Page 1

ampersand ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - JUNI 2013

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

schrijf je snel in voor ons

Innestocongres en Goed Gezindweekend

Schrijf mee aan de vernieuw ing van onze partij

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

Huur een weekendhuisje aan onklopbare prijzen

Doe aan sport en cultuur met onze CD&V-toppers

Center parcs De Vossemeren 15, 16 en 17 november

300

al meer dan huisjes verhuurd www.cdenv.be

!

P.19

Ik wens je een e i t n a k a v e d n i z e G Goed Wouter


‘CD&V heeft geen verhaal’. Deze uitspraak van mij leidde tot heel wat gefronste wenkbrauwen. Ook al waren mijn woorden uit hun context gerukt, ik begreep de ongerustheid. Ik kon toen ook nog niet zeggen dat er hard gewerkt werd aan de volgende hoofdstukken van dat christendemocratisch verhaal. Zoals Operatie Innesto, waar u de voorbije weken en maanden veel over hoorde, en hopelijk zelf ook mee aan de slag bent gegaan in aanloop naar ons congres. Maar ook met mijn eigen boek. Het afgelopen jaar schreef ik ‘Het moedige midden’. Hierin geef ik mijn visie op de uitdagingen en antwoorden van vandaag en morgen. Steeds vertrekkende vanuit mijn persoonlijke ervaring en voortbouwend op onze sterke wortels beschrijf ik hoe we mensen kunnen versterken, kunnen ‘empoweren’. Want daar ligt voor mij de rode draad in het verhaal van CD&V. ‘Het moedige midden’ is mijn persoonlijke bijdrage aan Operatie Innesto, aan de nieuwe weg die we als Vlaamse Christendemocraten moeten inslaan. Meer hierover leest u verder in deze editie van Ampersand. Versterken van mensen, dat is ook versterken van leerlingen. Daarom steunt CD&V de hervorming van het secundair onderwijs. Elke leerling moet met plezier naar school kunnen gaan en weten dat de vakken die hij krijgt hem sterker en beter maken. Ieder kind moet in zijn talent voor 100% gerespecteerd en uitgedaagd worden. De hervorming van vandaag is nodig om de school van de toekomst te kunnen uitbouwen ten dienste van onze kinderen. Ik besef dat elke grote hervorming vragen oproept. Afgelopen weken zijn we daarom opnieuw in dialoog gegaan. Met ouders, leerlingen en leerkrachten. Het onderwijs is een belangrijk fundament van onze samenleving en dat laten wij niet los. Ik ben blij verrast als ik zie hoeveel mensen de dialoog met ons opzoeken. Over onderwijs en over andere thema’s. Het debat in Vlaanderen en onze partij is niet dood. Overal zie ik nieuwe enten op rijke wortels. Operatie Innesto draait op volle toeren.

Wouter Beke Algemeen voorzitter CD&V

2


COLOFON Redactiecomité: Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Sam Voeten, Guy Muësen, Annemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Jeroen Vandromme, Brecht Grieten, Maxime Penen, Thomas Vints, Leen Bultinck Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers, Steven Wilms Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be

3


Sam van CD&V krijgt elke dag tientallen vragen binnen van zowel leden als niet-leden. Samen met de redactie van Ampersand selecteert hij de maandelijkse ledenvraag en legt die voor aan één van onze mandatarissen.

Vraag

het aan

Sam

Heb jij dus een prangende vraag? Mail ze door naar sam@cdenv.be en misschien wordt jouw vraag beantwoord in de volgende Ampersand!

Dag Sam!

We hebben een zoon die voor zijn bedrijfje

een goede lening zoekt, zodat hij kan BEDRIJVEN KUNNEN blijven groeien. Maar de bank rekent een BINNENKORT GOEDKOPER hoge rente aan. Wat kan daaraan worden LENEN gedaan?

ondernemers die te hoge intresten betalen op hun lening kunnen straks veel goedkoper overstappen naar een andere bank die betere condities biedt. rechters kunnen banken die een bedrijf een totaal onaangepaste (lees: te dure) lening aansmeren, verplichten om een goedkoper krediet te verstrekken. met die maatregelen wil minister van financiën koen geens zorgen dat bedrijven gemakkelijker aan goedkopere leningen geraken. Meer informatie vind je op www.cdenv.be/actua/goedkopereleningen

4

amingen heb ik Zoals de meeste Vl rkt zodat mijn 2 we mijn leven lang ge an studeren en we kinderen kunnen ga de dingen kunnen met ons gezinnetje en. Tegelijk do doen die we graag ik gespaard. en uw hebben mijn vro erale regering Ik hoor dat onze fed n volkslening, met ee nadenkt over een om ement, bedoeld aantrekkelijk rend n projecten te helpe he isc m socio-econo or vo e ide ed go een financieren. Is dat s? on

n Deze vraag is ee n va ie at il comp agen verschillende vr n Sa aa a em over dit th d. el st ge werden


spaargeld

is veilig!

Minister van Financiën Koen Geens waakt er niet alleen over dat de Belgische overheid de broodnodige inkomsten krijgt, hij is ook de persoon die in de federale regering waakt over jouw spaargeld. Een heet hangijzer bij vele hardwerkende Vlamingen.

Minister, veel CD&V’ers hebben ons gevraagd wat de regering van plan is met hun spaarcenten? Koen Geens: Laat me duidelijk zijn: de federale regering heeft geen enkele intentie om aan het spaargeld van de burgers te raken. Er wordt van de regering wel verwacht dat ze een antwoord biedt op het arrest van het Europees Hof van Justitie dat stelt dat de fiscale behandeling van het spaarboekje van Belgen bij binnenlandse en bij buitenlandse banken (zonder zetel in België) gelijkgeschakeld moet worden. Er moet hiervoor een oplossing komen, die tegelijk een veilige, aantrekkelijke behandeling van het spaargeld inhoudt en die toestaat aan de banken om deze gelden te investeren in de economie. Maar nogmaals: de Belgen moeten geen schrik hebben aangaande de behandeling van hun spaargelden. Vandaar de volkslening? Koen: De volkslening is inderdaad een instrument om het spaargeld aan te wenden voor investeringen

in sociaal- economische of maatschappelijk verantwoorde projecten. Enerzijds zullen mensen kunnen intekenen op de volkslening-kasbon. Deze zal kunnen genieten van een aantrekkelijke roerende voorheffing (15% in plaats van 25%) met een looptijd van 5 tot 10 jaar tegen een vast rendement dat hoger ligt dan dat van het spaarboekje. Van de banken verwachten we dat ze deze gelden zullen laten terugvloeien naar de reële economie, via langetermijnkredieten voor private en publieke projecten, én voor KMO’s. Ampersand: zijn onze spaarcenten dan altijd veilig? Ook met die nieuwe kasbons? Koen: Inderdaad. Zowel de volkslening-kasbon als het spaarboekje vallen onder de waarborgregeling tot 100.000 Euro. Wat de bescherming van de bedragen daarboven betreft, is een systeem in uitwerking op Europees niveau. Ik heb er op de Raad van Europese ministers van Financiën zelf op aangedrongen dat deze spaarders van een voorrecht zouden kunnen genieten bij eventuele schadeloosstelling.

“ZOWEL DE VOLKSLENING-KASBON ALS HET SPAARBOEKJE VALLEN

ONDER DE WAARBORGREGELING TOT € 100.000.

die Sam

Je

5


Dag

van de

afdeling Een gevuld plenum maakt voorzitter Wouter Beke goed gezind

De derde Dag van de Afdeling is een feit. Zo’n 200 lokale mandatarissen en bestuursleden tekenden present in SintNiklaas om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.

Voorzitter Wouter Beke sprak over Innesto Lokaal en riep op om ook in de afdelingen de dialoog aan te gaan. Hij stelde Raf Drieskens voor als voorzitter van de Vereniging van CD&V-raadsleden. Ministerpresident Kris Peeters kwam de mandatarissen zijn steun toezeggen met een Vlaamse regering als partner van de lokale besturen. Daarna werd iedereen mee in het debat betrokken tijdens een hele reeks info, dialoog- & tafelsessies.

Tijdens het panelgesprek was één zaak kristalhelder: lokale autonomie en dialoog is voor christendemocraten essentieel

In het plenaire deel daagde Mark Suykens, directeur van VVSG, ons uit. Twee op drie gemeentebesturen dreigen in financiële moeilijkheden te geraken. Tijd dus om ten gronde over een aantal zaken na te denken. Koen Van den Heuvel (burgemeester Puurs & fractieleider Vlaams Parlement) riep de lokale besturen ook op om de werking kritisch te evalueren. Op zoek gaan naar efficiëntiewinsten en investeren in infrastructuur is een absolute must als we de factuur niet willen doorschuiven naar de volgende generatie.

6

Wim Dries (burgemeester Genk) sprak over de uitdaging ‘de samenleving bij elkaar te houden gegeven de verkleuring, vergroening en vergrijzing’. Ook Ann Vansteenkiste (burgemeester Houthulst) en Conny De Spiegelaere (OCMW-voorzitter Deinze) gaven voorbeelden hoe tot een warm en doeltreffend bestuur te komen, nabij en in dialoog met de mensen. Bart Naeyaert (gedeputeerde West-Vlaanderen) wees op de meerwaarde van de provincies.

Deze dag was onmogelijk zonder de medewerking van zovelen. Dank aan onze ministers, parlementsleden, burgemeesters, partijmedewerkers en externe deskundigen voor de vele interessante workshops en gesprekken. Dank ook aan alle aanwezigen voor uw inbreng op deze geslaagde dag!

Ook de tafelgesprekken werden gesmaakt, hier met Veli Yüksel in actie


Daden inbegrepen CD&V moderniseert successie- en schenkingsrecht

Griet Smaers en Katrien Schryvers, Vlaamse Volksvertegenwoordigers

“Ons successie- en schenkingsrecht is niet meer van deze tijd. Met nieuwe voorstellen willen Griet Smaers en Katrien Schryvers inzetten op meer familiale solidariteit en het stelsel aanpassen aan nieuwe gezinsvormen”. Enkele voorstellen van beide Vlaamse volksvertegenwoordigers worden eerstdaags door het parlement goedgekeurd. Andere zullen pas hun beslag krijgen eens de 6de staatshervorming rond is, en Vlaanderen volledig bevoegd is voor de materie.

Vlaanderen telt heel wat nieuw-samengestelde gezinnen. Ook al nemen de ouders ook de volwaardige zorg op voor de kinderen van hun partner, toch behandelt de fiscus hen niet gelijk in geval van schenking. CD&V maakt dat het laagste tarief voor schenkingsrechten voortaan geldt voor zowel natuurlijke, als stief- en zorgkinderen. Op deze manier wordt eenzelfde affectieve band tussen ouder en stiefkind niet nodeloos financieel gestraft. Ook zal er geen belasting betaald moeten worden op een schenking die terugkeert. Ouders doen namelijk vaak een schenking aan hun kinderen. Wanneer de kinderen kinderloos overlijden vóór hun ouders, keert die schenking terug. Op deze terugkeer moeten de ouders dan weer successierechten betalen. www.cdenv.be/actua/ moderniseringerfrecht Of scan deze QR -code met je smartphone

Ziekenhuizen meten kwaliteit via indicatoren Vanaf 2014 zullen ziekenhuizen gestimuleerd worden om hun indicatoren vrijwillig en verstaanbaar voor het brede publiek op hun website kenbaar te maken.

de kwaliteit van onze ziekenhuizen transparanter maken”, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Ritsen wordt straks verplicht Er groeit een politieke consensus om ritsen te verplichten bij wegversmallingen. Alle meerderheidspartijen steunen het wetsvoorstel van Kamerlid Jef Van den Bergh en ook staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet is voorstander. Ritsen wordt algemeen als hoffelijk aanvaard maar volgens de huidige wegcode is ritsen foutief. “Nu heeft de bestuurder op de vrije strook voorrang,” legt Van den Bergh uit. Het wetsvoorstel keert het principe om. “Vroeger was diegene die ritste in de fout, nu zal degene die niet ritst in de fout zijn. Dat lijkt ons logisch en hoffelijk,” meent Van den Bergh. De bedoeling is dat iedereen gaat ritsen op de plaats het dichtst bij de wegversmalling. Uit studies blijkt dat de vlotste manier te zijn om het verkeer te laten doorstromen.

De hele operatie is gebaseerd op het Vlaams Indicatorenproject. Dankzij het engagement van de professionals ‘on the field’ en een groot aantal beroepsen wetenschappelijke verenigingen bestaat er nu een basisset van indicatoren waarmee ziekenhuizen hun kwaliteit kunnen objectiveren. “Deze indicatoren vormen een werkinstrument voor de ziekenhuizen: hiermee kunnen ze verbeteracties opzetten om de kwaliteit van hun zorg te optimaliseren. “De indicatoren kunnen ook

Jef Van den Bergh, Volksvertegenwoordiger in de Kamer, Schepen Kalmthout

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

In de media werd de nadruk gelegd op het beboeten. “Dat betreuren we,” zegt Van den Bergh. “Het gaat in de eerste plaats om het bekomen van een verandering van mind set door de verkeersregels in lijn te brengen met wat algemeen aanvaard wordt als hoffelijk rijgedrag.”

7


De onderwijsdialogen, die CD&V de afgelopen dagen en weken organiseerde in alle provincies, hebben honderden belangstellenden getrokken. De geanimeerde discussies bewijzen hoe belangrijk de mensen een kwaliteitsvol onderwijs vinden. CD&V staat vierkant achter de hervorming van het secundair onderwijs, die de Vlaamse regering uitwerkte. Waarom die hervorming noodzakelijk is, wordt nog eens uitgelegd door Kathleen Helsen, Vlaamse volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialist.

Waarom CD&V achter de

onderwijshervorming staat

Kathleen, was die onderwijshervorming eigenlijk wel nodig? Ons onderwijs is toch goed? Kathleen Helsen: Ons onderwijs is van zeer hoge kwaliteit. Maar onderzoek toont aan dat het er jaar na jaar op achteruit gaat. Goed is binnenkort niet goed genoeg meer. Als we die toppositie willen behouden moeten we vandaag hervormen. Ten dienste van onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien is deze onderwijshervorming er één voor alle kinderen, niet voor een elite van kinderen Leg dat eens uit Kathleen: Als ouders willen we veel voor onze kinderen: dat ze uitgedaagd worden, dat ze de kansen krijgen om boven zichzelf uit te groeien, dat een eventuele handicap goed onderwijs niet in de weg staat. En dus gaat het niet langer op om de ene of de andere richting superieur te vinden. Deze hervorming van het secundair onderwijs kiest voor ALLE kinderen. Deze onderwijshervorming wil het fameuze ‘watervalsyndroom’ aanpakken? Kathleen: De stigmatisering van de

8

‘leerling BSO’ en de ‘leerling TSO’ ten opzichte van de ‘leerling ASO’ moet verdwijnen, ja. Vandaag worden de drie categorieën gezien als drie sporten op een ladder van waardering en imago. Waarbij het ‘bon ton’ is zo hoog mogelijk te starten en dan ‘af te dalen’ als het niet lukt. Dat heeft nefaste gevolgen: leerlingen raken gedemotiveerd. Velen geven op. Wie technisch begaafd is, heeft gewoon àndere talenten dan iemand die grote aanleg heeft voor talen. Dit akkoord laat toe om in de toekomst beter in te spelen op de verschillen tussen kinderen. Hoe dan precies? Kathleen: We gaan de studierichtingen anders, en vooral ook eenvoudiger, ordenen. Zo zullen we werken met studiedomeinen in plaats van de huidige overkill aan studierichtingen, bijvoorbeeld een domein Wetenschap en Techniek, of een domein Taal en Cultuur. Elk domein zal op verschillende niveau’s, naar ieders kunnen, worden aangeboden. Op den duur zullen de begrippen ASO, TSO en BSO verdwijnen. Ook het moment van de fundamentele keuze voor één richting

zal veranderen: het kan op 13 jaar voor wie dan al weet wat hij wil, maar het kan ook op 14 voor wie eerst nog wil proeven van meer. Op welke manier worden de leerkrachten hier beter van? Kathleen: Ook leerkrachten zijn niet gebaat met afhakers op de laatste rij, of die nu in het ASO, TSO of BSO zitten. Ik kan mij best inbeelden dat verkeerd georiënteerde en gedemotiveerde leerlingen leerkrachten alle plezier van het lesgeven ontnemen. Kijk eens naar de hoge uitstroomcijfers: 25% van de jonge leerkrachten verlaat het onderwijs in de eerste 5 jaar! De leerkracht is de spil van goed onderwijs en verdient klassen met gemotiveerde jonge mensen. Als die hervorming dat allemaal doet, als ze ouders een voorspoedige toekomst voor hun kinderen garandeert, als ze leerkrachten uitdaagt, en als ze leerlingen motiveert, dan is ze niet alleen goed voor onze jongeren. Dan vaart onze samenleving er in haar geheel bij. Met sterke, zelfstandige jongeren, opgewassen tegen de toekomst. En is dat niet de ultieme doelstelling van Operatie Innesto?


Als partij van de dialoog bracht CD&V de voorbije weken honderden leerkrachten, onderwijsondersteuners en ouders samen om te debatteren over het Vlaamse masterplan voor het secundair onderwijs. Wij danken alle deelnemers. Jullie input zal ons toelaten om het plan om te zetten in decreten met de juiste concrete maatregelen. Meer informatie en fotoverslagen op www.cdenv.be/onderwijsdialoog

Wat verandert er ? De onderwijshervorming in vijf punten : 1.

Basisonderwijs. De hervorming van het secundair onderwijs begint eigenlijk al in de laatste graad van het lager onderwijs. Het curriculum daar wordt versterkt met vakleerkrachten voor Frans, techniek en wetenschappen en muziek.

2.

Eerste graad. De inhoud van de eerste graad wordt verbreed. Het eerste middelbaar biedt een basispakket van 28 uur dat voor elke leerling gelijk is. In de vijf resterende uren kunnen keuzevakken gepland worden voor sterke leerlingen die al wat verder willen springen óf bijles voor scholieren die het moeilijker hebben. De definitieve studiekeuze kàn op 13 jaar voor wie dat wil, maar moet pas op 14 jaar, bij de start van de tweede graad.

3.

Studiedomeinen. In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen. Vanaf de tweede graad werken we met 5 studiedomeinen in plaats van studierichtingen. Wetenschap en Techniek, Taal en Cultuur, Welzijn en Maatschappij, Kunst en Creatie of Economie en Organisatie.

4.

Domeinscholen. Scholen zullen kunnen kiezen om zich te specialiseren in een (of meerdere) van de vijf domeinen - dat worden dan ‘domeinscholen’. Zo kan een ‘domeinschool wetenschap en techniek’ zowel wiskunderichtingen als technische richtingen aanbieden. Scholen kunnen ook ‘campusschool’ worden en richtingen uit verschillende domeinen en met verschillende doelen aanbieden op één campus.

5.

Vlaams minister Joke Sch was present in Sint-Nikla auvliege as

Vlaams volksvertegenwoordiger Paul Delva debatteerde mee in Brussel

Minister-president Kri digde het akkoord vus Peeters verderig in Mechelen

Scholen kiezen. Scholen zijn niet verplicht om ‘domeinschool’ of ‘campusschool’ te worden, maar ze krijgen wel financiële stimulansen als ze daarvoor kiezen. De logica van de hele hervorming is dat uiteindelijk de begrippen ASO, TSO, BSO en KSO verdwijnen.

Crevits in Vlaams minister Hildein Kortrijk rek sp ge geanimeerd

9


WOUTER BEKE ZOEKT HET MIDDEN OP Op een druk bijgewoonde boekvoorstelling in Brussel hield CD&V-voorzitter Wouter Beke een vurig pleidooi voor het ‘versterken van mensen’. Zijn boek ‘Het Moedige Midden’ is zijn persoonlijke bijdrage aan Operatie Innesto. Ampersand: Dag Wouter, een groot nieuw christendendemocratisch verhaal. Is het er, en kan je het hier in enkele zinnen samenvatten?

Christendemocraten moeten inslaan. In het boek geef ik mijn visie op de uitdagingen van morgen. Vertrekkend vanuit mijn persoonlijke levenservaring, schets ik de hedendaagse samenleving en de uitdagingen waarvoor ze ons stelt. Uitdagingen die ik wil aangaan met christendemocratische recepten. Nooit extreem, wel duidelijk. Steeds vertrekkend vanuit

mensen versterken zodat ze samen verantwoordelijkheid dragen, ieder op zijn plaats, volgens zijn mogelijkheden. Precies in die wederzijdse verantwoordelijkheid liggen de mogelijkheden om een antwoord te bieden op de onzekerheid die vandaag bij velen leeft. Maar ook de kracht om, schouder aan schouder, toekomst te scheppen.

Is ‘empowerment’ het Dat kun je wel zeggen (lacht). Met InCD&V-antwoord op een wereld nesto vertrokken we vanuit de vastin crisis en verandering? stelling dat de wereld razendsnel verandert. Dat stelt de politiek en mijn Het is geen mirakeloplossing, partij voor nieuwe vraagstukmaar het is volgens ons de ken. Innesto is - zoals jullie beste manier om de crisis en intussen wel weten - een IN DE ZETEL BLIJVEN alle uitdagingen waar het leterm uit de wijnbouw waarbij ven ons voor stelt te lijf te jonge scheuten worden geZITTEN, IS VOOR gaan. Empowerment biedt ent op een bestaande stronk. niet de zekerheid waarnaar Het symboliseert ons doel: NIEMAND EEN OPTIE we verlangen. Het zorgt niet op onze sterke ideologische Wouter Beke, algemeen voorzitter CD&V per definitie voor beter opgewortels nieuwe scheuten enleide mensen, voor een zeker ten met concrete antwoorden en billijk pensioen, voor een op de uitdagingen van vanhalt aan de opwarming van daag en morgen. Dit moet uitmonden in een groot inhoudelijk de mens en zijn omgeving. De focus de aarde... Empowerment is geen ligt op versterken, op ‘empowerment’ garantie voor resultaten, maar wel congres in november 2013. voor een geslaagd proces op de weg Wat bedoel je eigenlijk pre- naar de resultaten. Empowerment is Is je boek “Het moedige immers het engagement van mensen midden” een nieuw basismani- cies met die term? die zich met elkaar verbonden voelen fest? Iedereen moet de mogelijkheid krij- en daarom samen aan de toekomst Dit boek is geen nieuw basismani- gen om het eigen leven uit te bou- willen bouwen. In de zetel blijven zitfest. Het is ook geen programma met wen. Maar mensen moeten die mo- ten, is dan geen optie, voor niemand. actiepunten. Het is mijn persoonlijke gelijkheden ook grijpen. We gaan bijdrage aan Operatie Innesto, aan niet pamperen, maar gooien ook de nieuwe weg die we als Vlaamse niemand voor de leeuwen. We willen

10


“HET GAAT NIET OM POLARISEREN, MAAR OM SAMENBRENGEN”

Het stemmige kader van de Brigitinnenkerk

De Brigitinnenkerk op de Brusselse Zavel zat woensdag 19 juni 2013 afgeladen vol voor de boekvoorstelling van “Het moedige midden”, het nieuwe boek van CD&V-voorzitter Wouter Beke. Europees president Herman Van Rompuy leidde het boek in. In zijn bevlogen stijl vertelde hij dat hij zich als een ‘vis in het water’ voelde bij het lezen van het boek. Wouter Beke heeft voor hem de schaamte overwonnen om over ‘het midden’ te praten. Naast ‘het midden’ was ook ‘het compromis’ een rode draad in de uiteenzetting van Van Rompuy. Vandaag worden mensen verketterd, die het woord ‘‘compromis’ in de mond durven nemen, maar Europa en veel andere voorbeelden werken pas als mensen de hand uitsteken en naar het midden durven stappen.

Herman Van Rompuy looft Wouter Beke’s moed om naar het midden te stappen

In het tweede deel ging Beke in dialoog met filosofe Alicja Gescinska. Dat resulteerde in een pleidooi om niet te leven in een samenleving waar het gaat over ‘wij of zij’, ‘arbeid of gezin’, ‘solidariteit of eigen verantwoordelijkheid’, ‘Vlaanderen of België’. Het gaat niet om een of-of-verhaal, maar om een enen-verhaal. Het gaat niet om polariseren, maar om samenbrengen en daar is moed voor nodig. Je kan de foto’s en video’s van Wouter Beke’s boekvoorstelling bekijken op www.cdenv.be/actua/wouter-beke-stelt-het-moedige-midden-voor.

Filosofe Alicja Gescinska gaat met Wouter Beke in gesprek

Bijzonder aanbod voor leden: CD&V-leden kunnen tegen gunstige voorwaarden intekenen op ‘Het moedige midden’, het nieuwe boek van Wouter Beke. Je betaalt slechts 13 euro in plaats van 15,50 euro in de winkel.

Bestel het boek op www.cdenv.be/ hetmoedigemidden of mail je naam en adres naar beweging@cdenv.be met de vermelding ‘Het moedige midden’. ‘Het moedige midden’ is ook verkrijgbaar als e-book.

slechts

€13 voor leden

11


Brussel kleurt nu al oranje In de werkgroepen werd het gedane denkwerk nog eens grondig onder de loep genomen. Het publiek kon uit vijf clusters kiezen: welzijn en stadsverdichting; energie, leefmilieu en tewerkstelling; economie en veiligheid; cultuur en huisvesting en ten slotte onderwijs en de band Brussel-Vlaanderen. Vaak staken wilde plannen de kop op, maar die werden door de vele deskundigen steeds tot ware proporties herleid. De oorspronkelijke teksten werden met nieuwe, genuanceerde ideeën verrijkt. “De Brusselse ploeg denkt na over de toekomst van de hoofdstad”

Elke partij heeft de laatste decennia vastgesteld dat grootstedenbeleid geen sinecure is. Gent en Antwerpen vergen elk een eigen aanpak, maar ook onze hoofdstad verdient bijzondere aandacht. In het kader van het Innesto-traject heeft CD&V haar visie op Brussel duidelijk verwoord in de brochure ‘Een oranje kijk op Brussel’. Daarin droomt CD&V niet enkel luidop over de toekomst van de hoofdstad, maar lijst tegelijk in elf domeinen haar concrete voorstellen op. We gingen op zaterdagnamiddag 1 juni in De Markten met alle actoren de discussie aan: beleidsmakers, mensen uit het middenveld én vooral zij die er wonen, werken en leven. Conversatiestarter Dave Sinardet plaatste alles in een ruimere con-

12

text. Hij was aangenaam verrast door het voluntarisme waarvan de standpunten blijk gaven. Hij vindt dat een goede zaak. CD&V beperkt het debat immers niet tot een optelsom van twee gemeenschappen, maar ziet de stad als een aparte en vitale realiteit. Met het voorstel voor een MAZ, een Museum aan de Zenne, had het team rond de vijf Brusselse kopstukken een ideaal lokmiddel om het debat aan te gaan. Vijfenvijftig jaar na het Atomium kan de toevoeging van een origineel ‘landmark’gebouw de stadsgemeenschap een nieuwe impuls geven om ten gronde werk te maken van een evenwichtige stadsvernieuwing. Daarbij gaat de partij geen discussie of taboe uit de weg: van de integratie van hoogbouw over taalonderwijs en sociaal energiebeleid tot een eigen Central Park. Brussel moet in alle aspecten leefbaar blijven.

Maar wanneer is de hele operatie dan geslaagd? Brussels parlementslid Bianca Debaets daagde Sinardet uit: «Wat kan een rasechte Antwerpenaar overtuigen om naar Brussel te verhuizen?» Na een kleine – begrijpelijke – aarzeling klonk het kordaat: «Als Brussel écht werk maakt van stadsvernieuwing.» Na deze studienamiddag twijfelde niemand nog aan die toekomstige migratie van Sinjoren naar de Stad aan de Zenne. Het debat is begonnen. Door het uitwerken van deze gefundeerde visie op onze hoodstad is CD&V meer dan ooit een belangrijke speler in de complexe realiteit van Brussel. Je hoefde overigens niet ter plekke te zijn om het debat te volgen. Met de hashtag #oranje4bru twitterden militanten en mandatarissen de vraagstukken over de grootstad de virtuele ether in. Eén ding is zeker: #Brussel is binnen de partij een trending topic.


Bercy geeft

GAS

Liever bemiddeling dan boete

Ieder weet ondertussen wel wat GAS-boetes zijn. Jeugd- en middenveldorganisaties protesteerden luid tegen de recente uitbreiding van GAS-wetgeving. Toch stemde CD&V ermee in. Kamerlid Bercy Slegers legt uit waarom. Ampersand Je noemt jezelf een koele minnaar van de nieuwe GAS-wet. Wat moeten we daar onder verstaan?

overlast men wil aanpakken. Dit vergt lokaal maatwerk en gezond verstand, maar daar geloof ik als christendemocraat in.

Bercy Slegers: Ik ben een koele minnaar van de GAS-wet omdat ik het spijtig vind dat we via zo’n instrument evidente sociale gedragsregels proberen te sturen. Uiteraard zie ik lokale veiligheids- en samenlevingsproblemen liever in overleg opgelost worden. Maar omdat parketten kleine vergrijpen meestal seponeren, die de burger veel overlast en frustratie bezorgen, hebben we gekozen voor het instrument van de GAS-boetes. Er zijn nu heel wat extra waarborgen en verbeteringen aangebracht. Zo moet bij minderjarigen altijd eerst verplicht bemiddeld worden. De wet voorziet ook in de mogelijkheid om alternatieve sancties op te leggen in plaats van een boete te geven. Er is dus een groter scala aan mogelijkheden om preventief te werken.

In de media lees je soms echt absurde voorbeelden…

Ben je niet bang dat de definitie van ‘overlast’ in de verschillende gemeenten te hard zal verschillen?

Hebben mensen een eventueel verhaal tegen de GAS-boetes?

Bercy: De overlast in een kleine gemeente is dikwijls verschillend dan die in een grootstad. Het is daarom van groot belang dat er in de gemeente zelf een debat gevoerd wordt over welke effectieve

Bercy: Wij roepen onze CD&V-mandatarissen op om hun reglementen in de gemeenten te screenen, absurditeiten eruit te halen én in te zetten op bemiddeling én alternatieve straffen in plaats van geldboetes. Trouwens, gemeenten zijn niet verplicht om de leeftijdsverlaging toe te passen. Met CD&V zullen we een GAS-loket oprichten waar onze mandatarissen terecht kunnen voor vragen, advies en screening van de reglementen. De GAS-wet voorziet overigens in de mogelijkheid om gemeenten te laten samenwerken en zo verschillen weg te werken. Er is dus een mix van maatwerk en standaardisering mogelijk.

Bercy: Uiteraard! Met de herziening zijn er grondige waarborgen ingebouwd voor iemand die zich wil verweren. Er is de mogelijkheid tot schriftelijke of mondelinge verdediging. Indien dit niet helpt kan men in beroep gaan bij de politierechtbank.

Bij minderjarigen is er een nieuw element aan de procedure toegevoegd. De eerste fase is een ouderlijk contact waarbij een gesprek met de ouders, jongere, de stad of slachtoffer al kan leiden tot een oplossing van de zaak. Als dit niet positief afloopt, dan gebeurt er een bemiddeling én vanaf hier kan een jongeren zich laten bijstaan door een (pro-deo) advocaat als hij dat wenst. Finaal kan de jongere naar de jeugdrechtbank. Maar doordat men een aantal fases ingebouwd heeft zoals ouderlijk contact bij minderjarigen, bemiddeling én de mogelijkheid tot het geven van een alternatieve sancties, is het de bedoeling dat de politie- of jeugdrechter zo min mogelijk geconsulteerd moet worden. De leeftijdsverlaging viseert jongeren. Helpt een boete bij het opvoeden? Bercy: Ik deel de visie van jeugdwerkers en sociale organisaties dat boetes soms meer de ouders straffen dan het gedrag van de jongeren te wijzigen. Daarom geloof ik ook zo sterk in de bemiddeling. Een doorgedreven bemiddeling stelt dat dader en slachtoffer in interactie met elkaar gaan en leren van elkaar. Een doordachte, integrale aanpak van de overlastproblematiek is dus mogelijk. Indien de poging tot bemiddeling strandt, is er nog steeds de mogelijkheid om een alternatieve sanctie op te leggen in plaats van een geldboete.

13


Op congé

met CD&V

De boog kan niet altijd gespannen staan. Ook onze CD&V-politici hebben nood om de batterijen op te laden. We polsten een aantal van hen naar de vakantiebestemming die bij hen de grootste emoties oproept. En die hen inspiratie bezorgt om er straks weer met volle goesting in te vliegen. Tom Vandenkendelaere, nationaal voorzitter JONGCD&V

De stap in het onbekende

Als tiener leefde ik voor het volleybal. Na mijn humaniora zou ik vertaler-tolk studeren aan het Franstalige Institut Libre Marie Haps. Ik moest dus mijn Frans nog wat bijschaven na het afsluiten van mijn tijd in het ‘College’ van Roeselare. Mijn ouders stuurden me op beachvolleybalkamp naar de Charente-Maritime in Frankrijk. Kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen. Nog nooit was ik alleen op reis geweest. En mijn conversaties in het Frans beperkten zich tot dusver tot ‘une baguette s’il vous plaît’. Ik spoorde met de trein van Rijsel naar Grezac met een stoer, maar klein hartje. Het kamp zelf was onvergetelijk. Ik kwam terug met één foto en een pak schitterende herinneringen. Maar vooral: ik had geleerd dat je soms een stap in het onbekende moet durven zetten. Omdat je er meestal sterker uitkomt.

De weg naar de top De kinderen zijn veilig in de intersoc-club. Wij gaan op weg van Wengen naar Mürren (1600m). Vandaar zullen we de Schiltorn (2970m) beklimmen. James Bond achterna (‘On her Majesty’s Secret Service’). Het gaat vlot tot Birg (2400m). Het wordt warm, de zon ‘blekkert’ op de grote, onregelmatige stenen. Een zakdoek wordt vierkant over kalende knikker geknoopt. Griet die normaal respectvol mijn tred ondergaat en af en toe mijn ijdelheid streelt door een drinkstop te vragen, neemt de leiding over. Mijn hoofd bonst. Ik gebaar van niets, en vraag op mijn beurt een drinkstop. We stoppen nu om de honderd meter. Is mijn jeugdastma teruggekomen, vraagt ze. Over mijn hart durft ze niet spreken, voel ik. Een goed hart nochtans, denk ik. En pas 35. Een uur later sleep ik me het draaiend bergrestaurant binnen, en ga onmiddellijk op de grond liggen. Twee repen chocola en evenveel cola’s later kan ik opnieuw kortststondig pap zeggen. Maar mijn hoofd blijft ongenadig bonzen, en mijn hart slaat aan honderd in complete rust. Alle ons bekende medische hypotheses worden gecheckt. ‘s Avonds in Wengen suggereert iemand dat het hoogteziekte was. Oef.

14

Koen Geen, Minister van financiën


Bilboa als inspiratiebron voor Brussel Vakantie staat natuurlijk synoniem met rust, ontspanning, tijd doorbrengen met wie ons lief is. Dat is bij mij niet anders. Maar toch ben ik in het buitenland ook steeds op zoek naar ideeën, nieuwe tendensen en creativiteit. Eén van de steden die mij op dat vlak het meest getroffen heeft is Bilboa. Tot de jaren ’90 was Bilbao een grijze, vervuilde stad met een zieltogende industrie en verlaten scheepsdokken. Eén project bracht daar verandering in: het Guggenheim van Frank Gehry. Terwijl de stad banen nodig had (met 25% werkloosheid) besliste men een museum te bouwen. Het werd een succesverhaal, met meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Architectuur vormde een keerpunt in de stad. Met die inspiratie wil ik graag aan de slag in mijn eigen stad, Brussel.

Bianca Debaets, Brussels volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Brussel

Ontmoeting met Vaclav Havel in Praag In de zomervakantie van 1989 trok ik als rechtenstudent met vrienden met de trein door wat toen nog Tsjecho-Slowakije heette. Tijdens een picknick in Praag stapte de toenmalige dissident en politicus Vaclav Havel op ons af. Hij vroeg vanwaar we kwamen en wisselde kort van gedachten over politiek en mensenrechten. Nog datzelfde jaar werd hij president, nadat het communistisch regime tijdens de Fluwelen Revolutie omver geworpen werd. Dat gebeurde in de nasleep van de val van de Berlijnse Muur. Het was een hartelijke ontmoeting die veel indruk maakte en nog dagen bleef nazinderen. Het deed ons beseffen dat er nog veel werk was om tot een rechtvaardige samenleving te komen met respect voor mensenrechten, en gebaseerd op solidariteit. Onbewust heeft die ontmoeting mij geïnspireerd om later zelf de stap te zetten naar de actieve politiek.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Omarm het onverwachte

Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Op een zaterdagavond kom je laat thuis en stel je vast dat beide agenda’s op zondag uitzonderlijk maagdelijk blank zijn. Verzopen in ’t werk beslis je om op zondag keihard te werken. Dossiers en plannen doornemen. Logisch want er wordt een druilerige voorjaarsdag aangekondigd. Maar op zondagochtend priemt plots de zon door de wolken. En dan ongepland richting kust rijden en nog wat verder richting Noord-Frankrijk tot aan het piepklein vissersdorpje Audresselles. Om op een heus krabbenfestijn te botsen. Je laten verwennen met een glas wijn en krabben en daarna 10 km langs ’t wondermooie Cap Gris Nez wandelen. Moe maar tevreden naar huis. Nog even halt houden net over de grens aan een tankstation waar de uitbater zich een hoedje schrikt als hij mij herkent, maar blij is dat ik bezorgdheid toon voor de geplande werken in zijn buurt. En dan in de sofa met ’t gevoel dat je samen een week op reis bent geweest.

15


Bokrijk Brunchen met vaders Wouter, Jo en Raf Op vaderdag kwamen 850 mensen goedgezind brunchen in Bokrijk, samen met Jo Vandeurzen, Wouter Beke en Raf Terwingen. De papa’s werden extra in de bloemetjes gezet met een heerlijk glaasje cava. Ook minister-president Kris Peeters zakte speciaal af naar Limburg. In zijn toespraak wees hij er op dat Limburg alle troeven in handen heeft om de sluiting van Ford op te vangen en hij deed er een oproep om de loonkosten te verlagen. Iedereen keerde goedgezind huiswaarts.

nieuws uit de afdelingen

ondertussen in... ‘k Vraag het aan

CD&V Brakel vraagt aan hun collega’s uit Merelbeke: “Merelbeke-centrum heeft de laatste jaren een flinke metamorfose ondergaan. Waar dromen jullie de komende zes jaar van?”

Aarschot Superbal Tijdens het Bal van de Burgemeester daverde de stadsfeestzaal van Aarschot letterlijk op zijn grondvesten bij het optreden van Ma Baker. Zoals elk jaar is de opbrengst bestemd voor een goed doel. Dit jaar was de speelpleinwerking Bekaf de begunstigde.

Langemark-Poelkapelle Gezinsbarbecue met huldiging Op de gezinsbarbecue in mei werd ere-schepen Dirk Deraeve gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de partij. Dirk kan terugblikken op een schitterende loopbaan als politicus. Hij was 6 jaar provincieraadslid, 20 jaar schepen en 24 jaar gemeenteraadslid.

16

“De afgelopen 6 jaar vond een bijna volledige centrumrenovatie plaats. Door burgemeester Filip Thienpont kwam dit in een stroomversnelling. Dit was ook één van de prioriteiten van onze kiescampagne. De volgende 6 jaar bouwen we het centrum verder uit tot een hedendaagse woongemeenschap. Het doortrekken van de buitenring wordt midden 2014 gerealiseerd en zal ons waarschijnlijk ontlasten van sluipverkeer. De prioriteit blijft echter de bouw van een nieuw OCMW-rustoord tegen 2018. We gaan er voor!” CD&V Merelbeke geeft de fakkel door aan Berlare met de vraag: “Berlare heeft veel toeristische troeven. Hoe pakt het bestuur dit aan om deze te promoten?”


Bornem Het Grote Feest van Kris Peeters Ondanks de onderwijsonderhandelingen in de Vlaamse regering bracht de minister-president zondagnamiddag door op zijn eigen ‘Kris Peeters Feest’. 1200 mensen daagden op voor de barbecue. Kinderen maakten pret op springkastelen of bakten cupcakes. “In turbulente tijden leidt Kris Peeters Vlaanderen met vastberadenheid en bedachtzaamheid,” aldus eregast Wouter Beke.

Begijnendijk Begijntjes go crazy In mei organiseerde JONGCD&V Begjnendijk-Betekom de knotsgekke party: ‘Begijntjes go crazy! Daarmee wilden ze, op de beats van de jaren 70, 80, 90 en hedendaagse muziek, jong en oud mobiliseren om samen plezier te maken en over koetjes en kalfjes te praten. Voor iedereen een hele leuke en gezellige avond. Wie er niet bij was: waag je kans volgend jaar!

Eeklo JONGCD&V maakt shoppen hipper

Staf, zoon van Lieve Van Daele (CD&V-fractieleider in SintNiklaas) was maar al te trots dat de minister-president met hem persoonlijk een praatje kwam slaan.

Vilvoorde politiek Café Op 7 juni organiseerde CD&V Vilvoorde een ‘Politiek Café’ over mobiliteit en veiligheid. Daarmee wilde de vernieuwde Vilvoordse afdeling bijdragen aan operatie Innesto. Brussels parlementslid Bianca Debaets en kamerlid Bercy Slegers leidden de discussie in. De rode draad doorheen de discussie klonk alvast erg christendemocratisch: breng mensen bijeen op alle niveaus, versterk het gemeenschapsleven en zorg voor overleg. Een geslaagde eerste editie die vast navolging krijgt.

De CD&V-jongeren vonden dat de muziek, die nu al jaren door het centrum van Eeklo schalt op zaterdag en andere koopjesdagen, toe was aan vernieuwing. Daarom schonken ze burgemeester Koen Loete de cd-box ‘Het Beste van Eigen Kweek’. Deze box van Studio Brussel bevat tweehonderd muzieknummers van de voorbije dertig jaar. “We zijn ervan overtuigd dat dankzij deze muziek de mensen nog meer gaan genieten van hun bezoekje aan onze winkelstraten,” hoopt Gertjan Blomme, voorzitter JONGCD&V Eeklo.

Gratis Goed Gezindweekend

Lommel

Op de Goed Gezinddag in Planckendael mochten we drie gezinnen in de bloemetjes zetten. Zij winnen een gratis verblijf in een weekendhuisje in Center Parcs De Vossemeren tijdens het Innestocongres op 15, 16 en 17 november. De 4-jarige Brent Van Meel (hier op de foto) mag zijn papa, mama en zusje meebrengen. Ook Katrien van Krieckinghe en Nelle Swinnen mogen met hun familie/vrienden gratis op het Goed Gezindweekend verblijven. Zij gingen in op onze oproep om massaal over de Goed Gezinddag te twitteren en de facebooken.

17


Hip hoi hyper-actief Altijd wel iéts te doen bij CD&V! 27/05 Senioren Gent Stadswandeling op de site van het Sint-Pietersstation (3e fase) – Inkomhal station om 13.45 uur.

Puurs JONGCD&V goes green JONGCD&V Puurs voerde actie voor propere bermen. Om hun actie kracht bij te zetten werden JONGCD&V’ers uit Sint-Amands, Bornem en Willebroek uitgenodigd. Op 1 juni hielden ze een geslaagde milieuactie aan de N16-N17A12. Blikjes en kranten vormden een groot deel van de buit. Bij het tweede deel van de actie werden flyers uitgedeeld aan de stoplichten. De boodschap is duidelijk: “Houd je afval bij tot thuis, dat bespaart anderen een grote kuis!”

Lubbeek

02/07 JONGCD&V Brakel Infosessie ‘Facebook voor beginners’. – Polyvalente zaal boven de BIB om 20 uur.

05/07 Malle CD&V-standje waar iedereen voor 1 euro ‘Hoger-Lager’ kan spelen. T.v.v. 2 projecten: een compleet ‘Hoger - Lager’ spel voor Huize Walden en 2 speelmatten voor de eenheid moeder/baby van P.C. Bethanië, Zoerzel – Antwerpsesteenweg, Westmalle vanaf 18 uur.

05/07 Wervik

07/07 Brakel Goed Gezind Zomerfeest met gratis fotoshoot voor alle aanwezigen. - Basisschool Sint-Augustinus, Brakel van 11 tot 14 uur.

Jaarlijks voetbaltornooi. – Kunstgrasveld in het Sportcomplex Heuvelkouter, Sportlaan om 13 uur.

27-28/07 Kapelle-op-den-Bos CD&V-Zomeretentje, Chalet van FC Eendracht, Kapelle-Oost. Zaterdag van 18 tot 22 uur. Zondag van 11.30 tot 15 uur.

10/08 Sint-Katelijne-Waver

Was het de positieve energie om na 30 jaar opnieuw deel uit te maken van de nieuwe bewindsploeg, die CD&V Lubbeek ertoe aanzette om hun dessertennamiddag tot een supernamiddag te maken? Weken van tevoren hebben de dames van het feestcomité “gezwoten” om te tonen dat CD&V Lubbeek ook culinaire kwaliteiten heeft. Een goed voorbeeld tot wat een politieke partij als team in staat is.

18

Begijntjesroute, fietstocht van 25 of 45 km. – Starten aan de Parochiezaal van Begijnendijk tussen 8 en 15 uur.

18/08 JONGCD&V Tielt Fietssneukeltocht en barbecue voor leden en sympathisanten.

19/08 Lanaken CD&V-wijnstand op de jaarmarkt t.v.v. de St. Vincentiusvereniging van Lanaken.

25/08 Holsbeek Barbecue – Parochiezaal SintMaurus, Holsbeek.

31/08 Keerbergen

Oranje barbecue – ’t Portaal, Kruisekestraat 105, Wervik vanaf 19.30 uur.

13/07 Liedekerke i.s.m. JONGCD&V Liedekerke

Dessertenbuffet

18/08 Begijnendijk

Goed Gezinde Barbecue met kinderanimatie – Chalet van KGR Katelijne, tereinen De Souter, Borgersteinlei 192 vanaf 17 uur.

11/08 Vorselaar

Barbecue, KLJ-lokalen, Putsebaan om 17 uur.

06/09 Oostkamp Infoavond met Koen Geens. – CC De Valkaart, Oostkamp.

14-15-16/09 Liedekerke Herfstfeesten – Parochiehuis, Warandestraat, Liedekerke.

15/09 Oudenaarde CD&V-feest met aperitief en Europees buffet. – Qubus, Oudenaarde vanaf 11 uur.

21/09 Hulsthout 1e Bal van Burgemeester Geert Daems.

21/09 Vorselaar Vierde Vorselaars kampioenschap Paintball – Paintballterrein, Retie vanaf 10 uur.

22/09 Ichtegem Goedgevoelegem barbecue. - Zaal De Klokkenput, Sportcentrum Eernegem vanaf 12 uur.

Zomerhappening voor leden en sympathisanten – Buurthuis vanaf 14 uur.

Een leuk praatje bij een leuk plaatje? Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam of uitbundig CD&V-initiatief in uw gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels naar lokaal@cdenv.be.


Zorg dat je erbij bent!

Programma Vrijdag 15 november 15 uur Welkom op het park 19.30 uur Welkomstwoord 20 uur Congres – werkgroepen deel 1

Zaterdag 16 november 10 uur 14 uur 17 uur

Op 15, 16 en 17 november 2013 leggen we de partijvernieuwing van CD&V in een definitieve plooi. Als CD&V-lid kan je het ultieme debat aangaan met de partij en mee bepalen waar CD&V de volgende jaren voor moet gaan. Maar omdat het leven meer is dan enkel politiek, maken we er een echt belevingsweekend van, een Goed Gezindweekend. Daarvoor reserveerden we het ganse domein van Center Parcs De Vossemeren in Lommel. Niet enkel jij, als CD&V-lid, maar ook je partner, je familie en vrienden zijn van harte welkom.

Drie onweerstaanbare redenen om naar het Innestocongres en het Goed Gezindweekend te komen: 1.

Schrijf geschiedenis. Neem deel aan een uniek moment in de rijke geschiedenis van onze partij. Houd de pen vast waarmee we de lijnen voor de toekomst uittekenen.

2.

Leer onze politici kennen. Onze politici staan het ganse weekend lang tot je beschikking. Ontmoet hen op een andere, heel persoonlijke manier.

3.

Een gans weekend genieten. Beleef een bijzonder weekend met je gezin, familie en vrienden in Center Parcs aan sterk gereduceerde tarieven. Jij en je gezin maken het hele weekend gratis gebruik van alle faciliteiten van het park.

20 uur 22 uur

Congres – werkgroepen deel 2 Congres – plenaire sitting Receptie met hapje en drankje voor iedereen Quiz ‘De Slimste Afdeling’ JONGCD&V Fuif

Zondag 17 november 8.30 uur – 10 uur Ontbijtformules met onze politici O.a. ontbijtgesprek in Hotel Peeters, familieontbijt in Huize Beke, army Wake up met Pieter De Crem, stevige dauwwandeling met Joke Schauvliege 10.30 uur – 12.00 uur Activiteiten met onze politici O.a. joggen met Kris Peeters en Hilde Crevits, fietsen met Marianne Thyssen en Koen Geens, kubben met Wouter Beke, wandelen door de Limburgse hei met Jo Vandeurzen, zumbadansen met Brigitte Grouwels 12.00 uur Aperitief met Koen Van den Heuvel Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vind je op www.cdenv.be/innesto Vragen? mail naar sam@cdenv.be

Uiteraard kan je ook aan het Innestocongres deelnemen zonder een weekendhuisje te huren. Deelname aan het congres kost 10 euro. Indien je inschrijft voor een weekendhuisje, is deelname aan het congres in de prijs inbegrepen.

19


Zin in de zomer?

Boek nu en profiteer van Last Minute prijzen!

‘like’ cd&v op facebook en maak kans op een gratis goed gezindweekend in center parcs

facebook.com/cdenv

Kom deze zomer nog langs! Doe mee aan de vele strandactiviteiten of ga op avontuur in de Discovery Bay. Relax met een cocktail in de Market Dome of leer duiken. Snorkel tussen de tropische vissen of ontspan midden in de natuur op het terras van uw cottage. Wat u ook doet, u krijgt er van ons de genietgarantie bij.

Ontdek alle onze last-minute aanbiedingen op

centerparcs.be

Ampersand juni 2013  

Het ledenblad van CD&V.

Ampersand juni 2013  

Het ledenblad van CD&V.

Advertisement