Page 50

te komen tot een bevredigend resultaat. Bovendien is er ook nood aan andere hervormingen binnen het ambt, onder meer wat betreft de toegang, de vervanging, de tucht, enz Daarom stelt CD&V voor om een grondige hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders door te voeren, zoals dat ook is gebeurd voor de magistratuur en het notariaat, waarbij de bevoegdheid voor voordrachten wordt toevertrouwd aan de Hoge raad voor de Justitie. De problemen die zich stellen in Halle-Vilvoorde zijn van een gans andere aard dan die in een grootstad zoals Brussel. Een splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is daarom noodzakelijk om een kwaliteitsvolle justitie te garanderen aan alle inwoners van dat arrondissement.

Investeren in rechtszekerheid voor gezinnen Elke persoon en elke duurzame relatie verdient rechtszekerheid. Kwetsbare personen willen we beschermen en ondersteunen. Elke persoon heeft ook rechten en plichten. CD&V wil speciale aandacht schenken aan de meest kwetsbare groepen. Sommige mensen moeten vertegenwoordigd worden omdat ze dit niet volledig zelf kunnen. Kinderen hebben ook rechten en plichten net als volwassenen. Zij hebben nood aan bijzondere beschermingsmechanismen en zorg. Meer en meer kinderen groeien op in nieuw samengestelde gezinnen of in twee gezinnen. Ook hier moeten we aandacht aan besteden. Daarom stelt CD&V voor om: • Waar kwetsbare mensen bescherming nodig hebben te zoeken naar het juiste evenwicht tussen de eerbied voor de autonomie en de bekwaamheden van mensen en de bescherming op maat van de betrokken personen. Het uitgangspunt daarbij is dat de kwetsbare persoon zelf doet wat hij kan en beschermd wordt waar nodig. CD&V pleit voor de eenmaking van beschermingsstatuten waarbij het voorlopig bewind als basismodel fungeert. • CD&V erkent de voordelen die verbonden zijn aan een private stichting om het vermogensbeheer over de generatiegrenzen heen mogelijk te maken. CD&V wil de problemen in verband met het ingebracht vermogen door de ouders en het erfdeel van kind met een handicap wegwerken. De rechten van kinderen met een handicap is voor CD&V het prioritaire uitgangspunt. • Naast een grondwettelijke erkenning te ijveren voor meer rechten voor alle kinderen in elke gerechtelijke procedure die hen raakt. CD&V wil het hoorrecht voor minderjarigen uniform maken en versterken. Minderjarigen moeten zich ook zelf tot de rechter kunnen wenden als hun ouders niet optreden, bij conflicten of voor een verzoek tot omgangsrecht. • Een verblijfsregister in te voeren. Hierdoor kan het kind wanneer het bij de andere ouder bij wie het niet in het bevolkingsregister is ingeschreven verblijft, genieten van de nog te bepalen voordelen die aan dit verblijfsregister gehecht worden. Het huwelijk geeft nog altijd de grootste socio-economische bescherming en blijft de meest zekere samenlevingsvorm. Tijdens hun relatie maken partners keuzes voor de organisatie van de zorgtaken in hun gezin. Hierdoor komt een partner soms in een economisch kwetsbare positie terecht. Meestal is dat de vrouw. Bij een relatiebreuk komen ze vaak in de armoede terecht. Vaak hebben ze ook nog de gezinslast bovenop. CD&V streeft naar rechtsbescherming voor alle duurzame relaties zonder onderscheid van aangenomen statuut. Beide partners moeten samen de gevolgen van een relatiebreuk dragen. De economisch zwakkere partner moet zowel na overlijden van de andere partner als na relatiebreuk beschermd en ondersteund worden. Daarom stelt CD&V voor om: • De onderhoudsuitkering te objectiveren en verduidelijken voor de economisch zwakkere partner. CD&V wil dat deze onderhoudsuitkering de gelijkwaardige levensstandaard als norm gebruikt. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

50

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement