Page 40

dat de uitvoering van deze actieplannen verder kan worden opgevolgd en dat de coördinatie in de strijd tegen de fraude verzekerd wordt. Daarom stelt CD&V voor om: • Verder werk te maken van de gelijke naleving van wetten en regels. • De coördinatie van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude hoog op de agenda te houden. In de vorige legislatuur is in overvloed het bewijs geleverd dat dit tot resultaten leidt. • Voor die strijd ook extra wapens ter beschikking te stellen. Het opnemen van de huiszoeking in de lijst van onderzoeksmaatregelen bij het mini-gerechtelijk onderzoek zal meer daadkracht bieden aan de onderzoekers. Door het gebruik van de minnelijke schikking toe te staan over de hele duur van het gerechtelijk onderzoek zal o.m. de werkdruk op de rechtbanken verlichten. • Voor CD&V is het essentieel dat fraudeurs ook financieel geraakt worden en dat de schatkist en het stelsel van de sociale zekerheid worden vergoed voor de gederfde inkomsten.

Solidariteit over alle grenzen heen Voor CD&V stopt solidariteit niet aan de landsgrenzen. Voor heel wat landen wordt het almaar moeilijker aansluiting te vinden of te behouden met de snel globaliserende wereld. De kloof tussen arm en rijk in de wereld neemt toe, wat ethisch onaanvaardbaar en politiek onhoudbaar is. Waar menselijke waardigheid wordt geschonden, waar culturele diversiteit wordt vernietigd en vooral waar armen het slachtoffer worden van processen waarop zij geen vat hebben, kan de christendemocratie niet afzijdig blijven. Vanuit het solidariteit- en rechtvaardigheidsbeginsel is het de individuele verantwoordelijkheid van elkeen om die ongelijkheid te bestrijden. Het gezegde dat de beschaving van een land kan worden afgemeten aan de manier waarop het met de zwaksten in de samenleving omgaat, is ook op ontwikkelingssamenwerking van toepassing. Ontwikkelingssamenwerking is meer dan hulp alleen en dient de zuivere armoedebestrijding te overstijgen door zich te richten op het dichten van de kloof. Het gaat over economische groei en verdeling, over arbeidsomstandigheden en waardig werk, over onderwijs, over gezondheidszorg, over gender en reproductieve rechten, over gelijke kansen, over cultuur, over leefmilieu, klimaat en duurzame ontwikkeling, en niet te vergeten over goed bestuur, sociale bescherming, mensenrechten en democratie. De gevolgen van de financiële crisis wegen zwaar door: meer dan 100 miljoen mensen extra uit de armste landen worden nog verder in de ellende geduwd. De inkomsten uit grondstoffen dalen, de economische groei stagneert en de hulp van een aantal rijke landen neemt af, kortom de mazen van het vangnet vergroten. Juist in tijden van crisis dient daarom meer geld naar arme landen te vloeien. De internationale norm inzake besteding van 0,7% van het BNI aan officiële ontwikkelingshulp is hiervoor een praktische leidraad. In 2009 besteedde België 0,55% van haar BNI aan ODA (official development aid), waarmee ons land de 6de plaats tussen de donoren bekleedt. In 2010 zal België voor de eerste maal de 0,7%-norm effectief bereiken. Sinds de regeringsdeelname van CD&V in 2007 steeg het budget van ontwikkelingssamenwerking van ons land met liefst 75%. De stijging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking -drie jaar op rij en in tijden van financiële crisis- is een echte breuk met het beleid van de paarse regering. Kwantiteit moet natuurlijk ook gepaard gaan met kwaliteit. Anders schiet ontwikkelingssamenwerking haar doel voorbij. CD&V sluit zich aan bij de agenda van de zgn. Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN die vooral focust op concrete problemen. De uitdaging voor ons ontwikkelingsbeleid reikt echter verder en dient ook oog te hebben voor onderliggende factoren die armoede veroorzaken en duurzame ontwikkeling hypothekeren, zoals sociale ongelijkheid, mensenrechtenschendingen, de klimaatverandering, oneerlijke handel en conflicten. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

40

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement