspraxie ontwikkeld worden. Om die kennis vervolgens te kunnen verspreiden onder scholen en leraars werd de vzw ‘Die-‘slek-tikus’ opgericht – wij moeten een aantal keer kijken op hun website om het op de juiste manier te schrijven, en da’s precies de bedoeling, zegt Anny Cooreman, die de school 20 jaar geleden opstartte. ‘Zo weet je ook eens Anny Cooreman hoe het voelt om dyslexie te hebben.’ Het jongste project is de uitbouw van een digitale bibliotheek, waarbij studieboeken door een computer worden omgezet tot voorleesboeken. Met dank aan de spraaktechnologie van het ter ziele gegane Lernout & Hauspie zijn ze hierin een absolute koploper in Europa. ‘Een hele dure operatie’, zegt Anny Cooreman, ‘zeker als je weet dat ons schooltje wel erkend is door de overheid, maar niet gesubsidieerd wordt wegens te klein. Om onze activiteiten te bekostigen moeten we dus beroep doen op fondsenwervingsactiviteiten.’ De eerstvolgende is gepland op 8 oktober, want dan gaat er in de Brusselse Tour&Taxis een Fund Raising Diner door. Eén van de sprekers is minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Inschrijven is nog steeds mogelijk. Meer info op: www.eurekaonderwijs.be


hoofdartikel

AGendA

Niko Gobbin Dag van de Afdeling Zaterdag 23 oktober 2010 van 08u30 tot 14u. Artevelde Hogeschool, Campus Kantienberg, Voetweg 66 in Gent (vlakbij SintPietersplein). Wegbeschrijving: www.arteveldehs.be Voor je deelname betaal je 10 euro de dag zelf. Inschrijven: www.cdenv.be/dagvandeafdeling, beweging@cdenv.be of 02 238 38 43

Niko Gobbin is directeur a.i. van Ceder, de studiedienst van CD&V > In samenwerking met de parlementaire en kabinetsmedewerkers staat zijn team onze onderhandelaars bij tijdens de preformatie > In samenwerking met zijn vrouw is Niko ook net voor de eerste keer papa geworden, van Mats. MaanDag 13 SePteMbeR

De Koninklijk Bemiddelaars zijn aan de slag (zo hopen we toch). De preformatie draait op lage toeren. Als CD&V-medewerker is het dus ook wat wachten tot de spreekwoordelijke duiven vallen. Aan de andere kant biedt ons dat ook de kans om een aantal zaken wat grondiger te bekijken. In drukke vergaderweken is dat niet altijd zo evident. Van één aspect moeten we onszelf alvast niet extra overtuigen: het belang van een herziening van de Bijzondere Financieringswet, de wet die de verdeling van middelen in ons land organiseert. Op zich is het niet meer dan normaal dat overheden zo efficiënt mogelijk met belastingmiddelen omspringen. En dat vereist duidelijk omschreven kerntaken op ieder niveau, volledige controle over de nodige beleidsinstrumenten en responsabilisering voor het eigen beleid. Wie een verstandig beleid voert, moet dit ook voelen in de eigen budgetten. Dat is op zich weer een garantie dat gekozen wordt voor een goed beleid. De ironie is dan ook dat communautaire gesprekken blokkeren op iets wat eigenlijk niet eens communautair zou mogen zijn. Het is gewoon ‘nuchter boerenverstand’. DinSDag 14 SePteMbeR

Politiek Brussel Politiek Brussel is een initiatief van CD&V om Brussel en haar politieke instellingen dichter bij de mensen brengen. Het programma bestaat uit een bezoek aan een parlement naar keuze, een lunch in ons huisrestaurant Wet89 en een rondleiding in onze bruisende, maar voor veel Vlamingen onbekende hoofdstad. Politiek Brussel richt zich op CD&Vafdelingen, verenigingen, vriendengroepen, scholen en middenveldorganisaties. Op dinamo.cdenv.be vindt u enkele voorbeeldmodules. Verkiest u een programtma op maat? Aarzel niet om contact op te nemen. dinamo.cdenv.be, dinamo@cdenv.be, 02 238 38 40

Start van de tweedaagse CD&V-fractiedagen. De interne aftrap van het nieuwe politieke jaar. Een aftrap onder -nog maar eens- een onderhandelingsgesternte. Reden te meer om de partijviolen nog eens op elkaar af te stemmen. Vandaag met een blik achter de schermen van de federale agenda. En dat niet alleen op het vlak van de onderhandelingen. Er zijn immers nog heel wat ‘lopende’ zaken die we niet op hun beloop kunnen laten. Denken we maar aan de problematiek van de asielzoekers en de opvolging van de begroting. En dan zouden we het -voor onze internationale reputatie erg belangrijke- EUvoorzitterschap nog vergeten. Morgen volgen de Vlaamse en de Brusselse dossiers. Wordt het een brug of een tunnel? Dat weten we nog niet. We weten wel dat het ongetwijfeld nog een boeiend politiek najaar wordt. WOenSDag 15 SePteMbeR

De nieuwsberichten waren gisteren bijna euforisch. Ons begrotingstekort is met zowat een vierde afgenomen. Bijna weerklonk een echo van de Mathot-doctrine: ‘de staatsschuld is er vanzelf gekomen en zal ook vanzelf weer verdwijnen’. Maar zo eenvoudig zal het allemaal niet zijn. We kunnen alleen maar tevreden zijn dat de financieel-economische crisis van 2008 niet verworden is tot de depressie van de jaren 1930. Mede dankzij het krachtig ingrijpen van overheden in België en wereldwijd. Maar de uitdagingen blijven groot. Op het moment dat de sociale uitgaven ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking verder oplopen, moeten heel wat middelen ‘gevonden worden’. Dat zal klaar en duidelijke keuzes vereisen. En de moed om de gevolgen van de keuzes te verdedigen bij de bevolking. Een zwaluw maakt ook nu de lente niet. Lees het volledige weekboek op www.cdenv.be. Een hele week lang gunt een CD&V-medewerker ons een blik op werk en leven in het heetst van de politieke actualiteit. 19


lid van de maand

Paul Cerstiaens 69 jaar, Lichtaart Getrouwd met Anny, vader van Iris, Anja en Evelyn CD&V-lid sinds 1966 Genomineerd door Tuur Hendrickx Motivatie van de jury: ‘Mocht elke afdeling een ledenwerver hebben zoals Paul, dan haalde CD&V de absolute meerderheid’, zo besloot Tuur Hendrickx hier ten redactie zijn pleidooi voor zijn oude makker. Overdreven? Tel zelf mee: toen Paul dik tien jaar geleden door toenmalig premier Jean-Luc Dehaene in de bloemetjes gezet werd voor bewezen diensten, stond de teller op 1112 nieuwe leden, ondertussen zijn er dat meer dan 1550. Vermenigvuldig dat met het aantal CD&V-afdelingen, momenteel 327, en je komt aan, euh… héél veel nieuwe leden.’ Paul koos voor CD&V ondanks zijn 20

schoonouders. ‘Van hen mocht ik eigenlijk niet in de politiek, maar ik heb het toch gedaan, op aandringen van de toenmalige burgemeester en van Leo Tindemans, een goeie kennis. Ik ben een man van de actie, zowel binnen als buiten de politiek. Op mijn 65e ben ik op een vrijdag pensioen gegaan. Wel, maandag was ik al weer op de baan, en dat ben ik op mijn 69e nog altijd!’ Binnen CD&V is Paul, na een carriére van 12 jaar als gemeenteraadslid, nog altijd even actief als de dag dat hij 44 jaar geleden zijn partijkaart aankocht. ‘Ik doe alles voor de partij’, zegt hij, en dat is in zijn geval letterlijk te nemen: hij werft leden en sponsors, zorgt voor drukwerk, voert campagne, … Zelfs voor zijn eigen opvolging heeft hij gezorgd: ‘mijn dochters zitten alle drie in de politiek.’

Zijn grootste voorbeeld in de politiek is Luc Van den Brande. ‘Ik zou hem eerder mijn grootste politieke vriend noemen’, zegt Paul. ‘Ik stond bij hem toen hij voor de eerste keer minister werd. Zoiets schept een band. Sindsdien gaan we een keer of twee per jaar iets eten.’ Zijn grootste politieke uitdaging? ‘CD&V er weer bovenop helpen natuurlijk! Ik ben geen separatist, maar volgens mij moeten we ons weer Vlaamser opstellen, zoals Wouter Beke dat de laatste maanden consequent heeft gedaan.’ In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar ampersand@cdenv.be met vermelding ‘Lid van de maand’!

Ampersand september 2010  

CD&V Ledenblad