Page 1

ampersand ampersand AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 14 - MAART 2014

ECONOMISCHE GROEI MET SOCIALE VOORUITGANG www.cdenv.be


Ons plan voor uw toekomst Weet u nog dat ik in de vorige editie van Ampersand schreef dat we een duidelijk antwoord hebben op de vraag ‘In welk Vlaanderen u wil leven’? Wel, ons antwoord hebben we vertaald in een plan en dat plan voor de toekomst stelden we intussen voor: het 3D-plan. Het is hét sociaal-economisch plan van CD&V. Het zegt wat voor ons de essentie is: economische groei én sociale vooruitgang. Voor ons gaat dat hand in hand. We kiezen voor welvaart, maar niet zonder welzijn, niet zonder solidariteit. Het 3D-plan bereidt ons land voor op de toekomst met stevig verankerde jobs, meer zuurstof voor bedrijven en meer koopkracht voor gezinnen. Ons plan is een 3D-plan, omdat Duidelijkheid, Duurzaamheid en Doelgerichtheid kenmerken zijn die voor ons voorop staan en het plan dragen. Ons plan is realistisch en betaalbaar, duidelijk en becijferd en kiest resoluut voor lastenverlagingen, investeringen en een sterke sociale bescherming. U leest er in deze editie van Ampersand veel meer over. U kunt ons plan trouwens eenvoudig aanvragen of online bekijken. Het is beschikbaar als een aantrekkelijk en vlot leesbaar magazine of als integrale versie. Gaan voor een Vlaanderen waar economische groei hand in hand gaat met sociale vooruitgang? Met het plan van CD&V weet nu iedereen: het kan!

Wouter Beke Algemeen Voorzitter

2

Noteer alvast 26 april:

Verkiezingscongres Brugge

18 mei:

Slotmeeting & Kris Peeters feest Antwerpen


FOTO: MARC WALLICAN

COLOFON Redactiecomité: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Steffen Van Roosbroeck, Stefaan Deleeck, Christina Van Geel, Hans Knop, Silke Van Vaerenbergh, Thomas Vints, Annemie Lemahieu, Peter Poulussen, Marc Paredis, Sam Voeten, Tom Schiettecat Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be

3


“Een helder en becijferd plan dat de nadruk legt op mensen. Het 3D-plan van CD&V is ambitieus, maar daarom niet minder realistisch. CD&V zet de standaard en stelt de terechte vraag aan andere partijen om ook hun kaarten op tafel te leggen. Wat de partij doet, is uniek tot zeer uniek.” Commentaren uit verschillende hoeken, na de lancering van ons sociaal-economisch 3D-plan, hebben één niet mis te verstane ondertoon: dit is een becijferd, inhoudelijk en helder plan. Ampersand geeft het woord aan de man achter het plan, ministerpresident Kris Peeters.

Het 3D-plan van CD&V kwam er na veel gesprekken en ontmoetingen. Zo weten we dat mensen geloof hechten aan ons plan. We hebben goed geluisterd en lessen getrokken uit wat we hoorden. Want Vlaanderen beter maken, plannen maken voor een toekomst die vertrouwen en perspectief geeft, dat doe je samen. Het sociaal-economisch plan van CD&V is vooral ook uw plan. En we verzekeren u, de rekening klopt! Op www.cdenv.be vindt u de integrale versie mét alle cijfers terug. In welk Vlaanderen wil u leven? In een Vlaanderen dat resoluut gaat voor welvaart en welzijn! We zeggen vooral: we creëren meer banen, het onderwijs en het ondernemerschap krijgen een stevige injectie, en tegelijk – en dit is realistisch – zal Vlaanderen ook sociaal vooruitgang boeken. We hebben ook een heel precies en gedetailleerd beeld van hoe we dat willen verwezenlijken. Daarvoor hebben we acht ‘bouwstenen’. Die lichten we in op de volgende bladzijden toe. Het komt er nu op aan de zesde staatshervorming vakkundig uit te rollen en dat betekent belangrijke beslissingen nemen en hervormingen doorvoeren. Het 3D-plan presenteert mensen een Vlaanderen waarin ze morgen wakker kunnen worden. Mensen overtuigen dat we dit plan mogen uitvoeren, dat wordt nu de opdracht. We zullen er samen een succes van moeten maken. Ik kan u verzékeren, het kan!

0,9

0,5

2,5

9,9 Bedragen in miljard euro

4

0,9

0,5

1,3 Bedragen in miljard euro

Rechtergrafiek toont het financieel plaatje voor het gehele plan in 2019.


HET 3D-PLAN VAN CD&V HEEFT DRIE SCHERP AFGELIJNDE DOELSTELLINGEN

1

LASTENVERLAGING Lastenverlagingen voor de werkende Vlaming en voor de bedrijven. Want dat is en blijft de beste manier om onze economie te doen groeien.

2

SOCIALE VOORUITGANG Sociale bescherming, want welvaart kan niet zonder welzijn. Het economische en het sociale zijn elkaars hefbomen.

3

INVESTERINGEN We zorgen niet alleen voor het beleid, maar ook voor de infrastructuur om die economische groei en die sociale vooruitgang te realiseren. We investeren in scholen, wegen, zorginfrastructuur en innovatie. We investeren in mensen.

Vraag nu ons sociaal-economisch plan aan via www.cdenv.be 5


DIE DOELSTELLINGEN ZULLEN WE BEREIKEN VIA DUIDELIJKE, DUURZAME EN DOELGERICHTE KEUZES.

Die keuzes spelen zich af in 3 dimensies: het economische, het sociale en de maatschappelijke zekerheid. Vandaar inderdaad 3D. De kracht van een sterk sociaal-economisch model zit voor ons net in de samenhang tussen de drie dimensies. De economische en de sociale strategie zijn elkaars hefbomen. Investeren in de economie vergroot de ruimte voor sociale uitgaven: het creëert vraag naar hoog én laag opgeleide werknemers en het zorgt voor vernieuwende toepassingen in de zorg. We investeren niet enkel in economie, maar ook in sociale vooruitgang. Een hoger aanbod betaalbare kinderopvang, innovatie in de zorg en investeringen in menselijk kapitaal leiden tot meer arbeidsdeelname, een hogere productiviteit en meer arbeidsvreugde. De derde dimensie is dan de maatschappelijke zekerheid. Een efficiënte staatsstructuur en een performante werking van de overheid. In ons integraal verkiezingsprogramma zullen we ook hiervoor met vernieuwende en krachtige ideeën komen.

ECONOMISCH

SOCIAAL INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL

RELANCE- EN CONCURRENTIEPACT

VERSTERKT ONDERWIJSAANBOD

BANENPACT EN MODERN SOCIAAL OVERLEG

BUITENLANDBELEID

EUROPA RECHTVAARDIGE, RECHTSZEKERE EN GROEIBEVORDERENDE FISCALITEIT

INVESTEREN IN SLIMME NETWERKEN (ENERGIE, MOBILITEIT, INFORMATIE)

NIEUWE SOCIALE BESCHERMING

INVESTEREN IN KWALITATIEVE & DUURZAME LEEFOMGEVING

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID

VEILIGHEID, JUSTITIE, ASIEL & MIGRATIE, EFFICIËNTE STAATSSTRUCTUUR, EFFICIËNTE OVERHEID

6


HOE VULLEN WE DIE ECONOMISCHE EN SOCIALE DIMENSIE NU PRECIES IN? INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL

INVESTEREN IN KWALITATIEVE & DUURZAME LEEFOMGEVING

8

NIEUWE SOCIALE BESCHERMING

BANENPACT EN MODERN SOCIAAL OVERLEG

RELANCE-& CONCURRENTIEPACT

BOUWSTENEN VERSTERKT ONDERWIJSAANBOD

RECHTVAARDIGE & GROEIBEVORDERENDE FISCALITEIT

INVESTEREN IN SLIMME NETWERKEN

CD&V definieerde 8 bouwstenen die we nodig hebben om die economische groei met sociale vooruitgang te realiseren. 8 bouwstenen die ook onderling op elkaar inwerken en zo elkaar versterken. 7


INNOVATIEVE ECONOMISCHE GROEIPOOL

“Mensen en innovatie, dat zijn de belangrijkste investeringen. En kennis is onze belangrijkste grondstof. Ons plan = het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten en overheden door investering in onderzoek.” Hendrik Bogaert, lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers, West-Vlaanderen

Investeren in innovatief ondernemerschap Vlaanderen moet zich verder ontwikkelen als innovatieve, economische groeipool. Via een nieuw industrieel beleid zetten we in op de talrijke sterke clusters die onze regio kent, zoals de maakindustrie en agro-voedingsector. Een Vlaamse kenniseconomie verdient nog meer investeringen in onderzoek & ontwikkeling en breidt ook het fiscaal gunstregime van onderzoekers uit. Door een sterkere link met het onderwijs, bereiden we de kampioenen van morgen die nu nog op de schoolbanken zitten, optimaal voor om ingeschakeld te worden in deze innovatieve kenniseconomie.

“CD&V wil creativiteit van onderuit laten groeien, innovatie stimuleren en traditie waarderen. Een infrastructuur die aan de noden van de tijd beantwoordt, is daarbij van groot belang. Zo krijgen verenigingen en professionelen de ruimte en de kansen om mooie dingen uit de grond te stampen.” Joke Schauvliege, lijsttrekker Vlaams Parlement, Oost-Vlaanderen

Concurrentiekracht verhogen, aanpak kosten op arbeid, kapitaal en energie “Wat bedrijven nodig hebben is stabiliteit en zekerheid om plannen te maken, CD&V wil in zo’n klimaat investeren. Werk is ook de beste garantie op koopkracht en zelfontplooiing en de beste remedie tegen armoede. Daarom zal CD&V arbeid betaalbaar houden. De loonkosthandicap moet weg tegen ten laatste 2018.”

Via een relance- en concurrentiepact werken we de loonkosthandicap weg tegen 2018. We garanderen een lastenverlaging van 6 miljard. Dit door het nemen van zowel generieke als doelgroepspecifieke maatregelen, bijvoorbeeld het verlagen van de werkgeversbijdragen voor jongeren onder de 30 jaar en 55+’ers. We zetten in op crowdfunding en verzekeren kapitaalstoegang voor KMO’s, bijvoorbeeld via thematische volksleningen. We hervormen tot slot ook de spaarfiscaliteit, zodat diverse spaarproducten voor de burger interessanter worden en meer opbrengen.

RELANCE-& CONCURRENTIEPACT

Pieter De Crem, lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers, Oost-Vlaanderen

“Laten we ook de agro- en voedingssector niet vergeten, één van de belangrijkste sectoren in Vlaanderen. CD&V kiest voor een innovatieve landbouwsector, een vereenvoudigde administratie en een gunstiger fiscaliteit. We willen ook de doorstroom uit het onderwijs naar de sector maximaal bevorderen.” Kris Peeters, lijsttrekker Vlaams Parlement, Antwerpen

8


RECHTVAARDIGE & GROEIBEVORDERENDE FISCALITEIT

Lasten verlagen om kansen te verhogen We verschuiven het perspectief van de lasten die we momenteel (vooral op arbeid) betalen: onze fiscaliteit moet groener en meer op consumptie gericht worden. We maken de fiscaliteit ook jobvriendelijker: het verschil tussen werken en niet werken dient vergroot te worden. Het vrijgesteld minimum bij de personenbelasting wordt opgetrokken. Dit genereert een nettowinst van € 700 per werkende Vlaming. Verder harmoniseren we de BTW en zetten we in op een stabiele notionele aftrek voor de komende 5 jaar.

“Ondernemend Vlaanderen moet aangemoedigd worden! CD&V wil lasten verlagen om ondernemers kansen te geven. Ons plan = vlottere toegang tot kapitaal, minder lasten op arbeid, minder administratie.” Koen Geens, lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams-Brabant

“Vlaanderen moet vooruit. CD&V wil verder werken aan meer verkeersveiligheid, meer en snellere infrastructuur en gedragsverandering.” INVESTEREN IN SLIMME NETWERKEN

Hilde Crevits, lijsttrekker Vlaams Parlement, West-Vlaanderen

Slimme netwerkeconomie Slimme netwerken zetten in op een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. In die netwerken moet ook flexibeler geïnvesteerd kunnen worden, onder andere door de socio-economische vergunningen te integreren in de omgevingsvergunning. CD&V wil ook de klimaatdoelstellingen halen. Energie-efficiëntie, betaalbare energie en een gegarandeerde bevoorrading gaan hand in hand met de vraag naar duurzaamheid.

“In Brussel hebben we fiks geïnvesteerd in openbaar vervoer en in het fiets- en parkeerbeleid. Dat zorgde o.a. voor 7% minder autogebruik op gewestwegen. Onder impuls van CD&V zitten Vlaanderen en Brussel op de goede weg.” Brigitte Grouwels, lijsttrekker Brussels Parlement

9


Focus op mensen

“Jongeren zijn synoniem voor toekomst. Studenten zijn onze grootste natuurlijke rijkdom. CD&V wil het hoger onderwijs verzekeren en versterken om jongeren de toekomst te geven die ze verdienen.” Benjamin Dalle, Lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel

VERSTERKT CD&V geeft haar vertrouwen aan leerONDERWIJSlingen, leerkrachten en directies. We AANBOD geven de scholen terug aan de mensen die er dagdagelijks het beste van zichzelf geven. Een vermindering van de administratieve lasten is een must. Zo kan de leerkracht zich meer focussen op zijn kerntaak: les geven. We versterken het onderwijsaanbod en zetten de leerling en zijn of haar talenten centraal. De koppeling met het werkveld moet duidelijker. Zo garanderen we een vlottere en betere doorstroming.

“De talenten van vandaag verdienen de leerkrachten van morgen. CD&V kiest voor sterk onderwijs, dat meer leerlingen meer kansen biedt, dat focust op mensen en niet op administratieve (ba)last. Zo willen we uit elke leerling en elke leerkracht het beste halen.” Hilde Crevits, lijsttrekker Vlaams Parlement, West-Vlaanderen

“De arbeidsmarkt is volop in beweging. Ons arbeidsbeleid moet een antwoord bieden op die evolutie: we willen soepelere werkvormen voor werknemer en werkgever. Via stageplaatsen en werkervaring tijdens hun studies garanderen we jongeren ook meer kansen op de arbeidsmarkt.” Peter Van Rompuy, lijsttrekker Vlaams Parlement, Vlaams-Brabant

BANENPACT EN MODERN SOCIAAL OVERLEG

“We kiezen uitdrukkelijk voor een pensioenloopbaan. CD&V gaat voor volledige carrières van 45 loopbaan jaren. We behouden de pensioenleeftijd op 65 jaar, maar dit mag geen drempel zijn voor wie langer aan de slag wil blijven. Wie langer heeft bijgedragen, moet daarvoor beloond worden. Pensioen naar werken, dus.” Servais Verherstraeten, lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers, Antwerpen

10

+224.000 jobs met ons 3D-plan We creëren 2240.000 jobs en trekken de werkzaamheidsgraad op tot 76 % tegen 2020. Het banenplan wordt in nauwe samenwerking met de sociale partners uitgerold. We ontmoedigen een vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt door loopbanen haalbaarder te maken. Daarbij leggen we de focus niet op een gefixeerde pensioenleeftijd, maar op het aantal loopbaanjaren, inclusief gelijkgestelde periodes. We staan achter het principe van degressieve uitkeringen, maar schaffen ze niet af na een bepaalde periode.


NIEUWE SOCIALE BESCHERMING

Inzetten op sociale vooruitgang CD&V kiest voor een vernieuwd zorg- en gezinsbeleid. We vermaatschappelijken de zorg en garanderen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. We blijven mantelzorgers versterken en ondersteunen. Door de zesde staatshervorming kunnen we een Vlaamse sociale bescherming verder uitrollen. Op federaal niveau maken we de ziekteverzekering efficiënter. Ook de regimes van arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit passen we aan.

“Onze garantie = topzorg op maat, dichtbij de thuisomgeving van de zorgbehoevende, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Ook voor onze jonge gezinnen zijn we ambitieus: tegen 2020 willen we kinderopvang voor elke peuter of kleuter. Ambitieus realistisch!” Jo Vandeurzen, Lijsttrekker Vlaams Parlement, Limburg

“Betaalbaar wonen is een basisrecht voor iedereen. Een eigen huis hoort geen droom te zijn, maar werkelijkheid. De woonbonus blijft voor ons een topprioriteit, met focus op aankoop en renovatie van bestaande woningen.” Bianca Debaets, lijsttrekker Vlaams Parlement, Brussel

INVESTEREN IN KWALITATIEVE & DUURZAME LEEFOMGEVING

Voor een duurzame en welvarende samenleving We investeren in een kwaliteitsvolle leefomgeving. De ruimte is schaars en moet dus duurzaam benut worden. Betaalbaar en kwalitatief wonen gaan hand in hand met degelijke infrastructuur voor cultuur, jeugd en sport. Een aantrekkelijke horeca en groeiend toerisme vormen belangrijke condities voor een bloeiende handel in het hart van de gemeente.

“In een wereld die elke dag meer en sterker in ons leven ingrijpt is ook meer samenwerking in Europa een must” Marianne Thyssen, lijsttrekker Europees Parlement

11


Daden inbegrepen Senaat stemt twee wetsvoorstellen van Cindy Franssen

De mobiliteitskaart is hét Fileidee Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd in mobiliteit, maar zolang 2/3 van de Vlamingen de auto neemt voor verplaatsingen van minder dan 3 km, lossen we de files natuurlijk nooit op. Afgelopen herfst ging Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort daarover in dialoog met de Vlaamse weggebruiker. Fileidee bereikte bijna 40.000 Vlamingen, en leverde 600 concrete ideeën op.

De plenaire vergadering van de Senaat heeft op 13 maart twee wetsvoorstellen goedgekeurd van gemeenschapssenator Cindy Franssen. Zo wordt het inkomensplafond op basis waarvan de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst van DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) opgetrokken tot 1.800 euro (voorheen 1.373 euro). Dit is een belangrijke hefboom in de strijd tegen armoede bij (vaak) alleenstaande moeders. Daarnaast zullen volwassenen die kinderen benaderen via het internet met als uiteindelijke doel hen te misbruiken, wat ook wel ‘online grooming’ wordt genoemd, strenger wor-

den gestraft. Ook de straf voor offline grooming zal in de toekomst worden verzwaard. Met deze wetgeving voldoen we als land aan onze Europese en internationale verplichtingen.

Genderquota

op een voorstel van Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune, houdt in dat tenminste één derde van de twaalf rechters vrouwen moeten zijn. Het Hof, dat moet waken over de naleving van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, telt vandaag slechts twee vrouwen.

Samen met minister Hilde Crevits koos Dirk de mobiliteitskaart tot topsuggestie. Daarmee zou je auto- en fietsdelen, een parkeerplaats, treinticket, taxi, tram of bus… kunnen betalen met dezelfde kaart. “Zo’n kaart kan er samen met het mobiliteitsbudget en verkeerssturende fiscaliteit voor zorgen dat de wagen meer aan de kant blijft,” stelt Dirk de Kort. De 10 beste Fileideeën werden gebundeld in een fotoboekje om mensen aan te sporen te blijven posten op de FileideeFacebookpagina en Twitter (#fileidee). Zelf een fotoboekje ontvangen? Mail naar dirk.dekort@vlaamsparlement.be.

12

Cindy Franssen Vlaams volksvertegenwoordiger & Senator

Sabine de Bethune Senaatsvoorzitster

Op 6 februari stemde de Senaat in met genderquota voor het Grondwettelijk Hof. De nieuwe wet, die gebaseerd is

Deze maatregel is in lijn met eerdere initiatieven van Sabine, gesteund door de CD&V-collega’s, voor een beter M/V evenwicht in de economische besluitvorming en in de Raad van Bestuur van de BTC, het Belgisch agentschap voor ontwikkelingssamenwerking. Dankzij deze wet wordt het glazen plafond eindelijk doorbroken in onze hoogste rechtbank.


De nieuwe regeling voor familienamen doet de tongen rollen (en de tenen krullen…) Kamerleden Raf Terwingen en Sonja Becq hebben ernstige bedenkingen bij het nieuw ontwerp van minister van justitie Turtelboom (Open VLD) dat de familienaamgeving regelt. CD&V heeft een eigen voorstel geformuleerd dat openstaat voor vernieuwing maar tegelijk oog heeft voor traditie, eenvoud en rechtszekerheid. Het ontwerp dat nu op tafel ligt zorgt voor een extreme keuzevrijheid: ofwel kiest men de naam van de vader, de naam van de moeder, de naam van de vader en de moeder of de naam van de moeder en de vader. Bij niet-keuze of conflict zou men terugvallen op de dubbele naam vader-moeder. Wat wil CD&V?

Sonja Becq en Raf Terwingen Federaal volksvertegenwoordigers

Raf Terwingen: “CD&V is nooit tegen een dubbele naamgeving geweest. Maar we willen een hervorming die zo weinig mogelijk conflicten uitlokt en dus met zo weinig mogelijk keuzevrijheid. Daarbij leek ons een systeem waarbij de naam van de moeder wordt toegevoegd aan de naam van de vader het meest aangewezen omdat dit zowel de gelijkwaardigheid van het

ouderschap beklemtoont als psychologisch een compensatie vormt voor de minder sterke band tussen vader en kind.” Sonja Becq: “Wij hebben dus het volgende voorstel verdedigd: Ofwel kiest men de naam van de vader (behouden wat goed is) ofwel de dubbele naam van de vader en de moeder in die volgorde (erkenning van de moeder). Bij niet-keuze of conflict wordt de dubbele naamgeving vader-moeder de regel. Europa vraagt geen extreme keuzevrijheid maar wel dat de naam van de moeder vernoemd wordt in de naam van haar kinderen.” Daarmee kiest CD&V voor eenvoud en rechtszekerheid en niet voor de extreme keuzevrijheid voorgesteld door minister Turtelboom die in de tweede generatie zou leiden tot ministens 10 keuzemogelijkheden. CD&V zal het ontwerp daarom in de Kamer niet goedkeuren. Daarna zal het ontwerp ongetwijfeld nog druk besproken worden in de Senaat.

CD&V wil zorgvrijwilligers fiscaal honoreren Meer dan 4 op 10 Vlamingen verleende ooit informele zorg. 1 op 6 doet dit wekelijks. Ze zijn een belangrijke schakel in de vermaatschappelijking van zorg, en een welkome hulp voor de professionele zorgverleners. En toch waardeert onze samenleving giften aan goede doelen fiscaal, maar doet dat niet voor vrijwilligerswerk. “We honoreren dus weldadigheid in centen, maar belangeloze inzet in vrijwilligerszorg niet. Dat laat uitschijnen dat geldelijke bijdragen belangrijker zijn dan persoonlijke inzet, terwijl we beide broodnodig hebben,”

stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Daarom wil zij vrijwilligerswerk bij een erkende zorginstelling onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal aftrekbaar maken. “Deze regeling vermindert de druk op organisaties om een vrijwilligersvergoeding te betalen. Voor veel zorginstellingen is dat immers niet haalbaar. Maar bovenal is het een signaal dat we de vrijwillige inzet van mensen in de zorgsector even sterk waarderen als geldelijke bijdragen.”

13


Op vrijdag 14 februari heeft de Vlaamse Regering onder leiding van minister-president Kris Peeters een belangrijke beslissing genomen voor de mobiliteit in en rond Antwerpen. Gelet op het belang van Antwerpen als grootste stad van Vlaanderen, met de haven als economische draaischijf van ons land, is CD&V zeer tevreden met de tracékeuze voor de derde Scheldekruising. De keuze voor het Oosterweeltracé is immers de beste beslissing voor iedereen – zowel de Antwerpenaar als de rest van Vlaanderen – want ze zorgt voor een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid, een betere leefbaarheid en een sterkere economie.

Daadkracht

Minister-president Kris Peeters komt hiermee zijn engagement na: voor het einde van de bestuursperiode van deze Vlaamse Regering is er een beslissing in dit ontzettend belangrijke dossier. Het is dankzij zijn inspanningen, en die van Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits, dat er nu een finale doorbraak is. Dit vormt opnieuw een belangrijke stap om van Vlaanderen een topregio te maken.

Plan MER als basis voor meer leefbaarheid Het milieu-effectenrapport onderzocht op gelijkwaardige wijze de 5 tracés. Deze en andere studies leidden tot drie verfijningen om de leefbaarheid te verbeteren:

• Het viaduct van Merksem verdwijnt. Men kiest voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal.

Onderdeel Masterplan 2020 De keuze voor het Oosterweeltracé, met een aantal aanpassingen gericht op een betere leefbaarheid, past in de uitvoering van het Masterplan 2020. Het Masterplan 2020 wil op een multimodale wijze de bereikbaarheid, de veiligheid en de leefbaarheid van de Antwerpse regio aanpakken. Het Masterplan 2020 is dan ook veel meer dan een verzameling infrastructuurwerken. Het gaat om een reeks maatregelen die de verkeersdrukte, de ongevallen en het sluipverkeer in en om Antwerpen moeten aanpakken. Zo wordt onder meer het openbaar vervoer verder uitgebouwd, komen er nieuwe, veilige fietsnetwerken en worden ook de waterwegen en de toegankelijkheid van de haven niet vergeten. Diverse onderdelen van dit plan krijgen ondertussen definitieve vorm. Ook nam de Vlaamse Regering initiatief om de zogenaamde ‘Quick Wins’ te realiseren.

Studies of Masterplan 2020 nalezen? Dat kan op www.vlaanderen.be/nl/masterplan2020 14

• Tolvrije Scheldekruising voor personenverkeer •

Gedifferentieerde tol op de drie Scheldetunnels voor vrachtverkeer (Oosterweel, Kennedy en Liefkenshoektunnel)


De tracékeuze voor de derde Scheldekruising kent veel betrokken niveaus: zowel de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen als de Antwerpse Haven spraken zich eensgezind uit voor het Oosterweeltracé.

Zonder twijfel de beste combinatie Betere mobiliteit

het sluipverkeer wordt aanzienlijk verminderd.

Met het Oosterweeltracé kiest de Vlaamse Regering voor de beste keuze op vlak van mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid én economie. Zo garandeert het Oosterweeltracé het best de bereikbaarheid van stad en haven, ook bij ongevallen. Door de Ring te sluiten komt er een vlottere doorstroming en worden de stadswegen en woonstraten ontlast. Meer veiligheid Verder biedt de Oosterweelverbinding de beste garanties op het verhogen van de verkeersveiligheid, onder andere door een lager aantal filegevoelige rijvakken en de hoogste graad van tunnelveiligheid. Ook

LEEFBAARHEID Lagere CO2-uitstoot dan Meccanotracé Verbetering luchtkwaliteit Vlottere doorstroming op ring en minder verkeer door de stad Viaduct Merksem afgebroken, komst mooi stedelijk plein aan Sportpaleis Oosterweel sluit naadloos aan bij beter openbaar vervoer en veiliger fietsverkeer (Masterplan 2020) Oosterweel als hefboom voor nieuwe stadsdelen & herontwikkeling oude wijken Creatie nieuw natuurgebied: meer dan 18 hectare meer groen dan Meccanotracé Keuze voor tunnel: onder Schelde én onder Albertkanaal

Leefbaarheid Op vlak van leefbaarheid is er globaal gezien nauwelijks een verschil tussen de onderzochte tracés, een fotofinish als het ware. Het Oosterweeltracé verbetert het sterkst de luchtkwaliteit in die zones van Antwerpen die momenteel het meest lijden onder de luchtverontreiniging. De impact van de Ring wordt ook getemperd door de afbraak van het viaduct van Merksem en de ondergrondse kruising van de Ring met het Albertkanaal. Wist u trouwens dat er een mogelijkheid zal zijn tot overkapping in de omgeving van het Sportpaleis?

Tot slot geven we u nog mee dat de Oosterweelverbinding significant beter scoort op vlak van de maatschappelijke kosten/baten-analyse. Onderstaande tabel vat alles voor u nog eens samen.

Lees het complete dossier op: www.cdenv.be/oosterweel

VEILIGHEID

MOBILITEIT

ECONOMIE

Minder file, minder ongevallen, minder filegevoelige wegvakken

Stad en haven altijd optimaal bereikbaar

Oosterweel 300 miljoen euro goedkoper en maatschappelijk rendabel

Geen sluipverkeer in de stad

Geen extra belasting voor Vlaamse begroting

Geen risico op zware ontploffingen in de nabijheid van olieleidingen: Meccano krijgt negatief advies Veiligere Kennedytunnel door minder vrachtverkeer Linkeroever: scheiding lokaal en doorgaand verkeer

Trajectwinst 40% ten opzichte van maar 34% bij Meccanotracé Naar haven 35% winst, bij Meccanotracé slechts 27%

Hulpdiensten sneller ter plaatse bij ongevallen

Betere uitwijkmogelijkheden bij ongevallen omdat de ring rond is

Minder sluipverkeer = veilige binnenstad

Betere mobiliteit tijdens de werken

Eenvoudige op- en afritten schijnpoort

Sturend systeem van gedifferentieerde tol: controle verkeerstromen Tolvrije Scheldekruising voor personenwagens Volledige ontsluiting haven en verdere uitbouw van Vlaanderen als logistieke poort Grote infrastructuurwerken = extra werkgelegenheid Rendement 4 miljard hoger dan Meccanotracé

15


Dit sterke team tourde in februari door Vlaanderen en Brussel. Op 28 februari presenteerden de lijsttrekkers in Antwerpen het sociaal-economisch plan van CD&V. Ons plan voor uw toekomst.

‘KRIS PEETERS ON TOUR’ een reizend toekomstverhaal!

Kris Peeters, Marianne Thyssen, Pieter De Crem en Joke Schauvliege tijdens de rondleiding bij lingerieproducent Van de Velde (Oost-Vlaanderen).

Kris Peeters, Brigitte De Pauw, Bianca Debaets en Paul Delva luisteren in Brussel naar de zaakvoerder van Exki over zijn innovatieve ideeën rond tewerkstelling

Innovatie op je bord zorgt voor werk in je streek. Kris Peeters en Hilde Crevits halen hun beste kookkunsten boven in Hotelschool Ter Groene Poorte.

Op 28 februari 2014 lanceerde Vlaams ministerpresident Kris Peeters het sociaal-economisch plan, kortweg het 3D-plan van CD&V.

Kris Peeters en Koen Geens te gast in UZ Gasthuisberg. Innovatie in de zorg in Vlaams-Brabant

In de aanloop naar 28 februari trok Kris Peeters ‘On Tour’ om op het terrein de ideeën een laatste maal af te toetsen. Samen met de respectievelijke lijsttrekkers bracht de minister-president een bezoek aan elke provincie. Dit resulteerde in uitwisselingen en gesprekken met gezinnen, ondernemers, werknemers, verenigingen en (onderwijs)instellingen. Zo weten we dat ons sociaal-economisch plan op heel wat bijval kan rekenen.

Ontdek alle verslagen en bekijk de videocompilaties via www.inwelkvlaanderenwiluleven.be. Kris Peeters, Wouter Beke en Jo Vandeurzen op bezoek bij Limburgs bouwbedrijf Machiels.

16


Tongeren Minivoetbal In een spannende minivoetbalwedstrijd verloren de ChampiANs van Schepen An Christiaens eind februari tegen het stRAF Team van Fractieleider in de Kamer, Raf Terwingen. De ChampiAns kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong en diepten die zelfs uit tot 2-0, maar aan het einde van de eerste helft stond er

toch een droge 2-6 op het scorebord. Onder impuls van de supporters en van trainer Krijn Henrotte werd na de rust een tandje bijgestoken, maar dankzij goed keeperswerk aan beide kanten, werd er maar 5 keer meer gescoord. Ondanks een 5-8 nederlaag, stapten de ChampiAns met opgeheven hoofd en voldaan van het veld.

nieuws uit onze afdelingen

ondertussen in... Zottegem Luisteren naar handelaars

Overijse CD&V-weekend In Overijse is tijdens het weekend van 21, 22 en 23 februari 2014 op geen inspanning gekeken. De driedaagse bleek een absoluut schot in de roos. Nogal wat verenigingen kwamen af op de infoavond in samenwerking met Assuralia over de aansprakelijkheden van vzw’s en feitelijke verenigingen. Een niet altijd even eenvoudige materie, zo bleek. De quiz ten voordele van de vzw Voedselhulp lokte een gevarieerd quizpubliek. Op de vraag of deze eerste editie navolging zal vinden, kon het bestuur niet anders dan ja antwoorden. Ook het kippenfestijn bleek een voltreffer, met een gezellige ambiance en de aanwezigheid van tal van kandidaten voor de verkiezingen op 25 mei. Het team van voorzitter Alan Pauwels kan met grote tevredenheid terugblikken op dit eerste grote CD&V-weekend.

Uit een bevraging van CD&V Gent bij een 100tal lokale handelaars uit het centrum, blijkt dat de meesten geen voorstander zijn van permanent zondagshoppen. Winstmarges zijn minimaal en de sociale impact op het werkend personeel groot. Zij maken zich bovendien zorgen over het plannen van 75.000 vierkante meter bijkomende winkeloppervlakte aan de stadsrand. Hierdoor zou de verhouding keten/niet-keten (momenteel 1 op 3) nog meer onder druk komen te staan. CD&V Gent is vragende partij voor meer betrokkenheid van de handelaars bij de beleidsplanning van de stad.

17


Gent Betoverende middag in uitverkocht Capitole Gent

Actie #warmvlaanderen brengt 30.000 euro op Er heerste een betoverende en warme sfeer in de Capitole Gent. 1500 sympathisanten, het merendeel kinderen, genoten van de musical De Tovenaar van Oz.

Voorzitter Wouter Beke maakte van de gelegenheid gebruik om de echte tovenaars van Vlaanderen te bedanken: al de mama’s en papa’s die zich elke dag opnieuw inzetten om hun kinderen de best mogelijke toekomst te geven. Minister-president Kris Peeters maakte de opbrengst bekend van onze inzamelactie #WarmVlaanderen. De voorbije maanden zijn talloze CD&V-afdelingen in de weer geweest om onze oranje handschoenen te verkopen ten voordele van het goede doel. De actie leverde in totaal 30 000 euro op. De 6 goede doelen kregen elk een ‘warme cheque’ van 3700 euro overhandigd. De Filipijnse ambassadeur, mevrouw Victoria Sisante Bataclan, kreeg uit handen van Kris Peeters en Wouter Beke een cheque t.w.v. 8031 euro en sprak een warme bedanking uit in naam van de Filipijnse president. Het geld zal aangewend worden door Trias, voor haar goede werken in de Filipijnen. Daarna waren alle ogen gericht op de bühne waar De Tovenaar van Oz de vele kinderen en hun ouders in de ban hield.

Zwevegem Met warme handen Het CD&V Vriendenfeest is traditioneel de nieuwjaarsbijeenkomst van CD&V Zwevegem. Iedereen was van harte welkom in hartje Moen om te klinken op het nieuwe jaar. Als ‘Goed Gezinde Gemeente’ bood CD&V Zwevegem een Goed Gezind programma aan. Ook de West-Vlaamse lijsttrekkers Hendrik Bogaert en Hilde Crevits vonden de weg naar Moen. CD&V Zwevegem deelde ook hun eerste ‘Goed Gezind’ certificaat uit aan Frans Vanneste en Godelieve Lagae, een koppel dat zich inzet voor arme kinderen in Oekraïne.

18

Grimbergen Ontbijt met bubbels Het eerste ontbijtbuffet van JONGCD&V Grimbergen begin februari was een succes. Met veel enthousiasme hebben niet alleen de jongeren maar ook de mandatarissen gezorgd voor een gezond en lekker ontbijt met bubbels dat door de bezoekers gesmaakt werd!

Zwijndrecht Zitpenningen voor het goede doel Naar jaarlijkse gewoonte staan de mandatarissen van CD&V-Zwijndrecht een deel van hun zitpenningen af aan een lokaal goed doel. Ook in 2014 doen ze dat met veel plezier. Dit jaar koos CD&V-Zwijndrecht voor Chiro Burcht als begunstigde vereniging.


Genk Een goede stoel voor het goede doel Elk jaar halen de vriendenkringen van Stad Genk en OCMW Genk een som geld op bij de medewerkers ter gelegenheid van het naamfeest van de burgemeester. Burgemeester Wim Dries mocht zo een aardige som geld in ontvangst nemen om te schenken aan enkele goede doelen. Omdat werkgelegenheid en kinderopvang vandaag de dag zeer actuele thema’s zijn die blijvende aandacht verdienen van de verschillende overheden, wilde burgemeester Dries ook daar een extra inspanning leveren. Hij vroeg aan sociale werkplaats vzw De Sluis in Genk om mooie verjaardagstoelen te maken en schonk die op donderdag 13 februari aan de 8 Genkse voorschoolse kinderdagverblijven, goed voor bijna 400 opvangplaatsen. Heel wat Genkse kinderen zullen hun verjaardag dus in stijl kunnen vieren in het kinderdagverblijf.

Tessenderlo Keuren wat (niet) goed is De senioren van CD&V Tessenderlo organiseren wandelingen in de 5 kerkdorpen om vanuit de ogen van senioren te kijken naar wat goed is en daar een pluim voor te geven. Maar ook naar wat minder goed is om dit als aandachtspunt bij de schepenen neer te leggen. Ondertussen werd al een wandeling gehouden in 2 kerkdorpen: Hulst en Engsbergen. Het werd telkens een boeiende tocht!

Kempen Werfbezoek aan de Noord-Zuidverbinding Kempen Begin februari gingen meerdere leden van de partij mee op de unieke wandeling langs de nieuwe Noord-Zuid-verbinding die Kasterlee met Geel moet verbinden om zo het verkeer uit het centrum van Kasterlee te weren. Meer dan 600 Kempenaars namen deel aan dit laatste werfbezoek dat Ward Kennes en Griet Smaers organiseerden. Tijdens deze wandeling werden de geschiedenis, het hoe en het waarom, de veiligheid in de tunnel en meerdere technische aspecten van de verbinding uitgelegd.

Hip hoi hyper-actief

Altijd wel iĂŠts te doen bij CD&V! Al onze lokale activiteiten vind je terug op het ledenportaal www.cdenv.be/mijncdenv

Zedelgem Gouden Egeltje Eind januari reikte JONGCD&V Zedelgem het Gouden Egeltje uit aan Donald Callens. De Veldegemnaar zet zich al heel zijn leven in voor verschillende verenigingen. Callens begon bij de Chiro, werd lid van het parochieteam en werkte voor vzw Hoogveld. Nu werkt hij als hoofdanimator in het woon- en zorgcentrum Maartenshove in Loppem.

Een leuk praatje bij een leuk plaatje? Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam of uitbundig CD&V-initiatief in uw gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar lokaal@cdenv.be.

19


? n e v e l u l i w n e r nde

a a l V k l In we

.be

w.cdenv w w n e r e vlaand

#welk Met deze vraag reisde de CD&V mobiel doorheen Vlaanderen en Brussel. Het leverde leuke, interessant, boeiende, grappige maar soms ook ontroerende reacties op. Toevallige voorbijgangers werden door gastvrouw Inge Van Gestel uitgenodigd om plaats te nemen en hun mening te geven. In de mobiele CD&V studio vertelden mensen over hun dromen en wensen voor de toekomst. Jong en oud, groot of klein, wit of zwart… iedereen kwam met een uniek verhaal. Verhalen over grotere kansen op een job, over betere

omstandigheden om te ondernemen. Verhalen met een visie op integratie, het versterken van ouderen en zorgbehoevenden. Pleidooien voor meer verdraagzaamheid en een warme samenwerking. Soms weerklonken heel concrete vragen: meer plaatsen in de kinderopvang, meer en stipter openbaar vervoer, veiligere fietspaden, ruimte om te spelen, enz. “Meer vriendschap”, fluisterde iemand. Allen vonden ze in en rondom onze CD&V studio een luisterend oor. Ook deze suggesties kleurden mee het 3Dplan van CD&V.

Herbekijk de filmpjes vanuit de mobiel. Surf naar inwelkvlaanderenwiluleven.be en klik op ‘CD&V mobiel’. Lees zeker ook ‘Inge’s kijk’: boeiende verhalen van onderweg, soms met een twist.

Ampersand maart 2014  

Het ledenblad van CD&V

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you