Page 62

De Post erover te laten waken dat ze een gezonde financiële situatie blijft handhaven om de economische duurzaamheid van de dienstverlening te blijven verzekeren op een sociale verantwoorde manier. Als een van de grootste werkgevers van het land moet De Post een dynamisch personeelsbeleid voeren dat groeimogelijkheden voor haar personeel waarborgt en tegelijkertijd opportuniteiten voor een eerste baan of voor een hertewerkstelling aanbiedt.

Belgacom is al jaren actief in een volledig geliberaliseerde markt. In deze context moet het bedrijf verder concurrentiële producten en diensten ontwikkelen maar ook als overheidsbedrijf zijn maatschappelijke meerwaarde blijven aantonen in verschillende domeinen. Daarom stelt CD&V voor om: • Belgacom te laten innoveren in maatschappelijke relevante diensten, zoals in de zorgsector of in de context van de vergrijzing van de maatschappij. En laagdrempelige telecom-oplossingen te laten aanbieden die de digitale kloof meedichten. • Belgacom als belangrijke actor de positie van België als koploper op het vlak van telecommunicatieinfrastructuren te laten veiligstellen. • Het meerderheidsaandeelhouderschap van de Staat als hefboom te gebruiken om aantrekkelijke banen in de ICT sector in België te handhaven door de beslissingcentra van één van de belangrijke telecomoperatoren én de winsten uit deze activiteiten in België te houden. Dit mag echter niet beletten om opportuniteiten te bekijken die de toekomst van het bedrijf in het voordeel van alle belanghebbenden veilig stellen.

Een geloofwaardige defensie Defensie is een van de hoekstenen van het Belgisch buitenlands en veiligheidsbeleid. Op nationaal vlak bouwt CD&V aan een betere samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Binnenlandse Zaken en Justitie. Zo kan Defensie ten volle haar rol als verantwoordelijke en betrouwbare partner voor onze bondgenoten blijven waar maken. Dankzij de diepgaande hervorming die CD&V uitvoerde, is een kleiner en beter uitgerust Belgisch leger nu in staat om meer militairen in te zetten voor operaties van diverse aard, steeds in nauwe samenwerking met onze bondgenoten. Op internationaal vlak wil CD&V dat België haar voortrekkersrol blijft opnemen voor meer internationale militaire samenwerking, zowel binnen VN, NAVO en EU, als tussen de internationale instellingen onderling. Het doel dat CD&V steeds voor ogen houdt is, de uitbouw van een vredevolle en veilige ruimte waarbinnen mensenrechten, democratie, en maatschappelijke vooruitgang alle kansen krijgen. Daarom stelt CD&V voor om: • Een actieplan voor meer interdepartementele samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Justitie en Binnenlandse Zaken op te zetten. Een oplossing voor een conflict is nooit louter militair van aard. CD&V pleit voor een civilo-militaire aanpak. Zonder ontwikkeling is veiligheid niet duurzaam. Maar zonder veiligheid krijgt ontwikkeling ook geen groeikansen, denk maar aan de hulpverlening in Haïti. • België een voortrekkersrol te laten spelen voor meer internationale samenwerking. Dankzij het Verdrag van Lissabon kunnen we meer militaire samenwerking in Europa een nieuwe impuls geven, steeds in coördinatie met de transatlantische veiligheidsarchitectuur om onnodige overlappingen te voorkomen. • De focus van defensie op de efficiënte uitvoering van haar kerntaak, met name militaire operaties van diverse aard te laten behouden. Een leger dat in de kazernes blijft, blijft weg van zijn kerntaak. Dankzij de consequente houding van CD&V werd de permanente inzet van militairen in militaire operaties verhoogd met een derde, tot 1.200 militairen. Dit blijft voor CD&V een minimum om als CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

62

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement