Page 1

พช.วาร์ไรตี.้ . นครราชสีมา จุลสารรายเดือนสาหรับชุมชนคนพัฒนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน 2555

http://www.cddkorat.com โทร/โทรสาร 0-4424-2991, 0-4424-3610

แวดวง พช. เล่มนี้มีอะไร !! >> Zoom แวดวง พช.นม. …...1 >> ตามรอยเท้าพ่อ.. ฝนหลวง…5 >> ทอดผ้าป่าของ เก่าเล่าอดีต……6 >> ขยะเป็นเงินเป็น ทอง…7 >>มุมหนึ่งของ ความคิด…….9 >>Gossip…..10 >> TIP IT...google drive…11 >> Shopping Idea..PMQA การ

เขียนข่าวด้วยหลัก 5w1h….12

นม.

22 – 23 พ.ค.55 ต ้อนรับคณะผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีก ่ รมการพัฒนาชุมชนทีเ่ ดินทางมาศึกษา ดูงานหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา

จัดฝึ กอบรมโครงการส่งเสริมและสนั บสนุนศูนย์ เรียนรู ้ชุมชนในการจัดการความรู ้เพือ ่ รับมือกับภัย ธรรมชาติ เมือ ่ วันที่ 18 พ.ค.55 ณ ศูนย์เรียนรู ้ ชุมชนบ ้านหนองพยอม หมูท ่ ี่ 4 ต.ลุงเขว ้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

จัดฝึ กอบรมโครงการสร ้างแกนนาหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ค.55 จานวน 2 รุ่น ณ ศูนย์เรียนรู ้บ ้านสระแทด ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง และศูนย์เรียนรู ้บ ้านทับสวาย ต.ห ้วยแถลง อ.ห ้วยแถลง

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

1


สานั กงานพัฒนาชุมชนอาเภอปั กธงชัย และกลุม ่ อนุรักษ์ เส ้นหมีต ่ ะคุ ถ่ายทา รายการโทรทัศน์ “รัชกับดุ๊กออนทัวร์” ทางช่อง 5

เมือ ่ วันที่ 22 พ.ค. 55 สานั กงานพัฒนาชุมชน อาเภอเสิงสาง ต ้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สานั กงานเกษตรอาเภอหนองแซง จ.สระบุรี จานวน 40 คน ทีเ่ ข ้ามาแลกเปลีย ่ นเรียนรู ้การ ดาเนินชีวต ิ ทีบ ่ ้านหนองไผ่ใหญ่ หมูท ่ ี่ 5 ตาบล สุขไพบุลย์ และวิสาหกิจชุมชนคนรัก การเกษตรเอีย ่ มเฮง ตาบลกุดโบสถ์

สพอ.ปากช่อง จัดกิจกรรมเรียนรู ้ตนเอง/ประเมินหมูบ ่ ้าน ้ เศรษฐกิจพอเพียงตามตัวชีวด ั กระทรวงมหาดไทย/ประเมิน ความสุขมวลรวมของหมู่บ ้าน และทบทวนแผนพัฒนา หมูบ ่ ้าน (แผนชุมชน) ตามโครงการการรักษาและพัฒนา คุณภาพความเป็ นหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจ เมือ ่ วันที่ 31 พ.ค.55 ณ ศาลาประชาคมบ ้านภูไทพัฒนา หมู่ท ี่ 14 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

สพอ.บ ้านเหลือ ่ ม จัดฝึ กอบรมแก่ผู ้แทนครอบครัวพัฒนา 30 คน ในโครงการรักษาและพัฒนา คุณภาพการเป็ นหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตการทาปุ๋ยชีวภาพ (นาโน) ณ บ ้านช่อบูรพา หมูท ่ ี่ ๗ ตาบลช่อระกา ซึง่ เป็ นหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ ปี ๒๕๕๓ วิทยากรทีใ่ ห ้ความรู ้ คือ นายบรรดัด ถ้ากลาง ผู ้ใหญ่บ ้านบุอ ้อย ตาบลชีวก ึ อาเภอขามสะแกแสง

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

2


จากบรรณาธิการ Editor talk

สวัสดีคะ่ เดือนมิถน ุ ายน เป็ นเดือนแห่งเทศกาลทีส ่ าคัญทีเ่ รา ชาวพุทธชาวพัฒนาชุมชน องค์กรเครือข่ายผู ้นาชุมชน ต ้องร่วมกิจกรรม

่ ว่า “เทศกาลวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู ้ของ ภายใต ้ชือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ ้า มีการจัดกิจกรรมพุทธบูชา การปฏิบต ั ธิ รรม และการจัดกิจกรรมเพือ ่ สังคม เพือ ่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบวันทีเ่ กิดเหตุการณ์สาคัญของพระพุทธเจ ้าในวันวิสาขบูชานั่นเอง มีการ ้ ผ ้าโทนขาวมาปฏิบต กาหนดให ้ข ้าราชการใส่เสือ ั ริ าชการระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๔ มิถน ุ ายน ๒๕๕๕ และร่วมกิจกรรมตามทีห ่ น่วยงานกาหนดเพือ ่ เป็ นการสืบต่อพระพุทธศาสนา เดือนพฤษภาคมทีผ ่ า่ นมา มี กิจกรรมพัฒนาชุมชนน่าสนใจมาบอกกล่าวกัน เริม ่ ทีข ่ ้าราชการกระทรวงเกษตร/อุตสาหกรรมจากประเทศ อัฟกานิสสถานมาศึกษาดูงานและฟั งบรรยายสรุปงานพัฒนาชุมชนเรือ ่ งการจัดเก็บข ้อมูลจปฐ.เพือ ่ ใช ้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวต ิ ประชาชนและการดาเนินงานOTOPของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพัฒนาการจังหวัด

ดร.ธัชฤทธิ์ ปนารักษ์ บรรยายสรุปได ้รับความสนใจจากผู ้มาศึกษาดูงาน ทีส ่ อบถามในเรือ ่ งอาสาสมัคร ผู ้จัดเก็บจปฐ.ว่าจัดเก็บข ้อมูลอย่างไรจะได ้ไปปรับใช ้ในประเทศตนเอง และกิจกรรมทีส ่ าคัญต่อมาคือ โครงการสร ้างแกนนาเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ ปี ๒๕๕๕ จานวน ๓๒ อาเภอๆละ ๕ คน ดาเนินการ ๒ จุด คือ บ ้านสะแทด ตาบลธารปราสาทอาเภอโนนสูง และบ ้านทับสวาย ตาบลทับสวาย อาเภอห ้วยแถลง ได ้รับ ความสนใจจากแกนนาทีเ่ ข ้าร่วมโครงการมาก หวังว่าคงจะนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปปรับใช ้ในหมูบ ่ ้านของตนเองนะ ก็ขอฝากเจ ้าหน ้าทีเ่ ราได ้ติดตามให ้คาแนะนาต่อไป กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนทีน ่ า ข ้าราชการส่วนกลาง ๑๒๐ คน มาพัฒนาคุณภาพชีวต ิ ทีบ ่ ้านบุไทร อาเภอวังน้ าเขียว ศึกษาฐานการเรียนรู ้การ ปลูกดอกเบญจมาส การเพาะเห็ด การทาเกษตรอินทรียข ์ องหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู ้ชุมชน

ต ้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา และในภาคค่ามาสรุปบทเรียนทีโ่ รงแรมเดอชาโต เขาใหญ่อาเภอปากช่อง ิ จันทร์สมวงศ์มาเป็ นประธาน กิจกรรมต่อมาเป็ นกิจกรรมประชุมคณะทางาน KBO เพือ โดยท่านรองนิสต ่ วาง ่ ากลทีโ่ รงแรมปั ญจดารา และกิจกรรม แผนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครราชสีมาสูส สุดท ้ายของเดือนคือท่านพัฒนาการจังหวัดประชุมและให ้ความรู ้แด่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอบัวลาย ้ มาก จัดโดยประธาน กพสอ.บัวลาย และเยีย ่ มกลุม ่ ทาดอกไม ้จากรังไหมของป้ าหนูจน ี ศรีธัมมัง ซึง่ มียอดสัง่ ซือ ในช่วงนีข ้ อฝากพีน ่ ้อง พช.ทุกท่านได ้ช่วยงานบุญงานกุศล ในการจัดเก็บข ้อมูล จปฐ. ซึง่ มีปัญหา ในการประสานงานในระดับพืน ้ ทีใ่ ห ้ภารกิจสาเร็จลุลว่ งด ้วย ขอบคุณค่ะ แล ้วพบกันใหม่ฉบับหน ้าค่ะ

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

3


คำสอนของพ่อ... “…การจะทางานให้มีประสิทธิผลและให้ดาเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องทาด้วย ความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สาคัญที่สุด ต้องเข้าใจ ความหมายของคาว่า “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง…”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

4


“ตามรอยเท้าพ่อ...” โครงการฝนหลวง

จากนัน ้ ใช ้สารเคมีอก ี หลายชนิด เพือ ่ ช่วยในการเพิม ่ แกน เม็ดไอน้ า (Nuclii) เช่น เกลือแกง ยูเรีย แอมโมเนียไนเตรต และน้ าแข็งแห ้ง เป็ นต ้น จนเมือ ่ เมฆเติบโตและเคลือ ่ น สูเ่ ป้ าหมายก็ใช ้เทคนิคจูโ่ จมกลุม ่ เมฆ โดยโปรยเกลือ โซเดียมคลอไรด์ทับยอดเมฆและฐานเมฆและโปรยผงยูเรีย เพือ ่ ให ้ อุณหภูมล ิ ดลง ทาให ้เกิดเม็ดน้ าขนาดใหญ่แล ้วตก กลายเป็ นฝนในทีส ่ ด ุ "แก้มลิง" ก ักตุนแล้วระบายนา้ ตาม แรงโน้มถ่วง

ตลอด 62 ปี ภายใต ้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จ พระเจ ้าอยูห ่ ัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึง้ ในพระมหา กรุณาธิคณ ุ และต่างรู ้ซึง้ ถึงพระราชอัจฉริยภาพรอบด ้าน ของพระองค์ โครงการพระราชดาริหลายโครงการนอกจาก จะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ทท ี่ รงมีตอ ่ ปวงชน ชาวไทยแล ้ว ยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถในด ้านต่าง ๆ ซึง่ ทาให ้คนไทยได ้ประจักษ์ วา่ พระบาทสมเด็จ พระเจ ้าอยูห ่ ัวทรงเข ้าถึงธรรมชาติ และสิง่ แวดล ้อมอย่าง ถ่องแท ้ และทรงปรับใช ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือ ่ ปรับปรุงความเป็ นอยูข ่ องพสกนิกรให ้อยูด ่ ก ี น ิ ดีตามวิถ ี แห่งความพอเพียงตลอดมา "ฝนหลวง" เป็ นโครงการสาคัญทีค ่ นไทยรู ้จักดี ่ ฉ่า เมือ ่ ปี 2548 ฝนหลวงก็ได ้เทลงมาให ้หัวใจไทยชุม อีกครัง้ และช่วยชะล ้างความทุกข์ในใจชาวไทย จากปั ญหา ภัยแล ้งช่วงกลางปี ในหลายพืน ้ ที่ ซึง่ ระดับน้ าในเขือ ่ นทัง้ 13 แห่งทัว่ ประเทศลดลงจนอยู่ในขัน ้ วิกฤติ จากการกู ้ภัย แล ้งด ้วยโครงการหลวงก็สามารถบรรเทาวิกฤติได ้อย่างน่า พอใจ โครงการฝนหลวงเกิดจากพระราชดาริของ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห ่ ัว เมือ ่ ครัง้ เสด็จพระราชดาเนิน เยีย ่ มพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมือ ่ ปี 2498 และ ทรงสังเกตเห็นว่าบนท ้องฟ้ ามีเมฆปกคลุมแต่ไม่รวมตัวกัน ให ้เกิดฝน จึงมีพระราชดาริวา่ น่าจะมีมาตรการทาง วิทยาศาสตร์มาช่วยให ้เมฆเหล่านัน ้ ก่อตัวเป็ นเมฆฝนได ้ จนกระทัง่ มีการจัดตัง้ "สานั กงานปฏิบต ั ก ิ ารฝนหลวง" ซึง่ ดาเนินงานฝน หลวงมาจนถึงปั จจุบน ั หลักการทาฝนหลวงมีขน ั ้ ตอนโปรย ้ ในอากาศ "ผงเกลือแป้ ง" เพือ ่ เป็ นแกนในการดูดความชืน

นอกจากปั ญหาภัยแล ้งแล ้ว "น้ าท่วม" ก็เป็ นอีกภัย ธรรมชาติทท ี่ าให ้น้ าตาไทยเอ่อล ้น โครงการ "แก ้มลิง" เป็ นอีกโครงการทีช ่ ว่ ยซับความเดือดร ้อนของประชาชน ชาวไทย ซึง่ ดาเนินการโดยระบายน้ าจากตอนบนให ้ไปตาม ่ ลองพักน้ าขนาดใหญ่ทช คลองในแนวเหนือใต ้สูค ี่ ายทะเล เมือ ่ ระดับน้ าในทะเลลดตา่ กว่าในคลองก็ระบายน้ าออกจาก คลองทางประตูระบายน้ า ด ้วยหลักการแรงโน ้มถ่วงของโลก ทัง้ นีโ้ ครงการแก ้มลิงเปรียบเหมือนการกินกล ้วยของลิงซึง่ จะเก็บกล ้วยไว ้ทีแ ่ ก ้ม ก่อนจะค่อยๆ นามาเคีย ้ ว และกิน ภายหลัง เมือ ่ นามาใช ้แก ้ปั ญหาน้ าท่วมก็ขด ุ คลองต่างๆ เพือ ่ ชักน้ ามารวมกันไว ้เป็ นบ่อพักทีเ่ ปรียบได ้กับแก ้มลิงแล ้ว ค่อยๆ ระบายน้ าลงทะเลเมือ ่ น้ าทะเลลดลง ผลจาก ดาเนินการโครงการดังกล่าวจึงช่วยแก ้ปั ญหาน้ าท่วมในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑลซึง่ เป็ นทีล ่ ม ุ่ ทาให ้ระบายน้ าออกได ้ ล่าช ้า "กังหันน้ าชัยพัฒนา" ปั่ นน้ าเสียเติมออกซิเจน คือเครือ ่ งกลเติมอากาศทีเ่ ป็ นกังหันน้ าแบบทุน ่ ลอยซึง่ ใช ้ใน การบาบัดน้ าเสีย โดยใช ้กังหันวิดน้ าไปบนผิวน้ าแล ้วปล่อย ให ้ตกลงผิวน้ าตามเดิม และน้ าจะถูกสาดกระจายสัมผัส อากาศทาให ้ออกซิเจนละลายในน้ า น้ าเสียจึงมีคณ ุ ภาพดี ้บ ขึน ้ สามารถนาไปใช าบัดน้ าเสียทัง้ จากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรมและการเกษตร ทัง้ นีแ ้ นวทางของการพัฒนา มาจากสภาพเน่าเสียของแหล่งน้ าต่างๆ ทีท ่ วีความรุนแรง ขึน ้ พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดาริวา่ จาเป็ นต ้องบาบัดน้ าเสีย ด ้วยเครือ ่ งกลเติมอากาศ จึงทรง ั พัฒนาสนั บสนุนงบฯ ศึกษาและ โปรดเกล ้าฯ ให ้มูลนิธช ิ ย วิจัยร่วมกับกรมชลประทานผลิตเครือ ่ งต ้นแบบขึน ้ ในปี 2532 จาก นัน ้ ก็มก ี ารพัฒนามาอีกหลายรุ่น และในปี 2536 กังหันน้ าชัยพัฒนาก็ได ้รับการพิจารณาและทูลเกล ้าฯ ถวายสิทธิบต ั รในพระปรมาภิไธย "กังหันชัยพัฒนา" วิดน้ า เสียเติมออกซิเจน "สิทธิบต ั รในพระปรมาภิไธย" "เขือ ่ นดิน" อ่างเก็บน้ าทีไ่ ม่ใช ้คอนกรีต

(อ่านต่อฉบับหน้ า)

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

5


พจ. บอกข่าวเล่าเรื่อง

ทอดผ้าป่า “ของเก่าเล่าอดีต”

ภารกิจใน เรื่ องศูนย์เรี ยนรู้ชมุ ชน ของกรมการพัฒนา ชุมชนดาเนินการมา ประมาณ ๑๐ ปี มาแล้ วแต่ก็ยงั ไม่เป็ นที่นา่ สนใจของผู้มาเรี ยนรู้ เท่าไร ท่านพัฒนาการจังหวัดจึงมีแนวความคดว่าทาอย่างไร ศูนย์เรี ยนรู้จึงจะเป็ นศูนย์เรี ยนรู้มชี ีวิตทีม่ ีคนมาเยี่ยมชมด้ วย ความสนใจและบอกต่อ ท่านมาปิ๊ งไอเดียของบ้ านไม้ ชายน ้า เทศบาลตาบลปากช่อง อาเภอปากช่อง ที่เจ้ าของร้ านได้ มกี าร รวบรวมสิง่ ของเครื่ องใช้ จากการดารงชีวติ และการประกอบ อาชีพของคนในชุมชน ในอดีต เพื่อนามาบอกเล่าให้ กบั คนรุ่น หลังได้ เรี ยนรู้อย่างมีคณ ุ ค่า เป็ นสิง่ ที่สาคัญยิง่ เพราะการเรี ยนรู้ วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชมุ ชนของตนเอง เป็ นการสร้ างคุณค่า ของชุมชน อันที่จะทาให้ คนในชุมชนรักและหวงแหนในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ของชุมชนตนเอง ทาให้ เกิดความรัก ถิ่นฐาน เกิดความรัก ความเข้ าใจ ความสามัคคี ความ ปรองดอง ความสมานฉันท์ เกื ้อกูลกันในชุมชน โดยสิง่ ของที่ บ้ านไม้ ชายน ้ารวบรวมสิง่ ของเป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ เช่น ปิ่ นโตสมัยก่อนที่รุ่นคุณป้า คุณยายใช้ ใส่กบั ข้ าวไปวัด หรื อใส่ กับข้ าวให้ ลกุ หลานไปโรงเรียน มีชนิดเคลือบ ขาแสตนเลส มี ลายดอกไม้ เป็ นเถาเลื ้อย เป็ นเซท ใส่ในตู้ที่โชว์สนิ ค้ าสมัยยุค ๗๐ปี ที่แล้ ว ช้ อนทาจากไม้ แกะสลักเป็ นลายกนก ลายรูปสัตว์ ต่าง ๆ แม้ กระทัง่ กระป๋ องขนมปั งปี๊ บสังกะสี กระป๋ องใส่ลกู อมฮอลล์รุ่นแรกที่มีนางแบบใส่หมวกเป็ นสัญลักษณ์ เมื่อเงย หน้ ามองไปบนฝ้าเพดาน ก็มีโคมไฟรูปต่าง ๆ แขวนไว้ อย่างเป็ น ระเบียบบนประตูเก่า แม้ แต่รถจักรยานเก่ารุ่นที่มเี หล็กขวางตรง กลางเวลาจะขี่แสนจะทุลกั ทุเลเอามาทาความสะอาดแล้ ว

ประดับกระถางดอกไม้ ทาให้ ดสู ดชื่นขึ ้นมาทันที รูปภาพเก่าๆที่ สามารถเล่าเรื่ องราวสมัยคุณยายยังสาว พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สมัยเมื่อท่านเสด็จนิวฒ ั น์ กลับประเทศไทยใหม่ก็มารวบรวมเป็ นเรื่ อง เป็ นราว ภาพ ธนบัตรราคา ๑ บาทรุ่นเก่าที่หาดูได้ ยาก มีราคาค่อนข้ างสูง ล้ อ เกวียนที่มาจัดเป็ นเรื่ องราวของการทานาในอดีต เตารี ดถ่านที่ ทาให้ นกึ ถึงว่าเราผ่านการรี ดผ้ าด้ วยเตารี ดนี ้มาได้ อย่างไร เพราะต้ องก่อไปเผาถ่านให้ ร้อยแล้ วหาคีมคีบถ่านแดงๆมาใส่ เตาแล้ วเวลารี ดผ้ าต้ องเอาไปทดลองรี ดกับใบตองให้ รื่นก่อนจะ มารี ดเสื ้อผ้ าที่บางครัง้ ไฟแรงไปทาให้ เสื ้อผ้ าไหม้ ไฟอ่อนไปก็ ต้ องเติมถ่านใหม่แล้ วพัดให้ ถา่ นแดงร้ อนจึงจะเริ่ มรี ดกันใหม่ วิทยุทรายซิสเตอร์ ใหญ่ต้ เู ป็ นไม้ ดูคลาสสิค เวลาใส่ถา่ นวิทยุ ต้ องใส่ประมาณ๘ก้ อนเป็ นอย่างน้ อย เวลาถ่านอ่อนต้ องใช้ มือ ทุบให้ เครื่ องติดมาอีกครัง้ หนึง่ ตุ๊กตานานาชาติที่ผา่ นการ เดินทางมาจากที่ตา่ งๆมาจัดวางไว้ เป็ นหมวดหมู่ นาฬิกาแขวน ผนังที่มีลกู ตุ้มใหญ่ตีบอกเวลาเหง่งหง่าง และสิง่ ของอีก มากมาย ท่านพัฒนาการจังหวัดจึงจัดทาโครงการ ทอดผ้ าป่ า” ของเก่าเล่าอดีต” เพื่อให้ อาเภอประชาสัมพันธ์ให้ กบั ผู้ใหญ่บ้าน กานันผู้นาเครื อข่าย จัดกิจกรรมทอดผ้ าป่ า โดยการรวบรวม สิง่ ของเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตของคนรุ่น เก่าในอดีต เช่น ล้ อเกวียน เรื อ จักรยาน รถลาก หรื อเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในกาประกอบอาชีพ เช่น แห อวน กระชัง ข้ อง ไซ ไห โอ่ง มีด จอบเสียม กระด้ งฝั ดข้ าว ครกกระเดื่อง ถาด ปิ่ นโต โล่ รางวัล เตารี ด พัด ลม วิทยุ โทรทัศน์ กรงนก ตัวแมงกีฏ วิทยา นาฬิกา แขวน รูปภาพ ตุ๊กตา และอีก มากมาย มาจัดทา ศูนย์เรี ยนรู้ที่มชี ีวติ เมื่อได้ แล้ วก็จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ศูนย์ไหนดาเนินการแล้ วส่งข่าวด้ วยจะได้ บอกต่อ เพราะมีการคัดเลือกด้ วย ได้ รางวัลหรื อเปล่าขออุบไว้ เป็ น ความลับก่อนแล้ วกัน ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

6


จิปาถะ อีกหน่อยต้องแย่งกันเก็บขยะแล้วนะ เพราะขยะเป็นเงินเป็นทอง เคยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อสักปีที่แล้วว่าขยะล้นเมือง ไม่รู้จะกาจัดอย่างไรจึงจะหมดโดยเฉพาะ เมืองใหญ่ ๆ มีภาพหนูวิ่งไปมารอบกองขยะเพื่อหาอาหารและกัดแทะเศษอาหารอย่างไม่สะทกสะท้านแมวมาเห็นต้องวิ่งหนี เนื่องจากตัวใหญ่มาก ท่านทราบหรือไม่ว่าในปี 2549 มีขยะเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึง 14.6 ล้านตัน หรือ 40,082 ตันต่อ วัน และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากเราไม่ช่วยกันลดปริมาณขยะคนละนิดคนหน่อย โดยเริ่มจากตัวของเราเอง สักวันหนึ่งประเทศไทยคงกลายเป็นกองขยะกองโต ท่านคงไม่ต้องการให้บ้านของท่านกลายเป็นกองขยะ ใช่หรือไม่ ถึงเวลา แล้วที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน คัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในบ้านของเรา แล้วนากลับมาใช้ประโยชน์ หรือสร้างรายได้จากขยะ เหล่านั้น และขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป “ขยะ” ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด ที่เราหลงลืมและมองข้ามว่าเป็น ปัญหาใหญ่ที่สังคมต้องเป็นผู้แก้ไข แต่จริง ๆ แล้วตัวเราเองก็สามารถจัดการ กับมันได้โดยง่าย ขยะโดยทั่วไปแล้วแบ่งเป็น๔ประเภท 1.ขยะอินทรีย์ หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อย สลายได้เร็ว สามารถนามาหมัก ทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ 2.ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถ นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 3.ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร ๔.ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุ ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิด อันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ทุกคนสามารถทาให้...ขยะ...ลดลงได้ เรา...ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะได้ โดยเริ่มที่ คนใน ครอบครัว และชักชวนไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน ที่ทางาน ให้ช่วยกันลด คัดแยกขยะ เพื่อให้ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสามารถทาได้ดังนี้

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

7


ลดใช้ (Reduce) 1. ลดการขนขยะเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เช่น น้ายาล้างจาน น้ายาปรับผ้านุ่ม เครื่องสาอาง ถ่านชนิดชาร์ตได้ สบู่เหลว ฯลฯ 3. ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน เช่น ยากาจัดแมลงหรือน้ายาทาความ สะอาดต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติ จะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้งนามาเผาไล่ยุง หรือ ใช้ผลมะนาวเพื่อดับ กลิ่นภายใน ห้องน้า 4. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกาจัดยาก โดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของ ใช้ซา (Reuse) 1. นาสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็ให้ เก็บไว้ใช้ใส่ของอีก ครั้งหนึ่ง หรือใช้เป็นถุงใส่ขยะในบ้าน 2. นาสิ่งของมาดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ ได้อีก เช่น การนายางรถยนต์มาทา เก้าอี้ การนาขวด พลาสติกก็สามารถนามาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของ แจกัน การนาเศษผ้า มาทาเปลนอน เป็นต้น 3. ใช้กระดาษทั้งสองหน้า การรีไซเคิล (Recycle) เป็น การนาวัสดุที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูป โดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจาก จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลด มลพิษที่เกิดกับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถทาได้โดย 1. คัดแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ/ อโลหะ 2. นาไปขาย/บริจาค/ นาเข้าธนาคารขยะ/กิจกรรม ขยะแลกไข่ 3. ขยะเหล่านี้ก็จะเข้า สู่กระบวนการรีไซเคิล กิจกรรมการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ก่อนที่จะนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการคัดแยกประเภท ขยะมูลฝอยภายในบ้าน เพื่อเป็นการสะดวกแก่ผู้ เก็บขนและสามารถ นาขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ง่ายต่อการนาไปกาจัดอีกด้วย โดยสามารถทาได้คือ รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์นาเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปทาขยะหอม หรือน้าหมักจุลินทรีย์ (EM) เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ผสมกับกากที่ได้จากการทา ขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ สาหรับขยะรีไซเคิลที่ขายได้แยก แต่ ละประเภทให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ หรือจาหน่าย รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่น ธนาคารขยะ แลกแต้ม ขยะแลกไข่ ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้นนามาใช้ซ้าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้าน เช่น ขวดน้าพลาสติก มาตัดเพื่อปลูกต้นไม้ กระป๋องน้าอัดลม ตัดฝาใช้เป็นแก้วน้า ขวดแก้ว ขวดพลาสติกมาใส่กาแฟ เครื่องปรุง ต่างๆ หรือ ผงซักฟอกชนิดเติมได้ นอกจากนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดท่านได้ให้สูตรการเสกใบไม้กลายเป็นเงินอีก โดยหมู่บ้านใดมีใบไม้ แห้งมากอย่านาไปเผา วิธีการคือเอาไปตาใส่ครกกระเดื่องให้แหลกแล้วเอาตะไคร้หอมมาตากแดดตาให้ละเอียดผสมกันนา เศษถ่านแหลกๆมาตาป่นรวมกันเคี่ยวแป้งเปียกเพื่อเป็นตัวประสานให้ติดกันนามาอัดใส่กระป๋องให้แน่นให้เหล็กกระทุ้ง ออกมาเป็นก้อนนาไปตากแดดให้แห้งสามารถนาไปทาถ่านหุงต้มอาหารได้อีกโดยไม่ต้องตัดไม้ทาลายป่า หรืออาจจะใช้จุด ไฟไล่แมลงอีกก็ได้ เห็นไหมว่าใบไม้ไร้ค่าสามารถมาแปรเป็นเงินด้วยประการฉะนี้/อัจฉรา

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

8


มุมหนึง่ ของความคิด By...ปภาวรินท์

บริหารความสุขในการทางาน......ด้วยหลัก “P-D-C-A”

ชีวิต คนทางานไม่มีใครที่ไม่ต้องการความสุข เพราะความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนน้าหล่อเลี้ยงให้ พฤติกรรรมคนปรับเปลี่ยน และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อันนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ดังนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่ทกุ คนแสวงหา การบริหารความสุขในชีวิตการทางานจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก โดยเฉพาะสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเข้ามา เป็นเหตุให้บุคลากรทั้งหลายต้องกล้า เปลี่ยนแปลง กล้าคิดใหม่เพื่อทาให้ตนเองมีความสุข เทคนิคหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้ผู้อ่านทุกท่านลองนาไป ปฏิบัติ ด้วยการบริหารตนเองให้มีความสุขตามหลักของ P-D-C-A นั่นก็คือ ►Plan ในการทางานหากขาดเป้าหมายที่ ชัดเจน ทางานไปวันๆ ย่อมเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และความรู้สึกเบื่อนี้เองจะเป็นอันตราย เนื่องจากจะนาไปสู่ผลการทางานที่ถด ถอย หรือเป็นต้นเหตุของการสูญเสียความมั่นใจในการทางาน ดังนั้นการวางแผนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance Planning) รู้ เป้าหมายว่าในแต่ละวันต้องทาอะไรบ้าง และเพื่อทาให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ จะต้องแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเช่นไรนั้น จะ ช่วยทาให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ ทางานเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น และเมื่องานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสาเร็จ ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้คนทางานเกิด ความรู้สึกโล่งอก โล่งใจ ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้มักจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก ขึ้น ทั้งนี้การวางแผนงานที่ชัดเจนจาเป็นจะต้องมีการจดบันทึกว่าในแต่ละวันงานที่ ต้องทาให้สาเร็จมีอะไรบ้าง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรจึงเป็นเสมือนเข็มทิศ หรือเครื่องนาทางให้สามารถทางานแต่ละชิ้นอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ►Do แผนงานที่ดีย่อมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามผลงานที่ทาไปแล้วว่าสาเร็จหรือไม่สาเร็จบ้าง ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ซึ่งไม่จาเป็นต้องรอผู้อื่นทีจ่ ะมาบอกว่างานแต่ละชิ้นคุณเองสามารถทาสาเร็จหรือไม่ การ Feedback กับ ตนเองก็คือ การหาโอกาสบอกหรือพูดคุย กับตนเองในแต่ละวัน ผู้เขียนขอแนะนาว่าควรจะเป็นตอนกลางคืนก่อนนอนจะดีกว่า เพื่อสารวจว่าวันนี้คุณได้ทางานเสร็จไปกี่อย่างบ้าง และงานใดบ้างที่ คุณทาไม่สาเร็จเป็นเพราะเหตุใด เพื่อที่ว่าคุณจะได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนว่าควรจะทาอย่างไรให้งานชิ้น นั้นประสบผลสาเร็จในวันถัดไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับหลาย ๆ คนคิดว่าเป็นขั้นตอนที่ยากกว่าการวางแผนงาน เนื่องจากไม่สามารถทางานให้บรรลุตามแผนที่กาหนดขึ้น เพราะจิตไม่ อยู่กับที่ เกิดความกระวนกระวายใจ จิตไม่สงบ ขาดสมาธิ ซึ่งผู้เขียนขอแนะนาว่าในระหว่างการทางานแต่ละอย่างนั้น ควรคิดถึงงานชิ้นนั้นอย่างเดียวทั้ง กายและใจ จิตที่มีสมาธิจะทาให้เกิดปัญญาทีจ่ ะบริหารงานแต่ละอย่างสาเร็จเร็วกว่าเวลา ที่กาหนดขึ้น และเมื่อคุณทางานสาเร็จ เชื่อแน่ว่าคุณจะรู้สึกภาคภูม ใจ รู้สึกมีความสุขกับงานแต่ละอย่างทีส่ าเร็จลุล่วงไป ►Check ความสุขเกิดขึ้นจากการให้ ให้ในสิ่งที่ผู้รับได้รับประโยชน์จากงานของคุณ ซึ่งการบริหารความสุขของตนเอง ก็คอื การบริหารจิตใจของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นตัวคุณเองจะต้องประเมินผลงานที่ทาขึ้นมาว่าผู้รับมีความ พึงพอใจกับผลงานแต่ละชิ้นมากน้อยแค่ไหน การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) จึง เป็นขั้นตอนสาคัญที่ผลักดันให้คุณจะต้องปรับปรุงผลงานของตัวคุณเองอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนงานใหม่อีกสักครัง้ หากงานทีท่ าไปแล้ว ถึงแม้คุณ ทางานได้สาเร็จตามแผนที่กาหนดขึ้น แต่ผู้รับไม่ชอบ ไม่พอใจ คุณจะต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ เพื่อสร้างผลงานให้ผู้รับของคุณเกิดความพึงพอใจ ทั้งในแง่ของ คุณภาพและปริมาณงานที่ส่งมอบ ซึ่งวิธีการประเมินผลงานที่คุณสามารถทาได้และไม่ยุ่งยากก็คือ การสอบถามและพูดคุยกับผู้รับว่าเขาชื่น ชอบในผลงานที่ทาให้ไปมากน้อย แค่ไหน ทั้งนี้ไม่ได้มองเพียงแค่ผู้รับบริการภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น ผู้เขียนจะมองไปถึง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ด้วยเช่นกัน ►Act การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทางานของคุณว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้รับบริการไม่พอใจบ้าง เพื่อที่ว่าคุณจะได้หาวิธีการทาอย่างไรก็ตามใน การตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา เพราะหากเขามีความสุข คุณเองย่อมมีความสุขในการทางานด้วยเช่นกัน การสารวจและจดบันทึกว่ามีแนวทาง ไหนบ้างในการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการทา งานของคุณให้ดีขึ้น การพัฒนาผลงานของคุณ (Performance Development) จะ ทาให้คุณมีการ ปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ไม่ซ้าซากจาเจกับวิธีการทางานแบบเดิม ๆ เพราะความซ้าซากทางานแต่แบบเดิม ๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ คุณเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการทางาน

สรุปว่า ความสุขในการทางานทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปีเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้ตัวคุณเองเกิดความสุขได้ก็คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง หรือการปฏิบัติตามหลัก P-D-C-A ซึ่งจะเป็นหนทางให้ตัวคุณเองและคนรอบข้างเกิดความสุขในการทางาน

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

9


Gossip!!

: รักดอกหยอกเล่น น่าเอาไปทอดผ้าป่าของ เก่าเล่าอดีตนะเนี่ยะ

ประชันความงามกันหน่อยจ้า

ของเค้าใหญ่จริง

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

10


Tip IT Google Drive ก่อนหน้านี้หลายคนคงจะเคยได้ยินคาว่า iCould กันมาบ้าง ซึ่งมันก็คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการสาหรับ ลูกค้าของ Apple ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน รวมถึงผู้ให้บริการรายอื่นๆ ก็เริ่มมีการให้บริการกันมากขึ้น เช่น DropBox เป็นต้น และแน่น นอนสาหรับยักษ์ใหญ่แห่งวงการเสิร์ชเอนจินชื่อดังอย่างกูเกิล (Google) มีข่าวลือว่ากาลังวางแผนที่จะเปิดตัวบริการใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) โดยที่ผู้ใช้สามารถทาการแชร์ไฟล์ หรือทางานร่วมกับบริการต่ างๆ ของกูเกิลได้ ล่าสุดบริการ ดังกล่าวได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในชื่อของ Google Drive โดยจากเดิมนั้นเป็น Google Document บริการ Google Drive ได้ถูกเปิดเผยผ่าน เว็ บ บ ล็ อกอย่ า งเ ป็ น ทางกา ร ของกู เ กิ ล โ ด ย คุณลักษณะของ Google Drive นั้นในเว็บบล็อกได้ อธิบายว่ า จะมีก ารให้พื้ นที่แชร์ไ ฟล์ผ่านบริการบน คลาวด์คอมพิวติ้งฟรีเป็นจานวน 5GB แต่ถ้าหากผู้ใช้ ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมจะต้องเสียค่าบริการเริ่มต้นที่ 2.49 เหรี ยญต่อ เดือน โดยพื้นที่จ ะถูกอั ปเกรดเป็ น 25GB ทันที และถ้าหากต้องการพื้นที่มากกว่านั้น จะต้ อ งเสี ย ค่ า บริ ก ารเป็ นจ านวน 4.99 เหรี ย ญต่ อ เดือน สาหรับพื้นที่จานวน 100GB แต่ถ้าหากพื้นที่จานวนดังกล่าวยังไม่พอต่อการใช้งาน ทางกูเกิลก็มีพื้นที่จานวน 1TB ให้บริการอีกด้วย โดยมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 49.99 เหรียญต่อเดือน ทังนี นอกจากความสามารถในการใช้งานรูปแบบคลาวด์คอมพิวติงแล้ว Google Drive จะมาพร้อมกับความสามารถอีก 3 ประการ ได้แก่ 1. การทางานด้านไฟล์แบบเรียลไทม์ : บริการนี้ผู้ใช้ Google Drive สามารถที่จะเขียนหรือแก้ไขเอกสารกับเพื่อนๆ ในรูปแบบ เรียลไทม์ได้ อีกทั้งเมื่อผู้ใช้ได้เขียนเอกสารดังกล่าวเสร็จสิ้น ก็จะสามารถแชร์ไฟล์เอกสารไปยังกลุ่มผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ และถ้าหากไฟล์เอกสารมี การแก้ไข ก็จะมีบริการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบโดยทันที
 2. ทางานได้หลายแพลตฟอร์มพร้อมด้วยความปลอดภัย : สาหรับ Google Drive ทางกูเกิลได้ยืนยันว่าเป็นระบบที่มีความ ปลอดภัยสูง อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องพีซี, แมค, แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ หรือไอโอ เอส อีกทั้งผู้พิการทางสายตาก็สามารถใช้งานบริการ Google Drive ได้อีกด้วยผ่าน Screen Render 3. ค้นหาไฟล์ง่ายและสะดวก : Google Drive จะมาพร้อมกับรูปแบบในการค้นหาที่เก่งกาจขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาไฟล์ที่เป็น เอกสาร รวมไปถึงการค้นหาด้วยรูปภาพก็สามารถทาได้ (คล้ายกับ Google Goggles) โดยผ่านเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR)

Doctor IT หมอ อิต พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

11


By… koratcdd

การเขียนข่าวด้วยหลัก ข่าวสารนับเป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง ต่อการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของพัฒนาชุมชน การที่จะสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชน และสื่อมวลชน จาเป็นต้องมีข่าวสารที่ดี ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม การเลือกข่าวสารสาหรับ เผยแพร่ จึงจะต้องกระทาด้วยความระมัดระวังให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง ขณะเดียวกัน สิ่งที่ควบคู่กับข่าวสารก็คือ เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งต้องมีการเลือกให้ถูกต้องเช่นกัน ข่าวสารที่มีมีคุณค่าต่อสังคม และใช้เทคนิคในการเขียนให้สอดคล้องกับแบบฉบับของสื่อแต่ละประเภท ย่อมจะได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง งานประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอาเภอ ที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง หากไม่รู้ว่าจะเขียนข่าวอย่างไร ก็ให้ยึดหลักการเขียนข่าวด้วยหลัก 5W1H ดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5.

ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว ทาอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทาหรือเหตุการณ์ใดที่สาคัญ ที่ไหน (Where) การกระทาหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร (When) การกระทาหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด ทาไมและอย่างไร ( Why and How) ทาไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได้อย่างไร ข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็นมา ตัวอย่างเช่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรม สร้างภาคีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ โรงแรมสบาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้ภาคีมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์และสืบสนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

12


Q A…คุณถามมา..เราตอบไป &

Q : คาขวัญ 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน มีวา่ อย่างไร A : 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน อุทิศตน พัฒนาคน สร้ างชุมชนอย่างยัง่ ยืน

Q : ปี 2555 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดเครื่องชี้วัด ข้อมูล จปฐ. ขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไทยกี่หมวด และกี่ตัวชี้วัด A: 5 หมวด 30 ตัวชี ้วัด

เก็บมาฝาก อยากสุขภาพดีต ้องทาตัวแบบนี้ ้ 1.ทาน อาหารเชาแบบราชา อาหาร กลางวันพอประมาณ และอาหารเย็นแบบยาจก หลีกเลีย ่ งไขมันและของหวาน ออกกาลังกายให ้ ได ้วันละอย่างน ้อย 30-40 นาที (20นาทีแรกร่างกายเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต อีก 10-20 นาทีตอ ่ มา ร่างกายจึงจะค่อยเผาพลาญไขมัน) ขอเชิญดาวน์โหลดวารสารพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

2.นอนหลับ หรือ หลับนอนก็แล ้วแต่ ให ้เพียงพอ 3.รับแสงแดด ช่วง 8.00-9.00 ซึง่ มี UV ทีเ่ ป็ นประโยชน์ 4.พยายามเริม ่ ต ้นวันใหม่ด ้วยการหัวเราะ ขาขัน ถ ้าบ ้าได ้ก็ด ี ชีวจ ี ะเป็ นสุข

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุ "สบายสไตล์ พช." ได้ที่ สถานีวิทยุ สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. ฟังย้อนหลังได้ที่ www.cddkorat.com

ได ้ทางเว็บไซด์ www.cdd.go.th หรือ www.prcdd.go.th

 กรมวิชาการเกษตร เปิ ดรับสมัครข ้าราชการ 3 ตาแหน่ง ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตก ิ าร เปิ ดรับ สมัครถึงวันที่ 18 มิถน ุ ายน 2555 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบต ั ก ิ าร (ด ้านชีววิทยา) และ นั กวิทยาศาสตร์ปฏิบต ั ก ิ าร (ด ้าน เครือ ่ งกล) รับสมัครถึงวันที่ 20 มิถน ุ ายน 2555

 ขอเชิญเทีย่ วงาน OTOP เพือ่ ช่วยเหลือและฟื้ นฟู ผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ OTOP ทีป ่ ระสบภัยน้ าท่วม ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถน ุ ายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค ้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ขอเชิญชม “การแสดงและจาหน่ายสินค ้า OTOP Festival" จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2555 ณ ถนนอภิบาลบัญชา ด ้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนม

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

13


ทีป่ รึกษา... ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายสมาน พั่วโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน น.ส.จุลี บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางขวัญใจ จันทรมณี หัวหน้าฝ่ายอานวยการ งานศิลป์/ออกแบบ น.ส.รุ่งนภา ชูรตั น์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บอ.กอ. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กองบรรณาธิการ นายเอกราช ญาณอุบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ น.ส.รุ่งนภา ชูรตั น์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ น.ส.ปภาวรินทร์ ปานนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายอาทิตย์ อินเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

หากท่านผู้อ่านท่านใดมีเรื่องราว บทความ ภาพกิจกรรม ที่น่าสนใจต้องการให้เราเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ หรือมีคาถาม คาแนะนา/ติชม ที่เป็นประโยชน์ สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาถึงทีมงานเราได้ที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา www.cddkorat.com Tel./Fax 0-4424-2991 , 0-4424-3610 E-Mail : cddkorat@hotmail.com ทุกความคิดของท่าน คือ สิ่งที่นาไปสู่การพัฒนาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีอย่างสร้างสรรค์ ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

14

พช.วาร์ไรตี้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 22  

พช.วาร์ไรตี้ จุลสารรายเดือนสำหรับชุมชนคนพัฒนา

พช.วาร์ไรตี้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 22  

พช.วาร์ไรตี้ จุลสารรายเดือนสำหรับชุมชนคนพัฒนา

Advertisement