Page 23

Een vlotte en veilige mobiliteit Het aantal verkeersdoden op onze wegen is nog nooit zo laag geweest. Zowel in 2008 als in 2009 doken we voor het eerst onder de grens van 1.000 dodelijke slachtoffers. Niettegenstaande de geleverde inspanningen bereiken we het Europese streefcijfer van maximum 750 verkeersdoden tegen 2010 niet. De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid heeft daarenboven de ambitie uitgesproken om tegen 2015 dit cijfer verder terug te brengen tot maximaal 500 verkeersdoden. CD&V onderschrijft ten volle dit streefdoel. CD&V vraagt de overdracht van het beleid inzake mobiliteit aan de Gewesten. Met het oog daarop zetten we nu reeds in op meer veiligheid en een vlottere en groenere mobiliteit. Daarom stelt CD&V voor om: • In te zetten op meer bewustwording en verkeerstoezicht met bijzondere aandacht voor de belangrijkste risicogroepen (jonge bestuurders, zwaar vervoer en motorrijders) en de voornaamste ongevalfactoren (overdreven snelheid en rijden onder invloed). Een weekendongevallenactieplan (WOAP) moet een antwoord bieden op het groot aantal slachtoffers tijdens de weekends (43% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers). • Een sterke vereenvoudiging van het verkeersreglement door te voeren waarbij de wegcode in klare en duidelijke taal wordt verwoord en bestaande leemtes en anomalieën worden wegwerkt. • De rijopleiding voor motorrijders en bestuurders van personenwagens te verbeteren door een professionele basisopleiding te combineren met het opdoen van rijervaring en door het invoeren van een proefperiode na het behalen van het rijbewijs. • De strijd tegen rijden onder invloed van drugs en alcohol verder op te voeren. De speekseltest en het alcoholslot als mogelijke sanctie, van kracht vanaf 1 oktober 2010, helpen daarbij. • De zichtbaarheid van voetgangers en fietsers te vergroten door initiatieven en acties zoals het promoten van het fluohesje en het wijzen op de dode hoek problematiek bij vrachtwagens. • Technologische hulpmiddelen die de voertuigveiligheid verhogen zoals ISA, ESP, de zwarte doos, dodehoeksystemen, … te bepleiten op Europees niveau. • De verwerking en afhandeling van verkeersovertredingen te versnellen door het oprichten van een centraal inningsbureau dat een efficiëntere inning van de verkeersboetes zal mogelijk maken. • De strijd tegen de recidive aan te gaan door de invoering van het rijbewijs met punten. Hiermee wordt ingespeeld op de nood aan een aangepaste maatregel voor wie herhaaldelijk verkeersovertredingen begaat die nu, in het kader van de onmiddellijke inning, alleen maar worden afgehandeld door middel van de betaling van een geldboete. Een eerste stap naar het rijbewijs met punten is de oprichting van een databank van de verkeersovertreders. • De beter leesbare Europese nummerplaat in te voeren, de aanscherping van de kentekenaansprakelijkheid die de houder van de nummerplaat aansprakelijk stelt en een betere gegevensuitwisseling van nummerplaten met andere landen om de opsporing en bestraffing van binnen- en buitenlandse verkeersovertreders te vergemakkelijken. • Een Kruispuntbank van het rijbewijs op te richten om de huidige beperkingen van de politiediensten en parketten weg te werken zodat de opsporing verbeterd en de straffeloosheid verminderd wordt. • De op te richten Kruispuntbank van de voertuigen optimaal te gebruiken zodat naast het realiseren van de opspoorbaarheid van voertuigen ook de andere opportuniteiten op het vlak van verkeersveiligheid, de strijd tegen niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen en de controle op vrachtwagens en autocars op de weg maximaal benut worden. • In te spelen op de kwetsbaarheid van de steeds groter wordende groep senioren in het verkeer. Een grondige studie waaruit gepaste beleidsmaatregelen naar voor komen, is nodig om ons voor te bereiden op deze uitdaging voor de toekomst. In de globale vervoersvraag neemt het wegvervoer een belangrijk aandeel in. In het personenvervoer wordt 80 procent van de afgelegde kilometers met de auto gereden. Het goederenvervoer over de weg CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

23

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement