Page 31

gehouden met de impact van de epidemiologische en technologische evolutie; de werkelijk te verwachten indexevolutie van de kostprijs van diensten (vb. lonen zorgpersoneel) en goederen (vb. hulp- en geneesmiddelen); de door het verzekeringscomité aanvaarde en uitgewerkte voorstellen tot bijsturing van de reglementering en de te verwachten evolutie van de verschillende inkomensbronnen. Een eerste prioriteit is het behoud van een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Die vereist ook een solidaire verzekering voor geneeskundige verzorging. Daarom stelt CD&V voor om: • De op basis van objectieve medische behoeften als essentieel erkende zorg te behouden binnen een verplichte en solidair uit collectieve middelen gefinancierde ziektekostenverzekering. Het totale aandeel van de patiënt (persoonlijke aandelen en/of supplementen) in de kosten van dit pakket mag niet verder toenemen. Dit veronderstelt een correcte financiering van de zorgverleners, gebaseerd op objectieve en transparante criteria, het stimuleren van de zorgverleners om de conventietarieven toe te passen, en het ontmoedigen van commercialisering van de zorgsector. • Het wegwerken van de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid is een complex project, dat de grenzen van de gezondheidszorg en de federale bevoegdheidssfeer overschrijdt. Selectief sociaal corrigerende maatregelen zoals optimalisatie van de Maximumfactuur (MAF), het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming en de sociale derdebetalersregeling zijn nodig opdat de mensen met de laagste inkomens en/of de grootste ziektekosten een tussenkomst op maat ontvangen, maar volstaan niet. Gezondheidsbeleid betreft ook zaken als het optrekken van de zorgforfaits, een substantiële verbetering van de arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen , universele preventie, gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, huisvesting, tewerkstellingsbeleid, arbeid, onderwijs, milieu…. We evalueren en optimaliseren de bestaande sociale correctiemaatregelen. Waar mogelijk dienen verworven rechten automatisch te worden toegekend. We hebben in het bijzonder aandacht voor de chronisch zieken. En waar dat nodig is, worden samenwerkingsprotocols afgesloten over de verschillende beleidsdomeinen en –niveaus heen. • Een stappenplan op te stellen voor de verbetering van inkomens van mensen met een invaliditeitsuitkering. Prioriteit gaat hierbij naar een koppeling aan de welvaart, een verhoging van de minimumuitkeringen en de toekenning van een uitkering gezinshoofd aan gezinnen met twee invalide personen. CD&V wil ook een wettelijk kader scheppen opdat arbeidsongeschikten op basis van hun mogelijkheden, via opleiding en begeleiding, actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Ook de inhaalpremie voor invaliden willen we versterken. Voor CD&V is er nood aan een optimale afstemming van bevoegdheden en beleidslijnen tussen federale en gemeenschapsoverheden. Een coherent beleid veronderstelt een reeks maatregelen waardoor het beleid van zowel de federale overheid als van de Gemeenschappen wederzijds wordt ondersteund en versterkt. Daarom stelt CD&V voor om: • Een beter gestructureerd overleg op te zetten in het kader van bestaande of op te richten overlegorganen of organen inzake gezondheidszorg, waarbinnen de gemeenschappelijke behoeftenanalyses, gezamenlijke samenwerkingsinitiatieven en financiële implicaties nader vorm krijgen. • Een geïntegreerd ouderenbeleid vorm te geven, waarbij specifieke instrumentele en financiële bevoegdheden worden herschikt met het oog op een versterking van de kwaliteit van de zorg als van de nodige infrastructuur en diensten voor ouderen. • Het financieringsbeleid inzake de infrastructuur van de verzorgingsinstellingen, zonder dat er verschillen zijn voor de individuele patiënt. • Een herschikking door te voeren van bevoegdheden in het kader van een homogenisering van het normerings-, uitvoerings- en preventiebeleid inzake aspecten van de gezondheidszorg. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

31

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement