Page 58

Daarom stelt CD&V voor om: • Elke minister, of desgevallende de beheerscomités, met zijn of haar diensten een bestuursovereenkomst te laten sluiten, die concrete doelstellingen bevat voor de legislatuur en per werkjaar. Een gedragen beleid is immers het resultaat van een dialoog tussen politiek en administratie. Daarom wil CD&V dat budgettaire en personeelsmiddelen worden gekoppeld aan deze doelstellingen. Deze overeenkomst vormt ook de basis voor de evaluatie van de managers. De realisatie ervan wordt opgevolgd aan de hand van duidelijke meetpunten, waarover regelmatig aan de minister wordt gerapporteerd. De doelstellingen op niveau van de dienst moeten vertaald worden naar doelstellingen op het niveau van elke medewerker. In functie van de maturiteit en de kwaliteit van de bestuursovereenkomst en van de processen voor interne controle en interne audit van de dienst, kantelt de ex-ante controle van de beslissingen van de managers door de Inspectie van Financiën naar een ex-post controle. • Op een structurele manier te investeren in de ontwikkeling van leiderschap- en managementcapaciteiten voor de personeelsleden van de federale administratie, in het bijzonder de (al dan niet toekomstige) leidinggevenden. • Te blijven werken aan een federale administratie met een klantgerichte cultuur in al haar geledingen. Een administratie die haar klanten en/of gebruikers en andere belanghebbenden betrekt om hun huidige en toekomstige behoeften en verwachtingen in alle facetten van haar werking structureel te integreren. Een algemeen contactpunt voor de overheid, dat een uniek loket is voor alle bestuursniveaus, maakt hiervan integraal deel uit. • E-government investeringen samen te laten gaan met initiatieven die de drempel naar het internetgebruik verlagen. • De klantgerichtheid van de federale overheid beperkt zich voor CD&V niet tot de federale diensten die rechtstreeks in contact staan met de samenleving. Ook de ondersteunende centrale diensten moeten klantgericht werken. Elk van hen moet de effectieve participatie en inspraak van haar interne klanten op een structurele manier organiseren. Bij de opmaak van de bestuursovereenkomsten van deze diensten, moeten de interne klanten betrokken worden. Een benchmarking en analyse van de werking en de omvang van de ondersteunende diensten (zowel de centrale als de decentrale) moeten toelaten om de kwaliteit en efficiëntie van hun ondersteuningsrol nog te verbeteren. • Mistoestanden in de administratie kordaat aan te pakken. CD&V pleit voor het ontwikkelen en toepassen van een statuut voor klokkenluiders, zoals dit vandaag al bestaat in de administratie van de Vlaamse Overheid. De federale overheid moet meer dan ooit een aantrekkelijke werkgever zijn. Een eerste stap daartoe is de herwaardering van de administratie. Daarom stelt CD&V voor om: • Een gezamenlijke missie, visie en waardenkader te ontwikkelen voor de gehele federale overheid. Ze moeten de individuele diensten inspireren om hun eigen organisatiecultuur te oriënteren naar een meer resultaatgerichte, mensgerichte, klantgerichte en oplossingsgerichte cultuur en het vertrouwen in de federale administratie herstellen en versterken. • Binnen elke dienst een welzijnsbeleid te ontwikkelen en te implementeren, waarbij een gezonde voeding, voldoende beweging en omgaan met stress centraal staan. • Een sociaal klimaat bij de overheid kenmerkt zich door oplossinggerichtheid, wederzijds respect en vertrouwen en steunt in de eerste plaats op een kwaliteitsvolle sociale dialoog. Voortbouwend op de afspraken die zijn gemaakt tussen de gesprekspartners, over de rechten en de plichten van iedereen, wil CD&V deze dialoog nog versterken. Dit moet ondermeer gebeuren door het uitwerken van een duidelijk kader voor de sociale bemiddelaars, het optimaliseren van de (samen)werking van de verschillende overleg- en onderhandelingscomités en een formele Europese sociale dialoog voor de Europese dossiers.

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

58

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement