Page 30

moment kunnen weten hoeveel pensioenrechten zij reeds opgebouwd hebben. Ook moeten zij kunnen inschatten welke gevolgen deeltijds werk, verloven, … hebben op de pensioenopbouw. Ook de pensioenopbouw in de tweede pijler wordt hierin opgenomen. Mits er een voldoende grote toename van de werkzaamheidsgraad is (m.a.w. wat budgettaire ruimte vrijkomt), pleit CD&V voor het geleidelijk optrekken van de loonplafonds in de berekening.

De federale regering was volop bezig met twee dossiers die van groot belang zijn voor de pensioenen van het personeel in overheidsdienst. CD&V vraagt dat deze dossiers snel verder worden behandeld. Daarom stelt CD&V voor om: • De financiering van de RSZPPO (verantwoordelijke voor de pensioenen van statutaire ambtenaren van o.m. gemeenten, steden en provincies) veilig stellen. Dit dient te gebeuren in een geest van verantwoordelijkheid en solidariteit. Gemeenten die aan kapitalisatie gedaan hebben (bijv. voorzorgskas, pensioenfonds) mogen nu niet bestraft worden. • De kaderwet voor het aanvullend pensioen van contractueel overheidspersoneel uit te werken ten einde bepaalde knelpunten weg te werken. Zo moet er een oplossing zijn om de gevolgen van benoeming aan het einde van de loopbaan op te vangen. De kaderwet mag ook geen rem zijn op de statutaire benoemingen. •

In het algemeen voldoende financiële responsabilisering te hebben op alle niveaus en binnen alle stelsels: wie aan de basis ligt van de pensioenuitgaven, moet ook (mee) instaan voor de bijdragen.

Door de omvang van de pensioenproblematiek wordt de vergrijzing vaak voorgesteld als iets negatief. Een kostenfactor. Zelfs een bedreiging van onze toekomstige welvaart. CD&V verwerpt deze zienswijze. De vergrijzing is één van de grootste successen van de wetenschap. Mensen leven langer. En leven ook langer in goede gezondheid. De overgrote meerderheid van de ouderenbevolking is zelfredzaam, leeft niet in een rusthuis, heeft geen thuisverpleging nodig. Zij willen kansen en stimulansen krijgen om actief deel te nemen aan het sociale, maatschappelijke en politieke leven. Leeftijdsdiscriminatie mag niet toegestaan worden. Daarom stelt CD&V voor om: • Op alle terreinen van het sociaal en maatschappelijk leven senioren als volwaardige partner te erkennen en een actieve rol te laten spelen. De gemeenschappen spelen hierin een zeer belangrijke rol. Maar er moet ook werk gemaakt worden van de oprichting van een Federale ouderenadviesraad.

Een goede zorg waarborgen De komende jaren zullen de inkomsten voor de gezondheidszorg minder sterk stijgen, maar de uitgaven zullen merkelijk hoger zijn dan vandaag. De zeer succesvolle technologische en demografische evoluties zorgen ervoor dat mensen langer leven. Maar dit impliceert ook een meer complexe zorgpathologie, met een hogere zorgkost. De gewijzigde perceptie van het begrip gezondheid en het illusoire gezondheidsideaal leiden tot een toenemende vraag. Mede ingevolge de toenemende commercialisering vergroot de gezondheidskloof tussen hoge en lage inkomensgroepen. We staan dus voor de grote uitdaging te zoeken naar maatregelen die effectief besparen zonder evenwel de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in het gedrang te brengen. Inzake de financiering van de gezondheidszorgen is CD&V voorstander van een begrotingsaanpak die er via een meerjarenplanning naar streeft een doel te bepalen dat zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijke en doelmatig overwogen behoeften van ons gezondheidszorgstelsel. Hierbij wordt rekening CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

30

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement