Page 63

• •

Belgisch leger een solidaire, verantwoordelijke en betrouwbare partner te blijven voor onze bondgenoten, zoals dit het geval is in bijvoorbeeld Libanon, Afghanistan, Congo (steun aan Monuc) en de anti-piraterij opdracht in de Golf van Aden. VN, NAVO en EU moeten op België kunnen blijven rekenen voor de verdediging van vrede, veiligheid en mensenrechten, waar ook ter wereld. Van het leger dus geen manusje van alles te maken die te pas en te onpas kan worden ingezet om klusjes te klaren die tot bevoegdheid van anderen behoren. Maar voor CD&V moet het leger wel steeds een vriend zijn van de bevolking die klaar staat in moeilijke tijden (bijv. natuurrampen) om solidair en kordaat bijstand te verlenen aan de getroffen mensen. Een financieel gezonde defensie na te streven. Dankzij een krachtdadig bijsturingsbeleid heeft CD&V de begroting van Defensie gesaneerd, zonder boekhoudkundige trucs. CD&V staat er voor garant dat budgettaire ontsporingen bij het leger definitief tot het verleden horen. Ook in de toekomst de personeelsstructuur- en kosten onder controle te houden. CD&V erfde een departement waar ook de verdeling van de budgettaire middelen tussen personeel, werking en investeringen was scheefgegroeid. Bijna twee derde van alle middelen vloeide naar personeelskosten. Defensie mag geen werkgelegenheidsmachine zijn. Dankzij de doorgevoerde maatregelen zal het personeelsbestand van Defensie dalen van 42.000 eenheden in 2007 naar 34.000 eind 2011. Belangrijk is bovendien dat dit niet zal gebeuren door gedwongen ontslagen. Tegelijkertijd werden jaarlijks 1.300 nieuwe personeelsleden gerecruteerd, voornamelijk jongeren. Op deze verjonging vormt de vrijwillige legerdienst een belangrijke aanvulling. Veiligheid hoog op de agenda te zetten. Dankzij de hervormingen komen er middelen vrij om verder te investeren in hoogtechnologisch materieel en de verbetering van de individuele uitrusting van de soldaten. Zo maximaliseren we verder het veilig functioneren van het personeel. CD&V zal nooit aanvaarden dat bespaard wordt op de veiligheid van de soldaat op het terrein. Het personeel recht te geven op een werkbare en functionele werkomgeving, binnen een infrastructuur die voldoet aan alle arbeids- en veiligheidsnormen. Dit kan enkel door een einde te stellen aan de versnipperde overcapaciteit aan legerkazernes. Hiertoe werd het meest ingrijpende hervormingsplan van Defensie doorgevoerd sinds de terugtrekking uit Duitsland. Zo worden onder meer 22 kazernes gesloten. Met CD&V zal dit hervormingsplan nooit worden teruggedraaid. Verder te gaan op het pad van de vrijwillige legerdienst. In tegenstelling tot andere partijen slaagde CD&V er in de vrijwillige legerdienst bij wet in het leven te roepen. Die vrijwillige legerdienst zal nu volop benut kunnen worden om jongeren een eerste werkervaring te geven en het verjongingsproces van het leger verder op te drijven. Verder te streven naar transparantie en openheid als blijk van respect voor het Parlement en de bevolking. De speciale opvolgingscommissie voor lopende operaties in het Parlement is daar een mooi voorbeeld van.

CD&V gelooft ten volle in de meerwaarde en de toekomst van een kleiner, maar efficiënter leger. CD&V zal dan ook nooit meewerken aan een afbraakpolitiek, zoals in het verleden voorgesteld door de SP.a waarbij in één klap het personeelsbestand van Defensie zou worden gehalveerd.

Ook in het buitenland verantwoordelijkheid opnemen Europa blijft het meest boeiende en tegelijk onontbeerlijke politieke project van vandaag en morgen – Europa is essentieel voor onze welvaart en onze veiligheid. Het engagement van CD&V ten aanzien van Europa is altijd groot geweest en dat zal ook zo blijven. Dit engagement vertrekt van de grondgedachte van het personalisme, dat wil zeggen dat respect voor de waardigheid en de verbondenheid van elke persoon centraal moet staan in de maatschappelijke en politieke opbouw van Europa. Op economisch en sociaal vlak moet deze opbouw de vorm aannemen van een sociaal en ecologisch gecorrigeerde markteconomie. Ook mede dank zij dit model zal Europa zijn onontbeerlijke hefboomfunctie vervullen om op de best mogelijke manier om te gaan met kansen, met wereldproblemen, maar ook met bedreigingen die eigen zijn aan de globalisering. Omwille van het zgn. subsidiariteitsbeginsel, dat zegt CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

63

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement