Page 1

โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ น คู่ คิ ด มิ ต ร คู่ ใ จ ร่ ว ม แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น พัฒนาชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


โครงการเพืพื่อนคู่คิด มิตรคู ต ่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนพพัฒนาชุมชนนบนวิถีแห่งความพอเพียง

๑.สภภาพทั่วไปของครัวเรื เ ือ น น า ย มุ่ ย ญ า โ น อ า ยุ ๘ ๐ ปี บ้ า นเ ลขที่ ๗๗ หมู่ ที่ ๕ บ้บ า นค่ า ยเ จริ ญ ต.เวียงเหนื ง อ อ.เวีวียงชัยอยู่ในวั น ยชรา สุขภาพ ข ร่างกายไม่แข็งแรงง อาศัย อยู่เพียงลําพัง ลูกสาวประะกอบ อาชีพรัรบจ้าง (กรุงเทพฯ) ง ไม่มีมที่ดินทํากินเป็ น น ของตนนเอง ที่อยู่อาศัยลู ย กสาวได้นํนาไปจํานองเพื่อ นําเงินไปลงทุ น นปรระกอบอาชีพ แต่ไม่สามมารถ ไถ่ ถ อ นคื น จึ ง ถู กยึ ด และขขายให้ กั บ คนใน ค หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัศัยในปัจจุบัน เป็นพื้นที่สวน ผลไม้ ของคนภาายในหมู่ บ้ านค่ า า ยเจริรญ ที่ อนุ ญ าตให้ า ส ร้ า งทีที่ อ ยู่ อ าศั ย และให้ ช่ ว ยดู ย แล สวนผลลไม้(ลําไย ลิ้นจี่)ตามกําลังความสามมารถ ที่ จ ะทํทํ า ได้ โดย ได้ รั บ การออนุ เ คราะห์ห์ จ าก ราษฏรรทุกคนในหหมู่บ้านร่วมกักันช่วยเหลือด้ อ าน วัสดุ และแรงงานใ แ ในการก่อสร้างบ้าน นาายมุ่ย ญาโน เคยประกอบบอาชีพรับจ้าง และทําเครื่อง อ ่ ใ นวั ย ชร า ไม่ จั ก สา นจํ า หน่ า ย ปั จ จุ บั น อยู สามารรถประกอบออาชีพเดิมได้

ห ตุ ๒.ผลกาารวิ เ คราาะห์ ปั ญ หา/สาเหต ความยาากจนของครัวเรือน สภาพขอองครัวเรือนนที่ประสบปปัญหา ๑.เป็นครัวเรืออนยากจนรายได้ตกเกณฑ์ จากการสสํ า รวจข้ อ มู ล ความจํ า เป็ น พื้ น ฐา น (จปฐ.) ปี ๒๕๕๔ ๒ ๒. ไม่มีที่ดินเป็ป็นของตนเออง อาศัยอยู่ ในพื้นที่ของเพื อ ่อนบ้าน ๓. ชรา สุขภาาพไม่แข็งแรรง ต้องได้รับ การดูแล รักษา ๔.. ไม่ ส ามารถถประกอบออาชี พ ที่ ส ร้ าง า รายได้หลักให้ ก กับครอบบครัวได้

ได้รับการสสงเคราะห์เบี เ ้ยผู้สูงอายยุจาก องค์การบริ า หารส่วนตํ ว าบลเวียงเหนื ย อ เดือนละ อ ๘๐๐ บาท ลูกสาาวส่งให้เดือนละ ๕๐๐ บาท รายได้้เฉลี่ยเดือนลละ ๑,๓๐๐ บาท/เดือนเฉลี่ย ปี ล ะ ๑๘,๐๐๐ ๑ บ ทํ า ให้ห้ มี ร ายได้ ต่ํ ากว่ บาท า า เกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๕๔

สํานักงานนพัฒนาชุมชนอํ ช าเภอเวียงชั ย ย จังหวััดเขียงราย


โครงการเพืพื่อนคู่คิด มิตรคู ต ่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนพพัฒนาชุมชนนบนวิถีแห่งความพอเพียง

ผลกาารวิ เ คราะะห์ ค รั ว เรื อนตามทั อ กษะ ๔ ท. ได้แก่ ๑. ทักษะ ฝีมือแรงงงานเคยประะกอบ อาชีพรัรบจ้างทั่วไปป ทําเครื่องจักสานจากกไม้ไผ่ ปัจจุบันชราไม่ น สามมารถทําได้) ๒. ทั ศ นคคติ ต่ อ ชี วิ ต การทํ า ง านมี ทัศนคติที่ดีในการรดํารงชีวิต ขยั ข นทํางานแแม้จะ สูงอายยุ ยึดหลักในนการดํารงชีชีวิตแบบพอเพียง ประหยัด อดออมม ประกอบออาชีพสุจริต และ ว ดูแลตัวเองได้ ๓. ทรัพยาากร (ที่ดิน ปัจจัยการผผลิต) ไม่มีที่ดิดินทํากิน แลละที่ดินสําหรั ห บอยู่อาศัย เป็น ของตนนเองปัจจุบันอาศั น ยอยู่ในที่ดินของเเพื่อน บ้ า น (ช่ ( ว ยดู แ ลสววนผลไม้ ) ปลู ป ก พื ช สวนนครั ว เล็กๆน้น้อยๆ สําหรัรับบริโภค เลีลี้ยงไก่ไข่ ไกก่พันธุ์ พื้นเมือง อ ๔. ทางอ อก การให้้ ค วามช่ ว ยเเหลื อ ด้ า นทีที่ อ ยู่ อ าศั ย จากเพื่ อ นบ้ น า น และะการ สนับสนุนพันธุ์พืชพัพนธุ์สัตว์ เพพื่อปลูกและะเลี้ยง ไว้เพื่อการบริโภค และจําหนน่ายเมื่อเหลือจาก อ การบริริโภค เป็นการลดรายจ่ ก า ายและเพิ ่มรายได้ ร ให้ ค รั วเรื ว อ น จา กส่ ว นราชกการและองงค์ ก ร เอกชนน

๓. กิจกรรรมที่ดําเนินินการ ตามแผผนชี วิ ต / แผนการรให้ ค วามม ช่ ว ยเห ลื อ ครั ว เรื อ นยา กจนให้ มีมี รายได้พ้พน้ เกณฑ์ ๓.๑ กิจกรรมที ก ่ครัววเรือนดําเนิ เ นการเออง (กิจกรรมมตามแผนทีที่ชีวิตของคครัวเรือน) - ปลู ป กพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเอง -เลีลี้ ย งไก่ พั น ธุ์ พื้ น เมื อ งไว้ว้ ข ายภายใ น หมู่บ้าน - มี ก ารเก็ บ ออมเงิ น (เป็ ( น สมาชิ ก กลุ่ ม ออมททรั พ ย์บ้ า นคค่ า ยเจริ ญ เดื เ อ นละ ๕ ๐ บาท) - เป็ เ นสมาชิกกกลุ่มฌาปนกิกิจสงเคราะห์ ของหมู่บ้าน - ไม่ยุ่งเกี่ยวกักับอบายมุขทุทกประเภท

๓.๒ กิจ กรรมที ก ่ชุ มมชน หน่วยงาน หรื อ ส่วนราชกการให้การรสนับสนุน อง ค์ก ารบริห ารส่ า ว นตํา บ ล เวียงเหนือ สนับสนุนงบประมาณ เบีบี้ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ เ ดื อนละ อ ๘๐ ๐ บาท - เพื่อนบบ้าน อนุญาต ให้ อ าาศั ย อยู่ ใ น พื้ น ที่ ทํ า กิ น (สวนผผลไม้ ลิ้นจี่ ลํลาไย ฯลฯ) - คนชุชุมชน ร่วมกััน บริ จ าาคเงิ น และ วั ส ดุ สิ่ ง ขออง สําหรับั สร้างบ้านพพักอาศัย

สํานักงานนพัฒนาชุมชนอํ ช าเภอเวียงชั ย ย จังหวััดเขียงราย


โครงการเพืพื่อนคู่คิด มิตรคู ต ่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนพพัฒนาชุมชนนบนวิถีแห่งความพอเพียง

- องค์ ก ารบริริ ห ารส่ ว นตตํ า บลเวี ย งเเหนื อ สนั บ สนุ ส น กิ จ กรรมมลดราจ่ า ย เพิ่ ม รายไดด้ คื อ โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น กิจกรรรมครัวเรือนยากจน น ตกเกณ ณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๔ โ ค ร ง ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ พั น ธุ์ พื้นเมือง อ พร้อมอาาหาร คิด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท บ -ศศู น ย์ ป ระสสานงาน องค์การชุ า มชนอําเภอเวียง ชั ย แ ละชมรมผู้ นํ า อช. อําเภออเวียงชัย “ โครงการ ช่ ว ย เ ห ลื อ กิ จ ก ร ร ม ล ด รายจ่ าย/เพิ า ่ ม รายยได้ ใ ห้ กั บ ครัวเรือนยากจน ” การเลี้ยงไก่ ง ไข่ มอบบไก่ไข่ คิดเป็ ด น กรงไก่ก่ และอาหารไก่ไข่ เงิน ๑,,๕๐๐ บาท

เ ดขึ้น/ผผลการดําเนิน ๔.ผลลสําเร็จที่เกิ กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ที่ ชี วิ ต ข อ ง ครัวเรือื นยากจจน ผลที่เกิดขึ้นกับครั ค วเรือนโดดยตรง นายมุ่ย ญาโน ญ ได้รับความรู บ ้จากกการ เข้ า รั บการอบรมโ บ โครงการแกก้ ไ ขปั ญ หาคความ ยากจ นแบบบู ร ณาการมี ณ ค วามรู้ เ รื่ อ งการ ง วางแผผนที่ชีวิตในการประกอบอาชีพและะการ ดํารงชีชีวิตแบบพอเเพียง การได้ด้รับการสนับสนุ บ น จากหนน่วยงาน/ชุมชน ม สามารถทําให้มีรายได้ เพิ่ ม ขึ้ น รายจ่ า ย ลดลง มี ก ารใช้ จ่ า ยออย่ า ง ประหยยัด รอบคอบบ อดออมเงินไว้ น ใช้ยามจํําเป็น

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชชน เกิกิ ด แหล่ ง เรี ยนรู ย ้ เ กี่ ย วกัั บ ครั ว เรืรอนยากจนนที่ พึ่ ง ตนเออง เป็ น ตั ววอย่ า งของงความขยั น ประหยัยัด อดออมม ดําเนินชีวิต ตามห ลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ยง สามารรถยกระดั บ คุณภาพชีวิตของคครัวเรือนให้้มี ความเปป็ น อยู่ ที่ ดี ข้ึ น ทํ า ให้ ชี วิ ต อยู่ดี มีคความสุข

๕. ปั จ จัั ย ที่ ทํ า ให้ห้ ก ารแก้ ไ ข ปัญหาคววามยากจนประสบผผลสําเร็จ ๕.๑ กาารจัดทําข้อมูลที่เป็นระบบบ ๕.๒ชุดปฏิ ด บัติการระดับตําบลลทุกคน ได้ลง ล พื้นที่เพื่อรับทราบปัญ ญหาโดยตรงจจากครัวเรือน ทําให้ทราบปัญหาที่แแท้จริง และสามารถจัั ด เรี ย งลํ า ดัั บ ความสํ า คั ญ ของปั ญหาได้ ญ อ ย่ าง า ถูกต้อง จึงทํ ง าให้การแกก้ไขปัญหาไดด้ผลสําเร็จ ๕.๓ หน่ ห ว ยงานภภาคีที่ รับ ผิ ดชอบ ให้ก าร า สนับสนุนกิจกรรมตามมแผนที่ชีวิตของครั ข วเรือน ยากจน ๕๕.๔ ชุดปฏิบบััติการระดับตํ บ าบลมีการร ติดตามคววามก้าวหน้าาผลสําเร็จในการดําเนิน กิจกรรมอย่ จ าง สม่ําเสมอ

สํานักงานนพัฒนาชุมชนอํ ช าเภอเวียงชั ย ย จังหวััดเขียงราย


โครงการเพืพื่อนคู่คิด มิตรคู ต ่ใจ ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนพพัฒนาชุมชนนบนวิถีแห่งความพอเพียง

๖. ปัญหาอุปสรรคในก ส ารดําเนินงาน น อ เป็ น ผู้ สู ง อาายุ ไ ม่ ๖.๑๑ ครั ว เรื อนยากจน สามารรถดําเนินกิจกรรมตาม จ แนวทางแก้ก้ไขได้ ครบ ก ดทําบัญชี ญ ครัวเรือน (ครัวเรือนเขียน เช่นการจั หนังสือไม่ อ ได้ ไม่ได้้เรียนหนังสือ ชรา) ๖.๒ ครั ค ว เรื อ นยาากจน มี ปั ญหาด้ ญ า นสุ ขภาพ ข เจ็บป่วย ว เนื่องจากกชรามาก ๖.๓๓ งบประมาาณที่จะนํามาาดําเนินการแก้ไข ปัญหาให้มีครัวเรือนเพิ อ ่มขึ้นมีค่คอนข้างน้อย

๗. แนวทางก แ ารแก้ไขปัปัญหา

ครัวเรือนเข้ อ าร่วมการรประชุมชี้แจงงโครงการฯ

กิจกรรมตตามโครงการบริหารจัจัดการความม ยากจนแบบบบูรณากาาร

๗.๑ หน่วยงานภภาคีให้การสสนับสนุนกิจกรรม ก ลดรายยจ่ายให้กับครั ค วเรือนอย่างต่ า อเนื่อง ๗.๒ หน่ ห ว ยงาน ภาคี ติ ด ต าม เยี่ ย มเเยี ย น ครัวเรือนอย่ อ างสม่าเสมอ าํ ๗ ภาครัฐควรมีงบปรระมาณสนับสนุ ๗.๓ บ น ช่วยเหหลือเพื่อยกระดับรายได้ให้ ใ กับครัวเรือน อ ที่ไม่สามารถประก า กอบอาชีพได้ ให้มีรายไได้พ้น เกณฑ์ความยากจน ค น

สํานักงานนพัฒนาชุมชนอํ ช าเภอเวียงชั ย ย จังหวััดเขียงราย

การแก้ไขปัญหาความยากจน อ.เวียงชัย  
การแก้ไขปัญหาความยากจน อ.เวียงชัย  

สรุปผลการแก้ไขปัญหาความยากจน อ.เวียงชัย