Page 26

• • • • • • • •

Te evalueren of de Gedragscode voor gas- en elektriciteitsleveranciers voldoende bescherming biedt voor de energieconsument inzake transparantie van de tarieven en facturatie, algemene voorwaarden, verkoopspraktijken, verandering van leverancier, verhuis, klachtenbehandeling… De pas gestarte Ombudsdienst energie heeft hierbij zeker een rol te spelen. Eventueel moet bekeken worden of het nuttig is de Gedragscode in “harde” wetgeving om te zetten. Agressieve marketingtechnieken aan banden te leggen in het bijzonder als ze op kinderen gericht zijn. Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan om te zetten in zeer concrete maatregelen (productnormen, drempelwaarden, becijferde doelstellingen) die de kwaliteit van de voeding drastisch verbeteren. De wettelijke regels voor de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen te verstrengen en meer controle te voeren op de claims op etiketten en voedingsmiddelen conform de Europese regelgeving. Dit geldt ook voor ingevoerde (voedings)producten. Het beleid inzake productnormering, in overleg met de gewesten, beter af te stemmen op het regionaal milieubeleid. Verbeteren van betaalbaarheid, toegankelijkheid en leeftijds- en genderneutraliteit van verzekeringen. Het toezicht op de illegale doorvoer van afvalstoffen, zoals wrakken of afgedankte elektrische en elektronische apparaten, te verbeteren. Binnen het huurrecht een oplossing te zoeken voor de problematiek van de studentenkamers. De wettelijke verankering van faire handel te verzekeren.

Verstandig dierenwelzijnsbeleid De Wet van 14 augustus 1986 regelt de bescherming en het welzijn van dieren. CD&V staat achter het in artikel 1 opgenomen beginsel: “Niemand mag wetens handelingen plegen die niet door deze wet zin voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking, een letsel of pijn ondergaat.” Dit geldt voor gezelschapsdieren, landbouwdieren, wilde dieren, sierdieren en proefdieren. Een effectieve controle op de naleving van deze wet is dan ook onontbeerlijk . CD&V is voorstander van een verstandig dierenwelzijnsbeleid, dit wil zeggen dat wij ook het economische aspect en de tewerkstelling binnen de sector in rekening brengen. Om dierproeven maximaal te beperken, wil CD&V dat alternatieve onderzoeksmethoden als ze voorhanden zijn, wettelijk erkend kunnen worden. Een grotere transparantie bij het uitvoeren van experimenten, is dan ook zeker nodig. Vanuit het respect voor de vrijheid van godsdienst is CD&V tegen een verbod op ritueel slachten. Wel willen we een strengere controle op het verbod op thuisslachten waarbij ook de Moslimexecutieve en de moslimgemeenschap hun verantwoordelijkheid moeten opnemen .

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

26

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement