Page 1

hoofdartikel

ampersand

p.4

Welkom bij

cd&v

Afdeling Poperinge

p.6

p.11 p.14

Een geschiedenis om trots op te zijn

Christendemocratie vandaag

Steun een goed doel

CD&V, een democratische partij

1


column

Zogezegd

Foto Leo De BOCK

Uit het kerstprogramma van 25 december 1945 “De CVP is niet alleen een partij: ze is tevens een Beweging.”

Welkom bij CD&V Als christendemocraten hechten we veel belang aan onze ledenbeweging. We gaan er van uit dat een mens tot zijn recht komt in verbinding met andere mensen. Politiek is een zaak van iedereen. CD&V wil om die reden een echte volkspartij zijn, een partij die uit eerste hand weet wat er omgaat in de samenleving. CD&V is een ‘Facebook’ avant la lettre. De partij heeft tegelijk de kracht van haar traditie en de kracht om zich aan te passen. Ze is toegankelijk en ze is er voor iedereen, ze maakt geen onderscheid. Ze trekt de zwakken mee en moedigt de sterken aan. Ze wil niet dat mensen uit de boot vallen. Ze wil dat mensen samen leven, dat ze iets aan mekaar hebben, dat het leven zin geeft. Dat samen super is. Wij kiezen resoluut voor onze leden. U hebt een belangrijke plaats in onze organisatie. We wensen een wezenlijke relatie met u. U telt. Uw mening doet ertoe. Laten we samen werk maken van de christendemocratie. Welkom in onze partij. Het is een warme partij. Deze folder geeft u alvast een beknopt overzicht van onze geschiedenis, onze ideologie en onze organisatie. Het is een uitnodiging voor u om lid te worden, te zijn en te blijven. Om engagement op te nemen. En ons te steunen. We hopen zeer dat u zich bij ons thuis zal voelen.

“De opperste waarde in deze wereld is de mens. Alle mensen zijn onderling gelijk. Noch de staat, noch de machtigen hebben het recht om enkelingen te verknechten. Het te verwezenlijken ideaal is er een waarin ieder zijn vrije persoonlijkheid volledig kan ontplooien.” “Het gezin draagt in hoge mate bij tot de ontplooiing van de persoonlijkheid, tot het geluk en bijgevolg tot de maatschappelijke vooruitgang.” “Tegenover het dogma van de klassenstrijd, stelt de CVP haar geloof in sociale rechtvaardigheid.” “De economie moet meer menselijk worden. Zij heeft tot doel het welzijn van heel het volk, en niet de verdediging van de gevestigde belangen van enkele kapitaalhouders.”

colofon Redactiecomité:

Vormgeving: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

Brecht Grieten, Michael Cloots, Annemie Lemahieu, Luk Vanmaercke, Peter Poulussen, Pascal Laseur, Linda Meskens, Stéphanie Martens, Anne Janssen, An Reniers, Veronique Velghe, Suma Lambert, Rutger De Reu, Cecile Segers, Wendy Colin, Jef Smits, Veerle Scheire, Leo De Bock, Erik Boon Joost Bresseleers Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel Wetstraat 89, 1040 Brussel – leden@cdenv.be

Wouter Beke Algemeen voorzitter CD&V

Meer over onze ledenwerking? Contact via leden@cdenv.be of 02 238 38 32 22


jeUgd iS toekoMSt IK HEB ZE DAN OOK ALLE KANSEN WILLEN GEVEN loes vandromme, schepen van Jeugd

Speelpleinen, kinderopvang, jeugdlokalen, een nieuw jeugdcentrum, de academie herhuisvesten? Een hele boterham. Loes Vandromme: Ik heb heel wat ervaring opgedaan. Het was vaak hard zwoegen, maar eens een project geslaagd of een probleem grondig aangepakt gaf dat zeer veel voldoening. Zo werd er ook heel wat gerealiseerd. Speelpleintjes en kinderopvang: nu overal in stad en dorp, mag ik aannemen? Loes: We wilden Poperinge uitbouwen tot een stad waar het goed is om te wonen. Door de reorganisatie en het optimaal benutten van de begeleidersuren, werd de buitenschoolse kinderopvang sterk uitgebreid. Opmerkelijk was ook de groei van het aanbod aan jeugd – en sportactiviteiten tijdens de vakantie. Daarnaast werden er op talrijke plaatsen speelpleintjes ingericht en geopend. Het nieuwe speelplein aan het stadspark is alvast een groot succes. Ons speelbos werd in november geopend en wordt reeds goed bezocht. Ruimte om te spelen blijft voor mij een belangrijk recht. Hoe vlot het nieuw te bouwen en het te restaureren oudere jeugdcentrum? Bijna een klein jeugddorp zou ik zeggen. Loes: Het jeugdcentrum wordt een walhalla voor de Poperingse jeugd. Een ruime fuifzaal, repetitieruimtes, lokalen voor de jeugddienst, voor VKSJ, Scouts, JNM, KLJ, IRIS en Spelewijs. We zitten goed op schema.

Feestelijke opening is gepland voor eind april. Ook in de nieuwe locaties van de academie komt de jeugd volledig aan haar trekken? Een geluk met een ongeluk? Loes: Wie de voorbije jaren les volgde in de Werf, wist hoe slecht de toestand er was. Plots was het zo slecht, dat we de veiligheid van de gebruikers niet meer konden waarborgen. We moesten dan ook dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor de bijna 1000 leerlingen. Uiteindelijk konden we snel de gebouwen van het Mariaziekenhuis en het Vroonhof lesklaar maken. Ondertussen voelt iedereen zich goed thuis op die campussen. Daarnaast werden er ook nieuwe initiatieven opgestart in de deelgemeenten. Door de samenwerking met de basisscholen, het Brede Schoolproject, vinden vele jongeren de weg naar de Kunstacademie. Zelf moeder van 2 jonge kinderen, je job en schepen zijn. Soms moet je goochelen met je tijd, kan ik me inbeelden? Timemanagement heet dat nu. Loes: Schepen zijn is inderdaad een fulltime job. Je gaat er mee slapen en je staat er mee op. Daarnaast ook nog eens fulltime mama en parttime leerkracht, mijn agenda is dus altijd wel goed gevuld. Gelukkig kan ik veel beroep doen op mijn familie en hebben mijn vrienden veel begrip. Veel plannen en goed organiseren, zo kom ik er wel. First things first….

3


Een geschiedenis van Gaston Geens was de eerste minister-president van Vlaanderen, die met zijn Théo Lefèvere is gedurende Derde Industriële Revolutie en Flanders Technology elf jaar voorzitter van de Vlaanderen zelfzeker posiCVP. Vanuit de oppositie tioneerde. Hij lanceerde de leidt hij in de jaren ’50 de schoolstrijd. Als premier van uitspraak: “Wij zullen moeten bewijzen dat wij wat we België (1961-1965) legt hij zelf doen, beter doen.” de taalgrens vast.

Wilfried Martens is 7 jaar partijvoorzitter en meer dan 10 jaar eerste minister van België. Hij is de grondlegger van het federalisme in ons land. Als medestichter is hij al sinds 1992 de voorzitter van de Europese Volkspartij.

19 5

19 9

2

0

19 45

August de Schryver is van 1945 tot 1949 de eerste partijvoorzitter van de Christelijke Volkspartij. Hij is een pionier in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en in de samenwerking tussen Europese christendemocratische partijen.

Onder Gaston Eyskens, zes keer premier van België, haalt de CVP een absolute meerderheid in 1950 in Kamer en Senaat. Onder zijn premierschap komt de eerste staatshervorming tot stand en krijgt Vlaanderen autonomie voor taal en cultuur. Zijn zoon Mark loodst het land later door woelige tijden. Bijna 3 miljoen vrouwen hebben geen algemeen stemrecht bij de eerste naoorlogse parlementsverkiezingen in 1946. Dankzij de toen gevormde CVPregering krijgen de Belgische vrouwen in 1948 volwaardige politieke rechten.

4

Leo Tindemans schopt het tussen 1974 en 1978 tweemaal tot premier met de slogan ‘Een nieuw elan’ en haalt een jaar later, bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees parlement, bijna een miljoen voorkeurstemmen. Dat is nog altijd een record in de Belgische politiek.

Luc Van den Brande is één van de voorvechters van meer Vlaamse zelfstandigheid. Hij was als ministerpresident zeven jaar lang het politieke gezicht van Vlaanderen.

In de jaren ‘80 geeft de partij de absolute prioriteit aan sociale, economische en financiële problemen. Onder Wilfried Martens (1981-1985) worden verscheidene noodzakelijke herstelmaatregelen doorgevoerd, waardoor de CVP versterkt uit de daaropvolgende verkiezingen komt.

In januari 1968 komen de conflicten tussen Vlaamse studenten en de Franstalige universiteit van Leuven tot hun hoogtepunt. Deze symbolische strijd luidt ook het einde in van de unitaire partij CVP/PSC, die splitst in een zelfstandige Vlaamse en Franstalige partij.


verantwoordelijkheid nemen

20

20

04

Als gewezen secretaris-generaal van Unizo maakt Kris Peeters in 2004 een opgemerkte entree in de politiek. Als hij 3 jaar later minister-president van de Vlaamse regering wordt, begint hij met Vlaanderen In Actie (VIA), een ambitieuze gooi naar een internationale toppositie voor Vlaanderen in Europa.

11

Herman Van Rompuy is van 1988 tot 1993 partijvoorzitter, van 1993 tot 1999 minister en in 2008 en 2009 premier. Hij wordt vervolgens eind 2009 verkozen als de allereerste permanente voorzitter van de Europese Raad. Als President van Europa is hij een vertrouwenwekkend en bekwaam leider. Hij slaagt erin om eenheid te krijgen in de verscheidenheid van de 27 lidstaten.

? Van 1992 tot 1999 drukt premier Jean-Luc Dehaene zijn stempel op België. Hij is de architect van verschillende staatshervormingen, zorgt met zijn besparingsbeleid voor de toetreding van ons land tot de eurozone en tekent mee de huidige structuren uit van de Europese Unie. In 1994, een jaar na zijn economisch herstelplan en het Belgisch voorzitterschap van de EU, tekent toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene de nieuwe grondwet, waarvan artikel 1 luidt: “België is een federale staat”.

Yves Leterme haalt bij de federale verkiezingen van 2007, na een geslaagde periode als minister-president van Vlaanderen, een indrukwekkende score van 800.000 voorkeurstemmen. Twee keer wordt hij premier. Na de val van de regering doordat de liberalen er de stekker uittrokken, leidt hij de regering in lopende zaken langsheen de langste formatiegesprekken ooit. Zijn vaste hand vermijdt dat ons land afglijdt tijdens een zware en wereldwijde economische recessie.

Lid: Het is denkbaar: misschien staat over enkele jaren uw foto hier. Als ledenpartij, biedt CD&V u alle kansen om u politiek te engageren. Als zij het kunnen, kan u het ook!

Een ongeziene wereldwijde crisis raast in 2008 als een orkaan door de internationale financiële wereld. Maar in tijden van nood blijft CD&V verder besturen. Onder leiding van Yves Leterme en Kris Peeters worden de banken gered. Het daarop volgende anticrisisbeleid wordt later door de OESO bestempeld als het beste ter wereld.

In september 2001 houdt de CVP een groot vernieuwingscongres in Kortrijk. De partij neemt een nieuwe start en gaat voortaan als CD&V door het leven. Daarmee zegt ze duidelijk wat ze is: christendemocratisch en Vlaams. CD&V is een ideeënpartij waarin de “mens” centraal staat en de inhoud het haalt van de vorm.

5


Christendemocratie vandaag Op 25 december 1945 verscheen het kerstprogramma van de CVP. De drie standen van toen, de landbouwers, de werknemers en de zelfstandigen vonden, elkaar in een manifest dat de wederopbouw moest inluiden na de ontsporingen van de Tweede Wereldoorlog. De basisgedachte was: ieder mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Iedereen werd erkend zoals zij of hij was, in zijn vrijheid en zijn creativiteit, maar tegelijk viel niemand uit de boot. Op die manier legden christendemocraten de grondslag voor de sociale welvaartsstaat, niet alleen in België, ook in andere landen van West-Europa. Zij zwichtten niet voor de collectieve droom van het communisme, en lieten zich evenmin verleiden door de lokroep van het ongebreidelde kapitalisme waarin alleen voor winaars een plaats is.

Ondertussen is niet alleen het individu, maar ook de gemeenschap veranderd. De drie grote groepen die het kerstprogramma van 1945 schraagden, bestaan nog altijd. Werknemers, landbouwers en zelfstandigen behoren tot het kostbare erfgoed van de christendemocratie en blijven onze bevoorrechte gesprekspartners. Ook de traditionele verenigingen genieten onze volle steun. Maar daarnaast zijn er ook vluchtige verbanden die we niet links mogen laten liggen: buurtcomités, ouderverenigingen, facebookgroepen. En laten we niet smalend doen over gesprekken op caféterrassen. Ook die kunnen verbondenheid scheppen. We mogen

De glorieperiode van de christendemocratie duurde tot de jaren zestig. Daarna volgde een langzame afkalving. Waarom? Met het oude principe ‘ieder mens is uniek maar wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap’ is niets mis. Maar christendemocraten verloren uit het oog dat, zeker sinds de emancipatiegolf van de jaren zestig, zowel het individu als de gemeenschap er anders uitzagen dan in het verleden.

rik torfS ieder mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Iedereen werd erkend zoals zij of hij was, in zijn vrijheid en zijn creativiteit, maar tegelijk viel niemand uit de boot. Mensen zijn individualistischer dan vroeger. Zij maken hun eigen keuzes. Sommigen kiezen voor het traditionele huwelijk. Anderen wonen samen, sluiten een homohuwelijk of gaan een latrelatie aan. Ieder mens verdient die vrijheid, zolang hij anderen respectvol bejegent. Ook op het vlak van ideeën, culturele keuzes, vrijetijdsbesteding, zijn mensen minder uniform dan vroeger. Zij denken kritisch na. Prachtig. De ontplooiing van het individu is een goede zaak zolang het niet in egoïsme ontaardt. Want de solidariteit, de hoeksteen van onze welvaartsstaat, moet blijven. Daarom mogen wij niet buigen voor het hedendaagse populisme dat sociale zekerheid in toenemende mate met misbruik associeert. We moeten er integendeel alles aan doen om de solidariteit ten diepste te voelen en om keuzes te maken die ons sociale systeem in een veranderende wereld overeind houdt. Zo is recht op leven belangrijker dan recht op rust. Mensen worden ouder, en hebben tot het einde van hun dagen recht op de allerbeste gezondheidszorg en een behoorlijk pensioen. Daarom is het nodig dat we langer blijven werken. Het is onaanvaardbaar dat vijftigers van de arbeidsmarkt verdwijnen. Alleen heldere keuzes kunnen de sociale welvaartsstaat overeind houden.

6

ons niet laten leiden door een traditioneel plattelandsbeeld wanneer het over gemeenschap gaat. Echte christendemocraten juichen verschillen toe. Verbondenheid is anders in een dorp dan in een stad, anders in een kleine stad dan in een grote, anders in elke grote stad afzonderlijk. Zo zal de Gentenaar met lentekriebels met een fles wijn uit de nachtwinkel aan een kanaal gaan zitten, terwijl de Antwerpenaar de coiffeur bezoekt en met zijn nieuwe zonnebril op een terras plaatsneemt. Kortom, wij moeten scherp toekijken hoe mensen leven en daarop ons aloude paradigma enten: iedere mens is uniek en wordt pas volledig zichzelf in gemeenschap. Want dat paradigma lag niet alleen aan de basis van de WestEuropese welvaartsstaat. Het biedt ook de enige weg om ons sociale model overeind te houden in een wereld waarin onze economische rivalen niet altijd democratieën zijn die de mensenrechten respecteren. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van individuen, maar ook in hun diepe zin voor solidariteit.


cUltUUr iS er voor iedereen

DAAROM IS ONS AANBOD OOK ZO GEVARIEERD Marleen Baelde schepen van Cultuur

Waarom is cultuur zo belangrijk voor de mensen? Marleen Baelde: Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een heel andere maatschappij. Meer gesegmenteerd en gefragmenteerd. Het beleid wil iets doen aan het uiteenvallen van de vitale maatschappelijke verbanden. Plaatsen creëren om aan cultuur te doen, van gedachten te wisselen of om te zoeken naar de kern der dingen. Zo laat ”Met een buur naar cultuur” mensen 2 maal per jaar gratis en laagdrempelig deelnemen aan een culturele happening. Mensen appreciëren jouw persoonlijke inbreng bij huwelijken en jubilea. Waarom ligt dit je zo nauw aan het hart? Marleen: Op de burgerlijke stand komen mensen aangifte doen van belangrijke gebeurtenissen in hun leven die hen een burgerlijke staat verlenen met rechten en plichten. Die vinden daar hun neerslag in authentieke akten. Het is een enige kans om als bestuur jouw betrokkenheid te tonen en te benoemen tijdens het ritueel dat erbij hoort. De kunstzomer in Watou hing lang aan een zijden draadje. Is de toekomst van deze top- act nu verzekerd? Marleen: In de zomer van 2012 kan het publiek terug afzakken naar het landelijke kunstdorp Watou om zowel jonge als gevestigde kunstenaars en dichters te ontdekken. Ook in de toekomst zullen intendant Jan Moeyaert en de vzw P’ART de recent ingeslagen weg, met respect voor de traditie, verder bewandelen, uitbouwen en verdiepen. Dit kan dankzij de voortgezette samenwerking tussen de provincie en het stadsbestuur.

Ook de senioren kunnen als schepen op je rekenen. Anders dan vroeger is hun inbreng in de maatschappij geen slogan in de wind. Marleen: De Poperingse seniorenadviesraad bevordert het seniorenbeleid in het belang van alle senioren. Daartoe brengen ze adviezen uit over de meest diverse aangelegenheden van dit beleid. Op verschillende wijzen en langs allerlei wegen informeren zij de senioren en wekken hun interesse op voor het gemeentelijk beleid. De seniorenadviesraad stimuleert ook het plaatselijke verenigingsleven door het slaan van bruggen tussen de seniorenverenigingen en de individuele senioren. Hij bevordert ook de samenwerking in de seniorenzorg. Die raad organiseert ook bijzondere activiteiten voor senioren, die niet in hun direct bereik liggen. Nemen ook de senioren voldoende deel aan het culturele leven in de brede zin van het woord of kan het nog beter? Marleen: Vele vrijwilligers betrekken binnen hun vereniging en netwerk hun leden bij cultuur in de ruimste zin van het woord. Ze dragen zo bij tot de leefbaarheid en samenhang in onze maatschappij. Ook de seniorenverenigingen spelen hierin een belangrijke rol en zorgen door hun engagement voor een steunnetwerk, een terugvalbasis, een vriendenkring en een extra stimulans voor hun leden om naar buiten te komen. Steeds meer senioren vinden de weg naar het dienstencentrum “de Bres” in Proventier en genieten ook daar van het uitgebreide aanbod activiteiten en de vele interessante lessenreeksen.

7


Waarom lid van cd&v? Student maatschappelijk werk en actief in studentenvereniging: wil later graag de wereld veranderen

thomas 18 jaar

ludo 60 jaar

Nationaal voorzitter CDS (christendemocratische studenten): droomt ervan minister te worden

griet 23 jaar

Arbeider en gescheiden vader: wil graag mensen ontmoeten & een netwerk opbouwen

david 42 jaar

Nachtverpleegster en jonge moeder: vindt christelijke waarden belangrijk

geraldine 31 jaar

Vrouw met carrière en moeder van 2 kinderen: wil graag mee het beleid in haar gemeente bepalen

an 40 jaar

Fiere grootmoeder en zeer actief in vrijwilligersorganisaties: uit graag haar mening

Maria 72 jaar

frans 54 jaar

Onderwijzer en jonge opa: wil graag meespreken over CD&V-standpunten aangaande samenlevingsopbouw

Getrouwd en pas begonnen aan haar nieuwe job: wil haar gemeenschap meer betrekken in haar gemeente

Pinar 27 jaar Burgemeester en wielerliefhebber: werkt graag in een partij waar lokale thema’s belangrijk zijn

Buren in de winkelstraat: Zij willen dat ondernemen mogelijk blijft. Want ondernemers zorgen voor welvaart.

dirk, Sandra en felix iedereen heeft zijn/haar reden om lid te worden van cd&v. iedereen doet dit vanuit zijn/haar eigen engagement en situatie. iedereen is welkom bij cd&v. want samenwerken is super!

8


?

waarom

We kunnen samen zoveel méér dan alleen. Omdat mensen belangrijk zijn. Omdat engagement en verantwoordelijkheid u in het bloed zitten. CD&V staat voor een zorgzame samenleving, waar iedereen kansen krijgt. “De politiek” is wat we er zelf van maken. Die andere 70.000 leden kunnen onmogelijk fout zijn. CD&V heeft u nodig, als steun, maar ook om uw stem te laten horen. De beste ideeën komen uit een opbouwend kritische beweging. Gewoon omdat het leuk is. En CD&V zoekt altijd net dat ietsje méér.

“waarom: de meerwaarde

van cd&v is dat ik er helemaal niet alleen voor sta en kan rekenen op een grote groep experten, sympathisanten en gemotiveerde leden.

!

daarom

Breng ook uw vinger aan de pols van de samenleving. Onze partij en beweging hebben ook uw ideeën nodig. Geef onze ideologie draagvlak, uitstraling en slagkracht. Zorg ervoor dat CD&V beslissingen kan nemen op basis van een stevige vertegenwoordiging. U bent onze beste ambassadeur. Laat zien dat CD&V voor u belangrijk is: uw lidmaatschap helpt ons echt vooruit. Werk mee aan de kentering, omdat bij de pakken blijven zitten niets voor ons is. Kies voor een visie op de toekomst, in plaats van de stunt van de dag. Leden als u zijn onze bestaansreden als beweging. Samen bieden we nét dat ietsje méér.

“daarom: hernieuw vandaag nog

uw lidmaatschap en speel een belangrijke rol in de samenleving. vergeet niet dat u naast het lidmaatschap van cd&v ook engagement kan opnemen bij cd&v-senioren, vrouw&Maatschappij en jongCD&V.

Alvast bedankt, Wouter Beke

lid worden? Surf naar

www.cdenv.be

9


alleS tegelijk kan niet

MAAR ONZE VOETPADEN, sTRATEN EN WEgEN WORDEN VOELBAAR BETER. OOK TE LANDE. kris notebaert Eerste schepen

Poperinge heeft heel wat km straten, voetpaden en wegen. Om van de waterlopen maar te zwijgen. Welke overheid doet wat daarin?

Je bent ook schepen van landbouw en milieu en afvalverwerking. Geen gemakkelijk pakket, kan ik aannemen?

Kris Notebaert: Voetpaden en een deel van de wegen vallen onder stad. Sommige andere zijn gewestwegen. Poperinge heeft een zeer dicht net van landelijke wegen. Het jaarlijkse onderhoudsbudget werd de voorbije jaren fors opgetrokken. De Ijzer, de Heidebeek en Poperingevaart vallen onder het Vlaamse Gewest. De rest, en dat zijn er heel wat, worden verdeeld onder de Provincie en de stad. Vergeten we daarbij de 500km grachten niet die ook onderhouden moeten worden.

Kris: Elke bevoegdheid heeft zijn agenda en knelpunten. Toch blijft het een uitdaging om de standpunten van landbouw en milieu samen te brengen en te komen tot verzoenbare oplossingen. Ook afvalverwerking heeft haar hete hangijzers. De gulden middenweg en een open, eerlijke communicatie leiden vaak tot de beste compromissen.

Ook met de ďŹ etspaden gaat het goed vooruit. Straks kan men overal naartoe ďŹ etsen vanuit het centrum en omgekeerd. Watou, Woesten en ook Westouter in de planning? Kris: Het fietspad naar Krombeke is in gebruik. Dat naar Watou komt er in 2012 en wordt aangelegd in 3 fazen. Daarna volgt eerst Woesten en later nog Westouter. Daarmee zal Poperinge over een prachtig fietsnetwerk beschikken en zijn alle dorpen met een veilig fietspad bereikbaar.

10

Je runt zelf een landbouwbedrijf en je bent schepen. Hoe combineer je toch die twee? Kris: Inderdaad, niet altijd vanzelfsprekend. Voortdurende inzet en nieuwe investeringen zijn ook daar een must. Maar de grotere kinderen helpen al flink. Mijn vrouw, op wie ik volledig kan rekenen en externe hulp maken dat alles werkbaar blijft. Zelf tracht ik ook mijn tijd zo goed mogelijk in te delen tussen mijn bedrijf en mijn schepenambt. Maar, toegegeven, soms ontbreekt me tijd om alles nog ietsje beter te doen. We kunnen er niet onderuit: een dag heeft maar 24u.


5%

van uw lidgeld wordt jaarlijks doorgestort naar Trias vzw. Deze niet-gouvernementele organisatie steunt ondernemende mensen in het Zuiden. Dank voor uw bijdrage. Dank voor uw lidmaatschap. www.triasngo.be

11


cd&v, een echte beweging europa

We zijn de grondleggers van de Europese eenmaking. De meerderheid van onze wetten en decreten heeft vandaag haar wortels in de Europese besluitvorming. De Europese volkspartij is veruit de grootste fractie in het Europese halfrond. Met Wilfried Martens aan het roer van deze organisatie maken we hier mee het verschil.

Parlementsleden & ministers

Met bijna 65 parlementsleden en ministers zijn we een sterk beleidsgedreven partij en maken we in Vlaanderen, Brussel, BelgiĂŤ en Europa werk van een vooruitziend beleid. Mensen ondersteunen in wat ze samen ondernemen en hen zoveel mogelijk zekerheid geven, dat is ons handelsmerk.

Provincies, steden en gemeenten

15 gedeputeerden, 114 provincieraadsleden, 326 afdelingen, 2.465 raadsleden, 840 schepenen, 171 burgemeesters, 164 OCMW-voorzitters en 22 districtsraadsleden: CD&V is sterk lokaal verankerd. We zijn in alle provincies, gemeenten en steden actief. Daar maken we het verschil. Ook typisch christendemocratisch. Immers, onze ideologie houdt in dat we netwerken met kiezers, middenveldorganisaties en andere verenigingen hoog in het vaandel dragen.

12


Boegbeelden

CD&V is nooit een éénmanspartij. Wij hebben letterlijk duizenden boegbeelden. Elk op hun niveau. Maar welke partij kan zeggen dat ze zowel in de gemeenten, in Vlaanderen, in België als in Europa de leiding neemt?

voorzitter

Onze voorzitter leidt de partij en waakt over haar belangen. Wouter Beke is de woordvoerder van de hele partij. En kan dit alleen maar doen met de hulp van een enthousiaste ploeg. Samen is super!

70.000 tevreden leden

Mensen maken de partij. Leden die meepraten. Op elk niveau in onze organisatie. Waaruit ideeën ontstaan. Leden die samen de samenleving willen veranderen. 13


Verbind deze punten & ontdek wat CD&V tot een democratische partij maakt

CD&V, een democratische De wereld veranderen doet u niet alleen. Dankzij een stevige organisatie proberen we al onze leden te betrekken. Leden die een groter engagement willen opnemen, kunnen dat. Om de 2 à 3 jaar organiseren we interne bestuursverkiezingen. Daarbij kunnen alle leden zich kandidaat stellen en hun stem uitbrengen op kandidaten. Engagement opnemen betekent dus niet dat u er helemaal alleen voor staat. Integendeel. Alle niveaus zijn gekoppeld aan elkaar. En bieden de nodige steun en houvast om allen samen de wereld te veranderen.

Regionaal niveau In gesprek met de minister op de rondes van cultuur Meelopen op de 10Miles van Antwerpen Leden ontmoeten op de nationale of lokale nieuwjaarsreceptie Samen met uw gezin naar de CD&V-gezinsdag

‘Eenheid in verscheidenheid’ is niet zomaar een holle slogan, maar een christendemocratische manier van werken. In de regio werkt men aan ondersteuning van de afdelingen en ook aan specifieke regionale dossiers. Wateroverlast in de regio Leuven heeft bv. meer impact als dit op regionaal niveau wordt aangepakt. Afdelingen in de eigen regio, met vaak dezelfde uitdagingen kunnen zo best begeleid worden.

Provinciaal niveau

Waar de regio’s voor lokale afdelingen een draaischijf zijn van de afdelingwerking, mikt het provinciale niveau grotendeels op inhoudelijke dossiers die eigen zijn aan de provincie. Zo neemt CD&V Limburg het voortouw om de Noord-Zuidverbinding aan te pakken. Om Limburg als provincie bereikbaar en mobiliteitsvriendelijk te maken.

65

1

66

62 61 63

64

67

68

60

58 59

57 56 55

54 53

52 51 50 48

49

47 44 46 45

43 40

39

42 41

Met wortels op pleinen en aan scholen ijveren voor een samenleving waarin iedereen geworteld is Debatteren over het welzijnsbeleid Jonge talenten opleiden in de Politieke Academie Op uitstap met Politiek Brussel 2-maandelijkse themadagen van CD&V-senioren

14

38 37

Lokale afdelingen & lokale mandatarissen

De draaischijf van onze beweging situeert zich op het gemeentelijke niveau. Wat leeft er in uw gemeente? Welke uitdagingen kan u samen met andere leden aangaan? De rol van mandatarissen die dagelijks mee het beleid in de gemeente bepalen is niet te onderschatten. Samen met alle andere (bestuurs)leden doen zij de afdeling draaien en zijn zij de grootste ambassadeurs van ons CD&V-merk. Want als christendemocraten geloven we dat politiek best op het niveau bedreven kan worden dat het dichtst bij de mensen staat.

Studiedienst CEDER

De partij dagelijks inhoudelijk ondersteunen en tegelijk een langetermijnvisie uitbouwen. Een inhoudelijk netwerk creëren en dit vertalen naar concrete beleidsdomeinen. Dat is de opdracht van onze studiedienst. Want vooruitzien en denken op lange termijn, dat is waar we ons als christendemocraten onderscheiden in het politieke landschap.

36

35


partij Politiek bestuur & Algemene Vergadering

Een politiek bestuur als instrument om wekelijks efficiënt in te spelen op actuele onderwerpen is onontbeerlijk in een democratische partij. De Algemene Vergadering bepaalt de krachtlijnen van de werking van onze organisatie. Leden met stemrecht in deze vergaderingen bepalen de grote lijnen van onze partij.

2

5

5

3

Parlementsleden en ministers

Waar lokale mandatarissen in de gemeente en provincie hun inhoudelijk werk verrichten, doen onze parlementsleden en ministers dit op bovenlokaal vlak. In de verschillende parlementen voeren ze, ondersteund door fracties en kabinetten, beleid in constante dialoog met leden en middenveldorganisaties.

Schaatsen op de winterhappening in Brasschaat Een jeneverwandeling in Bokrijk De zoektocht naar het Lam Gods in Gent Het Rijnlandmodel als discussiemiddel over de toekomst van de sociale zekerheid

6 9

4 7

10

8 11

13 12

14 15 16 17 18 19 20 21

23

22

24 27 28 32

31

30

25 26

29

34 33

Partijsecretariaat

CD&V schakelt beroepskrachten in om leden, vrijwilligers en afdelingen te ondersteunen. Het zijn één voor één specialisten in hun vakgebied en dragen vrijwilligerswerk hoog in het vaandel. Zij zijn voor u een voortdurend aanspreekpunt en maken u wegwijs in onze hele organisatie. We zijn immers een menselijke partij. Geen partij met holle slogans. Maar eentje die mensen met elkaar verbindt.

Congres

Het allerhoogste orgaan bij CD&V is het congres. Op zo’n congres kunnen alle leden hun inbreng doen. De standpunten die zij bepalen zijn het hoogste goed binnen onze partij. Zij komen immers van onderuit. En voelen wat er leeft in de samenleving.

Geledingen

CD&V wil jongeren, vrouwen en senioren extra ondersteunen. Deze groepen zijn gegroepeerd in geledingen. Zij hebben elk hun visie op het beleid. Ze spreken op de meest gepaste manier diverse doelgroepen aan. En zijn daarom ook steeds betrokken in het beleid van onze partij.

Met leerkrachten nadenken over de toekomst van het secundair onderwijs Brusselse architecten in dialoog met CD&V-parlementsleden en de Vlaamse Bouwmeester over de architectuur in de hoofdstad Met de wittelintjesactie geweld tegen vrouwen aanklagen …

15


LANGER STILSTAAN KON NIET MEER

het MoeSt en ZoU voorUit gaan

christof dejaegher burgemeester

Je bent al 6 jaar burgemeester. De tijd vliegt toch snel als we even achterom kijken? Christof Dejaegher: Inderdaad, zo kun je het wel zeggen. Door de drukte van elke dag besef ik te weinig dat mijn eerste legislatuur als burgemeester bijna voorbij is. Heel wat ingrijpende werken liggen achter ons, maar er staan nog heel wat projecten op stapel. Bovendien is er ook heel wat te doen in onze stad! Dat zorgt voor een gevulde agenda, maar geen nood, ik doe het heel graag met veel overgave. Wat was voor jou het gelukkigste moment en het meest donkere die voorbije jaren? Christof: Het mooiste moment van de voorbije jaren is geen moment maar eigenlijk een maand, de voorbije maand september. De opening van de Grote Markt en de Hoppefeesten hebben mij en heel wat Poperingenaren een goed gevoel gegeven. Ondanks alle kritiek vooraf kreeg ik achteraf toch vooral positieve reacties. Er zijn toch ook al heel wat mensen die de voordelen van de nieuwe verkeerscirculatie inzien. Uiteraard zijn er plus – en minpunten, dat is met alles zo in een mensenleven, maar globaal genomen ben ik heel tevreden dat we de stap naar de modernisering en verandering gezet hebben. Toen we bij de opening met de harmonie de markt opstapten, overheerste een goed gevoel en het vuurwerk deed de rest. De Hoppefeesten konden dit alleen maar versterken. Het was ook een mooie stoet en de “Tournée Générale” was één grote reclame voor onze stad. Een tikkeltje geluk met het weer was natuurlijk lekker meegenomen. Eén ding zal mij in elk geval lang bijblijven: één noot aanheffen en een ganse tent doen rechtstaan en meezingen, het is alleen Poperinge met het hoppelied gegeven.

16

Over het meest donkere moment moet ik spijtig genoeg niet lang nadenken. Naast de beschimpingen en bedreigingen n.a.v. de sluiting van een café, is het meest droevige moment de overstroming van 23 op 24 juli 2007. Heel wat mensen zaten toen in de miserie, ik woon hier al heel mijn leven, maar zo’n zondvloed had ik nog nooit gezien. Maar we hebben de mensen toen een oplossing beloofd en belofte maakt schuld. We zijn nu volop bezig met het uitvoeren van de waterbeheersingwerken. Dat we iedereen recht in de ogen zullen mogen kijken, compenseert toch ten dele die moeilijke periode. Je nam met je ploeg een heel zwaar programma aan. Hoe staat het met de realisatiegraad? Christof: We zijn aardig geschoven in de uitvoering. Op het zwembad na zijn alle grote projecten uitgevoerd of in uitvoering en het is echt niet weinig! Ook de deelgemeenten kwamen goed aan bod. We beloofden een inhaalbeweging en ik durf zeggen dat we die belofte uitgevoerd hebben. Het werk is nooit af natuurlijk, er blijft nog heel wat te doen. De nieuwe sportinfrastructuur in Proven en Reningelst is klaar, het jeugdcentrum in aanbouw. Met het stadhuis zetten we de kroon op het werk en zal de markt nog mooier worden. De industriezone en de ring komen er aan en het lijkt er op dat we ook voor die andere grote kwelgeest, het Sint-Michielscomplex, een oplossing gaan vinden. Het zwembad nog. Maar ook hier werken we naarstig verder. We hebben geen tijd verloren, wel voldoende tijd genomen om het ingrijpende project grondiger voor te bereiden.


Soms hebben grote projecten vertraging waar je als lokaal bestuur niets kan aan doen. Hoe frustrerend is dat voor een burgemeester? Christof: Je leert leven met het feit dat een project zijn tijd nodig heeft, zeker wanneer het om omvangrijke projecten gaat met veel tussenschakels. Het enige frustrerende hieraan is dat de bevolking haar burgemeester kent en aanspreekt en hij soms ook niet direct weet wat er in de toekomst allemaal vanop een hoger niveau op ons afkomt. Neem nu het voorbeeld van de Oostlaan met de komst van de academie. Al van voor er kritiek kwam van een politieke partij hadden we dit aangekaart bij de Vlaamse overheid, die er eigenaar van is. Die veiliger te maken voor fietsers en voetgangers is hun verantwoordelijkheid. Het dossier, in voorbereiding, moest een lange administratieve weg afleggen. In een politiek pamflet lees je dan niet dat het stadsbestuur er zijn schouders heeft onder gezet, wel dat er nog geen oplossing is. Maar goed, dat houdt de geest wakker.

luisterd naar de roep van de kiezer. Hiermee hebben we het fundament voor een sterkere stad en voor een beter bestuur kunnen leggen. Ruzie werd er niet gemaakt, constructief samengewerkt des te meer. Dit mogen verder zetten, zou niet alleen deugd doen maar ook goed zijn voor de stad. Een druk bestaan. Heb je nog tijd voor je familie? Christof: Het hangt ervan af aan wie je de vraag stelt, denk ik. Ik ben inderdaad heel veel uithuizig. Dit is één van de grote nadelen van deze functie. Het gebeurt soms dat ik mijn kinderen alleen maar aan het ontbijt zie. Maar ik probeer toch ook wel bij mijn gezin te zijn, vooral op zondag. Goed plannen en goede afspraken maken, zijn een must om het haalbaar te houden. Soms neem ik mijn kinderen ook mee. Ze hebben de juiste leeftijd om één en ander te kunnen meemaken. Ik denk bijvoorbeeld aan de start van het Kunstenfestival Watou met de lampionnen. Dit is telkens weer een prachtig moment. En zelfs al doe ik mijn job, ook voor hen is dat ‘quality time’.

Hoe ga je de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 tegemoet? Christof: We hebben uitgevoerd wat we beloofd hebben en we hebben ook durven besturen en veranderen. Poperinge had dit meer dan nodig, anders zaten we voor heel lang in hetzelfde stramien vast. Ik heb de indruk dat de stad gedurende zo’n twintig jaar bewust verarmd werd, met alle gevolgen van dien voor de gebouwen, wegen en voetpaden. Ik hoop dat de kiezer die keuze beaamt en ons verder het vertrouwen wil geven. CD&V heeft, gelukkig maar, in 2006 ge-

Lid Worden? Door lid te worden van CD&V- Poperinge, steun je een dynamische en actieve ploeg met een vernieuwend beleid en een visie op lange termijn. Nieuwe leden betalen amper 5 euro voor het eerste jaar. Een jaar lang op de eerste rij met info uit eerste hand.

17

Nieuwjaars receptie CD&V- Poperinge houdt zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 3 februari 2012 vanaf 19 uur in De Kring. CD&V- leden en sympathisanten welkom. Inschrijving om logistieke redenen vooraf vereist via henri.lefever@skynet.be, fax 057/334197 of via bus 65 Boeschepestraat.

tarieven lidgeld:

Standaard tarief: €15 (€10 reductie eerste jaar = €5) Gunsttarief: - 60-plussers, -26 jaar, personen met een handicap: €7 cd&v-ledendienst, wetstraat- 89 - 1040 Brussel, bijkomend gezinslid:02 €4 238 38 30 of leden@cdenv.be Steunend lid: €25

www.cdenv.be

Lid worden van een deelvereniging? Dan betaal je onderstaande bedragen bovenop je lidgeld. JONGCD&V Vrouw&Maatschappij

+ €2,50 Het startblok voor jongeren met een mening! Politiek werve(le)nd! Meer info: www.jongcdenv.be + €2,40 Vrouw&Maatschappij geeft je de kans om dagelijkse bekommernissen van vrouwen op de politieke agenda te plaatsen. Wedden dat ook mannen daar baat bij hebben? Meer info: www.vrouwenmaatschappij.be + €1,00 CD&V-senioren Voor 1 euro meer kies je als 60-plusser voor een effectieve seniorenwerking. Omdat er op inzet geen leeftijd staat! Meer info: www.senioren.cdenv.be Als steunend lid ben je automatisch lid van JONGCD&V, Vrouw&Maatschappij, CD&V-senioren. Je kan je lidmaatschap automatisch jaarlijks vernieuwen via domiciliëring. Dit maakt de jaarlijkse overschrijving meteen overbodig. Vul de strook ‘Bericht van domiciliëring’ (zie hieronder) in en bezorg het aan je bankinstelling. cd&v-ledendienst Wetstraat 89 - 1040 Brussel, 02 238 38 32 of leden@cdenv.be


onZe centen worden goed Beheerd en nUttig BeSteed DE VOORBiJE 4 JAAR MOEsTEN WE NOg gEEN EUROCENT LENEN william de Sagher, schepen van financiën

Poperinge is één van de 4 pilootgemeenten die de nieuwe moderne bedrijfsboekhouding toepast. Wat houdt dit juist in?

Is er nog genoeg in kas voor de toekomst en wat zijn de financiële vooruitzichten? Zal het Dexia- gebeuren invloed hebben op onze toekomstplannen?

William de Sagher: Poperinge heeft ervoor geopteerd om de nieuwe boekhoudregels, die vanaf 1 januari 2014 gelden voor iedereen, reeds vanaf 1 januari 2011 toe te passen. Als pilootgemeente krijgen we hiervoor een intensieve begeleiding. Het nieuwe boekhoudstelsel sluit beter aan bij de methodes die ook in het bedrijfsleven gelden, met oog voor een zo strikt mogelijke financiële planning van zowel de terugkerende als de eenmalige uitgaven voor kosten en investeringen. Het geeft de budgethouders enerzijds wat meer vrijheid tot handelen, maar ook een striktere responsabilisering bij het uitvoeren van hun opdrachten binnen vast afgelijnde budgetten. Ook de rapportering omtrent de uitvoering is beter geregeld.

William: Wat de toekomst betreft is er omzichtigheid geboden. Een aantal negatieve ontwikkelingen komen de gemeentefinanciën voor de toekomst bedreigen. Het faillissement van de gemeentelijke holding betekent een blijvende inkomstenderving van meer dan 60,000. Ook de verhoging van de pensioenbijdragen voor de vast benoemden komt zwaar aantikken. We dragen die last drie maal: eigen personeel, OCMW, politiezone. Ook energiekosten blijven zeer snel toenemen. De inkomsten zullen wellicht de gevolgen van de aankomende recessie ondergaan. We zullen dus omzichtig moeten omgaan met het meerjarenprogramma voor de nieuwe legislatuur.

Deze meerderheid heeft een zwaar programma uitgevoerd en is er nog aan bezig. Toch hebben we 4 jaar lang geen eurocent moeten lenen. Hoe kan dat? William: Dank zijn ons programma Deloptigem ( uitgewerkt door Deloitte) hebben wij reeds kunnen anticiperen op de nieuwe boekhoudregels, en afwijken van de verouderde en zeer starre regeling – die voorschreef dat het volledig begrote investeringspakket, of het nu al dan niet onmiddellijk, of in de toekomst gespreid werd uitgevoerd, volledig moest afgedekt worden hetzij door eigen middelen, hetzij door leningen. Iedere verbintenis, ingeschreven in de begroting, al dan niet reeds gegund, en eventueel in de toekomst gespreid qua betalingsplicht, moest dus reeds afgedekt worden door een lening, ook al was dit niet nodig. Hierdoor was er een belangrijke kaspositie ontstaan, die niet kon worden aangesproken. Dank zij de nieuwe regeling konden wij die toch aanspreken, en dus nieuwe leningen uitstellen.

18

CD&V: Ieder schepen realiseert graag zijn programma. De schepen van financiën moet dan af en toe iemand teleurstellen. Hoe zat dat binnen deze meerderheid? William: Jaarlijks zit het college bijeen voor de moeilijke oefening van de budgetopmaak. Telkens opnieuw moeten wij waken over de financiële haalbaarheid van de voorliggende voorstellen. Er zijn altijd meer plannen en dromen dan beschikbare middelen. Als college hebben we er altijd een punt van gemaakt dat wij onze financiële toestand gezond willen houden. Er wordt dan van iedere schepen een inspanning verwacht. We doen die oefening steeds in onderling overleg en met gevoel voor een evenwichtige uitvoering van ons programma. De collegiale solidariteit speelt hierin ten volle. Je bent ook schepen van Stads- en dorpskernvernieuwing. Kon de planning aangehouden worden en welke dorpen komt straks aan de beurt?


William: Voor deze bevoegdheid (gekoppeld aan de vernieuwing en scheiding van het rioleringsstelsel) is er in deze legislatuur heel wat gerealiseerd: volledige renovatie Boeschepestraat, Keer van de Ommegang, Havermuis, doortocht Proven met Alexisplein en Provenplein, de Grote Markt en omliggende straten, vernieuwing van de kern, met gescheiden rioolstelsel en zuiveringsstation, gescheiden stelsel in de Westvleterseweg en nieuwe collector langs de Oostlaan. Een aantal projecten zijn in studie of wachten op subsidiegoedkeuring wat de rioleringen betreft: Renovatie Nijverheidsstraat en Nijverheidslaan staat hier als eerste op de lijst. De renovatie van de H. Hartstraat wordt eventjes uitgesteld totdat het zwembaddossier is afgehandeld.

wat vrijwilligers die zich volkomen belangeloos inzetten voor de goede werking en het correct bestuur van een belangrijk patrimonium, dat zowat het voornaamste erfgoed van onze gemeenschap blijft. Deze kerken vragen gegeven hun leeftijd en hun monumentaal karakter inderdaad een belangrijke financiĂŤle uitdaging voor de gemeenten. Alle belangrijke ingrepen, die gepaard gaan met een restauratiedossier, worden door de gemeente rechtstreeks opgevolgd, omdat hier de knowhow van onze gespecialiseerde ambtenaren onmisbaar is. De restauratie van de kerk in Haringe is lopende. Er werd recent gerestaureerd aan de kerktoren van Krombeke. Roesbrugge en Proven komen nu aan de beurt. Het probleem van de toren van Onze-Lieve-Vrouw is in onderzoek. Als gemeente besteden wij heel wat energie aan deze belangrijke gebouwen die binnen stad en dorp een cruciale rol blijven vervullen.

Volgende projecten worden in de volgende legislatuur opgestart: renovatie van de doortocht Reningelst en de kern van Sint-Jan ter Biezen

wij

Ook de kerkfabrieken vallen onder jouw bevoegdheid. Wat is jouw taak daarin? Ons belangrijk religieus patrimonium staat onder druk. William: Als schepen bevoegd voor de Kerkfabrieken doe ik het jaarlijks toezicht op de rekeningen en de begrotingen van de Kerkfabrieken. Gelukkig kunnen wij hier rekenen op de goodwill van heel

geloven in de

kracht en de creativiteit

van

individUen, Maar ook in hUn

diePe Zin voor

Solidariteit.

Rik Torfs

19


verBinden

mensen met elkaar verbinden voor een warme samenleving kiezen voor verbondenheid met verenigingen en organisaties

verZorgen

zorgen voor wie zorg nodig heeft een beleid waar zorg belangrijk is

verSterken mensen sterker maken kansen creĂŤren

voorUitZien met de toekomst voor ogen over de generaties

Profile for Bart Jaques

Ampersand op maat  

Ampersand op maat

Ampersand op maat  

Ampersand op maat

Advertisement