Page 57

Een betrouwbare en gewaardeerde administratie CD&V wil een performante overheid op alle bestuursniveaus. Een overheid die een sleutelrol opneemt in de samenleving en een partner is voor haar ondernemingen, verenigingen en burgers. Een overheid die goed wordt bestuurd en de middelen die ze ter beschikking krijgt op een efficiënte en effectieve manier inzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. Een overheid die nieuw talent weet aan te trekken en de kennis en kunde van haar medewerkers voortdurend ontwikkelt en aanwendt ten dienste van de samenleving. Goede dienstverlening vergt natuurlijk ook kwaliteitsvolle regelgeving. Ook dat moet een prioriteit blijven. Een performante overheid vereist in de eerste plaats een efficiënte federale administratie, zowel naar interne organisatie als naar de burger toe. Daarom stelt CD&V voor om: • In de federale overheid, onder meer op basis van een duurzame sociale balans, een selectief vervangingsbeleid te voeren om zo het personeelsbestand onder controle te houden. Niet elke vertrekkende medewerker moet immers zomaar vervangen worden door een andere medewerker of door een medewerker met hetzelfde profiel. Door dit selectief vervangingsbeleid, een meerjarige personeelsplanning en een doorgedreven monitoring van de personeelsgegevens in alle diensten en op centraal niveau, wordt de omvang van het personeelsbestand van de federale overheid onder controle gehouden. Dit veronderstelt een duidelijk zicht op en goede doorstroming van de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsgegevens, die vanuit de verschillende systemen moeten samengebracht worden in een sociale balans. Deze moet de vorm aannemen van een duurzame sociale balans, die naast personeelsgegevens ook informatie bevat rond een aantal aspecten inzake duurzaamheid zoals bijv. het aantal m² dat de organisatie inneemt of het energieverbruik per persoon. • Te komen tot de veralgemeende elektronische afhandeling van overheidsopdrachten. Deze houdt voor ondernemingen een belangrijke administratieve vereenvoudiging in. Het verhoogt de kans tot deelname voor KMO’s en draagt bij tot het kwaliteitsvolle verloop van de procedures. Alle federale overheidsdiensten moeten hiervan gebruik maken. Ook moet de federale administratie haar onderhandelingspositie ten opzichte van nieuwe leveranciers optimaal benutten, door de gegroepeerde aankopen zoveel mogelijk te stimuleren en op die manier belangrijke efficiëntiewinsten te realiseren. • Een optimale organisatiestructuur van de federale administratie te bekomen. Op gebied van facilitair beheer (gebouwen, restaurants, aankoop, energie, logistiek…) moet gezocht worden naar structurele samenwerking tussen kleinere diensten. Een centraal sociaal secretariaat voor (in een eerste fase) kleinere diensten en de doorgedreven en versnelde informatisering van de personeelsprocessen moeten leiden tot het optimaliseren van de werking van de personeelsdiensten. De impact van de diverse overheidsdiensten inzake de meer strategische personeelsprocessen, zoals werving – selectie - vorming die een directe meerwaarde hebben voor hun kerntaken, moet substantieel en progressief vergroot worden. Dergelijke diensten moeten mee aangestuurd worden door inspraak van de gebruikers. • Om wanneer de federale overheid, in welk domein dan ook, al over bepaalde gegevens beschikt, deze niet nog opnieuw op te vragen. De beschikbaarheid van deze gegevens moet er ook toe leiden dat rechten op gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid… automatisch kunnen toegekend worden en dat formulieren maximaal vooraf kunnen ingevuld zijn met deze gegevens, uiteraard met respect voor de privacy. Deze manier van werken houdt een grote administratieve vereenvoudiging in voor de burgers, verenigingen en ondernemingen. Een performante, efficiënte overheid moet niet alleen goed bestuurd worden, maar moet goed bestuur zelf ook veruitwendigen.

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

57

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement