Page 25

Dankzij de quotawetten doet België het op politiek vlak goed. In de uittredende Kamer is 37% en in de Senaat 42% vrouw. Economisch scoort België heel wat minder. Dit vooral door de loonkloof, de moeilijke combinatie arbeid-gezin en het glazen plafond. Ervaring in andere landen leert dat politieke maatregelen een duidelijk effect op de gendergelijkheid hebben. Met de wet gendermainstreaming heeft België een goed kader, maar de toepassing mist nog effectiviteit. Een genderbeleid is per definitie een beleid dat iedere minister moet voeren. Zo zullen maatregelen die een betere combinatie van arbeid en gezin mogelijk maken, in de praktijk ook leiden tot meer gelijkheid in de kansen van man en vrouw. Genderbeleid gaat natuurlijk ook ruimer dan het federale beleid. Daarom stelt CD&V voor om: • Maatregelen te treffen om een vertegenwoordiging van minstens 1/3de vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde overheids- en private bedrijven te realiseren. Vereiste quota zijn de ultieme stok achter de deur om resultaten te bereiken. Alle betrokken bedrijven krijgen 7 jaar de tijd om vooruitgang te boeken. Daarna volgen er sancties. We kiezen nu reeds voor de invoering van een verplichte evenredige voordracht voor nieuwe bestuurders. • De bespreking van de loonkloof naar het fundamentele niveau te brengen: sector, bedrijf of organisatie zelf. De ‘spiegelclausule’ vraagt aan de sociale partners om dit te op te nemen tijdens onderhandelingen en aan de werkgevers om hieromtrent te rapporteren. Dit naar analogie met bestaande wetgeving in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Portugal en Zweden. • Stappen te zetten in het omvormen van het IGVM tot een interfederaal orgaan zodat op die manier het Instituut ook in rechte kan optreden in Gemeenschaps- en Gewestmateries. • Op 12 januari 2007 heeft België een wet aangenomen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen door de genderdimensie te integreren in de Belgische federale beleidsstructuren. Gender mainstreaming is dus niet langer een vrijblijvend engagement, het is voortaan een wettelijke verplichting. CD&V vraagt de samenstelling van de interdepartementale werkgroep voor de opvolging van de wet en de goedkeuring van het tweede uitvoeringsbesluit ivm de gendertest en de uitvoering van de integratie van het gendermainstreamingsproces in alle federale beleidslijnen.

Beschermen van de consument De consument ontbeert soms essentiële informatie op het moment dat hij of zij een product of een dienst aankoopt. Soms omdat de informatie niet aanwezig of onvolledig is. Soms omdat hij of zij doelbewust misleid wordt. Voor CD&V is het beschermen van de consument een zeer belangrijke kerntaak van de overheid. Het zou bovendien een aandachtspunt moeten zijn voor iedere minister in ieder dossier. Zo hechten we bijv. zeer veel belang aan een betere bescherming van de consument als één van de hoofddoelen van de hervorming van het toezicht op de financiële sector. Hetzelfde geldt voor de versterking van de rechten van de patiënt binnen de gezondheidszorg. Heel wat wetgeving inzake consumentenbescherming ziet het licht op Europees niveau. Bijv. voor de verplichtingen die luchtvaartmaatschappijen hebben ten aanzien van hun klanten wanneer een vlucht geannuleerd wordt. Maar ook op Belgisch niveau zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk. Daarom stelt CD&V voor om: • De regels voor hypotheekleningen minstens even streng te maken als die voor consumentenkredieten. Hypotheekleningen hebben doorgaans een grotere impact op het budget van consumenten. De wet op het consumentenkrediet die recent werd goedgekeurd vindt alvast een goed evenwicht tussen de belangen van kredietverstrekkers en de bescherming van de consumenten. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

25

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement