Page 1

voor iedereen

lange termijn

betaalbaar


Toekomst inbegrepen Fijn wonen in Willebroek hangt niet alleen af van een comfortabel huis, het hangt ook af van de omgeving. De kwaliteit ervan kan hier en daar nog beter. Elke wijk en deelgemeente kent eigen uitdagingen en problemen. Bij het uitwerken van oplossingen gaat CD&V voor maatwerk. Voorbije legislatuur hebben we veel kunnen realiseren, maar ons werk is nog niet af. We willen graag verder werken aan een Willebroek waar mensen een toekomst willen uitbouwen. We toetsen elk plan aan drie criteria: • is het plan nuttig of bruikbaar voor iedereen, ook voor toekomstige generaties? • is het een oplossing die ook op lange termijn de beste is? • kunnen we het betalen zonder andere projecten tekort te doen? Beluister een luisterversie van ons programma via www.cdenvwillebroek.be of vraag een CD bij een van onze kandidaten.


1 HUYGHE Tinneke 31 jaar, Bezelaerstraat 107, Blaasveld

Ik ga voor ruimte voor iedereen: voor jeugd, ondernemers en gezinnen. Dat betekent woonen industriegebieden goed afbakenen, groen­ buffers en goede ontsluiting. Ook speelruimte, goede jeugdlokalen en een nieuw jeugdhuis.

2 MOERENHOUT Ronny 59 jaar, Kasteelstraat 61, Blaasveld

Ik zet me in voor recreatie en sport. Door samen te werken met lokale sportclubs kunnen we ‘Sport voor allen’ aanbieden. Het tekort aan bin­ nensportruimte pakken we aan met een grote, nieuwe sporthal op de site de Schalk.

3 BRADT Maaike 27 jaar, Hoogstraat 123, Tisselt

Veiligheid van voetgangers en fietsers en een betere online dienstverlening zijn mijn doelen. Ook een vrijwilligersloket, een ondernemers­ loket en een kinderopvangloket met sterke service horen bij dienstverlening op maat.

4 EL HABTI Rachid

36 jaar, Jozef Wautersstraat 1, Willebroek Ik ga voor werk voor iedereen en leren op de werkvloer. Bijkomende arbeidsplaatsen en investeren in diversiteit zijn belangrijk. Diversi­ teit is een sleutel tot een successvolle en even– wichtige samenleving voor iedereen.


Mensen gaan naar hun werk, bren­ gen kinderen naar school, doen boodschappen … Elke weggebrui­ ker moet veilig op zijn bestemming geraken. Vandaar onze prioriteiten: • Zorgvuldige afbakening van woon- en industriegebieden • Verdere vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte • Specifiek in Blaasveld aanpassing van schoolomgeving en kerkplein, in Heindonk heraanleg van het dorpsplein, in Klein-Willebroek een doordacht parkeerbeleid, in Tisselt loskoppelen van vracht- en woonverkeer, in Willebroek herwaardering van het handelscentrum.


5 VAN DYCK Hilde 47 jaar, Kalkberg 7, Blaasveld

Ik wil zorgen dat er steun en opvang is voor wie er nood aan heeft. Extra plaatsen in Ten Weldebrouc zijn onmisbare ondersteuning voor mantelzorgers. Net als een opvoedingspunt voor ouders die met twijfels of vragen zitten.

6 AERTS Theo

58 jaar, Mechelsesteenweg 263/4, Blaasveld Ik vind innovatieve bedrijven aantrekken belang­ rijk. Bij het aanbieden van ruimte moeten we rekening houden met een kleinschalige start én groot groeipotentieel. Een up to date overzicht van vestigingsmogelijkheden is noodzakelijk.

7 VAN PRAET Heidi 44 jaar, Hoogstraat 150, Tisselt

Ik ga voor een goede afbakening tussen woonen industriegebieden. Bijkomende gemeentelij­ ke reglementen moeten bij projectontwikkelaars woonkwaliteit afdwingen. Zwaar verkeer en woonverkeer dienen losgekoppeld te worden.

8 NEEFS Leo

61 jaar, Mechelsesteenweg 107, Blaasveld Een veilige gemeente met uitstraling is mijn doel. Leegstand moet verdwijnen. Een alert vei­ ligheidsbeleid streven we na met kordate politie en alerte straat- en wijkvrijwilligers, gemeen­ schapswachten en een mobiele jeugdwerker.


9 VAN SOMEREN Thea

52 jaar, Oude Dendermondsestraat 12, Willebroek Ik zet mij in voor mensen van de vierde wereld, werkzoekenden en personen met een beper­ king. Meer bescheiden woningen zijn belangrijk zodat gezinnen die er net tussenuitvallen, toch aan een goede betaalbare woning komen.

10 STROOBANTS Maarten 41 jaar, Oude Molen 14, Tisselt

Ik ijver voor goed bereikbare bedrijven­terreinen. KMO’s zorgen vooral voor inwoners uit de ­directe omgeving voor werk. Een goede bereik­ baarheid voor fietsers, voetgangers en open­ baar vervoer is belangrijk.

11 DINÇ Sumbul 39 jaar, Hoge Weg 14, Heindonk

Ik ga voor meer en flexibele kinderopvang. Voor werkende ouders is kinderopvang vinden niet altijd gemakkelijk. De gemeente moet vooral aan­ vullen waar het private aanbod tekort komt, in de buitenschoolse kinderopvang dus.

12 VERELST Marc 48 jaar, Merkezeel 22, Willebroek

Ik wil dat de jeugd alle kansen krijgt die ze verdient. Wij geven het jeugdwerk alle kansen, maar betuttelen hen niet. Dat betekent financië­ le middelen voor goede lokalen en hun werking, maar verder geen bemoeienis.


Goed wonen doe je in een comfor­ tabele woning in een veilige omge­ ving waar een gezellig buurtleven is. Vandaar onze prioriteiten: • een goede mix van huur- en koopwoningen, van sociale en private huurders en eigenaars • bij projectontwikkelaars woonkwaliteit afdwingen • renovatie in plaats van bijkomende sociale woningen • meer bescheiden woningen • aanpasbaar en energiebewust (ver)bouwen promoten • speelruimte en een polyvalente zaal in elke wijk of deelgemeente


13 DE BLAISER Greet 44 jaar, Oostvaardijk 10, Klein-Willebroek

Ik ijver voor het gezin en voor sport voor ieder­ een. Bewegen is goed voor iedereen, onge­ acht leeftijd of fysieke capaciteiten. Wij willen speelruimte voor kinderen en ‘sport voor allen’ in samenwerking met sportclubs aanbieden.

14 YOKA MPELA Pistice 19 jaar, Gezondheidsstraat 35, Willebroek

Ik wil bijdragen aan de bekendmaking van het vrijetijdsaanbod voor de jeugd. Het aanbod in onze gemeente is groot: van sport tot cultuur. Zinvol bezig zijn is belangrijk voor jongeren. Eens rondhangen kan wel, maar het uithangen nooit.

15 LAUWERS Yoni 19 jaar, Kalkberg 7, Blaasveld

Ik wil me inzetten voor de jeugd in onze ge­ meente. Een nieuw jeugdhuis met fuifzaal hoort erbij. Voor optredens en fuiven van het jeugd­ huis en de jeugdverenigingen, maar ook om muziekgroepjes te laten repeteren.

16 CORTEBEECK Thomas 22 jaar, Blaasveldstraat 173, Tisselt

Ik ga voor een nieuw jeugdhuis. Maar ook met het centraal vrijwilligersloket kunnen we vereni­ gingen en vrijwilligers een hart onder de riem steken. Daar vinden ze op één adres info over organiseren en materiaal om te huren.


17 FIERENS Inneke

47 jaar, Jozef Wautersstraat 31, Willebroek Ik zet me in voor mensen die steun nodig hebben. Met de vrijetijdspas kunnen mensen met een beperkt inkomen discreet van korting genieten. Extra plaatsen in Ten Weldebrouc zijn een steun voor mantelzorgers.

18 MEES Marc 64 jaar, Vlaslaan 25, Tisselt

Ik ga voor het sportieve beleid in de gemeente. Wij geven het voetbal een plaats in Heindonk, Blaasveld en Tisselt en aan het Meerhof. Als het project Vaartland goed loopt, kan het Meerhof een modern voetbalcomplex worden.

19 VERBEKE Rita

59 jaar, Residentie Schoondonk 32, Willebroek Ik zet mij in voor personen met een beperking en ouderen. Ik vind het belangrijk dat openbare gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. Buurtwinkels verdienen onder足 steuning. Zij staan dicht bij de mensen.

20 VAN REGENMORTEL Luc 60 jaar, Kardinaal Cardijnlaan 77, Tisselt

Ik ga voor veilig verkeer in woonwijken. Aan足 dringen bij de hogere overheid om in Tisselt het zwaar verkeer los te koppelen van het woonverkeer, met ontsluiting via de A12 en de N16 hoort erbij.


De vele vrijwilligers en verenigingen maken mensen blij in onze gemeen­ te. Zij verdienen alle steun. Vandaar onze prioriteiten: • het oud gemeentehuis renoveren tot een moderne zaal voor podiumkunsten • een nieuwe sporthal op de site de Schalk • goede jeugdlokalen en een nieuw jeugdhuis, als het kan op de site Denaeyer • speelruimte • activiteiten en opvang tijdens schoolvakanties • één centraal vrijwilligersloket voor informatie over organiseren en aanvragen van uitleenmateriaal.


21 DREBLA Nadia 46 jaar, Sint Janslaan 10, Tisselt

Ik zet me in voor de jeugd en voor mensen met een mobiele handicap. Straten, pleinen en woonwijken moeten toegankelijk zijn voor ie­ dereen. Kinderen moeten kunnen buiten spelen. Goed onderhouden speeltuintjes zijn belangrijk.

22 TSHIMPAKA Yannick 28 jaar, Residentie Schoondonk 84, Willebroek

Ik wil jongeren tot sport aanzetten.Wie sport is goed bezig. In samenwerking met sportclubs kunnen we ‘sport voor allen’ aanbieden. De nood aan speelruimte moet de gemeente opvolgen op basis van het aantal kinderen in de wijk.

23 DE GOOIJER Mike 28 jaar, Vooruitgangsstraat 70, Willebroek

Mijn prioriteiten zijn mobiliteit en veiligheid. De as tussen het station en de watertoren zal door­ gaand verkeer weghouden uit het centrum. Aan een alert veiligheidsbeleid werken we samen. Kordaat als het moet, in dialoog als het kan.

24 DE HONDT Maria

72 jaar, Residentie Herselaar 91, Willebroek Een warm buurtleven vind ik belangrijk. Het vrijwilligersloket is een hart onder de riem voor vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Het biedt op één adres informatie over organiseren en uitleenmateriaal.


25 VAN DYCK Toon 73 jaar, Merkezeel 13, Willebroek

Ik zet me in voor de senioren en wil hen als partner bij het beleid betrekken. Mijn bijzondere aandacht gaat naar ouderen in een kwetsbare situatie, zoals armoede of sociaal isolement, en naar betaalbaar sociaal wonen.

26 VERMEIR Maria 71 jaar, Hopstraat 34/2, Willebroek

Het geluk van Willebroekenaars ligt me na aan het hart. Het vrijwilligersloket biedt verenigin足 gen en vrijwilligers informatie en uitleenmateri足 aal. Extra plaatsen in Ten Weldebrouc zijn een onmisbare steun voor mantelzorgers.

27 MOORTGAT Fons 65 jaar, Peeterstraat 39, Tisselt

Mijn aandacht gaat naar sport, mobiliteit en landbouw. Het tekort aan binnensportruimte pakken we aan met een nieuwe sporthal op de site de Schalk.Voor de land- en tuinbouw waken we over voldoende ruimte en rechtszekerheid.


Werkende ouders, mantelzorgers, ouderen of mensen die het moeilijk hebben mogen niet het gevoel heb­ ben er alleen voor te staan. Zeker zij die het goed voor hebben, hebben recht op geborgenheid en veiligheid. Vandaar onze prioriteiten: • investeren in goed samenleven in diversiteit • uitbouw van buitenschoolse en flexibele kinderopvang en organisatie van één kinderopvangloket • extra plaatsen in het woon- en zorgcentrum Ten Weldebrouc • coördinatie van de ondersteunende diensten aan ouderen en mantelzorgers • een alert veiligheidsbeleid: kordaat als het moet, in dialoog als het kan.


Jouw toekomst Kiezen voor je toekomst doe je niet snel snel. Wil je nog meer weten dan hier geschreven staat, kijk dan zeker ook naar volgende website: - de verkiezingssite van de VRT www.deredactie.be > De vragende partij > Willebroek Daar vind je de standpunten en beloften van de verschillende partijen naast elkaar over onderwerpen die inwoners van Willebroek zelf aanbrachten. CD&V zal zich aan haar standpunten en beloften houden. Ook de regionale dag- en weekbladen besteden veel aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.


Op 14 oktober vinden ook de provincieraadsverkiezingen plaats.

BRADT Sofie 1ste plaats

“Vanuit de provincieraad wil ik bijdragen aan de bovenlokale projecten van Willebroek. Ik blijf Willebroek een warm hart toedragen. De gemeente heeft baat bij een sterk bovenlokaal netwerk om belangrijke dossiers en projecten op de sporen te krijgen en op te volgen. Van 2000 tot 2006 was ik in Willebroek schepen van jeugd en lokale economie, nadien - tot voor kort - fractieleider in de gemeenteraad en voorzitter van Volkshuisvesting. Ik tekende het meerjaren renovatiebeleid uit en startte het op. VAN PRAET Heidi stelt zich ook voor de provin­ cieraadsverkiezingen kandidaat. Zij staat er op de 5de plaats. Zij is ervaren in het opvolgen van bovenlokale dossiers. Net als ik vindt zij het be­ langrijk dat Willebroek goed netwerkt en haar ligging en troeven optimaal uitspeelt.”


1 HUYGHE Tinneke

15 LAUWERS Yoni

2 MOERENHOUT Ronny

16 CORTEBEECK Thomas

3 BRADT Maaike

17 FIERENS Inneke

4 EL HABTI Rachid

18 MEES Marc

5 VAN DYCK Hilde

19 VERBEKE Rita

6 AERTS Theo

• 20 VAN REGENMORTEL Luc

7 VAN PRAET Heidi

8 NEEFS Leo

• 22 TSHIMPAKA Yannick

9 VAN SOMEREN Thea

• 23 DE GOOIJER Mike

• 10 STROOBANTS Maarten

• 24 DE HONDT Maria

21 DREBLA Nadia

11 DINÇ Sumbul

• 25 VAN DYCK Toon

12 VERELST Marc

• 26 VERMEIR Maria

13 DE BLAISER Greet

• 27 MOORTGAT Fons

14 YOKA MPELA Pistice

Binnen één lijst mag je voor meerdere kandidaten stemmen.

www.cdenvwillebroek.be

V.U. Tinneke Huyghe – verkiezingsdrukwerk gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012

LIJST 7

Buitenboek  
Buitenboek  

CD&V Willebroek

Advertisement