Page 32

Tot een betere afstemming te komen van de wetgeving met betrekking tot het beleid inzake medische hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Communautarisering betekent niet dat de interpersoonlijke solidariteit tussen de Belgische burgers doorbroken of uitgehold wordt. De solidariteit zal echter op transparante en omkeerbare wijze georganiseerd worden en de betrokken Gemeenschappen ook responsabiliseren. CD&V wil ons zorgmodel veilig stellen in de Europese context van de patiëntenmobiliteit, het recht van vestiging en vrijheid van dienstverlening van zorgaanbieders en de uitbouw van de interne markt in het algemeen. Ons uitgangspunt is daarbij dat elke lidstaat bevoegd blijft voor beslissingen over de organisatie, het beheer, de verstrekking en de financiering van zijn zorgstelsel. Een volgende prioriteit is het verzekeren van kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom stelt CD&V voor om: • De tekorten in het aanbod van zorg en in de verzekerbaarheid van gezondheidsrisico’s te laten aanvullen door commerciële initiatieven, enkel op voorwaarde dat zij dit doen op een kwalitatieve wijze. Met respect voor erkennings- en kwaliteitsnormen, planning en programmatie, met een verbod op uitsluiten van zorg, met een engagement voor continuïteit van zorg, onder toezicht van de overheid en tegen een verantwoorde prijs. • Te werken aan een goed uitgebouwd E-health platform voor het beheer en de uitwisseling van informatie over de gezondheid van de patiënt, mits de privacy en het medisch geheim voldoende worden gerespecteerd. Dit is een belangrijke hefboom voor meer kwaliteit. De verdere uitbouw dient te gebeuren in overeenstemming met de bestaande afspraken tussen de federale overheid en de regio's. • Dringend werk te maken van een accreditering van de ziekenhuizen op basis van kwaliteitsindicatoren. Kwaliteitscontrole is quasi onbestaande in ons land, en België beschikt niet over een accrediteringssysteem die naam waardig. Dit systeem moet vervolgens (op aangepaste wijze) worden ingevoerd ten overstaan van andere instellingen en zorgverleners. • De grijze zone op het gebied van expertise en erkenning van centra voor plastische ingrepen aan te pakken. • Te investeren in patiëntveiligheid. Maar ook de weerbaarheid van de patiënt zelf te versterken. Een evaluatie van de wet op de patiëntenrechten is nodig. De wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg dient zo snel mogelijk in werking te treden. • Bijzondere aandacht te hebben voor een kwaliteitsvolle begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Het correct uitvoeren van de regels van de verplichte verzekering is essentieel om de in solidariteit bijeengebrachte middelen optimaal te kunnen aanwenden, om misbruiken en onterecht hoge onkosten te elimineren. Dit is ook essentieel om het maatschappelijk vertrouwen in ons systeem te behouden. Alle partners zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten oppakken. Daarom stelt CD&V voor om: • Wat de therapeutische vrijheid van de zorgverleners betreft, praktijkverschillen die niet gewettigd worden door verschillen in patiëntenpopulatie bij te sturen of, als dat niet lukt, te sanctioneren. De toepassing van uniforme richtlijnen, klinische paden en een meer forfaitaire financiering kunnen hier zeer veel besparen, zonder enige afbreuk te doen aan de toegankelijkheid of de kwaliteit van de zorg. • De impact van de toenemende medicalisering op de vraag naar zorg tegen te gaan door het integreren van patiëntenvoorlichting in de zorgaanpak, en door het geven van objectieve gezondheidsvoorlichting. De algemene invoering van een elektronisch en gedeeld medisch patiëntendossier is hierbij een belangrijk instrument. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

32

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement