Page 13

Hefbomen voor duurzame welvaart Ondernemen en innoveren De Belgische economie kampt met een aantal handicaps. Die vertalen zich onder andere in afkalvend marktaandeel van België op de internationale markten. 72 procent van onze export gaat richting de oude lidstaten van de Europese Unie. Maar dit zijn verzadigde markten: de groeiverwachtingen zijn relatief laag. De export richting China, Japan en Latijns-Amerika blijft beperkt tot enkele procentjes in het geheel. We moeten dus dringend onze concurrentiekracht aanscherpen. Zowel door in te zetten op meer innovatie, als door de kosten van bedrijven onder controle te houden. Daarom stelt CD&V voor om: • Alle hefbomen aan te wenden om de Belgische economie slimmer, groener en wendbaarder te maken. • De overheid tot een concurrentievoordeel te maken door efficiënte dienstverlening en administratieve vereenvoudiging. E-government speelt daarin een belangrijk rol. Bij het opzetten van nieuwe e-government projecten moet steeds gestreefd worden naar een zo laag mogelijke implementatiekost voor de gebruikers. • Investeringszekerheid te bieden aan bedrijven door de continuïteit van maatregelen, zoals de notionele interestaftrek. Een studie van de Nationale Bank heeft ook aangetoond dat Belgische ondernemingen door deze maatregel een sterker kapitaalpositie hebben verworven, en zo beter weerstand konden bieden aan de crisis. Misbruiken en kunstmatige constructies (bijv. postbusvennootschappen) dienen zoveel mogelijk uitgesloten te worden. Ook andere incentives zoals het belastingregime voor octrooi-inkomsten en het belastingvoordeel voor onderzoekers moeten omwille van de aantrekkelijkheid van ons land in het buitenland behouden blijven. • Een moderne douane en douanewetgeving uit te werken die de positie van onze havens ten aanzien van hun Europese concurrenten verstevigt. • Meer fiscale hefbomen te geven aan de Gewesten om een krachtig economisch beleid te kunnen voeren. Subsidies zijn vooral nuttig als steun voor startende bedrijven. Structurele steun via de fiscaliteit zal de groei van bedrijven bevorderen. Een eerste stap is het federaal niet meer belasten van incentives die de Gewesten geven. • In een land waarin de welvaart gebaseerd is op handel, blijft de loonkost een belangrijke factor. CD&V houdt vast aan de toepassing van de wet op de concurrentiekracht van 1996. De lonen mogen de volgende vier jaar niet sneller stijgen dan in de omringende landen. • Alle bedrijven en in het bijzonder KMO’s aan te moedigen nog meer in te zetten op innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) door een federaal beleid dat het beleid van de Gewesten versterkt. De bestaande fiscale stimuli zoals de vrijstelling van BV voor onderzoekers en de eenmalige innovatiepremie zijn daar een goed voorbeeld van. CD&V wil deze stimuli nog verbeteren. • Meer te investeren in het dichten van de digitale kloof. Een essentiële voorwaarde om uit te groeien tot een dynamische kennisregio. • Op Europees vlak te ijveren voor een Gemeenschapsoctrooi. • De nog resterende federale bevoegdheden inzake het wetenschaps- en technologiebeleid over te dragen aan de deelstaten. Zo komen alle instrument in één en dezelfde hand. • Overdracht van het Participatiefonds en de bevoegdheden inzake handelsvestigingen aan de deelstaten. • Snel afspraken te maken tussen de federale regering en de Gewestregeringen omtrent de omvorming van gedesaffecteerde militaire domein en legerkazernes zodat er extra economische ruimte kan gecreëerd worden. CD&V Federaal Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 – goedgekeurd door congres 22.05.2010

13

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  
CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010  

CD&V-Programma - Federale verkiezingen 2010

Advertisement