Page 48

Met betrekking tot de niet-gedetineerde justitiabelen (mensen die door de rechter een begeleiding of behandeling worden opgelegd in plaats van een gevangenisstraf) vraagt CD&V dat dit een bevoegdheid wordt van de gemeenschappen, waartoe ook de nodige middelen worden overgedragen. CD&V wenst ook overleg en samenwerking met Volksgezondheid voor de problematiek van de geïnterneerden inzake de opvang van geïnterneerden in het externe zorgcircuit, de exploitatie van Forensische Psychiatrische Centra in Gent en Antwerpen en de versnelde uitbouw binnen de strafinrichtingen van de zorgteams. Een multidisciplinair samengestelde commissie ‘strafrecht’ moet werken aan een nieuw strafwetboek, dat nieuwe criminaliteitsfenomenen opneemt en verouderde bepalingen en concepten schrapt. Deze aanpassing van het strafrecht aan de hedendaagse samenleving is absoluut vereist. Daarom stelt CD&V voor dat nu snel verder wordt gewerkt vanuit de nota “Straf- en strafuitvoeringsbeleid” van Minister De Clerck. Als tweede luik moet het hervormingsplan van Minister De Clerck “het gerechtelijk landschap: naar een nieuwe architectuur voor Justitie” bij voorrang en volledig worden uitgevoerd. Centrale doelstellingen van de hertekening van het gerechtelijk landschap zijn het verhogen van de kwaliteit, de effectiviteit, de efficiëntie en de flexibiliteit van de rechterlijke organisatie. Dit moet onder meer gebeuren door het herleiden van het aantal arrondissementen van 26 naar 17, meer management, specialisatie, mobiliteit, samenwerking, kwaliteitszorg en responsabilisering, met voldoende garanties voor de jurisdictionele specificiteit van de onderscheiden rechtscolleges en parketten en de toegankelijkheid en nabijheid voor de rechtszoekende. In dit kader pleit CD&V voor een gespecialiseerde behandeling op het vlak van administratief recht, sport, milieu. Op het niveau van het Hof van Beroep moet een marktregulator gecreëerd worden voor problematieken inzake energie, financiën, ICT, mededinging. Ook de mechanismen van arbitrage en bemiddeling moeten versterkt worden. Bijzondere aandacht moet blijven gaan naar de professionalisering van het gerechtspersoneel. De hervorming van het landschap moet gepaard gaan met een hervorming van het tuchtrecht voor de magistraten en bij uitbreiding voor de andere medewerkers van hoven en rechtbanken. CD&V wil dat dit veranderingsproces in overleg tot stand komt en wil daarbij alle actoren uit het werkveld en de sociale partners betrekken. Daarom stelt CD&V voor dat het gerechtelijk landschap dringend hervormd wordt om een optimale dienstverlening voor de burger te verzekeren. Het derde luik van de zo noodzakelijke en lang gewenste hervorming van Justitie is de informatisering. Ze is onlosmakelijk verbonden met de hervorming van het gerechtelijk landschap. CD&V wil het opgestarte proces voor de informatisering van Justitie bij voorrang en versneld doorvoeren. Een geslaagde informatisering zorgt immers op zijn beurt voor meer efficiëntie in de organisatie, meer transparantie en betere dienstverlening. CD&V wil gaan voor een ingrijpende aanpak, zonder de continuïteit van de dienstverlening uit het oog te willen verliezen. De dienstverlening vanuit justitie moet worden gegarandeerd ter ondersteuning van de huidige werkprocessen. Een goede toepassing van videoconferenties kan tot aanzienlijke efficiëntieverbetering leiden. Om deze redenen moet maximaal worden ingezet op bestaande stabiele systemen binnen of buiten justitie. Daarnaast moet een hervorming op gang die moet worden gerealiseerd via een gestructureerd stappenplan naar hervorming. Daarom stelt CD&V voor om de investeringen in informatica substantieel te verhogen. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

48

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement