Page 29

• •

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) altijd boven de armoededrempel (volgens Europese norm) te houden. De minimumpensioenen in het werknemers – en zelfstandigenstelsel moeten minstens 110% zijn van de IGO. Een pensioen op basis van werk moet logischerwijs hoger zijn dat een bijstandsuitkering die niet volgt uit bijdragen. De kloof tussen het minimumpensioen van zelfstandigen en het minimum voor werknemers wordt verder afgebouwd. Het mechanisme van de welvaartsenveloppen om te bouwen in een automatisme waarbij meer rekening gehouden worden met de effectieve economische groei. Het brugpensioen met grote terughoudendheid in te zetten. Volgens CD&V is het systematisch uit de arbeidsmarkt stoten van oudere werknemers geen duurzaam beleid. Het is een verspilling van menselijk kapitaal, verhoogt het risico op armoede op latere leeftijd en verhoogt de druk op de financiering van de sociale zekerheid. We houden daarom vast aan de evaluatie opgenomen in het Generatiepact.

CD&V plaatst een pensioenloopbaan van 45 jaar centraal in de hervorming. Vandaag reeds moeten mensen 45 gewerkte of gelijkgestelde jaren kunnen voorleggen om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen. Maar bijna niemand voldoet nog aan die voorwaarde wat mee verklaart waarom onze pensioenen gemiddeld wat lager zijn. Het is essentieel om mensen ook op hun eigen verantwoordelijkheid te blijven wijzen: een goed pensioen vereist ook voldoende bijdragen. CD&V benadrukt daarmee opnieuw het arbeidsgebonden karakter van een pensioen. Natuurlijk volstaat een hervorming van de pensioenwetgeving alleen niet. Er is nood aan nog heel wat andere parallelle ingrepen: meer kansen voor oudere werknemers, een leeftijdsgebonden loopbaanbeleid, meer inzetten op permanente vorming, een serieuze mentaliteitsverandering. Dit arbeidsmarktbeleid vertaalt zich na heel wat jaren ook in de pensioenbedragen. Daarom stelt CD&V voor om: • Vooral in te zetten op het verlengen van de effectieve duur van de loopbaan eerder dan een eindeloze discussie aan te gaan omtrent de wettelijke pensioenleeftijd. Aangezien de meeste mensen de arbeidsmarkt reeds verlaten rond hun 60ste is er nog heel wat marge. We raken daarom niet aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, maar belemmeren ook niemand die dat wil om langer aan de slag te blijven. Voor een volledig pensioen zijn (zoals vandaag reeds het geval is) 45 gewerkte of gelijkgestelde jaren nodig. • De verplichte pensioenleeftijd van ambtenaren te schrappen. Ook in de private sector bestaat die immers niet. • Na een voldoende lange overgangsfase het vervroegd pensioen pas toe te kennen na minimaal 40 loopbaanjaren (gewerkte en gelijkgestelde periodes). Dit dient in elke professioneel stelsel het geval te zijn. • Geen grenzen voor toegelaten arbeid te installeren na een loopbaan van 45 jaar. Voor loopbanen die korter zijn moet er een meer geleidelijke sanctionering zijn bij overschrijding van de grens. Zolang dit voorstel niet gerealiseerd wordt, moeten jaren, waarin geen pensioen wordt uitbetaald maar wel gewerkt wordt, ook in het werknemersstelsel pensioenrechten opleveren. • De pensioenbonus te hervormen: we laten de bonus vroeger ingaan (voor mensen de arbeidsmarkt verlaten) en laten het bedrag toenemen met de duur van de loopbaan. • Gelijkstellingen meer te richten op de uitbouw van langere loopbaan. Daarbij moet ook meer aandacht zijn voor permanente vorming die nauw gerelateerd is aan het beroep. Thematische verloven (inclusief zorgverlof) laten toe om arbeid te combineren met zorgtaken. We blijven ook solidair met al wie niet kan werken. Maar een pensioen op basis van werken moet altijd beter zijn dan een pensioen op basis van niet-werken. • De regularisatie van studieperiodes in ruil voor het betalen van bijdragen te veralgemenen naar alle professionele stelsels. De mogelijkheden inzake de regularisatie worden gelijkgeschakeld voor loontrekkenden en zelfstandigen. • Het Carrière Planning Systeem (CPS) invoeren als sluitstuk van de pensioenloopbaan. Op die manier geven we mensen de garantie op goede en vooral tijdige informatie. Mensen moeten op elk CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

29

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement