Page 59

CD&V meent dat de federale administratie talent maximaal moet identificeren, ontwikkelen, begeleiden… Ook mensen die niet beschikken over het juiste diploma, maar wel over de nodige eerder verworven competenties, moeten alle kansen krijgen. Een grondige evaluatie van dergelijke projecten die vandaag lopen, moet pistes voor de toekomst aanreiken. Daarnaast moet maximaal worden ingezet op het verkorten van de doorlooptijden van selecties. Een snelle en kwaliteitsvolle selectie is in het belang van geïnteresseerde kandidaten én van de federale administratie. De federale overheid streeft ernaar een spiegel te vormen van de samenleving met een evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen (personen met een arbeidshandicap, oudere werknemers, allochtonen, …). Een federale administratie uit te bouwen met medewerkers die voldoende tweetalig zijn, maar waar de kennis van andere relevante talen ook actief gestimuleerd wordt. De leidinggevenden hebben echter een voorbeeldrol te vervullen en moeten, om hun functie degelijk uit te kunnen oefenen, beschikken over een functionele kennis van de andere landstaal. De bepalingen van het federale ambtenarenstatuut, die momenteel verspreid zijn over tientallen Koninklijke Besluiten, op een meer begrijpelijke en eenvoudige manier te schrijven. Daarbij moet het harmoniseren van verschillende naast elkaar bestaande, maar toch sterk gelijkaardige, systemen en aspecten van het statuut zoals de premiestelsels, de mandaatsystemen,… in principe mogelijk zijn, al dient daarbij ook rekening gehouden te worden met de specifieke behoeften van bepaalde diensten. De loopbanen van de federale ambtenaren meer dynamisch te maken. Concreet wil CD&V dit realiseren door het uitwerken van een 2e pensioenpijler en een loopbaan voor contractuele medewerkers, het verminderen van de impact van loutere opleidingsinspanningen op de loopbaan en het in rekening brengen van het dagelijks functioneren van de ambtenaren. Bevorderingen moeten daarbij gebeuren op basis van doelstellingen, gestandaardiseerde meetinstrumenten en bevorderingsexamens die de reële expertise toetsen. Loopbaanbegeleiding moet georganiseerd worden, voor talent en voor mensen die niet (meer) echt op hun plaats zitten. Ook de mobiliteit van ambtenaren tussen de verschillende administratieve niveaus van ons land, en tussen de publieke en private sector moet gestimuleerd worden. Door verschillende soorten ervaringen op te doen, staan mensen immers steviger in hun job. De federale ambtenaren fier te laten zijn op hun werk, te betrekken in de werking van hun dienst en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Dit moet gebeuren door een goede vertaling van de organisatiedoelstellingen naar doelstellingen voor elk individu en door de metingen van de personeelstevredenheid te laten evolueren naar engagement- en fierheidmetingen. De mogelijkheid tot telewerken voor werknemers in overheidsdienst te verruimen. Dit komt de mobiliteit ten goede en kan een element zijn om de aantrekkelijkheid van het werk te verhogen.

Dynamische overheidsbedrijven Overheidsbedrijven staan in het centrum van de samenleving. Dit uit zich in verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving, het milieu, de werknemers, de eindgebruikers en de concurrenten. Klantgericht denken en efficiëntie moeten centraal staan. Ze dienen als universele dienstverlener laagdrempelig te zijn: met begrijpbare tariefformules door aangepaste bereikbaarheid en openingsuren, door betaalbare instapproducten, op het vlak van communicatie. We verwachten uiteraard ook een onberispelijk maatschappelijk gedrag van deze bedrijven op het vlak van deugdelijk bestuur en duurzaam ondernemen. De context waarin deze bedrijven werken is voordurend in evolutie. In veel opzichten draagt de dienstverlening van de overheidsbedrijven sterk bij tot de economische aantrekkelijkheid, maar ook tot de duurzaamheid en de sociale cohesie in ons land. We verwachten van deze bedrijven de nodige CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

59

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement