Page 38

Daarom stelt CD&V voor om: • Maatregelen te nemen in samenspraak met de Gemeenschappen om de thuisloosheid en dakloosheid in onze samenleving te verminderen en op structurele wijze te voorzien in de opvang van daklozen in noodsituaties (o.a. vrieskou). • De automatische toekenning van sociale tarieven verder uit te breiden. • De derdebetalersregeling in de gezondheidszorg verder uit te breiden en zoveel mogelijk te stimuleren. • De eerstelijnsgezondheidszorg is een effectieve en laagdrempelige schakel in de strijd tegen ongelijkheid en kan de uitgaven voor zorgverstrekking aan mensen in armoede beperken. Deze eerstelijnsgezondheidszorg wil CD&V verder versterken. • Het gebruik van het Globaal Medisch Dossier (GMD) verder te stimuleren en de werking ervan uitbreiden naar een instrument voor een efficiënte opvolging van patiënten. • De sociale correctiemaatregelen (maximumfactuur, derdebetalersregeling, OMNIO) te evalueren en optimaliseren. • Een stringent beleid inzake ereloon-supplementen te voeren en een kader met de farmaceutische sector te onderhandelen teneinde afspraken te maken over evolutie in de kostprijs van geneesmiddelen. Overdreven schulden drijven mensen in armoede of houden ze erin. Door de recente herziening van de wet op het consumentenkrediet worden consumenten beter geïnformeerd en beschermd tegen overmatige schuldenlast, bedrieglijke praktijken en misleidende reclame. Het aantal personen met minstens één achterstallige terugbetaling van een lening is sinds het najaar van 2008 met 5% gestegen. Daarom stelt CD&V voor om: • De strijd tegen overmatige schuldenlast op te voeren, met prioriteit voor de volgende zaken: verhogen van de controle op misleidende reclame en commerciële praktijken, beperking van het aantal kredietopeningen, versterken van het Vlaamse preventiebeleid (preventiecampagnes in scholen en in verenigingen van armen), de procedure schuldbemiddeling optimaliseren, een kwalitatieve en uniforme opleiding voor schuldbemiddelaars installeren. • De reclameregels voor hypothecair en consumentenkrediet even streng te maken. Kredietreclame toegespitst op mensen die zich reeds in financieel slechte papieren bevinden kan volgens CD&V niet door de beugel. Het hypothecaire krediet moet binnen een even streng wettelijk kader als consumentenkrediet vallen, o.m. inzake informatie-, raadgevings- en voorzichtigheidsplicht van de kredietgever. • De kinderbijslag niet mee te rekenen bij het inkomen voor het afbouwen van schuldenlast van een gezin. Een armoedebestrijdingsbeleid moet oog hebben voor de verschillende kwetsbare groepen, waaronder kinderen, werklozen, ouderen, eenoudergezinnen, allochtonen, chronisch zieken, personen met een handicap, daklozen... Ook voor minder gekende vormen van inkomensarmoede moeten we aandacht hebben. CD&V wil een beleid uitstippelen waarbij ook landbouw- en plattelandsarmoede, armoede bij werkenden (werknemers en zelfstandigen) worden aangepakt en dat de sociale initiatieven hieromtrent ondersteund . Daarom stelt CD&V voor om: • De faillissementsverzekering te evalueren en optimaliseren. • Een vorm van outplacement aan te bieden aan een ondernemer die vanaf zijn of haar 45ste de bedrijfsactiviteiten moet afbouwen. • Een soepelere regeling in te stellen om intresten kwijt te schelden wanneer een zelfstandige met zijn sociaalverzekeringsfonds achterstallige bijdragen met behulp van een afbetalingsplan vereffent. • Zelfstandigen met achterstallige sociale bijdragen het recht op kinderbijslag te laten behouden.

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

38

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement