Page 1


Verslag gemeenteraad van maandag 14 december 2009

29-12-2009 (11:09)

Door: CD&V-Zonhoven/Marleen Thijs

De laatste gemeenteraad van 2009 stond bijna volledig in het teken van de begroting en het beleid 2010. De laatste gemeenteraad van 2009 stond bijna volledig in het teken van de begroting en het beleid 2010. De beleidsnota geeft een beknopt overzicht. Dit verslag is een samenvatting van opgesomde aandachtspunten. Burgemeester De Raeve gaf toelichting bij de plannen voor het toekomend jaar. Een aangename gemeente heeft oog voor veilige en goede inrichting van straten en pleinen. Dit wil zeggen dat er middelen voorzien zijn om werken uit te voeren maar ook dat er middelen gereserveerd worden om werkzaamheden in de toekomst te plannen en dossiers bij de bevoegde subsidiërende overheden in te leiden. Zo zijn er plannen om de fietspaden van aan de vertakking tot op de rotonde HalvewegHortstraat, te verbeteren. Deze werken zijn nog niet op korte termijn uitvoerbaar maar door deze middelen te voorzien kan het dossier over de werken en voor het verkrijgen van subsidies opgestart worden. Anderzijds zijn er middelen voorzien voor concretere dossiers, de heraanleg van de Herestraat, Bokrijksesweg en de aanpassing van verkeersplateaus in diverse straten, de herinrichting van de schoolomgeving op Ter Donk en voor het verwerven van de gronden aan de Genkerbaan, Herestraat e.d. Aan buurthuis de Waerde en Tentakel zullen de speeltuinen uitgerust kunnen worden met nieuwe speeltoestellen. Het skatepark krijgt eindelijk zijn nieuwe vloer. Efficiënt bestuur wil zeggen voorwaarden scheppen om de dienstverlening te optimaliseren Het toerismekantoor zal omgevormd worden tot een vrijetijdswinkel waar verschillende diensten samen gebracht worden. De gemeentelijke dienstverlening toegankelijker maken is één van de prioriteiten. De nieuwe toegangsdeuren van de bib, het gemeentehuis en de sporthal van Ter Donk kunnen nu eindelijk een feit worden. Verbeteren van dienstverlening wil niet enkel zeggen dat er middelen voorzien worden voor aankoop van materialen. Ook is er in de begroting oog voor bijkomende aanwervingen en het verbeteren van het pensioenstelsel voor gesubsidieerde contractuelen. Het cultureel leven en sportgebeuren mag ook toekomend jaar op de nodige input rekenen. In de bib zal een deel van het meubilair vervangen worden ifv de nieuwe mediatoepassingen; een nieuwe balie waar het zelf-scan-toestel kan geplaatst worden zal zorgen voor een efficiëntere dienstverlening. Ook voor Tentakel is een budget voorzien voor aankoop van nieuwe materialen bijvoorbeeld geluidsversterking, verlichting, bijkomende stoelen om de tribune uit te breiden… En voor het socio-cultureel verenigingsleven zijn er extra middelen voorzien. Een niet onbelangrijk feit is dat er eindelijk een budget voorzien is om culturele verenigingen te ondersteunen! Tevens zijn er in de begroting middelen voorzien om de „vroegere jongensschool Halveweg‟ aan te pakken. Wat betreft de geplande werken aan de sportinfrastructuur; de sporthal van Ter Donk krijgt nieuwe douches, de Finse piste kan uitgebreid worden en de paard- en menroute kan verder aangepast worden. Het agendapunt begroting en beleidsnota kon uiteindelijk na een „soms bitsige‟ discussie goedgekeurd worden. De voltallige oppositie stemde negatief!


Deze Raad keurde het retributiereglement voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen goed. En dit was ook zo voor de invoering van het retributiereglement „blauwe zone‟ in het centrum. Hierbij werd duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling is parkeerders te „treiteren‟. Men wil op deze manier het lang-parkeren uit het centrum weren en de handelszaken toegankelijker maken. Tot slot: het subsidiereglement voor het plaatsen van Fotovoltaïse zonnepanelen kreeg verder groen licht. Ook in 2010 kan een gemeentelijke subsidie van 250 Euro aangevraagd worden.

Sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten

27-12-2009 (11:12)

Door: CD&V-Zonhoven

Sluitingsdagen tijdens de feestdagen van de gemeentelijke diensten in Zonhoven Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: • donderdag 24 december 2009 • vrijdag 25 december 2009 (Kerstmis) • donderdag 31 december 2009 • vrijdag 1 januari 2010 • dinsdag 16 febuari 2010 vanaf 12 uur (vette dinsdag) Opgelet! Het containerpark sluit haar deuren ook op zaterdag 26 en maandag 28 december 2009 en zaterdag 2 en maandag 4 januari 2010. Ook de bibliotheek is gesloten op zaterdag 26 december 2009 en zaterdag 2 januari 2010. Het gemeenschapscentrum Tentakel is gesloten van 24 december 2009 tot en met 3 januari 2010. De sporthal Terdonk, evenementenhal Den Dijk, sporthal Windekind en openluchtsportcentrum De Basvelden zijn op donderdag 24 en 31 december 2009 gesloten. Op zaterdag 26 december 2009 en 2 januari 2010 zijn deze sportcentra wel geopend. bron: zonhoven.be

70 per uur op de hele toeristische weg

27-12-2009 (10:19)

Door: CD&V-Zonhoven

Op de toeristische weg tussen Bokrijk en Kelchterhoef zal binnenkort over de hele lengte de snelheid beperkt worden tot 70 kilometer per uur. Op dit moment geldt op een aantal stukken al de lagere snelheidlimiet. De weg kronkelt echter ook een stukje door Zonhoven. Daar mag vandaag nog 90 gereden worden. De gemeenteraad keurde deze week het voorstel goed, om ook daar 70 als limiet in te voeren. Bron: zonhoven.nu


Haal je huisvuilzakken tijdig af

27-12-2009 (10:13)

Door: CD&V-Zonhoven

Inwoners van Zonhoven die hun gratis zakken voor 2009 nog niet hebben afgehaald, doen dit beter onmiddellijk, want het tegoed vervalt onverbiddelijk na 30 december 2009. Je kunt nog tot dan elke werkdag terecht bij de financiële dienst in het gemeentehuis. Vergeet niet je gemeentekaart of je elektronische identiteitskaart mee te brengen.

Logischer snelheidsbeperking Halveweg

19-12-2009 (15:48)

Door: CD&V-Zonhoven

Rond de bebouwde kom van de Halveweg in Zonhoven gaat de gemeente samen met het Vlaams Gewest het snelheidsregime vereenvoudigen. Nu is de situatie voor veel bestuurders nogal verwarrend. Wie van Heusden-Zolder komt mag na de rotonde bijvoorbeeld nog even 70 per uur rijden, om enkele tientallen meters verder al de bebouwde kom binnen te rijden. "We gaan dat vereenvoudigen door vanaf de rotonde al 50 kilometer per uur in te voeren," liet schepen Benny Roosen (CD&V) deze week aan de gemeenteraad weten. Wie omgekeerd van Ter Donk komt zal ook daar vanaf de spoorweg maar 50 kilometer per uur mogen rijden, in plaats van de huidige 70.

Studentenuitwisseling Zonhoven – Australië

17-12-2009 (16:53)

Door: CD&V-Zonhoven

Op het eindfeest van het feestjaar 20 jaar verbroedering met Gayndah, had Rotary Zonhoven een primeur voor de aanwezigen! Om 20 jaar vriendschap tussen Zonhoven en Gayndah (Australië) te vieren sloegen Rotary club Zonhoven, de gemeente Zonhoven, de gemeente Gayndah en Rotary club Mundubbera, Queensland, Australië de handen in elkaar. Samen bieden ze één Zonhovense student(e) gedurende één schooljaar (vertrek zomer 2010) de mogelijkheid om te wonen bij een Australische familie en om te studeren in een school ter plaatse. Lees meer...

Afsluitfeest Feestjaar Zonhoven-Gayndah

17-12-2009 (16:45)

Door: CD&V-Zonhoven

Het feestjaar 2009, waarin 20 jaar jumelage tussen Zonhoven en het Australische Gayndah werd gevierd, loopt stilaan ten einde. Iedereen die op één of andere manier bij één van die organisaties betrokken was en iedereen die Australië een warm hart toedraagt, werd uitgenodigd op de slotavond op vrijdag 11 december in gc Tentakel. Het programma bestond uit een kort officieel gedeelte, een optreden van de Australische Kristen Cornwell en een receptie met een Australisch tintje. Tegelijk vond de tentoonstelling 'Aussie View' plaats. Een didgeridoo-speler zorgdevoor de juiste sfeer.


Bekijk hier de foto's van deze feestelijke avond. bron:zonhoven.be

Verslag van de gemeenteraad van 30 november 2009

08-12-2009 (17:14)

Door: CD&V Zonhoven/Marleen Thijs

Bij de opening bevestigde de voorzitter hetgeen we in de pers vernamen... Bij de opening bevestigde de voorzitter hetgeen we in de pers vernamen, Dirk Welkenhuysen verliet het Vlaams Belang en zal in de toekomst als onafhankelijke zetelen. En dan de zitting: Tijdens deze zitting werd het retributiereglement goedgekeurd. In het verleden betaalde de gemeente de rekening voor bijvoorbeeld de opruiming van het sluikstorten of de herstellingswerken aan de gemeentelijk wegeninfrastructuur en/of aanplanting na een ongeval. Via dit reglement krijgt de gemeente de mogelijkheid om bepaalde kosten terug te vorderen. De goedkeuring van een budgetwijziging vormde de aanleiding voor een gesprek over „de voetbal in Zonhoven‟. De oppositie stelde voor dat de bevoegde schepen Schraepen de Zonhovense clubs rond tafel zou brengen voor een gesprek over de toekomst van deze clubs en mogelijke samenwerkingsinitiatieven. En de bijdrage 2010 aan HaZoDi, een bedrag verhoogt tot 1.556.921 euro, werd door de gemeenteraadsleden goedgekeurd. Door het plaatsen van geautomatiseerde deuren zal de sporthal van Ter Donk in de toekomst toegankelijker worden. Tijdens deze raad werd groen licht gegeven voor de opstart van een dossier en de aanvraag van provinciale subsidies. Op vraag van dhr Drijkoningen werd een vraag van „Leefbaar Zonhoven‟ aan de agenda van deze zitting toegevoegd. Leefbaar Zonhoven wil een bijkomende werkgroep om de verkeerssituatie in onze gemeente te bespreken en voorstellen te doen. Snel werd duidelijk dat er een overlapping zou zijn met de bestaande „Verkeerscommissie‟. Vandaar dat de heer Roosen de toezegging, gedaan tijdens de vorige gemeenteraad, herhaalde namelijk de uitbreiding van de Verkeerscommissie met een afvaardiging van deze actiegroep. De oppositie wilde verder gaan en vroeg ook om een afvaardiging op te nemen in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Op zich geen probleem maar de argumentatie was beneden elk peil. Reden volgens de oppositie is het gegeven dat „Leefbaar Zonhoven‟ dan rechtstreeks haar wensen en bekommernissen met de betrokken partners, waaronder het Vlaams Gewest, kan bespreken. Geen probleem zei raadslid Thijs alleen jammer dat de heer Lieten op die manier het werk van de verkeerscommissie en het engagement van de medewerkers en de vertegenwoordigers naar andere werkgroepen en raden toch wel in vraag stelde! Het varia-punt werd overstelpt met praktische vragen zoals: - Zal er op de klusjesdienst een vervanging komen voor diegene die op pensioen gegaan is? - Wanneer is de Finse Piste klaar. Blijkbaar zorgen de weersomstandigheden voor vertraging van de werkzaamheden - Wie was er uitgenodigd op de uitreiking van de Pieter-Jan Van Paesschen prijs en waarom werd er vooraf weinig ruchtbaarheid gegeven aan de prijsuitreiking? Blijkbaar was het zeer moeilijk om een afspraak te maken met de laureaat Tim Vanhamel! - De stand van zaken dossier „Genkerbaan‟. Op korte termijn zal er een overleg komen met de bewoners beloofde schepen Roosen. - En dan de veldrit in februari. Vlaams Belang is voorstander om iedere Zonhovenaar een gratis inkomkaart te bezorgen. En als dat niet lukt, toch zeker diegene die hinder


ondervinden van de organisatie. Schepen Schraepen zal de vraag voorleggen maar insinueerde reeds dat dit niet zo evident zal zijn. Volgende gemeenteraad: maandag 14 december met o.a. Meerjarig financieel beleidsplan 2010-2014 en het budget 2010!

RAPPORT VAN UW BURGEMEESTER

01-12-2009 (17:23)

Door: CD&V Zonhoven/bron het nieuwsblad

Het Nieuwsblad nam alle Vlaamse burgemeesters onder de loep en stelde voor iedere gemeente een exclusief rapport op. Benieuwd hoe uw burgemeester scoort?

Nieuw!! De Wandelkalender 2010

01-12-2009 (16:53)

Door: CD&V Zonhoven/toerisme zonhoven

Ontdek de Wijers in Zonhoven Na het succes van de voorbije twee jaren heeft Toerisme Zonhoven in samenwerking met Natuurpunt Hasselt-Zonhoven en vzw Limburgs Landschap voor de derde maal op rij een wandelkalender uitgebracht. Er zijn t.o.v. vorige jaren twee wandelingen bijgekomen: nl. „wintergroen‟ en een dauwwandeling „ontwakende natuur‟. Elke maand bieden wij jou een ander stukje natuur aan met telkens een ander thema, begeleid door een ervaren natuurgids. Elke wandeling is tussen de 4 en 6 km lang en duurt ongeveer 2 uur. Deze wandelingen zijn bovendien gratis. Wil je kennis maken met de landschappelijke schoonheid en variaties in het gebied van De Wijers, bestel dan gratis de wandelkalender 2010. Bovendien krijg je er een mooie kleurrijke natuurfolder bij. Bestellen: Toerisme Zonhoven, 011 60 26 19 of via mail toerisme@zonhoven.be


Zoektocht naar apotheek met wachtdienst

29-11-2009 (13:59)

Door: CD&V-zonhoven

Benny Roosen in Regionieuws Limburg van weekblad Visie

Van het apothekerskastje naar de muur. 21-11-2009 (11:10) Wachtkringen van apothekers vergroten, patiĂŤnten staan in de kou. De apothekers van de gemeente Zonhoven zijn van plan om vanaf 1 januari 2010 met een nieuwe wachtkring te starten. Dit betekent concreet dat de wachtkring uitbreidt met Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder. Op aangeven van ACW Zonhoven startte OKRA-regio Limburg daarom met een petitieactie, die ondertussen ook is uitgebreid naar ACW Limburg, Ziekenzorg en KAV. Stel je voor, je moeder van 76, wonend in Zonhoven, belt je zaterdagavond op met de melding dat je vader van 78 onwel is geworden. Om een dokter thuis te krijgen moet ze contact nemen met de dokter van wacht. Die komt langs en je vader heeft dringend medicijnen nodig. Vervolgens moet ze kijken welke apotheker er van wacht is om de medicatie te gaan halen. De wachtdienst van de apothekers loopt van zaterdag 22u tot maandagmorgen 8u30 en in de week na 22u. De apotheker van wacht is ergens in Heusden-Zolder, zegt je moeder. Zij kan niet autorijden en je vader is te ziek. Jij vertrekt dus richting je ouders om het voorschrift op te halen en zoekt de apotheker van wacht in Heusden-Zolder. Wat als mijn ouders bij niemand terecht konden?â€&#x; vraag je je af. Wachtkringen van apothekers vergroten Het vergroten van de wachtkringen heeft voor gevolg dat er op avonden door de week en tijdens grote delen van het weekend niet meer in elke gemeente een apotheker van wacht is. Vooral voor ouderen, minder mobielen, mindervaliden, eenoudergezinnen, enz. brengt dat problemen mee. Deze mensen raken moeilijk of niet aan hun medicatie op deze tijdstippen.


Als patiënt sta je in de kou De federatie van apothekers beslist zomaar, eenzijdig, om deze beslissingen door te voeren. Zij hoeven geen verantwoording worden af te leggen en jij, als patiënt, kunt nergens terecht om dit aan te klagen of ongedaan te maken. Deze manier van werken is bij dergelijke aangelegenheden geen goede zaak. Zelfs een minimale dienstverlening wordt niet gewaarborgd! OKRA, ACW, Ziekenzorg en KAV voeren actie Benny Roosen maakte het bovenstaande verhaal zelf mee. Hij meldde dit bij ACW Zonhoven, waar alles werd besproken en onderzocht. Ook Steven Reynders van OKRA, en lid van ACW Zonhoven, was als inwoner van Zonhoven ondertussen op de hoogte gebracht van deze nieuwe regeling. Na overleg werd beslist om actie te voeren. OKRA verzamelde op slechts twee weken tijd bijna 200 handtekeningen van verontruste 55-plussers uit de gemeente. ACW, Ziekenzorg en KAV zijn ook gestart met een petitieactie. Het probleem beperkt zich overigens niet tot Zonhoven alleen. Veel Limburgse gemeenten werken met dergelijke wachtdiensten voor apothekers. ACW Limburg startte daarom overleg op met de ACW-mandatarissen op Vlaams en federaal niveau om langs die weg oplossingen voor de toekomst uit te werken. Onze eisen : - een apotheker van wacht in iedere gemeente - een overlegorgaan tussen patiënt/cliënt en de federatie van apothekers. Op deze manier komen er onderhandelde voorstellen tot stand en worden er geen eenzijdige beslissingen zomaar opgelegd. Wordt ongetwijfeld vervolgd… Meer informatie? Contacteer OKRA-regio Limburg Steven Reynders, Educatieve medewerker Tel: 011/26.59.34 • GSM: 0477 90 79 96 e-mail: steven.reynders-AT-okralimburg.be Contacteer ACW Zonhoven Benny Roosen, schepen en ACW vrijwilliger GSM 0472 54 31 26 Jean-Pierre Tommissen, voorzitter ACW Zonhoven GSM 0479 74 32 94

Opvoedingsondersteuning start te Zonhoven

05-11-2009 (14:35)

Door: CD&V Zonhoven

Schepen van gelijke kansen Kristien Smets is fier om het nieuwe Zonhovense opvoedingsproject boven de doopvont te houden. Vanaf 2010 zal men in Zonhoven als ouder, grootouder of opvoeder in het algemeen terecht kunnen met vragen over opvoeden van kinderen, tieners en jongvolwassenen. Samenwerkingsinitiatief opvoedingsondersteuning Het gemeentebestuur stapt mee in een samenwerkingsinitiatief met Hasselt en Diepenbeek onder de naam „Opvoedingsondersteuning‟ Concreet betekent dit dat er vanuit de provincie jaarlijks 25.000 euro subsidies zijn om dit project te financieren en dat elke deelnemende gemeente hierbovenop nog 5000 euro voorziet.


Voor dit geld kan men dan wekelijks bijv. 2 halve namiddagen beroep doen op de expertise van het geschoold pedagogisch personeel van de opvoedingswinkel uit Hasselt. Ouders zijn dikwijls onzeker of ze het opvoeden van hun kinderen wel op de goede manier aanpakken. Vroeger werd deze kennis van generatie op generatie overgeleverd, maar dat is vandaag de dag niet meer het geval. Ook de visie over opvoeden is erg geÍvolueerd tegenover vroeger Bovendien kent onze moderne samenleving heel wat types van gezinnen en samenlevingsvormen die vroeger zelfs niet eens bestonden, denken we maar aan nieuw samengestelde gezinnen, homokoppels met kinderen‌ Lokaal opvoedingsoverleg Bedoeling is om lokaal een opvoedingsoverleg te organiseren waaraan de kinderopvanginitiatieven, de scholen, de sociaal- culturele verenigingen en al de anderen die zich bezighouden met begeleiding van kinderen aan deelnemen. Dit overleg is het lokale draagvlak van dit project en zal ook bekijken welke de beste vorm is om opvoedingsondersteuning succesvol te organiseren in Zonhoven. Als men bijvoorbeeld vindt dat vormingscursussen voor opvoeders geschikter zijn dan een spreekuur waar men terecht kan, dan is het mogelijk om voor die formule te kiezen. Het kan ook zijn dat men vindt dat er in bepaalde wijken van de gemeente meer nood is aan initiatieven, of dat bepaalde doelgroepen zoals kansarme gezinnen bv. meer aan bod moeten komen. Kortom het lokaal overleg is de draaischijf van dit initiatief en zorgt voor het nodige draagvlak en de verankering in de plaatselijke gemeenschap. Start Donderdag 26 november zal het eerste lokaal overleg plaatsvinden waar de coÜrdinator van de opvoedingswinkel Hasselt een beeld schetst van de werking van de opvoedingswinkel. Nadien is het de bedoeling om via overleg te komen tot een actieplan en een formule die het best past bij de noden in onze gemeente. Vanaf begin 2010 kan er dan gestart worden met de eerste initiatieven

Kristien Smets Schepen van gelijke kansen

Wie meer dan 60 kilo afval produceert, moet betalen CD&V Zonhoven/bron:HBvL

Limburg.net wil de Limburgers een tegoed geven van 60 kilo restafval per inwoner per jaar. Produceert u meer dan 60 kilo per jaar, dan moet u de vuilniszakken betalen (richtprijs 1,25 euro) of moet u - in gemeenten met bakken - 0,18 euro betalen per kilo restafval extra. Lees meer...

04-11-2009 (15:54)Door:


Verslag van de gemeenteraad van 26 oktober 2009

02-11-2009 (17:26)

Door: CD&V Zonhoven - Marleen Thijs

Het eerste punt van de agenda, de goedkeuring van het retributiereglement op de opruiming van sluikstorten, werd meteen in beraad gehouden. Enkele onduidelijkheden over wie nu wanneer moet betalen, zouden eerst moeten uitgeklaard worden. Dit punt zal dus één van de volgende raden terug op de agenda verschijnen. De gemeenteraad verstrengde wel de regels op de vestigingsplaatsen en openingsuren van automatenwinkels. Klachten over geluidsoverlast in de buurt van automatenshops lagen aan de basis van deze beslissing. De openingsuren nu zijn: van 07u00 ‟s tot 22u00 en de vestigingplaatsen worden beperkt tot N72 (Beingersteenweg) en N715 (centrum). Deze wetgeving is ook van toepassing op private bureaus voor telecommunicatie, maar die zijn op dit ogenblik nog niet te vinden in onze gemeente. Maandagavond werd beslist het gemeentehuis toegankelijker te maken. Letterlijk dan wel. Het licht werd op groen gezet om een nieuwe automatische toegangsdeur te plaatsen. Zotte kosten??? Neen, toch niet want de huidige deuren zijn dringend aan vervanging toe en herstel of vervanging kan echt niet uitgesteld worden. Maar weet wel vertelde de burgemeester, dat in de begroting 2010 een budget is ingeschreven om een masterplan uit te werken waarin de haalbaarheid van renovatie en nieuwbouw onderzocht zal worden. Tot slot werd de samenstelling van Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu gewijzigd. De gemeenteraad keurde het voorstel goed om het aantal politieke afgevaardigden te beperken tot 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid. Weet dat onze gemeente zal vertegenwoordigd worden door o Jef Rutten in de Algemene Vergadering van Limburg.net van 25 november 2009 o Jef Rutten, Marleen Thijs en Henri Schraepen in de Algemene Vergadering van Interenerga op 24 november 2009 o Jef Rutten en Marleen Thijs in de Algemene Vergadering van Inter-media op 1 december 2009 o Jef Rutten en Marleen Thijs in de Algemene Vergadering van Interelectra op 30 november 2009. Op vraag van de oppositie kwam het verhaal van de verhuis van de PWA aan bod. De beslissing, bevestigd op het schepencollege, op vraag van het OCMW, werd genomen omdat er plaatsgebrek was voor de eigen interne diensten. De gemeentesecretaris bevestigde ook dat de gemeente onderzoekt op welke manier de 2de pensioenpijler (voor contractuele) ingevuld kan worden. Vanaf 2010 zouden er extra bijdragen gestort worden. En natuurlijk was er ruimte voor de vragen van „Leefbaar Zonhoven‟. Schepen Benny Roosen bevestigde aan Sp-a dat de info om een vertegenwoordiger te plaatsen in de verkeerscommissie en in de begeleidingscommissie aan het actiecomité overgemaakt werd. Het actiecomité zal nu intern beslissen wie men in waar zou in afvaardigen. Via gemeenteraadslid Drijkoningen werd het voorstel gelanceerd om flitspalen te plaatsen aan de Zavelstraat en op Ten Eikenen. En werd de vraag herhaald om de „groene golf‟ op de N74 te herinstalleren.


Sluitingsdagen

31-10-2009 (16:00)

Door: CD&V-Zonhoven/bron:zonhoven.be

Alle gemeentelijke diensten... Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op • maandag 2 november 2009 (Allerzielen) • woensdag 11 november 2009 (Wapenstilstand). Opgelet! De bibliotheek is ook nog gesloten op zondag 1 en 15 november 2009. Het containerpark sluit haar deuren dus op maandag 9 (sluitingsdag), dinsdag 10 en woensdag 11 november 2009.

Ophaling PMD-afval in Zonhoven.

26-10-2009 (16:39)

Door: CD&V Zonhoven

Het schepencollege heeft... Het schepencollege heeft via limburg.net een van onze programmapunten goedgekeurd. Het betreft het huis aan huis ophalen van PMD-afval (plastiek, metaal, drankkarton) LIMBURG.NET zorgt voor de introductie in Zonhoven Iedere Zonhovenaar zal een introductiepakket ontvangen. De introductiepakketten, die voorzien zijn voor de inwoners van de gemeente Zonhoven, worden op dit ogenblik samengesteld en zullen in de week van 9 november in de brievenbussen vallen. Het introductiepakket zal bestaan uit een begeleidende brief, een sticker met sorteerregels, een folder met sorteerregels en veel voorkomende vragen en uit vier gratis pmd-zakken. In de week van 9 november zal ook op het recyclagepark een bijkomende container geplaatst worden voor de inzameling van pmd op het recyclagepark. Het is de bedoeling dat inwoners die hun pmd zak zijn vergeten buiten te zetten het pmd in de blauwe zak kunnen brengen naar het recyclagepark.

Straffen en belonen

25-10-2009 (16:59)

Door: CD&V-Zonhoven

Voor onze infoavond van 14 oktober 2009 met als thema “Moet mijn Kind nog Luisteren” hebben we beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van supernanny “Wendy Bosmans” Wij mochten een 150 geïnteresseerde ouders en opvoeders welkom heten. Hier aan verbonden de CD&V actie “Dag van de Leerkracht”, de leerkrachten van de Zonhovense scholen waren uitgenodigd. Op de haar gekende wijze kon Wendy Bosmans de aandacht van de aanwezigen vasthouden. Haar informatie was ondersteund met een PowerPoint presentatie en doorspekt met ervaringstips uit haar tv werk en haar gezin. Presentatie (pdf - 1,34Mb) van lezing door Wendy Bosmans staat online.


Foto's Herfstwandeling en barbecue online

10-10-2009 (20:38)

Door: CD&V-Zonhoven

Dit jaar gooiden we het eens over een andere boeg met een wandeling die afgesloten werd met een barbecue. Om 15.00 uur starten wij samen met een 20 tal wandelaars en onder begeleiding van natuurgids Jos Poelmans en Jan Wellekens, boswachter van het Agentschap Natuur en Bos deze wandeling die we organiseerden op onze wondermooie Teut. Tijdens de wandeling splitste de groep zich op volgens de interesse van de wandelaars een groep met Jos Poelmans natuurgids, Jos gaf uitleg over de fauna en flora op de Teut en een groep met Jan Wellekens boswachter van het Agentschap Natuur en Bos. Het Agentschap beheert onze Teut en Jan geeft tekst en uitleg bij de werken die gebeuren op de Teut om het heidegebied terug in ere te stellen. Nadien was er tijd om wat bij te praten met een glas en de hongerige magen te stillen met een overheerlijke barbecue. Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

30 jaar Landelijke kinderopvang in Zonhoven

03-10-2009 (16:45)

Door: CD&V Zonhoven/bron:zonhoven.nu

Dertig jaar al zorgt de Landelijke Kinderopvang voor de begeleiding van onthaalouders in de gemeenten Zonhoven en HeusdenZolder. Dat werd deze week donderdag gevierd met een groot feest in het Cultuurcentrum van Zolder. Leden van Foto- en Digiclub 'De Teut' uit Zonhoven maakten speciaal voor de verjaardag een fotoreportage van de Zonhovense onthaalouders. Hun werk was op het feest in Zolder alvast te zien. Tijdens de laatste twee weken van oktober kan je de tentoonstelling trouwens ook bekijken in het gemeentehuis van Zonhoven. Klik hier voor enkele foto's van Jef Vanstraelen, Fred Briers en Jean-Paul Magdelijns


Extra infoavond over tunnels aan Engstegen

02-10-2009 (18:03)

Door: CD&V Zonhoven/bron:zonhoven.net

De gemeente Zonhoven plant samen met het Gewest nog een infoavond over de ondertunneling van de Engstegenseweg. Die avond wordt normaal volgende maand al gehouden. Volgens schepen Benny Roosen (CD&V)" worden de buren opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken in dit dossier. De precieze datum wordt later nog bekend gemaakt aan de buurtbewoners. Zoals bekend wil het Vlaams Gewest de Engstegenseweg ondertunnelen. Het lokale verkeer duikt dan onder de Omleidingsweg door via een korte tunnel. De Omleidingsweg zelf zal iets hoger komen te liggen. Het verkeer van de Engstegenseweg kan straks wel niet meer afslaan naar de Omleidingsweg. Omgekeerd kunnen bestuurder op de Omleidingsweg ook niet meer afslaan naar de Engstegenstegenseweg. Buren zijn ongerust over de plannen. Zij vrezen dat het afsluiten van kruispunten in Zonhoven tot meer sluikverkeer zal leiden.

Premier schrijft exclusief voor Zonhoven

01-10-2009 (17:26)

Door: CD&V Zonhoven/bron:zonhoven.be

Het stond in de krant van 25 juli “Premier Van Rompuy op vakantie naar Australië” Dus trokken wij onze stoute schoenen aan en schreven hem een brief waarin we hem vroegen of hij het zag zitten een reisverslag te schrijven over zijn ervaringen in Australië. En ja hoor! Hij reageerde positief. Lees hier zijn exclusieve reisverslag

Verkeersveiligheid "Zebrapad of niet?"

26-09-2009 (14:28)

Om het drukke verkeer in goede banen te leiden bepaalt de verkeerscode tekens en signalen... Om het drukke verkeer in goede banen te leiden bepaalt de verkeerscode tekens en signalen om op en langs de openbare weg te plaatsen, zodat wij als weggebruikers in één oogopslag zien aan welke regels we ons moeten houden. Althans, dat is toch de bedoeling. Maar dat is niet altijd even duidelijk, zo blijkt uit de praktijk. Zo merkt de politie bijvoorbeeld dat sommige voetgangers de aanduiding van een verhoogd kruispunt als oversteekplaats gebruiken. Dat kan voor een onterecht gevoel van veiligheid zorgen, want beide tekens hebben een ander doel. Er zijn immers lijnen en strepen in diverse vormen en kleuren en ze hebben allemaal een verschillende betekenis. - de witte lijnen die een zebrapad aanduiden zijn breed en allemaal even lang en zijn bovendien aangeduid door een verkeersbord. Voetgangers hebben hier voorrang, auto's


moeten stoppen. - De lijnen die een verhoogd kruispunt aanduiden zijn smal en afwisselend kort en lang. Een verhoogd kruispunt wordt met een specifiek verkeersbord aangeduid. De witte lijnen dienen daarniet om over te steken, voetgangers zijn niet in hun recht als ze daar worden aangereden door een voertuig.

Op een zebrapad ben je als voetganger beschermd...

... op een verhoogde drempel niet!

Kiss and Ride strook aan de St@rtbaan

26-09-2009 (13:59)

Door: CD&V Zonhoven/bron:zonhoven.nu

Basisschool De St@rtbaan aan de Halveweg heeft sinds deze morgen een eigen 'Kiss and Ride' strook.

Schepen van verkeer Benny Roosen (CD&V) kwam het lintje feestelijk doorknippen. Ouders en hun kapoenen die gebruik maakten van de strook, kregen van de leerkrachten een croissant, koffie en een krant cadeau. Om files te vermijden adviseert de school wel om 'snelle kusjes' te geven. Kinderen stappen ook best uit aan de kant van de schoolmuur. "Als ouders en de kinderen het systeem onder de knie hebben, wordt het schoolverkeer straks nog vlotter en veiliger," zo klinkt het. Klik hier voor een leuk fotoalbum over de opening van de Kiss and Ridestrook van Masha Mertens. Klik hier voor een leuk fotoalbum over de opening van de Kiss and Ridestrook van Masha Mertens.


Plantjesweekend "Kom op tegen kanker"

18-09-2009 (16:25)

Door: CD&V Zonhoven

Zonhoven komt op tegen kanker OP 17, 18 en 19 september vindt het plantjesweekend plaats van Kom op tegen Kanker. Dan worden er in Vlaanderen weer azalea's verkocht. Met de opbrengst van deze actie worden de projecten gefinancierd van de Vlaamse Liga tegen Kanker zoals preventie, psychosociale ondersteuning van patiënten en hun omgeving, palliatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek. Er gaat ook veel aandacht naar kinderen met kanker. Het succes van het plantjesweekend is te danken aan de inzet van vele vrijwilligers. Tijdens de markt van zondag 19 september zal CD&V-Zonhoven deze plantjes te koop aanbieden

Zonhoven heeft seniorengids

03-09-2009 (16:55)

Door: CD&V Zonhoven/bron:zonhoven.nu

Misschien hebt U hem zelf ook al in de bus gevonden: de seniorengids voor Zonhoven. Woensdag werd hij officieel voorgesteld in het gemeentehuis van Zonhoven. "Dit was samen met de belbus één van onze wensen," legt Jozef Goris, voorzitter van de seniorenraad uit. "36,2 procent van de Zonhovenaren zijn ouder dan vijftig. Voor hen is dit een handig naslagwerk met alle info." Schepen Kristien Smets (CD&V) had lof voor het initiatief. "Het is een mooi boekje geworden, en het is in heel Zonhoven verspreid. Ook voor de kinderen van senioren is de informatie die hierin verzameld werd immers erg handig."

Zonhoven groet Australië

30-08-2009 (10:26)

Aanpassingswerken Steentweg-Vaartstraat

05-07-2009 (10:59)

Door: CD&V Zonhoven/Benny Roosen

Deze werken gaan van start na het bouwverlof Wat gaat er gebeuren Eerst wordt er riolering aangelegd. De gemeente is verplicht een gescheiden stelsel aan te leggen en stimuleert bewoners om hun bestaande aansluiting ook aan te passen. Voor nieuwe woningen is dit al enkele jaren voorgeschreven. Wegenis Nadat de riolering is aangelegd, wordt ook het wegdek volledig


vernieuwd. De rijweg, die 6 meter breed wordt, wordt aan beide zijden afgezoomd met een groenstrook van 1 meter waarop haagbeplanting wordt aangelegd. Daarnaast wordt aan weerszijden een fietspad aangelegd van 1,75 meter breed. Hiermee voldoet de gemeente aan de nieuwe norm voor fietspaden. Het kruispunt met de Kleine Hemmenweg wordt volledig in uitgewassen beton aangelegd. Dit is een uiterst duurzaam materiaal dat tegen een stootje kan. Hier werd voor gekozen omwille van het drukke vrachtvervoer van en naar de KMO zone De Waerde. Uiteraard blijft dit kruispunt verhoogd. Tot slot worden de inritten op het openbaar domein (tot aan de rooilijn) afgewerkt met betonstraatstenen. Duur De aannemer krijgt 110 werkdagen om de werken te voltooien. Omleiding Fietsers en voetgangers hebben doorgang, maar dat kan soms moeizaam zijn. Het auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid. Voor de duur van de werken is slechts ĂŠĂŠn omleiding voorzien. Het verkeer komende van Houthalen-Helchteren en van de E 314 wordt afgeleid via de Berkenenstraat en de Waardstraat, om zo de KMO-zone te bereiken. Het vrachtverkeer naar Limelco wordt van de Waardstraat via de Teutseweg en de Grote Hemmenweg naar de Boddenveldweg geleid. De omleidingen worden in twee richtingen bewegwijzerd. De inwoners van de beide straten werden gebriefd door het studiebureau en de aannemer omtrent alle verdere details van de uit te voeren werkzaamheden. In het structuurplan, net zoals trouwens in het mobiliteitsplan werd vorig jaar vastgelegd om tevens te onderzoeken in welke mate een omsluiting van het industrieterrein "de Waerde" kan plaatvinden door een nieuwe weg aan te leggen langs het huidige fietspad.

Een nieuwe actie in het kader van de e-portemonnee

05-07-2009 (10:50)

Door: CD&V Zonhoven/Kristien Smets

Laat gratis je bandenspanning controleren en bespaar tot 100 euro per jaar. Met de actie bandenspanning willen we chauffeurs bewust maken van het belang van een correcte bandenspanning, zowel op economisch als ecologisch vlak. Met de juiste spanning kan het brandstofverbruik immers met 2% verminderd worden en dus ook de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Ook de verkeersveiligheid is gebaat bij een juiste spanning. Banden met een te lage spanning zorgen ervoor dat de wegligging niet ideaal is en de remafstand vergroot. Laat gratis je bandenspanning controleren bij 1 van de deelnemende garages in Zonhoven. Hiermee bespaar je niet alleen 10 euro brandstof per maand, maar je krijgt ook nog eens 1.000 punten op de e-portemonnee. Deze actie loopt van 1 juli 2009 t/m 30 september 2009. Punten worden 1 maal per gezin toegekend. In Zonhoven kan je terecht bij volgende garagisten 1) Gabo Bielen - Waardstraat 6


2) BVBA Vangeneugden- Molenweg 9 3) Classic Garage bvba- Beringersteenweg 99 A 4) NV Wouters- Kriekelstraat 69 5) VPF Motor BVBA- Wijvestraat 65 Doen !

Prijzen voor de mooiste tuinen van Zonhoven.

01-07-2009 (16:13)

Door: Kristien Smets Vrijdag 26 juni vond de prijsuitreiking voor de mooiste gekeurde tuinen in verschillende categorieën plaats in de feestzaal van de Volkstuinen in het gemeenschapscentrum Tentakel Laureaten van links naar rechts: André Vaes, Willy Vandeput, Maria Vandael- Elens, en Georges Metten

Nieuw dit jaar was de gezamenlijke organisatie van dit evenement door het gemeentebestuur en de Volkstuinen Zonhoven. We kozen ervoor om de krachten te bundelen om zo meer en nieuwe mensen te bereiken . In de categorie mooiste voortuinen was mevr. Vandael-Elens Maria de winnares met 83,50 % De hoogste score in de categorie traditionele tuinen was voor Dhr. Vandeput Willy met 89,50 %. De groentetuinen hadden als overwinnaar dhr. Metten Georges met een score van 93 % en de mooiste landschapstuin is te bezichtigen bij Dhr. Vaes André, die voor zijn tuin 92 % kreeg als beoordeling van de jury. De heer Georges Metten ontving ook nog een schaal van de gemeente Zonhoven voor zijn verdienste als tuinier met de hoogste gemiddelde score in de beoordeelde categorieën.

Zonhoven wil het label van Fair Trade gemeente binnenhalen15-06-2009 (08:00) Door: Kristien Smets Schepen van leefmilieu en duurzaamheid Kristien Smets kondigt aan dat Zonhoven gaat trachten om het label Fair Trade gemeente te verwerven. Wat is een Fair Trade gemeente? Fair Trade gemeente is een titel die aangeeft dat de gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Om Fair Trade gemeente te worden moeten er 6 criteria vervuld worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen. • Het gemeentebestuur keurt een resolutie goed die fairtrade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander product dat gecertificeerd is door Max Havelaar, aan te kopen voor vergaderingen, kantoor en in de cafetaria's. • De Winkels zorgen voor minstens twee fairtradeproducten in hun rekken en de plaatselijk horeca serveert Fair Tradeproducten.


• De Bedrijven en organisaties (scholen, verenigingen, kerken, enz). gebruiken Fair Tradeproducten en starten educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten. • Er moet ook voldoende Media-aandacht zijn voor de campagne. • Een lokale trekkersgroep neemt de nodige initiatieven om de titel te behalen. • Om FairTradeGemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt. Er zijn wat Zonhoven betreft al criteria die reeds ingevuld zijn: nl. criterium 1 (deels) 2, 3 en 4(bijv. media-aandacht ivm „fairtradecola‟ van Konings nv). Het belangrijkste criterium is de „trekkersgroep‟ (criterium 5), deze staat immers waarborg voor criterium 6, de duurzaamheid van Fair Trade gemeente Zonhoven. In de trekkersgroep zou een vertegenwoordiging moeten zitten van: gemeentebestuur (ambtenaren), scholen, wereldwinkel, middenstand, ZWOS, … Na de zomervakantie worden de nodige stappen ondernomen om de trekkergroep samen te stellen en dan van start te gaan. Meer info op: www.ikbenverkocht.be Zonhovense klimaatwijken winnen hun weddenschap met gemeentebestuur. 10-06-2009 (20:12) Door: CD&V Zonhoven - Kristien Smets Zes maanden geleden startten de eerste klimaatwijken op in onze gemeente. Bedoeling was om met simpele ingrepen en geen comfortverlies 8 % energie te besparen. Concreet waren het 2 groepen die zich inschreven voor het project. Vanuit de wijken Cosmos en Groete Hemmen Drij deden in totaal 7 gezinnen mee (25 personen) en vanuit het OCMW deden 13 gezinnen mee onder de naam OCMWATTJES (39 personen) Twee energiemeesters leidden dit project tot een goed einde. Met ingrepen zoals het installeren van een spaardouchekop, spaarlampen, het 1 graad lager zetten van de verwarmingsthermostaat en het tegengaan van sluipverbruik slaagden beiden groepen in hun opzet. De wijken Cosmos en Groete Hemmen Drij bespaarden 9,56 % en de OCMWATTJES maar liefst 16,83 % wat hen meteen de 10 de plaats opleverde in de top tien rangschikking. “Vanuit het gemeentebestuur zijn we vast van plan om volgend jaar opnieuw mee te doen met de klimaatwijken en dan gaan we ervoor om het aantal deelnemende wijken en groepen minstens te verdubbelen”aldus schepen van leefmilieu Kristien Smets. Kristien Smets Schepen van leefmilieu en duurzaamheid 0474/69 38 10


Duurzaam bouwen en verbouwen : hoe begin ik er aan

08-06-2009 (14:50)

Door: CD&V Zonhoven - Kristien Smets De Belg heeft nog steeds een baksteen in zijn maag en wil niets liever dan zijn eigen huis te verwerven. Eens een stuk grond of pand gekocht kan men beginnen met het kiezen van stijlen, materialen en zijn er vele mogelijkheden en opties. Naast de klassieke keuzevraagstukken is er sinds enige jaren een bijkomende optie, namelijk hoever ga ik in het aanwenden van duurzame oplossingen bij de bouw of verbouwing op gebied van isolatie,verwarming, hernieuwbare energie‌. Maar daar begint de moeilijkheid. Hoe kan je als leek doorheen het bos nog de bomen zien en een juiste keuze maken. Om kandidaat bouwers en verbouwers hiermee te helpen organiseert het gemeentebestuur van Zonhoven hierover een GRATIS INFOSESSIE nu maandag 8 juni om 20 uur in de polyvalente zaal van de Evenementenhal, Rozenkransweg 4, Zonhoven Tijdens deze infosessie maak je in 10 stappen kennis met de principes van duurzaam ver/bouwen. De begeleiding van deze avond is in handen van de vzw Dialoog. Iedereen is van harte welkom! Kristien Smets 0474/69 38 10 Schepen van milieu en duurzaamheid

Carwash CD&V-Zonhoven 07-06-2009 (16:32) Door: CD&V-Zonhoven Traditiegetrouw zorgde CD&V Zonhoven er in juni weer voor dat de autoâ€&#x;s en monovolumewagens van menig Zonhovenaar blonken als een spiegel. Ook deze keer mochten we rekenen op een gedreven ploeg carwashers die hiervoor zorgde. Dank aan iedereeen dit dit mogelijk maakte. Klik hier om ons fotoverslag te bekijken.


Verslag van de gemeenteraad van 25 mei 2009

05-06-2009 (17:33)

Door: CD&V-Zonhoven - Marleen Thijs Alle aandacht ging deze gemeenteraad naar het recyclagepark! Academie +3 krijgt een nieuwe keramiek- en glasoven. De gemeenteraad keurde tijdens deze zitting de aankoop goed. Gezien de grote investering werd er gevraagd dat ook andere verenigingen gebruik zouden kunnen maken van deze oven. Buurtbewoners aan de westerzijde van Aero Kiewit zullen in de toekomst minder hinder hebben van de „beweging‟ op het vliegveld. De gemeente Zonhoven keurde de verhuring van 5 ha grond goed waardoor de start- en landingsbaan verplaatst kunnen worden met minder hinder tot gevolg. Kristien Smets en Jules Achten zullen vanaf nu de stuurgroep „De Wijers‟ versterken. Deze groep onderzoekt op welke manier men het gebied „de wijers‟ (vijvers gelegen in het gebied tgo camping Heidestrand) in de regio Midden Limburg verder kan ontwikkelen. Alle aandacht ging deze gemeenteraad naar het recyclagepark! Het containerpark van onze gemeente leverde in het verleden maar ook tijdens deze gemeenteraad, stof tot nadenken. Ons park voldoet niet meer aan de eisen van een modern, gebruiksvriendelijk containerpark. Investeringen zijn dringend nodig, de huidige locatie en infrastructuur voldoen niet meer. Anderzijds stellen we vast dat Zonhoven onvoorstelbaar veel afval inzamelt. De opgelegde quota worden ruim overschreden. In 2008 leverde dit een boete van 321.000 euro op! Dit is nog maar eens een stijging van 20.000 euro tov 2007. Voeg daarbij de exploitatiekosten en we stellen vast dat gigantische middelen van iedere burger, in de Zonhovense „afvalberg‟ gestopt worden. In opvolging van de verkiezingsprogramma‟s zijn onze schepenen al lang op zoek naar een duurzame en betaalbare oplossing. Schepen Kristien Smets heeft die gevonden bij Limburg.net en kreeg de steun van het voltallige schepencollege om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Wat nu volgt is een samenvatting van het voorstel en de pittige discussie die tijdens de gemeenteraad gevoerd werd. Limburg.net wil een oplossing aanreiken gebaseerd op de principes; afval vermijden en indien dit niet kan zorgen voor een goede inzameling en verwerking waarbij de stelling „de vervuiler betaalt‟ de huidige situatie van „alle burgers draaien op voor de kosten‟ vervangt. Ter info: Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest en is werkzaam in de 44 Limburgse gemeentes en in Diest. In de Raad van Bestuur zetelen vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeentes. Een aantal van deze vertegenwoordigers maken deel uit van het Directiecomité. Gemeenteraadslid Paul Maris zetelt in beide bestuursorganen. (Meer info kan je ook raadplegen op www.limburg.net.) Dhr Kris Somers (Afdeling Preventie, Sensibilisering & Communicatie) gaf toelichting bij de plannen van Limburg.net en in het bijzonder de voorstellen omtrent het recyclagepark van Zonhoven. Op termijn wil Limburg.net al de containerparken in beheer nemen. Dergelijke schaalvergroting heeft onder andere het voordeel dat men scherpe éénvormige tarieven rond afvalverwerking kan afdwingen en dat de burger op alle parken (ook buiten de gemeentegrenzen) terecht kan. De geopperde bedenking dat deze monopoliepositie de


mogelijkheid kan bieden om prijzen op te drijven werd beantwoord met de feitelijkheden: het zijn de verkozen politici die in de beslissingsorganen van Limburg.net hun rol spelen en op die manier democratische prijszetting kunnen garanderen. Limburg.net zorgt voor de uitbouw van de parken en de exploitatie. De gemeente stelt gronden ter beschikking. De investeringen en (personeels-)kosten worden overgenomen door Limburg.net. Kostprijs voor de uitbating? De gemeenteraad kreeg de vergelijking met de huidige uitgave gepresenteerd. Nu betaalt de gemeente Zonhoven voor de afvalophaling en het containerpark per inwoner net iets meer dan 33 euro (inclusief de 15,85 euro boete owv de overschrijding van de quota). De prognose, getoetst aan de huidige parken die Limburg.net beheert, is een uitgave van 7,23 euro per inwoner. Ondanks deze kostendaling zal ook in de toekomst iedere inwoner een pak gratis afval op het containerpark kunnen afleveren. Maar er worden quota opgelegd. Het voorstel: indien men per inwoner minder dan 250 kg recycleerbaar of groenafval brengt gaat men geen bijdrage betalen, voor bouwpuin is dit tot 500 kg en voor asbesthoudend afval tot 200 kg. En hoeveel moeten burgers dan betalen? Limburg.net onderzocht in hun parken de extra persoonlijke bijdrages. Conclusie: slecht een minderheid (om en bij de 7% van de bezoekers) heeft deze quota overschreden en kreeg een factuur gepresenteerd. Aan de hand van een elektronische registratie (met een gemeentekaart of de elektronische identiteitskaart) en weegbruggen, weet men precies hoeveel afval iedere inwoner in het containerpark aflevert . Wat met bedrijfsafval of afval gebracht door verenigingen? Die ook kunnen een „eigenâ€&#x; kaart krijgen en krijgen een factuur op naam van de firma of vereniging! Een ander belangrijk punt: het personeel. Zowel schepen Kristien Smets als secretaris Bart Telen en Kris Somers (Limburg.net) verzekerden dat het huidige personeel meerdere malen geĂŻnformeerd werd over de plannen en mogelijkheden van Limburg.net. Het personeel kreeg de kans om de overstap te maken maar ging hier tot op heden niet op in. Toch moeten deze personeelsleden geen angst hebben om hun job te verliezen. De tewerkstelling blijft gegarandeerd; binnen de gemeentelijke diensten zoekt men een oplossing op maat. Na een grondige analyse waarin alle argumenten in acht genomen werden was er de stemming. Ieder gemeenteraadslid -met uitzondering van Patrick Wissels (Vlaams Belang) en Jan Drijkoningen (Open VLD)- zette het licht op groen voor de uitbouw van een gloednieuw, aan de noden en verwachtingen van de burger aangepast en betaalbaar containerpark. Dit park komt op de terreinen van het huidige groenpark. Het huidige park verdwijnt en er zal gezocht worden naar een alternatieve bestemming van deze gronden. Sp-a stelde dat dergelijk containerpark de dienstenbelasting zou kunnen doen dalen. De zitting werd besloten met de melding dat dit zeker onderzocht zal worden maar eerst moet het park goed en wel in werking zijn natuurlijk. Deze gemeenteraad zorgde wel voor de principebeslissing. Maar het zal nog wel ettelijke maanden duren eer de bouwwerken kunnen aangevat worden en we op het nagelnieuwe terrein terecht kunnen.


Wegenis- en rioleringswerken Engstegen Oost Door: CD&V Zonhoven/bron zonhoven.be

30-05-2009 (15:01)

Op het traject Engstegen Oost wordt er een gescheiden riolering aangelegd: een buis voor vuil water en een buis voor regenwater. Op die nieuwe riolering worden alle huizen en gebouwen aangesloten en de bedoeling is van ook deze zoveel mogelijk gescheiden afvalwater-regenwater aan te sluiten. Dit is geen verplichting maar wel een aanbeveling omdat dit in de toekomst moet gebeuren. Vanaf december ophaling Plastiek, Metaal en Drankverpakking (PMD) in Zonhoven 23-05-2009 (16:17) Door: CD&C Zonhoven/bron: zonhoven.nu Dienstenbelasting daalt van 75 naar 55 euro Zonhoven zal weldegelijk beter worden van de overdracht van het huidige containerpark aan Limburg.net. Schepen van leefmilieu Kristien Smets (CD&V) reageert daarmee op het gemorrel dat te horen was bij de overname (zie vorig bericht). De belasting, nodig om het afval op te halen, daalt van 75 naar 55 euro. Vanaf december komt er bovendien een ophaalronde voor PMD afval.

Twijfels bij overname containerpark Door: CD&V Zonhove/bron: zonhoven.nu

23-05-2009 (16:13)

Er is twijfel of een overname van het Zonhovense containerpark wel zinvol is. Zoals bekend wil de gemeente het park overdragen aan afvalintercommunale Limburg.net. De kosten voor het bestuur lopen immers te hoog op. Of alle Zonhovenaren ook echt beter worden van een overname, is volgens enkele raadsleden echter niet zeker.

Luchtbrug verbindt serviceflats

10-05-2009 (11:14)

Een indrukwekkende 'luchtbrug' verbindt sinds maandag de huidige Serviceflats 'De Parel' met het nieuwe gebouw er vlak naast. Zonhoven is daarmee de enige gemeente in ons land met een luchtbrug tussen haar serviceflats. De bewoners moeten straks het gebouw niet uit om bij de buren op bezoek te gaan.

Klik hier voor het fotoalbum van de plaatsing van de brug


Met Jo in de praatstoel

06-05-2009 (16:36)

Door: CD&V-Zonhoven Het relanceplan van de regering onder de loep. Op woensdag 6 mei mochten we Jo Vandeurzen ontvangen. Jo heeft ons op een verstaanbare wijze het federale relanceplan uitgelegd. Wat werd de voorbije maanden beslist door de federale regering en hoe hebben deze maatregelen een positieve invloed op jouw leven en je te besteden budget. Klik hier voor een kort fotoverslag. Klik hier voor een korte videoboodschap. Nieuwe cursus thuiscomposteren en kringlooptuinieren de evenementenhal 03-05-2009 (10:57) Door: CD&V-Zonhoven/Kristien Smets

De dienst leefmilieu, de compostmeesters en de schepen van leefmilieu Kristien Smets maakten tijdens de zondagsmarkt van 26 april laatstleden promotie voor de nieuwe cursus „Composterenâ€&#x; die start op dinsdag 12 mei om 19.30 uur in de Evenementenhal Den Dijk. In drie sessies leert men de deelnemers de kneepjes van het vak aan om goede compost te verkrijgen. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is nodig. Er werden ook 1 compostbak en 1 compostvat verloot onder de deelnemers die de wedstrijdvragen correct invulden. De winnaars zijn ondertussen bekend nl: Dhr. Konings van de Bremstraat wint een kunststoffen compostbak twv 25 euro. Mevr. Marieke Tytgat van de Donkweg het compostvat twv 12,5 euro."


CD&V wil wooninfoloket

27-04-2009 (17:23)

Door: CD&V-Zonhoven/Steven Reynders/foto zonhoven.nu Op de vorige ocmw-raad van Zonhoven werd het voorstel tot oprichten van een interlokaal wooninfoloket unaniem goedgekeurd. Op initiatief van ocmw raadsleden Steven Reynders en Marina Vanempten (de CD&V fractie in het ocmw van Zonhoven) zal getracht worden om samen met enkele andere Limburgse gemeenten een interlokale vereniging op te richten voor een beter woonbeleid in de regio. Onder de noemer „Wonen in Midden-Limburg” rekenen de initiatiefnemers op Vlaamse subsidies. Met de steun van de provincie Limburg zal hiervoor een dossier worden ingediend bij minister Marino Keulen. Het doel van het initiatief is om de aangesloten gemeente- en ocmwbesturen te ondersteunen bij de uitbouw van een goed woonbeleid. Het voorstel moet nog voorgelegd worden aan het schepencollege van de gemeente Zonhoven en daarna zal de vraag gesteld worden aan andere gemeenten, om te komen tot een goede intergemeentelijke samenwerking. We denken hierbij ondermeer aan de gemeenten Hasselt, Diepenbeek en Alken. De concrete initiatieven die hieruit kunnen voortvloeien zijn ruim. “In de eerste plaats de uitbouw van gemeentelijke informatieloketten waar inwoners antwoorden krijgen op vragen over bijvoorbeeld premies en energiebesparing, maar ook technische adviezen kunnen inwinnen”, luidt het. “Daarnaast willen we ook gemeentelijk woonoverleg organiseren, met de bestaande diensten, om zo tot een beter afgestemd aanbod te komen. Ook opvolging van de lokale situaties en het lokaliseren van verkrotting en leegstand horen hierbij.” Ook wordt er werk gemaakt van een gemeentelijke woonbeleidsvisie op basis van de bestaande woonproblematieken en noden die de gemeentebesturen in staat moet stellen om gerichte keuzes te maken. De uitdaging om betaalbaar wonen te stimuleren, wordt aangegaan met een actieplan. “Het gaat om een beleidsplan over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. De problematiek aanpakken in de vorm van een grond-en pandenbeleid dat zoveel mogelijk wordt gekoppeld aan een gericht kwaliteitsbeleid aangaande wonen en leefbaarheid in de woning en omgeving.” Voor de financiering staan niet alleen de gemeentebesturen in, maar zal er ook beroep gedaan worden op Vlaamse en provinciale subsidie. De aanvraag van deze gemeenten is een dossier in het kader van de nieuwe subsidieronde die gemeenten wil steunen in hun rol als regisseur van het lokale woonbeleid. Bij aanvaarding van het dossier krijgt de regio alvast voor drie jaar de beschikking over een team van maximum 4,5 voltijdse medewerkers. Steven Reynders OCMW raadslid en fractievoorzitter CD&V steven.reynders97-AT-telenet.be Marina Vanempten OCMW raadslid CD&V m_vanempten-AT-hotmail.com


Verslag van de gemeenteraad van 30 maart 2009 20-04-2009 (17:16) Door: CD&V-Zonhoven/Marleen Thijs Achttien agendapunten werden tijdens de gemeenteraad van 30 maart afgehandeld. We lichten enkele items nader toe. Noord-Zuid Motie betreffende de aansluiting op de N74-Omleidingsweg Herhaaldelijk werden de bekommernissen omtrent de N74omleidingsweg en het afsluiten van diverse kruispunten verzameld. Deze gemeenteraad keurde een motie goed waarin deze bekommernissen nog eens opgesomd werden. Een motie die vervolgens aan de Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en verkeer Limburg verstuurd zal worden. Deze motie bevat de vraag zeker voldoende rekening te houden met opmerkingen, vragen en bedenkingen van bewoners van Ten Eikenen, Kolveren, Berkenen en Houthalensesteenweg. Ook werden maatregelen gevraagd om geluidsoverlast in te perken. En de voltallige gemeenteraad dringt erop aan dat er een info-vergadering komt voor al de buurtbewoners. Herstel van wegen De ijzige temperaturen van de voorbije winter hebben nogal wat schade aan wegen aangericht. Vanavond werd het licht op groen gezet om dringende herstellingen uit te voeren. Wat de Steentweg betreft, een weg die zware schade opliep, zit de kans erin dat vlak voor of na het bouwverlof de her-inrichtingswerken starten. Vandaar dat er voorlopig geen herstellingen uitgevoerd worden. Sporthal Ter Donk – nieuwe aanbesteding Het huurcontract met de brouwerij is afgelopen. De voorbije jaren werden de spelregels in verband met de uitbating van gemeentelijke locaties gewijzigd. Vandaag de dag worden contracten tussen gemeente en uitbaters afgesloten. En het zijn de uitbaters die hun huisbrouwer kiezen. En aangezien alle gemeentelijke infrastructuren dezelfde regeling krijgen, dient ook voor de sporthal van Ter Donk een nieuwe aanbesteding te gebeuren. De selectie- en gunningscriteria werden tijdens deze zitting goedgekeurd. Straat-, wijk- en buurtfeesten De aanpassingen van het reglement is na deze raad een feit. Een kleine versoepeling waarbij het belangrijk is om weten dat aanvragen 4 weken op voorhand moeten gebeuren. En het evaluatieverslag blijft ook bestaan. Een dossier dat omwille van deze puur administratieve redenen afgewezen is kan, indien de budgetten het toelaten, bij afsluiting van het jaar deels herbekeken worden. Toch blijft het pleidooi behouden om de administratieve rompslomp verder te beperken. Deze raad werd afgesloten enkele variapunten zoals de problematiek „zwerfvuil in de buurt van nachtwinkels‟. Er is blijkbaar een gesprek geweest met de uitbaters van deze winkels maar het probleem lijkt niet overal opgelost.


Sluitingsdagen Paasvakantie

11-04-2009 (17:20)

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 13 april 2009 (Paasmaandag). Opgelet! De bibliotheek sluit ook haar deuren op zondag 12 april 2009 (Pasen).

Zonhoven ongerust over afschaffen kruispunten Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu

11-04-2009 (14:17)

Benny Roosen (CD&V) schepen van mobiliteit is niet helemaal gelukkig met het plan. "We hebben overigens al gepleit voor een extra afslag naar Ten Eikenen. Want eerst was ook die niet meer voorzien op de kaart. We vragen bovendien dat het kruispunt met de Zavelstraat toch open blijft. Vier van de zes kruispunten schrappen is inderdaad overdreven." Infoavond De infoavond van de buurtbewoners over het afschaffen van de kruispunten in Zonhoven gaat op dinsdag 14 april om 20 uur door in Bowling Champion, in de Zavelstraat in Zonhoven. Alle inwoners zijn welkom.

Belbus rijdt vanaf volgende week door Zonhoven

05-04-2009 (10:15)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Vanaf 6 april 2009 krijgt Zonhoven zoals aangekondigd haar eigen belbus, “Bus 753". De gemeente was al langer vragende partij, omdat in heel wat Zonhovense wijken weinig openbaar vervoer kwam. De nieuwe belbus moet straks alle wijken bedienen. Schepen van mobiliteit Benny Roosen (CD&V) is nog niet helemaal gelukkig. "Door deelgemeente Ter Donk rijdt immers nog geen belbus, en blijft enkel de huidige lijn 29 in het aanbod. Dat is nog te weinig. Gelukkig is er binnenkort een evaluatie voorzien. Dan hopen we dat ook Ter Donk kan profiteren van de belbus." Lees meer...


Vierjarenplan voor de Zonhovense speelterreinen Door: CD&V-Zonhoven-schepen Benny Roosen

01-04-2009 (17:11)

Bij de laatste gemeenteraad werd een eerste gedeelte goedgekeurd van een vier jarenplan voor de Zonhovense speelterreinen. Zo wordt voor dit jaar de aankoop en plaatsing voorzien van een avontuurlijk klimparcours met minimaal 6 onderdelen voor het speelterrein aan de Dijkbeemdenweg. Op de Halveweg komen er diverse zandspeelelementen voor het speelterrein ‟t Ha-we‟tje en er wordt een nieuw terreintje aangelegd met meerdere speeltoestellen aan de lokalen van tennisclub Halveweg. Een zandbak met diverse zandspeelelementen worden voorzien voor het speelterrein van De Waerde waar sinds vorig jaar de gemeentelijke speelpleinwerking is gevestigd. Al deze toestellen moeten volgens de aanbesteding geplaatst zijn voordat de grote vakantie van start gaat. In de begroting 2009 is hiervoor een bedrag van € 38.000,00 voorzien. In de verdere planning wordt in de eerstvolgende 3 jaren nog een bedrag van 95.000€ uitgetrokken voor de verdere uitbouw van de Zonhovense speelterreinen, te weten 35.000€ voor 2010 en 2011 en 25.000€ voor 2012. Verder gaan we uitzoeken hoe we de buurt van de speelterreinen nauwer kunnen betrekken bij dit gebeuren om alzo de sociale controle te verhogen. Vandalisme blijft immers een probleem dat de gemeenschap jaarlijks een aardige duit kan kosten. Benny Roosen Schepen van Jeugd Subsidie voor evenementen in het teken van 20 jaar verbroedering 26-03-2009 (15:41) Door: CD&V-Zon hoven/bron: zonhoven.be 2009 moet een bijzonder jaar worden, want dan bestaat deze verbroedering 20 jaar. Heel wat activiteiten en evenementen zullen in 2009 in het teken staan van Australië. En om de organistoren van evenementen wat extra aan te moedigen heeft een gemeente een subsidie voorzien voor elke vereniging, school of organisatie met zetel in Zonhoven die een activiteit organiseert in het kader van 20 jaar verbroedering met Gayndah.

Lees meer...


Met de belbus door Zonhoven

26-03-2009 (14:41)

Door: CD&V-Zonhoven/bron zonhoven.be Maak zeven dagen op zeven gebruik van de nieuwe belbus Net als in meer dan 190 andere Limburgse woonkernen, kan je vanaf 6 april ook in de regio Zonhoven gebruikmaken van de belbus. Belbus Zonhoven draagt het lijnnummer 753 Lees meer... Gemeentelijke speelpleinwerking

19-03-2009 (16:51)

Gemeentelijke speelpleinwerking zoekt jobstudenten De gemeente Zonhoven zoekt jongeren die zich tijdens de zomervakantie willen inzetten als jobstudent. Naast een aantrekkelijke verloning bieden we je een leuke afwisselende vakantiejob binnen de gemeentelijke speelpleinwerking. Jeugddienst – 011 81 05 84

Haal meer uit je e-portemonnee

19-03-2009 (16:50)

Schrijf je nu in op de digitale nieuwsbrief van e-portemonnee en verdien meer punten! Wil je snel op de hoogte gebracht worden van nieuwe acties waarmee je punten kan verdienen? Wil je steeds weten of er interessante promotieacties zijn? Of wil je gewoon op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de e-portemonnee? Schrijf je dan nu snel in op de elektronische nieuwsbrief van de e-portemonnee. Zo verdien je nog meer punten - dus geld - waarmee je nog meer kan doen. Vanaf begin april 2009 krijg je dan regelmatig de nieuwsbrief in je mailbox. Volledig gratis. Inschrijven kan je doen via www.e-portemonnee.be. Meer info: www.e-portemonnee.be of contacteer de dienst leefmilieu op 011 81 05 26 Jeugdboekenweek 19-03-2009 (16:48) Jeugdboekenweek tot 29 maart 2009 Jeugdboekenweek duurt volle maand in Zonhoven! De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Tijdens de maand maart nodigen we de kinderen van alle basisscholen uit in de bibliotheek om mee te doen met het jeugdboekenspel. Dit jaar is het thema „fantasie‟, met als slogan „achter de spiegel‟. We dompelen ons onder in fantasieverhalen, verhalen die de regels van de realiteit regelrecht of net heel subtiel aan hun laars lappen. Tijdens de jeugdboekenmaand zet de bibliotheek de deuren wijd open voor heksen en elfjes, geesten en dwergen, draken en eenhoorns, superkrachten en toverspreuken, imaginaire vriendjes en pratende knuffels... Lang leve fantasie! Bibliotheek – 011 81 05 81


NMBS wil terug station in Zonhoven

16-03-2009 (16:47)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS wil terug een station openen in Zonhoven. Dat maakt de krant Het Laatste Nieuws vandaag bekend. Tot 1957 had onze gemeente al een station ter hoogte van Ter Donk. Vijftig jaar later wijst een haalbaarheidsstudie van de NMBS uit dat een stopplaats in Zonhoven opnieuw rendabel is. Die nieuwe halte zou dan wel best komen ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Halveweg. Spoornetbeheerder Infrabel is intussen een onderzoek gestart naar de kostprijs om een nieuw station te bouwen. De gemeente reageert alvast voorzichtig positief op het nieuws. Lees meer...

Verslag van de gemeenteraad van 2 maart 2009 Door: Marleen Thijs

14-03-2009 (16:22)

De gemeenteraad opende met de kennisname van enkele bestuurswissels. Ludo Erckens (Open VLD) volgt ontslagnemend OCMW-raadslid Fernand Vlecken op. En vorige gemeenteraad werd raadslid Patrick Nulens (SP-a) aangesteld. Ook dit heeft gevolgen voor de OCMW-raad. De gemeenteraad nam er kennis van dat Grete Maex hem opvolgt in deze Raad. Deze gemeenteraad keurde tevens de aanpassing van het financieel meerjarenplan goed en nam kennis van het gegeven dat de gouverneur goedkeuring gaf aan de gemeentelijke dotatie van 1.448.507 euro aan de politiezone Hazodi voor het dienstjaar 2009. Ook het reglement voor de toekenning van een fietsvergoeding aan het personeel werd goedgekeurd.. Om de omheining aan de sportvelden (Basvelden) volledig af te werken werd het licht op groen gezet om de laatste 400 meter te overbruggen. Rekening houdend met de opmerking dat er een doorsteek mogelijk blijft tussen tennisvelden en de manege. Ook het dossier „levering van tafels en stoelen voor het lokaal van de Volkstuinen‟ in Tentakel kan na een positieve beslissing van deze raad verder afgewerkt worden. Verenigingen die activiteiten willen ontwikkelen in het kader van 20 jaar verbroedering met Gayndah opgelet! Er kan immers een subsidie van 125 euro verkregen worden mits het naleven van enkele spelregels. De officiële feestperiode gaat van start op 1 augustus en loopt tot 31 december. Het reglement is vanaf nu van toepassing. Vooral voor scholen is dit belangrijk want daar moeten voorbereidingen en dergelijke voor de vakantieperiode gebeuren. Een hot-item in de varia was wel het plan van het Vlaams Gewest in verband met afsluiting van Eikenen. Deze beslissing kan zeer ingrijpende gevolgen hebben omwille van verplaatsing van verkeersstromen richting Koningshof. Daar is zeker het laatste woord nog niet over gezegd. Ondanks het negatieve advies van het schepencollege ten aanzien van deze plannen lijkt het Vlaams Gewest niet bereid om deze planning te veranderen. Men wil niet ingaan op onze uitnodiging om een hoorzitting bij te wonen. Uit de reacties van de oppositie concluderen we dat ieder raadslid op dezelfde golflengte zit: de plannen zoals ze


nu ter tafel liggen kunnen niet. Burgemeester Deraeve stelde dat het schepencollege besliste om nu ook schriftelijk de bezwaren over te maken aan de bevoegde diensten. Het alternatieve voorstel om ook een westelijke aftakking te behouden zal in deze brief opgenomen worden. En het idee van de hoorzitting is zeker nog niet opgeborgen verzekerde de burgemeester. Wordt vervolgd!

Afhaaldagen tegoed huisvuilzakken 2009

08-03-2009 (15:54)

Kom je tegoed huisvuilzakken voor dit jaar afhalen in de gemeentelijke werkplaatsen (naast het containerpark) op • zaterdag 7 maart • zaterdag 14 maart • zaterdag 21 maart telkens van 9 tot 13 uur. Opgelet: Je moet wel je groene gemeentekaart of je elektronische identiteitskaart meebrengen, ook als je de zakken van een familielid of buur afhaalt. Financiële dienst – 011 81 05 30 Afwerking rotonde Halveweg

08-03-2009 (10:10)

In de week van 9 maart 2009 gaat het Vlaams Gewest de rotonde Halveweg verder laten afwerken met een verhoogde betonboord aan de binnenkant van de overrijdbare strook. De Led verlichting wordt nadien in deze verhoogde boord geplaatst. Duur van de werkzaamheden: ± 2 weken. Deze werken kunnen tijdens de spitsuren voor enige verkeersproblemen zorgen. Aannemer is de firma Aswebo uit Drongen-Gent. Meer info: dienst openbare werken - Tel. 011 81 05 10

Zonhovense Kathleen Vandael wordt tot 'Ridder' geslagen Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Koning Albert II kent eretitel toe aan Zonhovense heldin Kathleen Vandael uit Zonhoven wordt nu donderdag in Brussel verwacht om er tot 'Ridder in de Orde van Leopold II' geslagen te worden. Het was Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) die de Zonhovense had voorgesteld op het Paleis Het volledige bericht staat op: www.zonhoven.nu

25-02-2009 (17:08)


Europese burgers naar de stembus

23-02-2009 (17:23)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.be Algemeen Op zondag 7 juni 2009 worden de 736 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. Voorwaarden Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vier voorwaarden voldoen: 1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten 2. een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben 3. minstens 18 jaar oud zijn 4. ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Inschrijving op de kiezerslijst Als je voldoet aan bovenvermelde voorwaarden dan mag je stemmen in België op voorwaarde dat je ingeschreven bent op de kiezerslijst. Bij de dienst bevolking laat je een formulier C/1, aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst invullen. Deze inschrijving moet gebeuren vóór 31 maart 2009. Zodra u bent ingeschreven op deze kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 7 juni 2009 te gaan stemmen. Meer informatie Wens je meer informatie over de Europese verkiezingen of over het elektronisch stemmen? Dan kan je terecht bij de dienst verkiezingen (burgerzaken - Tel. 011 81 04 47 of bevolkingAT-zonhoven.be) van onze gemeente of op de website Verkiezingen van de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken www.verkiezingen.fgov.be. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingeen en Bevolking Dienst verkiezingen Park Atrium - Koloniënstraat 11 1000 Brussel callcenter.rrn-AT-rrn.fgov.be


Infotentoonstelling Noord-Zuid

22-02-2009 (11:26)

Door: CD&V-Zonhoven/zonhoven.be Datum: 24 februari 2009 Plaats: gemeentehuis (tijdens de gewone openingstijden van het gemeentehuis) Inrichter: Agentschap Wegen en Verkeer Info: www.denoordzuid.be Tentoonstelling over de Limburgse Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren

Zonhoven bouwt wachtbekken tegen wateroverlast

20-02-2009 (15:25)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Het gemeentebestuur van Zonhoven wil volgend jaar een wachtbekken bouwen tegen de wateroverlast in het dorpscentrum. Dat maken de krant Het Laatste Nieuws en VRT Radio 2 vanmorgen bekend. In 2008 liep het centrum van Zonhoven liefst vier keer onder water na hevige regenbuien. Een oplossing voor het probleem is moeilijk, omdat in het dorp veel rioolbuizen samenkomen. Toch moet extra riolering ter hoogte van de Engstegen en een wachtbekken aan De Waerde Zonhoven in de toekomst droog houden.

Lees verder... Webloket

13-02-2009 (17:13) Door: CD&V-Zonhoven/zonhoven.be Het gemeentelijk webloket stelt een heleboel formulieren online ter beschikking. Door hiervan gebruik te maken bespaar je een rit naar het gemeentehuis en vermijd je in een rij wachtenden terecht te komen. Je kunt van op elke plaats waar je internet ter beschikking hebt je aanvraag doen, op elk moment van de dag - en de nacht!

Lees meer...


20 jaar verbroedering Gayndah

10-02-2009 (16:50)

Door: CD&V-Zonhoven/zonhoven.be Oroep Het gemeenschapscentrum Tentakel deelt graag in de feestvreugde rond 20 jaar verbroedering met Gayndah in Australië. Achter de schermen wordt al hard gewerkt om er een mooi intercultureel feest van te maken.

Eén van de projecten die op stapel staan is een fototentoonstelling over Australië. Ben je ooit in Australië geweest of ga je er binnenkort een kijkje nemen? Wonen er kennissen of vrienden van je in dat prachtige land aan de andere kant van de evenaar? Dan ben jij de geknipte persoon om materiaal aan te leveren voor een fototentoonstelling. Wil jij jouw foto‟s graag tentoongesteld zien in gc Tentakel in het najaar van 2009, stuur dan voor 15 maart 2009 enkele van je mooiste exemplaren op naar gc Tentakel met de vermelding „Fototentoonstelling Australië‟, p.a. Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven. Je mag ze ook mailen naar tentakel-AT-zonhoven.be of ze persoonlijk afgeven aan de balie. Bij iedere tentoonstelling hoort natuurlijk ook een „opening‟ waarop iedere deelnemer uitgenodigd is. De selectie gebeurt in het voorjaar van 2009 door een professionele jury. De geselecteerde foto‟s worden vergroot en ingekaderd. Na de tentoonstelling krijg je je vergrootte foto‟s cadeau. De originele foto‟s krijg je uiteraard terug. Als je geselecteerd wordt ben je automatisch eregast tijdens de openingsplechtigheid. Meer informatie bij gc Tentakel – 011 81 50 61 Computerlessen voor beginners

08-02-2009 (09:20)

Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.be Het gemeentebestuur van Zonhoven organiseert computersessies voor inwoners van Zonhoven. De cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die zelden of nooit met een computer hebben gewerkt en dus totaal geen basiskennis hebben. Op een speelse maar didactisch verantwoorde manier leren zij omgaan met de nieuwe digitale media. Naast een kennismaking met de computer staan ook internet en e-mail op het programma. Lees meer...


Verslag van de gemeenteraad van 26/1/2009 07-02-2009 (15:03) Door: CD&V-Zonhoven/Marleen Thijs De eerste gemeenteraadszitting van het jaar werd geopend met het verwelkomen van een nieuw raadslid. Patrick Nulens (SP-a) volgt Paul Schepers op. Laatstgenoemde heeft eind 2008, na 26 jaar inzet, ontslag genomen. Enkele wijzigingen in reglementen werden deze zitting voorgelegd. In eerste instantie dit van de tweejaarlijkse kunstwedstrijd „Artiestenbiënnale‟. In samenspraak met het bestuur en de leden van de kunstkring ging de gemeenteraad akkoord dat het kunstwerk eigendom blijft van de kunstenaar. Het werk wordt gedurende 2 jaar in bruikleen gegeven van de gemeente. Er was het reglement op de toelage voor en van de jeugdwerking. Ook hier werden in samenspraak met de jeugdraad enkele veranderingen aangebracht. Het maximumbedrag van de toelage vorming voor bestuursleden werd opgetrokken en de verdeling van het krediet werd op punt gezet. Tot slot was er de subsidieregeling voor inzameling van karton en papier door verenigingen. Feit is dat uit de testberekeningen blijkt dat de overeenkomst met Limburg.net voordeliger zou zijn voor verenigingen. Dus ook dit voorstel kreeg van ieder raadslid de goedkeuring. De definitieve aanvaarding van het ruimtelijk structuurplan is ook een feit. De Gecoro heeft de voorbije maanden bezwaarschriften behandeld en adviezen geformuleerd. Het huidige plan zal nu aan de hogere overheid, de Deputatie van de provincie Limburg, overgemaakt worden ter goedkeuring. De toekenning van de toelage ontwikkelingssamenwerking 2008 kon niet op ieders steun rekenen. Maar uiteindelijk werd toch beslist dat de 15 aanvragers die een gunstig advies meekregen, ook op een financiële steun van 1.093,33 euro kunnen rekenen. Voorlaatste punt op de agenda: de goedkeuring van het budget 2009 van het OCMW. Dit budget werd reeds via de meerjarenplanning vastgelegd. Enkele concrete plannen: de afwerking van de serviceflats natuurlijk, een zonnewering voor het OCMW gebouw en de noodzakelijke vervanging van werkmaterialen van de klusjesdienst. Opvallend was ook de studie over de mogelijkheden en haalbaarheid van een dienstencentrum. Een aanvullend agendapunt ingediend door het Vlaams Belang was de vraag om een tussenkomst te verlenen aan ondernemingen die hun bedrijf of winkel toegankelijk maken voor anders validen. Dit voorstel kon niet op een meerderheid rekenen omdat, zowel raadsleden uit meerderheid als oppositie, dit als een


Nieuws uit de bib

07-02-2009 (14:27) 12 en 19 maart 2009 De Zonhovense bib is overgeschakeld naar een nieuw bibliotheek-systeem. Grootste nieuwigheid is de online bibliotheekcatalogus.Verder is de uitleenpostvan de Halveweg verhuisd en heeft de bibliotheek sinds kort een DAISY-speler ter beschikking voor mensen met een leeshandicap.

Lees meer...

Nacht van de duisternis

07-02-2009 (14:19)

Door: CD&V Zonhoven Op zaterdag 28 maart 2009 organiseert onze gemeente in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder vzw de veertiende editie van Nacht van de Duisternis. Op deze avond staat de problematiek van lichthinder centraal. Lees meer... Winnares logowedstrijd Gayndah

06-02-2009 (16:25)

Op woensdag 28 januari werd de winnares van de logowedstrijd "20 jaar verbroedering Zonhoven-Gayndah" in de bloemetjes gezet. Het winnende logo kan je hierboven in de banner zien. De winnares Veerle Weyens ontving een cheque ter waarde van 250 euro.

Winnende logo


Gewijzigd subsidiereglement samenwerkingsprojecten - 02-02-2009 (16:28)

Sedert eind 2006 was het subsidiereglement voor samenwerkingsprojecten tussen verenigingen van de cultuurraad in voege. Lees meer

Bevolkingscijfer Zonhoven blijft stijgen Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.be Zopas werden de officiële bevolkingscijfers van het jaar 2008 bekendgemaakt. Op 31 december 2008 waren er in totaal 20 467 Zonhovenaren, waarvan 10 191 mannen en 10 276 vrouwen. We wonen ook erg dicht bij elkaar, we tellen 520 inwoners per km². De stijging van het aantal inwoners zet zich langzaam maar zeker voort, in 2008 kwamen er 170 inwoners bij. Hiermee zit Zonhoven in de top-10 van de grootste groeiers in Limburg. Die stijging is voor een groot deel te danken aan een natuurlijke aangroei (95). Met 231 geboorten kunnen we spreken van een kleine babyboom, terwijl er 136 overlijdens te betreuren vielen. Het aantal gezinshoofden bedraagt 8 180. Slechts 674 inwoners hebben niet de Belgische nationaliteit. De top-5 wordt ingenomen door Italianen (166), Nederlanders (159), Polen (59), Spanjaarden (47), Turken (40). In totaal tellen we maar liefst 57 verschillende nationaliteiten! De bevolkingsaangroei is geen louter Zonhovens fenomeen. Ook de provincie Limburg doet het met 827 551 inwoners erg goed en België kent de grootste bevolkingstoename in 40 jaar: we zijn nu met 10 666 866!

Nieuw, Belbus in Zonhoven Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Nieuwe belbus rijdt al vanaf 6 april Vanaf 6 april zal de belbus voor het eerst rijden. Die belbus zal de wijken van Zonhoven verbinden met het centrum. Van daar is er ook een aansluiting op een aantal andere belangrijke verbindingen van De Lijn naar Hasselt en Noord Limburg. De Zonhovense belbus krijgt trouwens het nummer 753 mee. De belbus rijdt wel niet automatisch. Je moet hem eerst telefonisch reserveren, voor je kan meereizen. Naast de belbus krijgt Zonhoven ook een nieuwe vaste verbinding met Houthalen en Genk. Die nieuwe lijn 47 zal naast Zonhoven-centrum ook langs Halveweg en Termolen rijden. De nieuwe lijn 47 gaat dit jaar vanaf 1 september van start.


De Openbaar Vervoercommissie heeft donderdag de plannen voor een beter openbaar vervoernet in Zonhoven definitief goedgekeurd. Dat maakten Benny Roosen (CD&V, schepen van mobiliteit) bekend. Verkeersdrempels De Lijn vraagt van de gemeente in ruil wel een reeks aanpassingswerken. Zo blijken heel wat verkeersdrempels in Zonhoven te hoog. De Lijn vraagt dat op de Molenweg en de Moleneindeweg minstens twee verkeersplateaus verdwijnen. Bovendien moeten de overige drempels verlaagd worden tot de wettelijke normen. Ook op de rotonde aan de Oppelsenweg-Boddenveldweg moeten de drempels verdwijnen, omdat daar de rotonde al voldoende remmend werkt. De verkeersdrempels op de Engstegen moeten verlaagd worden, net als de drempels aan de Kriekelstraat De drempels op de Moverkensstraat moeten dan weer verdwijnen. Busknooppunt Ter hoogte van het Dorpsplein is een heus 'busknooppunt' voorzien. Daar kunnen passagiers in de toekomst overstappen van de belbus op de andere lijnen. "We zijn nog aan het uitzoeken waar dat knooppunt het best kan komen. Als we het op het Dorpsplein zelf inrichten verliezen we mogelijk te veel parkeergelegenheid. Daarom wordt ook een alternatief onderzocht tussen de ovonde en het Dorpsplein," aldus schepen Benny Roosen (CD&V)

Zonhoven krijgt turborotonde op Omleidingsweg Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Rotonde met twee verdiepingen wordt nieuwe toegangsweg naar Zonhoven-centrum Het Vlaams Gewest heeft aan de gemeente Zonhoven plannen voorgesteld voor een turborotonde op de Omleidingsweg. Die komt ter hoogte van de spoorwegbrug, vlakbij de wijk Eikenen-Kolveren. Het gaat om een rotonde met twee verdiepingen. De nieuwe turborotonde moet de nieuwe toegang worden naar het centrum van Zonhoven. Het bericht wordt vandaag bekend gemaakt door de krant Het Laatste Nieuws. Lees meer Verwarmingstoelage Door: CD&V-Zonhoven Je kan van de federale regering een verwarmingstoelage(stookoliepremie) krijgen indien je het financieel moeilijk hebt. Je kan deze toelage aanvragen bij het OCMW.

Lees meer


CD&V blijft Vlaanderens grootste partij Door: CD&V-Zonhoven/bron: HBvL CD&V blijft de populairste politieke partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit een peiling van Het Laatste Nieuws. Met amper nog 19,9 procent houden zij net Open Vld (18,3 procent) af. Lijst Dedecker zou de grootste derde partij van Vlaanderen worden. CD&V boekt fel aan populariteit in door de regeringscrisis, de aanslepende economische malaise en het einde van het kartel met N-VA. Bij de verkiezingen van 2007 was de partij nog goed voor 29,6 procent van de stemmen. Nu nog maar voor 19,9 procent. Lees meer Spartacus Publieke kennisgeving Spartacus Lijn 3 Hasselt-Neerpelt-Lommel Spartacus heeft het voornemen om een snelle openbaarvervoersverbinding aan te leggen tussen Hasselt en Noord-Limburg. Deze openbaarvervoersverbinding moet worden afgetoetst aan de impact op het milieu. Dit gebeurt door middel van een milieueffectrapport (MER). Lees meer... Subsidie voor zonnepanelen en -boilers Door: CD&V-Zonhoven/bron dienst leefmilieu Reglement aangepast en verlengd De gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2008 het subsidiereglement voor het plaatsen van zonnepanelen en –boilers uitgebreid en verlengd voor het jaar 2009. Concreet komen nu - naast particulieren - ook bedrijven, scholen en verenigingen in aanmerking voor de gemeentelijke premie. De subsidieaanvraag dient na de plaatsing te gebeuren. De aanvraag moet vergezeld zijn van de factuur en het keuringsattest. De premie bedraagt 250 euro. Het reglement geldt voor het jaar 2009. Gayndah Door: CD&V-Zonhoven 20 jaar verbroedering. In 1989 heeft Zonhoven een vriendschapsband gesloten met Gayndah, een stadje in Queensland, Australië. In 2009 bestaat deze verbroedering 20 jaar. Heel wat activiteiten en evenementen zullen in 2009 in het teken staan van Australië.


Ophaling kerstbomen Door: CD&V-Zonhoven/bron: dienst leefmilieu Je mag je afgedankte kerstboom meegeven met de 14daagse groenophaling om de veertien dagen op maandag, afgewisseld met de huisvuilophaling. Verwijder de pot en alle versieringen. Je legt je kerstboom best zondagavond goed zichtbaar aan de voorzijde van je woning. Je hebt alles gedaan volgens de regels en je kerstboom is niet meegenomen? Geef dan een seintje aan de dienst leefmilieu op het nummer 011 81 05 26. Sportacademie Door: CD&V-Zonhoven/bron: website gemeente zonhoven Met deze formule tracht de sportacademie zoveel mogelijk jongeren warm te krijgen voor verschillende sporten. De sportacademie voor leerlingen van de basisscholen bestaat al enkele jaren, maar in februari kunnen ook onze Zonhovense kleuters deelnemen aan sportacademie. Voor hen richten de sportacademie een sportoverschrijdend balvaardigheidsproject in. Nieuwe toeristische brochure Hasselt en Zonhoven 2009 Door: CD&V-Zonhoven/bron: dienst toerisme Deze brochure voor individuele bezoekers of voor groepen geeft u een compleet overzicht van alle toeristische mogelijkheden in Hasselt en Zonhoven met heel wat nuttige informatie, met alle logiesmogelijkheden, toegangsprijzen en handige tips. Voor groepen is het aanbod erg groot. U kunt kiezen uit geleide bezoeken aan musea en tuinen, all-in dagtrips, bedrijfsbezoeken, autocarrondritten, rondritten met de stadstram, geleide fietstochten, boottochten, educatieve programma's (voor kleuters, lager en secundair onderwijs), een tiental themawandelingen. Wil je de nieuwe brochure per post ontvangen, geef dan een seintje aan Toerisme Zonhoven, 011 60 26 19 of mail naar toerisme-AT-zonhoven.be


Nieuwe wandelkalender 2009 Door: CD&v-Zonhoven/bron: dienst toerisme Een succesformule dient herhaald te worden. Daarom heeft Toerisme Zonhoven voor het derde jaar op rij weer een reeks themawandelingen in petto. Dit zijn ideale gelegenheden om de pracht van de natuur in onze gemeente te ontdekken. Elke maand bieden wij jou een ander stukje natuur aan dat telkens met een andere bril bekeken wordt. Elke wandeling is tussen 4 en 6 km en duurt ongeveer twee uren. Deelname is gratis. Bekijk hier alvast de wandelkalender 2009 (pdf – 253 KB). Wil je de wandelkalender per post ontvangen, geef dan een seintje aan Toerisme Zonhoven, 011 60 26 19 of mail naar toerisme-AT-zonhoven.be Klantendienst Infrax stopt Door: CD&V-Zonhoven Sedert vele jaren verzorgt Interelectra (later Infrax) wekelijks een klantendienst in het gemeentehuis om vragen van klanten te beantwoorden en om hun problemen op te lossen. Sedert de invoering van de liberalisering zijn de vragen van de klanten in hoofdorde gericht op de elektriciteites- en/of gaslevranciers en moeten die klanten worden doorverwezen naar de leveranciers in kwestie. Tegenwoordig fungeerden de klantendiensten ook als oplaadpunt voor de klanten met budgetmeter. Inmiddels werd in het overgrote deel van de Limburgse gemeenten een oplaadpunt voor de budgetmeter geïnstalleerd bij het OCMW. In Zonhoven worden op dit ogenblik de nodige aanpassingen gedaan om ook bij het OCMW een oplaadpunt te installeren. De opdracht van de gemeentelijke klantendiensten wordt hierdoor overbodig waardoor Infrax besliste met ingang van 1 december 2008 de klantendiensten af te schaffen. Met ingang van 12 januari 2009 zal in Zonhoven dergelijk oplaadpunt operationeel zijn in de kantoren van het OCMW en tijdens de openingsuren van het OCMW. Bijgevolg zal de klantendienst vanaf die datum ook in Zonhoven worden afgeschaft. Klanten kunnen met al hun vragen terecht bij Infrax via het nummer 078 35 30 20 of online via www.infrax.be. De energiewinkels in Hasselt en Genk blijven tijdens de kantooruren open voor iedereen.


Containerpark sluit haar deuren vroeger! Door: CD&V-Zonhoven Opgelet! Op vrijdag 9 januari 2009 sluit het containerpark uitzonderlijk haar deuren om 16 uur omwille van het jaarlijkse personeelsfeest.

Nieuw klaverblad Zonhoven-Houthalen Door: CD&V-Zonhoven/bron: zonhoven.nu Infotentoonstelling Wegen en Verkeer Limburg gaat op vraag van Zonhoven een infotentoonstelling houden over de geplande omleidingsweg rond onze buurgemeente Houthalen-Helchteren. Zoals bekend besliste de Vlaamse regering vorig jaar dat er een nieuwe weg wordt aangelegd. Die werken hebben ook een invloed op Zonhoven. De nieuwe omleiding van HouthalenHelchteren zal met een nieuw klaverblad immers moeten aansluiten op de bestaande baan. Dat klaverblad komt net boven de wijk 'de Kolveren'. Omdat de impact op Zonhoven groot is, zal een infotentoonstelling meer duidelijkheid moeten brengen. Onder meer uitvergrote luchtfoto's en plannen zullen te zien zijn. Verkeerswisselaar De tentoonstelling loopt in het gemeentehuis van Zonhoven op dinsdag 24 februari en op woensdag 25 februari, telkens van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op dinsdag van 15 tot 17 uur en op woensdag van 17 tot 19 uur zal er ook een deskundige aanwezig zijn om uitleg te geven op eventuele specifieke vragen. Een volledig plan van de omleidingsweg vind je via deze link

Park De Dijk : werken starten in 2009 Door: Kristien Smets Voor natuur- en wandelliefhebbers is er goed nieuws. Midden in het centrum van Zonhoven komt er binnenkort een spiksplinternieuw park . Het beheer- en het inrichtingsplan voor het bekomen van subsidies voor de aanleg van het Park De Dijk zijn ingediend bij de bevoegde instanties voor 1 januari 2009. Na een laatste inspraakvergadering met de omwonenden werden er nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan het plan. Zo komt er een doorsteek vanaf het pad van de speelweide naar de achterzijde van de evenementenhal om makkelijker bij de toiletten van de evenementenhal te raken. Aan de Hoge Valweg zal er een zone voorbehouden worden voor hondenpoepweide. In het beheerplan voorzien we ook de mogelijkheid van een overdekte picknickplaats of prieel. De kapwerken starten kortelings.


De andere werken volgen van zodra we de bouwvergunningen in ons bezit hebben. Het volledige park zal er zijn in 2010.

AFHALEN TEGOEDZAKKEN 2009 Door: CD&V-Zonhoven/bron: limburg.net Elk gezin, gedomicilieerd op 1 januari 2009, heeft recht op tegoed vuilniszakken. Elk jaar heeft uw gezin recht op 13 grote huisvuilzakken per persoon. Als u alleen woont, heeft u twee rollen van 13 kleine zakken te goed. Niet vrij tijdens deze bedelingsdagen? U kunt nadien nog altijd in het gemeentehuis terecht en dit tot en met 31 december 2009. Hou rekening met de sluitingsdagen. Hieronder vindt u de data terug waarop uw gemeente speciale bedelingsdagen organiseert. Voor 2009 vindt de bedeling opnieuw plaats in de gemeentelijke werkplaatsen, Industrieweg Zuid 1437 (naast containerpark), op: - zaterdag 7 maart 2009 - zaterdag 14 maart 2009 - zaterdag 21 maart 2009 * Telkens van 9 tot 13 uur. Vergeet uw groene gemeentekaart of elektronische identiteitskaart niet wanneer u de tegoedzakken afhaalt Brief van Marianne Thyssen aan de leden Door: CD&V-Zonhoven Beste CD&V-lid, CD&V is een verantwoordelijke en menselijke partij. De voorbije politieke crisis laat diepe sporen na in onze partij. Met het ontslag van Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Inge Vervotte zetten drie van onze beste mensen tijdelijk een stap terug. Ministers die zich de voorbije maanden elke dag met hart en ziel hebben ingezet voor een christendemocratisch beleid. Ook in moeilijke momenten blijft CD&V een grote verantwoordelijkheid dragen. Het land kan immers geen impasse verdragen. De huidige socio-economische realiteit heeft een krachtdadig beleid nodig. Daarom hebben wij consequent geijverd voor een snelle opstart van een nieuwe stabiele regering tot 2011. Met de ploeg rond Premier Herman Van Rompuy zijn we hierin geslaagd. De nieuwe federale regering staat klaar om samen te werken aan concrete oplossingen. Zo zullen wij het verschil maken. Als partij waarin wordt samengewerkt en ieder zijn rol opneemt. Laten we samen werken aan een goed en welvarend 2009. Hartelijke eindejaarswensen, Marianne Thyssen uw voorzitter


Open brief van Inge Vervotte Door: CD&V-Zonhoven/bron: HBvL Inge Vervotte besliste vanmiddag om op te stappen uit de federale regering. Naar aanleiding van haar onstlag stuurde ze een open brief naar de pers. Daarin licht ze haar beslissing om geen deel meer uit te maken van de federale regering toe. Lees hieronder de integrale versie van die brief.

Geachte leden van de pers, De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben een diepe indruk op mij nagelaten. De aangerichte menselijke en politieke schade bij Jo Vandeurzen en Yves Leterme verplichten mij om grondig na te denken. Ik ben een politica, maar bovenal een mens. Yves, Jo en ik voerden samen intensieve campagnes in 2003, 2004 en 2007, waarbij we stap voor stap samen werkten voor een overwinning van CD&V. Die overwinning hebben we mede te danken aan de uitstekende samenwerking op topniveau en het vertrouwen dat we hadden in elkaar, ons programma en onze partij. Samenwerking en vertrouwen zijn fundamentele basisvoorwaarden voor mij om aan politiek te kunnen doen. Ik heb er dan ook steeds bewust voor gekozen om geen onafhankelijke koers te varen binnen de partij of de regering, maar om loyaal samen te werken. Ook in de besluitvorming en de communicatie heb ik die houding consequent gevolgd. Die basisvoorwaarden zijn voor mij vandaag niet vervuld. Na het ontslag van de regering heb ik intern duidelijk gemaakt dat opnieuw in een regering stappen tot 2011, waarbij enkel Yves Leterme en Jo Vandeurzen vervangen worden, voor mij niet verdedigbaar is. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen omdat ze van oordeel zijn dat verdachtmakingen aan hun adres, onverenigbaar zijn met bestuursverantwoordelijkheid. Zij hebben in eer en geweten gehandeld, maar ik kan er geen vrede mee nemen dat enkel de CD&V-ministers deze houding aannemen. Iemand doorschuiven naar het voorzitterschap van de Kamer hoort daar niet bij. Iedere partij is uiteraard verantwoordelijk voor de mensen die zij naar voren schuift, maar de premier is verantwoordelijk voor een hele ploeg. En die ploeg moet geloofwaardig zijn. In die omstandigheden lijkt een beperkt kabinet met een beperkt programma tot aan de verkiezingen in juni 2009 mij de beste manier om geloofwaardig besturen en het herstellen van het vertrouwen, met elkaar te verzoenen. Ik wil heel duidelijk zijn: het gaat mij helemaal niet over de persoon van Herman Van Rompuy. Ik heb het volste vertrouwen in zijn kwaliteiten, kennis en kunde (net zoals in die van andere namen die genoemd werden als premier, zoals Jean-Luc Dehaene of Marianne Thyssen). Binnen de geschetste omstandigheden acht ik mezelf niet in staat om in een regering te stappen. Ik kan geen vrede nemen met de genomen beslissingen en kan er dus ook geen deel van uitmaken. Ik zie mezelf niet in staat om de gemaakte keuzes te verdedigen of uit te dragen.


Ik weet dat ik mensen teleurstel, maar ik doe aan politiek vanuit wie ik ben als mens en hoe ik in het leven sta. Consequent zijn met mezelf hoort daarbij. Dat is de enige manier om met overtuiging aan politiek te kunnen doen. Ik ben vele mensen dankbaar, vooral mijn naaste medewerkers die met volle overtuiging het beste van zichzelf hebben gegeven gedurende jaren, alsook de vrijwilligers en militanten die het altijd voor mij opnamen en vele inspanningen leverden. Uiteraard mogen zij en alle andere christendemocraten op mijn engagement blijven rekenen.

CD&V-Zonhoven-lokaal nieuws 2009  

Lokaal nieuws CD&V-Zonhoven jaar 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you