Page 52

Daarom stelt CD&V voor om: • De levensvatbaarheidsgrens van 180 naar 140 dagen te verlagen om dit in overeenstemming te brengen met de stand van de wetenschap. • Ouders van levenloos geboren kinderen de kans te geven om de inschrijving te vragen ingeval de zwangerschap minder dan 140 dagen heeft geduurd. Dit heeft geen andere rechtsgevolgen. • Ouders toe te laten het kind een voornaam en naam te geven. • Het stoffelijke overschot van kinderen die niet worden begraven of gecremeerd op vraag van de ouders op waardige wijze te behandelen. Vandaag moet vastgesteld worden dat sommige kinderen frequent het slachtoffer zijn van gewelddadige handelingen, uitgevoerd in familiale kring, door hun ouders of opvoeders. Voor hen is dit daadwerkelijk de ‘dagdagelijkse’ praktijk. Meer nog, in vele gevallen wordt dit geweld door de ouders gelegitimeerd ‘in hun eigen belang’. Daarom stelt CD&V voor om: • Een krachtig signaal van de wetgever. Voor CD&V is het gebruik van geweld bij de opvoeding van kinderen, gelet op de onmiskenbare schadelijke effecten, ongepast en onaanvaardbaar en dient het derhalve verboden te worden. Erfenissen zijn vaak een bron van conflicten doordat het erfrecht niet meer aangepast is aan onze moderne samenleving. Enkele voorbeelden. Het vigerende erfrecht vertrekt vanuit de samenleving zoals ze er in 1804 uitzag, nl. het landbouwbedrijf waardoor onroerende goederen nog steeds belangrijker zijn dan roerende en het erfrecht een verdeling in natura nog steeds kent. Goederen die geschonken worden als voorschot op erfdeel worden actueel op uiteenlopende wijze gewaardeerd in het erfrecht. De logica in de regeling van het onbetamelijke gedrag van de begunstigde is volledig zoek. Er moet ook aandacht geschonken worden aan stief- en zorgkinderen. Daarom stelt CD&V voor om: • Een moderner, transparanter en rechtvaardiger erfrecht uit te werken waarbij de solidariteit behouden blijft en kwetsbare personen worden ondersteund. • Een initiatief te nemen omtrent de problematiek van de gerechtelijke vereffeningverdeling. Vandaag wordt vastgesteld dat dergelijke procedures lang kunnen aanslepen en een bijkomende bron van leed vormen na echtscheiding. De duur van deze procedures overschrijdt in vele gevallen de redelijke termijn. Bovendien is de regelgeving verouderd en is de rechtspraktijk niet uniform. Vele regels zijn door de rechtspraak uitgewerkt. Deze zeer technische materie die vele mensen aanbelangt, moet hervormd worden zodat er rechtszekerheid bestaat en alle procedurele vertragingsmechanismen eruit verdwijnen. Daarnaast stelt CD&V voor om: • Moeders de mogelijkheid te bieden om onder de nodige professionele begeleiding discreet te bevallen. • De adoptiewetgeving aan te passen aan de gewijzigde (internationale) adoptierealiteit. In overleg met de gemeenschappen werken we aan een actualisering. Hierbij zal minstens de onduidelijke bevoegdheid tussen de gemeenschappen en de federale overheid uitgeklaard worden, zodat de adoptieprocedure vlotter kan verlopen. • Het jeugdrecht verder uit te bouwen en te actualiseren. Een eerste aanzet hiertoe is de evaluatie en actualisatie van de wet op de jeugdbescherming samen met de gemeenschappen.

Migratie De vraagstukken aangaande asiel en migratie zijn verbonden met fundamentele uitdagingen waarvoor België en de EU staan: demografische verandering, sociale cohesie, het identiteitsvraagstuk, het CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

52

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement