Page 1


Nieuws uit de gemeenteraad van 19 november 2001 Door: Kristien Smets

Een gemeenteraad met een eerder rumoerig karakter. De dagorde bestond uit een aantal makkelijk af te handelen punten zoals aanpassingswerken waterleiding Ossendriesstraat, leveren en plaatsen omheining Basvelden, aankoop van gronden van Kerkfabriek centrum…Het rumoer kwam er naar aanleiding van de analyse van de begroting 2001, toen de begrotingswijzigingen besproken werden. Raadslid Jef Hulsmans toonde aan dat deze meerderheid niet zo’n drastische belastingsverhoging aan de Zonhovenaar hoeft op te leggen.De gemeente ontvangt dit jaar maar liefst 42.746.000 BEF (1.059.645,6€) meer door de opcentiemen van de roerende voorheffing, meteen boekt men 18.000.000 BEF (446.208,34€) over naar het reservefonds, als spaarpotje voor eventuele moeilijke tijden.Zijn pleidooi bestond erin dat men in moeilijke tijden beter minder belastingen heft dan een spaarpot te vullen.Er was ook heel wat commotie bij de goedkeuring van de bijakte 19 B bij het moederconvenant van het mobiliteitsplanRaadslid Hulsmans vroeg zich af of de plannen om maar 2 oversteek- en doortochten te voorzien op de Noord-Zuid verbinding al dan niet definitief waren. Zowel VLD als SP.A beweerden dat dit nog maar suggesties en geen definitieve voorstellen waren.Raadslid Hulsmans bleef waarschuwen om alert te zijn en tijdig wijzigingen aan te brengenAls oppositiepartij schaarden wij ons ook achter de vraag van de SP.A fractie om eveneens een snelheidsbeperking van 50 km per uur te hanteren op het stuk Molenweg-Moleneindeweg, dit omwille van de gevaarlijke S bocht en de gevaarlijke kruispunten in het algemeen.De VLD vond die 50 km echter een te lage snelheid.Tot slot herhaalde Sven Lieten zijn vraag om een scholenvervoersplan op te stellen, de VLD wil hieraan niet tegemoetkomen. Als tegenvoorstel opperden zij dat ze het scholenvervoersplan Ter Donk eerst willen uittesten om dit dan eventueel aan te bieden aan de andere scholen in Zonhoven. Als CD&V fractie konden wij volledig akkoord gaan met deze werkwijze.

Nieuws uit de gemeenteraad van 22 oktober 2001 Door: Kristien Smets

Een gemeenteraad met een beperkte agenda en weinig animo. De gemeenteraad keurde de wijze van gunning voor de hospitalisatieverzekering van het gemeente en OCMW personeel goed alsook de begrotingen van het kerkfabriek St. Quintinus en St. Eligius . Bij de voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 2000 hekelde onze fractie het feit dat er voor het jaar 2000 een overschot is van meer dan 75 miljoen. Raadslid Hulsmans voorspelde met een vrij grote zekerheid dat er volgend jaar nog meer overschot zal gecreëerd worden om dan even voor de verkiezingen de belastingen te verlagen als zogenaamde “geste” naar de Zonhovenaar. Als CD&V fractie blijven wij ons hiertegen verzetten. Een nieuw verlichtingssysteem voor de sporthal Ter Donk werd goedgekeurd. Bij het OCMW werd de vervanging van de CD&V - raadsleden Welkenhuysen en Vandereyt door raadsleden Mommen en Nilis goedgekeurd, als ook het evaluatierapport over de besteding van de SIF middelen. De toegevoegde agendapunten vanuit CD&V en SP.A zorgden voor de enige brok inhoud op deze raad. Onze fractie bracht een aantal onveilige verkeersituaties in de omgeving Steentweg-Houthalenseweg – Vaartstraat en Kleine Hemmen ter sprake, en reikte eveneens een aantal oplossingen aan op korte en middellange termijn. De zebrapaden in de schoolomgeving en de aanpassing van het fietspad op de aansluiting Steentweg Houthalenseweg worden meegenomen in het geheel van het mobiliteitsplan. De SP.A fractie verweet de burgemeester een te lakse houding in het dossier van de kerkfabriek van Termolen. Zij startten werken bij hoogdringendheid waarvoor zij nog geen vergunning hadden, daardoor ontlopen ze voor een half miljoen aan subsidies die de gemeente weigert te betalen omdat zij van oordeel zijn dat zij de kerkfabriek verwittigden. Wordt allicht vervolgd…


Nieuws uit de gemeenteraad van 24 september 2001 Door: Kristien Smets

Een vrij matte zitting met 1 uitschieter, het toegevoegde agendapunt van het Vlaams Blok Zij klaagden de overlast aan die de bewoners van Donkweg 75 bezorgen aan de buurt Ter plekke wonen meerdere buitenlanse arbeiders in een logementshuis. Raadslid Romain Janssen nam de verdediging op zich van de verhuurder die volgens hem wettelijk in orde was met alle vergunningen. Het incident werd uiteindelijk gesloten door dhr. Achten die voorstelde om een gesprek aan te gaan met de buurbewoners omtrent de overlast. -We kregen informatie over het BPA "Zonevreemde bedrijven" en de over de 15 bedrijven die een voorlopige aanvaarding kregen. Naar aanleiding van het dossier "stort Termolen" krijgen al de gemeenteraadsleden de kans om met professor Autenboer te vergaderen. Hilarisch werd het toen we van de burgemeester vernamen dat er dit jaar geen enkele meisjesjobstudente was aangenomen omdat er vorig jaar "een incident" geweest was Als oplossing schoof men dan naar voor om voortaan enkel jongens tewerk te stellen en volgend jaar zelfs helemaal geen jobstudenten meer aan te nemen aldus de burgemeester

CD&V-Zonhoven-lokaal nieuws 2001  

Een gemeenteraad met een beperkte agenda en weinig animo. Een gemeenteraad met een eerder rumoerig karakter. Door: Kristien Smets Door: Kris...