การฝึกอบรมการฟอกย้อมสีไหมเครือข่ายศูนย์วิชาการและเทคโนโลยี

Page 1

nr:finau:u nr

:r,l

o n rio u

rd

o

:uYr I s

6u [:.r

fftrau rn6o d

T

u

gu rit t'r

n1t

E'A

?lJYl oc(-bo flTfl a1ail

s

7,

d.l

u:il tna lnu uauo

:61

.,

o:yt

ra

s rvr

bddd

El .t ., 0 {14? nun:51u6ltJ1

&.^

1t$aglilnTula6mf, ni'arcil$r 0 tnr{n1:con{fiug?t1fl .u (n

{u druinn

rnn

nTuTa 6

u{uaan rdu.: rilfi

an

aua'r

r

bd(d

o)

I

I

I

\-

.,r*

.'t1

4 I I

t:

f ..4

e

o

--J r,r:uu:u:rtiiu'rn sudrarioulr,ruro6uu:crfratfi aurfior'r:Eurtr{rffifi6

n:uuriouln*r

rirfinmu,i'llrinua::rt6rn

(ua::rtf,lr)


nlrfaufrr#uturu 1l

E

:

lr

'*t

I

{"

r t,:'

-._

l-

'u

t' L

!+J

!t

*

,i

tail :

F!

{

nffJuriauturu nSYVr6? { tfiunt ttilvalunt nf

_l


o q

f.-

rr I

O Lri

-e -Ic Ldd

qta GAA

:-

E* E ? c" -rF

P:ETE EG*

)i.

aJ dd .g \s

) i."G>dJ

ft=,

LCJ

=d

I

r"a

* \b

da

dd

L

c-

e

ItG

F (-

O

c

LN

q rr

p

TTG

tr;o G(-

trr <= ELNG (LLn-=

li.!

(-

#"S E vr ?:3

15

="J5t^ s"4

(6f

6

cZ

a6

D

IrE

S"EE"-g -= 6 tri '(6 d8-dd

-u!

(d

= er ((G rc! )) R 'GIDE4(E

dim

=S

t^

(\

(ro

E - Frip

)EEtzR= (O --P tr r (-

"-6

C----0-6 (=

t O\

ud>

F,E-d)6(6

(? u6:

lr! i; =)=IGe

?LE (dL_=

c-

c7

:-

# E ((G

q

\d

!-

(c

d

(! C

<

a-

-= A

!G a-6

?G tE ,S "-6 (6 iro ic-cr aD (qF= (-

(EI^E

d-k

lc!ca

!-FI +

c-

-(-= alc

f=)6

E F ))

e)

G

.D dEf

6

N ))

G

o q

c

=

a

C-

F

co

I-

O

-G

O

q Lr)

I I

a

O q

)Er

E

I

q

7

N

ID

rp

LO

d

,F

(-

(G

c-

D

-

O

p = F

N

q

a = (-

I

o q

G

F

e F

r[5 =:- E 6Ca (FE P

-{c

G

TirD

O

q

= I

G C

o q o d

e

e@)q cJ 1r" 6 )DFco (G ItG d(-o)

?He= 6dd

lr!

(-

5el;= -;3

(a

G E7 D

-@

dc!

e4

qtp (n 6e

O

;= o

* ESS te-P_@ ,a:-<

@5-= FTG))

lG

lG

ta\n-

F S EAE E'nF "E B

e p (-

!

.E rfi

I

.D dEf

=

lr!L

lrD

(C

GE)F E *lFq-)) = r

$

G

6

o q

CJ

{e CN

(-

tr!

=@qtr! -IG (-6lro r! -6(-C e@E@ =G d

s

G

C

S(E

q

O

lf'

3

)-tn?{= (Gc-\d\ 6((-

-6 dc! F )a

TE

; r"\ -= c

I

?e

F (-

clfTA (vr =lr!4

CIG5

og -3< -p dCG r=

c

!lG

*P r;]'=

O

q o d

-

I

O

a @ o

a -a d?

I=@Ftn= ))-?_ qratG (Gn6

a o O

TIG

)re -?c

:)trEe c(- d(6 =.C

EF

I

?G

o

o\ ilq

LN

c-

e -16

ITG

Ll..)

Nq C

3 dc!

$

C

e

E

47.

'?lro

(-

))

(-

G (G

.(!

F CJ

(-

F C )g

O

F (?

))

s

(-

ca

lr!

G c.

-p G

)

(-

?

C-

;)

= c e

il

(a

rtG = )=7 qrS

=

))

-i H

C!

Dq )ra ii EG -J co

c! G

;"

F a (-

e F

i

G (;D

F ((-


nTUUI Un''l5ar fi

Or

fr

rtur

a)

:J4nrailau

on ua0t

ro':urrfrutuu

rdulrauBu

alr'tuu

o frruaoir.:"1 o frrrYn o frrriofian o frrurhn

d

nn

: fa-n fr - !{n rfiu

$ n'r5fla:Jfr

-

PI {s.yrnr lrau6u

r*ulslilrdu

++(

iv)fu 1dtr'lto\

nruriuluu

4-f

'ta,l,

c', tr *

*

++ uoi ryr:rvrflu1rl:du ,.iui,i'1 'triuu.oian:oui-

:

uoilln

lilvrusian:oltd uu6i1ou3a"l,il

?

. luortvl x {lfio

uzluru 1ljorl},levavaratutuu'ld (riro;iaunir) rduluiltfrsanril

x udurura':a annaniido a?1rgoo? -a?]il tuuu?aaa\t

:

oy

t14

talraurflau arrutuflu:aan.l

{af,stnor rddtrin:orirruJ . tduluuavsJn&'td rfi lfi u . tflurrur.rrdf. tfiotflu{drs'tutJ

ar:dur . tnfia x

u':a uzJ:vuvtrar#ut uii':-:u d r o a a n a d r.: :: o tir vir aiuo :r fl 6i a'tra l'til u r n

A'l'lltt\:1{'l1.lAOA{ rdu"luuuorn

<.

ttilry{g0rnnuaunu-l

uaair"lrau

-/r-l-r'*;.,l.4-

'tilturrru

lrkiauqofurir

:

rF

- uuvrirlritzln:o .: nrarirduiuvr':ri : trJu d-rulunr:f,aufr 4

tt ?

H

a

drslur

aannl? & ilaufrdra'Lrar

1ilrirfia

x

- oiooiariurru rduunn

Stdulurdu

lTursr.:u avriauuos6 +

finrrutufisr ttaJg

- rlilusior{olral (udu:arro, rirrarfn, "lvr) - 6'or.|nrJu (r.lu:Juarnnr: nr:oiatfru)

0 oirlral

ila

+

g

* uri,rtulGu (zhrn:atdu)

folu:J

rF

I1 ^d ilalJf,'

rfiulvru

q

rd'u.:,[uu

tn6alut6su lritfludunla6ia'tuu

**

.

?

Et''rf

rn6a*no trJ't6

q1fl

n1rtu, rir drtonriroer

n

ilurnfi

x ionvdRaa"[:of : avarulr,lr"ld x aqiirf,ar : virtridr:l6iuu

x arotufiu q, n:oriruvrTu rirdruaanhiyro

: tduls"lurtflufitradau / firirorratudautrir.l : rdulrarrdau

1


iin rfiulvru

rdu'[ul6u nrwoiou.lro tfiu'traudu

lvlfu:5u

= nrl'tuu +

1':J

:iulu [5riJ

o o

,

ol t:Jutvl:t flu nrilriulu!6u

trf:flu

'tildil'trd!a ft:z1z:v

n'l?

0 o o

c

uflr:r 'lildvfiauttdo virliluqoa a nloiJr u

at.:lun

avaro

Sericin uav Fibroin

o

Fibroin lrir.rao'[rlniurir

ra q

o"[:Jvria

u rYurir

ra 4

o't:Jvria

u

riurir

tu

o

rirrirruririiau

/rir;iu /rirai/

1L16oa

av{u6

o ni:L

rfrud:unr: travrdu'tulriutu

qrufiauda:u

rir.:

- nt?

i.: tfiq:a uoir.tza., fi

1\:t

fvt r,ou0Om1

\r,l N$olu rrn r,ia$u\ffr r&o

,,3g&

$on

u

frdaorfu sericin avu4oaanuav4nnrl:lniaurTlrir

uci Ari6o'ri fibroin

ririau

O rirerjiau

nronrirziuriu

darirl:Ilaufr fr

uavrir aiulciir u

a!/rir.:'tdir

= tduluu

- rfiulururolour.:uiltiinr:rvrdaa{urn lildrj'ltdua

6odti6tvirflu

Sericin Sericin

"trliau

n1i6ranra1nrraanlil6

an n111ulJ(sericin) ri aurlaufr ?

O

o

ra':a rirriroaiau

Q "tilacars'lu

{rsoln}o 4'/

o

rlra:j

lvlluriu

a!tau

eJluu

r?uu?n ,

O

ririau

o o

ftl tiur.t,t.tt.tttt

virludaoa

g

ftrno.r

[u

r JI"r\r,

l1oM

nr5a

an

n']'rtutt : tot':Ejuud

o

du

tduluutuilr

o o

d"r:ova'lu6l{ luorua?J

oir.:

ei

au

/ti aer,l

a{

d1'aua'lB

C' r,,

.,St.*;iiil:-*

trA! Oi;

-(ll

w\

a-610).

t - lo

,,1drn, *n"1'.,1rt.\i i i Sr rr$, n-,{ i "tf

\-rr

1l

,

r

nI

t(vuu"ui )

"tuudu(rrada.:) :

aau

O

sM

?')1 1.; ri,,

1$4sr61,r .r'.

n o

J1 hJl t\ I^J,td/

; oiorfludutin #ualas

1l'l

',!pru

1r

a

)4V,

I

o dr 'lrit6an o iir.trir;iu

ltoruarJ

rirrirosr:rurG

d"\\u

Jltu

ar:nvarud{ = 1 : 40 ilod'lu'tral6u(zrr) : dr:nvarud{ = 1: 30

#odru

rh1 o;4 0\^

Ofrlur r]fin ttir vo r vJ'u,h

n']fnannl?trau ...drs

aufr

t, J'v

tl r,aP u

-r--

a fr

,,,7

'11'ir . ^

roQr'

nl n y 1,1,

rirlki irn:vdrt

'l

iu*' x $ tq&r rlr,\o'f ou tN $"lJurc

r

) uS Y\,f^IsCI

g,YoL lr/rr du,J.,urf,u dAl ,r"\il 2

J,"h

7


6[

dit *'$\ 1 ,1r^*n1*[ l,)lt^s'du

U

trF \d

lr^rr

nrtfl annr?'[rau

...

drs ilr6iroo:lr?I16

n'r:Na nn"r?lr,lu ... ors ilr6iroa:5x?J'ta

a,

U,lotl 655U9I1O LGlS Ull q'Ifl

at

u1611{6.!i5}.llu,la taSuu E,In a?|]tl11Ila'oyl7t t?Iu

@

@

\lsfft

,i.:.iials

trirarnWdrol

,

ffi.,

tu01nil?E

:z

dY[[n ?l[!rafl

[ilRanr{nuu, iln0]

?llfl]erntolunolJ

osDs

dr

l$iou,\ r" i$o

ulu

fl""

;.)

t,trfUu,),fi,\n I riru ro$

\,r ,r*\

Y({^n '

$dri*oYYr':lli} uu ... d':u rirair.:a:ril?Jra

n"l55l a fl n

i6rot

rJu

nliRann.r?tuu

t*ql) ...

lddrdrlud'oilaraandrarcrd

2.

n a

?

t!au1{lJr{"tuzLfl1 ttag uuo

1.

iuri'o a'oltiutiu

trirara

$a' )

dl

tdululluriroiroaiau /

tialr.t

g'l tOtJ U1 n\: :JUg tO"l

nrrnr uldtar;ti

2. rirCror:rttgrlla

4. rdlirdn trivludrdr 5.:a.:rirriro r6:.rtitdeiatrl ua:

dru ilr6ir{r::usr6

rhriro st:ude6

t.

aa

t

u1a

ud tduluuturiroir,:rrri iir,:lufrt6ao

uii'l

firirern

D

pt\

u-tL

ptt

t0,*

), o *\'t [s\^rtrn1\t]oun Lo}^rhrrr\

ltlt

r"tu\'

I

?0\ 6ci

\

p[t go,pe*

dt.s - Q o$^roc"r n.rtnannl?lrau ... d':u irdros::rrtr6 I

gltlt n

aannrr'[rau tn-:uutfrutaSa

Srl'r1

1. \

v

3,4.

dra10

5. n:vcln

'lr^^nr [.r $t

Jrwilou 'l

nlr

\ln. rN",."to'

!,;p, roirlf,.t

,) tmr^d hfrJrr,[.,0t'3 53

;$rn:yyrr,,,t

3


;*k* ?rt'}"r",

?'

Floyu,rr,d') rlrlu

{{nd

5An6l ...

{"tl

.a flortuorG

X tzl 0

Odalilrr UFI

i

dor$liu & !.l-Ur, nl .il1rr,N, oj j codl ivreat fio'.,,t

t,{

"e dtafi

srf

'

- ilrnfi

rruuli'l + flrlaaodu , nu f,oi d.:rtroiiat/ ,r,$ + fi ruurvdurYutfiorfrulu 7

.,, j ' 11'' s' 'x* i i' ,j li ', ^ ' frrafidtflunro** avrl al6o fi 6 rir al6 o.:aqiluRr:vtfl un:o

[.o,r

t

.$.r) voU

ri

t

rriu

fiuaio iariauavfinfrd riarirt

-) ^fl16lilVltUUO1\t ,

r r: n

r.t

a

r a 6 lunr : v til uoi r.: trJu ff:u

a n ri

vl

flail5a@

-.

f{nil

- frrnfi

f{nf, **

drnfidul rrlu

**

fllorind - iauiruflfioiru aola

fr

,,

6l

tulr?I

frrflB'r

- tuli

firvrda.:

fl 'r

nr:?d:-aoarir.:nni6 8.:f,u ri,lunr:in:*raii u": oil ala dr.: dofl u

oan rua u6o

tul^t?I

fluou ri'1.: rirt-ou

nlruiau u,dn = 6oe1\: rildEIuRirEJ artu 6 a.: trlar:rJr fl 6 o d

"[ria,:vtuoian:ooir.: u-nri auld itfl

6touroraial

fierntaqottuetrh + rlg :r:lfian"l,fi rfla"lf "tu:rn L + f,611 ttIA\: : n:\:, UAU + udorq 6u tnnu

usi"lri vruua.:

6onruu usi6ar6n:*ri6rialfl lri6 ril:r vfl io u6i a vsi:'til rrafi auriu

6l'lo

6t

fr

{ldoir

fi

t:{ rinfr

:laaofiuria rlriar

)"dr6ru : iin16anld':-ao1fitrif,a.:mu

rda"rYndr

firuRn

- fisrtuzle6

dl - oan\i

fl iiq d n.:vru trJu lut:l

fiurtr: r:l6anti

6a

n"hi uriu"[r]

oa

- rf,rffnnrouo,r'uin uvtflatua runli oanli

dr utra nic fl c

vn

o

u

utu an r r^r tfl u n : o q n rd a?Yn ii'l.r

ri'o

tiu d a dn ii r,:

vri6i uuu,nvfi

r.rn"trl

nlriurttfl

o

ziia"lrlaouu - qnarnrouian:o sir.:ud'l fiavrilduu'[:Jlr - irin.ruuoia n:rriau tldn = dqqr.:Ul6isufiirs - urotfiodonirs tdu fr traia.:crnziiu

Gr'rru o d

ailio

t16u ri

auriurhl xx

+ dil - frrilduurata"lri + ufl6r1.ruu'11 - flr:lduuvr?a'tri + uuoilrriro rirrJuta rirarl - dulduuuiahl

4


-

^)n1:ualJflvto .

fi a vfi ua

riautdalq:ai utatil

q niu fi 1

o6

v'lil

r] a

rdutu

rfug! r{t"trJ

ar

n

r

('[il

u n iu a a n u

or

a

qj

lurdulr f,.:tnn'[darn

lr"toi i r r )

nnauaan

.

/ . Ati'trirrri,tldo"urlii /

virlilog

.

O rsanf,drraurvaur1urdutil

o l.ri:Jiur O

ruf, d rrarr vdu rlu rdu'l

aunr:ri auqn

zTuor

6 au rYpufl o

ruavn?uFluflr5rlau6

s uavfr

flrjrdarcr.tau"trififr ??

db u rl

oa

uotvt

l

Fnrrtiiilfl ai,drdulurd i auldlrir:ldnu

/

f,

ilnru4fi trar

i

nr:t6rdr:d?srla!

QSOS

gr lo''ot

* rianr5r

I

(porr ) v.Jt trlh

r 1 qqlWdJ r

)

' i.36yr{D frg

rlau"[d r5'rtfiu'[rl

,*-on

rtrv

ffen-|, r$i.,\ v lglrrddr lJg lu.Utxnr rt1g, tlrl jb r'6'r I, Jvd',rrn ) 1'. yylodr [ f,51qp

ilau{t't adrulrau6

avfl

,$r0j u-{ }r^u nOAJ Wl

lV

ruAul/ti

r

,,

irJ

,,k'.

e

1* us

),"

c

d

!,-

riuoaunr:daildrsfi uafro (Acid Dye)

?

-

i

arlfi fr arirtdua'lourn

Jd,

t\

c lr0t/tfl

araufl ryr

ar:rnllou{ad:u

r{dulllilri

a rr

ri d u

rnfu

-, tqtn

rti

!a!tilu

ro4uur{u"tuu (uunnrrluuaan)

uvrirlririar

rlaldrrfiu"lrl x dutilfia':t:nr tdatufro *.:rutdudu * rduturdalanru"t6

*

40c U0), 85-90

l1l

C

c {\ rJf- /

""""'.:.+ unrdululdurrn

Oa\:?en61ilFl1l

ivsvr'rar

IY

x qruil4ii

J \J\N

* nr:r6ndr:rJ:Hfiau

flauoaaunSrJt1R1

g lJvlwo

f,,$,t

{r.rrir rvara nrvqnar nluddn

[. r,lq lr.$'

lr r tl

x,-

ziuo aun r :rl ail d?

ro-rEur{u'luu (uHnnlxluuaan)

u fi

+

wt

.n*,)J

'arl

6:ilr?J'r 6

loSgll u1 driau

6o"tfltl

l

rfiuluuf,au

5:1J?I'16

- rfranio46utrifr -

5tn"o 5le'tn16lnoil

u

) ..>

+arrdaudar

tno

unriu"lrl

) 85-90 C

- uail@oeuaSut?41

a'rtrirrvaro nisqnn.tn'

hl"N'l

5


&

m

h{ $tr6-J^a rn'vlJ

( Ff*,Ya r

nrt {au fr orrurrr

<r

trJd:us

aorfr

\J

pf",Iq-,,J0^rrU

J{" muo'^u

<

ld-, pn,In.lc, e

r

trJr) 'J

Mi mJ,

rl bioiofuiu

<r lfrtar*uafialzl trJu ruuyilSrr

u iiii!".1r iS#;

tdu trllu oan ara iln

hhfi rrrilo 16':'[i iiuqn trJu orrr':ar riralau

)

nrtdau

flu

6 a r.ir.r

n:utnr

^a

d 0 url:r, or tlii{

Y-J t't

a*::-.---.<

l&?; l$i$:,.

i

stu i'

I I

I

nfr:u

i I

*

r:l6anarar.:rv

'trivirtridunru

Ch\s^.rphr

ll

g,,t'ur,

ffi

w

?r

aiad

*

4-'ki /DN

a rJ r! nr riy

I,rx., ', lrriuvlu

1, ttar. "nllr"rvbrrl''

floulv vlv

.Vuo

L

u

llf'J

,,lXcryt ,vJ

e

*t) r

V

,{

fl*p

r.iJon ) Lr

lrJ&'lrtRn

irro,1J., I nfq d,^X. r / r*Irrr,l"r,,

$*, t

'n

"-

/""

Dr.

,rb tt".tlvo .,-)g-tf

;nx* ,in*r*n!,rli, Jnlo, (t L, fA

F1{

Jo\^

rJ"

,YnlA

3

"Innlr.l

;*

t'-vi"

lUFo/' frngo

A1-J

-rlniu

/, or,Iu*

i

Yt

P u du.,Jru

L

ht ?'arr

l,l J pl

r.)

,/r,

,|

i

I

bi..

,r,d^ rr, tl.to

l ---

Vnc,ll G

.. U'c rr lVn P'.roS; o)!,{n 1.a in nfr I fnad

', nfa T

^N)

rt t

6

o[a


I

nrariarufi rdutraurirsfi rnfi uas idoroearutrE 6d

{luflfl

"

6Ul1S1

"uv.r nradord uflurTunauvfl.rtunavurunrezu6mrir ufio"[#rfinnro1ila,1E].i1]Jrrayfirrrrr o'

ualnunlflFllNFt':11.lFl'o.in1ma.ifr"lfr fitfrotnrari'.rFrQ1[.Jdxfl.i1r]1ro.in?nn1Et TnrelAirlfirrrayti.l { y-

44y,+-J

--_- --ra--.ief--.dornrerirfrdfrorunrnnr Lnun 6r{}Jlrnra t

11

tilrirr

'

dnu nr:frorturra6oifru"[a'lnfimtrrn'0"[#14'fi4runrvrd UY

t

q

,

aJ

lduri rduh,rr vv969I

rsnrdu [a -

fr fr q

vur

url{flor

,

L?JFr,r?ro.i1Er

,

fi uri n yrl ry unvr

[6luhr8J

q

A4I!9tvd

s?{u'alil - na{aonn1?nauflailrl

"

d

'-aut

{zu6mdsnrrafA'nurnruflrlqadr.:dfir#,rrfr'u"lu

yrr nf, nn rrfrolrot

rra

d' o\tv

fi1ilnn 1il1:l6sumoul tr-ltn ?eNut6

"

rfrutr,rr rflurfru1alile6unmrtrfi tfrarrfruluum finrctru,aflueraydyfiouLrd.irflur.i'r

tr.ivrurionnrnrflurirt lnrutqvrryrdooqjluriroirrfiflaurrn qyr,irt#rfr'uturrfloat6' uytr,

rfrutr,rlfir ltvnovfrnu zffu d'ulurflurfruh,rrufrfikinynru"[uririou unyrirar-i dru q

vrtryr,

fuuonrflutunrotr,rrfinrqrrfruh.arfiu"[ut{rarrar.rn n'rrtulflqyayarflludrTauldLrayuaornanoonlfr !

dv

,

t

,

u A,

o 6,

d

x

'3 FrFr'rEru1Fr1.r LLotu1611.: Lt,1fluvr?ousuLoraorqyrir"[rinrclurnonoon

vt1

y

A

i

4

,

rd'uh,ur fr a o n n r r do u ur ri 1.i

Ld o n

4 6{ u rl n'r un y rm

Tnurln F nr rh,rils vF utvt

v

A

v

Y

""

n

n v"lq

fi rS'r rn vfr n fi

, v t

t

6

r{r

v

.' u

"' uaydrnru rfrulyr rrrfrd'ulu6',]g

,

urn

d

n'jrtvr urfr(lurd'u1u)

d6

|

$rifi svuo

Fro o

nfl ior.r

t

' nrnle Ln{1flt}Joa1{u'r Fr.iuu nr L:Jnonnlanouuorl?{ 6nsys!Frnfinrcturrrayunnoonrfiormfrrtrir

, ,luruun.r^onnmtur

1 m

n

t.

nrarm?flilrfru'luil

2.

n1?tFl?fl

3.

i6nraaonnrntr,rr

,

do

lJu'tEllnonnlttrar uayarlnrni

finitrnrttnuna{rurr;nrrfimu zirrin.:ruvLiouluilrs6ililrvrfiurEaill6qnryurrr{rffifr6inr;:rrreriflurn

4 {wl{aunrrrtfi

rr

n

r:lu

:Jaulul

n ?yyl ?Q.:

rnua?ua yalln eni

tanarelernornreilnoreu udnanr nrrflorfir6'utuilrirflfinrr!rrFuayfirnrfi:-laonrfifl {.:viornrnrnv{uoanudfl{ruflanouairl

, i

-; eufr r {'ufi

19-20

n?ng1Fril 2554

,

1 (unrat'erl.6uvrf)

qufi

il

zssq

riri rnlcnrna rir.:yrofir nairu '-a

ru 1r.:urrlnamur,{-uauri'?aofvr

z {ufi 21-22nrnr:.lu

2ss4

{rui"nrunaarrdrr

1


2

n

1r r n6ei

rJ

rfrulra ru i wl*aa on nr

e

ua

yflor

a')

i61g16Butqtuu l,fioflosriuki"Lri'tdutraufiufiuwu.irsnrafrufrrnr,nil6rolo$ayaonnrq lorfl u4vr1!-adudrdr/dr6'd

n. n n tno n tdu LlrlJvr t1lu1uFil,01 fl ?nu ilfl u't n tdutin y?.: tfl tytl nu L6 Lulrf i tFlfl e nu fl. drlvrhar.r nr.lauil'ifinotir{riofl + rir.: rvl'of,n:*re:Jmerrarr{Br'lr,lr rLay nonnle1piraro nra I Fl

vt^lrdrvuA-Uvrdd^Aourhd,u,

tJn tv{ LutunollalfltduFllflvrrlptLe

fl1?]J?vil1il 1 FllJ 1r?o B r{uFlrl.rFr? tv1011,{t6utuiln?ys1rjpt

uF] Lil

"i v{unuuJoaonnle

j

,1

* I i

I

-

rJ

lqlurulrinilrunilo rr.lruen'[dnunvrirlfior rirr'lrivionnrelffire vionnrroondilri6ro

-r

mfnb,'tu

ru n

{rq

ufrulr,rru r

rvsr

u &ir

d virlr} vi o n n ret6'.i r e rn;tu ulrir{uf,u

d ! .3 , -l n1?rnes 3.tu1slnon n1 ? (rir rirr) rfi a no n nrtturu

lrinre"ld rirrir.:urri

rdu

rdon qvrir'[#n1?unnoonlfrlrn q

u

1 .:

Ft

rirTrrrrld rlrTqnruorfifourrnqurdopr

r,l?ozu.rpirsrnrfififrlqu

uriqslirnrsuduluruuvirir.rlurirer rir'lrirdulururdoerld

r {, 66Y e r rr i'trirl ri r du 1 u r.r u n n ?i { 1 ri l s r .r r ru 6r

u nr

e a rn' o n

ilrr

rnonn

-n}frA

Ya

ilrflrnonnmrnil Lruvill Z

?

a

,

o

.

6e

rira:jg{' raSo ura:-izualTtn1ror TBrfl'[fflud'mmai,lufirurrvarriutf,Brrfrulr,rr d'rfl IgHA

fi-Fr6i2u

:

rd'ulrausrr

Ya

t fiTanir.r ria rirenaonnl?rnfi so

fine

a{ (ntu)

Tqnruor (nflil)

160-180

16-20

30

500

B0 -90

B -10

15

100

16-18

L1rl.tnll (n?3J) 1

000

1.6

rir

(6nre)

-2

1lxJ1fl t1tFr q

tooofin66ne = 1 6mr ronfirr:layneunreflnouer udn4mr nrrfroufir#utuilriaflfinmmrfiunsdrnfr:lnoorfi'u uri

tnsmene rir.:vroair

n{r

{ru{nnrnmyiuoonrda.rruf,ama*i.o r (u^rd'uq?uvrf1 ilzssq rub':*artnnrrruviuauriiaofvr 4'.:u{nunrartfirr

iuii I iuii

1e-20

n?nrlFrl 2ss4,

duii

z

iuizt-zzn?n31nxJ

2ss4

2


J

vtvudaovrla {adtu :

t frTanaYr.r rio uraraannl?rnN 40 finr

tdulrarutuhar

Ua

,,"'Ts.a

'64 (nfir)

tusJAU (n?8ti

i ttag qil|

,

r

r-.

in ilt1,.'',

1A

-

u1 (aa?)

,..

(a1s t{ tF}n{ 2 Lvl1)

200

32-40

40

500

100

16-20

20

100

20

3.2-4

4

1

AdYeYo

iEnraaa 1

n

.

000

n1fl uN usi

ri'r

Eldreraan n12 rn il (ar:nvnr fl a{ It

rfrutr,r:.r'[urirhirfl

fl

ndil

n

r

rrot)

vTcrYu

2. {ufirlunrtuv (vfioaonnrc) 3. a var ErTr rlr ruot a:ui lurir{u ("[un rluvai, tur n ) nut:-rr1 l#n va ruri'o riu ua

4.

5q

ti6e tu zu a r

ar

"[ur,r

fio

aon

n'] e

nr

u"[#a

5.

6.

n

rv4

v

n

rt

r

r rcrlfrri'r ri rr neer

iifr'rutrutfrnh.rrfir"l#ufiu

t r fi n o n n r'r tfrut uuldd ilau

fifll.Jrri?flildT

rir{

srnfirfi'rrirrr I

un?ErilloiTntr

9rt,

fi riun rtuv'ffnd rfr'r"lriuuiu rirfi uirls{turafie ra?o n T tuvFufi aic g

2. rieul rurirl#traailrudrfirfrr1 nonnl,t

4 lrro

q

, l dv'r'd L?{r.rlilryn 4

illufl tnlxt1ra1u"'l I

3

rirtrllfr

\v

t01fltnl

o eo

ro.:rlT riT.rfituar.irudui'r r1.titfr,fi'udufiaqvdufia

LulJ Lfl

vr9

t4,

v Aa

ziriu$

6

lr ria e ar eoaeruxr

mrrnfiflrururi'orfiu ai - -

3

aonn'reu1u ilevrrru +s -oo urfi

rfrutvr Lrl#ru fi fl n fr'r rvra'i rr fi t"lrirurir

1,,

.

c

Br

, a

rao n n1'rlra

1

r{r riu d

aonnrrtfrfiud'crirudutralfiu frr.:lurirdu{or6n f;^ 4, 6rd"rtur'[#avor

n1

ra

ldrfinlrarfifrauurnnt"luufiononnrq }]'r6'utralqrffir]rri'.:ufior nd'rlr,rrilou1 qruu4filur,rfiononnrcil?vllru 90-95

rrn

vn

r o t 4v

r

r

\il

*

-rrrrntilrdr.rrrndsfnd'nrirrirrtu ' u1Fl1.iFl?. LLaltvlu1tl1ultn1

n?.1

\ e

,

,3,

v a

14

q

r

v

v

3,

rd

frrri'rfrfrsu"l{lirrirrir.:aonn']'r la'urri frrfirsrnoinhruurr tilhonlnuu tu.ilnnla frrfirr:l6on v

,,

e

v

Nyvr?le fl tn''r?,tNs'rnrml

!

I

[v\

4

Y vt Y t

,Y

4

!t YdI4

fl Lnr tilm''].1"1 (mo.iLnon tilvl

,

' tutl)

randmilrrnornrrflnourr udn4mr nrefl'oufirfrutuilrirfla'orailtrFunvfirnrfir.lnoarifl A'rr,riornrnnyiuoonudfl.:ryfloflu*.l ,

(una{rq?uvrfl

,i -) iufr 1 {ufr

,i

19-20

n?nl1Fl:r

2554,

uri tn:*n:nr rir.:vrofir nrj:.r

fl zssq ru Tr.:*:rlnarnuviuauri?aofvr

-i quvl 2 auvl 21-22nln11afiJ

2554.

{.:u{nunrrrtfirr

3


4

n1

rv{o

o n n 1 ? r6t'ul u

na

r.r

oir a Fir rdr n-r

dol

n''rflntgNu']n1'r

,

r

d,

r

)

A

U,

1.

' ?oultn'tFt1flFl1fl']fl Laon[01tfll*n1u tfil9LlJoon

2.

tslv?frfiun1tuv (ri{fla1afin) rirdrfi'rfirouufr,ld'nas'[urirylnrafinu6onmuyfirqryalflrl "-i----'

u

Ay

g'[u uilu 1#aqhyllru I

t

+ flo.irY{ ra?oniouci'.1

t9trvu,

3.

rirrirfid'nrdrfirufrr trr#ourufl':ukirdnlur,rflr niour Grr"irnruufirfir }irirfrr.rrirufiuitrav I

9tvt,,

aoqun'irfiri1uflnoonil1asd'rfirotiuoqjfrTurirs 6srErrirrfirldrildrfrrtri'4tuaflodrfrr :layNrru t 919

r

,, f,c rorrfirrirrirrlfftfrriol:J

addvl4vo

t

t Y

Y

v

9

y

6t,t

,

O,

U

ora

n1?vt1u1n1.:rlruilntnulFrl'ruofluF]rtNuln turrvdtufu[xnouiloFt?ril nrsy-1.[aonnre'lur]-Lfirml ,tv o

a

6

u1t1 llJ LUU1Fl1.t

u, LFI

I

I - r.hoiT .rnrautrfi "l,a fi dtir nradou

d

1r?o o1s

4hd

v

v

6l4y

tt?f n?o.1n?u21n to

effl't 'i

I

r. '[driufrr'luffrfrrufiL

#

prn

4

ilil

utcuti'u,lflon15uy

,99

2. noill 16r rir n.:uufr rfi'r hil6':-Em n rdr rr rr ni

J Za

- [riou1{ 3.

, 3, r.] rJ

1ufl rn1

q

yufl

fr'nrirs rnn l1

rturfr

eo.:

i:L

fr0.: n m

na{1unrruyfi aoriu firuri rs

9t9,

+.

m

rvr

e.i

rufi rfr'ruar

fl

r I

nf,.l

9'

U v v 4 qv lPt u1p)'t.itflNfluflu

tonaretlrvnounraflnour:.r vdn6mr nrrfra:.rfirdutuxrirflfinra:J"rrfiunydrnfiilaonrd's {ruiornrnmv{uoantds{tuflomauri.o qufi r 6'ufi i9-20

nrnllFul 2s54,

r (r*ur{'flqiuvrfl quti

il

zssq

ru

uri rn:*mrnr rir{ilorir nuiu

TrluruTnororuvluauri'?oofy {ruiqunrerrdrr

z 6ufizt-zzn?n01n:J 2554

4


5

AdteT,a

?6A0n n11 tl,ttJ O?tiu1 1

.

2.

A1{6efil{1 A

vrtrt,

rrir

rfi

zuarrir rir.:fi

rm?fl

il16' rir nirrfi r{r fluH

rn

orq

rfi

lnirlfrfi

t s-z rvir

rirdulr.rr.rfiufivirlnlrardudo atrnitri'sillfrdrpir.:1rifia.:rfr.:1v{ :yra"ir.rusi"lfindutuiluay 9tI

r,rfudsmm rfiorfrulrardou6'e

riru

fidnunryuflurflon'[#flnfiu rfiorirlrjnrnlurirrdanr

il v9

3. piilrir fr?flnrruyilrnnffxsur6on srnfu qvi, A , q ! a L 4 v lr qee u - 'o , . * I vvA , 4. flnt6utuilvrutpr'].itniltta?a.i,stiLuultnon uilu1'{anrdull,ttJLudtJrJdnilul?outlryt,]

nle

u

'lrar.rnvqnnonoonrroqj'lurirrdopr uay rfruhar.rsynnlflrflufrrr?r.r (frriurJ

)

#B

4

-#n

,M

I J

q

o

!

, e *vi nf irnuryrr ruuroudn 2-3 nf.r rid'Qfirifi'rfiunr b. o. drrfreuirayorndn 2-3 nf,i u6'Qfin"L#flouu1a q

9v

n?ymn"[aimrnrn q

fl :

tr-* -

E -

,t,tr9

nani rirrir':firm?nillfr ,4

ua

?

q.i ufi

tett Lfi u

;

t1,

il s uutJ q'l

rondrnlrsnounrrilnsurri

kirdrfru :a?orfirrirrfillqudrpirsrdosr.: ors"lfrai {urirrit}X5ou{rr

Ya

n

uus.i

Y a

,

n,t n n ? fl u1

t pl

n?nr1nil

fl

ud'n4mr nrrfro:.ra'du'[u:.rfrrflfinm:Jtrfirrayfirnfi:Jaanrd'ri uri rnum:na rir.rvroffr

4'.:uinnrnmyiuaonrds{ruflomouciru r (unr{'flq?urf) , j -; Euvi 1 auvi 19-20

o

2554,

) quvt

-)

il

n{r

zssa ru 1r':ueruTnarnrufuaud'?aa{vr {.:u{orunmmfirr

2 iui21-22 n?n01nil 2554

5


6

ya

n1?EJAlJd

" rTori'ir fiuruulrau turrvfi'unrtfraulrau vddvaqH

ltas'tanail

n1?n otaand

"

Lud

6ltnrJ v a qza! , q , a r * q -| - Y , - i" dFl'l d.ltt?nnoil luvrolnnrn n,]?taon Lt 6vt:Jnannuvl.iFloFru ttrznrutuFlylqluulEl d

A

d

v

,

U

LAAn{Uolvl L1/tJ1v?{ilnU tdU t1/tJ

,

w

LlnvFlo.l

YV

fr',lu

Ln Ltn

l,

lufifl ruucdfl#ld fiua?or firiflufifr-nrfiuturd fiar.iru frotfror"lunlevtflun?nLtavfroil tu4ad4

?ous.isvmo6n 4

d

r

d

d

ai-

d

q

,

tv

dTuuonyrv,l r:-ludtnlrytnnFl.iyruFr LLFIFlo{go}] A

d

1

q

Y

A,

' ttavno.iFleLqilqruu4}J^t\ ttJ L1r4.i LunlevtiluFrl.i q

v

v

t

v

14

4v

^i 0ruilnr{vrf{.1svtiluoua?1flF10tf{uL1/}JLn LnU 70 LlnL{U?{ SSFttLnilnr?gor.rErln ql{g aj

d'aq

tl

v

L1

v

' vit LuyrotnalFt [}]LLuyulr{1lr?Ln1?flol] douaoul

J

t|vt

a

a

a

".

d

4

L1r}.J

e

,t

Y

a

ul I o q{LilL[u3u1

4

d

I

tt}J'llqyflouFlFl.i''lflLLavN?1Ft1nn { ,

q

v

6r

t

v

v

4I

tilo.is1n duqnoon'[6{1eltilo{nu1 Ll.itliFtLiluAtu}J1yn]-lil1flmo{uo}J Lu?{fl1?'{L]luFl1.1tfllJflu s.l

'

LtJ

rulJ'ry6l.Jriirrfr'utr,rl rrayLr.inflrrfiarefiu arrriorvt5rrflueirurlrvnor 6ttriuusrirdrraiueioulvru

r{unu ,vrdd

nlffrolJ

LuxJ Fl,lElS{

LFttJ

t*fu-.s ad q ne

o

i

( F]'r

1nn1?

lJvrlr ?:Jvtfl 1fl 6 Ltuvul

a

t

fr'o.r fro.:"[fr:-l?r r rufi fi vr o uar r vrYr :-Er r ru rfrutr,r

r

run

vfro

r

)

fr'rfro.rnraflorfidou Lild " ?Fl'tu,t

n

aA, e F 4 d ^ ayr mol n r ?u 0 il Fl n il ?il't rud tvr

4 -

ililr rud nl n1

1#q

..

4

--

rfi o n fi

t

x

dnar.:

!

vl

A

u v 2, - v t?{u Llril tLl,l.irq vfl o}J ilr nuu'ruun

Ifid t

-z

v, fir{r 1'fffirlevil1ru

3-5%

7aA^r,

vde

ruul uun d rlL il ?l.J 1 ruu1 ?{ vl Lx fl o }J Y

Y

' -aAv -o rirr,rrinfi = l%A x ritarintrar(nill.r)l / 100 = urrarinfrfrfiotdt (nft.r)

3 io,

:lrurruuru ,

1,6

I

t

1.

1,ff4

n?oer.r.rvr

' ', = [rirurinhar (nft.r) x 30] / 1000 = rirfifilfrflor (6mt) u

,

\

d

fr'atnreriartuu 3- dn

,--

(300

q94r4

nf,i

= [ 300 x 30] /1000

?<o

* d 'oqvvy4 ?, "!a- 6 niil nynlflul turfllnunLta'r s.: rn?fliluld Tora {'sfi

Jvr-

LilAUOI.J L1/N

Y

2%= 12x3ooll1oo = 6 nirl

Z. lfrrjrrfiovjtjrdflortulr 300 d

4

^^, d'rriu nil.r)l#tfrfirudalnnrl 2%

!

=9

6na

]<qtaYYaY

^ g 6oir Lmilu1Lfrr.r6nlfildurfrflor

300 n?lJ

4

ueo

ronaraileynounreilno:rrr udn4mr nmflordrfrutr,rufrofldorrrJtrFruavdrnrfi:lnond'er *ri tn:*nrnr ci'r{ro,ir n6iil d'ru{nnrnny{uoonrdflrr,/flanouairl1(unrr{'rujuvrf)

,i

-a {ufi r iufi

19-20

ninflln}r

2554

,

qufi

|zssq

ruT:l*ruInanuviruaur{?aafvr 4'or{ru^rrl*u',

z {ufr 21-22mnill+il

2554

6


7

i

' Er?otr1.rvr

2

u

,

k

Fro.inlrriortur 3

1. 1fr4 4ok

. q9)4r4

C

4

v

nfir)}i1dfinrfiotrflr

dnr (300

+

%

d'lriu

= l4x3ool/1oo = 12 nil..r

vt9

z. lfrrjrrfiovitjrdfiortrarsoonir =[300x30]/1000 = g 6nr d

6.r rvl*o

Ad*rYd

?f'n1?fl or.r ,t

Yav, --"-? t'ao e4 d .!a v ^ ? I 9 6na rm?ururfi Trrfl t-sfi 12 niil nvarauTharslnunLrnq rmlJu'rLv\!6n1#16'rirdfiou

r.rlal 3oo n il.r

rio

tlril

nefl

?{

LL06fi

.rrr--tr-t*nnrqudo1ul1r1#6rd'r

n#uf,orr,rr.rroruavurin.:turirfi (rjfro.rd'.rtv'l)

uru

- '15 u'tvt

10

2.

qT

anrfio,tr,rrfruqrnl1rfiv[nl{ rirnrtuv(rafio)k(rirfi6uffu *u,].fir?rtju nnrfruluunrflor"[u y

ull

v

1rl10tjotJ naL tuull0El"l qvv

d

?

) au oruranfi:-layl.r'rru 70 o{filLTntrur{ Ll,rqLL'ralrior"hinrer 30 - 40 urfi 3. Lr.roul6?eu t u ' J ou v u & rANnenrirfr:r (rfirmrHr-l?rrrurirfir?r.rfr'u uiu r?1fr'urirfi g 4. LNonTLr,tnlLlrflnrduLlrNflu?\n ^nn?

f z a aa tl/tmiln:orurdr g frahdrte (t froutr = s fin66ne)

av -

,rt,

5. rfi r nanrir fril raSs ir6'r nu1#u{r riud s r nfurfi

N o ruun r{!

fi

'[#otfi ufi s ao - 85

rtl trn

o.i

rfi u

a

6.rri'rrfi'utralnrfrorriadn zo - go u''rfi t

v uv4aAqvdvvoord

6. n?llt,tn1 rintduluNfluilnulrnuavrl.:

r

*

Lrtau qlnuunl.i Luulqu 0n

2 u1

9l

T. 6'r{frrtrilravorn tunvfinn?vEna1nlufi?il dA

d6f,f,rJ{1Et a

o

rl4 r 6t

v

t

froarltrfrairu'[r,rni hiriludumarurionuAmc

{o

n

r r d r fi .: fi o a.,

v4

n1?F]n laon't Flil

1.

fu

n

r a"[d'{a q n aar

-!

v

6.rtL']Frno?J Lv\?'tv61ul?n?{41fl

t'r fi 6 o

fr o

1,1

94

tortuoaaltrF

I n-a u6 a n ior a 6 u ffldtia u

nll

a

<

!o*

qv+^

dh '

Laon?\n% LxuotJ Laa.navlu 6

tilan

x rd

tlJnn.ilEi

rllnf,aAAntilvru lriu rjolufrutrarFnfikirufiouri'u ianoaarrrFeior.rrfruflruri'r -- c---

fiilxtotan {

ffnr.lfri dnand'rynu raiadrdurb-rrna rfiofrnfiqvmn rrsni.:fiu.l6uurfioqnu,liarnvn'r'r:.rIou u1ofifin , ! -.i1grlo0nu6{

4 I r

q.i

$-

2.

qY q

4Y

t

v

J qw

v

v

q

tilruilryail"[friflufifl0ilfrr rvr:rv firfiattnu,avilt'Lriu#tr,rd'.rnraarr'[ri

r

! . ! a r o 6 dr Laonv\{vtlr'].11Et LmL?'.t lArUUlfrrflUfiriOllrn

fimarrrfirtfiqn:nrvrdfiortfrfianruaytridairs uiu fiuorrsrnnrf{ dsrnnrrr fitvrdotqrn

,

rr.rtfiaTmtil ruriurr ra?ofirirmrasrnrildonfrududunrflufi{ifiauldurunTuarzu ruri:Jq-q:iurargrn qron6r:ilrynornrrilnorru unn4nr nrrfiorudrd'uturrirra'nrrutrfiunvfirnfi:lnanfiu *ri munrnr rirtvrefir nq'u ({u{anrnflsfuoonrdu.lrilflonoueirt , j

-: qufi r {ufi 19-20 n?nl1Fr}l 2s54,

1

.

(unet'u:qiuvrf)

1 zssq

ru

lal*allnarruvirrnuoi"?aafvr {lu{nunremdrr

{ufi z i'ufi 21-22r,?nil1ltu 2554

7


I NY'Jh t.t )nr,))o Altrc-

!),-ffo nN\

,5: (o'l Urtot d

-Y d'rriu ri'u

d

t ,)l

8

a

6r nr r 116o n"Ifrfi

l:-ldonrnnry sflrlyflir,r qa{

d

6,

t},ni fiTnirsr,rrirr"[ufr' o{nu u?0 Lxfion r,a?a"[:-Lr,rn,]rr "hunrrfi:-loi'a

qYAV

6urd L:_t

,.ln tTu

nonfn'tL?o.i

tJn Fru

lrlrvaonnrfl rflufru rflunraf,n:*rr.lrtrit6frcu

t

c

d

dd

o

J

,

vr+

'! rrirrffr ril?rv A'lufrtqvufiorriorlfifi u]6uutrl

^ 3.,lFlnnL L!t6Fl0{tn:-l q

-fi

$,a

unv

tlJnFr

a j

r

v

d

oilntrutvtaflaNd r,r?afiorfi nrrrlfi nrtuvrnrda:-L r,#o flrmurad tfinruratofi'vua'nrra or.lnenifilfflun1?6ri'nA qdr

4dvdal{nYodvqa€

Ltluatmutnfl u?oLilutLfl,t

1r?oy\n1finn tilL{n']lluvs1ilenluan ?{{nE3{ oailrufl}J

rvrarslirt#rioilrlffirildautl

vro.:rr9r.r

unv urrtfiarmn6'1.iLuLfru1uil r.irlrar.ryir}id'roonliltd

iinrafiorfio:arrrfi fir?uruu 6o ari'rrrirdnrn{mq6r q

u6'r

florfi Toruorqfinre"lfrarariratioil tliu

9v

arafr'r virl#fr0rfi6fiu fitrinn trifioriru druirnreciol fifi'{ulnrefrorrfiu ,ya-aJ'-Xva4

u0Neou il n??il'tf

vt

uannl.inu lun:J{unfl

rsiu

flornm:r

tLnv n'r?

{ ,r

n"caeirr ia4orrrtrfiurayfittfiflorfirirrl ri'sfith,rri1 ruavvr'tfil{rYuilruriLAl.r fiar:.rrenflorrfrutrar.r t

d d4

r.a!a

!i

d

/

.$

q

Ln6rlJnrunl?\Fr 6rFrelilnruuriorrat n1?d'n illuLnruvtil1mfqruLotodlo. fftuant"lunr?1.i txu rd,

rso-unrrrnrilurarf, 6lilAA:J [O

d,ru Llrd

?{tr

ytunottd.t

6'lf,d2clEJolJ

vtua0{n

a?.1

?.: fl1.:Fl?.:

Llft.:

5

4

tl,{n')

LLAOn{U

rvdarfrrarilrmT n

5

4-5

lJvflOnn'ru

[L + rlnan

u1F14110.:

4

^c

4

un?'t.i

lJylnffo

LU

e{'r?dil,u'rilvfl1lJ 61?6

rJ

tlt

1flfl'llJ}.t10,ilu

AE

lufi.:aruuri.r

u1Ft1A0:Jt1lfl'.l

5

4

,JAA!dFr,

u'r n'rn tfllJ,

5-6

4-5

rirdrarar

5-6

4-5

laau

UA

Fr']

drfrr.Irlanrr6:lnia

uilnLL{u1

a1

mtnqnr{

f,neiou

u1Ft1AAill.rQ.l

4

4

ritlula

ryqo(rlevluer)

LLAOnAU

ruao{da

4

4

nrrffn

n1,tL?o.:

aon

tUnO{Y]0.1

4-5

4

61?6tl

LLNI

Lil

tvaoiolJlllu')

4

4

arrfr:.:

FI31:J

lu

u'r r.luFr?1}.t

5

4

u;rrllrfl€Jn, firFir.r

rlrvoi

rilnannu

u'tFl'ta

5

4

avl011

rrldonfru

u1a1a

4

4

r

do

vluFloLt6,:Fr

L

uurflnnril.ir

lrifiaqr.riru

vruoiod'nd 1

rflFrrril,ir tilfln

ran6railrynounrrilnorr:r un-n4n, n'rrflaldrd'uluil6rflfinrr!trfirtavdrnfi:laonfifl 4',:u{nnrnny{uaanrdtrr,,aflomoueit .i *; qufi r

{ufi

19-20

n?nf1n}r

25s4

,

t

(unrad'uqiuvrfl

qufi

v

uri tnunrnr rir.lvror.ir nriru

flzssl rularurrlnnnuviriauoi'Saafvr i'or{^u^rrl#u',

z {ufr 21-22nmil1+,il

2554

8


9

nr

ttio

rutdI ffi

r.rIra Trr fl

riT n r

a

oir

Er

lfr ril n fi n n r afr o r.r 5a u ua

rrJ

6o n nr a r{1u f, a

y fr o :.r f o

u

u6'Q

u

fn1

nn

u

ntan-ortfiont-non^u q

lildonr,rar.:rv

1{'u:l6onrunu.r'lydFr u?ozunnrvriaufiu

Tnnu ra?o mr.r qrnrio raioaryfrfrrirrirmaonfl (

uri

nr

r ar

nr

a o u ri a

u

m a r ylnr a us r n u ri n y uds ri rtril fr d d r

t

riruarnru drraiufrorlfrutul uilfronzuaurr

ri

rr ri'u)

fiTnnfli.r

Y

B t

Tnrnu

fiTanf,r.r ri'.r

?6eloil

. dur:-lnonrunr{ry rrd"ludr vt{u

1

919

2. rirl:i fr'r.r rirrir 40 6 ma fr'rtddour] rylr 1 ru t -2 d'QTNs ra?o fr'lrsurudorirfi a rYor ilevrrru 3o fima uldenrosrornlnoon y ? r , ttt A ; Y " v , aa u \ ^ qlnuuult6utlril ^ 1. ttn[6Ulu]JvrnonnleunxLuul6vola lurdutlfiJolJne uaeunuillFt 9r, n.:uri"lurirdarYnr kifr'o.rfr'N ulu 10 - 15 urfi nrurratirrd'u1u:.rfiurdnTprfl kifr'asfiprrotir 14

froon 9rr,t, o

o

o

o

d4 e h t d, v 4 I \ d e h, , , d d t u a 4. flnu1dfluFl{[1'{ SUUIdfOUSFI S.:U1tdU[1ruvry,{nlaa.:Fl}JflOtJluu',]dll?yu',lru 1 XlLN.: 5. neurrarudn rirrduharfiunavnn"l#rfrur?srri'e ru's"l#rfiunruavu#.: 6qriTt]dr.:1u ,, rireiu t rir udQfir1fi$#r ,, ,t

g

G. ritdulr,rutrldrs frnsilruartrl l+y LF,l

y

,

11

d

tr

"h1r&uhaua

rsr

or

v o

rfiutlrlJ du1n1a 6y ,

,

V

4 o

d

o X to

o

u \

Au

d

rirfiornrelfird'uirarfroon6orr auranvr116'Tnuurrdulr,rrfrtiorfrl:lurinTnrnu l,

fr ori freu ril6on zu n rr rv ufr eufinlnau u'ru 20 urfi 1frd 6r urnrilr mra upr.r tle ' do , q, Y Yv ,o, "Lrir,r v. n r rfr pr r u{r fnTnra ul6'ua r fl n u ri n v nr ir'1il'Lriururfr^ u t {oTr.n

rfiu'lrarfi a fi or

f.i

ron6reilavnornrrflnoum udnrcnr nrrflorfilfrutuildcfl6'serxinrfiua;drrrf,ilaonrd'fl uri msnanr dr.:vrarir

ilzssq ru1e.:ure.llnarouviuaur{'iaofn 4'orirrrurr',tfiu', -a 2 auvt21-22 n?n01nlJ 2554

{.:u{nrnrnnriuoonrdfl{r}rflomauriro r (unad'flu}urfy

,i

-) 19-20 n?n0'rnlJ 2554, qufl 1 auvl

i Euvr

nai:r

9


l0

n

r

*io

rul c Lpr

ra

ti

ffi

ru1ril

O,

lT

tYr

Ft

rIT n r Y

^ uPl

a rir fl u-l fi o n Y

n 1 ?fl 01J

Y

A

?01J ttn yfl 01J f

nr

a

ru

v yr v

Y

fr r ru ri.:

(

r1

a

ru

u.r

ir

r;

c

outta'l uil n LFt n u

d

nltnotaon?nonu t 14au9.

tlla on

vv{f11 tt1r.i (fl ft}J vl\f 1e

tJaxJ

"-LX

)

tllnon tiailyl'{?1e ttu.l 1r?o

fl fl u

v

yy{31e

t9

lnrau u?o nr qrnria r,l6oaayfifirirrismnonfl ( u m rr e

pr

rm

ao

r ri ou

un ar vT n a

aieuruaru druiufror.rrfrulrar.r

t

uldonzunlrvilffr? Tnrnu

uq r n u ri n v uil.r ri r"l#1

fr

fi

6

r

n

rs ri'u)

fitanir.r 2

n Lnn?il

1

n'1

?6EtOtJ

vt{ru

1. duulfionzunuvn5rcuris uriturir

2.

,t,

rirhlfr'r.rriurir 40 6ne fr'r1r,'ldourlavillru

t-z d'rTl.r.: ra?ofr'ilsurudorira'rlevrrru

30 6me ufrenro.:rornlnoon

3. rnird'u1r,rr.rfinonnmu6'e"Lur51dvo1n'[#rd'utvrr.r6r.rfr'Q ud'Qfinuul^ .lnriurirrdu1r,rr.r ,* nt uri'lurirfi n rinr ki fr'o.: fr'il u1u t o - t s urfi nreu ren tir rfruh,lrfi ult'nTnfl lil fr'osfi n ror ,

uldoon ,9r9t' o dd

6

o d

rfiuLlrlJvtfloNneflrllnonrinilvv{?'t?uu'i rLaxufinTnau u'ru zo

urfi

vh

o

t

dV

v

4

o

,

U

dvUY

,

I

r

vo

4. flnu16fluFl{ ty{ suu16?ousFt s.iu'rr6uL14rJrlrn Lea.iFr}JflolJ Luu'ldll?y}J'rru 1 TeL}.r'i Z t' ' & A"rvo ,Ao,r, v o v\ v a o\tu.l 5. Ft?Urea1ual u1tdutlruljuil.i Llrtflua.ttLavuu{ s'lu1tilal{ Luu1ou 1 u1 ttnezu.i L1/ttl,t'i 6. frrr fi,xrdr"l#rfruluravornr v

9'

16' rfiuh,lru fi rir nrraojouorJrrJq (fi rfi o)

,

t4

Av

,

y

t4

v

y

v q

lfrfirvrrrivri'e

9try

fr'or

n

refr

rfrr{ u

ronfirrilavnornreflnourru

o

r

sufnl

uzi'n4mr

nr

a

u rfi r'lfrraa

rfl n f,.i

urria v

nr

f,ski"l#ururfi u t {eTrs

nrrfrorfirfrutraufrrilfiom:Jrrfiuavdlnfirlnonrd'r uri nunrne rir.rvrofir

neju

{suiprnrnrny{uoanrdfl{rufloma*il., r (uurd'oupurfl ilzssq ru1r.:umTnnrnuviuauri?aofvr {ruiprurrrartdrur

fufi r {uii

19-20

n?np1nur

2554

duti

z

iuizt-zzn?n01Fr:r

2554

10


1l

nr teia

rul#l

ru1ra

c

6t

ta fl tfl

V

A

ffi uns rir ,

Er

F,is

Y

^ tvrnun n]?fl o8J?au

U

t

tJdSJ

Y

d't?{?EJUoil

A

n'rtFtntnon?nanu q JA , - ! ., JAv u urd - Fl3'lr01qlrn lFlilr tlluPt3.ivrfl ou LlrlJ Lnfl ttPr.i6 Fl

"t Fl?.:

?.i

areqiotLfror Nvfl1ilrflfln rav n

r efrr.r"[#u rrn v rd fl nri ou'16'

t fiIanfli.r

aieuararu rirvrfudulr,nr

I

I

4d

xJvlr'ilJ

tilfln rllfflc

4

d4oi

n?il (1 fla n'i 1 flnn?{)

100 - 150

nf,i

50

6{1?A'NUFr Ad

n lan?:J

3

Ft?,i

(rjavrrru

g {auTff'v)

i,

Xa

?fitntgilu1fiq'rnnf{ 1

.

2.

unvtfioonsrnir rrf,r 6rr

rnryzur oo n u6'ett

anu n nfs1#a

v

r6fl

pr

1999

rninitdeflillayoln I -z du srn{u'1fr'mrri'iflneosrorrsv'r1vil1A 4

v^

Y

,,110t]-JOn

uovn?o.ifr,ifl

A

n?.:1ru.l

9t

lA'rirfi arYnqln nf,.i

rfl

u

fi unr.r

t6EtotJ 1

.

2.

rir rduharfi aon n1? ufr? udlurla vor

er"[r16r ni',1 ud'efi

nrurr n

,t9

- t s urfi ,rwd\rho;, n

rirrfrulrarrni'lurirnriprqrnnrf,.: lrifrord'.:bl (r?fln tioxrfru) u1u

6.:rirrd'u1rarfiufin " ',? a

3. urnrruvkirirfr sr u

kifr'orfierr]rfioon J&

n

u-y,

nisf, ufr'sh,leurfr

t

6 Y

d

o Br ufr

rrirr

'10

tl

,l

a

vfl 'ril rfl fl nirn vd

1?frrJr-r

Fl

*

4. frlrirfifrorinri.r1#rdorrdnnfl{ srnfiufirrfrutrarlfrfinlffarrior , vt

& A, rrv o v

ilevrrru t

d'eTr.:

u

5.

nfilteA1u1 tAU LUtlfl

6.

drrrfrutur"[uilravorpr dn z-s rir udefi.:1#u#r1ufier.rdn

UrJ.i L1rtfl UFle Unvttlr.:fi Uvl

919

s 7 iud{frrsfr'rufir

9'

dyo1

uil']gtum 1. q

2.

Fr

s

uf r"La 6 s rirl* uil 1 n ? v rt n'hr lr'hX6fl q

.i

r6'u un v fi r"lrlurlr

d & -l los Nvlr1lJrilflnilLT n.J?tJ?dtll?fl2qfl

dnd,iuro.iilyfllr.rrilflnuayd'r?fril firul6uuuiln.:syvir"lfi frort6'fiuprsrirsri'u

3. nflifilfrsrnurinvfr'arfi svfifililrilfioufi'u nermoao.ifiol 4.

unvd.irnnArioufior.rs?.i

vtt99

rirfi '[fflun r rfr or.r'[rar.r

fr'efl

nri.:

nc a"[6'rird

ou ritJ

uq vd r

rn

ronfirrilrynolnraflnarar udn4mr nrrdo:.rn'rdulu:Jdrun^nrerJurEunvdrnflilaorr.ri'tr uri tnumrnr rir.rvrari,

nej:.r

{.:uinnrnmyiuoontdfl.:lufiomo*ilt r (rr^rd'oq?urf1 ilzssq ruTeruruTnnrnruviuauri'Saofvr druinruneer"rd:r

,.j

tufr

1

-a 19-20 {uyr

n?nflrnu

,i -; 21-22 n?nfl'ln:J 2554 2 iuvl 2554, quvl

11


rJ,

S a,fuJr%

ttrUlr' t dt,Auu& )

Y. ade v d) quaoul6EtotJolgne.t 1

.

47vL tnegilulEloSJ qln nt.l

ffi

Lrncf,{

nf{eo

nsrnlfi ua; ltn nunir nir"[iavdta

loi,n 6,.ouun rrrUztnJl o arr on,fr^a'oviln'k

1

nru)oS

t

JA

nrwr

2.

ernvrds

n

udr uririr t -z 6u qrnriudrrrnaora.irunrrilfl LLnvtir6:.1lfio ttflnnrnFrf{oon

nreria udulrau rir er nf,r

7 rfiui3o.r;rrrirflunfrin;mrrfr:.r n.:"\urlrfioxn*.:dfirfr.r16op,

0.S-,n*" L ' ra,liDbada a fr

t'

(rl"iwrrrrflrn

uavarrfi:.r rfluarmi':flfi0:r)

.-..reii;rFr:

,do,fiu,I'rurtrilrflfln

rravnm frxuil') frui"tilax\#t6oadnni.:ufls6s:irr#uturnsffo:r

I

rrnztr:drunolnrrflnalru ud'n4rr: nrrfror.rfirfiuhaxfr':ufirrrlmrfiunvfirnfirlaorr:iu uri rnvrrtn: rirsnarir nr!:.r {ru{nnrnmyiuoonrda.:ruflomo*ils .i

-; ?uyl 1 ?uv]19-20 n?n01nu

2554,

t

(u^r{'uupuvrfl i -;

?uvr

2

1uv1

ilzssq ru1r.:urulnarrruviunuriiaafvr {rui'orurrrrrqdrr

21-22nrn}1Au

2554

12


l3

L

I

I

\{ y

Y,

o

, ,h d J 1 i"., " qsur rrfrr'[riuriraf,rt riorrdu'luru'luurriorunrirraiqu6'r s-7 ,

uavfr

n

x

r

fr

ailrhia;o

r

v 5 d orrrrai r t eio rul u ru r fi alri1 piE dr

a

, fi

a

d

rr

L

y

4

rfiu

9 \

\,

ld' rdulra ufr-

uers

v vtv ? rd u'r n'r a n ? Er Lrl fi a nki

ua

.rhiurf,r ua ; n a;n n"i#lur

r a u6o u a o { o

n

""

iuslnfiu fr.@qr4]Ll

r3a.r

"" u:

'l v-

^

4vcul"Wtclv

o rre

rtul

:.r

dA

n'tannlnoR?aoail q

14 r:J v,{

do

o

Fr

e

t v Aayv "ldtio

n1lj r

t1, lJ 1 v

r:16

rEil 1 il

ufl o s s r n il'

fl

il

o ayv

A

S.: S

yyt',t

u'l

rd'u'Lr,r r.r"Lrild'fr

11,

r{ 1

?"[fi A r{ru

t Ft

fi

1a

a n e?

fru ltn v

rd

n1

?

Ft

a Ft.i

fr o

urA^

txJyruflxJ

dd

qy

a?

ayy

il

y

u

Aa

n1fio r n frufr

n e a"[4'rJ?r

rrn

fr o r q

r nrfr

ytuFl

q

rd

vI

o n r:.] d o

La*

d

\9da

fl o Lt

n

on1fifr ri reuzu u6ofi mdu hi nrerurrarYprfirfr

rilaon 9

r.r

qvutyd?

u,

,

fr

6

or 4 \y

d

,

y

14

t

,

L{f.ioNdulFllatrny Lu,Janl?Ftr\dFl{ilua [P]trn rilnonnuL?vF11J1 nudytPrl

,

I

t

d

y

^ aud rdfl Ft FruFlv$un nun?vnuru?{Ft tlluFru

lulrirrrtf,er "Wfiorhaulfrfirirnrn ra3od{rr,rnoilriue firirnrnorufiror "Lur vaonn

rfl

"luuuvr6'lufl nr6il fr'a

rfl

u6'u

na ard

onh

fi fi fi r6fl

Q

uav"[#fiFr{ru6 uriu"hfin

r{;J rri4'F)

\1d il te, dtx\Sj". r,ovrn rl,rr,fi h[,tdqrfd ri,,lu,rq + d,t'gn r$ r;tnrn 1 to ait &k].!,*.r, .,bJ, iaan-,fiEiail d,t^ r,u",,,,), + d,ro,fi,l,nr.rr. I Ino $, ,'ni'.Lno

Mffi*ffS

urlfiontri o-

oo

d'unldontffLriuflufiurdnl ulouo'Lffiur"6n1 u"dilrnoudsrirurfruariordfrouldeioul d

slnuunfo{uldlJl

o*, LT

4

'- Z w

v I

d

d

qv

d

uraZ

,

&

tn[afl ufoFl.iyt.l teua.iFtl.Jon 1 nus{n?o.iil1L{sv L0l6{u1n1nLflilflu rris'ar l' o-J"hr'ir

;,u;;ffid' i'u'i

ron6rr:lrynornraflnorer

ud'nqme

nrrfrorfird'u'lu:.rdrrdnrrruqrfiuardrnfllinon:i'r

uri rn:*nanr rir,rvrofir

n{ru

{.:u{nrnrnm;{uoonrdfl{ruflomourir{ t (unrr{'flupurf)ilzssa rulr':urarlnnroruviuauriSaofvr (ruiprunrertfirr

fufi r iuii

19-20

n?n5lrrN

2ss4,

dufi

z iuilzt-zzn?nr1n:r

2554

13


t4

'tuhi a

-

aY

u

4

,r

U tt

r

nuu?ofi'u1ulrirflufiurfin1 srnfuffiililrun;fr'1fr'?fl1r,'hiou:Jarrrnrzd'Q1ilt

,9rr99 4odr4v^\rr4vqrlrrAo4Jyqv14

s.in?o'itsy,l1vu1du'1fl0lJ 1r?o01sFt.:yt{ tenl.iFtuyt.t

Lu Ll.t

#'r

ttnls{n?o.:to1u1dN''tflolJ Lu?uf.:flu

?6TJON tv,

4

4,

UYo

o

,

v d

Y

txJo LF,lu1dfl olJ [me m1n1ffl o[J Fr.iu trt,t9

i.

rirufrulrar.rfiaonnrcufre rnirirl#dr.rfr'e udeusiludrfiriorfineosl{

yd

kifrosfr'slyi

6an

to- ts urfi ,,

aorJrflu u1u:-hyil1ru

2. n ?u re^ 1 ritfrulra rfi urdnlffTn uki osfi urir oo n 3. fr'ririrfiflar.rl#ffourflorrfion 6rrirrd'ululfil,l"n1{as#oruru:Jryrrru t ,, fr

vt

m5q

d'eTr.rs

rderir tduharfi u fi rriraon udefi r"lriuuh afivr u9t,

4. f isrfrutar.r'lurirrju t nrir rfiadrrfifrrrnffiuhloon o

v

u'1il1a

sv

9t o 69

,

f

i Frefl

u't

\a u u,

4

4r,

d

I

u

X

4

ufrQfis"lrlurirdnnrflsraflr

6r

uru 3-5 {u6.r

,

Lufi ro1 Ft s't n?v 4 n Lu t6u tutJ t?u'i tduttn v r.l.: Luttu.l

a 3

' iFlt6uLlrildulnlnoau

,

4oy

\

4

a 3

v

x e o y,

rd

til

^ 6lu1n1atflil flunufluFlflo.:rlln0n

u30

Ll_l

^d - a ! LIJ travef'6nFtdL1,10

rFl?fllJU1flOl.J

n']afl

n

!u

nu1

eJa

nlfi

r.rqr n r:l n'a

nln'onleianr 3 - 5 fiTnnir.r ra?o ujn'on1fiu#.:

0Fr?16xu

"lrlriner T ? a

ad

14

h,

66nmarl'Brrirfi srnril6on1fi

10

z

fiTanil.r

flTanfil u

4 t u rd ,u^ X d ' "[r{"[unmuv r6rrir"[#vierruflofiulri - duu?ouBrulfionlfirflufiuufin1

wt99

ru6o

uririrt{ t-z {',iIr.xu?o

1

6u srnfufr'LJrildonlfinflor.nirfiuri"lri'r6oprdour ilavrrru 3-4 I

99

n

?o.i

rol

rsv'r

r vrirfi

r.r

rlfr hilfrrir 6 hv

rio

v

r

2

4

l,

5-30

r

6 n ad

u

r.r

f,:l

fr o

r ufrula

'

'

r t fi In '

n fll.r

^ qrn"Luki - duuSorXulutfi r.fl u8uudnl qrnriuufi urirua

ya

o

y

3a

a

Y * ur,

Y

a

u

a va

d'cTr.x

yfr u

fr

rtrtrnlcjourl*urru z Ya

"l ^ d'eht ude6rnro.rroyrlyillAillrior u3aorsEr'sfr.i1{6r{Fur{rluiri ude6sneorrarurfrrrflorlu &

,

- ' ^ ^*oZ 1u?{flU LlrtFtUlrJOlJ 25-30 affi

o

v

y

,

\

ao

d11r?UflOlJ[dut1rlJ 1 nLnn?il

ti. -

I ,t;I

.

,:

.'.i-'t

'l

-t

-s

ffi1@

!I

renarnlrunounrtflnouru udn6nr nr*ioufirdulraudrilda:rusrfiuarfirnrfirlaoo:iu *ri nr*nmt rirlvrortr n{u {.:uinnrnmyiuoanrdfl.:ruflomo*i.., r (rur{'urL.?uvrfl

,;

-) fu?l1 {uyr 19-20 n?n01nu

2554,

; Eua

l

zssq ru Tr':urutnatnruviuausi?aafvr {sui'ounmrtfiilr

-i 2 iuvl21-22 n?nr1Flil

2554

l4


l5 I

n1?aalt 9t9'

'1. rirr6'u'lururirirtri6r.rrir

u6'rfinrurrnr qrnriurirtl]rnilurirfifrorfirm?sr.r1fr uuufrorrfiu uru

10 ts urfi nrilroa1flnrdulur.rfiufinl{ o

3. ulnlTuv , v

,919 4 r o d

v

4

A v u*

o d,

v U, t

L6U166nn3iUAS

Ll

l SUU16?OU

o

4

,

d

LnALOOO

4

o

q.iu1

'

uduh,rrfrfinldnsffol u'luil?vrJlil I d'ehs evu.irsfror

sft

6 v

v

,

Lunnil t6u

I

U d 6 u^ du !, a t1,lJ tllu?vuv Lu n ad uolJvren.i

nu

7

$* c o vr ?su1 rau tuilfi uqr

A,

4. rrJofl oN

16

,9Ul

s

r

n

fiudr.:

A'r fl

vvll

n1.: tnU [1rN b.

nT

t

ilr du q

n

is

t

nrird

fi

Brur.r

u6'o fi .r'[ri'urXs a

r

pr

fi

fivr

r'[ri'u#s

a-

s {u6.r

99

90

011fl

U1f{ yO1 A Un 1fl "l Flf .i I

,

qv.

\

n?vnnrfiu r1ril lrar6fl{rfru uravfi.:"I#rni'r q

efla rutra u rdolril u

v

a

ffi rradar

a

nltnataon?nonu q

^ddv, eFlnnilf??lJx1Fl vr LxflolJ

Y

[1rtJ

d*rd 11,

d

LFr6[!tao.i

fir,rnrflrf,n uriu uriuhi rrldentri Brontrirrrtfia ra?0fififlr.r"lfiri'urrnrrurrituerru tffuri

uriuruu q!q urium uriufr'unu uldonlrl fiflil"lfr nlfionfr'urvrier non

U,Y

LIJ

t

I

a

d

o

d

r

ur]donfr'ur.rvnn

4

rTu nluftonn??runl? nnilpronn1ilofl nonnl?t?o'i

u e 6 td 4 d ^ LrN lnnFrL L1r6tun0.iil1,ln1flxua tq

vt.io

nr t tio ulrar.r rfi ahi'l

4

6rv

i..a!^

x rd

^ ttnFte?tn0n Lx2Ft0F,luyrLudvrFtnFt':ytu [[.r{Pl'l1u

ffi tud o n d'r a n 6u rr o n n1 I 160 n

4A

n''renataon2nanu q

4

Flonnl?t?o.1 4

d9

y

L{ n o n n 1 e r?o.i u

lonfirrilrynornrrflnorrr

1u

'

a rier16'riT d

rad'n4nre

ura

d o.:

usir.r

flun,i

. j

1

-) {uvl

19-20

n?nfllFrl.)

no n n 1 e t? o.i

fiuf, q

nrrfrorfirdutr,le.rdrrfinra:ltrfiuavdrnrfirlaooui'r uri

{.:uirrnrnnsiuaanrdu{ruf,onu*.o r lunradrqSurf) i)zss+ tufr

1

2554,

,J

quYr

rn:*menr rir.rvrorir

n{:r

ruTa.:*rrTnarnuriuaud?aofvr (.:u6'nrunaertdm

-f 2 aui2l-22 n?n01n}J

2554

t5


t6

o1s

qy@ LT

d

rilunail

d

Fto n 6

arflicerfloil

fi11rtll16u

t1/lJ

d

nonnle [?o.i6Fr v

61f6lJ addivq

?6

tnf et ilu'l go ilno

Ft

i

f,

v dhy

on uil.ivrultJ 1u{ un v il{suttl4{ n

1

n Lnn?il

10

n Lnn?}J

100

n q12

IIJd.l

teo.:

t. ri'nfr'runronoan drnn'lnon'hjfis:levmru

to

urfi qrn#ulritunlxuv rfiilrirl#vi.rrr

trt,r,

rfioordaul u1u 30 urfi fis t d'etlis ( rirfi"L{nrearflurirriou

2.

ro'lnlnoon

n?o.i

tP1

aredr "[ri'unnyrdsBrriou"[6'

,u

rirunan

y A"

d

n u?o n nil

fr',rfl

nrdrfl

ua

rqiu

ufr,rfrrrt#

ritlu u?oririlevilr ;

vrirfi u 16'rirfror.rfi uudo.r

q

ffi 4

t

*"*

"l

LYIJ

UN u rfror.r urn

vfior rfrutur ulrrfror rfiu

?6etoil

1.

o , u A ; - qlnUUUFtlrl.rlnUAvUXLuu',]fi Y ^ ,o Y ar,y * ' '3 tilFlo.ifr'{'[v{U1U 10 U1[fiULlrXJvlAOnnleUAe ttSUlqUOilFr?

,

- ts urfi

ufrerirr6'ulur.rdur{n1{ ,w9 o I

I

_

C

4/

4

2. milu1rioildluao{q1nnonn1/it?o.i

6ty

d

vr.rlcrJ

3.

a

9/

I

ri9o

4

44

v

Lutnoa tnild1tdlJunuayFlil Lltu1dtFlononFi?,1

t

-

Tr.r

,t,9

t rir fistriurlt frornreurrnrudQ 6rilrrfruh,rrfiufiq"[#uu]safivr ri6'e6'r.:d'eflr.irciu q fi uri'r ur6'? fr e uilrt#a va r rr fi nru r r n

vv

v

n

rv m nlvr r"[rir?rt rfru ua v q

fi

r"lfi uri.r

h

sv tFrtflu tlrN

fitUnA{ilO.1 f

ronnrerlrynounraflnoum

ud'n4nre

nrario:.ra'rdutll:.ldrfl6oarl.ltrfiunvdrnfiilaoprii'rL uri rnumrnr rir.:vrosir n6iil

{qu{nnrnmy{uoonrdusrufiomu*.o r 1unrd'uq?urf) flzssq ruTr.:urrulnnrnruviunur{'?aofvt {.:rainrnemtd:.n .) quyl=

*)

1auli

19-20

nrn0lFtu

2554,

.i Eua

-) 2 xuvl,21-22 n?nllA:J

2554

16


t7

n

r t eio rul

ra ru

r

dolril ffi

t ra

t

da

d'r e il fi o n oi'u u

u

rJ s

rr

Fr

v

4

a

fl1?nataon?nooil q

'd on r1lfl

v

a

nu }Jrfl

n e e rd o n uJ d o n

v u,

6rv

^ ufllJ [sfl o].rrdu

[111.]

u,vd

d

Lndtuao{6

Fl

lfi s r n fr'urt fi , r, u, n * o n e e fi r r eue a q

arerieflfloil

arefrr"[#Lnravr6flnrdeul{

,\

61lr?UrdU tlrlJ

f,?UHfiTJ

2-4

n-la^onfr'urlavftanr ud

fi1?6XJ llnAvtOflFt Ad

d

u

7

n?o.i

50

-1

N LAN?N

n?il

00

a4y

2fi taf, g 8Ju''telo rJ unB ?6eta

1.

n Lnn?il

1

3J

auur-l6on1fir,r?ouB,rfludurdnl udrir ufr'efr'r.rufinerildon1riniorrirfiuriuru 3 - + d'?Til.i , ooo

rolnlnaon 16urd uadordourrmiu q

2.

rirrd'u1r,rrufiaonn1?rravuqirirdrfr'r n.:usitu#rfr -

. 3' ai

u:rlflortfiu ullJ

o, * u

,

10 ts urfi

6

3. rirurfifinro.i1fr'fr'{1?'l r6ramfrr nru"l#rflrri'u unv6'r}Xt6ondnnri{r,afi.i 4. rirrfiuharfifioilrfiuufr,i n.:fror.r1ur1rfi lrrflfrilfroiluluil?vl1ru t d'rtrrrifrrrirsi*ufi.i"tfi 99

rurisafivr

uavdrlrirdu t rir firtri'u#q1ufierdn q

v

b.

nl{

h9

a

\

21 t1

rau ruil

tFlr6utlrlJ 4

1r?o

dd

"

fr'efl

e

-5 {u

U

.tvd

,,

vlYdd

3,

'

dr"[#d vo.lp] nav pr nlr,rr1#r?us rfru urnv fi s"[riu#.r

{

d firuno{fia

,

o \

n1u1

t

v

c

[ljlriln tnauiFldtflfl?flu1

v

6rflfletflilol.rtvrl

=!l

-

I dil

Fffi

t fl1?frililpr"[frrfluarerirufroil'lunrariorfrruul6onilevTupr rirhi ufruharfrnfrrudotanr

ronfirmleynarnrrflnaurr

ud'n4me

nrafloudrd'utuildrufiorr:.J"Irfiuavfirnrfirlaon:i'o

uri numene rir.:vrofir nejr

{ru{nrnrnmy{uoanrdflsrufiomo*ilt r (u^rd'nlpuvrfl flzssa rulr.rumTnalnuviunudiaafvr {lu{orunramtdu't

,i

-a flryr 1 {u}l 19-20

nm01nil

,; -; n?nl1n:l 2554 2 xv/t21-22 2554, flrr

tt


18

y

.,i

,tt

or grr cr.t

d

e

t

n15flOil LlrilLY{O tU lnfiLUAO{ a?s uriuret 4

R1?nAtnonlnfiqil e

r

ttnutlt

a

6r,

,

U'

YYd

d

ufllJ Lsflolrtz{u[1r]J [fi6ruan{yln{

d,yAddd+Z

n e ?tn o n un

u s't n Flufl il o 1 fl ri 1 ny\t a F) c ? lJ d [u n o{ ar.]xJ1 n 1 n

arari.rflfrou dlrfriltrfruBrarrdflnrioul{

vu,

d?ur,r6lN

611t?11t6U

urium ,d

ilnnvtouF]

61?d?J A4

a

v

7

16tFtfgNuletoil unu

1

n Lan?il

1-2

n LanflJ

L1r?J

50 -100

n?il

a{e

?fi EtotJ

1. d'ruriunrflufiurdnl utirir +o hnr

rud,ifr'ilr6flQy{ffoilfirdrni

uru

s-

+'l'rTuo

v9'

}i'lfrrirfi

so

6

ma(dtaiuflorlrar.r

t flTnnir)

nro.: rol nl noo n

lfrrirfi frard

orrir

na6or

mra

re

i

,

G,lt

o 4 Uv?

y

d

4

*

o

A

v

u \

\y4

4

,

dd

ttnu[fl u1il1Fr]Jf,nria loil1flail6rr{ao{rfl}.r rr]ou'r}.r1Etoilt6ut1ril tFi6tuno.:Lflu nrun1nf,ilFl.]1NFl.liluFlo t9ty

2. rirrfru!,rlfiaonn1?unsuririr6r6',: nruci"lufirfi uluufror.rrfiu u1u .10 15 uTfi . f a.i ,,r${ibu ^ --' 3. ritirfifinro'i LFrFr.i n{ rFr}.r61?fir nu"hir{rrYu rrnyfr'r'[rirdoordnnrfl.:rafi.: 4. rir rfruh,rrfi tior rfi uufre flor1urirfr lprfl frl.r floLJ rfrulvrr.ruru t d'.lTr.l ,t9vvt y y o 4 o 1q, a v u , 4 q9 , a dt urdeurfr ufr s"lriuuis afrm er nriud'r.i 6'.iuur {u t ilr il r"Lfi urillufr er.r 3-5 {u u qvd ,, u 91 ui , 5. a'r'i rnu u,rlr 6'efl ilr"[fi' ayoln n ey n n1u r"lrir?ur rd'u un y fi rlriurir t

l,

'

q

u, LA

udnnmr nreflo:.ra'rd'u'lu:rdrsa'om:rrrfiuaydrnflr]aonrd's uri rnumrne rixyror?r nrir

L0n6

q{u,tnn ?uvr 1 ouYt

dtuno{v]o{

nrdfl{rufiomourirs 1

nrn5lnl 2554,

t

(unra{'ulpuvrf)

fl zss+

ru Tr.:umtnarorur4'unud'is{ofr ,i'.rui'nunrar"rd:.lr

iufi z {ufi 21-zzninil1tl 2ss4

18


I9 nr au u-n1n a u rdulu ru (dr

uiu

eia u fi omr.r

tr

6;

to

a

n1?LFi?U}Ju',t Lnnu

dltnrausrnur,rrirfifirirrTtrrnoafl e.rarTnrnuri'ur]r nruhirilurf,ordurri'u firtnrnufir.lr

u I dcurYu] 1 1-z d1u nanitnnufirdofiurrnra?orfiouurir orsnynruTnnuriu ,yru

rird'mer Tnrnu Ad

t riLrir

vo

,

s-

s c4ruLil ufrrnra':frQgnrrirfl

2-3

ilu

t6'rirTnaudrufuvrfnlfrutrau

t4

1f'n1 ?ulJ n LFr autd u LlrN

irro v . u't vttu [u Auo qLuul?c6 s u ?u t.l n 1 ,.&u''l fl utJ.: [1, tE]u tta y [1r.i , 2. urirfrutr.ru"lurirTnrau ndrrfrulr,lryrn s r,a?o to urfi 1#rfrutr,lrd'l.rriaTnrauri'rfi.: u1u 20 uT fi 6.:rirrfr'ulrufiuu.nri'r1nrnu 3. rirrfruturfrtluriravornadrra,:orr5n rlavrrru zutd rfiadrrlnnudourfiuoon inrfru 1

L?{

N yt E]

tJ

LLa e

Fl

,t

\

ha

4'

r'[ri

t

' urri.r

nou

N1

n

urfr'

r

n r y m n ufr" u'[r,r t

r

rra yfi

s}hu#.r

4. urnriu rirrfrutrarl:16'r.:lurireju z - s it ufrrfi.rl#ru#s v v dv v 5. u't vu hL1rl.t llLiltun1.i ne, uu1! olvdyaln |La,] ney4 n n1 n tLlr.l Lfi

[1,t

drr,lr.d

d

furn

rr&,tr1J urlnfu

t

f,m

u

d N,r\ a,o

u,tn uilirrt"tL

ria,

M1,{oJa,r)'-r o'o1v',h'

fu

foa*

o/rtl>

N ,y, ,)

lb*r{\ q d\,,ffi

*

f^u ?$aIh s ln6il fr* I n f

t"{art,fit)nf*u

I A|u MoO v,titu 4 r^,) Ch,"1't

{.,;rY,;,{u

V"tt 1 ttrv

for-,tr,!\o}, 1

rN+J -f

rq,}+J

rri,

ufv

t

/J*l'./

$rM+o,r^Ial)t -r"hu^r,u?

ti<.yt u^ f ulh"ht '*i wl a,af> ,n,

:uo' 8 luc,^

rr.J

,Fu

^4

tJ

frr

n.,

h*

lX/

,Au

l nnn nk

,,;,

trs

7a;,,,

tandra:lrrnounrrflnoum radn4nr nr:tiordrfrulurrirufio:rrtrfiunvdrnfi:laond'r ^ {ru,i'ornrnnv{'uoonldfl{tvflomourirr

{ud r {ud

1e-20

t

I f> utr, tri.t ,{btW S, 11r,, , *

uri rnr*mrna riT.rvraffr

nrjr

(unrr{'aujuvrfl fl zss+ ru laru:rlnamurdunurf?aofvr {.:ui'nunaarqfiilr

nrn3lrr:l 2s54, iud z iuvi 21-22mn11uil 2554 j-, ,U l'r"il-r/4tsv rud,r *r

l-

G*

.

D

lua5^-


nI{ C,CdevYvvdd,y

[uuuJa{tu'rntan aufl{ ilnolfiu a;1{:{uumu01il0: lxvr:l fieun llurlu

:

n'r:ri1il1t{v,londaltr,ru

anhrirf, lnu ririrnirlrflx#rtrirflue.r{o0na1n#ulqranLi

*aAUt:rurfioulull{nY.: t frIaniusianr:

avr6uerudrirdcl{ r 6u uavn:ornrnniraonia'u

t

)

ut

fr a utn

fi Ia

6a u

rdulrart6'fi

&"

"i u:lr1iln:{

lt

niu

tun,u

v

ei

a

udr un.: du fr 'u

a ad

v

" alu?un:{Lun1:uolJ 14:0?0n15uou

nr: fraulpr u rf, ua, :dr sdal lfiuriritrs rttil u n ([{ o o 9o vd o fiIanirsiariT g 6n:) rirftrluusruvtorirduluuaftoaro 3

a

u

qee

!

;t

!

Jqua

u

o

v\

e

cz

an: ilailnuu1n5{ auturglnu uauulrauLuila{uoilluu rail 4vv' maoun{ tlauuail:ouria (fi ao-as ad61rflar6ua) oun:rnar

f,

4

u \t

o

e

v

,

!

o{u']tau L]rufl u9r n lu LUu [ta?al{9t? uu'rouff J01fi

\v

v \

d

[o tau Lyil a

un{rdiloxJt}Jnqj frrl{ar:#urfl uar:tir ufrouli{#1du#u1uuf, urx v4

uflilailtuao.:

Elnwruda ua{ Baenl

[?r ,u

!

u

ut o rsdntri, 6uflr n1:dT Liln

1u

urt{v'tan6ouluu

ril6 on;ffulu

fi

0il66

rdn:cfiufi m n ua ; 6

n'l

r,16o

rrln(ruaru-u:r6rra)

:1{ujdan6'ur{Juinndrlri'f, rioltrartdf,naf,a.:ailrfiu?

ri{{

ua6a.:

arirrrfiriaulnat{uJdonapr

6filaniusionr:doulrru

1

Asuu)st'

fiIaniu #urfiardruh'leiauuru 3-o t'rTm n:afldrayrrvdr t J v v\ v v v d riou rdulnu uuu riau iiruttau uo]r: oun a rua{ fi'uuru 60 urfi

\

uuvvuuYgtg\

r,t#rrlorudr.: rf;ulraudr ari'1asa1fl ufi? udrdulrauluar:aua1 u

ar:#rueju1 (45-60 arnrrsaufiera) uru 30 uTfi tdu#ulraua' 4Yvrdraru

I

tuaa{u1n1aailailaau an{fluflaffilir9tlJlfluav n{fluB8n15sfl :UqUA Boi

a

ta

ulavrdnq alntua

rl',rtrla riaxlradfif, ! dtAVd

16

0n

riln'r

u: ou ru6o.t

dn{ilunouf, {uasfl 1:gn:raun

Hail

u

eo vq

e

f]u ulail Luailuou uav


aualus r,tia auod'trur(nrnnar{) #uuo(nrnncTuoonrfiultr,tfio) tvuv(nrnrufio) nrtdrurtdytondouluu : 6'uurja'onan q-6 filaniusionr:eioulrar t filanili rirutv^l eiou uru a-q tdrlm n:rnar1frn:o{nlnoan u#tit#utr,ruarfiaufrru i66our6u uas fiou oo y y v 4 tly y rl o t4 | A v a Z d a :0util0n:u[?41 ullau [v]rtjufl nuasal{fi?uur{udualn Lqtau tuilcltr4da{oilU'lnlattg? 4.VUd

a

aT

a{iluaa

Bd { ua

vn1:fl n:c nu9l

arit#u1uxa.rfiailsiaturl.'tlr1a u'ru 5 urfi rair t

ud': dr.:1#asa1n tfrrf;utuuf, rlr m m au nad or draX

aa{munaua{oru

Tn?1.l il54 n

slflfio(nir), raquri.r(q:rugio,fi), Inu(u:rBma), qruild (uarq-u:rB'lra)

oTflfio,

r:dr urldyt

on

riautrau' r'^d

3o

ri'r6'uor nluaar rioutrauldEi rfi urfi rirEiau

Inutd'luo-n:r 8 - 10 fiIaniusianr:dau - aS

{

I

u

9l

I

r

C

lvri 1 n[an:il uoilHull4iluuuuoilHu y y !, ot ! vqud - Y uaruail:ou a1nuuu1tl4trl,ufin[ut8u {flu1aua19t Aov

vc

A'

BAvr.t{lfiu14{Lufl:il

a

q

r

.,..r.lrra

.

v 4

t dfl lnila']1$n{ilunoud{lall1fl uaJn{nunanltsna Jj

cs

v

ot,v

A

o

4

rr*.

d

a

e

dlil15fr [t tuyH{ail 0uu14{u'r LUnil rnu??i'1 riludu14.1 u

I

ruo!

doulra u16fi rir a,u

unlauna {

d

nra

|

oqv4

fl

1

u e

t y

u

ou rfr u ? u a-{ 6oil uri rdulra u

il

ulurir fr'utu

d

luan{flun8ua{uasfl 1:tnflil1fl

<ou

uavflFr'tila1qu J

araaqrfi J

o

eq

-i

c

ardal uuu fiouiauuru 40-50 urfi iinquudaua{uaufl ,t:dn:sdu6 'r"

I

qv,..

oyrulrifirr rayuddlu'ru 3-4 dhlur I

fi a n:or nr n oa nrir rfrulraufi udiuar :av

a 1B

6'l:#il

F

udr

30

16'r#u1raruf, nafiolou

16

urfi ar

ei

au


trslflao

raio uvtfio, fntna'o0tu:-m:tn),

firr.rr(nsur

-nrntufio)

nr:rirurt{y,lon6outrau : araanfiufroutraltd'Ekir r.rarvrnf,ofir a fiTanirildeirvYurioulral

r

fiIa

nir a fi'nrhfioilor

ranrvrir 4

v

riT uT o 9,

uh a nl#ac 16 u u,,lar,rIl 20 6rr : fiufioqu#r n:

oq

doilmruuufrau#ura'odrudauioui6rdurrTu X

nautufi{frur,ir riauiriufi 4-5 ni-: (iuavntr) qyl,oqo "Lu nr: rlauniranr4r ul#araurirduar u$ 300 la. acludrdou t ta:o ua?u''rrau

tJtus

u

Acve Bt

d

j

,'

v

d

4

qv

v

nra

unu

rir

nrT uciouuri"ua{H aur rnf,

fi r

o

vo tt14'1

i,

luyt:lJ

t-

a'str (du rYu,tr uru nY$u

nr

:

60il ra v

)

iinwudaud{ ua3nlrdn :c#udu'rn do

n

v,

i

: airir rdulrau fr 6ou

g'r

auvm a

r4rdv

n?

x

f,

Ll4tuu o{a 1{ Lua u o't9t u,avH.l

16'rdulral f, rh

@

6 vr

uotJ:ouuuouo1lta:aultau lutJfl u

lilndfl ur}o ud{9il1

fl LtuL9t

ahlufinTna

u

ldrdulvu f, sri fi fi

u'l nu

gcr,

ltuanulu a

i

d

.

.Y co

4

n1:ri1il11d?^lanriarrluu

,

! a v q ois & u114:O9t1I[Uflt1U',]U 1 t?LlJd AIflUU o-

fl

:o{ ro.Ifl 'rfl oofl ul r#u1r,1ua.:doulurirf,

Add

u

v

c

en

3

i

?[L9U?nU [65AUA?UnteluLl4l.rflUr.r{ v

9t o

uautnultuaualfi \v

v \

In

d d

4qy

yq

9r{ 114u14{

dt

Luvr:u

3l

Hu Ll4lrdrta?tu'laau rir ud rdulraulufl 'rra ua1 u6 1:durndrnr: riou

20-30 a*va

urfi lddulr,ruf, ua6aroutl',r',u t

gC

(nrnnal{), 66, uul41(ilalq-fl fl fl rfi ) .ldluarr dm:r 8 - to frlaniurionr:riollr,r:r t frIanil du

raSo {unfr nua'r{(nrnrvf, o), fi rvfinlrar!

u

dfi [nr€?'run.it?runaud{r uaun15{fl

d

a

:unuo


ouulteJ ra6o niouuhu(un::rrf,ilr), vr-dn?uun, dulra n

r:

dr

u

rttlt

o n rio

utra

(:rtqi

nrn161,

:rtlu , tolou, :rfluu

u dlarYsnirriouornrilfionan dn:n '

4-6

frlanilrionr:rioru

tral t fiTanilritf,u1rauar6al1u,hfi., ur:u6ouduuavflortaunruairfiu ratouf,rdsun#u {, u

& -iorra

\

u

A\yy\

""

[l4tJlJur.r{ Ll4rUU AlflUUAl{91?UUlAUAvolfr9r LATAU

d

i

' Luildtil{AUUInlAOOU 44i,v

uautuuflsuvtotJugt.l ulJouttau s

h,rufiriol u6'rlurirlu1a u f,ffldfi emla.:yrusia uar uas VVd.qU

n1:flfl5iqualtula8?nu

r1

r

/ l/

,

.B

*'*

fl :rurqnd

raia qu {uxqnri (nrnnarr)

nr:drurttr{anfiauluu

auudr (nrnnafio) #nrnudnrnfio (nrn16')

'

flnan o-a frIaniult'fiautrau t fiIaniu dadruT ,u5 v q d * Ltanuautttulnl{nu uJon:a{n1noofl cuZ u d a ldrirriaufr rail'lfl a n rirdulmracdauuurdour6u e

v

o'

calot

&

i

I

c

{

uauuou5ou uoilK:Q[l4u1 lurfluilnauruu 9v

udrdrlrirouauale ornriuritrjurluritjula

,l

u1u 5 urfi uavd'wdrud'lasorql4a1ul tdr#ulral ilrir m e+'j

aa

ui? {

;ia$ruiaud{ ua;n1:{n:sauf,

ni{

J

rt.


v Zv fla?uu'l?1

n

1:d1u

u1u

ltdd

1 rtr1uc

4v

a n da

ulu u : ariqrl1riauo1nru{l

(eir6'u1d'6u)

Iqu#ulfrrfludurfin1 du

t{dn:r a filaniurialrau t frlaniu

r rirfi a fintdriru, n11i6'r{ 6u u'rbirir da ufr fr rvr r s{r u{ufi u ri au daulfrrit#ulnu utluar:aca'rua'l:#il 15 urfi ud:ilrirarfrau q ! u f, d re v e v , i c Luul u oilfl rsr:ulJ L? uuuuail uju uas uail:aua otuadnu n:u 60 urfi 6':rirdufi.:uavdrqrsrauflca'la Bro mil

n:u r?a'l fl :a{

o q uZ

e

fl 1 nfi

.ffi

44

t-

lfr rdutuu ilri?{ail r?r'l +;,'

auudo ud{em

fi

I o

n

uac

nlilud y

u

an

r:6n6

y

y

uleln9lalnnlu fl a?u uori tau

rt9d

I

h4rJ

I

I

t

d

u

y

t

loaooun?1 andilunaufl {tuasnl:snuau n:rn1:

Ltr14d1 n

: fi

rit#utr,rufi flol

ra

S

o

u#? hjilfinlu#rTn

a

u ri

a

o

stdr#ulrau

rr

f,

r o ri

sir

f, n

ruu ri o

dva

[[adq]Jln uaun{ylusronl:{n:u9tu9l

nuul ddu!!dudde y3o f,rtrunuyr1, 6, 6rauu, f,r{u, f,r1unufl1u (n1nnn1{), yutil6(nrnnau'o)

dil o n 6 o ul u u : "ldr.ra6u a-to fiTaniusionr:froutrau 1 frlaniu rirurTtnn ua v fru r drhr nr r.rr*lrrlrfr ouua srirrf;ulrauarfiol uru frour6u ua usou$au

n1

:

d1 il 1 t

o v \

n:ut?a1u'ttau

4 Aoya

Luultug.ltt lfi

u

uftritdulviltilrrlud{nau

I

trTlo ud'rmn riudura'ulrausi alurirlnaueju 1 6n 30 urfi ra5q ud: !, u

Slr

u

3s

Y

u

r o

Xqv

r'

q

U u

n1: [Fruu1 Lnaua.i luu"l adg

v \

7-10

3s

\9I

\

4 r

9

a'r{u1 Luasoln LqHu Lr4ilail2{r?l'rltlt

I

-

Xru

tuu a'].lu't Ll4dso't9t

u

otr

A

v

Ard.o4

dn{?lUnaltfl {nil1nBaUn{ilUnAn1:$n0

qv

e I

v

t

d

ulo uotJ Hu Luil Lo'.la n1:u ail ttuta

u

u?

nu

S

?fiu0ilLta?viln lnau av-iof,v d u ri r fr r fl 5 u il n drdu

roda lturau?nu

1n

dr

a ri'q o

r

n

ar

anu

il

r dourfr'ulrautpif,

rfr'ulru ravn6un1fl n{ilu


d

n'r?t:o{t

raia nirJ{'raax(n rn rufi o ), n oyr (n v uaiul -ruiriolaou) nr:rirlT tdv{antiouluu , t{nfiunonaa 9-10 filanilrionr:rioltuu t fiIanYu rirur fiobrl, 10 u'rfi uacfruuru r drTu fl:annrnoon 6ou#utraruurffouuuufisur6uuas Y

Y

Ad<

v

v

y

v

"oqy

u0lr:0u?Etau?nu ua{uoila1{ul [yauo10

udrrjtfr'u1ula.: urluar:avaT uar:#:reju 1 2o urfi ldr#ulrnlilrufiaquot

L

amtauuraltleiaualfi uacnrnuia

,#

it

n,t:dnfidrunarr jj

<

y

zi

y

o

v

nauooflyruiluacauuuit tilou'ltJlnlrangt cv? a u u

, i

1ddrfr rriu{un'irfr

a

rYsrornfl afl

uacfliarilr:nrfiul{tfiuru ta Lme A t

n?1il

n{mutordtririrmr

J

<

qv

i

aq 2 r?i1 r6ou

\'

r ,{

t

:I I

I

leuf,

nna nfi rfi utrari 1

a

I

.r"' tt'

y

v

jj

y

r d .u Y {ed4 (BJn?:i{{a}Jur8frl{uflnlunGiuasnufi{ ril:1sar1=ailra0utndtds01{n,lndunonyruluas0unti{

ft s rvir)

,t

un? y

y

4 y u y { a d A u4t, X X g}utilaun?, uio un??t:n, 01fl5n, un?atu, unttrLn, tttuttnltu, un?ilad, uflrtr: n'lrdlultdv{antiauluu ,ld'luan to fiIan:-lrionr:r]oltut t fiTani:r ltanuavd'utl J

.a

uo

o.

- c}t

&

e

" tfloannu1au1u L t?Lud Q1fluufl:o{tnlnoafl urrau taYdyyuvtyu

luila{uolttuuuauuoil:au ila{8oiltitKuluil tuar:a s a r uar:dleju 1 rai o utlurh dllu q nr6 rj d'a lfrr#ulrauflrfi srailruea{

Einryrue{oua{fi uacnruudanr:{nrJ'rufl a'r{r


,t

UAUlU

uio

uo

(nrnnat), uvmr#a (nrnrufio)

nr:drurtdv,tandauturu'r{uaffor#rf,ornuriuapr afilaniuritaiueiodrautfilanYu rir r#ulrauaqdaluuu 6ou r6uuasdouiau

#

ouuvou\xuqyd gl'rilalflu ua{gouulrau luilflufl n luHuuas ,!eY dtriracarn ornriuurlurirtlula s urfi t, ra5a u#:#r+dululbiayornldrfrulrauii#ualruq

,'

I

tnquudaua{Ba;n1:dnfi urn _

y

t

V tt

i9

d

y

4

4

t

u

u

d

oluttau[v]JLuar:auaraar:auqu1 tv[pruaulvudnaaoraudu dnluunoualuavnt:{n:udtd 6lvrn'r

uBo

6uLq'r, nvrflr(nrn1fi),

tsnil(dru), avuduu(nrnnafio)

nrtrirurld*anriorluu : ril6onasrr'',rYoarnoruvft6oulyutriflrlrnraua.: fi.rrhnra ,3

Ys

-

arirniTf;lnuudrir

t

d

y o

e

6uud'lrirur6'u

o1 < t ,[frhr,: rildonao l.-

lt'_g-afloryiu raiouJfionuricl{ t-2 filaniu ;ita iu

ln

t

ulrau frIa n :-u rir r#ulrau a r da u uu r frm d u ua y da:r o yq ! vqvc u f,qw a'Ifl uu u'l rau Luutun n lil LBU uau a 1 {U'l [14 asa1'a a.forra . e d. rio

Y,

iou

&

i,'

n

6il lollfr ?1l|fl {ilUnoUd{Uasn1:tnAUTUnA'I{

,I

nr:frolrdutraufi urluar:acaruar:#ilu'tu 20 urfi riouacriail t

Y o

a

, s c

'

.

lurir riau r,rioudrdulraufi 6auufttua'l:asa1 uar:fr'u lpirfr'ulnlf,^erirnra <r-o& an{vrufl 0 ua{ttau n1:{n9tu ga,rfiild6

unlaund U qe ,d as u e x - ! u q-o n 1: d1u r'[{r'ta n tio ulra u ariorirdaroln rilAo nan frIani:rdrra:'udoulral 9y 4 I e y o fi Ia n iu dl rn' u r ri: alylei o u n : o r n', n do uu r r'otll 6r l vrli't ?n1{nu n1:uailtyu't

t{

er

i

o

r#ulraufi udlua'rra$a1uar:#ueju 1 1 5-30 v

urfi

I

ucifiau1ufioi,mrnrdr u1u 5 urfi udrrirriludrqi.r

lfravarn ourdulraulrifiurfl omr npix ldrdutnu fi rhnraau nr6o r r

ia

ua t Fiur n ua

cn

t nu d a

n

r

:dn :v d'u fi I

,1

F

I

qv

a1{lilaua']o Basu'la{

iia Ern

r

:I

t

L


UooqdyCya

?5n1ldflOd [rAU

?JU9|OU u

d

14

UO]t [14U9t?U615:tXt1'1st qya,

: #ruJfion'lrirf]ufrurfin1

\y

v

n1:df,flea1nuJfionhi

,d

tuo

d

y

o

y

o

v9

ro 1 n1 n fi

tdrir a ri'otdr{tair

.i

!, s

o)

t'rlri.l

uririr t 6uu6'rriurr6'l t

fiIanil vrtourjf;on*ffi t-2 fiTanYurirvrYlriollral t fiInnYl

rrJa^onan +-6

udr n :or

X

u-?tlid

vr#rrrnarYnru'h

rioltyl

nr:arYqf,riau"lutri non : fir"luuionronuuufirtorlr 5-10 urfiudrutlurirr6udrl{rj:vlrru 15-20

urfi ornriufi'lfrrutlieiou t-z rirhr nr.,,nlndo rl,a;nAl;Urh.iJoltr,rl

o4

nlTdnqdo1flr,ra y

ttfi

r{a

:

v

r

Z v

d

u a<

u

r4

\y

{ annul u otJ tl,u ta u'] nu?04 nn 01 fl L!ao n Lil qyt

dr

4

r

&

4

y

ot

Y,

Y

y

)

r,r

,C

ilaao UUlr:01?an LuU:J14:0Ltuann0unuu'r 14:0srlrrFlu'trtru Ly{oou(lur1utuFl1lt) qt e

y rl

:

n1:uolJ

y

u

.j

y

d

d

vuv

:vu'jxtioll#n#rtilililou.l ornriurirr#utyuf,ufi'n uavejurjrfroll#iou

u1u 10-20 urfi dr4

J

!Y

-,6 40flfl1?tauL?1il ttau Lttu''lau0:Jm? ua?tttLuu']uol]vtotuynilunFl $an aqil#lu

o

v r

v

y

y

Z y

v

I

q yY

y

v

i

d

.

urtauLvra.:u0u t5un a0u50u n?!qilLvnirrJoilSouailrrailo (80-85 o{alrtardua) frouuru 40-50 urfi florraiorirr#u1vlfiufi.ri#r6uriou 6.:6'116'rudrffuo'rpr (rfiotflrir#u

v{o}lL0 r,l

u

J

114il14Fr91?

y 4

o

q

v

Y

d

v

4.

y

eoqy

v

y

tlJ0UlrAULUilA1nU1U0lr:0U61 il1A1{LUU',ttuuyluyt) arlOruu'tLuAu01a uavar.l

vYojq,<<Auvvt

fl'ril6'tu1i'ru'niln?'rrauornfrh^ififruavnfiu qnfr'rud't6'rurjrayo'tneul4troyla.: ruavtrifif; avaluoanilr enrrur1 "lrXr#utulr,rurn rjrdun:sFrnfllnl#riurrfr'u filouufii"Lufiil 6V

t

I

n'r: [t6l'llt2uuail y

t

a1:t?

u

y

o

A,u

Y

4

-

rJolJ vn14u1vr1j :lJafl lY!u1fi noa 1 nil?J

qy Ll4

LylJlu

v

u

n!

q

r

y

oda

r?{U LU ttA U1? U

Lydri fl Lt].1

Y6

qy

t o& v i a, , Y a , v 4 e o a ,u "[l utavn'iuudilu a1:d?ueiorfiti]uar:o:ir{16 16'ruri rirari'nalnfit ulurirm'ilLuunrrar.lfr'a u,

}JUfl1lJ

4

4

Y

y

'. ,

Ys

Y , o

d, y

v

Aa,

tl4ilOfrtto l4:oUlAUlJ UllnAU U',t0l{Alfltfl',] U',rluLA L!UnU ttAuAl:t?U0oilylttJU ! r

4

4

ttu tnaottn{

a1:LFrlJ v

d9

y

alTa}J

4

d,

y

t

v

a

I

s

Aqya

y

a

auff rljunu al:'rJluuo:J1J'r{tuFl ttu Ln:tJlt{Lvtdtuaoral I

v

uoauuvlilLtLra?

ar:drufroil ldkivr&.:riouJor 6o ridr#ulvruluar:"riruriolriourirlrfloilluurrf,fian-qtfr 4

a

y

t

C

? o

14:0flr:1flila',]:l'lUUol.rr,ralJLUU1A t

Y

u

a1:t?utjotJn'ru?a.i

t

adqy

4

6tv

v e

s

y

v q

q

Y o

d

v

il:oLtUA{Uor.J LFIUUoIJTAULil:JLUUIArA5AUA? y

t

Uo

v

o

UUrSol d

ttg]au?0 Ll4tianl:u0]J9]1{nu yt{a ttaun6ufl1?\n?1].lFl.:ylufl0{d I -

o

LU


SgFlUFl?1iln.:VlUlJO{ dAe

t

d9d 6l?U [1461

d

?,{t

6lvtuo3.l

\v

d

[a vtuFr0LLa{

av

:{

Fr:.i

U'l.lFl:{

ar:rieudou

6

5

Ltfl.t

vuao{n ar:#l,rir"LrlJuurlJ,

4

ovqd

u1 Ft:J dod

tiln1

4-5

A +

ruaontuLu

rra6or*'ro:lrtrnra

I

5

4-5

L!a0nau

u'tFl1a tvao{

4-5

4

4-5

4

5

4

rirrlil"Luunrf;lfl-a

4

4

u

o

od

d

L!

4y

LlJU??Jlr100U

lt-lfiraruris ilvtna0

rir6'lhfr'rr-lou

U?

,d

un?1{

od

ulfina0lJr1lu? 4d

v

ff1:ArJ

v

,.rao!dPr

tua0{0ilfltJ?

t{ao!ao

u1n1aLt}.t,0'l

5-6

4-5

ffr:ffil ula:Jalut

riafr!aPr

o1

5-6

4-5

lnrau

4-5

J-+

a1TA3J

oYo

Xdv

1lil4fl!',tU

"[uao

ulm1a tua0{

ouultu

Lllaoflau

?,ltv\0}Ju1fl1400u

4

4

L!A0n9ru

lJlJ?\0tJLrFr.i

4

4

,i',r.lrla

ulFl''ra0:JtJ?{

4

4

ti,lula

t14{',]

:J?{0}Jtvl'100u

4

4

a1:alJ

v t14.:'l

tJ?{0}Jo''t

4-5

4

Tnau

6

4-5

lnrau

4-5

4

fi,ITffIJ

4

4

a1:4il rirrlu"La

d

:1'U1\finu

ilneiou v

v

fla1u

o4

ol

ol

tvdo

Ftuvt't

zuaou

l.r?{tvr1tljiltn0!9r1

fn'tt:0.:

Fr0fl

tila0{vt0.l

Ll

LilA0{0}.lt?tu?

UOU'IU

ttflu

4il0}.ifl1rv!tt oou

5

4

avtFn

t!a0flFru

uln1a

4

3-4

5

4

v

In': v

unla!aa

t14il 00 tLo

LUA0{0}JUlnlA tfl

ru.i6onrlu

arolua

L1r

t!aonFlu

nmuntuurioual :v6'l

4d

v

o4

UlFllAtYAO.:

3-4 =

ilrunatl

:vriu 4 = 6

:vn'r 5-6 = 6lrn nmuntuusionr:dn :v6'u 3-4 = tjtunatt :s6'u 4 = 6

v

v

v v

:seru 4-5 = fi-dlrn

:v6'u 4-5 =

6ltn


99\94a

L14tJ 9r?

ud5::tJt1

ria

v

n1lu01r t6lu !r q tY4

v q

d'

I y

a I

v

9r

j

y \

t

d,

d

LvllJtUutauLuD:::JlJ1Fr {{Lqt1nffn?vluu}Jnuil'rnvranI rAuLyilurJ rtjut{'tttautSu!t'la'r i s

o) r

,q

d,

X ,

a?trLa!ana!1u Lnu?r?L!L143rauLUunu1{ru6{1ilr{luorja::nrrionr:fir:rovrirnr:dola' odrrt: Uq d

i

I

+ J q y4

,

o

d4 vt

!,

yu

,

a

!,

d

!

^d frsrulralfrovdrlrrlo:rfrnfro [ri0nf;kf,irufu L:rauno.::nfl?onr:u:o?unounr:rrt:u]rr#util:J U

id

4

q

v

oqv

t

dd

ol

d

ty

J

y

A

4

y

y

aJ-

\

dd

vlgl v:0vl'lLl,ltauLutJlJat''t?av01nn0un1:ulLrJuo:rd tv'lotl.l0uoilduar dyrnntauLvttioyld

anlaff ? u{rrr uavhi {.: ur nrio nr:inrgr yto noir u 1 fi u r n n'jrfl r u rfi nfioa j4 v\ , ad r I t u t u t4y4 u, r, Lvl.r14:oti1L14tJ tlr0zu1u?ogrnttrr{ua?auilurt0n't;gu Lon nr:tn Ltulurnour{vt6go1a v

v

4

u

i

y

q,

.t

tt

a

v

Dv

y

t'nurir vSod'nriro::xrenil*"r 1 1r.l ud'rrurinirfiarror(l.ff nr:nnd'ruzuld'nv'lontrir]?:li't rfl:ru 6l n:rlanl:nrirs ovlirlfirirtralufirn:vd'rl rirunr:"ldur]J4a:y2]J uiotdaijqrfiu{rtr't 1 fi t !! asuanoonl6', y

y

qvy\

a

dr

v

tfiustur

''] Ld?d1tl,fo'npirurjru,Jairo::IrFr1

4 uv 1

i a

dt

I y

u

,

y

""

qy

LFr,.r'lLl4lJvrt:uutUulru L.i't{.DJLn LLF]nlTulu'ttJvv!:1'tLqiltn \y

u :}J 1 rU 0 1 A U 1 L0 A 1 n fi] A r fl q

vo

dt

yr n

a

L

y

, A-

& X

uq

i

r,l r-i

o4,9

4

tlu

ur4

y

X

v

4,

A

&

,

X

y

i't

o 4y o r y y 'i ytlLnurn totuuyul?'t nrnotnr:

?

6t

t

v 6t

u,4

s

t

q

o

riu

|

\y4

v6t

aunal?Lntilu{u0'l auLiv!0ttlLa

:'iL14ilLUr,r.:tt9tnuavu']L!nlJ a{41?00n}J'ttlutau Vq

t

fl{rAU{A?ULlJ14}.t0U L:',tfi',t',trAULUAlni{LUil[flUil',]

Ll4r.JrUUrAULULLJ:nUvLO0lnm?LUIJ v\

^ 1 n y ?i :J v ?\

Uy { yr :u 0 1 { rluu

ily

y

qDvY

r0rruuul LraLtiluvn5l?Ltnttaya!0 gu ?u v a1nflud1lilfirlufiil dorirGlyrro 6uirh,itqov

611n0.in'l:114zu'rLl4lJLnnn'r1il1!ulJuttaur{'r

u

j

-

q a

<'-q

uq

v

v

LAUIUXJilAl?LnA',rn:.iL141JUU QUilnl?LUFr??0{ilULO.i lJ.irnALU?6Uy1in?[ilrJtnLUa5rl5l

ririfr'rrar r:r6sfr'owirnl:fr!uunnrrtur uiovlonnrrrduly:rriou6nirtrjfforfltrfrr#ulrarvr'6'r uu n n 1? 0 0 n

q94 L0

o

Y

4a

a u u 0:J a n

o

\Y4 Lft

d

fl tta v xJ Fl?'t:.t a'l u.i 1 lJ

o{,v

rrr}flouesn{lunoun:u!1ufi1:nilttunn1? vionfll':rrav#olf;lu:J r:1xu]t'nirnrrui6'n U ar

:

ai

unr

o

O6

fi fi o v ritr r lff lu

q

I

n

aAqvv

a1:rnilT [t9llJUUnnl?

r

: 6'u ur u n n r rtil].i

\

v

, v,l

u

o n fl

1?

rra c #o il

d&

f,lil

:r rf; a ri o

u

4r

[14]J UAsUAild [14Xr

t. ltoruoa (oixrioilral) z. laTo:d'atr,'h{ raioltrdurtaTn:d'alv,h{ ratozurua:iu hicirrairv,{onnrruavdr.rf;rio:rlyr y r t v r1 4 Y dt 4 d 4 Vo u 3. d1)UUU olatlua!fl l?y:ofiu tu Lay nouatuao{ LtalilTlJgt}.Jrrunn1't 114:J 61

r,t

4. rnfiorju (unf;ounr) -Yvvy 5. n:flu1ailLtlJflu 6. z. 8.

u1ulnuffnn rluu'ru1Lljua{n]:uoila uYrurrdrdo flnifflunr:fl01f, rfiofioryfi Y lai o Z - ouZ , yroyran UlAvAln :JnLtuloou n0 u'rrJu

n'r:6'il uunnl? (ao n n1?) ylanrre rravriouf,trat \

d,

9

o

<,

a

Auv

t

v

v

6

.

u

lralrtlurd'uluhJ:F]-ufi16'na'rurudr rfr'u"lu rj:vnouoiru eirueirrYru 2d:ru 6o airufi v q

4,

v a

i

q

a,

i

t

y

y u

uK

' tuurauLuLrvra:.i [ava?uyrLuunl?Lr4]l {.iauy014}.JLauLuilL?Lou:ol eirudrttunmtra:royfrof,

Lfriru q

Lrav q

vaqoonl6'drurfiod'l"Luririou uonerndu-{fidrurJ:vnouodr,r6u 1 v

ua u Lla nufuu na I

3&

ut

d

a

4

r.l.i a5:TlJ1J19t tta u tna 0

.,

tL:al{

6l

o-n

t6'uri

ttriu


oq&ar,tv4t4 a''r au tua

oun'r:

:u ilfril lru n fl 1 ?

tn

S0udttn

onn

m tta s60ufr tr,lil nrTaonA'Ifi:J

+

nr:vlontr:lvl'lru

9)

fllJtluflfi1']

r,,l

u0lJd00u

4@

.(--|>

n:fl.I

gtflltFl{

Flflttgt.:

flntlgt.:

n1:6iluunn1?1Til i

,

o

q

i a,

'

& tr

I

v

v

rv,toolnoalufrrijunrrlvru :uri'rfrranr.J:nfiurjanrJaortjvr]urrfi'uud'utvrl t6uvfiti't r r#u

fi

1

n

r :rJfi ri6

il r

oon

r n Y.:lr,r r

a

rfu

ifi

oo

vt6'tri

r{J

u o I r.J a : : n"[u n r

:drhj

eio

l

4

f,

r:rlu uu n n r atu u

n

a*r

091:14?ua1:tnt.lil

v LlJ

t. rir t, 30 urranrr:r'ir ldrir 3o f;m:riolra!6! 1 fiIanYl 2. knruoa \il A vo lnurlrvrinluu 1d ro- 20 otolaaitvrintrar 3. ail ,u 4. ar-iufiur \il z-o voTnuritafinlvl !u 5. rna^otlu \il z-z ozo Inurirvfinlvrr ,trv\4vd

nouoULr:Jalrrunnl'tlu:i 6',ol6qn"rurrua1:Lnfificv"Ld ornriu rirar:rnfiuriautfio r

4 t

o v

6f

<

r

7 v

Av

X

"" " u'uJlaualuu'lou nuLilaua'tu0nou a.irvn{Luo'r.:ul:ouvrFrilurlniu:rti nulriri'r rfiotri

a'r: rnfi n:!vt!lunrfi

q

i

d

fl Lrdr 6r

ve

a

fr:rrio ourfi ou

X Av

&

J

td

ofl

il:vlrru 80-95

ra6o o ruuafi

J qv v \

,

- u

o{fi 1 t{a LAua d'r \ vu

,

Lu:ryrrn5ul[ialutLuiryrnluu vlilunauLuLJlJou 6l na0nL']ar LfloLutauLu]JLo:!a?lil:ou tlY46lY 61 a J 4 Y ; < otv , arirra:io 6.rovdr Lrinmlulyanoont6'6 ldrrartunl:fr'!il:urlltu 15-25 urfi tfion:lt?alx{ YA Zr o ta ,u 6t Y Au , 6{ X ^ q vY alnfiurirhJeirrLudrfid'iliou nisfr t (rmrfi t ) r.J:slrru 5 urfi u'tLl4lt?u ufiLvu'tfl,t'toon nr:rrfi z (rsrrfi z ) 4

v

rj:vrrru zulfr raSoru6'rrjrtrjt'ndrrlurhauoloqruvt]frrjnfrouavo1fl en o

Y

ic

oq,

v50fi nnill0 o neuuil1fl a{U1 L! n:v

q n tLa u

zu.1

i,

Y

Luvl:]Jau uv.i

14Xl1U[1491

t

lu:vv'ix6'ruunnr'rtuil 6'orra:iunahtvlr-iou 1 raiovraraulirl#nr:riro-onrrtun ,

d, u,

rLJu

LLJ

o

oi<

d

u1{vr?u{ tta ua:J1 rA]J0

(rfiun'irfi ruuvrjr) uu:rvovlir"lrir#utrar{orouiufi'u raio h"jnr:ldoruilnfia.iil1nrfiuhJ -l-'- -u- il u oqv

oro

v

u

lir Lrirdulvl

un

n

q

d,

I

q

rai n I o rfj u oI r.J a : : n"[u n 1 :

lir

"

niu n o u ri

ohJ

h-inr:rirtrhirtrfriufrr Inunr:firuoer tl\:rufi,{alirtrir*,utv:ruf,oIanrn raiorf,oI nrrunrvrtfriru

i

lJFl14lJ


nr:v'lonsraluu ri r{J u--f, t- m r#utu:^n: r.: fiu --i--

4

4

ud':

ad

rti 4<r4

t Y

v

o

u

r o::l r

lra ro

r fi fi i{l uuiu dtvr o r n il : v I

v

I

nr :f, an"La

oir

dr

rvr o

q

Y

drY

du r-ti uvi o

&

d

ou nr:aonnr':oonplu.lvlodry5l0otrd rrLilsirrlugtolv'lon"ur':nLq t'tuLtrtLull{n:.iu1.:n:fu 6'owir

:vl

nr

1'r rfi o o v Jol

o fl fl

f;

ej

ou ua

v r1o r

1

ar:rnfifflffLunr:y,lonrrrtvl triruri TtuduiltaTq:#nlvld uavlalor:touuJoioonttpi TrJ un a rfi u r uJ o i um r n r tu n n r : vl o n t r rlu l 6'r uTt rd u ltoln :{atv'l il' n

r:ilfr

ri6 nr :vl

nt r etur

o

a.lttu

on :1a?uff 1: tFll.rvl

t.

r^1r

t,

I

l,l

Ltil0 nfl 11 Lvl:J

vrrunrtyir tdti.r

30

t fiTanil

30 f;m: riotrufiu

z. Iufl' rr !1 aTn :d'alvh{ 3 - 6 o/o 1o u rlr rarinlul 3. ail 1.5-zo o/oInur^lrvrinlra:r U

,

fl1:flaflr'r?

r,t

ryl

uo

1

r

6l !l

I

!'l S

4

v\

t

rirfiufr't rn3urdrurv'lonlnulaTt16urtaln:nalv'1il' uavar-ia':"[urireiu UI

80-95 owrttat6ua v{ontTrfi tU udlrirtra:rarh.lylonrm rfiooruunfrtoqhdri':rarf,ufir ru! qddi,a oruunfr fi uru 20-25 u1?r 1,1:oaun:vvnuvu'ir traltrrrrd'rnufi6'olnr: otnfu dTtralfiuin

droon ruavrjrhJd'r.rd'reniravornfiqmaqfirJn6ouavoro finvrioaa'orriloanauuu'tn otrjrtl n

:

vnn

ir o u rui.r

ua s fi r"lufi

94U

n1:uaildt141r

f;florrnfi#rrn:rsr,{fi't{floltul"16'fivaruil:vrnvr t6'riri f,urof,or (acid) f;urvTanral ivl6nci (metal complex) f,ru3n ( basic) f;loiuqul{ ( mordant ) r{Ju6'u f,fitvrrrva:ruas a,

i-

d

u

n0 ttoao

LuUVtUUlJflUtJln

nr:douf,uaf,n ( Aced Dye) d

A

a,

qYY

aio

Y c

!q

v

u

4

t

nu

\

u

d

Y 6l

4

Y

i-S

tuar]'t u:atauLuvrtJLnS{a:l{ q r' \4v4 v Xaqw v q 4 o d ' v 9 q u d \ d ' ndrurauLudF]i umourrL:nnu d!:vmvunLtuoiltauLul\lj {11\'tnLuU'lu uau!0 Ln0nn?u u ja u X , v d r d d ^ firu:rv nr:elo:rf;rj:vmvfr rirurrnovtior'Luanrurirriol (eir.ttirflor) rr:un arloan dLLodorUudyruu:rL{uotrrauLuyrLaarflan?

)a,rddd,X,AvqYvd'Yrd, yrr{iun:q rrnn}]a!:urnyu!'r.ina:J

yru0:J

I

a,

t

aAv

v

dt

Lil}J

\da Luan1vru1uoilr!unar{ (0'r.ru1u0}.Jt!una1{) atloaFt

qvd

aiv

&

,

-

qY

Y

d4

rtjudyt6otri'tu:1n1nftout1.inn dyt0olLnun?1lJfi{vtuFr0tLa.i n':ua:vo1Jlju1\01t0ufl.:91:J']n vtu

a?riln{viurionl:{ny{on #ruri:v6'rrhunal{aufi.rd16ul f;driolLfrfirtrt{lusrar fivrif;an tJ

dvadvvo-it{vdaa&Yvtqil,

utavdFlru n::tJ?5n1:001]fl'luattnaflu 0una1?Lof]{Lav{1u?DvtL"unutrnLnuil'lLlJ adY

nT:il?6n1:U0tJ da

fll:aua1ufittoao ai ,{ a lJ a il a

il :v

rr ru

auar

util

70-7

5

qYv

u

rd

v Lt u 0 }J n u a uvl tyl o.i fi

1

u }J 1J 5

:J'l

il

d

La n

Y

q

uo

u o u Luu'l 0 u

tfl a tfi u a nrulrif; a v a r u rrir ri'u

vl.r a o o n re u ri o u ri o u fi o v rirh.Jta"lu dr

<

Y A,

v

v

v: ourv n 0ur x : ou urihiSou Yt o d

4

dd

o-o v

6 t. nri, n:0'iula 14:0n:0.i t0la?101aut

l,h fl, u

d ]J


1fiUoil Y o v

o

q

v

v

o

r d r

o u v!,

< d v

s

,u

v

I

rmiulrirfrsolr L:1allr1:CIfro:rlvr:rd:uf,uofrokifr'rriri fieioulrnoufirf,r{rao TorurJiro-m:ra?u nr

:"lrif;

rua

var

:tjr

u

riou

6u 1 rJilr

ru:r1 nrjo

t,]

rir r ri'u dr d

v

: v nu

u

<iE n? rlJ t1J:rt o r avr do116

l.J

:il1 ilA

4

v:0

d , Z

a&rv.

A',t

: tnlJYt

autvtulJ

a

u\

Av

LlJ (0/o n0u'11,1un Lu:Jvt u otJ ) oy

n:fru1ff}J

tnA0!|n.1

ff00u

0.5-1

1.-2

2

1

f;lrunarr

L-2

z-5

4

2

atllJ

3-5

3-4

6

3

ydZuvdv\asuo

n1:EJolr

t filaniu tdrir

-

ra:uilu1uo:rdn:r 1: 30 vurafil dollral

i.

avaraf;uaval:d?ufror6u 1 anu{un:r,r^lr#u nr:ro'n:rei':unr:1dfi6'o{nl:tff54

ao f;sr:

?0fl't: dvv

ITUIJ:OUUA?

z. lririrtralarriolr6u rj:vurru 10 urfi ornr.r'uuntviloonorn€i1qfiriol;flurfi'nt{ 3o-40 orfirrsardua firrirtra:rfi a. u6:rireirorllatflrrfo'lr,f eiuout6'oruranfir.J:vlrru tlu

u UY I v\ln L?a{uail

go-g5

4. uirqrura4fitriarfir tUU ^id 06u14flilUu'lu 30 u

orflrrtarfiua il6ordoqdou 1 rjrtra:rdrfi'nt{arflord

U',lyl &

uo u

a

v

q,

qY

t

u

oi<

s. anlra:rf,uiln LrauLailn:nrurarartlnudm:rdru nu"luavaruvrnr t 1 dX a dqY V 4\V Y Y olt , 6. uarilrLurar8o:rnoonil:vrrru 20-25 u'r?r 114:JaunflaLan't'r:Jt?llflo.iaLoflllr v

9t0{nli

z. rirlrarf,uf,nrh Y

ulauuil

o

vd

n a rra'r

a

a{u n

rrn

inuit

airt#r6un-r uas,il'n

or4,

srirtr.J

n

:

a

v

er

t

n fl

"r

"Lunr:florfio.ry:iun#r1vlr-jou

i

qv

a-q

nir ratorfior#u'ir lv:rfi#orriu

v6t

J'

n raio fi ra ill#rrris lufi 1

d'n

ir

odrfi'rtfluejtfloruru 1 rr:rvovlir"Lflvlrix

rirr) tri.dru rn:rvr3trrufitfrYu.':'.rriouovGnf,llnn'i1 616'orrn::vr-.rt{luodrr0r

(f,