Page 7

groepspraktijken. Het statuut van huisarts in opleiding is sinds 1 juli 2009 aanzienlijk verbeterd. Zorgtrajecten, die de samenwerking tussen huisartsen, geneesheer-specialist en patiënt regelen, werden opgestart. Ook aan de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige werd gesleuteld via aanvullende premies. De opstart van het e-Health platform is een zeer belangrijke stap in de informatisering. Er kwam een wet op de vergoeding van therapeutische ongevallen, gekoppeld aan een fonds voor schadevergoeding bij medische schade. Ondernemen Creatieve en gedreven ondernemers zijn een belangrijke schakel in de economische keten. De federale regering droeg haar steentje bij aan de creatie van een goed ondernemers- in investeringsklimaat. Met bijzondere aandacht voor de zelfstandige ondernemers en de KMO’s. Er zijn heel wat verbeteringen aangebracht in het sociaal statuut van de zelfstandigen. Onder andere op het vlak van de pensioenen, de kinderbijslagen, de faillissementsverzekering en het bevallingsverlof. De volledige gelijkschakeling van de pensioenminima van zelfstandigen en werknemers is binnen handbereik. Door de creatie van de startersBVBA volstaat voortaan een startkapitaal van 1 euro. Een belangrijke hindernis voor beginnend ondernemerschap werd zo weggenomen. Het verhoogd gebruik van het uniek loket in het kader van de dienstenrichtlijn en het systeem van de e-factuur zullen deze lasten in de toekomst verder doen dalen. De administratieve lasten daalden van 3,48% van het bbp in 2000 tot 1,72% in 2008. Een niet te onderschatten factor in het ondernemingsklimaat is het bieden van zekerheid. De waarde van het akkoord dat de bevoegde Staatssecretaris Etienne Schouppe bereikte in het aartsmoeilijke dossier omtrent de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem kan daarom moeilijk overschat worden voor de omwonenden en voor de economische activiteit. De wet op de handelspraktijken werd in lijn gebracht van de Europese regelgeving en aangepast aan de hedendaagse realiteit. Belangrijk voor CD&V was dat daarbij een dubbel doel werd gerespecteerd. Enerzijds beschermen van de consument, en anderzijds de eerlijke concurrentie tussen handelaren waarborgen. Met bijzondere aandacht voor de positie van zelfstandigen en KMO’s. Vandaar dat belangrijke punten zoals de solden, de sperperiode en de verkoop met verlies werden behouden. Ook de kwaliteit van het ondernemen wordt bewaakt. Het wetsontwerp “corporate governance” verplicht beursgenoteerde en overheidsbedrijven zich te richten naar de Belgische “corporate governance” code. De bepalingen zorgen o.a. voor meer transparantie in de remuneratie van de top.

Vergroenen en vernieuwen Zeker in tijden van crisis moeten we investeren om de fundamenten van de economie te versterken. De crisis is slechts tijdelijk. We moeten klaarstaan om de vruchten van de heropleving te plukken. Dat betekent investeren op een verstandige manier. Investeren in duurzaamheid en innovatie. Tegelijk stimuleren we de werkgelegenheid in de “groene economie”. Ook innovatie was een belangrijk speerpunt van deze federale regering. De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in onderzoeksinstellingen werd opgetrokken van 65% naar 75% en voor de bedrijven die onderzoekers tewerkstellen zelfs van 25% naar 75%. Door de ondertekening van het London-protocol werd het aanvragen van patenten goedkoper. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

7

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement