Page 17

• •

kader van een duurzaam arbeidsmarkt- en begrotingsbeleid en met respect voor de bevoegdheden van de deelstaten. De Sociale Maribel verder te versterken en administratief te vereenvoudigen om extra tewerkstelling te creëren in de non profit. De creatie van jobs via dienstencheques is een groot succes. Maar dat succes is ook een bedreiging omdat het gaat gepaard met een onhoudbare uitgavengroei voor de overheid. Voor CD&V moet daarom prioritair de financiering van het stelsel worden veilig gesteld.

Mensen moeten maximaal kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Door goed onderwijs aan het begin van de loopbaan. Maar ook door in te zetten op levenslang leren. Zodat ze die kansen gaaf houden gedurende gans de loopbaan. Op die manier is het ook haalbaar om een langere loopbaan te realiseren. Daarom stelt CD&V voor om: • Te streven naar meer mobiliteit en werkzekerheid door te investeren in de inzetbaarheid van de arbeidskrachten. Bedrijven moeten investeren in opleiding. De afspraak om een investering van 1,9% van de loonsom te bereiken moet worden nageleefd. • Permanente vorming als een recht te zien. CD&V wil een leerrecht en/of individueel opleidingsrecht invoeren. Opleiding onder de werktijd dient steeds te gebeuren in overleg tussen werkgever en werknemer. • Waar mogelijk de regionale initiatieven te ondersteunen bijv. door een koppeling van het persoonlijk ontwikkelingsplan (Vlaamse Regering) aan de Kruispuntbank. • Binnen het kader van de bevoegdheden mee vorm te geven aan de uitbouw van een tweedeloopbaanpakket. • Alle mechanismen aan te pakken die er toe leiden dat oudere werknemers minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Wie werkloos wordt, mag niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Wie te lang werkloos is, boet in aan vaardigheden. Daardoor wordt het nog lastiger om een job te vinden. Langdurige werkloosheid leidt vaak tot armoede. Daarom stelt CD&V voor om: • Vast te houden aan een actief arbeidsmarktbeleid dat mensen helpt om te gaan met snelle veranderingen, de perioden van werkloosheid kort houdt en de overgang naar een nieuwe baan vergemakkelijkt. Binnen dit kader maken we ook het ontslagrecht meer activerend. • Samenwerkingsakkoorden af te sluiten tussen de federale overheid en de deelstaten en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Deze akkoorden geven grotere mogelijkheden om de werkloosheidsuitkering aan te wenden als activerend arbeidsmarktinstrument. Een voorbeeld hiervan zijn de lopende onderhandelingen, waarbij wordt ingezet op snellere opvolging, kortere termijnen tussen de opvolging, een grotere rol voor de Gewesten, snellere maar meer menselijke sancties, behandeling op maat voor beperkte groepen van mensen met bijvoorbeeld medische of psychiatrische problemen en de uitbreiding van de opvolgingsprocedure tot 52jaar. • Het degressieve karakter van de werkloosheidsuitkeringen nog te versterken. • Nauw toe te zien op op de outplacementverplichtingen bij herstructureringen. • Te faciliteren en aan te moedigen dat personen in tijdelijke werkloosheid, een vorming kunnen genieten zonder hun uitkering te verliezen. • Werk te maken van de verbetering van het systeem van overlevingspensioenen voor de huidige rechthebbenden. Daarbij worden de grenzen voor de toegelaten arbeid substantieel verhoogd en wordt de bestraffing in geval van overschrijding geleidelijker. Voor de nieuwe instroom wordt een overbruggingsinstrument voorgesteld gericht op herintegratie op de arbeidsmarkt. • Bijzondere aandacht te hebben in het beleid voor die doelgroepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.

CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

17

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement