Page 1

ampersand ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 13 - JANUARI 2013

AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

u zag er weer schitterend uit

Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus

fotospecial nieuwjaarsreceptie

Operatie innesto? Wat en hoe?

Conversation manager aan het woord Een interview met Steven Van Belleghem

www.cdenv.be


COlOFON redactiecomité: Adresbestanden: vormgeving: Postabonnementen: verantw. uitgever: re(d)actieadres:

2

Sam Voeten, Annemie Lemahieu, Steffen Van Roosbroeck, Peter Poulussen, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Bart Croes, Greet Gysen, Hans Knop, Iris Depoorter, Cecile Segers, Kristof Van Gansen, Tinneke Huyghe, Niko Gobbin, Jeroen Vandromme, Jürgen Mettepenningen, Gilles Bultinck, Brecht Grieten Linda Meskens – 02 238 38 30 Joost Bresseleers Pascal Laseur – 02 238 38 32 Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be


&

estafette dialoog

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ben ik nog aan het nagenieten van onze nationale nieuwjaarsreceptie. Te mogen spreken voor 2000 enthousiaste CD&V’ers is geen eenvoudige opdracht, maar wel een voorrecht. Om nadien met velen in gesprek te gaan over politiek, van de lokale problemen tot de Europese uitdagingen. Het is een van de taken van een partijvoorzitter, waar ik het meeste van geniet. Vooral omdat wat ik al langer voelde, in al die gesprekken bevestigd werd: onze partij staat er opnieuw! Het voorbije jaar hebben we opnieuw greep gekregen op de zaken. CD&V houdt de begrotingen op koers. CD&V heeft BHV gesplitst. CD&V zorgt in moeilijke tijden voor 10 000 extra plaatsen voor kinderopvang. We kunnen dus met goed gemoed terugkijken, en dan vergeet ik nog bijna het meer dan puike resultaat dat we hebben neergezet op 14 oktober. Het deed bij mij de vraag opduiken op welke manier wij het verschil maken. Er zijn vele redenen uiteraard, maar deze hoort er zeker bij. Onze ambitie is om alles wat we kregen van onze voorgangers, nog beter door te geven aan onze opvolgers: betere wegen, een krachtigere economie en meer zekerheid voor wie het moeilijk heeft. Christendemocraten zijn estafettelopers. En bovendien hebben we met Kris Peeters de beste estafetteloper in onze rangen. Maar we zijn er niet. In 2013 wil ik onze partij verder op de rails zetten. Vorige keer vertelde ik u al over Operatie Innesto. De groep van 30 heeft het eerste werk gedaan. Intussen zijn er al 300 mensen die via digitale weg voort discussiëren. Het stopt daar niet. Ik wil u allemaal horen, in een ontmoeting, op een bijeenkomst, op Twitter of op Facebook en ons internetforum. Laat de dialoog starten. Eerst onder ons, straks met de buitenwereld. Om te eindigen op ons congres in november, met nieuwe ideeën en voorstellen om Vlaanderen, België en Europa vorm te geven.

Nationaal voorzitter wouter Beke

3


Leuven, Brabanthal

De Innesto-30 kwamen ’s morgens al samen om verder te brainstormen. Steven Van Belleghem gaf hen een workshop over nieuwe manieren van converseren (lees ook het interview op pagina 10)

nieuwjaarsreceptie in beeld

De afgestudeerden van de Politieke Academie krijgen uit de handen van voorzitter Wouter Beke en vice-premier Steven Vanackere hun diploma in ontvangst.

Meteen ging ook een nieuwe editie van de Politieke Academie van start. We wensen hen een boeiend en leerrijk jaar toe.

Zes op een rij: Kris, Steven, Servais, Hendrik, Pieter en Jo staan samen met de 2000 andere aanwezigen klaar om 2013 oranje te kleuren

Jong en oud luisteren aandachtig naar de speech van voorzitter Wouter Beke

De vrieskou schrikten een 200-tal heren en dames van JONGCD&V niet af om nog een (voor sommigen zeer uitgebreid) vervolg te breien aan de Nieuwjaarsreceptie die avond. In cafĂŠ Bebop in hartje Leuven werd onder leiding van de nieuwe jongerenvoorzitter Tom Vandenkendelaere en zijn team gedanst, gedronken en gelachen tot in de vroege uurtjes, met een gratis vat van de moederpartij! Enthousiasme troef dus... Journalist Jan De Meulemeester tweette dat JONGCD&V 4zelfzeker oogde zaterdagavond. We kunnen dat alleen maar beamen.


eentje OM in te Kaderen

nog meer foto’s bekijken? www.flickr.com/photos/cdenv/

5


Bij zijn aantreden als voorzitter van CD&v formuleerde wouter Beke drie heldere ambities: als onderhandelaar zorgen voor een communautair akkoord en een splitsing van BHv. Daarnaast als voorzitter onze afdelingen ondersteunen in de ambitie om de grootste partij van vlaanderen te blijven op lokaal vlak. Deze twee doelstellingen zijn inmiddels bereikt. ten derde streeft onze voorzitter er naar om met CD&v een vernieuwingsoperatie te ondergaan in voorbereiding op de verkiezingen van 2014. Om deze laatste doelstelling te bereiken lanceert CD&v ‘Operatie innesto’. De wereld is in volle verandering: demografische verschuivingen die leiden tot een vergrijzing en verkleuring van de samenleving. De klimaatproblematiek, steeds verdergaande technologische evoluties en de eindigheid van grondstoffen en fossiele energiebronnen vragen om krachtige signalen van beleidsverantwoordelijken. De globalisering zet aan

tot gecoĂśrdineerde actie en ook zingeving wordt vandaag de dag op een andere manier vorm gegeven. Deze veranderingen laten zich concreet bij iedereen voelen. Zorg die zich verplaatst van gezin naar maatschappij. Onderwijs dat niet langer de (enige) belangrijke informatiebron is. Families die letterlijk de onderlinge afstand zien toenemen. Het zijn maar enkele

van de gevolgen van deze wijzigende context waarin wij leven. De cruciale vraag is hoe mensen met deze veranderingen leren omgaan en hoe mensen sterker gemaakt kunnen worden om hun plaats te vinden in die nieuwe samenleving. We verwachten hierbij niet alle heil van de overheid. Het marktmechanisme heeft ook zijn

Met Operatie innesto stellen we ons verhaal opnieuw scherp met eigentijdse antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. we zullen daarbij duidelijke keuzes maken. Niko Gobbin, directeur studiedienst CeDer

6


als christendemocratische volkspartij staan we midden de mensen. Met Operatie innesto vertalen we die instelling opnieuw naar een concreet en tastbaar traject. wouter Beke, voorzitter CD&v

tekorten bewezen. En terugplooien op een gesloten gemeenschap die zich afzondert van de wereld is ook geen optie. Als Vlaamse christendemocraten willen we de Vlaming weerbaar maken. De term empowerment (zie volgende bladzijde) zal centraal staan in onze visie voor 2014. We doen dit onder de noemer Innesto, een term uit de wijnbouw waarbij jonge scheuten worden geĂŤnt op een bestaande stronk om uiteindelijk tot een betere oogst te komen. Het symboliseert ons doel: op onze sterke ideologische wortels nieuwe scheuten

enten met concrete antwoorden op de uitdagingen van vandaag en morgen.

meer DAN eNKel iNHOuDeliJKe verNieuwiNG Operatie Innesto gaat voor een groot deel over inhoudelijke vernieuwing. Maar het is veel meer dan dat. Ook op organisatorisch en methodisch vlak willen we ons vernieuwen. Met de bestuursverkiezingen van januari en maart geven we opnieuw zuurstof aan onze lokale afdelingen. Een dynamische bestuursstructuur zorgt

ervoor dat enthousiasme en creativiteit niet verloren gaan. Verder willen we ook vernieuwde netwerkmethodieken toepassen. We hanteren zowel klassieke als niet-klassieke vormen van dialoog en participatie, zoals het hoort voor een moderne conversation party.

7


WONEN & MOBILITEIT

GEZIN & ZORG

We zijn met meer en dat heeft ook gevolgen op het vlak van huisvesting en mobiliteit. Onze wegen slibben dicht en dat is nefast voor onze economie. Het gaat niet enkel om een Belgische problematiek, maar moet in bredere Europese context bezien worden. Ook de prijzen op de koop- en huurmarkt kennen een stijgend verloop. Voor jonge gezinnen is het vaak geen evidentie om een lening af te sluiten.

“Het gezin” wordt meer en meer een abstract begrip. Eenoudergezinnen stijgen exponentieel en ook samengestelde gezinnen zijn vandaag de dag helemaal geen uitzondering meer. Verder verplaatst zorg zich meer en meer naar de gemeenschap waardoor de druk op het capaciteitstekort alsmaar toeneemt. Wat doen we trouwens met verdere vermarkting van de zorgsector?

Empowerment De belangrijkste uitdagingen voor de overheid zijn logischerwijs gekoppeld aan de evoluties waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden. Mensen hebben een zekere argwaan ten opzichte van grote maatschappelijke veranderingen. Ze zien deze veranderingen vaak als een bedreiging. De uitdaging bij uitstek voor de overheid is het creëren van een context waarbij mensen de evoluties vooral gaan zien als kansen. Om het nog scherper te stellen: dat men zich actief gaat inzetten om die kansen te vertalen in welvaart en welzijn. Daarom leggen we vanuit CD&V de focus op “empowerment”. Deze Engelse term kan het best vertaald worden als het “weerbaar maken of versterken van mensen”. Zo ondersteunen we als christendemocraten zij die met een tegenslag geconfronteerd worden. Maar de overheid mag niet enkel fungeren als vangnet. Ze moet ook de functie van springplank uitoefenen. Het is ieders verantwoordelijkheid om vervolgens die sprong te nemen.

ONDERNEMEN, LEREN & WERKEN Het onderwijssysteem staat onder druk. Leerlingen moeten voorbereid worden op een samenleving waarbij kennis vaak snel achterhaald is. Ook onze loopbanen zijn veel diverser. Wie langer aan de slag blijft, moet zich kunnen bijscholen en mag voor de leeftijd van 60 niet uitgeblust zijn. Het macro-economische beleid vereist ondermeer dat we ondernemerschap ondersteunen en niet fnuiken. Veel algemener moeten we nadenken welke richting we uit moeten met het Rijnlandmodel.

8

SAMENLEVEN & OVERHEID Integratie en inburgering zijn een essentiële stap voor een vreedzaam “samen-leven”. Het is niet houdbaar dat nieuwe Belgen systematisch slechter scoren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We moeten ook durven toegeven dat de overheid niet alles zelf kan oplossen, zeker wanneer individuele burgers of het middenveld dit zelf kunnen. Vaak ligt haar taak in het creëren van een kader waarbinnen mensen zelf verantwoordelijkheid opnemen en de kansen benutten die ze voorgeschoteld krijgen. We bekijken de huidige samenstelling van het middenveld en reflecteren over haar rol.


Fase 1

(30)

innestogroep Een groep van 30 talentvolle CD&V’ers kijkt op een heldere manier naar de vraagstukken die voor ons liggen. CEDER ondersteunt deze groep inhoudelijk Een online discussie leidt tot een eerste visietekst. [tot 31 januari]

Fase 2

“Talent gezocht” Wil je meewerken aan Operatie Innesto of ken je iemand die zeker niet mag ontbreken? We zijn op zoek naar mensen met frisse politieke inzichten en maatschappelijk engagement. Surf snel even naar www.cdenv.be/ innesto-doe-mee

(300)

eerst onder ons...

De insteek van de Innestowerkgroep wordt verbreed en verdiept via Cederwerkgroepen en online dialoog. Iedereen die wil meewerken, kan zich aanmelden. [tot midden april]

Fase 3

(30.000)

... dan met de rest van vlaanderen Afdelingen en provincies, fracties en geledingen zoeken dan de dialoog verder op en werken aan de definitieve congrestekst. [tot eind juni]

Fase 4

Congres – 16 november 2013

noteer deze datum alvast in je agenda

tijdens deze vernieuwingsoperatie zetten we de dialoog nog veel prominenter centraal. we evolueren meer en meer naar een authentieke conversation party. Annemie lemahieu, directeur communicatie CD&v

9


INTERVIEW MET STEVEN VAN BELLEGHEM:

lokale ambassadeurs zijn essentieel voor politieke partijen De manier waarop bedrijven communiceren met hun potentiële afzetmarkt is de voorbije twee decennia ingrijpend veranderd. Deze evolutie is ook van toepassing op politieke partijen, stelt steven van Belleghem (B-Conversational). van Belleghem doet al dertien jaar onderzoek naar consumentengedrag, gelinkt aan de komst van internet en sociale media. Hij is auteur van de boeken ‘Conversation manager’ en ‘Conversation Company’ en wordt in vlaanderen beschouwd als één van dé autoriteiten op het vlak van moderne communicatie. Ampersand peilde daarom naar zijn inzichten. Ampersand: Als we de voorbije twee decennia bekijken, merkt u dan een evolutie in de manier van communiceren? Steven Van Belleghem: Zeer zeker. Ik neem de bedrijfswereld als voorbeeld. Vroeger was het marketingmodel anders. Het volstond om een product te hebben dat je tot bij de consument kreeg met een creatieve en overtuigende boodschap. Des te beter je reclame, des te groter je mogelijke omzet. Dat model staat echter op de helling, aangezien de consument mondiger wordt en zich meer en beter gaat informeren. Het is dus niet langer de beste reclame die jouw succes bepaalt, maar wel de kwaliteit van je product. Daaruit volgt onder andere dat een oeroud marketingprincipe opnieuw bijzonder relevant wordt: de mond-tot-mond-reclame. wat heeft deze overgang als gevolg? Steven: De consument zal zich meer en grondiger kunnen informeren via de conversaties tussen mensen. Zo zal een minder kwaliteitsvol product vaak snel

10

door de Facebook- en Twittergemeenschap, maar ook via tal van websites, bijzonder kritisch onthaald worden. Dit heeft een invloed op hoe men kan of moet communiceren. Het is minder van belang wat je zelf vertelt, maar wel wat anderen over je product vertellen. Om het cru te stellen: verkopers werken niet meer in je winkel, maar lopen overal rond. De word of mouth komt terug meer op de voorgrond. is dat ook van toepassing op de manier waarop politieke partijen dienen te communiceren met de publieke opinie? Steven: Ik geloof het wel. De leden van een politieke partij zouden moeten fungeren als ‘ambassadeurs’ van die partij. Momenteel zitten we in een context van wantrouwen ten aanzien van de politiek. In deze context zijn partijen met betrekking tot hun communicatie nog steeds erg gericht op het zogenaamde zendmodel. Ze sturen informatie de wereld in en daar stopt het. Op die manier zullen ze dat wantrouwen niet kunnen wegwerken. Waarom zou ik geloven wat een partij verkondigt aan mij? Het

wordt daarentegen wel veel interessanter wanneer we mensen kennen in onze naaste omgeving die deze boodschap bevestigen en zodoende versterken. Die ambassadeursfunctie van leden mag dus zeker niet onderschat worden. Op welke manier moeten politieke partijen zich dan zelf aanpassen? Steven: Een partij moet radicaal het zendmodel laten vallen en overstappen naar tweerichtingsverkeer met haar leden en de burger. Het verwachtingsniveau ligt ook gewoon veel hoger: partijen zijn veel makkelijker bereikbaar en men verwacht een snellere dienstverlening. In die conversatie met de andere ben je best eerlijk. Betrouwbaarheid is hierbij het codewoord, want leugens worden snel doorprikt. Mensen verwachten authenticiteit. worden de klassieke media dan minder belangrijk? Steven: Neen, zeker niet! De klassieke kanalen blijven ontzettend belangrijk. De balans tussen klassieke en nieuwe media verandert wel. Vaak brengen nieuwe media, zoals Facebook en Twitter, het nieuws eerst. Dat komt door hun pijlsnel werkingsmechanisme. Maar het is pas vanaf het moment dat radiostations of kranten dit nieuws overnemen, dat de impact ook drastisch verhoogt. Op dat moment wordt nieuws echt actualiteit. Dat is ergens logisch ook: niet iedereen volgt de tweets van Wouter Beke of leest de updates op het Facebook-profiel van Steven Vanackere.


Het is dus een en-en-verhaal? Steven: Inderdaad. De vraag is niet of men al dan niet sociale media moet gebruiken en in welke mate dat men dat mag verwachten, bijvoorbeeld van de eigen leden. Het is veel meer dan dat. Een partij, maar ook haar politici, heeft nood aan een uitgekiende online communicatiestrategie. Zo is de mogelijkheid om via Twitter veel context en nuance te geven bijzonder moeilijk, je beschikt namelijk maar over 140 tekens. Maar Twitter is wel een uitstekende tool om je publiek snel te bereiken en hen door te verwijzen naar je blog waar je meer uitleg geeft. Het maakt trouwens veel minder uit hoe groot dat initiële bereik is, aangezien sociale media ook een niet te onderschatten indirect effect hebben, zoals het bereiken van journalisten of het creëren van word to mouth.

Hoe verhouden sociale media zich tot verkiezingen? Steven: Het is een veelgemaakte fout onder politici om te denken dat het gebruik van sociale media automatisch leidt tot meer stemmen. Politici die vlak voor verkiezingen beginnen met Twitter bijvoorbeeld, vallen snel door de mand. Dat is niet alleen met sociale media zo, dat merk je ook wel eens licht misprijzend op de lokale markt: “daar zijn ze weer.” Het gaat verder ook niet over de kwantiteit van wat je produceert, maar wel de manier waarop je interageert met je publiek. Politici en politieke partijen moeten ervoor zorgen dat ze conversaties starten. Sociale media zijn daarbij niet heiligmakend, maar ze kunnen wel helpen. Maar vergeet niet: offline conversation management is even belangrijk.

zijn sociale media geschikt om een merk verder uit te bouwen? Steven: Zeer zeker. Wel is het belangrijk dat men beseft dat mensen graag connecteren met gezichten. Zo wordt de account van een bedrijf vaak minder gevolgd dan die van de desbetreffende CEO. Dat is volgens mij ook van toepassing op de politieke context. CD&V heeft tal van sterke persoonlijkheden. Die moet ze durven uitspelen als ambassadeurs. Zo’n ambassadeurs gaan op hun beurt de dialoog aan met iedereen die dat wenst. Zo kunnen ze hun beleid, hun ideeën voor de toekomst en hun bereidheid tot conversatie tonen. Hartelijk bedankt voor je tijd, steven! Steven: Graag gedaan!

wat mis jij momenteel in de communicatie van politieke partijen? Steven: Zoals ik hierboven reeds zei, mis ik tweerichtingsverkeer. Er is te weinig interactie, er wordt te weinig geluisterd. Dat is bijzonder jammer, omdat het gratis input en feedback is afkomstig uit de samenleving. Wie wil dat nu niet krijgen?

wil jij kans maken op een gratis exemplaar van stevens ‘the Conversation manager’? stuur dan een mail naar de Ampersandredactie (ampersand@cdenv.be) met daarin jouw idee voor CD&v om op een originele manier met haar leden en de rest van vlaanderen in dialoog te treden. De 10 meest creatieve breinen maken aanspraak op het boek!

11


sam is…

de nieuwe tine! sinds de zomer van 2011 had CD&v één gezicht waarbij iedereen terecht kon – zowel leden als niet-leden – voor al hun prangende vragen: tine van CD&v. Anderhalf jaar later begint tine aan een nieuwe uitdaging op het kabinet van staatssecretaris Hendrik Bogaert. Omdat we als moderne volkspartij blijvend willen investeren in de dialoog met de burger, ging CD&v op zoek naar een geschikte opvolger. Die vonden ze in de hoedanigheid van sam, een 24-jarige Antwerpenaar die niet onbekend is binnen onze partij. sam zal vanaf nu dus al jouw inhoudelijke vragen beantwoorden en brengt je in contact met de juiste mensen.

sam? wie is

Volledige naam: Sam Voeten Woonplaats: Merksem (Antwerpen) Opleiding: Overheidsmanagement Sam is reeds sinds zijn zeventiende lid van CD&V. Hij verdiende zijn sporen bij JONGCD&V, eerst lokaal maar later ook op nationaal niveau. Zijn professionele carrière begon hij als adviseur bij Antwerps schepen van cultuur Philip Heylen. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haalde hij 1142 stemmen in Antwerpen. Voldoende politieke bagage dus om de dialoog tussen u, de partij en de andere leden in goede banen te leiden.

Conversation party: in de praktijk!

sociale media

Sam beheert ook de CD&V-accounts CD&V is de partij van de dialoog. Dat op Facebook en Twitter. “Als je in de moet je niet enkel zeggen, maar ook 21ste eeuw op een moderne manier in de praktijk omzetten. “Het is onze wil blijven converseren met je leden, intentie om elk bericht van een ant- mag je de trein van de sociale media woord te voorzien. Dat is tijdsinten- niet missen.” Sociale media zijn niet heiligmakend, sief, maar CD&V maar ze bieden gelooft dat de “CD&V is de enige wel een mogeonderlinge interpolitieke partij in lijkheid om zeer actie met haar snel specifieke leden vruchten Vlaanderen die op te afwerpt.” ver- dergelijke, doorgedreven informatie versturen, voegt telt Sam ons. manier de dialoog met Sam toe. “Je Volgens hem is haar leden aangaat.” moet ze eerder het een win-winzien als een besituatie. Onze lelangrijke aanvulden krijgen een wouter Beke ling op de tradieerlijk antwoord op hun vragen en bezorgdheden, tionele manier van communiceren. terwijl CD&V tegelijkertijd de vinger CD&V moet ervoor zorgen dat ze als aan de pols kan houden. Aangezien politieke partij op zoveel mogelijk ik vaak moet communiceren met ka- verschillende manieren bereikbaar binetten, mandatarissen en geledin- is.” Je kan Sam dus schrijven, maigen zijn ook zij op de hoogte van len of bellen. En als je hem ziet op een CD&V-activiteit, spreek hem dan wat er leeft. gerust eens aan. Hij heeft ons gegarandeerd dat hij niet zal bijten.

in dialoog met CD&v? Bel sam of stuur hem een mail of brief: Wetstraat 89 1040 Brussel t: 02/238.38.38 e: sam@cdenv.be 12

@cdenv facebook.com/cdenv www.cdenv.be

1


13

Daden inbegrepen Hendrik Bogaert verbetert inzetbaarheid ambtenaren Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert maakt het voor federale ambtenaren eenvoudiger om naar een andere dienst over te stappen. Dankzij een verbreding van het systeem van de ‘interne markt’ kunnen ambtenaren tijdelijk ingezet worden in diensten die nood hebben aan hun expertise of kunnen ze ervaring opdoen in een andere dienst. De ‘interne markt’ biedt ambtenaren verschillende mogelijkheden om te veranderen van dienst. Het bestaande informaticasysteem bracht tot nu toe enkel een overheidsdienst en een mogelijke kandidaat in contact via een matchingsysteem. Dat systeem is nu een interactief platform geworden waarbij verschillende overheidsdiensten in de databank van Selor meer informatie kunnen terugvinden over de competenties en de inzetbaarheid van de ambtenaren. Via dat systeem kunnen de diensten laten weten naar welke expertise ze op zoek zijn. Andere diensten kunnen op het platform aangeven welke expertise ze willen delen. Medewerkers zelf tenslotte kunnen in het systeem aangeven dat ze op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Zo’n 8000 ambtenaren hebben dit al gedaan.

tevreden met nieuwe NmBs-structuur, nu aan de slag CD&V-volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh reageert tevreden op het bereikte akkoord over de NMBS-structuur. Het was al langer duidelijk dat de huidige structuur leidde tot heel wat conflicten en discussies. Een aanpassing kon dus ook niet uitblijven. Het kernkabinet heeft gekozen voor een nieuwe en heldere structuur, mét respect voor de eenheid van het personeelsstatuut. Door een duidelijke afbakening van taken zal er nu een einde komen aan de paraplupolitiek. Ook voor het personeel is dit een positieve evolutie, want ondanks hun vaak tomeloze inzet, stelden zij op het terrein te dikwijls de onvolkomenheden van de huidige structuur vast. Ook zij krijgen nu de ge-

vraagde en noodzakelijke duidelijkheid. “Nu begint het werk pas” zegt Van den Bergh. De vertaling van de nieuwe principes op het terrein vraagt grote inspanningen. Een structuur is een hulpmiddel, maar het zijn de mensen in die structuur die moeten zorgen voor een goede werking van de spoorwegen. www.cdenv.be/actua/tevreden-metnieuwe-nmbs-structuur-nu-aan-de-slag

Gehoorschade bespreekbaar maken: minister schauvliege stelt kortfilm ruis voor Bedoeling is dat leerkrachten de film in hun klas gebruiken en bespreken. Ook verenigingen of groepen die zich over de problematiek willen buigen, kunnen de film aanvragen.

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege stelde op 16 januari de kortfilm Ruis voor aan Gentse scholieren. Met deze film wil ze gehoorschade bespreekbaar maken bij jongeren en hen vooral sensibiliseren.

Gehoorschade is een zwaar onderschat probleem, zeker bij jongeren. Volgens recente cijfers komen er ieder jaar in Vlaanderen 20.000 jongeren bij met significante gehoorschade. 43 procent van de jongeren heeft na het uitgaan 1 tot 12 uur last van een fluittoon, wat al wijst op gehoorschade. Meer info vind je op de campagnesite: www.helpzenietnaardetuut.be

13


Aarschot {iedereen schaatst}

nieuws uit de afdelingen

Op 6 januari 2013 hield de CD&V-afdeling in Aarschot haar jaarlijks schaatsfestijn. Originele pannenkoeken bepoederd met het partijlogo en lekkere chocomelk of een kerstbiertje werden gesmaakt door de vele aanwezigen. De schaatsbaan kleurde oranje, dankzij de schaatsen en mutsen in de partijkleur. Als klap op de vuurpijl werden de kids geëntertaind door de CD&V-tijger. Een prima jaarbegin!

ondertussen in... Brugge afscheid van Patrick In aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits zette de Brugse afdeling van de CD&V het nieuwe jaar in. Voor de volle zaal van het NH Brugge-hotel aan ‘t Zand werd ex-burgemeester Moenaert voor een laatste keer overladen met felicitaties. “Als ik de lijst met uw verwezenlijkingen overloop, dan vraag ik mij af of dit echt wel het werk van één man is,” zei Kris Peeters, “Jammer dat u niet in Antwerpen geboren bent, want daar kunnen ze iemand als u goed gebruiken.” De ene ‘Patrick’ is de andere niet… Patrick Moenaert nam de felicitaties en een afscheidsgeschenk, een werk van kalligraaf Brody Neuenschwander, in dank aan: “Ik ben het afscheid nemen ondertussen al gewend. Toen ik als beginner in de politiek stapte, zei men: ‘Wie is dat?’ Toen ik bekend werd, zei men ‘Hij is daar’ en nu zeggen ze ‘Hij is daar weer,” vertelt Moenaert, “Wanneer ze dat laatste beginnen te zeggen, is het tijd om te gaan.” Moenaert voegde daarop de daad bij het woord en bedankte met een bluesoptreden, bijgestaan door de muzikanten van Hot Club de Bruges.

14


Vlaams volksvertegenwoordiger paul delva nodigt uit: Brussel in/en de zesde staatshervorming

sint-Pieters-leeuw V&M sint-pieters-leeuw reikt de ‘Gerbera-prijs’ uit. “Met het uitreiken van de Gerbera-prijs willen wij een positieve boodschap de wereld insturen, door een project, persoon of vereniging in de kijker te stellen die zich verdienstelijk heeft gemaakt in onze gemeente of die gelijke kansen voor vrouwen en mannen stimuleert of promoot,” aldus lokaal voorzitter Hilde Van Impe.

te reiken aan voormalig burgemeester Lieve Vanlinthout. Lieve stippelde gedurende 24 jaar mee het beleid uit in Sint-PietersLeeuw. 12 jaar als schepen en 12 jaar als burgemeester gooide zij zich met hart en ziel in de politiek. Terecht werd zij weleens de ‘burgermoeder’ van de Leeuwse inwoners genoemd.

Met unanimiteit besliste het bestuur van V&M de eerste “Gerbera-prijs” uit

Ondertussen in...

Brussel

Boeiende gespreksavond met gastspreker Benjamin Dalle (foto links, kabinetschef van Servais Verherstraeten, staatssecretaris bevoegd voor staatshervorming). Benjamin Dalle legt ons deze nieuwe staatshervorming uit, en gaat dieper in op de gevolgen ervan voor Brussel. Na zijn uiteenzetting kunnen we de gastspreker onze vragen voorleggen. De avond vindt plaats op 5 februari bij Paul Delva thuis: Madouxlaan 22A te 1150 Brussel, en begint om 20 uur. Graag inschrijven via: paul.delva@vlaamsparlement.be of 0475/54 94 36. U ben van harte welkom.

regio Gent & meetjesland winterse dag in straatsburg Kandidaten en vrijwilligers gaven het beste van zichzelf tijdens de voorbije campagne. Reden genoeg om hen dus even in de watten te leggen. Hoe? Met een tweedaagse richting het mekka van de Europese politiek: Straatsburg. Twee super plezante dagen met een snuifje cultuur, een inkijk in de werking van het Europees parlement met Ivo Belet en Marianne Thyssen en culinaire heerlijkheden (al lopen de meningen over de Choucroute Traditionelle nog wat uiteen)

15


De Aalterse burgemeester Pieter De Crem en waarnemend burgemeester Patrick Hoste

‘k vraag het aan CD&V Erpe-Mere: Op welke manier ondersteunen jullie het creëren van werkgelegenheid in de gemeente en hoe weten jullie het landelijke karakter te bewaren, “waar het goed is om te wonen”?

drijventerreinen (bv. databank met beschikbare bedrijfspercelen en -gebouwen). Daarnaast begeleiden wij mensen in de zoektocht naar een nieuwe job, o.a. door de jaarlijkse jobbeurs.

ning en jonge gezinnen, een voordelig fiscaal beleid voor gezinnen, inbreidingsprojecten om de open ruimte zoveel mogelijk te sparen en een gecontroleerde maar faciliterende verkavelingspolitiek.

Aalter kent, in vergelijking met de rest van Vlaanderen, een zeer lage werkloosheid en voert al jaren een actief tewerkstellingsbeleid met een ruim aanbod aan ‘jobs om de hoek’. De speerpunten daarvan zijn: een gunstige fiscaliteit voor bedrijven door afschaffing van alle bedrijfsbelastingen, een goede bereikbaarheid, vlotte mobiliteit en het optimaliseren van de bestaande be-

Wat ‘goed om te wonen‘ betreft, wil Aalter iedereen toegang geven tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Een voldoende aanbod aan betaalbare woningen of bouwgronden en een actief lokaal woonbeleid zijn daarvan de voornaamste pijlers. Hiertoe kiest Aalter voor een combinatie van factoren: dorpskernen met veel natuurgroen zodat deze aantrekkelijk blijven voor nieuwe bewo-

Aalter geeft de fakkel door aan Zele met de vraag: CD&V heeft het in Zele zeer goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar een anticoalitie van maar liefst 5 partijen met slechts 1 zetel op overschot hield jullie uit het bestuur. Hoe gaan jullie daar de komende 6 jaar mee om?

BruNCH

MET DIALOOG EN INTERACTIEF DEBAT

“QuO vADis CD&v?” sint-Agatha-Berchem Zondag 17 februari 2013, om 10u30, Gemeentelijke Feestzaal, Koning Albertlaan 33, 1082 Brussel PrOGrAmmA • • • •

Aangeboden aperitief Brunchbuffet Muzikaal intermezzo 12u30 - 14 u: In dialoog met Vice-Premier Steven VANACKERE en Nationaal JONGCD&V-voorzitter Tom VANDENKENDELAERE Moderator: Georges GILIS Koffie en desserten

Prijs: 19 euro. Aanwezigheid bevestigen tegen 13 februari 2013 Agnès Vanden Bremt 0476/22 01 32 - agnesvandenbremt@gmail.com Roland Van Den Eynde 0477/52 63 80 - rolandvde@telenet.be Cornelis Marievoet 0475/66 59 31 - cornelis.marievoet@skynet.be

16

Kapelle-op-den-Bos

{winteretentje inbegrepen} In het weekend van 5 en 6 januari hield de lokale CD&V-afdeling in Kapelle-opdenBos haar ‘Winteretentje’. Jong en oud konden genieten van lekker eten en drinken. Zowel een uitgebreid gastronomisch menu kon worden gesmaakt alsook een heus familierestaurant. Het was de ideale gelegenheid om samen gezellig het nieuwe jaar in te zetten!


welKe vriJHeiD? vANDAAG eN mOrGeN

Kortemark {kerst-event met Johan verstreken} Op 23 december had de Kerstman het zeer druk om alle vrienden van CD&V Kortemark te begroeten. Het goede verkiezingsresultaat en de positieve politieke vooruitzichten zorgden voor een nieuw dynamisme en voor een algemeen enthousiasme. Tijdens het frisse en gezellige praatcafĂŠ, met als moderator Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Verstreken, toonden de nieuwe beleidsmensen met overtuiging dat zij er klaar voor zijn. Na een dankwoord voor alle kandidaten en medewerkers werd het politieke jaar 2012 afgesloten met een stevige drink.

Draait het allemaal rond (mijn) vrijheid? Wat is die vrijheid? Waartoe? En vooral‌ hoe ermee om te gaan als persoon, samenleving, democratie? Verschillende experts benaderen deze vragen vanuit een verschillend oogpunt.

mAANDAG 18 mAArt 2013 (Philippe Van Parijs, UCL)

mAANDAG 15 APril 2013 (Jean-Paul Van Bendeghem, VUB)

mAANDAG 27 mei 2013 (Bea Cantillon, UA)

-------------------------------------------------

Elke avond vangt aan om 19.30 uur, in de Louis Janssenszaal van het Heilige Geestcollege te Leuven (Naamsestraat 40). Na een lezing van een halfuur volgt een gesprek van een uur. Iedere avond wordt afgesloten met een glaasje. ------------------------------------------------Inschrijving gewenst: ceder@cdenv.be of 02/238 38 87

een leuk praatje bij een leuk plaatje? Kan u ook terugblikken op een interessant, aangenaam, of uitbundig CD&V-initiatief in de gemeente, stad of provincie? Stuur een leuke foto en een korte tekst van maximum 5 regels aan het CD&V-secretariaat in uw regio. Kijk op www.cdenv.be voor de contactgegevens.

17


2

Proficiat aan alle

lokale mandatarissen Op 2 januari 2013 om 20 uur legden niet minder dan 2379 CD&V’ers de eed van gemeenteraadslid af. Onder hen ook heel wat burgemeesters en schepenen. Stuk voor stuk mensen die een gezicht geven aan de idealen waarvoor CD&V als gezinspartij staat. Zowel mannen als vrouwen, jongeren, ouderen en al wat daartussen zit. Allemaal verschillende individuen die één ding gemeen hebben: allen maken ze deel uit van de familie die CD&V heet.

Wie zijn de oudste en de jongste burgemeesters, schepenen en raadsleden? Wie draagt de burgemeesterssjerp al het langst, wie heeft de vreemdste bevoegdheden en wie combineert zijn of haar mandaat met een niet zo alledaags beroep? Wij pikten er enkelen voor u uit.

De ‘youngsters’ De jongste CD&V-schepenen vinden we in de provincie Antwerpen. In Kalmthout en Zandhoven kwamen respectievelijk Silke Lathouwers 2 en Hans Soetemans 8 – beiden 21 lentes jong – na hun eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen meteen in het schepencollege terecht. Het jongste gemeenteraadslid van CD&V vonden we dan weer aan de andere kant van Vlaanderen,

18

1

in het West-Vlaamse Houthulst. Daar schopte chiroleidster Kelly Es 3 het in het jaar dat ze achttien werd tot gemeenteraadslid.

De wijzen Naast jong geweld beschikken we bij CD&V ook over heel wat ervaren mandatarissen. In het Kempense Vosselaar slaagde Josee HeykantsJansens 6 er op 14 oktober in om de sjerp die ze sinds 1998 om de lenden draagt te behouden. Met haar 70 jaar is ze de oudste CD&Vburgemeester. Het Vlaams-Brabantse Gooik heeft dan weer de langst besturende burgervader. Michel Doomst 4 viert er in 2013 zijn 25-jarige jubileum als burgemeester.

3 De vreemde vogels Met vreemde vogels bedoelen we in dit geval niet onze mandatarissen, maar wel hun bevoegdheden. Naast de gekende traditionele bevoegdheden werden in verschillende gemeentes items toegevoegd aan het takenpakket van het schepencollege om tegemoet te komen aan de hedendaagse samenleving. Kersvers burgemeester van Peer (Limburg) Steven Matheï 9 neemt bijvoorbeeld ‘burgerparticipatie’ voor zijn rekening. Ook ‘dorpskernvernieuwing’ is een recente bevoegdheid die op meerdere plaatsen blijkt terug te komen. Rik Colman 1 staat in Anzegem hiervoor in. In Ieper is die taak weggelegd voor Dominique Dehaene. 5


6

7

4

8

“in memoriam”

5

De Bv Onder onze lokale mandatarissen zitten ook enkele bekende gezichten. Zo wist Walter De Donder, 7 die sinds 2011 burgemeester is in Affligem, een verlengstuk te breien aan zijn mandaat. Bij het grote publiek is hij onder meer bekend van zijn rol als – hoe kan het ook anders – burgemeester in de populaire kinderreeks Samson&Gert, een personage dat De Donder sinds 1990 vertolkt. Daarnaast geeft hij ook gestalte aan kabouter Plop uit de gelijknamige reeks en speelfilms.

9

Vanuit Herselt bereikte ons de droevige boodschap dat René Vermeulen op nieuwjaarsdag overleden is. ‘De Nekes’, zoals Vermeulen in zijn omgeving gekend was, ontving in december van ons nog De Gouden Accolade omdat hij samen met zijn boezemvriend Karel ‘Cha’ Van Bedts de oudste plakploeg van ons land vormde. De Nekes ging meer dan 67 jaar affiches plakken voor verschillende CVP- en later CD&V-kandidaten. Hij was de nonkel van huidig Herselts burgemeester Luc Peetermans.

De opmars van de vrouw gaat verder! Cijfers van Vrouw & Maatschappij bevestigen dat steeds meer vrouwen in de lokale besturen terechtkomen. Van de schepenen die we na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober afvaardigen naar het schepencollege, is maar liefst 38 procent van het vrouwelijke geslacht. Een stijging van zeven procent ten opzichte van 2006. In Vlaanderen levert CD&V nu zelfs 45 procent van het totaal aantal vrouwelijke schepenen af. Een ijzersterke prestatie waar we dan ook terecht fier op mogen zijn.

19


HOu Je AGeNDA vriJ

CD&v heeft met de nieuwjaarsreceptie in de leuvense Brabanthal 2013 alvast goed ingezet. Dat 2013 een belangrijk jaar zal worden voor de vlaamse christendemocraten staat buiten kijf. met Operatie innesto hebben we een grondige vernieuwingsoperatie opgestart. Ondertussen blijft onze partijen interessante activiteiten organiseren. we geven je alvast enkele data die je kan noteren in je agenda. tot dan!

09 03 20 05

Dag van de Afdeling Artevelde Hogeschool Gent Meer info en inschrijven via www.cdenv.be/dagvandeafdeling

GOeD GeziNDDAG

Planckendael mechelen

ACtiviteiteN JONGCD&V

30-31 03

Jongerencongres

3-5 07

zomerunief

06 07

Nationale BBQ

CeDerDiAlOGeN

18 02 04 03 19 03

leren, werken en ondernemen samenleven en overheid Gezin en zorg

Kijk voor meer info over de cederdialogen op www.cdenv.be/cederdialogen

16 11

CD&v CONGres

Ampersand januari 2013  

Ampersand januari 2013

Ampersand januari 2013  

Ampersand januari 2013

Advertisement