Page 1

VU: Jonathan Cardoen, Wetstraat 89 - 1040 Brussel

een sterke ploeg

voor een Sterker vlaanderen, sterker land, sterker brussel en sterker Europa


VOORWOORD Beste lezer, Ondanks alle voetbalgekte gaat het politieke leven verder. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat we deze week 49 christendemocraten mogen verwelkomen in de parlementen: in het Vlaams Parlement, het Brussels, het federaal en het Europees Parlement. Wij verwelkomen oudgedienden met een ruime bagage aan politieke ervaring, een aantal nieuwe mensen die zich nog een weg moeten banen in het parlement, en ook een aantal ervaren collega’s die van Parlement verhuizen. Wij zijn trots dat u kan kennismaken met deze getalenteerde groep mensen die elk op hun manier onze verkiezingsslogan, ons programma en ons plan zullen waarmaken. Want meer dan ooit is CD&V nodig om economische groei en stabiliteit te realiseren Ên om sociale vooruitgang te maken door de sociale thema’s op de agenda te plaatsen. Trouw aan onze campagne, kiezen wij voor oplossingen die Vlaanderen en de Vlamingen versterken, ons land en Europa sterker maken. Wij willen een bijdrage leveren tot een warme samenleving, niet voor enkelen, maar voor velen, voor iedereen. Onze 49 parlementairen staan vol enthousiasme klaar om deze toekomst waar te maken. Maak kennis met ons talent, voor uw toekomst.

Kris Peeters Wouter Beke


welkom a an onze nieuwe ploeg Vlaams

KAMER

Brussel

Caroline BASTIAENS Karin BROUWERS Robrecht BOTHUYNE Lode CEYSSENS Sonja CLAES Griet COPPÉ Hilde CREVITS Sabine DE BETHUNE Dirk DE KORT Jos DE MEYER Bianca DEBAETS Bart DOCHY Michel DOOMST Martine FOURNIER Cindy FRANSSEN Kathleen HELSEN Vera JANS Ward KENNES Katrien PARTYKA Kris PEETERS Tinne ROMBOUTS Joke SCHAUVLIEGE Valerie TAELDEMAN Koen VAN DEN HEUVEL Peter VAN ROMPUY Jo VANDEURZEN Johan VERSTREKEN

Sonja BECQ Wouter BEKE Hendrik BOGAERT Franky DEMON Roel DESEYN Leen DIERICK Pieter DE CREM Koen GEENS Veerle HEEREN Nahima LANJRI Nathalie MUYLLE Griet SMAERS Raf TERWINGEN Jef VAN DEN BERGH Eric VAN ROMPUY Stefaan VERCAMER Servais VERHERSTRAETEN Veli YÜKSEL

Brigitte GROUWELS Paul DELVA

Economische groei met sociale vooruitgang

Europa Marianne THYSSEN Ivo BELET


Vlaams parlement

Hier komt uw fractieleider

Lode CEYSSENS

Sonja CLAES

Griet COPPÉ

Ik ga voor een Vlaanderen dat beslist. Voor een eigen woning, een bedrijf dat wil investeren of een weg die een regio moet ontsluiten zijn geen eindeloze procedures nodig, maar snelle en duidelijke beslissingen.

Ik werk verder aan een solidaire samenleving, waar man en vrouw, jong en oud dezelfde kansen krijgen. Zorg en werk liggen me erg nauw aan het hart.

Wonen in Vlaanderen moet betaalbaar zijn. De hervorming van de woonbonus biedt kansen om een toekomstvisie op wonen ontwikkelen. Door de vergrijzig en verzilvering blijft ook het afstemmen van vraag en aanbod in de zorgsector dé uitdaging.

Caroline BASTIAENS

Robrecht BOTHUYNE

Karin BROUWERS

Hilde CREVITS

Sabine DE BETHUNE

Dirk DE KORT

Voldoende scholen om elk kind alle kansen te bieden. Zuurstof voor industriële, creatieve en innovatieve sectoren. Het Masterplan Antwerpen realiseren. Ruimte creëren om aangenaam te wonen en te werken. Daar ga ik voor.

Ik maak werk van betaalbare, duurzame en zekere energie voor iedereen. Een sterker arbeidsmartkbeleid met aanpak van jeugdwerkloosheid, knelpuntberoepen en werkbare loopbanen. Een dynamische economie.

Brabant in beweging. Ik werk voor een duurzame, vlotte en veilige mobiliteit door fietssnelwegen, betrouwbaar openbaar vervoer en spitsstroken.

De volgende vijf jaar wil ik elke dag opnieuw kansen grijpen om me te engageren voor een duurzaam samenleven van mensen. Voor een warm & sterk Vlaanderen dat iedereen aan boord houdt.

Ik zet in op een zorgzame samenleving: voor kinderen, gezinnen, gezond leven, eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en gelijke kansen M/V. Ik wil bruggen bouwen tussen de beleidsniveaus, waarin de nieuwe Senaat een belangrijke rol kan spelen.

Mensen op het terrein signaleren me de uitdagingen en kansen voor de komende jaren. Daarom wil ik werk maken van een sterke mobiliteitsvisie voor Vlaanderen, van betaalbaar wonen voor jongeren en aangepast wonen voor senioren.

7


Vlaams parlement (vervolg)

Jos DE MEYER

Bianca DEBAETS

Bart DOCHY

Kathleen HELSEN

Vera JANS

Ward KENNES

Degelijk onderwijs: onze talenten verdienen versterkte leerkrachten, en hedendaagse schoolgebouwen. Een boeiend en bloeiend platteland met ruimte en respect voor een leefbare land- en tuinbouw. Geen restgebied, maar evenwaardig aan onze leefbare steden.

Als Brusselaar in het Vlaams parlement wil ik er over waken dat Vlaanderen zijn engagementen in onze hoofdstad blijft opnemen. Beide regio’s zijn cultureel en socio-economisch met elkaar verweven.

Ik wil bijzondere aandacht voor land-en tuinbouw, platteland en ondernemerschap. Krachtige gemeenten op mensenmaat.

Ik wil mij de volgende vijf jaar helemaal gooien voor een toekomst voor onze kinderen en jongeren. Kwaliteitsvol onderwijs en werkbaar werk vormen hiervoor de vertrekbasis. Ik wil erover waken dat iedereen in onze samenleving mee is!

Luisteren, écht luisteren naar mensen is belangrijk voor mij. Om vervolgens hard te werken voor een warme samenleving waar zorg zijn plek kent. Waar gezinnen kunnen ademen en mensen mogen rekenen op mekaar!

Gedreven door waarden en met een waardige stijl. Daarmee ga ik voor een inburgerings- en integratiebeleid dat kansen geeft om echt deel te nemen aan onze samenleving. Met een buitenlands beleid dat onze export ondersteunt maar ook genereus is.

Michel DOOMST

Martine FOURNIER

Cindy FRANSSEN

Katrien PARTYKA

Na de splitsing van BHV wil ik VlaamsBrabant en de Rand nog sterker maken. Het handvest van mijn collega-burgemeesters is mijn leidraad. Grotere internationalisering, mobiliteit, wonen en welzijn vragen geen grote verklaringen, maar concrete daden.

Ondernemers en zelfstandigen verdienen respect. Door lasten realistisch te verlagen wil ik hen zuurstof geven. Zo houden we duurzame jobs bij ons.

Ik sta ten dienste van maatschappelijk kwetsbaren. solidariteit bewaken, mensen sterker maken, houvast en levenskwaliteit bieden door middel van duurzame jobs, armoedebestrijding, ondersteuning van chronisch zieken, een gezonde combinatie werk/gezin, …

Werken aan een rechtvaardige en sociale samenleving, daarom doe ik aan politiek. Ik wil 100% focussen op thema’s wonen en betaalbare energie. Luisteren, en keihard werken om problemen structureel aan te pakken.

Kris PEETERS

Tinne ROMBOUTS

Mijn aandacht gaat volledig naar de sociaaleconomische uitdagingen. Het moet gaan over lastenverlagingen, meer sociale bescherming en krachtige investeringen. Daar staat CD&V voor. Daar mag men op blijven rekenen.

Aangenaam werken, wonen, ontspannen, voedselproductie ... Alle plattelandsfuncties moeten in elkaar gepast worden met de nodige steun en zekerheid. Ik wil ook investeren in welzijn van ouderen en kinderen alle ontwikkelingskansen bieden.

9


Vlaams parlement (vervolg)

WERK ZOEKEN BEGINT OP DE SCHOOLBANKEN Economische groei met sociale vooruitgang Daar doen we het voor

Joke SCHAUVLIEGE

Valerie TAELDEMAN

Koen VAN DEN HEUVEL

Verder bouwen aan een nog sterker Vlaanderen waar ruimte is voor cultuur en natuur voor iedereen.

De 6de staatshervorming aangrijpen om werk te maken van een sterk en duurzaam woon- en energiebeleid.

DĂŠ prioriteit is jobcreatie, in het bijzonder door in te zetten op loonlastenverlaging voor de laagste lonen!

Peter VAN ROMPUY

Jo VANDEURZEN

Johan VERSTREKEN

Jeugdwerkloosheid eens goed tackelen.

Een vlaanderen dat inzet op economische groei EN sociale vooruitgang.

Gelijke kansen, armoedebestrijding en een buitenlands beleid met aandacht voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Ik wil onze visserij blijvend ondersteunen, toeristische troeven uitspelen en werken aan een sterk mediabeleid.


KAMER

Hier komt uw fractieleider Franky Demon

Roel Deseyn

Leen Dierick

Leefbare pensioenen, een efficiënt systeem van werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Patiënten moeten vooraf weten wat zorg kost en die kosten mogen de pan niet uitswingen.

Mijn aandacht gaat naar het versterken van de sociale zekerheid, de cyberveiligheid verhogen, de belastingen rechtvaardig houden, de informatisering van de overheid uitbouwen en de arco-coöperanten hun geld terug geven.

Een betere bescherming van de consumenten, de combinatie arbeid/gezin, betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen en jobs, jobs en nog eens jobs!

Sonja Becq

Wouter Beke

Hendrik Bogaert

Pieter De Crem

Koen Geens

Veerle Heeren

Eerlijke pensioenen, verhoging van de laagste pensioenen en het dichter bij mekaar brengen van de verschillende stelsels. Een efficiënte en rechtvaardige justitie met meer aandacht voor nieuwe gezinsvormen en meer kansen voor bemiddeling.

De volgende vijf jaar wil ik inzetten op een loonkostenverlaging om zo Vlaanderen, en zeker Limburg als investeringsregio te laten groeien.

Samen moeten we gaan voor economische en sociale groei die onze welvaart in stand houdt én ons opnieuw aan de kop van het Europese peloton brengt.

Het geld van de mensen moet goed besteed worden. Veiligheid in binnen- en buitenland blijft een prioriteit.

Een duurzaam begrotingsbeleid en een ambitieuze fiscale hervorming voor ons land. Ik wil het verschil blijven maken door een eigen aanpak.

Ik wil ijveren voor de veiligheid en de bescherming van de burgers door een goede samenwerking tussen politie, brandweer en andere veiligheidskorpsen.

13


KAMER (vervolg)

Nahima Lanjri

Nathalie Muylle

Griet SMAERS

Stefaan Vercamer

Servais Verherstraeten

Veli Yüksel

Zorgen dat onze goede sociale zekerheid behouden blijft. Aanpak van armoede, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen en een goed pensioen voor iedereen. Een correct en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid.

Een gezondheidszorg die toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol is. Het terugbetalen van een bezoek aan de psycholoog of therapeut, het herzien van de financiering van onze ziekenhuizen, overmatig alcoholgebruik aanpakken.

Meer zuurstof voor het bedrijfsleven, economische groei en hervorming van de fiscaliteit. Mijn werk rond duurzamere mobiliteit van de afgelopen jaren zet ik uiteraard verder.

Mijn aandacht gaat naar het verstreken van onze bedrijven voor meer jobcreatie én naar de solidariteit met mensen die tegenslag kennen.

Ik ga mij inzetten voor pensioenen, een meer rechtvaardige justitie en de uitvoering staatshervorming.

Ik wil werk maken van meer steun voor zelfstandigen en KMO’s om te ondernemen en bijkomende jobs te creëren.

Raf TERWINGEN

Jef Van den Bergh

Eric Van Rompuy

Mogelijkheid creëren voor oprichting van stichtingen voor successieplanning van mindervalide kinderen. Haken en ogen weghalen uit gerechtelijke hervormingen: oa werken aan hervorming van het pro-deo-systeem naar Nederlands voorbeeld

Ik blijf ijveren voor een veiliger verkeer en een betere dienstverlening door de NMBS.

Na 20 jaar terug in de Kamer om mee te werken aan oplossingen voor de grote economische en budgettaire uitdagingen. En zoals steeds even strijdbaar voor “Five more years”.

15


BRUSSEL VERGRIJZING kan ook een positief verhaal zijn

Hier komt uw fractieleider

Brigitte Grouwels

Economische groei met sociale vooruitgang Daar doen we het voor

Brussel moet zich kunnen meten met andere wereldsteden, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Ik ga resoluut voor een wereldstad op mensenmaat

Paul Delva Als nieuw lid van het Brussels Parlement zal ik van nog dichterbij volop de kaart van de Brusselaars blijven trekken! Onderwijs blijft prioriteit, alsook werkgelegenheid en mobiliteit!

17


een overheid die partner is van elk gezin Economische groei met sociale vooruitgang Daar doen we het voor

EUROPEES PARLEMENT Hier komt uw fractieleider

Marianne Thyssen De enige manier om nog mee te tellen in de wereld, is resoluut kiezen voor een slagkrachtig Europa.

Ivo Belet DĂŠ opdrachten voor Europa: werk maken van een concreet perspectief en hoop voor jongeren, een krachtdadige strategie voor onze industrie en een opgedreven strijd tegen fraude en sociale dumping.

19


Vlaams Parlement Hans KNOP 0495 25 29 99 hans.knop@vlaamsparlement.be

Kamer van Volksvertegenwoordigers Marc PAREDIS 0476 96 46 27 mparedis@kamer.cdenv.be

Brussels Parlement

Europees Parlement

Iris DEPOORTER 0473 72 64 60 idepoorter@bruparl.irisnet.be

Greet Ghysen 0497 02 80 54 greet.ghysen@europarl.europa.eu

De sterke ploegen van CD&V  

CD&V kiest - trouw aan onze campagne en programma - voor oplossingen om economische groei en stabiliteit te realiseren én om sociale vooruit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you