Page 1

พช.วาร์ไรตี้.. นครราชสีมา จุลสารรายเดือนสาหรับชุมชนคนพัฒนา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2555

http://www.cddkorat.com โทร/โทรสาร 0-4424-2991, 0-4424-3610

แวดวง พช. เล่มนี้มีอะไร !! >> Zoom แวดวง พช.นม. >> ตามรอยเท้าพ่อ.. ศูนย์สาธิตสหกรณ์ โครงการหุบกะพง ตอนจบ >> รู้ทันโลกกับ พจ. Australia ตัวแทน ของประเทศ ที่ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี >> เรื่องเล่าชาว พช. “ลูกผู้ชายต้องบวช เรียนอย่างน้อย ๑ พรรษา” >>มุมหนึ่งของ ความคิด..เงาสะท้อน ในตัวเอง >> TIP IT...Wi-Fi หรือ Wi-Fi + 3G จะ เลือก Ipad แบบ ไหนดี? >> Shopping Idea..PMQA หมวด 6

(ต่อ) >> เก็บมาฝาก .. มหัศจรรย์แห่ง กระดูก

นม.

นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร ้อมรองอธิบดี และคณะผู ้บริหารจากกรมการ พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่เจ ้าหน ้าทีพ ่ ัฒนาชุมชนในเขตพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดยโสธร ศรีษะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรรี ัมย์ สุรน ิ ทร์ ชัยภูม ิ โดย ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการ จังหวัดนครราชสีมา เจ ้าหน ้าทีพ ่ ัฒนาชุมชน และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน อ.ปากช่อง ให ้การต ้อนรับ ณ โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่ และตรวจเยีย ่ มกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ทีท ่ าการกลุม ่ แปรรูปผลผลิต การเกษตรบ ้านวะกะเจียว หมูท ่ ี่ 4 ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมือ ่ วันที่ 25 เม.ย.55 ประชุมถ่ายทอดตัวชีว้ ด ั และเป้ าหมายขององค์กร สูร่ ะดับหน่วยงานและบุคคล ประจาปี งบประมาณ 2555 และพิธล ี งนามคารับรองการปฏิบต ั ริ าชการ โดย ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการจังหวัด นครราชสีมา เป็ นประธาน เมือ ่ 30 เม.ย.55

หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน (อัจฉรา เคียงวิมลรัตน์) พร ้อมนักวิชาการ ในกลุม ่ งานฯ ร่วมสัมมนาและรับใบประกาศ เกียรติบต ั รเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน เมือ ่ วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ สถานีวท ิ ยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

1


วันที่ 26 - 27 เม.ย.55 นางเต็มเดือน คงสัตย์ พัฒนาการอาเภอ เจ ้าหน ้าทีพ ่ ัฒนา ชุมชน สพอ.จักราช พร ้อมด ้วย ตัวแทนหมูบ ่ ้านขยายผลเป้ าหมาย จานวน 30 คน ศึกษาดูงานโครงการขยายผลหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ จ.นครนายก เพือ ่ ให ้ ตัวแทนดังกล่าวเข ้าใจแนวทางการดาเนินชีวต ิ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ ่ รอบครัวอืน พอเพียง และสามารถถ่ายทอดความรู ้ขยายผลไปสูค ่ ได ้

สพอ.ขามสะแกแสง จัดกิจกรรมสาธิตการ เรียงอะตอมปุ๋ยชีวภาพนาโน ณ บ ้านตะโก หมูท ่ ี่ 3 ต.เมืองเกษตร เมือ ่ 25 เม.ย.55

สพอ.ปั กธงชัย จัดกิจกรรมประเมินเพือ ่ ตรวจสภาพของหมูบ ่ ้าน/ประเมิน ความสุขมวลรวม/ทบทวนปรับแผนพัฒนาหมูบ ่ ้าน ตามโครงการขยาย ผลหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ ้านคลองน้ าขาว หมูท ่ ี่ 5 ตาบลตะขบ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 เม.ย.55 ้ จงการจัดเก็บ สพอ.เมืองยาง ประชุมชีแ จปฐ. ปี 2555 ให ้แก่เจ ้าหน ้าที่ ผู ้รับผิดชอบการจัดเก็บ จปฐ. ต.ละหาน ปลาค ้าว ในวันที่ 2 เม.ย.55 ณ ห ้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบล ละหานปลาค ้าว

วันที่ 19-27 เม.ย.55 เจ ้าหน ้าที่ สพอ.ห ้วยแถลง ร่วมเป็ น วิทยากรบรรยายในกิจกรรมโครงการ ปลุกพลัง สร ้างปั ญญา แก ้ไขปั ญหายาเสพติด รุ่นที่ ๑ ณ วัดประชาคมอาราม อ.ห ้วยแถลง จ.นครราชสีมา

26 เม.ย.55 สพอ.เสิงสาง ดาเนินการจัดทาคลังข ้อมูลทุ นชุมชน เพือ ่ เป็ นฐานการพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจสร ้างสรรค์ ณ บ ้านใหม่ หมูท ่ ี่ ๘ ต.สระตะเคียน โดยมีกลุม ่ เป้ าหมายประกอบด ้วย ผู ้นาชุมชน กลุม ่ องค์กร และประชาชนเข ้าร่วม จานวน 10 คน มีวต ั ถุประสงค์เพือ ่ ให ้หมูบ ่ ้านมีคลังข ้อมูลและแผนพัฒนา สูเ่ ศรษฐกิจสร ้างสรรค์

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

2


จากบรรณาธิการ Editor talk

เมื่อเมษา…มาเยือน

เดือนเมษาเดือนที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ ๔๐ องศาฯ ประเพณี สงกรานต์ที่ผ่านมาคงจะคลายร้อนไปได้บ้างไม่มากก็น้อยสาหรับเดือนนี้มีกิจกรรมมากมายและสาคัญ ๆ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้รับแรงศรัทธาจากองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการและภาคเอกชนในการ รวมใจทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีที่วัดเดิมอาเภอพิมาย เป็นเงินเกือบ ๑ ล้านบาท และท่านพ่อเมืองของเราท่านชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สมทบทุนอีก๓หมื่นบาทขออนุโมทนา สาธุ มา ณ โอกาสนี้ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ชาว พ.ช.ทั้งจังหวัดและอาเภอร่วมถวายดอกไม้จันในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระเมรุ วัดสุทธจินดา อาเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ร่วมพิธีรดน้าดาหัวขอพรจากพ่อเมือง ผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสหลายคนเดินทางกลับ ภูมิลาเนา หลายคนก็อยู่เล่นน้าสงกรานต์ในโคราช วันที่ ๒๕ เมษาญน ๒๕๕๕ ร่วมกันต้อนรับท่านอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน นายประภาศ บุญยินดี ที่เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารจังหวัดและอาเภอ รวม๘ จังหวัดที่โรงแรม เดอ ชาโตเขาใหญ่ และหลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมกลุ่มสตรี บ้านวะกะเจียว ตาบลหนองน้าแดงอาเภอปากช่อง ปิดท้ายเดือนนี้ด้วยการแจกแบบสารวจ จปฐ. ให้ทุกอาเภอ ไปให้ผู้จัดเก็บได้ไปสารวจให้เสร็จตามระยะเวลาและภารกิจที่มีอยู่อย่างเต็ม อย่างไรก็ตามขอเป็นกาลังใจให้กับ พัฒนาชุมชนทุกท่านได้ดูแลสุขภาพในระยะเวลานี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

3


คำสอนของพ่อ... “ งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็ก หรือใหญ่ ง่าย หรือยาก ย่อมมีความสาคัญอยู่ในงานของแผ่นดิน ด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสาคัญของกัน และกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตา ปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดาเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2555

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

4


“ตามรอยเท้าพ่อ...” เพลงสุดคลาสสิก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ตอนที่ ๑)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สนพระราช หฤทัยดนตรีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ทรงได้รับการฝึกฝนตามแบบฉบับ การศึกษาวิชาดนตรีอย่างแท้จริง คือการเขียนโน้ตและ บรรเลงแบบคลาสสิก มีพระอาจารย์ถวายคาแนะนา อย่างเข้มงวดนานกว่า 2 ปี หลังจากทรงฝึกหัดดนตรีขั้นพื้นฐานได้นาน พอสมควรแล้ว จึงสนพระราชหฤทัย ทรงดนตรีไปในแนว แจ๊ส (Jazz) ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงและ ทรงเปรียบเทียบฝีมือการเล่นดนตรีต่าง ๆจากแผ่นเสียงที่ บรรเลงโดยนักดนตรีเหล่านั้น แล้วจึงทรงบรรเลง สอดแทรกพร้อมกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง

ตามสไตล์ที่โปรด เช่น สไตล์การเป่าโซปราโน แซกโซโฟน ของซิดนี่ เบเช่ (Sydney Bechet) ออโต แซกโซโฟน ของจอห์นนี่ ฮอดเจส (Johny Hodges) เปียโนและวง ดนตรีของ ดยุค เอลลิงตัน (Duke Ellington) ยามที่ทรง ว่างจากการศึกษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรดา นักเรียนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมสโมสร สังสรรค์ ณ พระตาหนักวิลล่าวัฒนา และร่วมทรงดนตรี ด้วยอย่างสาราญพระราชหฤทัย เมื่อเสด็จฯ ประทับที่ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสเป็นการส่วน พระองค์ ก็ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณร่วมทรง ดนตรีกับนักเรียนไทยที่กาลังศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรีชา สามารถในการทรงดนตรีเป็นพิเศษ เครื่องดนตรีที่โปรด คือ เครื่องเป่าแทบทุกชนิด เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ต ทั้งยังทรงกีตาร์และเปียโนได้อีกด้วย นอกจากนี้ทรงเล่นดนตรีร่วมกับวงดนตรีได้ทุกวง ทั้งไทย และเทศ ทรงเข้าบรรเลงร่วมกับวงดนตรีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าว งดนตรีนั้นจะมีโน้ตและไม่ต้องมีโน้ต เมือถึงตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารถใช้ปฏิภาณเล่นเดี่ยวได้อย่างยอด เยี่ยม ศัพท์ทางดนตรีเรียกว่า การเดี่ยวแบบ “Solo adlip” ซึ่งถือว่ายาก เพราะนักดนตรีจะต้องแต่งเนื้อหา ขึ้นมาใหม่โดยฉับพลัน แต่ให้อยู่ในกรอบของจังหวะและ แนวเพลงนั้น พระราชอัจฉริยภาพทางดนตรีนั้น ถึงขึ้นที่ ทรงคลาริเน็ตและแซกโซโฟนบรรเลงได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถบรรเลงโต้ตอบได้อย่างครื้นเครงกับนักดนตรี ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เบนนี่ กู๊ดแมน (Benny Goodman) แจ๊ก ทีการ์เด้น (Jack Teagarden) นักตีระนาดเอกสากล ไลออเนล แฮมพ์ตัน (Lionel Hampton) นักเป่าทรัมโบน และสแตน เก็ตส์ (Stan Getz) นักเป่าเทนเนอร์แซกโซโฟน ซึ่งเมื่อครั้ง เสด็จพระราชดาเนินเยือนนครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช 2503 นักดนตรีที่มี ชื่อเสียงของโลกเหล่านั้น ล้วนถวายการยกย่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น นักดนตรีแจ๊สผู้มีอัจฉริยภาพสูงส่ง (อ่านต่อฉบับหน้า) พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

5


พจ. บอกข่าวเล่าเรื่อง

ข้อคิดในการทางานด้วย 6’S ข้ อคิดในการทางานสาหรับเจ้ าหน้ าที่พฒ ั นาชุมชน

S4 : Solving of problems โดยท่านพัฒนาการจังหวัดได้ นา

เพื่อนาไปปรับใช้ ในการทางานในพื ้นที่สมกับเป็ นพัฒนากรมือ

แนวคิดนี ้ประยุกต์ใช้ กบั การแก้ ไขปั ญหาในระบบความสัมพันธ์

อาชีพ โดยใช้ หลัก 6’S ดังนี ้

สาเหตุปัจจัยจาก อริ ยสัจ๔ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค โดยมองให้

S1: Spark Positive Creative thinking คือ การจุดประกาย

เห็นปั ญหาทับซ้ อน

ความคิดเชิงบวกสร้ างสรรค์ เป็ นการปรับเปลีย่ นโปรแกรมจิตให้

“อิทปั ปจยตา” และแก้ ปัญหาด้ วย “โยโสมนสิการ” คือการมอง

เกิดแบบแผนทางความคิด จนกลายเป็ นมโนคติ (

ผลกระทบความเชื่อมโยงในการแก้ ไขปั ญหาทุกด้ าน “มองให้

Mental

Model) ถึงขันเป็ ้ นอานาจ-พลังจิตที่มีอิทธิพลต่อจิตลักษณะ

เห็น-คิดให้ เป็ น-ลงมือทา-ทาให้ สาเร็ จ

ตามสถานการณ์ ในการสร้ างสุขภาพจิตที่เข้ มแข็งในการทางาน

S5: Synergy

ได้ ดียิ่ง

สร้ างและสานวิสยั ทัศน์ร่วม คือ

Shared

value/ และ Share holder

เพื่อ Handing

“ชะตาชีวิตจึงอยู่ท่ คี วามคิดของตนเอง” S2: Science of life and living

คือ เข้ าใจในวิทยาศาสตร์

คือการประสานพลังจากแนวคิดนี ้นาไปสูก่ าร Vision/ Share people

ร่วมกัน ผูกพันร่วมกัน มีเป้าประสงค์ร่วมกัน และทางานร่วมกัน

แห่งชีวิตและดารงชีวิต ซึง่ ท่านพัฒนาการจังหวัดได้ นาแนวคิด

โดยพลังแห่งการสือ่ สารด้ วยความเอื ้ออาทรและเกื ้อกูลที่ดี

“สมดุลชีวิต” ( Balance

S6: Smart Solution for Success together

life Stainable living) โดยได้

คิด

คือ สร้ าง

ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ๑) มีแรง (สุขภาพแข็งแรง-สุขภาพจิต

หนทางอันชาญฉลาดเพื่อมุง่ สูค่ วามสาเร็ จขององค์การและของ

ต้ องเข้ มแข็ง) ๒) มรเงิน (เก็บออม-ชาระหนี ้สิน) ๓) มีเวลา (ให้

บุคคลร่วมกันจึงต้ องอาศัยวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะการ

ครอบครัวอบอุน่ –จัดสวัสดิการ) ลงสูห่ มูบ่ ้ านเศรษฐกิจพอเพียง

เป็ น Simplify = ง่าย/ประหยัด

ต้ นแบบ (และขยายผล)ในการขับเคลือ่ น IPA รวม ๓๒ หมูบ่ ้ าน

Practical =

จนบังเกิดผลงานในรูปธรรมมากมายและชัดเจนวัดผลได้

ที่ดี”

S3 : Strategic Management

ศาสตร์ แห่งการบริ หารเชิง

ปฏิบตั ิได้ ด้วย “ Manipulate การบริ หารจัดการ

ดังนัน้ ถ้ าร่วมมือ ร่วมใจกอดคอไปด้ วยกันก็จะพา

กลยุทธ์ข้าพเจ้ าได้ เน้ นกระบวนการวิเคราะห์เพื่อประเมิน

องค์การไปสูค่ วามสาเร็ จตาม Scenario Planning

สถานการณ์ด้วยเทคนิค

“ If we hold on together”

SWOT Analysis

แล้ วถอดบทเรี ยน

ด้ วย After action Review ประกอบกับการถอดบทเรี ยนด้ วย วงจรปฏิบตั ิ ๔ ขันตอน ้ คือ

Plan Do Check Act

เพื่อให้ เกิด

การเรี ยนรู้หลังปฏิบตั ิงาน

ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

6


จิปาถะ

บทเรียนที่ได้รับจาก… พัฒนากรน้องใหม่ ในที่สดุ ก็มีพฒ ั นากรใหม่ๆ คลืน่ ลูกใหม่มาทางาน ในโคราช คลืน่ ลูกเก่าอย่างเราก็คงกระทบฝั่ งและจางหายไปใน ลาดับ แต่เราก็จะไม่ยอมเป็ นคลืน่ ลูกเก่าที่ถาโถมเข้ าฝั่ งแล้ ว เงียบหายไปอย่างง่าย แต่ถึงอย่างไรก็ร้ ูสกึ ดีใจอยูล่ กึ ๆ ที่มีคน ร่วมอาชีพ(ชะตากรรม)แบบเรามาย้ อนหลังนึก ถึงสมัยตัวเอง บรรจุใหม่(ตาม ประสาคนแก่ที่ ชอบเล่าเรื่ อง ความหลัง) สอบ บรรจุ ก.พ.แล้ วก็ สอบความรู้ ความสามารถทัว่ ไป สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง แล้ วก็สอบสัมภาษณ์ กรรมการถามว่าถ้ าไปบรรจุไกลบ้ าน มากๆจะไปไหม ตอนนันไม่ ้ คิดอะไรขอให้ สอบได้ ไว้ ก่อน ตอบไป ว่าอยูท่ ี่ไหนก็ได้ ในประเทศไทย แต่กรมฯคงไม่ใจร้ ายส่งไปอยู่ ไกลบ้ านมากๆ หรอก พอสอบได้ แล้ วก็ไปฝึ กอบรมภาคทฤษฎี แล้ วภาคปฏิบตั ิลงในหมูบ่ ้ านกินอยูห่ ลับนอนในพื ้นที่ มีพฒ ั นา กรพี่เลี ้ยงคอยสอดส่องดูแล ฝึ กงานเป็ นเดือนๆ แล้ วประเมินผล บรรจุลงในพื ้นที่ที่อยูค่ นละทิศละทางกับบ้ านตนเอง พอมาเป็ น พัฒนากรอยูท่ ี่อาเภอต้ องปรับตัวทางานทังบนส ้ านักงานและใน ภาคพื ้นที่ หัวเราะและร้ องไห้ แล้ วแต่เหตุการณ์ พี่เลี ้ยงเพื่อ ร่วมงานดีบ้างไม่ดีบ้าง ตามสถานการณ์ บ้ างครัง้ ท้ อแท้ เบื่อ หน่ายสับสน ได้ ยินข่าวเพื่อฝูงรุ่นเดียวกันทยอยโอนไปอยู่ หน่วยงานอื่น ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น ตัวเราเองอยากไป อยูท่ ี่อื่นบ้ าง แต่จนแล้ วจนรอดก็อยูม่ าจนได้ รับเหรี ยญดื ้อ (เกิน ยี่สบิ ห้ าปี แล้ ว) ไม่อยากไปอยูท่ ี่อื่นแล้ ว(รักและหวงแหน..จริ งๆ) มาดูพฒ ั นากรใหม่ๆ แต่งเครื่ องแบบเต็มยศพร้ อมกระเป๋ า เสื ้อผ้ ามารายงานตัว ด้ วยดวงตามุง่ มัน่ น่า ศรัทธา กว่าจะสอบมา ยืนตรงจุดนี ้ได้ นบั ว่า

ไม่ธรรมดาเพราะต้ องผ่านคูต่ อ่ สู้แข่งขันกันมาเป็ นหมื่นๆ คน คนที่มาบรรจุวนั นี ้ส่วนใหญ่จะมีอายุมากถึง๓๖ปี ในขณะที่อายุ ต่าสุดอยูท่ ี่๒๔ ปี ผ่าน งานมาหลายแห่ง หลายที่ประสบการณ์ หลากหลายไม่ธรรมดา ไปอบรมภาคทฤษฎี แล้ วก็ลงมาภาคปฏิบตั ิ กับอาเภอลงนอนใน หมูบ่ ้ านแล้ วก็สง่ ไปสรุปงานภาคทฤษฎีแล้ วกลับมาลงพื ้นที่ อาเภอ แต่โคราชมีภาคพิเศษ ต้ องลงไปฝึ กงานในพื ้นที่หมูบ่ ้ าน เพื่อพัฒนาหมูบ่ ้ านท่องเที่ยว มาคราวนี ้ลงไปในหมูบ่ ้ านทีเดียว ๒๐ คน แบ่งการทางานเป็ น ๓ กลุม่ มีพี่เลี ้ยงมอบภารกิจการ ทางานที่ต้องทาในระยะเวลา ๘ วัน จากวันนันวั ้ นที่เราไปส่ง พัฒนากรเหล่านี ้ในพื ้นที่และกลับมารับพัฒนากรกลับที่ตงั ้ เห็น ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นหลายอย่างในหมูบ่ ้ าน หลายคน สามารถเข้ ากับชุมชนและผู้นาได้ ดี หลายคนพยายามทางานที่ ได้ รับมอบหมายเกินเป้าหมายและเต็มที่ บางคนพัฒนาภูมิทศั น์ ของหมูบ่ ้ านท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุหลายคนหน้ ากร้ าน แดด และยังสู้งานต่อไป สามารถพูดกิจกรรมที่เป็ นงานของ หมูบ่ ้ านไปอย่างไม่ติดขัดเพราะได้ ลงไปสัมผัสข้ อมูลต่างๆจาก กลุม่ ผู้นาชุมชน แม้ วา่ จะเป็ นระยะเวลาเพียงไม่กี่วนั ที่ได้ สมั ผัส กับพัฒนากรน้ องใหม่แล้ วรู้สกึ ว่าเป็ นคลืน่ ลูกใหม่ที่ไฟแรง พร้ อมที่จะทางานในพื ้นที่ตาบลหมูบ่ ้ านด้ วยวิญญาณของ นักพัฒนาและขอฝากข้ อคิดให้ น้องใหม่เหล่านี ้โดยนาคากล่าว ของ รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ า ใน การสัมมนาวิชาการเรื่ อง”ทิศทางการพัฒนาชุมชนไทยใน อนาคต” ที่วา่ “กรมการพัฒนาชุมชน คือกรมสร้ างฐานถ้ าปิ ด ทองก็ปิดทองตูดพระคือถ้ าพระไม่ยืนไม่มีพงั แต่ถ้าไม่มีตดู พระ จะนัง่ ยังไงเพราะฉะนัน้ ตึกที่สวยงาม คนมักจะชื่นชมเรื่ อง สถาปั ตยกรรม คนมักจะชมอินที่เรี ย คนมักจะชมเรื่ องฟั งชัน่ ข้ าง ใน แต่คนไม่เคยชมเรื่ องฐานราก เพราะว่าฐานรากมันเป็ น พื ้นฐาน ถ้ าวันนี ้เราชัดเจนว่างานเราคืองานสร้ างพื ้นฐาน ก็อย่า หมดกาลังใจ” ก็คงบอกว่าทางานไปให้ เต็มที่เต็มกาลังท้ อบ้ างก็ ขอให้ ส้ แู ละอย่าหมดกาลังใจเสียก่อนนะ...น้ องใหม่ อัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน By.

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

7


มุมหนึ่งของความคิด

The Myths and Truths about Happiness

By...ปภาวรินท์

(ความเชื่อและตาตอบของความสุข) ฉบับนี้ขอนาเสนอบทความดี ๆ จากนิตยสาร A day BULLETIN ฉบับเดือนเมษายน 2555 ว่าด้วยเรื่องของ ความสุข ซึ่งความสุขนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่คนมากกว่าครึ่งล้วนแสวงหา และมีทัศนคติต่างๆ นานาเกี่ยวกับความสุขและมี 2 ความเชื่อเกี่ยวกับความสุข และคาตอบของความเชื่อเหล่านั้นที่เราจะเคยสงสัยและกาลังหาคาตอบอยู่ก็เป็นได้ พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

Happiness Myth No. 1 : Happiness is a destination. ความสุขคือจุดหมายปลายทางของชีวิต Truth : หลายคนมักมองว่า ความสุขคือจุดหมายปลายทางของชีวิต และความสุขเหล่านั้นก็มักเกี่ยวข้องกับการได้ ครอบครอง เช่น การแต่งงาน การมีบ้านหลังใหม่ หรือมีรถยนต์คันใหม่ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีส่วนทาให้คนเรามี ความสุขจึงเป็นเหตุผลว่าทาไมหลายคนจึงไม่ยอมหยุดที่จะเดินเข้าหาจุดหมายปลายทางแห่งความสุขของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน Sonja Lyubormirsky นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ให้ความเห็นว่า บางครั้งความสุข ที่เราได้รับจากการครอบครองก็อาจไม่ใช่ความสุข แบบ 100% ซึง่ การใฝ่หาความสุข ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ว่าความรู้สึกขนาดไหนที่เรียกว่าความสุข เพราะถึงแม้ว่าคุณจะยังไปไม่ถึงในจุดที่คุณตั้งความหวัง แต่คุณก็อาจ ได้รับความสุขสัก 40%ของทั้งหมดแล้วก็ได้ และนั่นก็น่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีแล้วไม่ใช่หรือ ดังนั้นในขณะที่คุณ พยายามใฝ่หาจุดหมายปลายทางของความสุข ก็อย่าลืมสัมผัสถึงความสุขที่ได้มาส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน Happiness Myth No. 2 : Negative emotions always outweigh the positive ones. อารมณ์ในแง่ลบ สามารถผลักดันให้เกิดผลในทางบวกเสมอ Truth : Sonja Lyubormirsky ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า จริงอยู่ที่เรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้นอาจเป็น แรงผลักดัน ให้คนคนหนึ่งมีแรงสู้ในทางบวก และนาไปสู่ความสุขในที่สุดได้ เพราะเรื่อง เลวร้ายหรือความผิดพลาดจะทาให้คนผู้นั้นมีประสบการณ์ และรู้ว่าควรจะแก้ไขมันอย่างไร ในคราวต่อไป แต่มันก็ไม่เสมอไป เพราะความรูส้ ึกในทางบวกก็สามารถทาให้คนคนหนึ่งมี กาลังใจและอยากทาในสิ่งที่ดีได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น บางคนอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ดี กว่าเดิม และพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เพราะเห็นว่าคนรักเป็นคนดี และทา ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของเขา เป็นต้น ดังนั้น แรงบันดาลใจของพฤติกรรมที่ดีอาจไม่ จาเป็นต้องเป็นความผิดพลาดหรือสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป และเรื่องราวดีๆ ก็สามารถกระตุ้น ให้เกิดความรู้สึกที่ดีหรือพฤติกรรมแห่งความสุขได้เช่นกัน “ขณะนี้เรานั่งอยู่ในป่าที่สงบ ที่นี่ไม่มีลม ใบไม้จึงนิ่ง เมื่อใดที่มีลมพัด ใบไม้จึงไหวปลิว จิตก็ทานองเดียวกับใบไม้ เมื่อสัมผัสกับอารมณ์ มันก็สะเทือนไปตามธรรมชาติของจิต เรายิ่งรู้ธรรมะน้อยเพียงไร ใจก็จะรับความสะเทือนได้มากเพียงนั้น รู้สึกเป็นสุขก็ตายด้วยความสุข รู้สึกเป็นทุกข์ก็ตายด้วยความทุกข์ หลวงพ่อชา สุภัทโท

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

8


Gossip!!

: รักดอกหยอกเล่น Before

เอ้า หามุมกันหน่อยพวกเรา

ของจริง!!

ได้มุมแล้ว แชะ!!!

แชะ!!

ถ่ายเสร็จสลายตัว

After

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

9


Tip IT บันทึกหน้าเว็บเป็นไฟล์ภาพ ่ ว่านักท่องเว็บจานวนไม่ เชือ น ้อย ทีช ่ อบหน ้าเว็บแล ้วอยาก save เก็บ ไว ้เป็ นไฟล์ภาพ แต่ไม่รู ้จะทายังไง ลอง save as html ก็ได ้มาไม่ครบ มานั่งกด print screen ก็ต ้องหาโปรแกรมมาช่วย ต่อภาพ แต่ก็ยงุ่ ยากอีก นีเ่ ลยครับ! WebShot อีกหนึง่ freeware ทีช ่ ว่ ยบันทึกหน ้าเว็บเป็ นไฟล์ ภาพ (JPEG) ได ้อย่างง่ายดายจริง ๆ และ ยังสามารถกาหนดความละเอียดของไฟล์ ภาพ และเลือกเป็ น grey scale ยังได ้เลยครับ ทาครัง้ ละกี่ เว็บก็ได ้ด ้วย วิธใี ชง้ าน: 1. ทีห ่ น ้าแรกของโปรแกรม ให ้ใส่ link (URL) ของเว็บที่ ต ้องการลงในช่อง Source Url: 2. ใส่ link แล ้วให ้ click ทีป ่ มด ุ่ ้านข ้าง เพือ ่ ให ้ link ทีต ่ ้องการ เข ้าไปใน list ก่อน 3. ถ ้าต ้องการ save ไฟล์ภาพ ครัง้ ละหลายเว็บ ก็ให ้ทาซ้า ตามข ้อ 2 4. กาหนด folder ทีต ่ ้องการ save ไฟล์ภาพ โดย click ทีป ่ ม ุ่ Browse 5. เสร็จแล ้ว click ทีป ่ ม ุ่ Start ทีอ ่ ยูด ่ ้านล่าง

6. รอจนเห็นข ้อความ "Completed" ครบทุกเว็บ แล ้วเข ้าไป ชมผลงานได ้ใน folder ทีก ่ าหนดไว ้

*หากมีข้อความ error อาจเนื่องเพราะเว็บไม่ เสถียร ให้ click ที่ ปุ่ม Start เพื่อลองใหม่

IT Update ก้าวใหม่ทถ ี่ ก ู ค้นพบในการวิจ ัยแบตเตอรี่ Na-ion โดยปกติแล ้ว ลิเธียมแบตเตอรีเ่ ป็ นพลังงานทีอ ่ ยูใ่ น ้ เล็กๆ หรือในเครือ อุปกรณ์ไฮเทคชิน ่ งแลปท็อป แต่สารเคมีท ี่ อยูภ ่ ายในนัน ้ ไม่ใช่ของทีห ่ าได ้โดยทัว่ ไปแถมยังไม่ใช่ถก ู ๆ นักวิจัยที่ Tokyo University of Science ได ้ พยายามแก ้ปั ญหาดังกล่าวโดยหันมาใช ้แบตเตอรีแ ่ บบ โซเดียมไอออน (sodium-ion) ทีเ่ ป็ นวัสดุจา่ ยกระแสไฟแบบ ใหม่ และเริม ่ ประสบความสาเร็จบางอย่างในการทดลองครัง้ แรกแล ้ว Shinichi Komaba และทีมของเขาได ้บริหารจัดการ ให ้ตัวโซเดียมแบตเตอรีม ่ ก ี ารคายประจุออกมาและ สามารถ ชาร์จได ้ความสามารถใกล ้เคียงกับลิเธียมแบตเตอรีแ ่ บบเดิม พวกเขาได ้ทาการบีบอัดส่วนผสม 3 อย่าง ได ้แก่ ออกไซด์ ของเหล็ก แมงกานีส และ โซเดียม เข ้าไปในกระสุนขนาด เล็ก อบในอุณหภูมส ิ งู ในเวลาครึง่ วัน พวกเขาได ้พบประจุแบบ ใหม่ ซึง่ วิเคราะห์แล ้วพบว่าสารนีม ้ ค ี ณ ุ สมบัตเิ ป็ นขัว้ บวกใน แบตเตอรี่ แต่เมือ ่ สอบแล ้วพบว่าสามารถนาไปชาร์จใหม่ได ้ ไม่เกิน 30 ครัง้ ในตอนนี้ ซึง่ ยังคงเป็ นข ้อจากัดเมือ ่ เทียบกับ ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน ้ แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองครัง้ นี้ น่าสนใจมาก เป็ นพิเศษเพราะวัสดุทใี่ ช ้เป็ นองค์ประกอบของ ธาตุเหล็ก ซึง่ เหล็กสามารถหาได ้ทัว่ ไปและมีราคาถูก ่ น เทคโนโลยี Na-ion battery กาลังเข ้าสูข ั ้ ตอนการ วิจัยในระยะเริม ่ ต ้น และคาดหวังว่าในอนาคตจะปรากฏ Naion ทีใ่ ห ้ประสิทธิภาพการทางานสูงในราคาทีถ ่ ก ู ลง

Doctor IT หมอ อิต

ข้อมูลจาก : www. it-guides.com พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน /.

10


By...โกนกะเมง

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) ตอน หมวด 7 การจัดการกระบวนการ

(ต่อจากฉบับที่ 20 ) พช. วาร์ไรตี้ฉบับนี้ จะมาว่าด้วยเรื่องเกณฑ์การ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ในหมวดนี้เป็นหมวดที่ ส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการดาเนินการว่าได้ บรรลุผลตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจ ของผู้รบั บริการเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่ เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเช่น ไร และผลการพัฒนาองค์กรเป็น อย่างไร ซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ตามมิติ ต่าง ๆ ของคารับรองการปฏิบตั ิ ราชการ และตัวชี้วดั เชิง กระบวนการของแต่ละหน่วยงาน ในหมวดผล ลัพธ์การ ดาเนินการนี้ ให้แสดงผลใน รูปแบบเข้าใจง่าย เห็นภาพ ชัดเจน เช่น ในรูปแบบกราฟ หรือตาราง โดยให้พิจารณา เลือกตัวชี้วัดที่สาคัญ ที่สะท้อนผลการดาเนินงานของ องค์กรมาแสดง และอาจนาข้อมูลจากคารับรองการ ปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้ และควรเป็นตัวชี้วดั ที่ แสดงถึงผลลัพธ์เชิงปริมาณ ทั้งนี้การนาไปสู่องค์กรที่เป็น เลิศนั้น ควรกาหนดตัวชี้วดั ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ กาหนดในคารับรองการปฏิบตั ิราชการเพิ่มเติมด้วย ทีนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละมิติกันครับ “มิติด้านประสิทธิผล” ให้สรุปผลลัพธ์ด้าน ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ โดยแสดงผลการ ดาเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดาเนินการ และผลการดาเนินการ เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มภี ารกิจ คล้ายคลึงกัน

“มิติด้านคุณภาพการให้บริการ” ให้สรุปผลลัพธ์ ด้านคุณภาพการให้บริการที่สาคัญ โดยแสดงผลการ ดาเนินการในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการดาเนินการ และผลการดาเนินการ เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มภี ารกิจ คล้ายคลึงกัน ข้อมูลและสารสนเทศในเรื่องตัวชี้วดั ที่ สาคัญประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ คุณค่าจากมุมมองของผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดาเนินการด้านขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มเติม และผลการดาเนินการที่สาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ” ให้สรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการที่ สาคัญ โดยแสดงผลการดาเนินการในปัจจุบันโดย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผลการ ดาเนินการ และผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับส่วน ราชการหรือองค์กรอื่นที่มภี ารกิจคล้ายคลึงกัน ซึ่งให้ส่วน ราชการแสดงข้อมูลและสารสนเทศในด้านการปฏิบตั ิการ ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน ความ รับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย และด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชน “มิติด้านการพัฒนาองค์กร” ให้สรุปผลลัพธ์ด้าน การพัฒนาองค์กรที่สาคัญ โดยแสดงผลการดาเนินการ ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มของผล การดาเนินการ และผลการดาเนินการเปรียบเทียบกับ ส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มภี ารกิจคล้ายคลึงกัน ซึ่งตัวชี้วัดที่สาคัญในประกอบด้วย ด้านระบบงาน การเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร ความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไว้วางใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้นาระดับสูงและการกากับดูแล ตนเองที่ดีของส่วนราชการ ครบทั้ง 7 หมวดแล้ว สาหรับเกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สาหรับฉบับ หน้า Shopping Idea จะมีอะไรมาฝาก คอยติดตามนะ ครับท่านผู้อ่านที่น่ารัก

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

11


Q A…คุณถามมา..เราตอบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

&

ขอเชิญดาวน์โหลดวารสารพัฒนาชุมชน

Q: วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555-2559 มีว่าอย่างไร A: ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง Q: ปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน อะไรบ้าง A: ส่วนที่ 1 เรียกว่า “เงินขวัญถุงพระราชทาน” เป็นพระราช ทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน ให้กับหมู่บ้านแห่งละ 8,000 บาท ส่วนที่ 2 เรียกว่า “ทุนศรัทธา” เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน ที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของ แผ่นดิน ส่วนที่ 3 เรียกว่า “ทุนปัญญา” เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน คิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญาของตนเอง ระดมทุนเพื่อขยายกองทุน ให้มีการงอกเงยขึ้น จนสามารถนาไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป เก็บมาฝาก สูตรหน้าใสปิ๊ง

ส่ วนผสมหลัก ประกอบด้ วย 1. โยเกริ์ ต 2. น ้าผึ ้ง 3. มะนาว

ได ้ทางเว็บไซด์ www.cdd.go.th หรือ www.prcdd.go.th

การสอบภาคความรูค้ วามสามารถ ทว่ ั ไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจาปี 2555 ร ับสม ัครว ันที่ 8-30 พ.ค. 55) :: โดยสามารถเข ้าไปอ่านประกาศรับสมัครได ้ทางเว็บลิงค์ด ้าน ขวามือหัวข ้อ "การสมัครสอบภาค ก. ของสานักงาน ก.พ. ประจาปี 2555" หรือ ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th

 กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันตาแหน่ง เจ้าพน ักงานปกครองปฏิบ ัติการ (ปล ัดอาเภอ) ประจาปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 – 30 พ.ค.55 ทางอินเตอร์เน็ ต ที่ เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th

ขอเชิญดาวน์โหลด คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ ปี 2555 ได ้ทางเว็บลิงค์ด ้านขวามือ หัวข ้อ ดังรูป ทางเว็บไซต์ http://www.cddkorat.com

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุ "สบายสไตล์ พช." ได้ที่ สถานีวิทยุ สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MHz ทุกวันพุธ เวลา 14.00 - 15.00 น. ฟังย้อนหลังได้ที่ www.cddkorat.com

นามาผสมกัน เเล้ วใช้ พอกหน้ า ทาทุกวันนะ ใครหน้ ามันก็ใช้ โยเกิร์ตวันเว้ นวัน รับรองหน้ าใสกิ๊ก

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

12


ที่ปรึกษา... ดร.ธัชฤทธิ ปนารักษ์ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นายสมาน พั่วโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน น.ส.จุลี บุญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางขวัญใจ จันทรมณี หัวหน้าฝ่ายอานวยการ งานศิลป์/ออกแบบ น.ส.รุ่งนภา ชูรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บอ.กอ. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กองบรรณาธิการ นายเอกราช ญาณอุบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ น.ส.รุ่งนภา ชูรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ น.ส.ปภาวรินทร์ ปานนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายอาทิตย์ อินเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หากท่านผู้อ่านท่านใดมีเรื่องราว บทความ ภาพกิจกรรม ที่น่าสนใจต้องการให้เราเผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ หรือมีคาถาม คาแนะนา/ติชม ที่เป็นประโยชน์ สามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาถึงทีมงานเราได้ที่ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา www.cddkorat.com Tel./Fax 0-4424-2991 , 0-4424-3610 E-Mail : cddkorat@hotmail.com ทุกความคิดของท่าน คือ สิ่งที่นาไปสู่การพัฒนาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีอย่างสร้างสรรค์ ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

พช.ยุคใหม่ ใส่ใจชุมชน

13

พช.วาร์ไรตี้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 21  

พช.วาร์ไรตี้ จุลสารรายเดือนสำหรับชุมชนคนพัฒนา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you