Page 53

behoud van de welvaartsstaat en mensenrechten. In een regio zonder interne grenscontroles is een gemeenschappelijk Europees beleid inzake asiel- en migratie dé uitdaging voor de komende jaren. België moet hier een voortrekkersrol spelen. We kunnen en moeten van migratie een positief verhaal maken: een duidelijke visie (helder, humaan, rechtvaardig, streng), een coherent beleid over verschillende bevoegdheden en beleidsniveaus heen, en een doelmatig beheer. Een volwaardige integratie van migranten in de samenleving en op de arbeidsmarkt blijft essentieel. Een degelijke sociaal-economische monitoring van de nationale afkomst kan hiertoe als spiegel dienen. Hoewel het aantal asielaanvragen nog steeds beduidend lager is dat de aantallen van rond de eeuwwisseling, wordt België sinds begin 2008 opnieuw geconfronteerd met een sterke stijging. In 2009 werd zelfs een stijging van 40% opgetekend in vergelijking met 2008. Deze stijging van het aantal asielaanvragen is onder meer te wijten aan een verheviging van (gewapende) conflicten in de wereld en onvoldoende economische en sociale vooruitgang in verschillende ontwikkelingslanden. Onder meer door deze grote stijging van het aantal asielaanvragen, kende ons land de voorbije tijd een ernstige opvangcrisis die verder moet worden aangepakt. Ondanks heel wat genomen maatregelen, moesten 1200 mensen op hotel worden opgevangen en werd voor 2000 mensen geen opvangplaats gevonden. Een humaan, kordaat terugkeerbeleid vormt het sluitstuk van het migratie- en asielbeleid. Hierbij moet speciale aandacht uitgaan naar de gezinnen met kinderen. De Belgische nationaliteitswetgeving is onvoldoende migratieneutraal, d.w.z. dat het soms makkelijker is de Belgische nationaliteit te krijgen dan om in ons land een verblijfsrecht van onbepaalde duur te krijgen. Dit is niet logisch en moet worden aangepakt. Bij gezinshereniging moet meer rekening worden gehouden met de draagkracht van de samenleving en de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Het spreekt voor zich dat schijnhuwelijken en “schijnsamenwoonst” een ernstig probleem zijn voor de eventuele slachtoffers en voor de samenleving. Hoewel er reeds maatregelen werden genomen, blijkt dat er geen uniforme aanpak is bij de verschillende gemeenten en dat de overheid over onvoldoende instrumenten beschikt om dit fenomeen effectief aan te pakken. Daarom stelt CD&V voor om: • Een geïntegreerde federale aanpak en een coherent beleid over de beleidsniveaus heen uit te werken. Voor CD&V moet het beleid aangaande migratie en integratie coherent en consequent zijn over de verschillende bestuursniveaus heen. Op Vlaams niveau leggen we het accent op inburgering en kennis van het Nederlands. Dat trekken we door op het federale niveau, bijvoorbeeld in het kader van gezinshereniging en de nationaliteitsverwerving. • Op het federale niveau zo veel mogelijk bevoegdheden inzake asiel en migratie toe te vertrouwen aan één coördinerend minister. Met respect voor de missie en het werkkader van elk van de betrokken actoren (DVZ, CGVS, Fedasil en de opvangpartners, ..) moet geschreven worden aan één logisch, consequent verhaal met een geïntegreerde en gecoördineerde visie op asiel, verblijf, opvang en terugkeer. Er moet daartoe verder gewerkt worden aan een betere samenwerking tussen de betrokken administraties, in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil. • Naar een Europese aanpak te streven: een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid. CD&V wil dat België een voortrekkersrol speelt in de verdere uitbouw van een Europees gemeenschappelijk migratie- en asielbeleid. Een gemeenschappelijk Europees asielstelsel moet verzekeren dat iedere asielzoeker een faire en kwalitatief hoogstaande behandeling krijgt, en moet interne migratiestromen tegengaan. • Bijkomende inspanningen te leveren om de oorzaken van migratie beter aan te pakken. België moet ook haar rol in de preventie en bestrijding van internationale conflicten verder opnemen, investeren in het correct informeren van potentiële migranten en indien nodig een ontradingsbeleid voeren. • Orde op zaken te stellen in de opvang. De voorbije tijd had ons land af te rekenen met een belangrijke opvangcrisis. CD&V houdt vast aan het principe waarbij asielzoekers enkel materiële CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

53

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement